Weⱨiyler
1

Məzkur kitab Əysa Məsiⱨning wəⱨiysidur. Huda yeⱪin kəlgüsidə yüz berixi muⱪərrər bolƣan wəⱪələrni ɵz hizmətkarliriƣa kɵrsitix üqün, Əysa Məsiⱨkə bu wəⱨiyni qüxürdi. Məsiⱨ buni ɵz pərixtisi arⱪiliⱪ hizmətkari Yuⱨannaƣa ayan ⱪildi. Yuⱨanna Hudaning sɵzi – Əysa Məsiⱨ bərgən guwaⱨliⱪⱪa, kɵrgənlirining ⱨəmmisigə guwaⱨliⱪ bərdi. Bu wəⱨiylərni oⱪup bərgən wə uni anglap əməl ⱪilƣanlar nəⱪədər bəhtlik! Qünki, bu ixlarning əməlgə axidiƣan waⱪti yeⱪindur.
Yuⱨannaning yəttə etiⱪadqilar jama’ətqilikigə salam yollixi
Mənki Yuⱨannadin Asiya ɵlkisidiki yəttə etiⱪadqilar jama’ətqilikigə salam! Ⱨazir wə əzəldin bar bolƣan ⱨəm kəlgüsidə kəlgüqidin, uning təhtining aldidiki yəttə Roⱨtin,* “Yəttə” degən sanning kamalətkə yətkən, mukəmməl degən mənisi bar bolup, “yəttə Roⱨ” Hudaning Muⱪəddəs Roⱨini kɵrsitidu. sadiⱪ guwaⱨqi, ɵlümdin tunji tirilgüqi, dunya padixaⱨlirining ⱨɵkümrani bolƣan Əysa Məsiⱨtin silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ bolƣay.
U bizni sɵydi, ɵz ⱪeni bilən bizni gunaⱨlirimizdin azad ⱪildi, bizni bir padixaⱨliⱪ ⱪilip uyuxturup, ɵz Atisi Hudaning hizmitidiki roⱨaniy ⱪildi. Barliⱪ xan-xərəp wə küq-ⱪudrət uningƣa mənggü mənsup bolƣay, amin!
Mana, u bulutlar üstidə kəlməktə. Ⱨəmmə kɵzlər, ⱨətta uning tenini nəyziligənlərmu uni kɵridu. Yər yüzidiki pütkül həlⱪlər uning üqün ⱨaza tutidu. Bu ix jəzmən bolidu, amin!
Pərwərdigar Huda dəyduki: “Bax wə ahir ɵzümdurmən. Ⱨazir wə əzəldin bar bolƣan ⱨəm mənggü bar bolƣuqimən, xundaⱪla ⱨəmmigə ⱪadirdurmən.”
Tirilgən Məsiⱨning Yuⱨannaƣa kɵrünüxi
Mən ⱪerindixinglar Yuⱨannamən. Biz Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪimiz üqün azab-oⱪubətkə, Hudaning padixaⱨliⱪiƣa wə səwr-taⱪətkə ortaⱪmiz. Hudaning sɵzi wə Əysa Məsiⱨning ⱪilƣan guwaⱨliⱪini tarⱪatⱪanliⱪim üqün, bir məzgil Patmos arilida məⱨbus bolup turup ⱪalƣandim. 10 Rəbbimizning künidə “Rəbbimizning küni” ⱨəptining baxlinix künini, yəni yəkxənbə künini kɵrsitidu. Bu kündə Əysa Məsiⱨ ɵlümdin tirilgən. Muⱪəddəs Roⱨning meni ilkigə elixi bilən, kəynimdin kəlgən kanay awaziƣa ohxap ketidiƣan ünlük bir awazni anglidim. 11 Bu awaz: “Kɵridiƣanliringni kitab ⱪilip yaz wə uni yəttə etiⱪadqilar jama’ətqilikigə, yəni Əfəs, Izmir, Pərgama, Tiyatira, Sardis, Filadelfiyə wə La’odikiya xəⱨərlirigə əwət” degənidi.
12 Manga sɵzligüqini kɵrüx üqün kəynimgə buruldum. Burulƣinimda, kɵzümgə yəttə altun qiraƣdan 13 wə ularning otturisida uqisidiki toni oxuⱪiƣiqə qüxüp turidiƣan, kɵksigə altun kəmər baƣliƣan Insan’oƣliƣa ohxaydiƣan biri kɵründi. 14 Uning qeqi aⱪ yung wə ⱪardək ap’aⱪ idi. Kɵzliri goya yalⱪunlap turƣan ottək idi. 15 Putliri oqaⱪta tawlinip parⱪiriƣan tuqⱪa ohxaytti, awazi xarⱪirap eⱪiwatⱪan suning xawⱪunidək idi. 16 U ong ⱪolida yəttə yultuz tutⱪan bolup, aƣzidin ikki bisliⱪ ɵtkür bir ⱪiliq qiⱪip turatti. Qirayi huddi qingⱪi qüx waⱪtidiki ⱪuyaxtək parlaⱪ idi.
17 Uni kɵrginimdə, ayiƣiƣa ɵlüktək yiⱪildim. U ong ⱪolini uqamƣa ⱪoyup mundaⱪ dedi:
– Ⱪorⱪma, tunji wə ahirⱪi mən bolimən. 18 Ⱨayat bolƣuqi ɵzümdurmən. Mən ɵlgənidim, lekin əmdi mənggü ⱨayat yaxaymən. Ɵlüm wə ɵlüklər diyarining aqⱪuqi mening ⱪolumda. 19 Xuning üqün, kɵrgənliringni, yəni ⱨazir boluwatⱪan wə kəlgüsidə bolidiƣan ixlarni yezip ⱪaldur. 20 Yəttə altun qiraƣdan wə sən ong ⱪolumda kɵrgən yəttə yultuzning siriƣa kəlsək, yəttə yultuz yəttə etiⱪadqilar jama’ətqilikining pərixtiliri. Yəttə qiraƣdan bolsa yəttə jama’ətqiliktur.

*4
“Yəttə” degən sanning kamalətkə yətkən, mukəmməl degən mənisi bar bolup, “yəttə Roⱨ” Hudaning Muⱪəddəs Roⱨini kɵrsitidu.

10
“Rəbbimizning küni” ⱨəptining baxlinix künini, yəni yəkxənbə künini kɵrsitidu. Bu kündə Əysa Məsiⱨ ɵlümdin tirilgən.2

Əfəstiki etiⱪadqilar jama’ətqilikigə yezilƣan hət
– Əfəstiki etiⱪadqilar jama’ətqilikining pərixtisigə* Etiⱪadqilar jama’ətqilikining baxlamqisi kɵrsitilixi mumkin. mundaⱪ yaz:
“Ong ⱪolida yəttə yultuzni tutup, yəttə altun qiraƣdanning otturisida mangƣuqi mundaⱪ dəydu: sening əməliyitingni, tirixqanliⱪingni, səwr-taⱪitingni bilimən. Rəzil adəmlərning ⱪilmixliriƣa qidap turalmaydiƣanliⱪingni, əlqi bolmisimu ɵzlirini əlqi, dəp atiwalƣanlarni sinap, ularning sahtiliⱪini tonuƣanliⱪingnimu bilimən. Xundaⱪ, sən səwr-taⱪət ⱪilding, manga etiⱪad ⱪilƣanliⱪing səwəblik kelip qiⱪⱪan japa-muxəⱪⱪətkə bərdaxliⱪ bərding wə ⱨarmiding. Lekin sanga bir etirazim barki, u bolsimu meⱨir-muⱨəbbiting dəsləpkidin suslaxti. Xuning üqün, ⱪanqilik ⱨalətkə qüxüp ⱪalƣanliⱪingƣa nəzər sal! Towa ⱪil wə dəsləpki əməliyitingni əsligə kəltür. Əgər towa ⱪilmisang, mən kelip qiraƣdiningni ornidin elip ketimən. Biraⱪ, sening bir artuⱪqiliⱪing barki, u bolsimu, sənmu manga ohxax Nikolas Bu adəm ⱪutⱪuzulƣanlarning butpərəslik wə əhlaⱪsizliⱪ ⱪilix ərkinlikining barliⱪini tərƣib ⱪilatti. tərəpdarlirining ⱪilmixliridin nəprətlənding.
Muⱪəddəs Roⱨning jama’ətqiliklərgə degənlirini ⱪuliⱪingda qing tut! Ƣəlibə ⱪilƣuqilarƣa Hudaning jənnitidiki ⱨayatliⱪ dərihining mewilirini yeyix ⱨoⱪuⱪini berimən.”
Izmirdiki etiⱪadqilar jama’ətqilikigə yezilƣan hət
– Izmirdiki etiⱪadqilar jama’ətqilikining pərixtisigə mundaⱪ yaz:
“Tunji wə ahirⱪi, ɵlüp tirilgüqi mundaⱪ dəydu: sening azab-oⱪubətliringni wə namratliⱪingni bilimən, lekin əməliyəttə sən bay. Ɵzlirini Yəⱨudiy dəwalƣanlarning tɵⱨmətlirini bilimən. Əməliyəttə, ular Yəⱨudiy əməs, bəlki Xəytanning guruⱨidikilərdur. 10 Kəlgüsidə qekidiƣan azab-oⱪubətlərdin ⱪorⱪma. Bilip ⱪoyƣinki, Xəytan aranglardin bəzilərni yeⱪinda zindanƣa taxlitip sinimaⱪqi. Silər on küngiqə ⱪiynilisilər. Taki ɵlgüqə manga sadiⱪ bol. Xu qaƣda, mən sanga ⱨayatliⱪ tajini kiydürimən.
11 Muⱪəddəs Roⱨning jama’ətqiliklərgə degənlirini ⱪuliⱪingda qing tut. Ƣəlibə ⱪilƣuqilar ikkinqi ɵlümning ziyiniƣa ⱨərgiz uqrimaydu.”
Pərgamadiki etiⱪadqilar jama’ətqilikigə yezilƣan hət
12 – Pərgamadiki etiⱪadqilar jama’ətqilikining pərixtisigə mundaⱪ yaz:
“Ikki bisliⱪ ɵtkür ⱪiliqi bar bolƣuqi mundaⱪ dəydu: 13 sening Xəytanning təhti orunlaxⱪan yərdə turidiƣanliⱪingni bilimən. Xundaⱪtimu, sən mening namimƣa sadiⱪ bolup kəlding. Ⱨətta arangdiki ixənqlik guwaⱨqim Antipa muxu Xəytanning makanida ⱪətl ⱪilinƣan künlərdimu manga etiⱪad ⱪilƣanliⱪingni inkar ⱪilmiding. 14 Lekin, sanga bir etirazim bar, u bolsimu aranglarda Bil’amning təlimigə əgəxkənlər bolmaⱪta. Bil’am Balaⱪ degən adəmgə Isra’illarni butⱪa atap nəzir ⱪilinƣan gɵxni yeyix wə jinsiy əhlaⱪsizliⱪ ⱪilixⱪa azduruxni ɵgətkənidi. 15 Xuningƣa ohxax, silərning aranglarda Nikolas tərəpdarlirining təlimigə əgəxkənlərmu bar. 16 Xuning üqün, towa ⱪil. Undaⱪ ⱪilmisang, yeningƣa dərⱨal berip, aƣzimdiki ⱪiliqim bilən sanga zərbə berimən.
17 Muⱪəddəs Roⱨning jama’ətqiliklərgə degənlirini ⱪuliⱪingda qing tut. Ƣəlibə ⱪilƣuqilarƣa saⱪlaⱪliⱪ mannadin “Misirdin Qiⱪix” 16-bab, 32 – 36-ayətlərgə wə “Yuⱨanna” 6-bab, 48 – 58-ayətlərgə ⱪaralsun. berimən. Ularƣa yənə birdin aⱪ tax wə bu taxlarning üstigə yezilƣan yengi bir isimni, yəni buni ⱪobul ⱪilƣuqilardin baxⱪa ⱨeqkim bilməydiƣan bir isimni berimən.”
Tiyatiradiki etiⱪadqilar jama’ətqilikigə yezilƣan hət
18 – Tiyatiradiki etiⱪadqilar jama’ətqilikining pərixtisigə mundaⱪ yaz:
“Hudaning kɵzliri yalⱪunliƣan otⱪa wə putliri parⱪiraⱪ tuqⱪa ohxaydiƣan Oƣli mundaⱪ dəydu: 19 sening əməliyitingni, meⱨir-muⱨəbbitingni, etiⱪadingni, əjringni wə səwr-taⱪitingni bilimən. Ⱨazirⱪi əməliyitingning dəsləpki əməliyitingdin exip qüxüwatⱪanliⱪinimu bilimən. 20 Lekin, sanga bir etirazim bar, u bolsimu ɵzini pəyƣəmbər dəp tonuxturƣan Izəbəl isimlik hotunƣa yol ⱪoyuwatisən. Bu hotun həlⱪimgə təlim berip, ularni jinsiy əhlaⱪsizliⱪ ⱪilixⱪa wə butⱪa atap nəzir ⱪilinƣan gɵxni yeyixkə azdurmaⱪta. 21 Mən uning towa ⱪilixi üqün pursət bərgənidim, lekin u jinsiy əhlaⱪsizliⱪiƣa towa ⱪilixni halimidi. 22 Əmdi uni eƣir kesəl ⱪilip yatⱪuzuwetimən. Uning bilən zina ⱪilƣanlar ⱪilmixliriƣa towa ⱪilmisa, ularnimu eƣir azabⱪa muptila ⱪilimən. 23 Uning pərzəntlirini əjəllik kesəl bilən ⱨalak ⱪilimən. U qaƣda, pütkül etiⱪadqilar jama’ətqiliklirigə kixilərning oy-pikri wə ⱪəlbini yahxi bilgüqining ɵzüm ikənlikimni bildürimən ⱨəmdə ⱨərbiringlarƣa ⱪilƣan əməliyitinglarƣa yarixa yandurimən.
24-25 Lekin, Tiyatiradiki bu təlimni ⱪobul ⱪilmiƣan wə Xəytanning atalmix “qongⱪur sirliri”ni ɵgənmigən silərgə xuni eytimənki: ɵzünglarda bar bolƣanni mən kəlgüqə qing saⱪlanglar. Silərgə buningdin baxⱪa tələp ⱪoymaymən. 26 Kim ƣəlibə ⱪilsa, yəni əmrlirimgə ahirƣiqə əməl ⱪilsa, uningƣa pütkül həlⱪlərgə ⱨakim bolux ⱨoⱪuⱪini berimən. 27 Mana bu, Atam manga bərgən ⱨoⱪuⱪⱪa ohxax ⱨoⱪuⱪtur. Zəburda yezilƣandək:
 
sapal ⱪaqilarni urup qaⱪⱪandək tarmar ⱪilidu.”
 
28 Ƣəlibə ⱪilƣuqilarƣa yənə tang yultuzini ata ⱪilimən. 29 Muⱪəddəs Roⱨning jama’ətqiliklərgə degənlirini ⱪuliⱪinglarda qing tutunglar!”

*1
Etiⱪadqilar jama’ətqilikining baxlamqisi kɵrsitilixi mumkin.

6
Bu adəm ⱪutⱪuzulƣanlarning butpərəslik wə əhlaⱪsizliⱪ ⱪilix ərkinlikining barliⱪini tərƣib ⱪilatti.

17
“Misirdin Qiⱪix” 16-bab, 32 – 36-ayətlərgə wə “Yuⱨanna” 6-bab, 48 – 58-ayətlərgə ⱪaralsun.

§27
Bu ayət Zəbur 2-bab 9-ayəttin elinƣan bolup, bu yərdiki “ular” Huda bilən ⱪarxilaxⱪuqilarni kɵrsitidu.3

Sardistiki etiⱪadqilar jama’ətqilikigə yezilƣan hət
– Sardistiki etiⱪadqilar jama’ətqilikining pərixtisigə mundaⱪ yaz:
“Hudaning yəttə Roⱨiƣa wə yəttə yultuzƣa igə bolƣuqi mundaⱪ dəydu: sening əməliyitingni bilimən. Ⱨayat jama’ətqilik, dəp nam elipsən, lekin ɵlüksən. Xunga, uyⱪungni eqip, kiqikkinə ⱨəm yoⱪap ketix aldida turƣan etiⱪadingni küqəyt. Qünki, Hudayim aldida əməliyitingning tehi tügəl əməslikini bildim. Xuning üqün, angliƣan wə ⱪobul ⱪilƣan təlimlərni esingdə tut. Ularƣa əməl ⱪil, towa ⱪil. Əgər oyƣanmisang, mening kelixim sanga huddi oƣrining kütülmigən waⱪitta kəlginidək tuyuⱪsiz bilinidu. Mening kelidiƣan waⱪit-sa’itimni ⱨərgiz biləlməysən.
Lekin, aranglarda ɵzlirigə daƣ təgküzmigən yənə birnəqqəylən bar. Ular aⱪ ton kiyip, mən bilən billə yüridu. Qünki, ular buningƣa layiⱪtur. Ƣəlibə ⱪilƣuqilar mana xundaⱪ aⱪ ton kiyidu. Ularning namini ⱨayatliⱪ dəptiridin ⱨərgiz ɵqürməymən. Ularning namini Atam Hudaning wə uning pərixtilirining aldida oquⱪ etirap ⱪilimən. Muⱪəddəs Roⱨning jama’ətqiliklərgə degənlirini ⱪuliⱪinglarda qing tutunglar!”
Filadelfiyidiki etiⱪadqilar jama’ətqilikigə yezilƣan hət
– Filadelfiyidiki etiⱪadqilar jama’ətqilikining pərixtisigə mundaⱪ yaz:
“Muⱪəddəs wə ixənqlik, ⱪolida Dawutning aqⱪuqi* Əysa Məsiⱨ jismaniy jəⱨəttə Dawut padixaⱨning əwladi bolup, u Hudaning padixaⱨliⱪiƣa kirix dərwazisining aqⱪuqidur. bolƣan, ixikni aqsam ⱨeqkim yapalmaydu, yapsam ⱨeqkim aqalmaydu degüqi mundaⱪ dəydu: sening əməliyitingni bilimən. Küqüng ajiz bolsimu, təlimimgə əməl ⱪilding wə namimni inkar ⱪilmiding. Xuning üqün, aldingda ⱨeqkim yapalmaydiƣan bir ixikni eqip ⱪoydum. Ⱪara, Xəytan guruⱨidikilərgə, ɵzlirini Yəⱨudiy dəp atiwalƣan, əməliyəttə Yəⱨudiy əməs aldamqilarni xundaⱪ aⱪiwətkə ⱪaldurimənki, ular kelip sening ayiƣingƣa yiⱪilidu wə mening seni yahxi kɵridiƣanliⱪimni kɵridu. 10 Bərdaxliⱪ berix ⱨəⱪⱪidiki əmrimgə əməl ⱪilƣanliⱪing üqün, bu dunyadiki insanlarni sinax məⱪsitidə pütün yər yüzigə balayi’apət qüxürülidiƣan waⱪitta seni uningdin ⱪoƣdap ⱪalimən.
11 Tuyuⱪsiz kelimən. Tajingni baxⱪilarning tartiwalmasliⱪi üqün, ɵzüngdə bar bolƣanni qing saⱪla. 12 Ƣəlibə ⱪilƣuqini Hudaning ibadəthanisiƣa tüwrük ⱪilimən. Bundaⱪ adəm u yərdin əsla kətməydu. Uning wujudiƣa Hudayimning namini, Hudayimning xəⱨirining namini, yəni ərxtin – Hudaning yenidin qüxidiƣan yengi Yerusalemning namini wə mening yengi namimni yazimən. 13 Muⱪəddəs Roⱨning jama’ətqiliklərgə degənlirini ⱪuliⱪinglarda qing tutunglar!”
La’odikiyadiki etiⱪadqilar jama’ətqilikigə yezilƣan hət
14 – La’odikiyadiki etiⱪadqilar jama’ətqilikining pərixtisigə mundaⱪ yaz:
“Amin atalƣuqi, “Amin” sɵzining mənisi “xundaⱪ bolsun” bolup, bu yərdə Əysa Məsiⱨning Hudaning barliⱪ wədə wə pilanlirining “amin”i, yəni ularning əməlgə exixining kapaliti ikənliki təkitləngən. yəni sadiⱪ wə ixənqlik guwaⱨqi, Huda yaratⱪan məwjudatlarning mənbəsi mundaⱪ dəydu: 15 sening əməliyitingni bilimən. Sən etiⱪadta soƣuⱪmu əməs, ⱪizƣinmu əməs. Ya soƣuⱪ, ya ⱪizƣin bolsangqu kaxki. 16 Sən ya soƣuⱪ ya ⱪizƣin əməs, bəlki ilman sudək bolƣanliⱪing üqün, seni aƣzimdin tükürüp qiⱪiriwetimən. 17 Baymən, bayaxatliⱪta yaxawatimən, ⱨeq nərsigə ⱨajət əməsmən dəysən. Lekin, biqarə, eqinixliⱪ, namrat, kor wə yalingaq ikənlikingni bilməysən. 18 Xunga, bay boluxung üqün ot bilən tawlanƣan altun, yalingaqliⱪ əyibingni yepixing üqün kiyidiƣan aⱪ kiyim-keqək, kɵrüxüng üqün kɵzliringgə sürtidiƣan məlⱨəmlərni məndin setiwelixingni təwsiyə ⱪilimən. 19 Mən ɵzüm yahxi kɵridiƣan kixilərning ⱨəmmisini əyibini kɵrsitip tərbiyiləymən. Xuning üqün, ⱪizƣin bolup, gunaⱨliringƣa towa ⱪil. 20 Ⱪara, mən ⱨazir ixik aldida turup, ixikni ⱪeⱪiwatimən. Əgər biri awazimni anglap ixikni aqsa, uning yeniƣa kirimən. Mən uning bilən, umu mən bilən billə ƣizalinidu. 21 Mən ƣəlibə ⱪilip, Atamning təhtidə uning bilən billə olturdum. Xuning üqün, mənmu ƣəlibə ⱪilƣuqilarƣa təhtimdə mən bilən birgə olturux ⱨoⱪuⱪini berimən. 22 Muⱪəddəs Roⱨning jama’ətqiliklərgə degənlirini ⱪuliⱪinglarda qing tutunglar!”

*7
Əysa Məsiⱨ jismaniy jəⱨəttə Dawut padixaⱨning əwladi bolup, u Hudaning padixaⱨliⱪiƣa kirix dərwazisining aqⱪuqidur.

14
“Amin” sɵzining mənisi “xundaⱪ bolsun” bolup, bu yərdə Əysa Məsiⱨning Hudaning barliⱪ wədə wə pilanlirining “amin”i, yəni ularning əməlgə exixining kapaliti ikənliki təkitləngən.4

Ərxtiki ibadət
Andin, asmanda oquⱪ bir ixikni kɵrdüm. Mən burun angliƣan kanay awaziƣa ohxap ketidiƣan awaz: “Bu yaⱪⱪa qiⱪ, sanga buningdin keyin yüz berixi muⱪərrər bolƣan wəⱪələrni kɵrsitəy” dedi. Muⱪəddəs Roⱨning meni dərⱨal ilkigə elixi bilən ərxtə bir təht wə uningda olturƣan birini kɵrdüm. Təhttə olturƣuqining ⱪiyapiti yexil ⱪaxtax wə ⱪizil kwartsⱪa ohxaytti. Zumrətni əslitidiƣan bir ⱨəsən-ⱨüsən təhtni orap turatti. Təhtning ətrapida yənə yigirmə tɵt təht bar idi. Təhtlərdə baxliriƣa altun taj kiygən, aⱪ tonƣa oranƣan yigirmə tɵt yetəkqi olturatti. Təhttin qaⱪmaⱪlar qeⱪip, güldürmamining güldür-ⱪarasliri anglinip turatti. Təhtning aldida yalⱪunlap turƣan yəttə məx’əl bar idi. Bular Hudaning yəttə Roⱨi idi. Təhtning aldida yənə huddi hrustaldək parⱪirap turidiƣan, əynəktək süzük dengizƣa ohxaydiƣan bir nərsə bar idi. Təhtning ⱨərbir təripining ottura ⱪismida aldi wə kəynidə nurƣun kɵzliri bar tɵt tirik məhluⱪ turatti. Birinqi məhluⱪ xirƣa, ikkinqi məhluⱪ buⱪiƣa ohxaytti. Üqinqi məhluⱪning yüzi adəmning qirayiƣa ohxaytti. Tɵtinqi məhluⱪ uquwatⱪan bürkütkə ohxaytti. Tɵt tirik məhluⱪning ⱨərbirining altidin ⱪaniti bar bolup, ularning pütün bədini, ⱨətta ⱪanat astimu kɵzlər bilən tolƣanidi. Ular keqə-kündüz tinmay mundaⱪ deyixətti:
 
“Muⱪəddəs, muⱪəddəs, muⱪəddəstur,
əzəldin bar bolƣan, ⱨazirmu bar ⱨəm kəlgüsidə kəlgüqi
ⱨəmmigə ⱪadir Pərwərdigar Huda!”
 
Tirik məhluⱪlar təhttə olturƣan əbədil’əbəd ⱨayat bolƣuqini uluƣlap, uningƣa ⱨɵrmət wə təxəkkür iⱬar ⱪilƣinida, 10 yigirmə tɵt yetəkqi əbədil’əbəd yaxaydiƣan təhttə olturƣuqining ayiƣiƣa bax ⱪoyup səjdə ⱪilatti. Tajlirini təhtning aldiƣa ⱪoyuxup, mundaⱪ deyixətti:
 
11 “Pərwərdigarimiz wə Hudayimiz!
Xan-xərəp, ⱨɵrmət wə ⱪudrətkə layiⱪsən.
qünki, ⱨəmmini sən yaratting.
Ⱨəmmə xəy’i haⱨixing bilən yaritilip wujudⱪa kəldi.”


5

Ⱪozining oram yazmini ⱪoliƣa elixi
Andin təhttə olturƣuqining ong ⱪolida ⱨər ikki yüzigə hət yezilƣan wə yəttə mɵⱨür bilən peqətləngən bir oram yazmini kɵrdüm. Yuⱪiri awaz bilən: “Oram yazma wə peqətlərni eqixⱪa kim layiⱪtur?” dəp towliƣan küqlük bir pərixtinimu kɵrdüm. Lekin, nə ərxtə, nə yər yüzidə, nə yər astida oram yazmini eqip oⱪuyalaydiƣan birərsi qiⱪmidi. Oram yazmini eqix wə oⱪuxⱪa layiⱪ birərsi qiⱪmiƣaqⱪa, ⱪattiⱪ yiƣliwəttim. Buning bilən, yetəkqilərdin biri manga:
– Yiƣlima! Ⱪara, Yəⱨuda ⱪəbilisidin kəlgən xir – Dawutning notisi* Bu atalƣu dəsləp Təwratta tilƣa elinƣan bolup, keyin kelidiƣan Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨning Dawut padixaⱨning əwladidin ikənlikini kɵrsitidu. ƣəlibə ⱪildi. Oram yazmini wə uning yəttə peqitini eqixⱪa u ⱪadir, – dedi.
Andin, bir ⱪozining yetəkqilər ⱪorxap turƣan təht bilən tirik məhluⱪlarning ariliⱪida turƣanliⱪini kɵrdüm. Ⱪarimaⱪⱪa, u burun boƣuzlanƣandək ⱪilatti. Ⱪozining yəttə münggüzi wə yəttə kɵzi bar bolup, bu kɵzlər Hudaning pütkül duniyaƣa əwətkən yəttə Roⱨi idi. Ⱪoza berip, təhttə olturƣuqining ong ⱪolidin oram yazmini aldi. Yazmini alƣanda, tɵt tirik məhluⱪ wə yigirmə tɵt yetəkqi uning ayiƣiƣa bax ⱪoydi. Ularning ⱨərbirining ⱪolida qiltar Qiltar – bir hil tarliⱪ qalƣu əswab. wə isriⱪ bilən tolƣan altun tawaⱪ bar idi. Bu isriⱪ Hudaning muⱪəddəs həlⱪining du’aliri idi. Ular yengi bir ⱪoxaⱪ eytixti:
 
“Oram yazmini elixⱪa
wə peqətlərni eqixⱪa layiⱪsən.
Qünki boƣuzlanding
wə ⱨər ⱪəbilidin, ⱨər tildin,
ⱨər milləttin, ⱨər həlⱪtin bolƣan insanlarni
ɵz ⱪening bədili bilən Hudaƣa mənsup ⱪilding.
10 Ularni bir padixaⱨliⱪ ⱪilip uyuxturup,
Hudayimizning hizmitidiki roⱨaniy ⱪilding.
Ular yər yüzidə ⱨɵküm sürgüsi.”
 
11 Andin, təhtning, tirik məhluⱪlarning wə yetəkqilərning ətrapida mingliƣan, on mingliƣan pərixtilərni kɵrdüm wə ularning awazlirini anglidim. 12 Ular ünlük awaz bilən mundaⱪ deyixətti:
 
“Boƣuzlanƣan ⱪoza
ⱪudrət, bayliⱪ, danaliⱪ, küq-ⱪuwwət,
ⱨɵrmət, xan-xərəp wə mədⱨiyigə layiⱪtur.”
 
13 Mən yənə ərx, yər yüzi, yər asti, dengizlar wə ka’inattiki pütün janliⱪlarning:
 
“Mədⱨiyə, ⱨɵrmət, xan-xərəp wə ⱪudrət,
təhttə olturƣuqiƣa wə ⱪoziƣa mənggü mənsup bolsun!” deginini anglidim.
 
14 Tɵt tirik məhluⱪ “amin!” dəp jawab ⱪayturatti, yetəkqilər yərgə bax ⱪoyup, təhttə olturƣuqiƣa wə ⱪoziƣa səjdə ⱪilatti.

*5
Bu atalƣu dəsləp Təwratta tilƣa elinƣan bolup, keyin kelidiƣan Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨning Dawut padixaⱨning əwladidin ikənlikini kɵrsitidu.

8
Qiltar – bir hil tarliⱪ qalƣu əswab.6

Ⱪozining altə peqətni eqixi
Andin, ⱪozining yəttə peqətning birinqisini aqⱪanliⱪini kɵrdüm. Xu qaƣda, tɵt tirik məhluⱪtin birining güldürmamidək awaz bilən: “Kəl!” deginini anglidim. Ⱪariwidim, bir aⱪ atni kɵrdüm. Atⱪa mingüqining ⱪolida bir sadaⱪ bar idi. Uningƣa bir taj berildi. U ƣəlibə ⱪilƣuqi süpitidə zəpər ⱪuqux üqün jənggə atlandi.
Ⱪoza ikkinqi peqətni aqⱪanda, ikkinqi məhluⱪning: “Kəl!” deginini anglidim. U qaƣda, yənə bir at otturiƣa qiⱪti, uning rənggi ⱪizil idi. Atⱪa mingüqigə yər yüzidiki tinqliⱪni elip ketix wə insanlarni ɵz’ara ⱪirƣinqiliⱪⱪa selix ⱨoⱪuⱪi berildi. Uningƣa yənə qong bir ⱪiliq berildi.
Ⱪoza üqinqi peqətni aqⱪanda, üqinqi məhluⱪning: “Kəl!” deginini anglidim. Ⱪariwidim, bir ⱪara atni kɵrdüm. Atⱪa mingüqining ⱪolida bir taraza bar idi. Tɵt tirik məhluⱪning arisidin: “Bir künlük ix ⱨəⱪⱪi üqün pəⱪət bir tawaⱪ buƣday yaki bolmisa üq tawaⱪ arpila berilidu. Zəytun dərihi bilən üzüm teliƣa təgmə!” degəndək bir awazni anglidim.
Ⱪoza tɵtinqi peqətni aqⱪanda, tɵtinqi məhluⱪning: “Kəl!” degən awazini anglidim. Ⱪariwidim, bir tatirang atni kɵrdüm. Atⱪa mingüqining ismi “Ɵlüm” idi. Uning kəynidin ɵlüklər diyari əgixip keliwatatti. Bularƣa yər yüzining tɵttin birigə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilip, ⱪiliq, aqarqiliⱪ, waba wə yər yüzidiki yirtⱪuq ⱨaywanlar arⱪiliⱪ adəm ɵltürüx ⱨoⱪuⱪi berildi.
Ⱪoza bəxinqi peqətni aqⱪanda, Hudaning sɵzini yətküzgənliki wə bərgən guwaⱨliⱪi wəjidin ɵltürülgənlərning janlirini ⱪurbanliⱪ supisining tegidə kɵrdüm. 10 Ular ⱪattiⱪ awaz bilən quⱪan selixip: “Muⱪəddəs wə ixənqlik Igimiz! Yər yüzidə yaxawatⱪan insanlarni ⱪaqan soraⱪ ⱪilip, ulardin ⱪenimizning intiⱪamini elip berisən?” deyixətti. 11 Ularning ⱨərbirigə birdin aⱪ ton berilgən bolup, Hudaƣa hizmət ⱪilƣan, ɵzlirigə ohxax ɵltürülidiƣan etiⱪadqi ⱪerindaxlirining sani toxⱪuqə azƣinə waⱪit kütüxi tələp ⱪilinƣanidi. 12 Andin, ⱪozining altinqi peqətni aqⱪanliⱪini kɵrdüm. Bu waⱪitta, zemin ⱪattiⱪ təwrinip, ⱪuyax bə’əyni ⱪapⱪara kɵmürning, ay bolsa ⱪanning rənggigə kirdi. 13 Ənjür dərihining ⱪattiⱪ boranda silkinixidin tong ənjürlər yərgə tɵkülgəndək, asmandiki yultuzlarmu yər yüzigə tɵküldi. 14 Asman huddi oram yazmidək orilip ƣayib boldi, pütkül taƣlar wə arallar ornidin yɵtkəldi. 15 Dunyaning padixaⱨliri, ⱨɵkümranliri, sərdarliri, bayliri, ⱨoⱪuⱪdarliri, ⱪulliri wə ⱨɵrlirining ⱨəmmisi ɵngkürlərgə wə taƣlarning kamarliriƣa yoxurundi. 16 Ular taƣ-dawanlarƣa mundaⱪ dəp jar saldi: “Üstimizgə qüxünglar! Bizni təhttə olturƣuqining siymasidin wə ⱪozining ƣəzipidin tosup ⱪelinglar! 17 Qünki, ularning ƣəzipi tutⱪan dəⱨxətlik kün kəldi. Uningƣa kimmu bərdaxliⱪ berəlisun?”


7

Mɵⱨürləngən 144,000 kixi
Uningdin keyin, yər yüzining tɵt bulungida turƣan tɵt pərixtini kɵrdüm. Ular ⱪuruⱪluⱪ, dengiz ⱨəm dəl-dərəhlərni boran urmasliⱪi üqün, yər yüzining tɵt təripidin kelidiƣan boranni tizginləp turatti. Mənggü ⱨayat Hudaning mɵⱨrini elip künqiⱪixtin kəlgən baxⱪa bir pərixtinimu kɵrdüm. U ⱪattiⱪ awaz bilən ⱪuruⱪluⱪ wə dengizlarni buzup taxlax ⱨoⱪuⱪi berilgən axu tɵt pərixtigə: “Biz Hudaning hizmətkarlirining pexanisigə mɵⱨür basⱪuqə, ⱪuruⱪluⱪ, dengiz wə dəl-dərəhlərni buzup taxlimanglar” dəp warⱪiridi. Andin, mən mɵⱨürləngənlərning sanini anglidim. Isra’illarning pütün ⱪəbililiridin 144,000 kixi, yəni:
 
Yəⱨuda ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Ruben ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Gad ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Axer ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Naftali ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Manassə ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Ximon ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Lawiy ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Issakar ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Zəbulun ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Yüsüp ⱪəbilisidin 12,000 kixi,
Binyamin ⱪəbilisidin 12,000 kixi mɵⱨürləngənidi.
Aⱪ kiyimlik halayiⱪ
Andin, ⱨər həlⱪ, ⱨər ⱪəbilə, ⱨər milləttin bolƣan, ⱨər hil tillarda sɵzlixidiƣan sanap tügətküsiz zor bir top halayiⱪning təhtning wə ⱪozining aldida turƣanliⱪini kɵrdüm. Ularning ⱨəmmisi aⱪ ton kiygən bolup, ⱪollirida horma xahliri tutⱪanidi. 10 Ular ünlük awaz bilən: “Nijatliⱪ təhttə olturƣan Hudayimizdin wə ⱪozidin kelidu” dəp warⱪirixatti. 11 Pütün pərixtilər təhtning, yetəkqilərning wə tɵt tirik məhluⱪning ətrapiƣa olixiwalƣanidi. Ular təhtning aldida yərgə bax ⱪoyup, Hudaƣa səjdə ⱪilip mundaⱪ deyixətti:
 
12 “Amin! Mədⱨiyə, xan-xərəp,
danaliⱪ wə təxəkkür,
ⱨɵrmət wə küq-ⱪudrət
Hudayimizƣa mənggü mənsup bolsun. Amin!”
 
13 Xu qaƣda, yetəkqilərdin biri məndin:
– Aⱪ ton kiygən bu kixilər kim bolidu, ⱪəyərdin kəldi? – dəp soridi.
14 – Təⱪsir, mən bilməymən, bu ɵzlirigə məlumdur, – dedim.
U manga:
– Bular dəⱨxətlik balayi’apətlərni bexidin ɵtküzüp kəlgənlərdur. Ular tonlirini ⱪozining ⱪenida yuyup, ap’aⱪ ⱪilƣan. 15 Xuning üqün, ular Hudaning təhtining aldida turup, Hudaning ibadəthanisida keqə-kündüz uning hizmitidə bolidu. Təhttə olturƣuqi Huda ularƣa sayiwəndur. 16 Ular əmdi aq ⱪalmaydu, ussimaydu, ularƣa nə aptap, nə ⱪattiⱪ issiⱪ ɵtməydu. 17 Qünki, ularni təhtning otturisidiki ⱪoza baⱪidu wə ⱨayatliⱪ süyining bulaⱪliriƣa elip baridu. Huda ularning kɵzliridiki pütün yaxlarni sürtidu, – dedi.


8

Ⱪozining yəttinqi peqətni eqixi
Ⱪoza yəttinqi peqətni aqⱪanda, ərxtə yerim sa’ətqə jimjitliⱪ ⱨɵküm sürdi. Andin, Hudaning aldida turƣan yəttə pərixtini kɵrdüm. Ularƣa yəttə kanay berildi.
Altun isriⱪdan tutⱪan yənə bir pərixtə kelip, ⱪurbanliⱪ supisining aldida turdi. Təhtning aldidiki altun ⱪurbanliⱪ supisida Hudaning barliⱪ muⱪəddəs həlⱪining du’aliri bilən billə atax üqün, uningƣa kɵp isriⱪ berildi. Isriⱪtin qiⱪⱪan tütünlər bilən muⱪəddəs həlⱪning du’aliri pərixtining ⱪolidin Hudaning aldiƣa kɵtürüldi. Andin, pərixtə isriⱪdanni ⱪoliƣa elip, uni ⱪurbanliⱪ supisidiki ot bilən toldurup, yər yüzigə atti. U qaƣda, güldürmamining güldür-ⱪarasliri anglandi. Qaⱪmaⱪlar qeⱪip, yər-zemin təwrəndi.
Pərixtilərning kanay qelixi
Andin keyin, ⱪolliriƣa birdin kanay tutⱪan yəttə pərixtə kanaylirini qelixⱪa ⱨazirlandi.
Birinqi pərixtə kaniyini qalƣanda, mɵldür bilən ot ⱪanƣa arilaxⱪan ⱨalda yaƣduruldi. Zeminning üqtin biri, dəl-dərəhlərning üqtin biri wə pütkül yexil ot-qɵplər kɵyüp kətti.
Ikkinqi pərixtə kaniyini qalƣanda, goya lawuldap kɵyüwatⱪan qong bir taƣdək ƣayət zor bir jisim dengizƣa taxlandi. Dengizning üqtin biri ⱪanƣa aylandi. Dengizdiki janiwarlarning üqtin biri ɵldi wə kemilərning üqtin biri wəyran boldi.
10 Üqinqi pərixtə kaniyini qalƣanda, asmandin məx’əldək yalⱪunlap yanƣan qong bir yultuz dəryalarning üqtin birining wə bulaⱪlarning üstigə qüxti. 11 Bu yultuzning ismi “Ⱪeriⱪ” idi. Sularning üqtin biri ⱪeriⱪ bolup ketip, bu suni iqkən nurƣun adəm ɵlüp kətti.
12 Tɵtinqi pərixtə kaniyini qalƣanda, ⱪuyaxning, ayning wə yultuzlarning üqtin biri zərbigə uqridi. Nətijidə, ⱪuyax, ay wə yultuzlarning yoruⱪluⱪining üqtin biri ɵqti. Kündüzning üqtin biri ⱪarangƣuluⱪⱪa aylandi, keqining üqtin biridə yoruⱪluⱪ yoⱪaldi.
13 Yənə ⱪariwidim, asmanning ⱪəridə uqup ketiwatⱪan bir bürkütning ⱪattiⱪ awaz bilən: “Baxⱪa üq pərixtə qalidiƣan kanay awazlirining dəstidin yər yüzidə yaxaydiƣanlarning ⱨaliƣa way, ⱨaliƣa way, ⱨaliƣa way!” deginini anglidim.


9

Bəxinqi pərixtə kaniyini qalƣanda, asmandin yərgə qüxüp kətkən bir yultuzni kɵrdüm. Tegi yoⱪ ⱨangƣa* Tegi yoⱪ ⱨang – jinlar ⱪamilidiƣan yər. baridiƣan ləhmining aqⱪuqi uningƣa berildi. U tegi yoⱪ ⱨangni aqⱪanda, ⱨangdin yoƣan oqaⱪning isidək tütün etilip qiⱪti. Ⱨangning tütünidin ⱪuyax wə asmanni ⱪarangƣuluⱪ basti. Tütünning iqidin yər yüzigə qekətkə yaƣdi. Ularƣa qayanlardək qeⱪix küqi berilgənidi. Qekətkilərgə yər yüzidiki ot-qɵplərgə wə ⱨərⱪandaⱪ ɵsümlük yaki dəl-dərəhlərgə əməs, pəⱪət pexanisidə Hudaning mɵⱨri bolmiƣan insanlarƣila ziyan yətküzüx buyrulƣanidi. Ularƣa bu insanlarni ɵltürüx əməs, pəⱪət bəx ay muddətlik ⱪiyin-ⱪistaⱪⱪa elix buyruⱪila berilgənidi. Bu ⱪiyin-ⱪistaⱪ qayan adəmni qaⱪⱪan waⱪittiki ⱪattiⱪ aƣriⱪ azabiƣa ohxaytti. U künlərdə, insanlar ɵlümni izdəydu, lekin tapalmaydu; ɵlümni seƣinidu, lekin ɵlüm ulardin ⱪaqidu.
Qekətkilərning ⱪiyapiti huddi jənggə ⱨazirlanƣan atlarƣa ohxaytti. Baxlirida bolsa altun tajƣa ohxaydiƣan bir nərsə bar idi. Qirayi adəmningkigə ohxaytti. Qaqliri ayallarning qeqiƣa, qixliri xirning qixiƣa ohxaytti. Kɵkrəkliri tɵmür sawutlarƣa ohxaytti. Ⱪanatlirining awazi jənggə atlanƣan nurƣun at-ⱨarwilarning awaziƣa ohxaytti. 10 Qayanlarningkigə ohxax qaⱪidiƣan ⱪuyruⱪliri bar idi. Ⱪuyruⱪliridiki zəⱨərlik nəxtiridə adəmni bəx ay azabⱪa salƣudək küq bar idi. 11 Ularni baxⱪuridiƣan padixaⱨ tegi yoⱪ ⱨangning pərixtisi idi. Bu pərixtining Ibraniyqə ismi Awaddon; Grekqə ismi Apoliyon, yəni ⱨalak ⱪilƣuqi idi.
12 Birinqi balayi’apət ɵtüp kətti. Əmdi buningdin keyin yənə ikki balayi’apət kelidu.
13 Altinqi pərixtə kaniyini qalƣanda, Hudaning aldidiki altun ⱪurbanliⱪ supisining tɵt münggüzidin qiⱪⱪan bir awazni anglidim. 14 Bu awaz altinqi pərixtigə: “Qong Firat dəryasining yenida baƣlaⱪliⱪ tɵt pərixtini boxat” dedi. 15 Dəl xu yil, xu ay, xu kün wə xu sa’ət üqün ⱨazirlap ⱪoyulƣan bu tɵt pərixtə insanlarning üqtin birini ⱨalak ⱪilix üqün baƣlaⱪtin boxitildi. 16 Bularning atliⱪ ləxkərlirining sani ikki yüz milyon idi. Ularning sanining jakarlanƣanliⱪini anglidim.
17 Ƣayibanə alaməttə kɵzümgə kɵrüngən at wə atliⱪlar mana mundaⱪ idi: atliⱪlarning kɵkrək ⱪalⱪanliri qoƣdək ⱪizil, kɵk yaⱪuttək kɵk wə günggürttək seriⱪ idi. Atlarning baxliri xirning bexiƣa ohxaytti. Eƣizliridin ot, tütün wə günggürt pürkülətti. 18 Insanlarning üqtin biri bularning aƣzidin pürkülgən ot, tütün wə günggürttin ibarət bu üq apəttin ɵldi. 19 Atlarning küqi eƣizlirida wə ⱪuyruⱪlirida idi. Ⱪuyruⱪlirining yilanƣa ohxax bexi bolup, bular bilən adəmni zəhimləndürətti.
20 Ⱪalƣan insanlar, yəni bu balayi’apətlərdin aman ⱪalƣuqilar ɵz ⱪilmixliriƣa towa ⱪilmidi. Jinlarƣa, kɵrəlməs, angliyalmas wə mangalmas altun, kümüx, tuq wə yaƣaq butlarƣa qoⱪunuxtin waz kəqmidi. 21 Ular ⱪatilliⱪ, seⱨirgərlik, jinsiy əhlaⱪsizliⱪ wə oƣriliⱪliriƣimu towa ⱪilmidi.

*1
Tegi yoⱪ ⱨang – jinlar ⱪamilidiƣan yər.10

Pərixtə wə kiqik oram yazma
Andin keyin, ərxtin qüxüwatⱪan yənə bir küqlük pərixtini kɵrdüm. U bir parqə bulutni yepinƣan bolup, bexining üstidə bir ⱨəsən-ⱨüsən bar idi. Yüzi ⱪuyaxⱪa, putliri bolsa ot tüwrükigə ohxaytti. Ⱪolida bir kiqik oquⱪ oram yazma bar idi. U ong putini dengiz üstigə, sol putini bolsa ⱪuruⱪluⱪⱪa ⱪoyup turup, xirning ⱨɵrkirixigə ohxax ⱪattiⱪ awaz bilən warⱪiridi. U warⱪiriƣanda, yəttə güldürmama ɵz güldür-ⱪarasliri bilən jawab ⱪayturdi. Yəttə güldürmama jawab ⱪayturƣanda, ularning sɵzlirini hatiriliwalmaⱪqi bolup turattim. Biraⱪ, asmandin: “Yəttə güldürmamining eytⱪanlirini hatirilimə. Ularni məhpiy tut” degən bir awazni anglidim.
Dengiz ⱨəm ⱪuruⱪluⱪning üstidə turƣan, mən kɵrgən u pərixtə ong ⱪolini asmanƣa kɵtürüp, asman, yər, dengiz wə ulardiki məwjudatlarni yaratⱪuqi, yəni əbədil’əbəd yaxiƣuqining nami bilən ⱪəsəm ⱪilip: “Əmdi keqiktürülməydu; əksiqə, yəttinqi pərixtə kaniyini qalƣanda, Huda ɵz hizmətkarliri bolƣan pəyƣəmbərlərgə jakarliƣan sir əməlgə axidu” dedi.
Mən asmandin angliƣan awaz manga yənə: “Berip, dengiz ⱨəm ⱪuruⱪluⱪning üstidə turƣan pərixtining ⱪolidiki oquⱪ oram yazmini al” dedi.
Mən berip, pərixtining kiqik oram yazmini manga berixini soridim. U manga:
– Buni elip yə! Aƣzingda ⱨəsəldək tatliⱪ bolidu, biraⱪ məydəngni eqixturidu, – dedi.
10 Kiqik oram yazmini pərixtining ⱪolidin elip yedim, aƣzimda ⱨəsəldək tatliⱪ tetidi. Lekin, uni yutⱪinimda məydəm eqixip kətti.
11 Keyin, pərixtə manga:
– Sən Hudaning kɵp millətlər, həlⱪlər, ⱨər hil tillarda sɵzlixidiƣan kixilər wə padixaⱨlar toƣrisidiki wəⱨiylirini yənə bir ⱪetim jakarlixing lazim, – dedi.


11

Ikki guwaⱨqi
Manga ɵlqigüq ornida ixlitixkə ⱪomux berildi wə bir awaz manga mundaⱪ dedi: “Berip, Hudaning ibadəthanisi wə ⱪurbanliⱪ supisini ɵlqə, u yərdə ibadət ⱪiliwatⱪanlarni sana. Ibadəthanining taxⱪiriⱪi ⱨoylisini ɵlqiməy ⱪoy, qünki u yər Yəⱨudiy əməslərgə berildi. Ular muⱪəddəs xəⱨərni 42 ay dəpsəndə ⱪilidu. Mən ikki guwaⱨqimƣa ⱪudrət berimən. Ular ⱪariliⱪ kiyim kiyip, Hudaning wəⱨiysini bekitilgən ənə xu 1260 kündə yətküzidu.”
Dunyaning Rəbbi aldida turƣan ikki tüp zəytun dərihi wə ikki qiraƣdan mana xu guwaⱨqilardur. Birərsi ularni zəhimləndürməkqi bolsa, ular eƣizliridin ot pürküp, u düxmənni kɵydürüp taxlaydu. Ularni zəhimləndürməkqi bolƣanlar mana xundaⱪ ɵltürülidu. Ular Hudaning wəⱨiysini jakarlaydiƣan künlərdə yamƣur yaƣmasliⱪi üqün, asmanni yepiwetix ⱪudritigə igə. Ular sularni ⱪanƣa aylandurux wə ⱨər hil balayi’apətlər bilən yər yüzigə haliƣan waⱪitta zərbə berix ⱪudritigimu igə.
Guwaⱨliⱪ wəzipiliri ayaƣlaxⱪanda, tegi yoⱪ ⱨangdin qiⱪidiƣan diwə ular bilən elixidu wə ularni yengip ɵltüridu. Jəsətliri katta xəⱨərning ƣol yoliƣa taxlinidu. Bu xəⱨər Sodom yaki Misir degən simwolluⱪ nam bilən atalƣan bolup, ularning Rəbbimu u yərdə krestkə mihlanƣanidi. Ⱨər milləttin, ⱨər ⱪəbilidin wə ⱨər hil tilda sɵzlixidiƣan həlⱪlərdin kixilər kelixip, ularning jəsətlirigə üq yerim kün tikilip ⱪaraydu wə jəsətlərning yərlikkə ⱪoyuluxiƣa ruhsət ⱪilmaydu. 10 Yər yüzidə yaxaydiƣanlar ularning bu əⱨwalidin huxalliⱪⱪa qɵmüp, ⱨeyt-bayram ɵtküzidu, bir-birigə ⱨədiyilər əwətixidu, qünki bu ikki pəyƣəmbərning sɵzi insanlarning wijdanliriƣa tikəndək sanjilip, ularƣa ⱪaⱪxatⱪuq zərbə bərgənidi.
11 Üq yerim kündin keyin, ikki pəyƣəmbərning tenigə Hudadin kəlgən ⱨayatliⱪ nəpisi kirdi, wə ular ornidin turdi. Ularni kɵrgənlər intayin alaⱪzadə bolup ketixti. 12 Ikki pəyƣəmbər ərxtin kəlgən jarangliⱪ bir awazning: “Bu yaⱪⱪa qiⱪ!” degənlikini anglidi wə rəⱪiblirining kɵz aldida bir bulut iqidə asmanƣa kɵtürüldi. 13 Dəl xu qaƣda, zemin xiddətlik təwrəndi, xəⱨərning ondin biri gumran bolup, yəttə ming kixi ⱨalak boldi. Ⱪalƣanliri intayin ⱪorⱪuxup, ərxtiki Hudani uluƣlaxti.
14 Ikkinqi balayi’apət ɵtüp kətti. Əmdi üqinqi balayi’apət kelixkə az ⱪaldi.
Yəttinqi pərixtining kanay qelixi
15 Uningdin keyin, yəttinqi pərixtə kaniyini qaldi. Ərxtin kəlgən jarangliⱪ awazlar mundaⱪ dəytti:
 
“Dunyaning padixaⱨliⱪi Pərwərdigarimiz wə uning Məsiⱨigə mənsup boldi. U əbədil’əbəd ⱨɵküm sürgüsi.”
 
16 Hudaning aldidiki ɵz təhtliridə olturƣan yigirmə tɵt yetəkqi yərgə bax ⱪoyup, Hudaƣa səjdə ⱪilip mundaⱪ deyixti:
 
17 “Ⱨazir wə əzəldin bar bolƣan
ⱨəmmigə ⱪadir Pərwərdigar Huda,
xükürlər bolsun sanga.
Qünki, uluƣ ⱪudriting bilən,
ⱨɵkümüngni yürgüzüxkə baxliding.
18 Həlⱪlər ƣəzəpləngənidi.
Əmdi sening ƣəziping yetip kəldi!
Ɵlüklərni soraⱪ ⱪilix,
hizmətkarliring bolƣan pəyƣəmbərlərni
wə Hudaning muⱪəddəs həlⱪi,
xundaⱪla ərziməs yaki katta bolsun,
namingni qongⱪur ⱨɵrmətligənlərni in’amƣa igə ⱪilix,
yər yüzini gumran ⱪilƣanlarni ⱨalak ⱪilix waⱪti kəldi.”
 
19 Andin, Hudaning ərxtiki ibadəthanisi eqildi wə uning əⱨdə sanduⱪi u yərdə kɵründi. Xu’an qaⱪmaⱪlar qeⱪip, güldürmamining güldür-ⱪarasliri anglandi. Zemin təwrinip, dəⱨxətlik mɵldür yeƣip kətti.


12

Ayal wə əjdiⱨa
U qaƣda, ərxtə ajayip zor bir karamət, yəni ⱪuyaxni yepinqaⱪliƣan bir ayal kɵründi. Uning putlirining astida ay, bexida on ikki yultuzluⱪ taj bar idi. Bu ayalning ay-küni toxup ⱪalƣan bolup, tolƣaⱪ iqidə dad-pəryad ⱪilatti. Andin, ərxtə yənə bir karamət, yəni yəttə baxliⱪ, on münggüzlük, qong bir ⱪizil əjdiⱨa kɵründi. Uning yəttə bexida yəttə taj bar idi. U asmandiki yultuzlarning üqtin birini ⱪuyruⱪi bilən sürüp, yər yüzigə qüxürüwətti. Andin, ayal yənggigən ⱨaman uning balisini yalmap yutuwətməkqi bolup, tuƣut üstidiki ayalning aldida turdi. Ayal bir bala, yəni pütün əllərni tɵmür kaltək bilən baxⱪuridiƣan bir oƣul tuƣdi. Bala təhttə olturƣan Hudaning aldiƣa dərⱨal elip qiⱪildi. Ayal bolsa qɵlgə ⱪaqti. U yərdə uning 1260 kün beⱪilixi üqün uningƣa Huda təripidin ⱨazirlap ⱪoyulƣan bir jay bar idi.
Uningdin keyin, ərxtə jəng boldi. Bax pərixtə Mika’il wə uning pərixtiliri əjdiⱨaƣa ⱪarxi jəng ⱪildi. Əjdiⱨamu ɵz pərixtiliri bilən ularƣa etildi, lekin elixalmidi. Buning bilən, ular ərxtiki ornidin məⱨrum ⱪaldi. Qong əjdiⱨa, yəni Iblis yaki Xəytan dəp atalƣan, pütün dunyani azdurƣan ⱨeliⱪi ⱪədimiy yilan ɵz pərixtiliri bilən billə yər yüzigə taxlandi.
10 Xuningdin keyin, ərxtə jarangliⱪ bir awazning mundaⱪ degənlikini anglidim:
 
“Hudayimizning nijatliⱪi, ⱪudriti, padixaⱨliⱪi wə u təyinligən Məsiⱨning ⱨoⱪuⱪi namayan boldi.
Qünki, Hudayimizning aldida ⱪerindaxlirimizni keqə-kündüz əyibligüqi ərxtin taxliwetildi.
11 Ⱪerindaxlirimiz ⱪozining ⱪeni wə uning ⱪilƣan guwaⱨliⱪi bilən əjdiⱨani yəngdi.
Ular ⱨətta ɵlüm aldidimu ɵz jenini ayimidi.
12 Xuning üqün, əy ərx wə ərxtə yaxiƣuqilar, huxal bolunglar!
Lekin, ⱨalinglarƣa way, əy yər wə dengizlar! Qünki, iblis üstünglarƣa taxlandi.
U ɵz waⱪtining az ⱪalƣanliⱪini bilip, dərƣəzəpkə kəldi.”
 
13 Əjdiⱨa ɵzining yər yüzigə taxlanƣanliⱪini kɵrüp, oƣul balini tuƣⱪan ayalni ⱪoƣlaxⱪa baxlidi. 14 Ayalning əjdiⱨadin daldilinip, qɵldiki üq yerim yil beⱪilidiƣan makanƣa uqup ketixi üqün, uningƣa yoƣan bir bürkütning ikki ⱪaniti berildi. 15 Əjdiⱨa ayalning arⱪisidin aƣzi bilən dəryadək su pürküp, uni səlgə basturup eⱪitip kətməkqi boldi. 16 Lekin, zemin ayalƣa yardəm ⱪilip, aƣzini eqip, əjdiⱨaning aƣzidin etilip qiⱪⱪan dəryani yutti. 17 Buning bilən, əjdiⱨa ayalƣa dərƣəzəp bolup, uning baxⱪa pərzəntliri, yəni Hudaning əmrlirini tutup, Əysa Məsiⱨning bərgən guwaⱨliⱪida turƣanliri bilən jəng ⱪilƣili kətti.
18 Ⱨeliⱪi əjdiⱨa dengiz boyida tikilip turatti.


13

Dengizdin qiⱪⱪan diwə
Andin, on münggüzlük, yəttə baxliⱪ bir diwining dengizdin qiⱪiwatⱪanliⱪini kɵrdüm. Uning ⱨərbir münggüzidə birdin taj bar idi, ⱨərbir bexida Hudaƣa kupurluⱪ kəltüridiƣan ibarə yezilƣanidi. Mən kɵrgən bu diwə yilpizƣa ohxaytti, putliri eyiⱪning putliriƣa, aƣzi bolsa xirning aƣziƣa ohxaytti. Əjdiⱨa diwigə ɵz ⱪudriti, təhti wə zor ⱨoⱪuⱪini bərdi. Diwining baxliridin biri əjəllik yarilanƣandək turatti. Lekin, bu əjəllik yara saⱪayƣanidi. Pütün dunya ⱨəyranliⱪ iqidə diwigə əgəxti. Ular diwigə bundaⱪ ⱨoⱪuⱪ bərgən əjdiⱨaƣa qoⱪunuxti. Ular yənə diwigimu qoⱪunup, “diwigə təng kelələydiƣanlar barmu? Uning bilən kimmu elixalisun?” dedi.
Diwigə təkəbburluⱪ wə kupurluⱪ ⱪilidiƣan eƣiz ⱨəmdə 42 ay yürgüzələydiƣan ⱨoⱪuⱪ berildi. U Hudaƣa, Hudaning namiƣa wə uning dərgaⱨiƣa, yəni u yərdə yaxaydiƣanlarƣa kupurluⱪ ⱪilix üqün aƣzini aqti. Uning Hudaning muⱪəddəs həlⱪigə ⱪarxi jəng ⱪilip, ularni yengixigə yol ⱪoyuldi. Ⱨər ⱪəbilə, ⱨər millət, ⱨər hil tilda sɵzlixidiƣan həlⱪlərgə ⱨɵkümranliⱪ ⱪilix ⱨoⱪuⱪi berildi. Dunya yaritilƣandin buyan, boƣuzlanƣan ⱪozining ⱨayatliⱪ dəptirigə nami yezilƣanlardin baxⱪa, yər yüzidə yaxaydiƣan ⱨəmmə insan uningƣa qoⱪunidu.
Munu sɵzni ⱪuliⱪinglarda qing tutunglar:
 
10 “Hudaning ‘tutⱪun bolidu’ degini qoⱪum tutⱪun bolidu.
Hudaning ‘ⱪiliqlinidu’ degini qoⱪum ⱪiliqlinip ɵlidu.”
 
Xuning üqün, Hudaning muⱪəddəs həlⱪi səwr ⱪilixi, etiⱪadta qing turuxi lazim.
Yərdin qiⱪⱪan diwə
11 Uningdin keyin, yərdin qiⱪiwatⱪan yənə bir diwini kɵrdüm. Uning ⱪoziningkidək kiqik ikki münggüzi bar idi, lekin awazi əjdiⱨaningkidək qiⱪatti. 12 U birinqi diwigə wakalitən pütün ⱨoⱪuⱪni yürgüzüp, yər yüzini wə uningda yaxaydiƣanlarni əjəllik yarisi saⱪayƣan birinqi diwigə qoⱪunuxⱪa məjburlaytti. 13 U qong karamətlərni kɵrsitətti, ⱨətta insanlarning kɵz aldida asmandin yər yüzigə ot yaƣduratti. 14 U birinqi diwigə wakalitən kɵrsitixkə ⱨoⱪuⱪlandurulƣan karamətlər bilən yər yüzidə yaxaydiƣanlarni azdurdi. Ularƣa ⱪiliq bilən qepilƣan, lekin aman ⱪalƣan birinqi diwining ⱨɵrmiti üqün bir ⱨəykəl tikləxni buyrudi. 15 Yərdin qiⱪⱪan diwigə dengizdin qiⱪⱪan diwining ⱨəykiligə ⱨayatliⱪ nəpisi berip, uni sɵzliyələydiƣan ⱪilix wə uningƣa qoⱪunmiƣanlarning ⱨəmmisini ɵltürüx ⱪudriti berildi. 16 U katta wə ərziməs, bay wə kəmbəƣəl, ⱨɵr wə ⱪullarning ⱨəmmisini ong ⱪoli yaki pexanisigə bir bəlgə urƣuzuxⱪa məjburlidi. 17 Bu bəlgə barlar, yəni ⱪoli yaki pexanisidə diwining nami yaki uning namiƣa wəkillik ⱪilidiƣan rəⱪəm besilƣanlardin baxⱪa ⱨeqkim bir nərsə setiwalalmaytti yaki satalmaytti.
18 Bu yərdə bir ⱨekmət bar. Əⱪil-parasiti barliki kixilər diwining rəⱪimini ⱨesablap qiⱪalaydu, qünki bu rəⱪəm bir adəmgə wəkillik ⱪilidu. Uning rəⱪimi 666 dur.


14

Ⱪutⱪuzuwelinƣanlarning ⱪoxiⱪi
Andin, ⱪozining Si’on* Si’on – Yerusalemning yənə bir ismi bolup, Dawut padixaⱨning waⱪtidila Isra’iliyining paytəhti idi. “Wəⱨiylər”də Si’on Hudaning wə uning ⱪutⱪuzuwelinƣan həlⱪining ərxtiki mənggülük makaniƣa simwol ⱪilinƣan. teƣi üstidə turƣanliⱪini kɵrdüm. Uning yenida pexanisigə ⱪozining wə uning atisining ismi yezilƣan 144,000 kixi bar idi. Asmandin huddi xarⱪirap eⱪiwatⱪan sularning wə güldürmamining ⱪattiⱪ güldürlixidək bir awazni anglidim. Mən angliƣan awaz yənə qiltarqilar orundiƣan nəƣmə awaziƣimu ohxaytti. Ⱨeliⱪi 144,000 kixi təhtning, tɵt tirik məhluⱪning wə yetəkqilərning aldida yengi bir nahxa eytixti. Bu nahxini gunaⱨlirining bədili tɵlinip bu dunyadin azad ⱪilinƣan kixilərdin baxⱪa ⱨeqkim ɵginixkə ⱪadir əməs idi. Ular huddi zina ⱪilip baⱪmiƣan kixilərdək pak bolup, ⱪoza nəgə barsa, ularmu uningƣa əgixip xu yərgə baridu. Ular insanlar arisidin bədəl bilən ⱪutⱪuzuwelinƣanlar bolup, huddi dəsləp pixⱪan mewə Hudaƣa atalƣinidək, ular Hudaƣa wə ⱪoziƣa atalƣanlardur. Ularning aƣzidin yalƣan sɵz qiⱪmaydu. Ular əyibsizdur.
Üq pərixtə elip kəlgən həwərlər
Buning kəynidin, asmanning ⱪəridə uqup yürgən baxⱪa bir pərixtini kɵrdüm. Bu pərixtə yər yüzidə yaxaydiƣanlarƣa, yəni ⱨərbir həlⱪ, ⱪəbilə wə ⱨər hil tilda sɵzlixidiƣan millətlərgə yətküzidiƣan mənggülük hux həwərni elip kəlgənidi. U jarangliⱪ awaz bilən: “Hudadin ⱪorⱪunglar! Uni uluƣlanglar! Qünki, uning insanlarni soraⱪ ⱪilidiƣan waⱪti yetip kəldi. Asmanni, zeminni, dengizni wə bulaⱪlarni yaratⱪuqiƣa səjdə ⱪilinglar!” dəytti.
Uning kəynidin kəlgən ikkinqi pərixtə mundaⱪ dedi: “Gumran boldi! Ɵz zinasining küqlük xarabini pütkül həlⱪlərgə iqküzgən katta xəⱨər Babil gumran boldi!”
Aldinⱪi ikki pərixtining kəynidin üqinqi pərixtə ⱪattiⱪ awaz bilən mundaⱪ dedi: “Kimdəkim dengizdin qiⱪⱪan diwigə wə uning ⱨəykiligə qoⱪunsa, uning bəlgisini pexanisigə yaki ⱪoliƣa urƣuzsa, 10 Hudaning ƣəzipining sap ⱨəm küqlük xarabini Hudaning ƣəzipi bilən tolƣan ⱪədəⱨtə iqidu. U muⱪəddəs pərixtilərning wə ⱪozining aldida ot wə günggürttə azablinidu. 11 Uni ⱪiyniƣan otning is-tütəkliri mənggü purⱪirap turidu. Diwigə wə uning ⱨəykiligə qoⱪunup, uning ismining bəlgisini urƣuzƣanlarƣa keqə-kündüz aramliⱪ bolmaydu.” 12 Xuning üqün, Hudaning əmrlirini tutⱪan wə Əysaƣa sadiⱪ bolƣan həlⱪ səwr-taⱪətlik boluxi lazim.
13 Mən yənə asmanda mundaⱪ bir awazni anglidim: “Bu sɵzni yaz: ‘buningdin keyin, Rəbbimizgə mənsup bolup ɵlgənlər nəⱪədər bəhtlik!’ ” Muⱪəddəs Roⱨ: “Durus, ular ɵz ixlirini tügitip aram alidu. Qünki, ⱪilƣan yahxi əməllirining nətijisi ular bilən billə bolidu” dedi.
Zemindiki orma
14 Uningdin keyin, bir parqə aⱪ bulutni kɵrdüm. Bulutning üstidə bexiƣa altun taj kiygən, ⱪolida ɵtkür bir orƣaⱪ tutⱪan, Insan’oƣliƣa ohxaydiƣan biri olturatti. 15 Ibadəthanidin qiⱪⱪan baxⱪa bir pərixtə bulutning üstidə olturƣuqiƣa yuⱪiri awaz bilən: “Orƣiⱪingni sal wə or! Qünki, orma waⱪti kəldi, zemindiki zira’ətlər pixip yetildi” dedi. 16 Bulut üstidə olturƣuqi zeminƣa orƣaⱪ saldi. Yərdiki zira’ətlər oruldi.
17 Ərxtiki ibadəthanidin yənə bir pərixtə qiⱪti. Uningmu ɵtkür bir orƣiⱪi bar idi. 18 Arⱪidinla, otni baxⱪuridiƣan yənə bir pərixtə ⱪurbanliⱪ supisi tərəptin qiⱪip, ɵtkür orƣaⱪ tutⱪan pərixtigə yuⱪiri awaz bilən: “Ɵtkür orƣiⱪingni selip, yər yüzidiki üzüm tallirining sapaⱪlirini yiƣiwal, qünki üzümlər pixip yetildi” dedi. 19 Buning bilən, pərixtə orƣiⱪini yər yüzigə saldi wə yərdiki üzüm tallirining mewilirini yiƣip, Hudaning ƣəzipining xarab kɵlqikigə taxlidi. Yiƣilƣan mewilərning xarab kɵlqikigə taxlinixi Hudaƣa ⱪarxi turƣuqilarning uning jazasiƣa tartilixiƣa simwol ⱪilinidu. 20 Xəⱨərning sirtidiki xarab kɵlqikidiki üzümlər dəssilip, xərbətliri ⱪan bolup, atning tizginigə kelidiƣan egizliktə üq yüz qaⱪirim yiraⱪliⱪⱪa aⱪti.

*1
Si’on – Yerusalemning yənə bir ismi bolup, Dawut padixaⱨning waⱪtidila Isra’iliyining paytəhti idi. “Wəⱨiylər”də Si’on Hudaning wə uning ⱪutⱪuzuwelinƣan həlⱪining ərxtiki mənggülük makaniƣa simwol ⱪilinƣan.

19
Yiƣilƣan mewilərning xarab kɵlqikigə taxlinixi Hudaƣa ⱪarxi turƣuqilarning uning jazasiƣa tartilixiƣa simwol ⱪilinidu.15

Pərixtilər wə keyinki balayi’apətlər
Asmanda zor ⱨəm ⱨəyran ⱪalarliⱪ yənə bir karamətni, yəni ahirⱪi yəttə hil balayi’apətni elip kelidiƣan yəttə pərixtini kɵrdüm. Hudaning ƣəzipi bu balayi’apətlər bilən ahirlixatti.
Mən yənə ot arilax hrustal dengizidək bir kɵrünüxni kɵrdüm. Uning yenida diwə üstidin ƣəlibə ⱪilƣanlar, yəni diwigə wə uning ⱨəykiligə qoⱪunmiƣan ⱨəm uning namiƣa wəkillik ⱪilidiƣan rəⱪəm bilən mɵⱨürlənmigənlər turatti. Ularning ⱪollirida Huda bərgən qiltarlar bolup, ular Hudaning hizmətkari Musaning nahxisini ⱨəm ⱪoza ⱨəⱪⱪidiki nahxini eytixatti:
 
“Ⱨəmmigə ⱪadir Pərwərdigar Huda,
ⱪilƣanliring uluƣ wə karaməttur.
I pütkül həlⱪlərning padixaⱨi,
yolliring adil wə ⱨəⱪtur.
I Pərwərdigar, səndin ⱪorⱪmaydiƣan kim bar,
namingni mədⱨiyiliməydiƣan?
Qünki, yeganə muⱪəddəs ɵzüngdursən.
Kelip pütkül həlⱪlər,
sanga səjdə ⱪilƣusi.
Qünki, axkara bolƣaq
ⱪilƣanliringning ⱨəⱪⱪaniyliⱪi.”
 
Uningdin keyin, ərxtiki ibadəthanining, yəni əⱨdə qedirining eqilƣanliⱪini kɵrdüm. Yəttə hil balayi’apətni ɵz ilkidə tutⱪan yəttə pərixtə pakiz ⱨəm parⱪirap turidiƣan kəndir rəhttin ton kiygən, kɵksigə altun kəmər baƣliƣan ⱨalda ibadəthanidin qiⱪti. Tɵt tirik məhluⱪning biri yəttə pərixtigə əbədil’əbəd yaxaydiƣan Hudaning ƣəzipi bilən tolƣan yəttə altun qinini bərdi. Ibadəthana Hudaning uluƣluⱪi wə ⱪudritidin tütün bilən toldi. Yəttə pərixtining yəttə balayi’apiti tamam bolmiƣuqə, ⱨeqkim ibadəthaniƣa kirəlmidi.


16

Hudaning ƣəzipi bilən tolƣan yəttə qinə
Xuningdin keyin, ibadəthanidin kɵtürülgən jarangliⱪ bir awazning yəttə pərixtigə: “Beringlar, Hudaning ƣəzipi bilən tolƣan yəttə qinidikini yər yüzigə tɵkünglar!” degənlikini anglidim.
Birinqi pərixtə berip qinidikini ⱪuruⱪluⱪⱪa tɵkti. Buning bilən, tenidə diwining bəlgisi bolƣan wə uning ⱨəykiligə qoⱪunƣanlarning bədinini yirginqlik yiringliⱪ yarilar ⱪaplap kətti.
Ikkinqi pərixtə qinidikini dengizƣa tɵkti. Dengiz süyi ɵlükning ⱪeniƣa ohxax ⱪanƣa aylandi wə iqidiki pütün janliⱪlar ɵldi.
Üqinqi pərixtə qinidikini dərya wə bulaⱪlarƣa tɵkti. Ularning süyimu ⱪanƣa aylandi. Andin, su pərixtisining mundaⱪ degənlikini anglidim:
 
“Ⱨazir wə əzəldin bar bolƣan muⱪəddəs Huda!
Qiⱪarƣan ⱨɵkümliring durus wə adildur.
Yaman adəmlər sening muⱪəddəs həlⱪing wə pəyƣəmbərlər ⱪenini tɵkkənliki üqün,
sən ularƣa iqkili ⱪan bərding. Ular muxu jazaƣa layiⱪtur.”
 
Yənə ⱪurbanliⱪ supisidin kəlgən bir awazning:
 
“I ⱨəmmigə ⱪadir Pərwərdigar Huda, ⱨɵkümliring ⱨəⱪ wə adildur” degənlikini anglidim.
 
Tɵtinqi pərixtə qinidikini ⱪuyaxning yüzigə tɵkti. Buning bilən, ⱪuyaxⱪa insanlarni ottək ⱪiziⱪi bilən ɵrtəx ⱪudriti berildi. Insanlar dəⱨxətlik issiⱪta ɵrtəldi. Biraⱪ, ular towa ⱪilix wə bu balayi’apətlərni kəltürüx ⱪudritigə igə bolƣan Hudaƣa ⱨəmdusanalar oⱪuxning orniƣa uni ⱪarƣaxti.
10 Bəxinqi pərixtə qinidikini diwining təhtigə tɵkti. Diwining padixaⱨliⱪini ⱪarangƣuluⱪ basti. Insanlar azabtin tillirini qixləxti. 11 Ular aƣriⱪ azabi wə yarilirining dəstidin ərxtiki Hudani ⱪarƣaxti. Biraⱪ, ⱪilmixliriƣa towa ⱪilixmidi.
12 Altinqi pərixtə qinidikini uluƣ Firat dəryasiƣa tɵkti. Xu ⱨaman dəryaning süyi ⱪuridi. Buning bilən, künqiⱪixtin kelidiƣan padixaⱨlarning yoli eqildi. 13 Xuningdin keyin, əjdiⱨaning, diwining wə sahta pəyƣəmbərning eƣizliridin qiⱪⱪan paⱪiƣa ohxaydiƣan üq yaman roⱨni kɵrdüm. 14 Bular karamətlər kɵrsitidiƣan jinlarning roⱨliri bolup, pütün dunyadiki padixaⱨlarni ⱨəmmigə ⱪadir Hudaning uluƣ künidiki jənggə toplaxⱪa ketiwatatti.
15 Əysa mundaⱪ dedi: “Ⱪaranglar, oƣrining kelixidək tuyuⱪsiz kelimən. Yalingaq ⱪelip, nomusⱪa ⱪalmasliⱪ üqün, kiyimlirini yeniƣa ⱪoyup, səgək yatⱪanlar nəⱪədər bəhtlik-ⱨə!”
16 Üq yaman roⱨ padixaⱨlarni Ibraniyqə “Armagedon” deyilidiƣan yərgə toplidi.
17 Yəttinqi pərixtə qinidikini ⱨawaƣa tɵkti. Ərxtiki ibadəthanining təhtidin kɵtürülgən jarangliⱪ bir awaz: “Ix tamam!” dedi. 18 Xu əsnada qaⱪmaⱪlar qeⱪildi, güldürmamining güldür-ⱪarasliri anglandi. Yər-zemin xunqilik təwrəndiki, insanlar yaritilƣandin beri bundaⱪ ⱪattiⱪ təwrinix bolmiƣanidi. 19 Katta xəⱨər Babil üqkə bɵlündi. Ⱨərⱪaysi əllərdiki xəⱨərlərmu yər bilən yəksan boldi. Xu katta xəⱨər Babildin ⱨesab elinix üqün, Hudaning ⱪattiⱪ ƣəzipi bilən tolƣan ⱪədəⱨ uningƣa berildi. 20 Pütün arallar ƣayib boldi, taƣlar yoⱪaldi. 21 Asmandin insanlarning üstigə ⱨərbir danisi ⱪiriⱪ bəx kilo qamisida kelidiƣan mɵldür yaƣdi. Bu mɵldür apiti xundaⱪ ⱪorⱪunqluⱪ boldiki, insanlar bu balayi’apətning dəstidin Hudani ⱪarƣaxti.


17

Dangliⱪ paⱨixə ayal
Yəttə qinisi bar yəttə pərixtining biri kelip, manga:
– Bu yərgə kəl, sular üstidə olturƣan, dangⱪi qiⱪⱪan paⱨixə ayalning tartidiƣan jazasini sanga kɵrsitip ⱪoyay. Dunyaning padixaⱨliri uning bilən zina ⱪilixti, yər yüzidə yaxaydiƣanlar uning zinasining xarabidin məst boluxti, – dedi.
Uningdin keyin, pərixtə meni bir qɵlgə elip kətti. Xu qaƣda, Muⱪəddəs Roⱨ meni ɵz ilkigə alƣanidi. U yərdə yəttə baxliⱪ, on münggüzlük, pütün əzayini kupurluⱪ namliri ⱪapliƣan bir toⱪ ⱪizil diwining üstidə olturƣan bir ayalni kɵrdüm. Ayal sɵsün wə toⱪ ⱪizil rənglik kiyim kiygən bolup, altun, ⱪimmət baⱨaliⱪ tax wə ünqə-mərwayitlar bilən bezəlgənidi. Ⱪolida yirginqlik nərsilər wə ɵz zinasining məynətqilikliri bilən tolƣan bir altun ⱪədəⱨ bar idi. Pexanisigə “katta Babil – paⱨixilərning wə dunyadiki pütkül yirginqliklərning anisi” degən bir sirliⱪ nam yezilƣanidi. Mən ayalning Hudaning muⱪəddəs həlⱪi, yəni Əysaƣa guwaⱨliⱪ berip ⱪurban bolƣanlarning ⱪeni bilən məst bolƣanliⱪini kɵrdüm. Uni kɵrüp intayin ⱨəyran boldum. Pərixtə manga mundaⱪ dedi:
– Nemigə ⱨəyran boluwatisən? Ayalning wə u minip turƣan yəttə baxliⱪ, on münggüzlük diwining sirini sanga eytip berəy. Sən kɵrgən diwə bir zamanlarda bar idi, ⱨazir yoⱪ. U keyin tegi yoⱪ ⱨangdin qiⱪip, ⱨalakətkə yüzlinidu. Yər yüzidə yaxaydiƣan, əmma dunya yaritilƣandin buyan nami ⱨayatliⱪ dəptirigə pütülmigən kixilər diwini kɵrüp intayin ⱨəyran ⱪalidu. Qünki, u bir zamanlarda bar idi, ⱨazir yoⱪ, lekin yənə pəyda bolidu.
Buni qüxinix üqün əⱪil-parasət kerək. Yəttə bax u ayal olturƣan yəttə taƣⱪa, xundaⱪla yəttə padixaⱨⱪa wəkillik ⱪilidu. 10 Bularning bəxi aƣdurulƣan, biri bar, yənə biri tehi kəlmidi. U kəlgəndə azla waⱪit turalaydu. 11 Burun bar, lekin ⱨazir bolmiƣan diwining ɵzi səkkizinqi padixaⱨtur. U ⱨəm yəttə padixaⱨning ⱪatarida ⱨalakətkə yüzlinidu.
12 Sən kɵrgən diwining on münggüzi tehi ⱨɵküm sürmigən on padixaⱨtur. Lekin, bularƣa diwə bilən billə bir sa’ətlik padixaⱨliⱪ ⱨoⱪuⱪi berilidu. 13 Bu padixaⱨlar ɵz ⱪudriti wə ⱨoⱪuⱪlirini bir niyət, bir məⱪsəttə diwigə berixidu. 14 Diwə wə padixaⱨlar birlixip ⱪoziƣa ⱪarxi jəng ⱪilidu. Ⱪoza ƣəlibə ⱪilidu, qünki ⱪoza rəblərning Rəbbi, padixaⱨlarning Padixaⱨidur. Uning bilən bir səptikilər qaⱪirilƣan, tallanƣan wə uningƣa sadiⱪ bolƣanlardur.
15 Pərixtə manga yənə:
– Paⱨixə ayal boyida olturƣan, sən kɵrgən sularning ɵzi millətlər, ⱪowmlar, həlⱪlər wə ⱨər hil tillarda sɵzlixidiƣan kixilərdur. 16 Sən kɵrgən diwə wə on münggüz bu paⱨixə ayaldin nəprətlinidu, uni talan-taraj ⱪilip yalingaqlap ⱪoyidu, uning gɵxini yəp, ɵzini otta kɵydüridu. 17 Qünki, Huda axu on padixaⱨning ⱪəlbini əsir ⱪilip, ularning ɵz məⱪsətlirini əməlgə axurƣuzidu. Xuning bilən, bu padixaⱨlar Hudaning sɵzliri əməlgə axⱪuqə, ⱨɵkümranliⱪ ⱨoⱪuⱪini diwigə ɵtünüp berixtə birlikkə kelidu. 18 Sən kɵrgən ayal dunyaning padixaⱨliri üstidin ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan katta xəⱨər – Babildur, – dedi.


18

Babilning gumran boluxi
Uningdin keyin, qong ⱨoⱪuⱪluⱪ yənə bir pərixtining ərxtin qüxüwatⱪanliⱪini kɵrdüm. Yər yüzi uning parlaⱪ nuri bilən yorup kətti. Pərixtə jarangliⱪ awaz bilən mundaⱪ warⱪiridi:
 
“Gumran boldi, katta xəⱨər Babil gumran boldi!
Əmdi u jinlarning makani,
ⱨər hil yaman roⱨlarning uwisi,
ⱨər hil iplas wə yirginqlik ⱪuxlarning qanggisidur.
Qünki, iqixti ⱨərⱪaysi həlⱪlər
uning əhlaⱪsizliⱪining küqlük xarabidin.
Zina ⱪilixti dunyaning padixaⱨliri uning bilən,
beyixti dunyaning sodigərliri
uning bayaxatqiliⱪining ziyadilikidin.”
 
Asmandin yənə bir awazni anglidim:
 
“U yərdin qiⱪinglar, əy həlⱪim!
Bolmisa xerik bolisilər u xəⱨərning gunaⱨliriƣa.
Uqraysilər uning bexiƣa qüxidiƣan balayi’apətlərgə.
Qünki, pələkkə yətti uning ⱪatmuⱪat gunaⱨliri,
Hudaning yadiƣa yətti uning rəzil ⱪilmixliri.
Yandurunglar uning silərgə ⱪilƣiniƣa muwapiⱪ.
Ⱪayturunglar uning ⱪilmixliriƣa ⱪoxlap.
Sununglar ikki barawər toldurup,
uning xarab bərgən ⱪədiⱨini.
Əyx-ixrəttə ⱨəxəmətqilik bilən yaxisa ⱪandaⱪ,
beringlar uningƣa azab wə ələm xundaⱪ.
Qünki mahtiniduki u ɵz kɵnglidə:
‘olturimən hanixtək təhttə,
tul əməsmən. Tutmasmən əsla matəm!’
Bu wəjidin
uning bexiƣa kelidiƣan balayi’apət,
yəni ɵlüm, aqarqiliⱪ wə matəm,
kelidu ⱨaman bir kün iqidila.
Ɵrtilidu u ot iqidə.
Qünki, soraⱪ ⱪilidu uni
ⱪudrətlik Pərwərdigar Huda!”
 
Uning bilən zina ⱪilƣan wə əyx-ixrəttə yaxiƣan dunyaning padixaⱨliri uni ɵrtigən otning is-tütəklirini kɵrgəndə, uning ⱨaliƣa eqinip yiƣa-zar ⱪilixidu. 10 Uning tartiwatⱪan azabidin ⱪorⱪup, yiraⱪta turup dəyduki:
 
“Isit, isit, katta xəⱨər!
Aⱨ Babil, küqlük xəⱨər!
Tartilding jazaƣa, bir sa’ət iqidila!”
 
11 Dunyadiki sodigərlərmu uning ⱨaliƣa eqinip yiƣa-zar ⱪilixidu. Qünki, əmdi ularning mallirini, 12 yəni altun-kümüx, ⱪimmət baⱨaliⱪ tax, ünqə-mərwayit, esil kəndir rəht, sɵsün tawar-durdun, yipək, toⱪ ⱪizil rənglik gəzmal, ⱨər türlük huxbuy yaƣaqlar, pil qixi, əng esil yaƣaq, tuq, tɵmür wə mərmərlərdin ixləngən hilmuhil buyumlar, 13 xuningdək güldarqin, dora-dərmək, isriⱪ, murməkki, məstək, xarab, zəytun yeƣi, aⱪ un, buƣday, kala, ⱪoy, at, ⱨarwa wə ⱪullirini, yəni adəmlirini setiwalidiƣan kixi yoⱪtur.
14 Bu sodigərlər Babilƣa:
 
“Sən məstanə bolƣan esil nərsilər səndin kətti;
pütün esil mal-dunyaliring ƣayib boldi.
Sən ularni əmdi tapalmassən” dəydu.
 
15 Babilda bu mallarni setip beyiƣan sodigərlər xəⱨərning tartiwatⱪan azab-oⱪubətliridin ⱪorⱪup, yiraⱪta turup, uning ⱨaliƣa eqinip yiƣa-zar ⱪilixip deyixiduki:
 
16 “Isit, isit katta xəⱨər!
Oralƣaniding esil kəndir rəhtlərgə, sɵsün wə toⱪ ⱪizil rənglik gəzmallarƣa,
bezəlgəniding altun, ⱪimmət baⱨaliⱪ tax wə ünqə-mərwayitlarƣa!
17 Bərbat boldung xunqə katta bayliⱪlar bilən bir sa’ət iqidila.”
 
Barliⱪ kemə baxliⱪliri, kemidiki yoluqilar, kemiqilər wə dengizƣa tayinip jan baⱪidiƣanlarning ⱨəmmisi yiraⱪta turup, 18 uni ɵrtigən otning is-tütəklirini kɵrüp: “Bu katta xəⱨərning yənə bir təngdixi barmidu?” dəp pəryad ⱪilixidu. 19 Ular baxliriƣa topa tɵküxüp, matəm tutup, ⱨəsrət bilən ün selip mundaⱪ dəp yiƣlixidu:
 
“Isit, isit, katta xəⱨər!
Beyiƣanidi uning bayliⱪidin dengizda kemisi barlar,
ⱨalbuki wəyran boldi xəⱨər bir sa’ət iqidila!”
20 “Əy ərx, əy Hudaning muⱪəddəs həlⱪi, əlqilər wə pəyƣəmbərlər!
Hux bolunglar uning bexiƣa kəlgənlərdin!
Qünki, jazalap Huda uni,
elip bərdi silərning dərdinglarni.”
 
21 Andin, küqlük bir pərixtə tügmən texiƣa ohxax yoƣan bir taxni kɵtürüp, dengizƣa taxlap mundaⱪ dedi:
 
“Taxlinidu mana xundaⱪ xiddət bilən, katta xəⱨər Babil,
kɵrünməydu ⱪayta.
22 Əmdi anglanmaydu awazi uningda,
qiltarqining, nahxiqining, kanayqining, sunayqining.
Əmdi tepilmaydu uningda ⱨeqⱪandaⱪ ⱪol ⱨünərwən.
Əmdi anglanmaydu awazi tügmənqining.
23 Əmdi parlimaydu qiraƣ yoruⱪi uningda,
anglanmaydu mungdixixliri yengi ər-hotunlarning.
Dunyaning əng mərtiwilik kixiliri idi uning sodigərliri,
azdi seⱨri bilən pütün həlⱪi’aləm.
24 Tɵküldi, bu xəⱨərdə ⱪanliri,
pəyƣəmbərlər, Hudaning muⱪəddəs həlⱪi, yər yüzidə ⱪirƣin bolƣanlarning.”


19

Ərxtiki ⱨəmdusanalar
Xuningdin keyin, ərxtə nurƣun halayiⱪning warⱪiraxliridək bir awazni anglidim. Ular:
 
“Ⱨəmdusana!
Nijatliⱪ, uluƣluⱪ wə ⱪudrət Hudayimizƣa mənsuptur.
Qünki, uning ⱨɵkümliri ⱨəⱪ wə adildur.
U yər yüzini ɵz zinasi bilən buzƣan dangliⱪ paⱨixini soraⱪⱪa tartip,
ɵz hizmətkarlirining ⱪenining intiⱪamini aldi” deyixətti.
 
ular yənə:
 
“Ⱨəmdusana!
Paⱨixini ɵrtigən otning is-tütəkliri
purⱪiraydu əbədil’əbəd!” deyixti.
 
Yigirmə tɵt yetəkqi wə tɵt tirik məhluⱪ yərgə bax ⱪoyup: “Amin! Ⱨəmdusana!” dəp, təhttə olturƣan Hudaƣa səjdə ⱪilixti.
Ⱪozining toy ziyapiti
Uningdin keyin, təhttin kɵtürülgən bir awaz mundaⱪ dedi:
 
“Əy Hudaning pütkül hizmətkarliri,
uni qongⱪur ⱨɵrmətligən katta wə ərziməslərning ⱨəmmisi uni mədⱨiyilənglar!”
 
Andin, sularning xarⱪirixiƣa, ⱪattiⱪ güldürmamining güldürlixigə wə nurƣun halayiⱪning awaziƣa ohxax bir awazni anglidim. Ular:
 
“Ⱨəmdusana! Ⱨəmmigə ⱪadir Pərwərdigarimiz Huda ⱨɵkümrandur.
Xad-huramliⱪ bilən təntənə ⱪilayli!
Uni mədⱨiyiləp uluƣlayli!
Qünki, ⱪozining toy küni yetip kəldi,
ⱪiz ɵzini təyyar ⱪildi.
Uningƣa kiyix üqün pakiz wə yaltirap turidiƣan esil kəndir ton berildi” dəp warⱪiraxti.
(Esil kəndir Hudaning muⱪəddəs həlⱪining həyrlik ixliriƣa wəkillik ⱪilidu.)
 
Andin, pərixtə manga:
– Munu sɵzlərni hatiriliwal: “Ⱪozining toy ziyapitigə təklip ⱪilinƣanlar nəⱪədər bəhtlik!” – dedi.
U manga yənə:
– Bular Hudaning ⱨəⱪiⱪiy sɵzliridur. – dedi.
10 Uningƣa səjdə ⱪilix üqün ayiƣiƣa bax ⱪoydum. Lekin, u:
– Ⱨərgiz undaⱪ ⱪilma! Mənmu Hudaning sən wə Əysaƣa guwaⱨliⱪ bərgən ⱪerindaxliringƣa ohxax hizmətkarimən. Hudaƣila ibadət ⱪil! Qünki, Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪⱪidə guwaⱨliⱪ berix Hudaning wəⱨiysini yətküzüxning ⱨəⱪiⱪiy maⱨiyitidur, – dedi.
Aⱪ atⱪa mingüqi
11 Uningdin keyin, asmanning eqilƣanliⱪini wə u yərdə turƣan bir aⱪ atni kɵrdüm. Atⱪa mingüqining ismi “Sadiⱪ” wə “Ⱨəⱪ” idi. U adil ⱨɵküm wə adil jəng ⱪilatti. 12 Uning kɵzliri yalⱪunlap turƣan otⱪa ohxaytti. Bexida nurƣun taji bar bolup, bədinigə ɵzidin baxⱪa ⱨeqkim bilməydiƣan bir isim yezilƣanidi. 13 Uqisiƣa ⱪanƣa miləngən ton kiygən bu atⱪa mingüqining ismi “Hudaning Kalami” idi. 14 Pakiz wə ap’aⱪ esil kəndir ton kiygən ərxtiki ⱪoxunlar aⱪ atlarƣa minip, uning kəynidin əgixip keliwatatti. 15 Uning aƣzidin ⱨərⱪaysi həlⱪlərgə zərbə berix üqün ɵtkür bir ⱪiliq qiⱪip turatti. U həlⱪlərni tɵmür kaltək bilən baxⱪuratti. U Hudaƣa ⱪarxi turƣuqilarni huddi üzümlərni xarab kɵlqikidə dəssəp mijiƣandək, ⱨəmmigə ⱪadir Hudaning otluⱪ ƣəzipi bilən ⱨalak ⱪilatti. 16 Uning toni wə yotisida “padixaⱨlarning Padixaⱨi wə rəblərning Rəbbi” degən nami yezilƣanidi.
17 Andin, ⱪuyaxning iqidə turƣan bir pərixtini kɵrdüm. U asmanning ⱪəridə uquwatⱪan barliⱪ ⱪuxlarƣa ⱪattiⱪ awaz bilən: “Kelinglar, Hudaning katta ziyapitigə yiƣilinglar! 18 Padixaⱨlarning, sərdarlarning wə ⱪudrətliklərning, xundaⱪla atlarning wə uningƣa mingənlərning, ⱪullarning wə ⱨɵrlərning, kattilarning wə ərziməslərning gɵxlirini yənglar!” dedi.
19 Uningdin keyin, diwə, dunya padixaⱨliri wə ularning ləxkərlirining atⱪa mingüqi ⱨəm uning ⱪoxuni bilən jəng ⱪilix üqün jəm bolƣanliⱪini kɵrdüm. 20 Diwə wə uningƣa wakalitən mɵjizilər kɵrsətkən sahta pəyƣəmbər ikkilisi tutuldi. Sahta pəyƣəmbər xu mɵjizilər arⱪiliⱪ tenidə diwining bəlgisi bolƣan ⱨəmdə diwining ⱨəykiligə qoⱪunƣanlarni azdurup yürgənidi. Ularning ⱨər ikkilisi günggürt yeniwatⱪan ot kɵligə tirik taxlandi. 21 Ularning ləxkərliri atⱪa mingüqining aƣzidin qiⱪⱪan ⱪiliq bilən qepildi. Pütün uqarⱪanatlar bularning gɵxini yəp toydi.


20

Ming yil
Uningdin keyin, ⱪolida tegi yoⱪ ⱨangning aqⱪuqi wə yoƣan bir kixən tutⱪan bir pərixtining asmandin qüxüwatⱪanliⱪini kɵrdüm. Pərixtə əjdiⱨani, yəni Iblis yaki Xəytan deyilgən ⱨeliⱪi ⱪədimiy yilanni tutup, ming yilliⱪ kixənlidi. Ⱨərⱪaysi həlⱪlərning ming yil toxⱪuqə ⱪayta azdurulmasliⱪi üqün, uni tegi yoⱪ ⱨangƣa taxlidi. Andin, ⱨangning aƣzini yepip peqətliwətti. Ming yil toxⱪandin keyin, əjdiⱨa waⱪitliⱪ ⱪoyup berilixi kerək idi.
Andin, təhtlərni wə ularda olturƣanlarni kɵrdüm. Ularƣa ⱨɵküm ⱪilix ⱨoⱪuⱪi berilgənidi. Uningdin baxⱪa, Əysaƣa guwaⱨliⱪ bərgənliki wə Hudaning sɵzini yətküzgənliki üqün kallisi elinƣanlarning janlirinimu kɵrdüm. Ular diwigə wə uning ⱨəykiligə qoⱪunmiƣan, uning bəlgisi pexanisigə wə ⱪolliriƣa urulmiƣanlar idi. Ularning ⱨəmmisi tirilip, Məsiⱨ bilən birliktə ming yil ⱨɵküm sürətti. Bu dəsləpki tirilix idi. Ɵlüklərning ⱪalƣanliri ming yil toxmiƣuqə tirilməytti. Dəsləpki tirilixtin bəⱨrimən bolƣanlar bəhtlik wə muⱪəddəstur. Ikkinqi ɵlümning bularni ilkigə elix ⱨoⱪuⱪi yoⱪtur. Ular Hudaning wə Məsiⱨning roⱨaniyliri bolidu wə Məsiⱨ bilən birliktə ming yil ⱨɵküm süridu.
Xəytanning məƣlup boluxi
Ming yil toxⱪanda, Xəytan zindandin boxitilip, yər yüzining tɵt bulungidiki həlⱪlərni, yəni Yəjüj bilən Məjüjlərni* Yəjüj bilən Məjüj – yəni “Gog bilən Magog”. Ular Hudaning əziz həlⱪigə Xəytanning baxqiliⱪida ⱨujum baxlaydiƣan düxmənlərdur. azdurux wə ularni jəng ⱪilix üqün bir yərgə toplaxⱪa qiⱪidu. Toplinidiƣanlarning sani dengiz saⱨilidiki ⱪumdək sanaⱪsizdur. Ular pütün yər yüzini kezip, Hudaning muⱪəddəs həlⱪining bargaⱨini, yəni u sɵyidiƣan xəⱨərni muⱨasirigə alidu. Lekin, asmandin ot yeƣip, ularni kül ⱪilidu. 10 Ularni azdurƣan Iblis bolsa diwə bilən sahta pəyƣəmbər kɵyüwatⱪan ot wə günggürt kɵligə taxlinip, u yərdə keqə-kündüz mənggü azablinidu.
Ahirⱪi ⱨɵküm
11 Uningdin keyin, qong bir aⱪ təht wə uningda olturƣuqini kɵrdüm. Asman bilən zemin uning aldidin ⱪeqip, ƣayib boldi. 12 Mən yənə ɵlüklərni kɵrdüm. Katta yaki ərziməs bolsun, ⱨəmmisi təhtning aldida turatti. Kitablar eqildi. “Ⱨayatliⱪ Dəptiri” deyilgən yənə bir kitabmu eqildi. Ɵlüklər kitablarda hatiriləngənlər boyiqə ɵz əməliyitigə ⱪarap ⱨɵküm ⱪilindi. 13 Dengiz ɵzidiki ɵlüklərni, ɵlüm wə ɵlüklər diyarimu ɵzliridiki ɵlüklərni tapxuruxti. Ⱨərkim ɵz əməliyitigə ⱪarap ⱨɵküm ⱪilindi. 14 Andin, ɵlüm wə ɵlüklər diyari ot kɵligə taxlandi. Mana bu ot dengizi ikkinqi ɵlümdur. 15 Ismi ⱨayatliⱪ dəptiridə yezilmiƣanlarning ⱨəmmisi ot kɵligə taxlandi.

*8
Yəjüj bilən Məjüj – yəni “Gog bilən Magog”. Ular Hudaning əziz həlⱪigə Xəytanning baxqiliⱪida ⱨujum baxlaydiƣan düxmənlərdur.21

Yengi asman wə yengi zemin
Andin, yengi asman wə yengi zeminni kɵrdüm, qünki burunⱪi asman wə zemin ƣayib bolƣanidi. Dengizmu yoⱪalƣanidi. Muⱪəddəs xəⱨərning, yəni Huda nazil ⱪilƣan yengi Yerusalemning ərxtin huddi ɵz yigitigə pərdazlinip ⱨazirlanƣan ⱪizdək qüxüwatⱪanliⱪini kɵrdüm. Təhttin kɵtürülgən jarangliⱪ bir awazning mundaⱪ degənlikini anglidim: “Mana, Hudaning makani insanlarning arisididur, Huda ularning arisida yaxaydu, ular Hudaning həlⱪi bolidu. Huda ɵzimu ularning arisida turup, ularning Hudasi bolidu, u ularning kɵzliridiki ⱨərbir tamqə yaxlirini ertidu. Əmdi ɵlüm əsla bolmaydu, nə matəm, nə yiƣa-zar, nə ⱪayƣu-ələm bolmaydu, qünki burunⱪi aləm ɵtüp kətti.”
Bu qaƣda, təhttə olturƣuqi mundaⱪ dedi: “Mana, ⱨəmmini yengilaymən!” U manga yənə: “Bularni hatiriliwal, qünki bu sɵzlər ixənqlik wə ⱨəⱪtur” dedi. U yənə: “Tamam boldi. Bax wə ahir, muⱪəddəm wə tamam ɵzümdurmən. Ussiƣanlarƣa ⱨayatliⱪ süyining buliⱪidin ⱨəⱪsiz su berimən. Ƣəlibə ⱪilƣanlar bularƣa mirashorluⱪ ⱪilidu. Mən ularning Hudasi bolimən. Ularmu mening pərzəntlirim bolidu. Lekin, ⱪorⱪunqaⱪ, etiⱪadsiz, qirik, ⱪatil, zinahor, seⱨirgər, butpərəs wə yalƣanqilarƣa kəlsək, ularning ⱪismiti günggürt bilən yanƣan ot kɵlidur. Mana bu ikkinqi ɵlümdur.”
Yengi Yerusalem
Ahirⱪi yəttə balayi’apət bilən tolƣan yəttə qinini tutⱪan yəttə pərixtidin biri kelip, manga:
– Kəl! Ⱪoziƣa ⱨəmraⱨ bolidiƣan ⱪizni sanga kɵrsitip ⱪoyay, – dedi.
10 Andin, Muⱪəddəs Roⱨning meni ɵz ilkigə elixi bilən, pərixtə meni qong wə egiz bir taƣⱪa elip qiⱪti. U yərdin manga ərxtin Huda nazil ⱪilƣan muⱪəddəs xəⱨər Yerusalemning qüxüwatⱪanliⱪini kɵrsətti. 11 Xəⱨər Hudaning uluƣluⱪi bilən tolƣan bolup, uning julasi intayin esil bir gɵⱨərning, yexil ⱪaxtaxtək yaltiriƣan hrustalning julasiƣa ohxaytti. 12 Xəⱨərning qong ⱨəm egiz sepili wə on ikki dərwazisi bar idi. Ⱨərbir dərwazini birdin pərixtə saⱪlaytti. Ⱨərbir dərwazining üstigə Isra’illarning on ikki ⱪəbilisidin birining ismi yezilƣanidi. 13 Künqiⱪixta üq dərwaza, künpetixta üq dərwaza, küngəydə üq dərwaza wə təskəydə üq dərwaza bar idi. 14 Xəⱨərni ⱪorxap turƣan sepilning on ikki ul texi bar bolup, ularning üstigə ⱪozining on ikki əlqisining isimliri yezilƣanidi.
15 Manga gəp ⱪilƣan pərixtining ⱪolida xəⱨərni wə xəⱨərning dərwaziliri bilən sepilini ɵlqəydiƣan bir altun ɵlqigüq bar idi. 16 Xəⱨər tɵt qasa bolup, uzunluⱪi bilən kəngliki ohxax idi. Pərixtə xəⱨərni ɵlqigüq bilən ɵlqidi. Ⱨərbir təripi ikki ming ikki yüz qaⱪirim kəldi. Uzunluⱪi, kəngliki wə egizliki bir-birigə təpmu-təng idi. 17 Pərixtə sepilnimu ɵlqidi. Sepilning ⱪelinliⱪi u ixlətkən insanlarning ɵlqigüqi boyiqə atmix bəx metir kəldi. 18 Sepil yexil ⱪaxtaxtin, xəⱨər əynəktək süzük sap altundin bina ⱪilinƣanidi. 19 Xəⱨər sepilining uli ⱨər hil esil taxlar bilən bezəlgənidi. Birinqi ul tax yexil ⱪaxtax, ikkinqisi kɵk yaⱪut, üqinqisi ⱨeⱪiⱪ, tɵtinqisi zumrət, 20 bəxinqisi ⱪizil ⱨeⱪiⱪ, altinqisi ⱪizil kwarts, yəttinqisi seriⱪ kwarts, səkkizinqisi rəngsiz yaⱪut, toⱪⱪuzinqisi topaz, oninqisi yexil kwarts, on birinqisi sɵsün yaⱪut wə on ikkinqisi sɵsün kwarts idi. 21 On ikki dərwaza on ikki mərwayit idi, yəni dərwazilarning ⱨərbiri birdin mərwayittin yasalƣanidi. Xəⱨərning ƣol yoli əynəktək süzük sap altundin idi.
22 Xəⱨərdə ⱨeqⱪandaⱪ ibadəthana kɵrmidim, qünki ⱨəmmigə ⱪadir Pərwərdigar Huda wə ⱪoza xəⱨərning ibadəthanisidur. 23 Xəⱨərning yorutuluxi üqün ⱪuyax yaki ay ⱨajətsiz bolup, uni Hudaning parlaⱪ nuri yorutup turidu. Ⱪoza uning qiriƣi bolidu. 24 Dunyadiki həlⱪlər xəⱨərdiki yoruⱪluⱪta yaxaydu. Dunyaning padixaⱨliri xanuxəwkitini u yərgə elip kelidu. 25 Xəⱨərning dərwaziliri mənggü taⱪalmay kün boyi oquⱪ turidu, qünki u yərdə zadi keqə bolmaydu. 26 Ⱨərⱪaysi həlⱪlər xanuxəwkitini wə izzitini u yərgə elip kelidu. 27 U yərgə ⱨərⱪandaⱪ napak nərsilər wə yirginqlik ixlarni ⱪilidiƣan yalƣanqi kixilər kirəlməydu; pəⱪət nami ⱪozining ⱨayatliⱪ dəptiridə yezilƣanlarla kirələydu.


22

Uningdin keyin, pərixtə manga Hudaning wə ⱪozining təhtidin baxlanƣan, hrustaldək süzük ⱨayatliⱪ süyi eⱪiwatⱪan dəryani kɵrsətti. Xəⱨərning ƣol yolining otturisida eⱪiwatⱪan bu dəryaning ikki təripidə on ikki ⱪetim mewigə kiridiƣan, yəni ⱨər ayda mewə beridiƣan ⱨayatliⱪ dərihi bolup, dərəhning yopurmaⱪliri pütkül həlⱪlərgə xipa idi. Lənətkə uqraydiƣan ixlar ⱪalmaydu. Hudaning wə ⱪozining təhti xəⱨərning iqidə bolup, Hudaning hizmətkarliri u yərdə ibadət ⱪilidu. Ular Hudaning jamalini kɵridu, Hudaning nami ularning pexanilirigə yezilidu. U yərdə əsla keqə bolmaydu, nə qiraƣ nuriƣa, nə ⱪuyax nuriƣa ⱨajiti qüxməydu. Qünki, Pərwərdigar Huda ularning yoruⱪluⱪi bolup, ular əbədil’əbəd ⱨɵküm süridu.
Pərixtə manga:
– Bu sɵzlər ixənqlik wə ⱨəⱪtur. Pəyƣəmbərlərning roⱨiƣa ilⱨam bərgən Pərwərdigar Huda yeⱪin kəlgüsidə yüz berixi muⱪərrər bolƣan wəⱪələrni ɵz hizmətkarliriƣa kɵrsitix üqün, pərixtisini əwətti, – dedi.
Əysa Məsiⱨning ⱪayta kelixi
Əysa Məsiⱨ mundaⱪ dedi: “Mana, pat yeⱪinda kelimən! Bu kitabtiki bexarətlik sɵzlərgə əməl ⱪilƣanlar nəⱪədər bəhtlik!”
Bularni angliƣuqi wə kɵrgüqi mən Yuⱨannamən. Bu ixlarni angliƣinimda wə kɵrginimdə, bularni manga kɵrsətkən pərixtigə səjdə ⱪilix üqün uning ayiƣiƣa bax ⱪoydum. Lekin, u manga:
– Ⱨərgiz undaⱪ ⱪilma! Mən sanga, pəyƣəmbər bolƣan sening ⱪerindaxliringƣa ⱨəm bu kitabtiki sɵzlərgə əməl ⱪilƣanlarƣa ohxax Hudaning hizmətkarimən. Hudaƣila ibadət ⱪil! – dedi.
10 U manga yənə:
– Bu kitabtiki bexarətlik sɵzlərni peqətləp məhpiy tutma, qünki bu ixlarning əməlgə axidiƣan waⱪti yeⱪindur. 11 Yamanliⱪ ⱪilƣuqilar yamanliⱪini ⱪiliwərsun, pəskəxlər pəskəxlikini dawamlaxturuwərsun, ⱨəⱪⱪaniylar ⱨəⱪⱪaniyliⱪini dawamlaxturuwərsun, Hudaƣa atilip pak bolƣanlar pakliⱪta yaxawərsun, – dedi
 
12 Əysa Məsiⱨ mundaⱪ dedi: “Mana, pat yeⱪinda kelimən! Ⱨərkimning əməliyitigə ⱪarap, beridiƣinimni ɵzüm bilən billə elip kelimən. 13 Bax wə ahir, tunji wə ahirⱪi, muⱪəddəm wə tamam mən bolimən.”
 
14 Ⱨayatliⱪ dərihining mewiliridin bəⱨrimən bolux wə xəⱨər dərwaziliridin kirix ⱨoⱪuⱪiƣa erixix üqün tonlirini yuyup taziliƣanlar nəⱪədər bəhtlik! 15 Pəskəxlər, seⱨirgərlər, zinahorlar, ⱪatillar, butpərəslər, yalƣanqilar wə yalƣanqiliⱪ ⱪilixⱪa huxtarlarning ⱨəmmisi xəⱨərning sirtida ⱪalidu.
 
16 “Mənki Əysa Məsiⱨ etiⱪadqilar jama’ətqiliklirigə bu ixlarni yətküzüx üqün, pərixtəmni əwəttim. Dawutning notisi ⱨəm əwladi mən bolimən. Parlaⱪ tang yultuzi mən bolimən.”
 
17 Muⱪəddəs Roⱨ wə toyi bolidiƣan ⱪiz* Bu, etiⱪadqilar jama’ətqilikini kɵrsitidu. 19-bab 7-, 8-ayətlərgə ⱪaralsun.: “Kəl!” dedi. Angliƣanlarning ⱨəmmisimu: “Kəl!” desun. Ussiƣan kəlsun, haliƣan kixi ⱨayatliⱪ süyidin ⱨəⱪsiz iqsun.
Hatimə
18 Mənki Yuⱨanna bu kitabtiki bexarətlik sɵzlərni angliƣanlarni jiddiy agaⱨlandurimənki: kimdəkim bu sɵzlərgə bir nərsə ⱪoxsa, Huda uningƣa bu kitabta yezilƣan balayi’apətlərni kəltüridu. 19 Kimdəkim bu bexarətlik kitabtiki birər sɵzni qiⱪiriwətsə, Hudamu uni bu kitabta yezilƣan ⱨayatliⱪ dərihidin wə muⱪəddəs xəⱨərdin berilidiƣan nesiwisidin məⱨrum ⱪilidu.
20 Mana bularƣa guwaⱨliⱪ bərgüqi Əysa Məsiⱨ mundaⱪ dəydu: “Xundaⱪ, pat yeⱪinda kelimən!”
“Amin! Kəl, ya Rəbbim Əysa!”
21 Rəbbimiz Əysaning meⱨir-xəpⱪiti Hudaning muⱪəddəs həlⱪi bilən billə bolƣay, amin!

*17
Bu, etiⱪadqilar jama’ətqilikini kɵrsitidu. 19-bab 7-, 8-ayətlərgə ⱪaralsun.