Biz Kim?

  «Muⱪəddəs Kitab» dunyada ⱨazirƣiqə əng kɵp tillarƣa tərjimə ⱪilinƣan kitabtur. Ⱨalbuki uxbu kitabning ⱨazirⱪi zaman Uyƣurqə toluⱪ tərjimisi tehiqə wujudⱪa qiⱪⱪini yoⱪ. Xu wəjidin Uyƣurqə «Muⱪəddəs Kitab» Jəmiyiti Hudaning ⱨayatbəhx kalamini Uyƣur tiliƣa tərjimə ⱪilix məⱪsitidə ⱪurulƣan wə xu məⱪsəttə hizmət ⱪilip kəlməktə. Tərjimining süpətlik qiⱪixi üqün, təjribilik wə ⱪabiliyətlik nurƣun tərjimanlar uxbu hizmətkə ixtirak ⱪilmaⱪta. Arimizda Uyƣur yazƣuqilar, təⱨrirlər, tilxunaslar wə Uyƣur elining ⱨərⱪaysi rayonliridin bolƣan ana til hadimliri tərjimigə ɵz tɵⱨbilirini ⱪoxup kəlməktə. Bu kixilərning əmgəkliri Muⱪəddəs Kitab tərjimanliri wə ⱪədimki Ibraniy, Aramiy wə Grek tilliri mutəhəsisilirining ⱨəmkarliⱪi bilən birlixip tərjimining toƣra qiⱪixini kapalətkə igə ⱪildi.

  Muⱪəddəs Kitabning Uyƣurqə tərjimisidin ibarət bu muⱨim hizmət buningdin 25 yil muⱪəddəm baxlanƣan bolup, biz 2005-yili «Injil», yəni «Yengi əⱨdə»ning tamamlanƣanliⱪini təbrikliduⱪ. Nɵwəttə «Kona əⱨdə»ning tərjimisidə ixləwatimiz. Muⱪəddəs Кitabni tərjimə ⱪiliximizdiki məⱪsət: oⱪurmənlərning Hudaning kalamini ihlas bilən oⱪuxidur. Bu ⱨəⱪtə tehimu kɵp məlumatlarƣa erixixni halisingiz biz bilən elhət arⱪiliⱪ alaⱪilixing.


  Uyƣurqə «Muⱪəddəs Kitab» Jəmiyiti

  elhət adreisimiz : [email protected]