«Aləmning yaritilixi»

(Ⱪisⱪiqə qüxəndürüx)

«Aləmning yaritilixi»da dunyaning apiridə boluxi, insanlarning yaritilixi, gunaⱨ wə azab-oⱪubətlərning pəyda boluxi ⱨəmdə Hudaning insanlar bilən bolƣan alaⱪisi ⱪatarliⱪ məzmunlar bayan ⱪilinidu. Adəm’ata bilən Ⱨawa’ana, Nuⱨ pəyƣəmbər wə topan balasi ⱨəm Ibraⱨim wə uning Hudaƣa bolƣan küqlük etiⱪadi toƣrisidiki məzmunlarmu təswirlinidu. Uningdin keyin Ibraⱨimning oƣulliri Isma’il, Is’ⱨaⱪ wə nəwriliri, bolupmu Yüsüp ⱨəmdə Yüsüp dəwridə yüz bərgən wəⱪələr tüpəylidin Yəⱨudiylarning əjdadlirining Misirƣa kɵqüp kətkənliki toƣrisidiki məzmunlar bayan ⱪilinidu.

Tezis:

1. Aləmning yaritilixi (1-, 2-bablar)

2. Gunaⱨning pəyda boluxi (3-bab)

3. Adəm’atining əwladliri (4-, 5-bablar)

4. Topan balasi wə Nuⱨ pəyƣəmbər (6-babtin 10-babⱪiqə)

5. Tilning ⱪalaymiⱪanlaxturuwetilixi (11-bab 1-ayəttin 9-ayətkiqə)

6. Ibraⱨimning qaⱪirilixi wə uning ⱨayati (11-bab 10-ayəttin 25-bab 11-ayətkiqə)

7. Ibraⱨimning əwladliri (25-bab 12-ayəttin 45-babning ahiriƣiqə)

8. Isra’illarning Misirƣa berixi wə u yərdə turup ⱪelixi (46-babtin 50-babⱪiqə)