Korintliⱪlarƣa yezilƣan birinqi hət
1

1-2 Hudaning iradisi bilən Əysa Məsiⱨning əlqisi boluxⱪa qaⱪirilƣan mənki Pawlustin wə mən arⱪiliⱪ ⱪerindiximiz Sostenistin Korint xəⱨiridiki Hudaƣa mənsup bolƣan etiⱪadqilar jama’ətqilikigə salam. Əysa Məsiⱨkə ibadət ⱪiliwatⱪan ⱨərⱪaysi jaydiki kixilərgə ohxax, silərmu bizning wə ularning rəbbi bolƣan Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Huda təripidin pak ⱪilinip, Hudaning muⱪəddəs həlⱪi boluxⱪa qaⱪirildinglar. Huda’atimiz wə rəbbimiz Əysa Məsiⱨ silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Hudaning kɵrsətkən iltipati
Silər Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, Huda silərgə meⱨir-xəpⱪət ata ⱪildi. Xu səwəbtin, mən silər üqün da’im Hudaƣa xükür eytimən. Qünki, silər Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, Huda silərgə kɵp iltipat kɵrsitip, silərni ɵzi ⱨəⱪⱪidə mol bilimgə wə bu bilimni baxⱪilarƣa yətküzidiƣan sɵz ⱪabiliyitigə igə ⱪildi. Bu, mən silərgə yətküzgən Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki hux həwərning ⱨəⱪiⱪiy ikənlikini ispatlaydu. Silər Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning ⱪayta kelixini intizarliⱪ bilən kütüwatⱪan muxu künlərdə, Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan ⱨeqⱪandaⱪ ⱨədiyidin kəm ⱪalmidinglar. Silərning Əysa Məsiⱨ ⱪayta kəlgən kündə əyibsiz boluxunglar üqün, Huda etiⱪadinglarni ta ahirƣiqə mustəⱨkəmləydu. Silərni oƣli, yəni rəbbimiz Əysa Məsiⱨ bilən ziq baƣlinixⱪa qaⱪirƣan Huda qoⱪum xundaⱪ ⱪilidu, qünki u ixənqliktur.
Etiⱪadqilar jama’ətqilikidiki bɵlünüx
10 Ⱪerindaxlar, Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning nami bilən ⱨəmminglarni ittipaⱪlixixⱪa, bɵlünməslikkə, bir niyət, bir məⱪsəttə birlixixkə ündəymən. 11 Ⱪerindaxlirim, Klowining a’ilisidikilərdin angliximqə, etiⱪadqilar jama’ətqilikinglarda talax-tartixlar bar ikən. 12 Deməkqi bolƣinim, anglisam bəziliringlar “mən Pawlus tərəpdari”, bəziliringlar “mən Apollos tərəpdari”, bəziliringlar bolsa “mən Petrus tərəpdari”, yənə bəziliringlar “mən Əysa Məsiⱨ tərəpdari” dəp yürüpsilər. 13 Əjəba, Əysa Məsiⱨni parqilax mumkinmu? Silər üqün krestkə mihlanƣan adəm mənmidim? Silər mening namim bilən qɵmüldürülgənmidinglar? 14 Mən aranglardin Krispus bilən Gayustin baxⱪa ⱨeqⱪaysinglarni qɵmüldürmigənlikim üqün, Hudaƣa xükür eytimən. 15 Xuning üqün, ⱨeqkim Pawlusning nami bilən qɵmüldürüldüm, deyəlməydu. 16 Durus, yənə Istipanasning a’ilisidikilərnimu qɵmüldürdüm. Bulardin baxⱪilarni qɵmüldürgən-qɵmüldürmigənlikimni əsliyəlməymən. 17 Əysa Məsiⱨ meni kixilərni qɵmüldürüxkə əməs, bəlki hux həwərni yətküzüxkə əwətti. Mən bu wəzipini orunlaxta natiⱪliⱪ ⱪilip, insan təripidin dana sanalƣan sɵzlərni ixlətmidim. Əgər mən bundaⱪ sɵzlərni ixlətsəm, Əysa Məsiⱨning kresttiki ⱪurbanliⱪi toƣrisidiki hux həwərning küq-ⱪudriti yoⱪilip kətkən bolatti.
Ⱪutⱪuzulux insanning danaliⱪidin əməs, Hudaning xəpⱪitidin kelidu
18 Əysa Məsiⱨning kresttiki ⱪurbanliⱪi toƣrisidiki bu hux həwər mənggülük ɵlümgə yüz tutⱪanlarƣa nisbətən bir əhmiⱪaniliktur. Lekin, ⱪutⱪuzulux yolida mengiwatⱪan bizlər üqün, u Hudaning bizni ⱪutⱪuzidiƣan küq-ⱪudritidur. 19 Muⱪəddəs yazmilarda mundaⱪ yezilƣan:
 
“Ɵzlirini danixmən sanaydiƣanlarning danaliⱪini yoⱪⱪa qiⱪirimən,
ɵzlirini əⱪilliⱪ qaƣlaydiƣanlarning əⱪlini bikar ⱪilimən.”
 
20 Undaⱪta, ⱪeni u, insan təripidin dana sanalƣanlar? Ⱪeni u, ɵzini əⱪilliⱪ sanaydiƣan ɵlimalar? Ⱪeni u, bu zamandiki pəylasoplar? Huda bu dunyadiki danaliⱪning əməliyəttə əhmiⱪanilik ikənlikini kɵrsitip bərgən əməsmu? 21 Qünki, Huda ɵzining danaliⱪi bilən xuni bəlgiligənki, insanlar ɵz əⱪil-parasitigə tayinip, ⱨərgiz Hudani tonuyalmaydu. Hudaning iradisi bolsa “əhmiⱪanilik” dəp ⱪaralƣan bu hux həwər arⱪiliⱪla ɵzigə etiⱪad ⱪilƣanlarni ⱪutⱪuzuxtur. 22 Yəⱨudiylar bu hux həwərning rastliⱪining mɵjizilər arⱪiliⱪ ispatlinixini tələp ⱪilidu. Greklar bolsa bu dunyadiki danaliⱪni ⱪoƣlaxⱪaqⱪa, bu hux həwər ularni jəlp ⱪilalmaydu. 23 Xundaⱪtimu, biz yətküzüwatⱪan hux həwər yənila Əysa Məsiⱨning krestkə mihlinip ⱪurban boluxidin ibarəttur. Yəⱨudiylar uni ⱨaⱪarət dəp ⱪarisa, Greklar uni əhmiⱪanilik dəp ⱪaraydu. 24 Ⱨalbuki, məyli Yəⱨudiy yaki Yəⱨudiy əməslər bolsun, Huda təripidin qaⱪirilƣanlarning ⱨəmmisi Əysa Məsiⱨning krestkə mihlinip ɵlüxini Hudaning küq-ⱪudriti wə danaliⱪi, dəp bilidu. 25 Qünki, Hudaning bu danaliⱪini insanlar nadanliⱪ dəp ⱨesabliƣan bolsimu, bu “nadanliⱪ” ularning danaliⱪidin üstün, Hudaning bu küq-ⱪudritini insanlar ajiz dəp ⱨesabliƣan bolsimu, bu “ajizliⱪ” ularning küq-ⱪudritidin küqlüktur.
26 Ⱪerindaxlar, Huda təripidin qaⱪirilƣan waⱪittiki əⱨwalinglarni əsləp kɵrünglar. Kɵpqilikinglar bu dunyaning ɵlqimi boyiqə ⱪariƣanda, aⱪillar, küqlüklər yaki aⱪsɵngəklərdin əməs idinglar. 27 Lekin, Huda bu dunyaning ɵlqimi boyiqə aⱪil sanalƣanlarni hijalətqiliktə ⱪaldurux üqün, insanlarning iqidiki nadan ⱨesablanƣanlarni tallidi. Bu dunyaning ɵlqimi boyiqə küqlük sanalƣanlarni hijalətqiliktə ⱪaldurux üqün, Huda insanlar ajiz dəp ⱪariƣanlarni tallidi. 28 Huda, bu dunyada muⱨim dəp ⱪaralƣan ixlarning ɵzining nəziridə ⱨeq nərsə əməslikini kɵrsitix üqün, əⱨmiyətsiz, ⱪədirsiz dəp ⱪaralƣan wə kɵzgə ilinmaydiƣan ixlarni tallidi. 29 Buningdiki məⱪsət, Hudaning aldida ⱨeqⱪandaⱪ adəmning “mən tallinixⱪa ərziymən” dəp mahtinalmasliⱪidur. 30 Silər Hudaning iradisi boyiqə Əysa Məsiⱨkə mənsup boldunglar. Huda uni bizning danaliⱪimizning mənbəsi ⱪildi. Biz Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Huda aldida ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlanduⱪ. U bizni pak ⱪilip, gunaⱨning ⱪulluⱪidin azad ⱪildi. 31 Xuning üqün, muⱪəddəs yazmilarda: “Mahtinidiƣanlar rəbbimiz bilən mahtansun” dəp yezilƣan.


2

Əysa Məsiⱨning ⱪurbanliⱪi ⱨəⱪⱪidiki təlim
Ⱪerindaxlar, mən yeninglarƣa berip, Hudaning sɵzlirini silərgə jakarliƣinimda, natiⱪliⱪ ⱪilƣinim yoⱪ, insanlar dana dəp ⱨesabliƣan sɵzlərnimu ixlətkinim yoⱪ. Qünki, aranglardiki waⱪtimda pəⱪət Əysa Məsiⱨ wə uning krestkə mihlanƣanliⱪidin baxⱪa birnərsə deməslikni ⱪarar ⱪilƣanidim. Silərning yeninglarƣa barƣinimda, ajizliⱪimdin bu wəzipini ⱪandaⱪ orunlarmən dəp ⱪorⱪup, ⱨətta titrəp kətkənidim. Mən silərgə hux həwər yətküzüp, təlim bərginimdə, insanlar dana dəp ⱨesablaydiƣan, silərni ⱪayil ⱪilalaydiƣan sɵzlərni ixlətmidim. Lekin, Muⱪəddəs Roⱨ ɵzining küq-ⱪudritini kɵrsitip, mən yətküzgən hux həwərning ⱨəⱪiⱪətən Hudadin kəlgənliki ⱨəⱪⱪidə silərgə ixənq bərdi. Bundaⱪ ⱪilixtiki məⱪsitim, etiⱪadinglar insanlarning danaliⱪiƣa əməs, bəlki Hudaning küq-ⱪudritigə asaslansun degəndin ibarət idi.
Hudaning danaliⱪi
Əlwəttə, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣuqilar* Yaki “etiⱪadta yetilgənlər”. bizning yətküzüwatⱪanlirimizda danaliⱪning barliⱪini tonup yetələydu. Biraⱪ, bu danaliⱪ dunyaning danaliⱪi əməs, xundaⱪla bu dunyaning zawalliⱪⱪa yüz tutⱪan ⱨoⱪuⱪdarlirining danaliⱪimu əməs; əksiqə, Hudaning insanlarƣa burun axkarilimiƣan danaliⱪidur. Bu danaliⱪni Huda dunyani yaritixtin ilgiri, bizning ərxtiki xan-xərəpkə erixiximiz üqün aldin’ala bəlgiligən. Bu danaliⱪni bu dunyaning ⱨoⱪuⱪdarliridin ⱨeqⱪaysisi qüxinip yətmidi. Qüxinip yətkən bolsidi, uluƣluⱪning igisi bolƣan rəbbimizni krestkə mihlimiƣan bolatti. Ⱨalbuki, muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək:
 
“Hudani sɵygənlərgə Hudaning təyyarliƣanliri
dəl ⱨeqⱪandaⱪ kɵz kɵrüp baⱪmiƣan,
ⱨeqⱪandaⱪ ⱪulaⱪ anglap baⱪmiƣan,
ⱨeqⱪandaⱪ adəm oylap baⱪmiƣan nərsilərdur.”
 
10 Lekin, Huda bu sirlarni bizgə Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ axkarilidi. Qünki, Muⱪəddəs Roⱨ ⱨəmmə ixni, ⱨətta Hudaning qongⱪur oy-pikirlirinimu bilidu. 11 Bir adəmning ⱪəlbidiki oylirini xu adəmdin baxⱪa ⱨeqkim biləlmiginidək, Hudaning ⱪəlbidiki oylirinimu Hudaning Roⱨidin baxⱪa ⱨeqkim biləlməydu. 12 Biz bolsaⱪ bu dunyaning aⱪilliⱪini əməs, bəlki Hudaning Muⱪəddəs Roⱨini ⱪobul ⱪilduⱪ. Xunga, biz Hudaning bizgə sehiyliⱪ bilən ata ⱪilƣan meⱨir-xəpⱪitini qüxinələymiz.
13 Bu meⱨir-xəpⱪət toƣrisida sɵzliginimizdə, dunyadiki danalardin ɵgəngən sɵzlərni əməs, bəlki Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ ɵgəngən sɵzlərni ixlitimiz. Biz bundaⱪ sɵzlər bilən Hudadin kəlgən ⱨəⱪiⱪətlərni qüxəndürimiz. 14 Lekin, ⱪəlbidə Hudaning Roⱨi bolmiƣan kixilər Hudaning Roⱨi ata ⱪilƣan bu ⱨəⱪiⱪətlərni ⱪobul ⱪilalmaydu, xundaⱪla bu ixlar ularƣa bimənə tuyulidu. Bundaⱪ kixilər bu ixlarni qüxinəlməydu. Qünki, bu ixlarni pəⱪət Hudaning Roⱨining yardimi arⱪiliⱪla qüxəngili bolidu. 15 Ⱪəlbidə Hudaning Roⱨi bar bolƣan kixi ⱨəmmə ixⱪa baⱨa berələydu. Lekin, uningƣa ⱪəlbidə Hudaning Roⱨi bolmiƣan ⱨeqⱪandaⱪ kixi baⱨa berəlməydu. 16 Muⱪəddəs yazmilarda mundaⱪ yezilƣan:
 
“Pərwərdigarning oy-pikirlirini kim biləlisun?
Uningƣa kim yol kɵrsitəlisun?”
 
Lekin, biz bolsaⱪ Hudaning oy-pikirlirini qüxinələymiz. Qünki, bizning oy-pikrimiz Əysa Məsiⱨningkigə ohxaxtur.

*6
Yaki “etiⱪadta yetilgənlər”.3

Huda yolidiki hizmətdaxlar
Ⱪerindaxlar, mən aranglarda bolƣan qeƣimda, silərgə Muⱪəddəs Roⱨning yetəkqilikidə yaxawatⱪanlarƣa təlim bərgəndək təlim berəlmidim. Əksiqə, silərgə gunaⱨning ilkidə yaxawatⱪanlarƣa yaki etiⱪad jəⱨəttə huddi bowaⱪlarƣa ohxax adəmlərgə sɵzligəndək sɵzləxkə məjbur boldum. Mən silərgə bərgən təlim qonglarning ozuⱪi əməs, bəlki u huddi bowaⱪlar iqidiƣan sütkə ohxaydu. Bundaⱪ ⱪiliximdiki səwəb, silər yirik yeməklikni yeyəlməyttinglar, ⱨazirmu yeyəlməywatisilər. Qünki, silər tehiqə gunaⱨning ilkidə yaxawatisilər. Aranglardiki ⱨəsəthorluⱪ wə jedəl-majiralarning boluxi buni ispatlimamdu? Bu yənə silərning Əysa Məsiⱨkə mənsup bolmiƣan kixilərdək yaxawatⱪininglarni kɵrsətməmdu? Biringlar: “Mən Pawlus tərəpdari”, yənə biringlar: “Mən Apollos tərəpdari” desənglar, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣan kixilərdin nemə pərⱪinglar bolsun?
Apollos yaki mənki Pawlus silərning bɵlünüxünglarƣa səwəb bolƣudək muⱨim kixilərdin əməsmiz. Biz pəⱪət Huda yolida silərni Rəbbimizgə etiⱪad ⱪilixⱪa baxlaydiƣan hizmətkarlarmiz. Rəbbimiz ⱨərbirimizgə birdin wəzipə bərgən. Mən silərgə hux həwər yətküzüx bilən etiⱪad uruⱪini teridim, Apollos silərgə təlim berix arⱪiliⱪ uni suƣardi, biraⱪ ⱪəlbinglardiki uruⱪni ɵstürgüqi yənila Hudadur. Demək, muⱨimi teriƣuqi yaki suƣarƣuqi əməs, bəlki uni ɵstürgüqi Hudadur. Qünki, pəⱪət Hudala silərni etiⱪad jəⱨəttə pixip yetildürələydu. Teriƣuqi bilən suƣarƣuqining ixi ɵz’ara maslaxⱪan bolup, ikkisining məⱪsiti birdur wə ⱨər ikkisi ⱪilƣan əjrigə yarixa Hudaning in’amiƣa erixidu. Biz ikkimiz Huda üqün ixləydiƣan hizmətdaxlar. Silər bolsanglar goya biz ixləwatⱪan, Hudaƣa mənsup bolƣan etizƣa ohxaysilər.
Xundaⱪla, silər yənə biz arⱪiliⱪ seliniwatⱪan Hudaning imaritigə ohxaysilər. 10 Mən Huda manga ata ⱪilƣan meⱨir-xəpⱪət bilən bu hux həwərni yətküzüx arⱪiliⱪ bu imarətning ulini huddi bir usta ⱪuruluxqidək ⱪoydum. Baxⱪilar silərgə təlim berix arⱪiliⱪ bu ulning üstigə imarət seliwatidu. Biraⱪ, ⱨərkim bu imarətning toƣra selinixiƣa diⱪⱪət ⱪilsun. 11 Qünki, ⱨeqkim ⱪoyulup bolƣan uldin, yəni Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki hux həwərdin baxⱪa ⱨeqⱪandaⱪ ul ⱪoyalmaydu. 12 Bir kixi toƣra təlim bərsə, u huddi ul üstigə altun, kümüx yaki baxⱪa qidamliⱪ wə ⱪimmətlik taxlarni ⱪoyƣandək ix ⱪilƣan bolidu. Lekin, bir kixi namuwapiⱪ təlim bərsə, u huddi ul üstigə yaƣaq, saman yaki ⱪomuxtin ibarət asan kɵyüp ketidiƣan nərsilərni ⱪoyƣandək ix ⱪilƣan bolidu. 13 Ⱪiyamət küni, ⱨərkimning singdürgən əjrining ⱪandaⱪliⱪi axkara bolidu. U küni, ⱨəmmə adəmning singdürgən əjrining ⱪimmiti otta sinilidu. 14 Əgər bir kixining ul üstigə ⱪoyƣan materiyalliri otⱪa bərdaxliⱪ berəlisə, u kixi Hudadin in’am alidu. 15 Ⱪoyƣan materiyalliri kɵyüp kətsə, u in’amdin məⱨrum bolidu. Ⱨalbuki, u Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪi üqün, ⱪutⱪuzulidu. Lekin, u huddi ot iqidin ⱪutulup qiⱪⱪan adəmgə ohxaydu.
16 Əjəba, silər ɵzünglarning Hudaning ibadəthanisi ikənlikinglarni wə Hudaning Roⱨining silərning aranglarda bolidiƣanliⱪini bilməmsilər? 17 Əgər bir kixi Hudaning ibadəthanisini harab ⱪilsa, Hudamu uni harab ⱪilidu. Qünki, Hudaning ibadəthanisi Hudaƣa beƣixlanƣandur. Silər ⱨəmminglar, yəni Hudaƣa mənsup bolƣan etiⱪadqilar jama’ətqiliki dəl Hudaning ibadəthanisi.
18 Silər ɵzünglarni baxⱪilardin dana qaƣlap, ɵz-ɵzünglarni aldimanglar. Əgər aranglardin birərsi Hudani tonumaydiƣanlarning kɵz ⱪarixi boyiqə ɵzini dana dəp ⱨesablisa, undaⱪta u bu danaliⱪidin waz kəqsun. Bundaⱪ bolƣanda, u gərqə Hudani tonumaydiƣanlarning nəziridə “nadan” dəp ⱪaralsimu, lekin Hudaning nəziridə dana ⱨesablinidu. 19 Qünki, Hudani tonumaydiƣanlar nemini danaliⱪ dəp ⱨesablisa, Hudaning nəziridə bu hil “danaliⱪ” əⱪilsizliⱪtur. Muⱪəddəs yazmilarda bundaⱪ danalar toƣrisida: “Huda ɵzlirini dana dəp sanaydiƣanlarni ɵzlirining ⱨiylə-mikirliri bilən ɵzlirining ⱪapⱪiniƣa dəssitidu” dəp yezilƣan. 20 Muⱪəddəs yazmilarning yənə bir yeridə: “Huda danixmənlərning oy-pikrining biⱨudə hiyal ikənlikini bilidu” dəp yezilƣan. 21-22 Xuning üqün, ⱨeqkim: “Mən bu kixi yaki u kixining tərəpdari” dəp mahtanmisun. Qünki, məyli Pawlus, Apollos yaki Petruslar bolsun, ularning ⱨəmmisi Huda təripidin əwətilgən, silər üqün ixləwatⱪan kixilərdur. Ⱨətta bu dunya, ⱨayat-mamatliⱪ, ⱨazir yaki kəlgüsi bolsun, ⱨəmmisi silərgə mənsuptur. 23 Silər bolsanglar Əysa Məsiⱨkə, Əysa Məsiⱨ bolsa Hudaƣa mənsuptur.


4

Əysa Məsiⱨning əlqiliri
Xundaⱪ ikən, silər bizni pəⱪət Əysa Məsiⱨning hizmətkarliri, dəp ⱪarixinglar kerək. Huda bizgə ɵzining burun axkarilimiƣan ⱨəⱪiⱪətlirini silərgə qüxəndürüx wəzipisini tapxurƣan. Birər wəzipini ijra ⱪilƣuqilardin tələp ⱪilinidiƣini ixənqlik boluxtur. Silər eytinglarqu, mən ixənqlik hizmətkarmu? Kixilər manga ⱪandaⱪ baⱨa bərsə beriwərsun. Ixⱪilip, ularning baⱨasi manga nisbətən ərziməs bir ixtur. Ⱨətta ɵzümmu ɵzümgə baⱨa bərməymən. Mən ɵz hizmitimdə hataliⱪ yoⱪ dəp ⱪarisammu, lekin bu pikrim ɵzümni aⱪliyalmaydu. Hizmitimni baⱨaliƣuqi pəⱪət Rəbbimdur. Xuning üqün, Rəbbimiz ⱪaytip kəlmigüqə, baxⱪilarning hizmitigə baⱨa bərmənglar. Qünki, u ⱪaytip kəlgəndə, kixilərning ⱪarangƣuluⱪ iqidə yoxurunƣan barliⱪ ixlirini yoruⱪluⱪⱪa qiⱪiridu wə insanlarning ⱪəlbidiki məⱪsətlirini axkarilaydu. U qaƣda, Huda ⱨərkimni ɵzigə tegixlik mahtaxⱪa sazawər ⱪilidu.
Ⱪerindaxlar, silərning mənpə’itinglar üqün bu ixlarƣa ɵzümni wə Apollosni misal ⱪildim. Mening məⱪsitim, silərning “muⱪəddəs yazmilarda yezilƣanlarƣa hilapliⱪ ⱪilmanglar” degən sɵzning mənisini qüxinip, birimizni yənə birimizdin üstün baⱨalap mahtanmasliⱪinglar üqündur. Nemixⱪa silər ɵzünglarni baxⱪilardin üstün dəp ⱪaraysilər? Əjəba, silərdə bar bolƣan barliⱪ iltipatlar Huda təripidin berilmigənmu? Undaⱪta, silər nemixⱪa bu iltipatlarƣa huddi ɵzünglarƣa tayinip erixkəndək mahtinisilər?
Silər ⱨazir biz moⱨtaj bolƣan ⱨəmmə iltipatlarƣa igə bolduⱪ, etiⱪad jəⱨəttiki barliⱪ ⱪabiliyətlərgə erixtuⱪ, dəp oylaydikənsilər-də!? Silər ɵzünglarqə kɵrəngləp, bizni kɵzgə ilmay, ɵzünglarla padixaⱨtək boluwapsilər-də!? Mən ⱨəⱪiⱪətənmu silərning Hudaning padixaⱨliⱪida ⱨɵküm sürüxünglarni ümid ⱪilimən. Qünki, rasttinla xundaⱪ bolƣan bolsanglar, bizmu silər bilən billə ⱨɵküm sürgən bolattuⱪ! Lekin meningqə, Huda biz əlqilərni əng tɵwən orunƣa ⱪoydi. Qünki, biz huddi ɵlümgə ⱨɵküm ⱪilinip, sazayi ⱪilinƣan məⱨbuslardək, pütkül ka’inat, yəni pərixtilər wə insanlar aldida tamaxiƣa ⱪalduⱪ. 10 Biz Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪimiz üqün, kɵpqilik təripidin nadanlar dəp ⱪaralduⱪ, lekin silər bolsanglar Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, ɵzünglarni “əⱪilliⱪ” dəp ⱪarawatisilər. Biz ajiz dəp ⱪaralduⱪ. Lekin, silər bolsanglar ɵzünglarni etiⱪadimiz “küqlük” dəp ⱨesablawatisilər. Silər ⱨɵrmətkə sazawər boldunglar, lekin biz bolsaⱪ kəmsitilduⱪ! 11 Biz ta ⱨazirƣiqə pat-patla aq-yalingaq, urup-soⱪulux, sərsanliⱪ-sərgərdanliⱪta yürüwatimiz. 12 Ikki bilikimizgə tayinip, ixləp jan beⱪiwatimiz. Bizgə til-aⱨanət ⱪilƣanlarƣa bəht tiləwatimiz, ziyankəxlikkə uqrisaⱪ, bərdaxliⱪ beriwatimiz. 13 Tɵⱨmət ⱪilinsaⱪ, meⱨribanlarqə jawab ⱪayturuwatimiz. Biz ta ⱨazirƣiqə dunyaning əhliti, insanlarning süpüründisi, dəp ⱪariliwatimiz.
14 Bu sɵzlərni yezixtiki məⱪsitim, silərni hijil ⱪilix əməs, bəlki silərni sɵyümlük pərzəntlirim dəp ⱪarap, silərgə təlim berixtur. 15 Əysa Məsiⱨkə baƣlanƣan yengi ⱨayatinglarda silərgə təlim bərgüqilər kɵp bolsimu, lekin atanglar pəⱪət mən birla. Qünki, silər mən yətküzgən hux həwərni ⱪobul ⱪilƣanda, mən silərning etiⱪad jəⱨəttiki atanglar boldum. 16 Xuning üqün, silərning meni ülgə ⱪilixinglarni ɵtünimən. 17 Etiⱪad yolida ɵz oƣlumdək ⱪədirlik wə ixənqlik bolƣan Timotiyni muxundaⱪ ⱪilixinglarƣa yardəm bərsun dəp, yeninglarƣa əwətimən. U silərgə mening Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan yengi ⱨayatimni ⱪandaⱪ ɵtküzgənlikimni əslitidu. Bu dəl mening ⱨərⱪaysi jaylardiki jama’ətqilikkə ɵgətkənlirim bilən birdək.
18 Aranglarda bəzilər meni yenimizƣa kəlməydu dəp oylap, təkəbburluⱪ ⱪiliwatidu. 19 Lekin, Huda buyrusa, yeⱪinda qoⱪum yeninglarƣa barimən. U qaƣda, bu ⱨakawurlarning nemini sɵzləydiƣanliⱪini əməs, bəlki ularda Muⱪəddəs Roⱨning küq-ⱪudritining zadi bar yaki yoⱪluⱪini kɵrüp baⱪimən. 20 Qünki, Hudaning padixaⱨliⱪi sɵz arⱪiliⱪla əməs, bəlki Muⱪəddəs Roⱨning küq-ⱪudriti arⱪiliⱪ ayan bolidu. 21 Silərgə tayaⱪ elip baraymu yaki meⱨir-muⱨəbbət wə mulayimliⱪmu? Ⱪaysisini halaysilər?


5

Etiⱪadqilar jama’ətqilikidiki əhlaⱪ məsilisi
Mən ⱨəⱪiⱪətən aranglarda jinsiy əhlaⱪsizliⱪning bar ikənlikini anglidim. Bu hil əhlaⱪsizliⱪ ⱨətta butpərəslərning iqidimu uqrimaydu. Biri ɵgəy anisi bilən dawamliⱪ bir orunda yetiptu! Xundaⱪ turuⱪluⱪ, silər yənə etiⱪadimiz kamalətkə yətti, dəp mahtinip yürisilər. Silər bu ixⱪa ⱪattiⱪ ⱪayƣurup, bundaⱪ ⱪilƣuqini aranglardin ⱪoƣlap qiⱪirixinglar kerək əməsmu? Mən silərdin yiraⱪta bolsammu, ⱪəlbim silər bilən billə. Huddi mən aranglarda turƣandək, bu gunaⱨni sadir ⱪilƣuqini Rəbbimiz Əysaning nami bilən kɵnglümdə soraⱪⱪa tarttim. Xunga, silər ⱨəmmə etiⱪadqilarni qaⱪirip, Rəbbimiz Əysaning nami bilən bir yərgə jəm bolƣanda, menimu silər bilən billə dəp ⱪarap, Rəbbimiz Əysaning küq-ⱪudriti bilən u adəmni etiⱪadqilar jama’ətqilikidin ⱪoƣlap qiⱪirip, Xəytanning ilkigə ⱪayturunglar. Buning bilən, u yaman yoldin yenip, gunaⱨkar təbi’itining küqidin ⱪutulup, rəbbimiz Əysa ⱪayta kəlgən küni ⱪutⱪuzulsun. Silərning mahtinixinglar toƣra əməs. “Kiqikkinə hemirturuq pütün hemirni bolduralaydu” degən sɵzni yahxi bilisilərƣu? Xunga, jama’ətqilikning pak boluxi üqün, bundaⱪ gunaⱨkarni aranglardin qiⱪiriwetinglar. Silər alliburun paklanƣansilər. Qünki, Ɵtüp Ketix ⱨeytining ⱪurbanliⱪ ⱪozisi bolƣan Əysa Məsiⱨ bizning gunaⱨlirimizning kəqürüm ⱪilinixi üqün ⱪurbanliⱪ ⱪilinƣan. Xuning üqün, huddi Yəⱨudiylar Ɵtüp Ketix ⱨeytini ɵtküzüxtin ilgiri ɵylirini hemirturuqtin haliy ⱪilƣandək, bizmu burunⱪi ⱨayatimizdiki hemirturuqni, yəni yamanliⱪ wə ɵqmənlikni taxlap, Əysa Məsiⱨkə baƣlanƣan yengi ⱨayatimizni səmimiylik wə ⱨəⱪiⱪət iqidə xad-huramliⱪta ɵtküzəyli.
Aldinⱪi hetimdə silərgə xəⱨwaniy ⱨəwəslərgə berilgən əhlaⱪsiz adəmlər bilən alaⱪə ⱪilmasliⱪ toƣrisida yazƣanidim. 10 Xübⱨisizki, mən Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmaydiƣanlar arisidiki xəⱨwaniy ⱨəwəslərgə berilgən əhlaⱪsizlar, aqkɵzlüklər, aldamqilar yaki butpərəslər bilən alaⱪə ⱪilmanglar, deməkqi əməsmən. Əgər xundaⱪ degən bolsam, bu dunyadin ayrilixⱪa məjbur bolattinglar. 11 Lekin, ⱨazir mən ɵzini etiⱪadqi dəp atiwalƣan, əməliyəttə xəⱨwaniy, aqkɵz, butpərəs, tɵⱨməthor, ⱨaraⱪkəx yaki aldamqi kixilər bilən alaⱪə ⱪilmasliⱪinglarni, ⱨətta ular bilən ⱨəmdastihanmu bolmasliⱪinglarni yazdim. 12-13 Qünki, etiⱪadqilar jama’ətqilikining əzasi əməslərni soraⱪ ⱪilixⱪa bizning nemə ⱨoⱪuⱪimiz bar? Ularni Huda ɵzi soraⱪ ⱪilidu. Lekin, etiⱪadqilar jama’ətqilikining əzalirini soraⱪ ⱪilixⱪa bizning ⱨoⱪuⱪimiz bar. Xunga, muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək: “Yamanliⱪ ⱪilƣuqini aranglardin ⱪoƣlap qiⱪiringlar.”


6

Etiⱪadqilar arisidiki dəwalar
Aranglarda bir etiⱪadqining yənə bir etiⱪadqi üstidin dəwaliri bolsa, uni etiⱪadqilarning bir tərəp ⱪilixiƣa tapxurmay, Hudani tonumaydiƣan soraⱪqiƣa ərz ⱪilip barƣini ⱪandaⱪ bolƣini? Əysa Məsiⱨ ⱪaytip kəlgəndin keyin bu dunyani soraⱪ ⱪilidiƣanlarning Hudaning muⱪəddəs həlⱪi ikənlikini bilməmsilər? Silər dunyani soraⱪ ⱪilidiƣanlardin ikənsilər, undaⱪta bundaⱪ kiqikkinə dəwalarni bir tərəp ⱪilixⱪa yarimamsilər? Kəlgüsidə pərixtilərni soraⱪ ⱪilidiƣanliⱪinglarni bilməmsilər?! Xundaⱪ ikən, ⱨazirⱪi turmuxunglarda etiⱪadqilar arisidiki kiqik dəwalarni ⱨəl ⱪilixni qoⱪum bilixinglar kerək. Xundaⱪ turuⱪluⱪ, aranglarda dəwalar kɵrülginidə, nemixⱪa uni ⱨəl ⱪilix üqün Əysa Məsiⱨni tonumaydiƣan, etiⱪadqilar jama’ətqiliki bilən ohximaydiƣan kɵzⱪaraxta bolƣan soraⱪqilarƣa barisilər? Bu nemidegən xərməndə ix-ⱨə! Etiⱪadqilar arisida bu dəwalarni ⱨəl ⱪilƣudək parasətlik birər kixi yoⱪmu? Yənə kelip, silər ⱪerindaxlar bir-biringlar bilən dəwalixiwatisilər, yənə kelip etiⱪadsizlar aldida dəwalixiwatisilər!
Əməliyəttə, bir-biringlar üstidin dəwalixix silər üqün qong məƣlubiyəttur. Undaⱪ ⱪilixtin kɵrə, ɵz’ara bəzibir naⱨəⱪliⱪkə uqrisanglar yaki az-tola aldansanglar nemə boptu? Biraⱪ silər naⱨəⱪliⱪkə uqrimay, əksiqə ɵzünglar naⱨəⱪliⱪ ⱪiliwatisilər wə baxⱪilarni aldawatisilər, ⱨətta ⱪerindaxliringlarƣimu xundaⱪ ⱪiliwatisilər! Yamanliⱪ ⱪilƣuqilarning Hudaning padixaⱨliⱪiƣa kirəlməydiƣanliⱪini bilməmsilər? Silər ɵz-ɵzünglarni aldimanglar! Barliⱪ jinsiy əhlaⱪsizliⱪ ⱪilƣuqilar, butpərəslər, zinahorlar, ⱨəziləklər, ər bilən ər yaki ayal bilən ayal ara jinsiy munasiwət ⱪilƣuqilar, 10 oƣrilar, aqkɵzlər, ⱨaraⱪkəxlər, tɵⱨməthorlar wə aldamqilarƣa Hudaning padixaⱨliⱪida urun yoⱪ. 11 Bəziliringlar burun mana xundaⱪlardin idinglar. Lekin, Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning küq-ⱪudriti wə Hudaning Roⱨi arⱪiliⱪ gunaⱨinglar yuyulup, Hudaƣa ataldinglar wə Huda təripidin ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlandinglar.
Teninglarni Hudani uluƣlaxⱪa atanglar
12 Bəzilər: “Huda təripidin mən’i ⱪilinmiƣan bolsa, nemə ⱪilimən desəm ɵz ihtiyarim” deyixi mumkin. Lekin, ⱨəmmə ix paydiliⱪ boluwərməydu. “Nemə ⱪilimən desəm, ɵz ihtiyarim” deyilsimu, lekin ⱨeq nərsigə ⱪul bolmasliⱪimiz kerək. 13 “Tamaⱪ ⱪorsaⱪ üqün, ⱪorsaⱪ tamaⱪ üqün” degənlik toƣra. Lekin bəzilər huddi xuningdək, jinsiy əhlaⱪsizliⱪmu tən üqündur, dəp ⱪaraydu. Bundaⱪ ⱪarax toƣra əməs. Ⱪorsaⱪ wə tamaⱪ pəⱪət bu dunyadila bolup, Huda ⱨər ikkilisini yoⱪitidu. Tenimiz bolsa u dunyadimu bolidu. Bilixinglar kerəkki, tenimiz u jinsiy əhlaⱪsizliⱪ üqün əməs, bəlki rəbbimiz üqündur. Rəbbimiz bolsa tenimizning eⱨtiyajini təminləydu. 14 Huda ɵz ⱪudriti bilən Rəbbimizni tirildürginidək, biznimu tirildüridu. 15 Bizning tenimizning Əysa Məsiⱨning tenining əzaliri ikənlikini bilməmsilər? Undaⱪta, aranglarda biri Əysa Məsiⱨning tenining əzasi bolƣan ɵz tenini, bir paⱨixə ayalning teni bilən birləxtürsə bolamdu? Ⱨərgiz bolmaydu! 16 Paⱨixə ayal bilən birgə bolƣan kixining uning bilən bir tən bolidiƣanliⱪini bilməmsilər? Qünki, muⱪəddəs yazmilarda ər-ayal toƣruluⱪ: “Ikkisi bir tən bolidu” deyilgən. 17 Wəⱨalənki, Rəbbimiz bilən birləxkən kixi bolsa uning bilən roⱨiy jəⱨəttə bir bolidu.
18 Xuning üqün, jinsiy əhlaⱪsizliⱪtin yiraⱪ bolunglar. Insanlar sadir ⱪilƣan baxⱪa gunaⱨlarning ⱨəmmisi tənning sirtida bolidu. Lekin, jinsiy əhlaⱪsizliⱪ ⱪilƣuqi ɵz tenigə ⱪarxi gunaⱨ ⱪilƣan bolidu. 19 Teninglarning Muⱪəddəs Roⱨning ibadəthanisi ikənlikini bilməmsilər? Huda silərgə ata ⱪilƣan Muⱪəddəs Roⱨ ⱪəlbinglarda yaxaydu. Silər ɵzünglarƣa əməs, bəlki Hudaƣa mənsupsilər. 20 Qünki, u silərni Əysa Məsiⱨning ⱪimmətlik ⱪeni bilən ɵzigə mənsup ⱪildi. Xuning üqün, teninglarni Hudani uluƣlaxⱪa atanglar.


7

Nikaⱨ məsilisi
Əmdi silər hetinglarda otturiƣa ⱪoyƣan məsililərgə keləyli. Silər “Ərlərning ɵz ayalliriƣa yeⱪinlaxmasliⱪi yahximu?” dəp sorapsilər. Mening jawabim xuki, aranglarda yüz bərgən jinsiy əhlaⱪsizliⱪtin saⱪlinix üqün, ⱨərbir jüp ər-ayal ɵz ⱨəmraⱨliri bilən bir orunda yatsun. Ər ayaliƣa nisbətən ərlik məjburiyitini ada ⱪilixi, ayalmu erigə nisbətən ayalliⱪ məjburiyitini ada ⱪilixi kerək. Ayalning teni pəⱪət ɵzigila əməs, erigimu tə’əlluⱪtur. Xuningƣa ohxaxla, ərning tenimu ɵzigila əməs, ayaliƣimu tə’əlluⱪtur. Ər-ayal bir-birining jinsiy təlipini rət ⱪilmasliⱪi kerək. Pəⱪət pütün zeⱨninglar bilən du’a ⱪilix məⱪsitidə ɵz maⱪulluⱪunglar bilən waⱪitliⱪ birgə yatmasliⱪⱪa kelixkəndin baxⱪa waⱪitlarda bir-biringlardin ayrilip yatmanglar. Bolmisa, Xəytan silərning ɵzünglarni tutuwalalmiƣanliⱪinglardin paydilinip, silərni zinahorluⱪ ⱪilixⱪa azdurup ketixi mumkin. Waⱪitliⱪ ayrilip turux toƣrisidiki bu sɵzlirim pəⱪətla bir təklip, buyruⱪ əməs. Əlwəttə, ⱨəmminglarning manga ohxax toy ⱪilmasliⱪinglarni halayttim. Lekin, bu ixta ⱨəmmə adəm ohxax əməs. Qünki, Huda iltipat kɵrsitip, bəzilərgə toy ⱪilixni, bəzilərgə bolsa toy ⱪilmay ɵtüxni bərgən.
Əmdi jorisi ɵlüp kətkən ər wə ayallarƣa kəlsək, silərgə xuni eytip ⱪoyayki, silərning manga ohxax toy ⱪilmay yaxiƣininglarni yahxi dəymən. Lekin, ɵzünglarni tutuwalalmisanglar, nikaⱨlininglar. Qünki, xəⱨwət otida kɵygəndin kɵrə, nikaⱨliⱪ bolƣan yahxidur.
10 Nikaⱨliⱪ bolƣan etiⱪadqilarƣa kəlsək, ularƣa xuni buyruymənki, ayal eridin ajraxmisun. Bu meningla əməs, bəlki Rəbbimizningmu buyruⱪidur. 11 Ajraxⱪan bolsa, ⱪayta toy ⱪilmisun yaki ɵz eri bilən ⱪaytidin yarixiwalsun. Ərmu ayalini ⱪoyuwətmisun.
12 Ⱪalƣanliringlarƣa kəlsəm, gərqə bu toƣruluⱪ Rəbbimizdin ⱨeqⱪandaⱪ buyruⱪ almiƣan bolsammu, lekin mən silərgə xuni eytimənki, əgər toy ⱪilƣandin keyin ər Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilip, ayali etiⱪad ⱪilmiƣan bolsa biraⱪ dawamliⱪ birgə yaxaxⱪa razi bolsa, u qaƣda eri uni ⱪoyuwətmisun. 13 Əgər toy ⱪilƣandin keyin ayal Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilip, eri etiⱪad ⱪilmiƣan bolsa biraⱪ dawamliⱪ birgə yaxaxⱪa razi bolsa, u qaƣda ayali uningdin ajraxmisun. 14 Qünki, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣan ⱨəmraⱨi uning etiⱪadqi eri yaki ayali arⱪiliⱪ Huda təripidin ⱪobul ⱪilinip, ularning nikaⱨi Hudaning nəziridə yənila pak bolidu.* Bəzilər “bir etiⱪadqi ər yaki ayalning ⱨəmraⱨi Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣan bolsa, ularning nikaⱨi bulƣanƣan bolidu, xunga ular ajrixixi kerək” dəp ⱪaraytti. Bundaⱪ kɵzⱪarax hata. Undaⱪ bolmiƣanda, ularning pərzəntliri napak bolatti, əməliyəttə paktur. 15 Biraⱪ, etiⱪad ⱪilmiƣan tərəp ayrilimən desə, ayrilsun. Etiⱪadqi ər bolsun yaki ayal bolsun, bundaⱪ əⱨwalda ɵz nikaⱨini zorlap dawamlaxturuxining ⱨajiti yoⱪ. Wəⱨalənki, Huda silərni ⱨəmraⱨinglar bilən inaⱪliⱪta yaxaxⱪa qaⱪirƣan. 16 Əy etiⱪadqi ayal, bəlkim ering sən arⱪiliⱪ Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilip, ⱪutⱪuzuluxi mumkin. Əy etiⱪadqi ər, bəlkim ayaling sən arⱪiliⱪ Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilip, ⱪutⱪuzuluxi mumkin.
Etiⱪad yoliƣa qaⱪirilƣan waⱪittiki salaⱨiyət məsilisi
17 Ⱨərkim Huda təripidin qaⱪirilƣanda Rəbbimiz Əysa uningƣa ata ⱪilƣan salaⱨiyət boyiqə yaxawərsun. Buni ⱨəmmə etiⱪadqilar jama’ətqilikigə buyruymən. 18 Məsilən, bir kixi Huda təripidin qaⱪirilixtin burun Yəⱨudiy diniƣa kirix üqün hətnə ⱪilinƣan bolsa, u buni yoxurmisun. Bir kixi Huda təripidin qaⱪirilƣanda hətnə ⱪilinmiƣan bolsa, xundaⱪ turuwərsun. 19 Etiⱪad ⱪilƣuqining hətnə ⱪilinƣan yaki ⱪilinmiƣanliⱪi muⱨim əməs, əng muⱨimi uning Hudaning əmrlirigə əməl ⱪilixidur. 20 Ⱨərkim Huda təripidin qaⱪirilƣanda ⱪandaⱪ salaⱨiyəttə bolƣan bolsa, xu salaⱨiyətni saⱪlisun. 21 Əgər sən Huda təripidin qaⱪirilƣanda ⱪul bolƣan bolsang, ɵzüngning ⱪul bolƣanliⱪingdin ⱪayƣurma. Lekin, ⱨɵr bolalisang, pursətni ⱪoldin bərmə. 22 Huda təripidin qaⱪirilƣan kixi ⱪul bolsa, u rəbbimiz Əysaƣa mənsup bolƣanliⱪidin roⱨiy jəⱨəttə azad ⱪilinƣan ərkin adəmgə aylinidu. Xuningdək, Huda təripidin qaⱪirilƣan kixi ərkin adəm bolsa, u Əysa Məsiⱨkə ita’ət ⱪilƣanliⱪidin uning ⱪuliƣa aylinidu. 23 Huda Əysa Məsiⱨning ⱪimmətlik ⱪeni bilən silərni gunaⱨning ilkidin ⱨɵrlükkə qiⱪardi. Xunga, əmdi silər Hudaƣa ita’ət ⱪilinglar, insanlarning oy-pikirlirigə ⱪul bolmanglar. 24 Ⱪerindaxlar, ⱨərkim Huda təripidin qaⱪirilƣanda ⱪandaⱪ salaⱨiyəttə bolƣan bolsa, Hudaƣa baƣlanƣan yengi ⱨayatida xu boyiqə yaxisun.
Nikaⱨlixix wə nikaⱨlaxmasliⱪ məsilisi
25 Hetinglardiki boyiƣa yətkən ⱪizlar məsilisigə kəlsək, Rəbbimizdin ular toƣrisida birər əmr almidim. Xundaⱪtimu, ɵz pikirlirimni otturiƣa ⱪoymaⱪqimən. Rəbbimiz manga rəⱨim-xəpⱪət kɵrsətkənliki üqün, mening sɵzlirim ixənqliktur. 26 Mən xundaⱪ ⱪaraymənki, bügünki ⱪiyinqiliⱪlarƣa nəzər salƣanda, ⱨərkim Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣan qaƣdiki salaⱨiyitidə ⱪalƣini yahxi. 27 Ɵyləngən bolsang, ayalingni ⱪoyuwetixni oylima. Ɵylənmigən bolsang, ɵylinimən demə. 28 Lekin, ɵylənsəngmu gunaⱨ ⱪilƣan bolmaysən. Boyiƣa yətkən ⱪizlarmu ərgə təgsə, gunaⱨ ⱪilƣan bolmaydu. Biraⱪ, nikaⱨliⱪ bolƣanlarning kündilik turmuxta hilmuhil ⱪiyinqiliⱪliri bolidu. Mən silərning bu ⱪiyinqiliⱪlardin saⱪlinixinglarni halaymən.
29 Ⱪerindaxlar, xuni deməkqimənki, Hudaƣa hizmət ⱪilidiƣan waⱪtimiz ⱪistur. Bundin keyin, Hudaƣa hizmət ⱪilixta ɵyləngən ərlər ɵylənmigəndək, pütün niyiti bilən Hudaƣa hizmət ⱪilsun. 30 Matəm tutux, huxal bolux yaki bay bolux Hudaƣa hizmət ⱪilixta ⱨərgiz tosalƣu bolmisun. 31 Bu dunya bayliⱪliridin bəⱨrimən boluwatⱪanlarmu bayliⱪⱪa berilip kətmisun. Qünki, bu dunya ɵtkünqidur.
32 Ƣəmsiz boluxunglarni ümid ⱪilimən. Ɵylənmigən ər Rəbbimizni hursən ⱪilix üqün, Rəbbimizning ixlirining ƣemini ⱪilidu. 33 Lekin, ɵyləngən ər ayalini hursən ⱪilix üqün, bu dunyaning ixlirining ƣemini ⱪilidu. 34 Xuning bilən, uning kɵngli ikkigə bɵlünüp ketidu. Ərsiz ayal yaki nikaⱨliⱪ bolmiƣan ⱪiz bolsa jismaniy wə roⱨiy jəⱨəttə ɵzini Hudaƣa atax məⱪsitidə Rəbbimizning ixlirining ƣemini ⱪilidu. Lekin, nikaⱨlanƣan ayal bolsa erini hursən ⱪilix üqün, bu dunyaning ixlirining ƣemini ⱪilidu.
35 Buni silərning put-ⱪolunglarni qüxəp ⱪoyux üqün əməs, bəlki silərgə paydisi bolsun wə kɵnglini ikkigə bɵlməy, ɵzlirini Rəbbimizgə atap, uning üqün yaxisun, dəp eytiwatimən. 36 Əgər bir kixi wədiləxkən ⱪizini artuⱪqə saⱪlitip ⱪoyup, uning bilən toy ⱪilmiƣan bolsa wə xu səwəbtin bu ⱪizƣa yüz keləlməydiƣanliⱪini ⱨes ⱪilsa, undaⱪta tegixlik dəp ⱪariƣan ixni ⱪilsun, yəni uni əmrigə alsun. Bundaⱪ ⱪilix gunaⱨ ⱪilƣanliⱪ bolmaydu. 37 Biraⱪ, bir kixi besim astida əməs, ɵz iradisi bilən wədiləxkən ⱪizini əmrigə almasliⱪⱪa ⱪarar ⱪilƣan bolsa ⱨəmdə xəⱨwitini besiwalalaydiƣan bolsa, yahxi ⱪilƣan bolidu. 38 Ⱪisⱪisi, toy ⱪilix yahxi, toy ⱪilmasliⱪ tehimu yahxi.
39 Eri ⱨayat qaƣda ayali erigə nikaⱨta baƣlanƣan bolidu. Lekin eri ɵlüp kətsə, haliƣan kixi bilən nikaⱨlinixⱪa ərkindur. Lekin, u kixi etiⱪadqi boluxi kerək. 40 Biraⱪ, tul ayal tul peti tursa, tehimu bəhtlik bolidu. Bu mening kɵzⱪarixim. Lekin mən oylaymənki, bu kɵzⱪariximƣa Hudaning Roⱨi yetəkqilik ⱪildi.

*14
Bəzilər “bir etiⱪadqi ər yaki ayalning ⱨəmraⱨi Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣan bolsa, ularning nikaⱨi bulƣanƣan bolidu, xunga ular ajrixixi kerək” dəp ⱪaraytti. Bundaⱪ kɵzⱪarax hata.8

Ⱪerindixi üqün ɵz haⱨixidin waz keqix
Əmdi hetinglardiki butⱪa atap nəzir ⱪilinƣan gɵxni* Korintliⱪlar butpərəs bolup, ular butlarƣa qoⱪunux üqün, butⱪa atap nəzir ⱪilinƣan gɵxni yəytti. Korintliⱪlarning toy wə baxⱪa murasimlirimu buthanilarda ɵtküzülüp, butⱪa atap nəzir ⱪilinƣan gɵxlər dast hanƣa ⱪoyulatti. U qaƣda, bundaⱪ gɵxni yeyix-yeməslik yaki buthanida ɵtküzülgən murasimlarƣa ⱪatnixix-ⱪatnaxmasliⱪ etiⱪadqilar üqün qong bir məsilə bolƣanidi. yeyix yaki yeməslik məsilisigə keləyli. Silər ⱨəmmimizning bu məsiligə nisbətən bilimimiz bar, dəp ⱪaraysilər. Biraⱪ, bilimi kɵp bolƣan adəm təkəbburlixip ketixi mumkin. Lekin, meⱨir-muⱨəbbiti kɵp bolƣan adəm bolsa ⱪerindixining etiⱪadini mustəⱨkəmləxkə pursət izdəydu. Ɵzini bilərmən qaƣlaydiƣan kixi əməliyəttə bilixkə tegixlik nərsilərni bilməydu. Lekin, Hudani sɵygən kixi Hudaning nəziridə ⱨəⱪiⱪətən bilimgə igə adəm bolidu.
Hox, əmdi butⱪa atap nəzir ⱪilinƣan gɵx məsilisigə keləyli. Bizgə məlumki, kɵp adəmlər qoⱪunuwatⱪan butlar Huda əməstur. Yeganə Hudadin baxⱪa ilaⱨ yoⱪtur. Gərqə bəzilər dunyada nurƣun ilaⱨlar bar, ular zemin wə asmanda yaxaydu dəp ⱪariƣan ⱨəmdə ularni ɵzining hudasi wə rəbbi dəp etirap ⱪilƣan bolsimu, biraⱪ biz üqün pəⱪətla yeganə Huda, yəni ərxtiki Huda’atimizla bardur. U pütkül məwjudatning yaratⱪuqisidur, biz uning üqün yaxaymiz. Xuningƣa ohxax, biz üqün yeganə bir Rəb, yəni Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ bardur. Pütkül məwjudat u arⱪiliⱪ məwjuttur. Bizmu u arⱪiliⱪ yengi ⱨayatⱪa igə bolduⱪ. Lekin, ⱨəmmə etiⱪadqilar bundaⱪ bilimni tonup yətmidi. Ularning bəziliri etiⱪadqi boluxtin burun butpərəslik adətlirigə kɵnüp ⱪalƣaqⱪa, ⱨazirmu butⱪa atap nəzir ⱪilinƣan gɵxni yeyixni butⱪa qoⱪunux bilən barawər dəp ⱪaraydu. Xunga, ular bu gɵxni yeyixkə jür’ət ⱪilalmaydu. Əgər ular bu gɵxni yəp ⱪalƣan bolsa, ɵzlirini bulƣanduⱪ dəp ⱨes ⱪilip, wijdani azablinidu. Əməliyəttə, ⱨərⱪandaⱪ yeməklikni yeyix-yeməslik bilən ɵzimizni Hudaƣa yeⱪinlaxturƣili bolmaydu. Uni yesək, Hudaƣa yeⱪinlixip ⱪalmaymiz, yemisəkmu Hudadin yiraⱪlixip kətməymiz. Lekin eⱨtiyat ⱪilinglarki, silərning məlum yeməklikni yeyix-yeməslik ərkinlikinglar bundaⱪ bilimni tonup yətmigən etiⱪadqi ⱪerindaxliringlarning gunaⱨ ⱪilixiƣa səwəb bolup ⱪalmisun. 10 Qünki, bundaⱪ bilimni tonup yətmigən bir etiⱪadqi butning Huda əməslikini bilidiƣan silərning buthanida ɵtküzülüwatⱪan ziyapəttə butⱪa atap nəzir ⱪilinƣan gɵxni yəwatⱪanliⱪinglarni kɵrsə, silərgə əgixip, ɵz wijdaniƣa ⱪarxi ⱨalda u gɵxni yeyixi mumkin. Undaⱪta, silər uning ɵz wijdaniƣa ⱪarxi ⱨalda gunaⱨ ⱪilixiƣa dəwət ⱪilƣan bolup ⱪalmamsilər? 11 Aⱪiwəttə, bundaⱪ bilimni tonup yətmigən bu ⱪerindiximizning etiⱪadi silərning biliminglar tüpəylidin wəyran boluxi mumkin. Ⱨalbuki, Əysa Məsiⱨ uning üqünmu ⱪurban bolƣan. 12 Silər ⱪerindaxlarni ɵzliri hata, dəp ⱪariƣan ixlarni ⱪilixⱪa dəwət ⱪilsanglar, ⱪerindaxlar aldida gunaⱨ ɵtküzüp, ularning wijdanini jaraⱨətləpla ⱪalmastin, Əysa Məsiⱨ aldidimu gunaⱨ ⱪilƣan bolisilər. 13 Xuning üqün, əgər yegən gɵximiz tüpəylidin bundaⱪ bilimni tonup yətmigən ⱪerindiximizning etiⱪadi buzulƣudək bolsa, biz bu gɵxni ⱪət’iy yeməyla ⱪoyayli.

*1
Korintliⱪlar butpərəs bolup, ular butlarƣa qoⱪunux üqün, butⱪa atap nəzir ⱪilinƣan gɵxni yəytti. Korintliⱪlarning toy wə baxⱪa murasimlirimu buthanilarda ɵtküzülüp, butⱪa atap nəzir ⱪilinƣan gɵxlər dast hanƣa ⱪoyulatti. U qaƣda, bundaⱪ gɵxni yeyix-yeməslik yaki buthanida ɵtküzülgən murasimlarƣa ⱪatnixix-ⱪatnaxmasliⱪ etiⱪadqilar üqün qong bir məsilə bolƣanidi.9

Pawlusning ɵzining əlqi ikənlikini ispatlixi
Mən baxⱪilarning mening üstümdin uni ⱪil, buni ⱪil deyixidin ərkin əməsmu? Mən Hudaning əlqisi əməsmu? Mən Rəbbimiz Əysani ɵz kɵzüm bilən kɵrgən əməsmu? Silərning etiⱪadinglar mening Rəbbimiz üqün ⱪilƣan hizmitimning nətijisi əməsmu? Gərqə baxⱪilar meni əlqi dəp ⱨesablimisimu, lekin mən silər üqün ⱨəⱪiⱪətən Əysa Məsiⱨning əlqisi. Qünki, silərning məndin hux həwərni anglap, Rəbbimizgə etiⱪad ⱪilƣininglar mening əlqi ikənlikimning ispati.
Mening əlqi ikənlikimdin gumanlinidiƣanlarƣa beridiƣan jawabim mundaⱪ: biz əlqi bolƣanikənmiz, etiⱪadqilar təripidin yemək-iqmək bilən təminlinix ⱨoⱪuⱪimiz yoⱪmu? Rəbbimiz Əysaning ɵz iniliri ⱨəmdə Petrus wə baxⱪa əlqilərdək bizningmu səpərdə biz bilən ohxax etiⱪadi bar ayallirimizni ⱨəmraⱨ ⱪilip yürüx ⱨəⱪⱪimiz yoⱪmu? Əjəba, pəⱪət Barnaba bilən mənla etiⱪadqilar təripidin təminlənməy, ɵz əmgikimiz bilən kün kəqürüximiz kerəkmu? Kim ɵz puli bilən ləxkərlik ⱪilidu? Kim kɵqət tikip, uning mewisini yeməydu? Kim mal beⱪip, uning sütini iqməydu? Mən bularni pəⱪət insanning kɵzⱪarixi boyiqə dedimmu? Yaⱪ, bu ⱨəⱪtə Təwrat ⱪanunidimu ohxax deyilgənƣu! 9-10 Musa pəyƣəmbərgə qüxürülgən Təwrat ⱪanunida: “Haman təpkən ɵküzning aƣzini boƣma” dəp yezilƣan. Bu yərdə Hudaning kɵngül bɵlgini pəⱪət ɵküzlərmu yaki buni məhsus biz üqün eytⱪanmu? Bu xübⱨisiz biz üqünmu yezilƣandur. Qünki, yərgə uruⱪ teriƣuqimu, haman təpküqimu ɵzigə tegixlik ülüxini elix ümidi bilən ixləydu. 11 Xuning üqün, aranglarda hux həwərni yətküzüx arⱪiliⱪ roⱨiy uruⱪ qeqip, silərdin maddiy jəⱨəttə ⱨosul elix ⱨəddidin exip kətkənlik bolamdu? 12 Baxⱪa təlim bərgüqilərning silərdin təminlinix ⱨoⱪuⱪi bolƣan yərdə, bizning təminlinix ⱨoⱪuⱪimiz tehimu bolmamdu?
Lekin, biz bu ⱨoⱪuⱪimizdin paydilanmiduⱪ. Əksiqə, Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki hux həwərning tarⱪilixiƣa tosalƣu bolup ⱪalmasliⱪimiz üqün, ⱨərⱪandaⱪ ixⱪa bərdaxliⱪ beriwatimiz. 13 Yerusalemdiki qong ibadəthanida ixləydiƣanlarning kixilərning ibadəthaniƣa elip kəlgənliri bilən təminlinidiƣanliⱪini wə ⱪurbanliⱪ supisida wəzipidə bolƣanlarningmu ⱪilinƣan ⱪurbanliⱪlardin ülüxi barliⱪini bilməmsilər? 14 Xuningƣa ohxax, Rəbbimiz hux həwərni tarⱪitidiƣanlarning turmuxi hux həwərni ⱪobul ⱪilƣanlar təripidin ⱪamdalsun, dəp buyruƣanidi.
15 Lekin, mən bu ⱨoⱪuⱪning ⱨeqⱪaysisidin paydilanmidim. Ⱨazirmu mən bu hətni bu ⱨoⱪuⱪumdin paydilinay, dəp yeziwatⱪinim yoⱪ. Mən ɵlüxkə razimənki, biraⱪ bu ix üqün mahtiniximning ⱪuruⱪ sɵz bolup ⱪelixiƣa yol ⱪoymaymən. 16 Hux həwərni tarⱪatⱪanliⱪimƣa kəlsək, uning bilən mahtinalmaymən, əlwəttə. Qünki, hux həwərni tarⱪitix mening burqum. Uni tarⱪatmisam bolmaydu! 17 Əgər hux həwərni ɵz ihtiyarim bilən tarⱪatⱪan bolsam, Hudadin ⱨəⱪ elixim kerək idi. Lekin, Huda bu wəzipini manga tapxurƣanikən, mən buni bir məs’uliyət, dəp orundaymən. 18 Undaⱪta, alidiƣan ⱨəⱪⱪim nemə? U bolsimu hux həwər yətküzüxtə elixⱪa tegixlik ⱨəⱪni tələp ⱪilix ⱨoⱪuⱪumdin paydilanmay, kixilərni hux həwərgə ⱨəⱪsiz igə ⱪilixtur.
19 Mən ⱨeqkimdin ⱨəⱪ almiƣanliⱪim üqün, ularning tələpliridin ərkin. Lekin, tehimu kɵp adəmning Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilixi üqün, kɵpqilikning ⱪulidək yaxap kəldim. 20 Yəⱨudiylarning Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilixi üqün, Yəⱨudiylar arisida bolƣinimda Yəⱨudiylardək yaxawatimən. Təwrat ⱪanunining ilkidin azad ⱪilinƣan bolsammu, Təwrat ⱪanunining ilkidə yaxaydiƣanlarning Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilixi üqün, xu kixilərdək yaxawatimən. 21 Xuningƣa ohxax, Təwrat ⱪanuni bilən munasiwiti yoⱪ Yəⱨudiy əməslər arisida bolƣinimda, xu kixilərgə ohxax yaxawatimən. Bu, Hudaning ⱪanunidin qətnəp kəttim degənlik əməs, qünki mən Əysa Məsiⱨning ⱪanuniƣa ita’ət ⱪilip yaxawatimən. 22 Huda toƣrisidiki bilimni tonup yətmigənliktin wijdani asanla azablinidiƣan etiⱪadqilarning arisida ularƣa ohxax yaxawatimən. Bundaⱪ ⱪiliximdiki məⱪsət, ularning etiⱪadini mustəⱨkəmləxtur. Barliⱪ qarilərni ixlitip tehimu kɵp kixilərning ⱪutⱪuzuluxi üqün, məyli mən ⱪandaⱪla kixilərning arisida bolay, Huda mən’i ⱪilmiƣanla bolsa, xu kixilərning adətliri boyiqə yaxaymən. 23 Mən tehimu kɵp kixilərning bu hux həwərni ⱪobul ⱪilip, uningdin kelidiƣan bəhttin mən bilən billə təng bəⱨrimən boluxi üqün, bu ixlarni ⱪiliwatimən.
24 Yügürüx musabiⱪisigə qüxkənlərning ⱨəmmisi yügürgən bolsimu, mukapatni yalƣuz birla kixining alidiƣanliⱪini bilisilər. Silərmu Hudaning mukapatiƣa erixix üqün yengip qiⱪⱪan tənⱨərikətqidək yügürüxünglar kerək. 25 Musabiⱪigə qüxkən ⱨərbir tənⱨərikətqi waⱪitliⱪ mukapatⱪa igə bolux üqün ⱪattiⱪ məxiⱪ ⱪilidu. Biz bolsaⱪ mənggü qiriməydiƣan mukapatⱪa igə bolux üqün məxiⱪ ⱪilimiz. 26 Xuning üqün, mən nixansiz yügürüwatⱪan kixidək yügürüwatⱪinim yoⱪ. Xundaⱪla, huddi boksqiƣa ohxax atⱪan muxtumni box kətküzüwatⱪinim yoⱪ. 27 Hux həwərni yətküzüp bolƣandin keyin, Hudaning aldida mukapatⱪa erixixkə layaⱪətsiz bolup ⱪalmasliⱪim üqün, tenimni etiⱪad yolida yaxaxⱪa ⱪattiⱪ kɵndürüp, ɵzümni tizginləwatimən.


10

Butpərəsliktin ⱨoxyar bolunglar
1-2 Ⱪerindaxlar, Musa pəyƣəmbər zamanidiki əjdadlirimizning Misirdin qiⱪⱪanda qɵl-bayawanda bexidin ɵtküzgən kəqürmixlirini toluⱪ qüxinixinglarni ümid ⱪilimən. Ularning ⱨəmmisi xu qaƣda Huda ata ⱪilƣan yol baxliƣuqi bulutning yetəklixi astida bolup, Hudaning mɵjizisi arⱪiliⱪ Ⱪizil dengizdin saⱪ-salamət mengip ɵtti. Ularning Ⱪizil dengizdin ɵtüxi huddi etiⱪadqilarning qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilƣinidək bolup, ularning ⱨəmmisi Musa pəyƣəmbərgə əgəxküqilərdin boldi. 3-4 Ularning ⱨəmmisi Huda ata ⱪilƣan ohxax bir yeməklikni yegən wə “roⱨiy tax”tin qiⱪⱪan ohxax bir suni iqkən. Ularƣa ⱨəmraⱨ bolup kəlgən bu “roⱨiy tax” dəl Əysa Məsiⱨ idi. Xundaⱪtimu, ularning kɵpinqisi Hudani hursən ⱪilmidi. Xunga, ular ɵlüp, jəsətliri qɵl-bayawanda ⱪaldi.
Ulardək yaman ixlarƣa berilməslikimiz üqün, bu wəⱪələrdin ibrət eliximiz kerək. Silər ularning bəziliridək butⱪa qoⱪunidiƣanlardin bolmanglar. Huddi muⱪəddəs yazmilarda yezilƣandək, ɵzliri qoⱪunidiƣan butlarni huxal ⱪilix üqün, “ular keyin olturup haliƣanqə yəp-iqixip, kəyp-sapa ⱪilixti.” Biz ularning bəziliridək jinsiy əhlaⱪsizliⱪ ⱪilmayli. Ular mana xundaⱪ ⱪilip, yigirmə üq mingi bir kündila ⱨalak boldi. Biz ularning bəziliridək məⱪsətlik ⱨalda gunaⱨ ⱪilip, Rəbbimiz bizni jazalamdu-jazalimamdu, dəp uni sinimayli. Xu qaƣda, undaⱪ ⱪilƣanlarni zəⱨərlik yilanlar qeⱪip ɵltürgənidi. 10 Biz ularning bəziliridək Hudadin narazi bolup, uningdin aƣrinmayli. Xu qaƣda, bundaⱪ ⱪilƣanlar Huda əwətkən jan alƣuqi pərixtə təripidin ɵltürülgənidi. 11 Bu wəⱪələr bizlərgə sawaⱪ bolux üqün ularning bexiƣa kəlgənidi. Xundaⱪla, bu wəⱪələr ahir zamanda yaxawatⱪan bizlərning ulardək bolup ⱪalmasliⱪimiz ⱨəⱪⱪidə agaⱨlandurux üqün hatiriləngənidi. 12 Xuning üqün, ɵzini etiⱪadta put tirəp turuwatimən, dəp ⱨesablaydiƣanlar yiⱪilip qüxüxtin pəhəs bolsun. 13 Silər duq kəlgən sinaⱪlarƣa baxⱪa adəmlərmu ohxax duq kəlgən. Huda ixənqliktur! U silərni bərdaxliⱪ berix qekinglardin ⱨalⱪiƣan sinaⱪlarƣa uqratmaydu. Huda silərning sinaⱪⱪa duq kəlgəndə put tirəp turalixinglar üqün, azduruluxtin saⱪlinix yolini eqip beridu.
14 Xu səwəbtin, ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, butpərəsliktin saⱪlininglar. 15 Silərni əⱪil-ⱨoxi jayida kixilər dəp ⱪarap, buni eytiwatimən. Eytⱪanlirimƣa ɵzünglar baⱨa beringlar. 16 Biz Rəbbimizni hatiriləx üqün ɵtküzülüwatⱪan dastihanda jəm bolup, Hudaƣa xükür eytip jamdiki xarabni iqkəndə wə bir nanni bɵlüxüp yegəndə, Əysa Məsiⱨning biz üqün ⱪurban bolƣan teni wə ⱪenining ⱨesabiƣa kəlgən iltipatidin ortaⱪ bəⱨrimən bolimiz. 17 Biz etiⱪadqilar kɵp bolsaⱪmu, ⱨəmmimiz birla nanni bɵlüxüp yegənlikimiz üqün, roⱨiy jəⱨəttə bir tən bolimiz.
18 Isra’illarƣa ⱪaranglar, ular Yerusalemdiki qong ibadəthanida Hudaƣa ⱪurbanliⱪ ⱪilinƣan gɵxni yeyix bilən ibaditini ipadiləydu. 19 Mən bundaⱪ deyix arⱪiliⱪ “butⱪa atap ⱪurbanliⱪ ⱪilinƣan nərsining birər əⱨmiyiti bar” yaki “but ⱨəⱪiⱪiy Huda” deməkqimənmu? 20 Ⱨərgiz undaⱪ əməs! Deməkqi bolƣinim xuki, butpərəslər ⱪurbanliⱪlirini Hudaƣa əməs, jinlarƣa ataydu. Silərning jinlar bilən xerik boluxunglarni halimaymən. 21 Silər ⱨəm Rəbbimizning jamidikidin, ⱨəm jinlarning jamidikidin iqsənglar bolmaydu. Ⱨəm Rəbbimizning dastihiniƣa, ⱨəm jinlarning dastihiniƣa dahil bolsanglar bolmaydu. 22 Bundaⱪ ⱪilsaⱪ, Rəbbimizning ƣəzipini ⱪozƣaymiz. Uning jazalixidin ⱪeqip ⱪutuluxⱪa küqimiz yetəmdu?!
23 Bəzilər: “Huda təripidin mən’i ⱪilinmiƣan bolsa, nemə ⱪilimən desəm ɵz ihtiyarim” deyixi mumkin. Lekin, ⱨəmmə ix paydiliⱪ boluwərməydu. “Nemə ⱪilimən desəm, ɵz ihtiyarim” degən bu sɵz toƣra bolsimu, lekin ⱨəmmə ix ⱪerindaxlirining etiⱪad jəⱨəttə küqlük bolup yetilixigə yardəm berəlməydu. 24 Ⱨərkim pəⱪət ɵz mənpə’itinila əməs, baxⱪilarningmu mənpə’itini kɵzlisun.
25 Gɵx dukinida setilƣan gɵxlərni butⱪa atap nəzir ⱪilinƣanmu-ⱪilinmiƣanmu, dəp sürüxtürüp yürməy, pak wijdan bilən yəweringlar. 26 Qünki, muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək: “Yər yüzi wə uningdiki ⱨəmmə nərsə Rəbbimizgə tə’əlluⱪtur.” 27 Əgər Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣan bir kixi silərni ziyapətkə qaⱪirsa wə silərmu barmaⱪqi bolsanglar, aldinglarƣa ⱪoyulƣan ⱨəmmə nərsini butⱪa atap nəzir ⱪilinƣanmu-ⱪilinmiƣanmu, dəp sürüxtürməy, pak wijdan bilən yəweringlar. 28 Lekin, baxⱪa biri silərgə: “Bu nəzir ⱪilinƣan gɵx” desə, u kixining etiⱪadini oylap u gɵxni yemənglar. Qünki, bu gɵxni yeyix uning nəziridə gunaⱨ bolidu. 29 Bu yərdə silərning wijdaninglarni əməs, bəlki u kixining wijdanini deməkqimən.
Undaⱪta, nemə üqün baxⱪilarning wijdani mening ərkinlikimni qəklisun? 30 Əgər mən Hudaƣa xükür eytip bundaⱪ ziyapətkə ⱪatnaxsam, yənə nemə üqün xükür eytip yegən bu yeməklikim səwəbidin əyiblinixkə uqrixim kerək? 31 Muⱨimi, nemə yəp, nemə iqixinglar, ⱪandaⱪla ix ⱪilixinglardin ⱪət’iynəzər, uni pəⱪət Hudaning uluƣlinixi üqün ⱪilinglar. 32 Baxⱪilarni, məyli ular Yəⱨudiylar, Yəⱨudiy əməslər yaki Hudaƣa mənsup jama’ətqiliktiki etiⱪadqilar bolsun, gunaⱨⱪa baxlaydiƣan ixni ⱪilmanglar. 33 Ɵzümmu silərgə degənlirim boyiqə ix ⱪilimən. Mən ⱨərⱪaysi jəⱨəttin ⱨəmmə adəmni hursən ⱪilixⱪa tiriximən. Qünki, mən ɵz mənpə’itim üqün əməs, bəlki kɵpqilikning ⱪutⱪuzuluxi üqün ularning mənpə’itini kɵzləymən.


11

Mən Əysa Məsiⱨni ɵzümgə ülgə ⱪilƣinimdək, silərmu meni ɵzünglarƣa ülgə ⱪilinglar.
Ibadət ⱪa’idiliri
Da’im meni əsləp turƣanliⱪinglar wə mən silərgə yətküzgən təlimlərgə əməl ⱪilƣanliⱪinglar üqün silərni mahtaymən. Lekin, xunimu bilixinglarni ümid ⱪilimənki, ⱨəmmə ərning bexi Əysa Məsiⱨtur. Ayalning bexi ər, Əysa Məsiⱨning bexi bolsa Hudadur. Xunga, ibadətkə ⱪatnaxⱪanda bir ər bexiƣa birnemə artip du’a ⱪilsa yaki Hudaning wəⱨiysini yətküzsə, u ɵz bexi bolƣan Əysa Məsiⱨkə ⱨɵrmətsizlik ⱪilƣan bolidu. Bir ayal bexiƣa birnərsə artmay du’a ⱪilsa yaki Hudaning wəⱨiysini yətküzsə, umu ɵz bexi, yəni ɵz erigə ⱨɵrmətsizlik ⱪilƣan bolidu. Bundaⱪ ayalning qeqi qüxürüwetilgən ayaldin pərⱪi yoⱪtur. Əgər ayal bexiƣa birnərsə artixni halimisa, undaⱪta u qeqini kəsküzüwətsun. Wəⱨalənki, bir ayalning qeqining kesilixi yaki qüxürülüxi nomus ix bolƣanikən, undaⱪta u ayal ibadətkə ⱪatnaxⱪanda bexiƣa birnemə artsun. Ərlər bolsa ibadətkə ⱪatnaxⱪanda, bexiƣa birnərsə artmasliⱪi kerək. Qünki, ər Hudaning obrazida yaritilƣan bolup, Hudaning xan-xəripini əks əttüridu. Ayal bolsa ərning xan-xəripini əks əttüridu. Qünki, insan yaritilƣan qaƣda, ər ayaldin əməs, ayal ərdin yaritilƣan. Xundaⱪla, ər ayal üqün əməs, ayal ər üqün yaritilƣan. 10 Xuning üqün, ayallarning bexiƣa birnərsə artix yaki artmasliⱪ ⱨoⱪuⱪi bar bolsimu, buni muwapiⱪ ixlətsun.* Bu ayətning yənə ikki hil mənisi boluxi mumkin: “Xuning üqün ayallar bexiƣa birnərsə artip, ərlərgə boysunidiƣanliⱪini ipadilisun” yaki “xuning üqün, ayallar yiƣilixlarda bexiƣa bir nərsə artip, Hudaning ularƣa bərgən ibadətkə ⱪatnixix ⱨoⱪuⱪini ipadilisun”. bu ⱨəm pərixtilər üqündur. 11 Ⱨalbuki, Rəbbimizgə baƣlanƣan yengi ⱨayatimizda ayallar ərlərdin mustəsna əməs, ərlərmu ayallardin mustəsna əməs. 12 Qünki, ayal ərdin yaritilƣan bolsimu, lekin ərmu ayaldin tuƣulidu. Ⱨər ikkilisi pütkül məwjudatni yaratⱪan Huda təripidin yaritilƣan.
13 Silər ɵzünglar eytinglarqu, ayallarning bexiƣa birnərsə artmay turup, Hudaƣa du’a ⱪilixi toƣrimu? 14 Silər ərlərning uzun qaq ⱪoyuxining ɵzliri üqün nomus ikənlikini təbi’iy ⱨalda bilisilərƣu? 15 Lekin, ayallarning uzun qeqi Hudaning ularƣa yapⱪuq ⱪilip bərgən güzəllikidur. 16 Əgər kimdəkim bu sɵzlərgə ⱪarxi qiⱪsa, mən xundaⱪ deyələymənki, bu biz əzəldin əməl ⱪilip keliwatⱪan ⱪa’idə. Hudaƣa mənsup bolƣan ⱨərⱪaysi jama’ətqilikmu buni toƣra, dəp ⱪaraydu.
Rəbbimizni hatiriləx üqün ɵtküzülidiƣan dastihan
17 Tɵwəndiki ixlarƣa kəlsək, mən bu toƣrisida silərni mahtiyalmaymən. Qünki, silərning jəm boluxunglarning paydisidin ziyini kɵp boluwatidu. 18 Birinqidin, silər ibadətkə jəm bolƣininglarda, aranglarda guruⱨlarƣa bɵlünüxlər bolƣanliⱪini anglidim. Bu gəpkə ⱪismən ixəndim. 19 Aranglarda bɵlünüxlərning pəyda boluxidin saⱪlanƣili bolmaydu. Lekin muxundaⱪ bolƣanda, zadi kimning Hudani hursən ⱪilidiƣanliⱪini kɵrüwalƣili bolidu. 20 Silər Rəbbimizni hatiriləx məⱪsitidə ɵtküzülidiƣan dastihanƣa jəm bolimiz, dəysilər. Əməliyəttə, buning üqün jəm bolmaydikənsilər. 21 Qünki, silər bir-biringlarni saⱪlimay, ɵzünglar elip kəlgən tamaⱪni ɵzünglar yəweridikənsilər-də, bəzilər ⱪanƣuqə yəp-iqidikən, yənə bəzilər aq ⱪalidikən. 22 Yəp-iqixkə ɵz ɵyliringlar bar əməsmu? Yaki bu yərgə Hudaƣa mənsup bolƣan etiⱪadqilar jama’ətqilikini kɵzgə ilmay, yəydiƣan nərsisi yoⱪlarni hijil ⱪilixⱪa jəm boldunglarmu? Silərgə nemə desəm bolar? Silərni mahtaymu? Yaⱪ, bu ixta silərni ⱨərgiz mahtiyalmaymən!
23 Rəbbimizning dastihini toƣruluⱪ mən silərgə yətküzgən təlimlərni Rəbbimizdin alƣanmən. Rəbbimiz Əysa satⱪun təripidin tutup berilgən keqə, ⱪoliƣa bir nan elip, 24 Hudaƣa xükür eytip, nanni oxtup turup: “Bu mening silər üqün pida bolidiƣan tenimdur. Meni əsləp turux üqün buningdin yənglar” dedi. 25 Huddi xuningdək, tamaⱪtin keyin u yənə jamni ⱪoliƣa elip: “Bu jamdiki xarab mening ⱪenim bilən tüzülidiƣan Hudaning yengi əⱨdisining bəlgisidur. Ⱨər ⱪetim bundaⱪ xarabtin iqkininglarda meni əsləp turunglar” dedi. 26 Xuning üqün, taki Rəbbimiz ⱪaytip kəlgüqə, ⱨər ⱪetim bu nandin yegininglarda wə ⱨər ⱪetim bu jamdikidin iqkininglarda, Rəbbimizning ⱪurban bolƣanliⱪini jakarliƣan bolisilər.
27 Xuning üqün, Rəbbimizning dastihiniƣa dahil bolƣan ⱨərbir kixi namuwapiⱪ ⱨalda nandin yəp, jamdikidin iqsə, u Rəbbimizning biz üqün ⱪurban ⱪilƣan teni wə aⱪⱪuzƣan ⱪeniƣa yüz keləlməydiƣan gunaⱨ ⱪilƣan bolidu. 28 Xunga, ⱨərkim awwal bu ixlar üstidə ɵz-ɵzini təkxürüp kɵrsun. Andin, nandin yəp, jamdikidin iqsun. 29 Qünki, etiⱪadqilar rəbbimizning dastihiniƣa dahil bolux bilən ɵzlirining Əysa Məsiⱨning teni ikənlikini ipadiləydu. Bu ayətning: “Bu dastihanning ⱨəⱪiⱪiy mənisi Rəbbimizning biz üqün ⱪurban ⱪilƣan teni bilən munasiwətlik ikənlikini ipadiləydu” degəndin ibarət yənə bir mənisi boluxi mumkin. Buni pərⱪləndürməy turup, nandin yegən wə jamdikidin iqkən kixi ɵzini Hudaning jazasiƣa məⱨkum ⱪilidu. 30 Mana xu səwəbtin, birmunqinglar jismaniy jəⱨəttin ⱨalsiz wə aƣriⱪ bolup ⱪaldinglar, ⱨətta bəzilər ɵlüp kətti. 31 Əgər ɵz-ɵzimizni təkxürgən bolsaⱪiduⱪ, bundaⱪ jazalarƣa uqrimiƣan bolattuⱪ. 32 Lekin, gunaⱨⱪa tolƣan bu dunyaning adəmliri bilən birliktə jazalanmasliⱪimiz üqün, Rəbbimiz bizni muxundaⱪ jazalap tərbiyiləwatidu.
33 Xunga, ⱪerindaxlar, Rəbbimizni hatiriləx məⱪsitidə ɵtküzülidiƣan dastihanƣa dahil bolux üqün bir yərgə jəm bolƣininglarda, ⱨəmməylən toluⱪ kəlgüqə bir-biringlarni saⱪlanglar. 34 Bundaⱪ yiƣilix silərning jazaƣa uqrixinglarƣa səwəb bolup ⱪalmasliⱪi üqün, ⱪorsiⱪi aqlar ⱪorsiⱪini ɵyidə toydurup kəlsun. Baxⱪa məsililərgə kəlsək, yeninglarƣa barƣinimda sɵzliximiz.

*10
Bu ayətning yənə ikki hil mənisi boluxi mumkin: “Xuning üqün ayallar bexiƣa birnərsə artip, ərlərgə boysunidiƣanliⱪini ipadilisun” yaki “xuning üqün, ayallar yiƣilixlarda bexiƣa bir nərsə artip, Hudaning ularƣa bərgən ibadətkə ⱪatnixix ⱨoⱪuⱪini ipadilisun”.

29
Bu ayətning: “Bu dastihanning ⱨəⱪiⱪiy mənisi Rəbbimizning biz üqün ⱪurban ⱪilƣan teni bilən munasiwətlik ikənlikini ipadiləydu” degəndin ibarət yənə bir mənisi boluxi mumkin.12

Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan ⱨədiyilər
Ⱪerindaxlar, Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan ⱨədiyilərgə kəlsək, bularni toluⱪ qüxinixinglarni halaymən. Silərgə məlumki, silər Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilixtin ilgiri azdurulup, jansiz butlarƣa qoⱪundunglar. Xunga, yənə azdurulup kətməslikinglar üqün xuni bilixinglarni halaymənki, Hudaning Roⱨining yetəkqilikidə sɵzligən ⱨərⱪandaⱪ kixi: “Əysaƣa lənət!” deməydu. Muⱪəddəs Roⱨning yetəkqilikisizmu ⱨeqkim: “Əysa Məsiⱨ mening Rəbbimdur” deyəlməydu.
Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan ⱨədiyilər hilmuhildur, lekin bu ⱨədiyilərni ata ⱪilƣuqi Muⱪəddəs Roⱨ birdur. Rəbbimiz üqün ⱪilinidiƣan hizmətlər hilmuhildur, lekin biz hizmət ⱪilidiƣan Rəbbimiz birdur. Hudaning bizning ⱨayatimizda ⱪiliwatⱪan ixliri hilmuhildur, lekin biz arⱪiliⱪ ularni ⱪiliwatⱪan Huda birdur. Pütün jama’ətqilikning mənpə’iti üqün Muⱪəddəs Roⱨ ⱨərbirimizgə alaⱨidə ⱪabiliyət ata ⱪilidu. Muⱪəddəs Roⱨ bir kixigə aⱪilanə sɵz ⱪilix ⱪabiliyitini beridu. Yənə bir kixigə bolsa birər ix toƣruluⱪ Hudadin kəlgən alaⱨidə bilim beridu. Ohxaxla, xu Muⱪəddəs Roⱨ birigə Hudaƣa bolƣan alaⱨidə ixənq, yənə birigə kesəllərni saⱪaytix ⱪudritini beridu. 10 Yənə xu Roⱨ birigə mɵjizilər yaritix ⱪabiliyitini bərsə, yənə birigə Hudaning wəⱨiysini yətküzüx ⱪabiliyitini beridu. Birigə birsining yətküzgən sɵzlirining Muⱪəddəs Roⱨtin kəlgən yaki kəlmigənlikini pərⱪləndürüx, birigə ɵzigə naməlum bolƣan tillarda sɵzləx, yənə birigə bolsa bu tillarni qüxəndürüx ⱪabiliyitini beridu. 11 Bu ⱪabiliyətlərning ⱨəmmisini yürüxtürgən birdinbir Muⱪəddəs Roⱨtur. Muⱪəddəs Roⱨ ɵz iradisi boyiqə bu ⱪabiliyətlərni ⱨərbir kixigə ayrim-ayrim təⱪsim ⱪilip beridu.
Etiⱪadqilar jama’ətqiliki Əysa Məsiⱨning tenidur
12 Gərqə bizning tenimizdiki əzalar kɵp bolsimu, ular ɵz’ara ⱪoxulup birla tənni təxkil ⱪilidu. Xuningdək, Əysa Məsiⱨning teni, yəni etiⱪadqilar jama’ətqiliki nurƣun etiⱪadqilardin təxkil tapⱪan bolup, ularmu birla təndur. 13 Qünki, Yəⱨudiy yaki Yəⱨudiy əməs bolsun, ⱪul yaki ⱨɵr bolsun, ⱨəmmimiz ohxax Muⱪəddəs Roⱨ təripidin qɵmüldürülüp, bir tənning, yəni Əysa Məsiⱨning tenining tərkibiy ⱪismi bolup, Muⱪəddəs Roⱨtin bəⱨrimən bolduⱪ.
14 Tən birla əzadin əməs, nurƣun əzalardin təxkil tapidu. 15 Əgər put: “Ⱪol bolmiƣanliⱪim üqün təngə mənsup əməsmən” desə, bu uni təndin ayriwetələmdu? 16 Əgər ⱪulaⱪ: “Kɵz bolmiƣanliⱪim üqün təngə mənsup əməsmən” desə, bumu uni təndin ayriwetələmdu? 17 Pütün tən kɵz bolsa, u ⱪandaⱪmu angliyalaydu? Pütün tən ⱪulaⱪ bolsa, u puraⱪni ⱪandaⱪmu sezələydu? 18 Ⱨalbuki, Huda tenimizdiki ⱨərbir əzani ɵz haⱨixi boyiqə orunlaxturƣan. 19 Əgər ⱨəmmisi ohxax birla əza bolƣan bolsa, uni ⱪandaⱪmu tən degili bolatti? 20 Əməliyəttə, əza kɵp bolsimu, lekin pəⱪət bir tənnila təxkil ⱪilidu.
21 Xunga, kɵz ⱪolƣa: “Sanga eⱨtiyajim yoⱪ” deyəlməydu. Yaki bax putⱪa: “Silərgə eⱨtiyajim yoⱪ!” deyəlməydu. 22 Dəl əksiqə, tənning ajiz dəp ⱨesablanƣan əzaliri kəm bolsa bolmaydu. 23 Tənning bi’əp dəp ⱪaralƣan əzaliriƣa tehimu kɵprək əⱨmiyət berimiz. Uyatliⱪ dəp ⱪaralƣan əzalirimizni tehimu diⱪⱪət-etibar bilən yapimiz. 24 Uyatliⱪ bolmiƣan əzalirimizni yoxuruxning ⱨajiti yoⱪtur. Huda tenimizdiki ⱪədri az dəp ⱨesablanƣan əzalarning tehimu ⱪədirlinixi üqün, xundaⱪ orunlaxturƣan. 25 Buningdiki məⱪsət, təndə parqilinix bolmisun, əksiqə əzalar bir-birigə ohxax etibar bərsun, degəndin ibarət. 26 Əgər bir əzaƣa dərd kəlsə, pütkül əzalar təng dərd tartidu, bir əza ⱪədirlənsə, pütkül əzalar təng huxal bolidu.
27 Demək, ⱨəmminglar Əysa Məsiⱨning tenini təxkil ⱪilƣansilər. Ⱨərbiringlar bu tənning ohximiƣan ayrim-ayrim əzasisilər. 28 Xunga, Huda etiⱪadqilar jama’ətqilikidə baxta əlqilərni, ikkinqisigə Hudaning wəⱨiysini yətküzgüqilərni, üqinqisigə Huda toƣrisida təlim bərgüqilərni, uningdin keyin mɵjizə kɵrsətküqilərni, kesəllərni saⱪaytix ⱪabiliyitigə igə bolƣanlarni, baxⱪilarƣa yardəm bərgüqilərni, baxⱪurux ⱪabiliyiti bolƣanlarni ⱨəmdə ɵzlirigə naməlum bolƣan tillarda sɵzliyələydiƣanlarni təyinlidi. 29 Etiⱪadqilarning ⱨəmmisi əlqimu? Ⱨəmmisi Hudaning wəⱨiysini yətküzgüqimu? Ⱨəmmisi təlim bərgüqimu? Ⱨəmmisi mɵjizə kɵrsətküqimu? 30 Ⱨəmmisi kesəllərni saⱪaytix ⱪabiliyitigə igimu? Ⱨəmmisi ɵzlirigə naməlum bolƣan tillarda sɵzliyələmdu? Ⱨəmmisi bu tillarning mənisini qüxəndürələmdu? Yaⱪ, əlwəttə undaⱪ əməs. 31 Silər kɵpqilik üqün əng paydiliⱪ bolƣan ⱪabiliyətlərni ⱪoƣlixinglar. Lekin, silərning bu ⱪabiliyətlərni yahxi ixlitixinglar üqün, mən awwal silərgə ⱨəmmidin yahxi bir yolni kɵrsitəy.


13

Meⱨir-muⱨəbbət ⱨəmmidin uluƣdur
Gərqə mən yər-yüzidiki ⱨərⱪandaⱪ tilda, ⱨətta pərixtilərning tillirida sɵzliyəlisəmmu, lekin baxⱪilarƣa meⱨir-muⱨəbbitim bolmisa, sɵzlirim ⱪulaⱪⱪa hux yaⱪmaydiƣan daⱪa-dumbaⱪ yaki yeⱪimsiz ⱪongƣuraⱪ awazidək bolup ⱪalidu. Gərqə Hudaning wəⱨiysini yətküzüx ⱪabiliyitim bolsimu, dunyaning pütkül sirlirini bilsəmmu, Hudadin kəlgən alaⱨidə bilimlərgə igə bolsammu wə taƣlarni ornidin ⱪozƣitalaydiƣan kamil ixənqim bolsimu, lekin baxⱪilarƣa meⱨir-muⱨəbbitim bolmisa, ⱨeqnemigə ərziməs bir adəm bolup ⱪalimən. Gərqə pütün melimni sədiⱪə ⱪilip beriwətsəmmu, ⱨətta Hudaning hizmitidə jenimni ⱪurban ⱪilip, tenimning otta kɵydürülüxigə razi bolsammu, lekin baxⱪilarƣa meⱨir-muⱨəbbitim bolmisa, bu ⱪilƣanlirimning manga ⱨeq paydisi yoⱪtur.
Meⱨir-muⱨəbbət səwrqan wə meⱨribandur. Meⱨir-muⱨəbbət ⱨəsəthorluⱪ ⱪilmaydu, mahtanqaⱪliⱪ wə təkəbburluⱪmu ⱪilmaydu. Meⱨir-muⱨəbbət ədəpsizlik ⱪilmaydu, xəhsiy mənpə’ətni kɵzliməydu, asan aqqiⱪlanmaydu wə adawət saⱪlimaydu. Meⱨir-muⱨəbbət naⱨəⱪqiliktin hursən bolmaydu, əksiqə ⱨəⱪiⱪəttin huxal bolidu. Meⱨir-muⱨəbbət ⱨəmmigə bərdaxliⱪ beridu, ⱨəmmigə ixənq bilən ⱪaraydu, ⱨəmmə ixta ümidwar wə qidamliⱪ bolidu.
Meⱨir-muⱨəbbət mənggü dawamlixidu. Lekin, Hudaning wəⱨiysini yətküzidiƣan ⱪabiliyət bolsa ⱨaman ahirlixidu. Muⱪəddəs Roⱨning küqi bilən ɵzigə naməlum bolƣan tilda sɵzləx ahir tohtaydu, Hudadin kəlgən alaⱨidə bilimlərmu ahirlixidu. Qünki, bu alaⱨidə bilimlər qəkliktur. Xundaⱪla, Hudaning wəⱨiysini yətküzüx ⱪabiliyitimizmu qəkliktur. 10 Bu dunyaning ahirlixixi kəlgəndə, bundaⱪ qəklik ⱪabiliyətlərningmu ⱨajiti ⱪalmaydu. 11 Bu huddi baliliⱪ waⱪtimizda balilarqə sɵzləp, balilarqə oylap, balilarqə muⱨakimə ⱪilip, qong bolƣinimizda baliliⱪimizni taxliƣinimizƣa ohxaxtur. 12 Biz sus kɵrünidiƣan əynək arⱪiliⱪ kɵrüwatⱪanliⱪimiz üqün, ⱨəmmə nərsini ƣowa kɵrimiz. Lekin, kəlgüsidə bolsa yüzmuyüz kɵrimiz. Ⱨazir mening Huda toƣrisida bilidiƣinim qəkliktur, u waⱪit yetip kəlgəndə Huda meni toluⱪ bilgəndək, mənmu ⱨəmmini toluⱪ bilidiƣan bolimən. 13 Mana bu dunyada etiⱪad, ümid wə meⱨir-muⱨəbbəttin ibarət bu üqi dawamliⱪ məwjut bolup turidu. Bularning iqidə əng uluƣ bolƣini meⱨir-muⱨəbbəttur.


14

Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan ⱨədiyilərdin paydilinix
Xunga, meⱨir-muⱨəbbətni ⱪoƣlixinglar ⱨəmdə Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan ⱨədiyilərgə, bolupmu Hudaning wəⱨiysini yətküzüx ⱪabiliyitigə ⱪizƣinliⱪ bilən intilinglar. Bir kixi Muⱪəddəs Roⱨning küqi bilən ɵzigə naməlum bolƣan tilda sɵzlisə, u baxⱪilarƣa əməs, bəlki Hudaƣa sɵzləydu. Qünki, uning sɵzini ⱨeqkim qüxinəlməydu. U Muⱪəddəs Roⱨning küqi bilən türlük sirliⱪ ixlarni sɵzləydu. Hudaning wəⱨiysini yətküzgüqilər bolsa baxⱪilarning etiⱪadta ɵsüp yetilixi, riƣbətlinixi wə təsəlli tepixi üqün sɵzləydu. Naməlum tilda sɵzligüqi etiⱪadta ɵz-ɵzini yetildüridu. Lekin, Hudaning wəⱨiysini yətküzgüqi bolsa pütün etiⱪadqilar jama’ətqilikining etiⱪadta yetilixigə yardəm beridu. Ⱨəmminglarning Muⱪəddəs Roⱨning küqi bilən ɵzünglarƣa naməlum bolƣan tillarda sɵzlixinglarni ümid ⱪilimən. Lekin, silərning Hudaning wəⱨiysini yətküzüxünglarni tehimu ümid ⱪilimən. Qünki, naməlum bolƣan tillarda sɵzləngən sɵzlərni qüxəndürüp, etiⱪadqilar jama’ətqilikining etiⱪadini yetildürüxigə yardimi bolidiƣan birərsi bolmisa, u qaƣda naməlum tillarda sɵzləxtin, Hudaning wəⱨiysini yətküzüx ⱪabiliyiti kɵp əwzəl bolidu.
Əmdi ⱪerindaxlar, əgər mən yeninglarƣa berip, ɵz tilinglarda silərgə Huda təripidin axkarilanƣan ⱨəⱪiⱪətni, Hudadin kəlgən alaⱨidə bilim, wəⱨiy yaki birər təlim yətküzməy, pəⱪətla Muⱪəddəs Roⱨning küqi bilən bundaⱪ naməlum tilda sɵzlisəm, silərgə nemə paydam bolsun? Xuningdək, awaz qiⱪiralaydiƣan jansiz nərsilər, məsilən nəy yaki qiltarmu eniⱪ aⱨang qiⱪarmisa, ⱨeqkim uning qeliniwatⱪan muzika ikənlikini biləlməydiƣu? Jəng kaniyimu bəlgilik bir aⱨangda qelinmisa, ⱨeqkim jənggə ⱨazirlanmaydiƣu? Xuningdək, silərmu qüxinixlik tilda sɵzlimisənglar, nemə deməkqi bolƣininglarni kim qüxinələydu? U qaƣda, ⱨawaƣa gəp ⱪilƣandək bolisilər. 10 Xübⱨisizki, dunyada hilmuhil tillar bar ⱨəm ularning ⱨeqⱪaysisi qüxiniksiz əməs. 11 Biraⱪ, məlum bir adəmning tilini qüxənmisəm, u manga yat bolidu, mənmu uningƣa yat bolimən. 12 Xunga, silər Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan ⱪabiliyətlərgə igə boluxⱪa ⱪizƣinliⱪ bilən intilgənikənsilər, etiⱪadqilar jama’ətqilikining etiⱪadta yetilixigə yardəm beridiƣan ⱪabiliyətlərni igiləxkə tehimu kɵp intilinglar.
13 Xunga, ɵzigə naməlum bolƣan tilda sɵzliyələydiƣan kixi ɵzining sɵzligənlirini qüxəndürüx ⱪabiliyitigə igə bolux üqün du’a ⱪilsun. 14 Qünki, bir kixi undaⱪ tilda du’a ⱪilsa, uning roⱨi Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ Hudaƣa du’a ⱪilƣan bolidu. Lekin, u ɵz əⱪil-idraki bilən bu du’ani qüxinəlməydu. 15 Undaⱪta, u ⱪandaⱪ ⱪilixi kerək? U bəzidə Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ bundaⱪ tilda sɵzləx bilən, bəzidə əⱪil-idraki bilən du’a ⱪilsun. Xundaⱪla, u bəzidə Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ, bəzidə əⱪil-idraki bilən Hudaƣa mədⱨiyə nahxilirini eytsun. 16 Əgər Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ ɵzünggə naməlum bolƣan bundaⱪ tildila Hudaƣa xükür eytsang, jama’ətqilik sening nemə dəwatⱪanliⱪingni qüxənməy, eytⱪan xükür du’aliringƣa ⱪandaⱪmu: “Amin” deyəlisun? 17 Xunga, sən ⱨərⱪanqə yahxi xükür eytsangmu, lekin bu du’alar ⱨeqkimning etiⱪadta yetilixigə yardəm berəlməydu. 18 Mən bundaⱪ naməlum tilda xəhsən ⱨəmminglardin kɵp sɵzləydiƣanliⱪim üqün, Hudaƣa xükür eytimən. 19 Lekin, etiⱪadqilar jama’ətqilikidə baxⱪilarning təlim elixi üqün, naməlum tilda on ming eƣiz sɵzligəndin kɵrə, ⱨəmmə adəm qüxinidiƣan tilda bəx eƣiz sɵzliginim yahxidur.
20 Ⱪerindaxlar, yamanliⱪ ⱪilixni bilməydiƣan səbiy balilardək bolunglar, lekin bu ixlarƣa kəlgəndə oy-pikringlar kiqik balilardək əməs, bəlki qonglardək bolsun. 21 Muⱪəddəs yazmilarda Huda mundaⱪ degən:
 
“Ƣəyriy tillarda sɵzləydiƣanlar arⱪiliⱪ,
yat millətlərning eƣizi arⱪiliⱪ sɵzləymən həlⱪimgə.
 
22 Bu ayəttin ⱪariƣanda, ɵzigə naməlum bolƣan tilda sɵzləx Hudaning ɵzigə etiⱪad ⱪilidiƣanlarƣa əməs, bəlki ⱪilmaydiƣanlarƣa ⱪaritilƣan bir bəlgisidur. Hudaning wəⱨiysini yətküzüx bolsa Hudaning ɵzigə etiⱪad ⱪilmaydiƣanlarƣa əməs, bəlki ⱪilidiƣanlarƣa ⱪaritilƣan, Hudaning ular bilən billə ikənlikining bir bəlgisidur. 23 Əgər pütün etiⱪadqilar jama’ətqilikinglar jəm bolup, ⱨəmmə adəm ɵz aldiƣa bundaⱪ naməlum tilda sɵzləwərgəndə buningdin həwiri bolmiƣanlar yaki Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmaydiƣanlar aranglarƣa kirip ⱪalsa, “Silər sarang bolup ⱪapsilər!” deyixməmdu? 24 Lekin, etiⱪadqilar jama’ətqilikinglar ohxax bir tilda Hudaning wəⱨiysini yətküzüwatⱪanda etiⱪad ⱪilmiƣan yaki əⱨwaldin həwiri bolmiƣan biri aranglarƣa kirip ⱪalsa, u ⱨəmminglarning eytⱪan sɵzliringlardin ɵzining gunaⱨkar ikənlikini qüxinip, wijdani azablinidu. 25 Iqidiki yoxurun oy-pikirliri axkarilinip, buning bilən “Huda ⱨəⱪiⱪətən silər bilən billə ikən” dəp etirap ⱪilip, yərgə bax ⱪoyup Hudaƣa səjdə ⱪilidu.
Etiⱪadqilar jama’ətqiliki əməl ⱪilixⱪa tegixlik ⱪa’idilər
26 Ⱪerindaxlar, mən hulasə ⱪilay, silər Hudaƣa ibadət ⱪilix üqün bir yərgə jəm bolƣininglarda, bəziliringlar mədⱨiyə nahxilirini eytisilər, bəziliringlar təlim berisilər, bəziliringlar Hudaning wəⱨiysini yətküzisilər, bəziliringlar ɵzünglarƣa naməlum bolƣan tilda sɵzləysilər, baxⱪilar bolsa bu tilni qüxəndüridu. Ⱨəmmə ix jama’ətqilikning etiⱪadini yetildürüx üqün bolsun. 27 Əgər ɵzigə naməlum bolƣan tilda sɵzliməkqi bolƣanlar bolsa, əng kɵp bolƣanda ikki yaki üq kixi nɵwət bilən sɵzlisun. Baxⱪa biri bu sɵzlərni qüxəndürsun. 28 Yiƣilixinglarda buni qüxəndürələydiƣan kixi bolmisa, ular jama’ətqiliktə bundaⱪ tilda sɵzliməy, ɵz-ɵzigə wə Hudaƣa sɵzlisun. 29 Hudaning wəⱨiysini yətküzüxtimu ikki yaki üq kixi sɵzlisun, baxⱪilar ularning sɵzligənlirining Hudadin kəlgən yaki kəlmigənlikini pərⱪ ətsun. 30 Bu yiƣilixta olturƣanlarning birigə Hudadin bir wəⱨiy kəlsə, sɵzləwatⱪan kixi jim bolup, nɵwətni uningƣa bərsun. 31 Qünki, ⱨəmminglarning təlim elixinglar wə riƣbətləndürülüxünglar üqün, Hudaning wəⱨiysini yətküzgüqilərning ⱨəmmisi wəⱨiyni nɵwət bilən yətküzsə bolidu. 32 Hudaning wəⱨiysini yətküzidiƣan adəm ɵzini tutuwelip, nɵwət kütüp turalaydu. 33 Jəm bolup ibadət ⱪilƣininglarda, ⱪalaymiⱪanqiliⱪ bolmisun. Qünki, Huda ⱪalaymiⱪanqiliⱪ salƣuqi əməs, bəlki tinqliⱪ bərgüqidur. Mən bilidiƣan ⱨərⱪaysi etiⱪadqilar jama’ətqiliki ənə xundaⱪtur.
34 Ayallar jama’ətqilik yiƣilixlirida ⱪalaymiⱪan sɵzləxməy, xük oltursun. Qünki, ularning xundaⱪ sɵzlixigə ruhsət ⱪilinmiƣan. Təwrat ⱪanunida bəlgiləngəndək, ular tərtipkə ri’ayə ⱪilsun. 35 Ular bilməkqi bolƣan birər nərsə bolsa, ɵydə ɵz ərliridin sorisun. Qünki, yiƣilixta tərtipni buzup sɵzləx ayallarƣa yaraxmaydu.
36 Huda toƣrisidiki təlimni silər ɵzünglardin qiⱪⱪan yaki yalƣuz silərgila yetip kəlgən, dəp oylaydikənsilər. Bu durus əməs! 37 Əgər silərdin biringlar ɵzini Hudaning wəⱨiysini yətküzgüqi yaki etiⱪad jəⱨəttə yetilgən dəp ⱪarisa, u mening silərgə yazƣanlirimning Rəbbimizning əmri ikənlikini etirap ⱪilixi kerək. 38 Əgər silər bu əmrgə pərwa ⱪilmisanglar, silərmu Huda təripidin pərwa ⱪilinmaysilər.
39 Xuning üqün, ⱪerindaxlirim, Hudaning wəⱨiysini yətküzüxkə ⱪizƣinliⱪ bilən intilinglar. Muⱪəddəs Roⱨning küqi bilən ɵzünglarƣa naməlum bolƣan tilda sɵzləxnimu qəklimənglar. 40 Lekin, ⱨəmmə ix tərtip-ⱪa’idilik bolsun.

*21
Ⱪədimki zamanda Isra’illar Hudaƣa ita’ət ⱪilmiƣanliⱪi üqün, Yəxaya pəyƣəmbər ularni agaⱨlandurup, bu ayətni eytⱪan. U, Huda “ƣəyriy tillarda sɵzlixidiƣan” ⱪoxunlar arⱪiliⱪ silərni jazalaydu, degən. Keyin Yəxaya pəyƣəmbər degəndək bolƣan.15

Əysa Məsiⱨning tirilixi
Ⱪerindaxlar, ilgiri mən silərgə yətküzgən, silərmu ⱪobul ⱪilip etiⱪadinglarning asasi ⱪilƣan hux həwərni esinglarƣa salmaⱪqimən. Mən silərgə yətküzgən Hudaning bu ⱨəⱪiⱪitidə qing tursanglar, u arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzulisilər. Undaⱪ bolmiƣanda, biⱨudə etiⱪad ⱪilƣan bolisilər.
3-4 Mən ⱪobul ⱪilƣan əng muⱨim təlimni silərgə yətküzdüm. Bu təlim xuki, muⱪəddəs yazmilarda aldin yezilƣinidək, Əysa Məsiⱨ gunaⱨlirimizning kəqürülüxi üqün ⱪurban boldi. U dəpnə ⱪilinip, üqinqi küni bolƣanda ɵlümdin tirilip, awwal Petrusⱪa, andin keyin on ikki əlqining iqidiki baxⱪilarƣimu kɵründi. Keyin, birla waⱪitta bəx yüzdin artuⱪ ⱪerindaxⱪa kɵründi. Bu ⱪerindaxlarning bəziliri aləmdin ɵtkən bolsimu, kɵpqiliki tehi ⱨayat. 7-8 Əysa Məsiⱨ keyin inisi Yaⱪupⱪa, uningdin keyin ⱨəmmə əlqilərgə, əng ahirida huddi waⱪitsiz tuƣulƣan bowaⱪtək kɵrümsiz bolƣan mangimu kɵründi. Mən əlqilər arisidiki əng ərziməs əlqimən ⱨəmdə Hudaning jama’ətqilikigə ziyankəxlik ⱪilƣanliⱪim üqün, əlqi dəp atilixⱪimu layiⱪ əməsmən. 10 Lekin, ⱨazir əlqi boluxum Hudaning manga kɵrsətkən meⱨir-xəpⱪiti arⱪiliⱪ boldi. Uning manga ⱪilƣan meⱨir-xəpⱪiti bikarƣa kətmidi. Qünki, Hudaning hizmitidə əlqilərning ⱨəmmisidin kɵp əjir singdürdüm. Əməliyəttə, mən ɵz küq-ⱪabiliyitim bilən əməs, bəlki manga meⱨir-xəpⱪət kɵrsətkən Hudaning küqi bilən ixlidim. 11 Demək, məyli mən yaki baxⱪa əlqilər bolsun, ⱨəmmimizning yətküzgənliri ohxax bolup, u dəl silər ixinip ⱪobul ⱪilƣan hux həwərdur.
Ɵlüp kətkən etiⱪadqilarning tirilixi
12 Əysa Məsiⱨning ɵlümdin tirilgənliki silərgə yətküzülgən turuⱪluⱪ, yənə nemə üqün aranglarda bəzilər: “Ɵlgənlər ⱪayta tirilməydu” dəydu? 13 Əgər ɵlgənlər ⱪayta tirilidiƣan ix bolmisa, Əysa Məsiⱨning tiriliximu mumkin bolmiƣan bolatti. 14 Əysa Məsiⱨ tirilmigən bolsa, bizning yətküzgən təlimlirimiz wə silərning etiⱪadinglar biⱨudə bolup ketətti. 15 Ⱨətta bizning Huda toƣrisidiki guwaⱨliⱪimizmu yalƣan bolƣan bolatti. Qünki, biz Hudaning Əysa Məsiⱨni ɵlümdin tirildürgənlikigə guwaⱨliⱪ bərduⱪ. Əgər ⱨəⱪiⱪətən ɵlümdin tirilix bolmisa, Hudamu Əysa Məsiⱨni ɵlümdin tirildürmigən bolatti. 16 Əgər ɵlgənlər ⱪayta tirilidiƣan ix bolmisa, Əysa Məsiⱨningmu tirilixi mumkin əməs idi. 17 Əysa Məsiⱨ tirilmigən bolsa, etiⱪadinglar əⱨmiyətsiz bolup, gunaⱨliringlar tehiqə kəqürülmigən bolatti. 18 U qaƣda, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣan ⱨəm tügəp kətkən ⱪerindaxlarmu dozahⱪa qüxkən bolatti. 19 Əgər pəⱪət bügünki ⱨayat üqünla Əysa Məsiⱨkə ümid baƣliƣan bolsaⱪ, u qaƣda biz bu dunyadiki ⱨərⱪandaⱪ biqarə kixilərdinmu biqarə bolup ⱪalƣan bolimiz.
20 Lekin, əməliyəttə Əysa Məsiⱨ ɵlümdin tirildi. Uning tirilixi ɵlgənlərning ⱪayta tirilidiƣanliⱪiƣa kapalətlik ⱪilidu. 21 Qünki, ɵlüm bir adəm, yəni Adəm’ata arⱪiliⱪ dunyada pəyda bolƣinidək, ɵlümdin tirilixmu bir adəm, yəni Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ pəyda boldi. 22 Pütkül insan Adəm’atining əwladi bolƣanliⱪi üqün, uningƣa ohxaxla ɵlümgə məⱨkum ⱪilindi. Lekin, Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan bizlər Əysa Məsiⱨkə ohxax ɵlümdin tirilimiz. 23 Biraⱪ, ⱨərbir adəmning ɵz nɵwiti bar. Aldi bilən kapalətqi bolƣan Əysa Məsiⱨ tirildi, andin keyin Əysa Məsiⱨ ⱪayta kəlgəndə uningƣa mənsup bolƣanlar tirilidu. 24 Andin, ⱪiyamət küni kelidu. Xu qaƣda, Əysa Məsiⱨ yaman roⱨlardin ibarət bolƣan barliⱪ ⱨɵkümranlar, ⱨoⱪuⱪdarlar wə küqlüklərni yoⱪitip, padixaⱨliⱪini atimiz Hudaƣa tapxurup beridu. 25 Əysa Məsiⱨ pütkül düxmənlirini məƣlup ⱪilip, ularni ɵzining ayiƣi astida tiz püktürgüqə ⱨɵküm sürüxi kerək. 26 Yoⱪitilidiƣan əng ahirⱪi düxmən ɵlümdur. 27 Muⱪəddəs yazmilarda: “Huda ⱨəmmini uning ayiƣi astida tiz püktürdi” deyilidu. Bu yərdə eytilƣan “barliⱪini uning ayiƣi astida tiz püktürdi” degən sɵzning Hudani ɵz iqigə almaydiƣanliⱪi eniⱪtur. 28 Pütkül məwjudat Əysa Məsiⱨkə tiz pükkəndə, Hudaning Oƣli, yəni Əysa Məsiⱨmu pütkül məwjudatni ɵzigə tiz püktürüp bərgən Hudaƣa tiz pükidu. Xu qaƣda, Huda ⱨəmmisigə nisbətən ⱨəⱪiⱪətən baxⱪurƣuqi bolidu.
29 Ɵlümdin tirilix bolmisa, bəzilərning ɵlgənlər üqün qɵmüldürülüxini ⱪandaⱪ qüxinix kerək? Ɵlgənlər zadi tirilmisə, kixilərning ular üqün qɵmüldürülgini bikar bolidu. 30 Biz nemə üqün ⱨər da’im ɵzimizni hətərgə ataymiz? 31 Mening ⱨər küni ɵlümgə duq keliwatⱪinim rast! Ⱪerindaxlar, Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning silərning ⱨayatinglarda xundaⱪ kɵp ixlarni ⱪilƣanliⱪi bilən pəhirlənginimning rastliⱪiƣa ohxax, bu sɵzümningmu ⱨərgiz yalƣan yeri yoⱪtur. 32 Mən Əfəs xəⱨiridə yirtⱪuq ⱨaywanlarƣa ohxax axu rəⱪiblər bilən elixtim. Ɵlümdin tirilix bolmisa, mening xundaⱪ ⱪilƣinimning nemə paydisi bolatti? Əgər ɵlgənlər tirilmisə, undaⱪta: “Bəribir ətə ɵlüp ketidiƣan bolƣandin keyin, yəp-iqip yürüwalayli” degən sɵz yolluⱪ bolatti!
33 Mundaⱪ sɵzlərgə aldanmanglar, qünki: “Yaman bilən dost bolsang, yahxi əhlaⱪni buzar.” 34 Əⱪil-ⱨoxunglarni tepip, gunaⱨ ⱪilixtin ⱪol üzünglar. Bəziliringlar Hudani tehiqə tonumaysilər. Bu sɵzni silərni hijil bolsun, dəp eytiwatimən.
Tirilgəndin keyinki tən
35 Lekin bəzilər: “Ɵlgənlər ⱪandaⱪ tirilidu? Əgər ɵlgən adəm tirilsə, uning teni ⱪandaⱪ bolidu?” dəp sorixi mumkin. 36 Nemidegən əhmiⱪanə so’al! Ɵlgənlərning tirilixi huddi uruⱪning topiƣa taxlinip ⱪurban bolup, ⱪayta bih sürüp qiⱪⱪiniƣa ohxaydu. 37 Deⱨⱪan uruⱪni teriƣinida, ünüp qiⱪidiƣan ɵsümlükning ɵzini əməs, pəⱪət uruⱪini, məsilən buƣday yaki baxⱪa bir ɵsümlükning uruⱪini teriydu. 38 Huda bolsa ɵz haⱨixi boyiqə axu ⱨərbir uruⱪning ɵz nəsligə has tənlirini beridu. 39 Ⱨərbir uruⱪning teni ohxax bolmiƣandək, ⱨəmmə janliⱪlarning tenimu bir-birigə ohxax bolmaydu. Insanlarning, ⱨaywanlarning, ⱪuxlarning wə beliⱪlarning teni bir-birigə ohxax əməs. 40 Asmanda jisimlar bar, yərdimu jisimlar bar. Asmandiki jisimlarning güzəlliki baxⱪidur, yərdiki jisimlarningmu güzəlliki baxⱪidur. 41 Ⱪuyaxning güzəlliki, ayning güzəlliki wə yultuzlarning güzəllikimu baxⱪa-baxⱪidur. Güzəlliktə yultuzmu yultuzdin pərⱪlinidu.
42 Xuningƣa ohxax, tirildürülgəndin keyinki tenimiz ɵlgəndin keyinki tenimizgə ohximaydu. Kɵmülgən tenimiz qirip ketidu, lekin tirildürülgən tenimiz bolsa mənggü qiriməydu. 43 Tenimiz xərəpsiz ⱨalda ajizliⱪta kɵmülidu lekin, xan-xərəp wə ⱪudrəttə tirildürülidu. 44 Tenimiz jismaniy tən ⱨalitidə kɵmülidu. Lekin, alaⱨidə bir tən ⱨalitidə tirildürülidu. Bu dunyaƣa has jismaniy tenimiz bolƣinidək, u dunyaƣa has alaⱨidə tenimizmu bar bolidu. 45 Bu dunyaƣa has tən toƣruluⱪ muⱪəddəs yazmilarda: “Tunji insan, yəni Adəm’atiƣa ⱨayatliⱪ berildi” dəp yezilƣan. Ahirⱪi Adəm’ata, yəni Əysa Məsiⱨ bolsa u dunyada yaxiximiz üqün bizgə mənggülük ⱨayatliⱪ bərdi. 46 Əng awwal pəyda bolƣan tən u dunyaƣa has tən əməs, bəlki bu dunyaƣa has təndur. Keyin pəyda bolƣan tən bolsa u dunyaƣa has alaⱨidə bir təndur. 47 Dəsləpki insan yərdin, yəni topidin yaritildi. Keyinki insan, yəni Əysa Məsiⱨ ərxtin kəldi. 48 Bu dunyada yaxawatⱪan insanlar topidin yaritilƣan Adəm’atiƣa ohxaydu. Mənggülük ⱨayatⱪa erixidiƣanlar bolsa ərxtin kəlgən Əysa Məsiⱨkə ohxaydiƣan bolidu. 49 Bizlər topidin yaritilƣan Adəm’atiƣa ⱪandaⱪ ohxax bolsaⱪ, kəlgüsidə ərxtin kəlgən Əysa Məsiⱨkimu xundaⱪ ohxax bolimiz.
50 Ⱪerindaxlar, xuni deməkqimənki, bizning gɵx wə ⱪandin tɵrəlgən jismaniy tenimiz Hudaning padixaⱨliⱪiƣa kirəlməydu. Bizning ɵlüp qiriydiƣan tenimiz mənggü yaxiyalmaydu. 51 Əmdi Huda manga axkariliƣan ⱨəⱪiⱪətni silərgə eytay. Ⱨəmmimizla ɵlməymiz, biraⱪ ⱨəmmimiz pütünləy ɵzgirimiz. 52 Bu ix əng ahirⱪi Kanay qelinƣanda, kɵzni yumup aqⱪuqə bir dəmdila yüz beridu. Kanay qelinixi bilənla, ɵlgən etiⱪadqilar qiriməs tən bilən tirilidu, bizlərmu ɵzgirimiz. 53 Qünki, bu qiriydiƣan tenimiz qiriməydiƣan təngə, bu ɵlidiƣan tenimiz ɵlməydiƣan təngə aylinixi kerək. 54 Qiriydiƣan wə ɵlidiƣan tenimiz qiriməydiƣan wə ɵlməydiƣan təngə aylanƣanda, muⱪəddəs yazmilardiki aldin eytⱪan bu sɵzlər əməlgə axurulidu:
 
“Ɵlüm yengilip, yoⱪ boldi!”
55 “Əy ɵlüm, ƣəlibəng yoⱪ əmdi!
əy ɵlüm, nəxtiring yoⱪ əmdi!”
 
56 Ɵlümning nəxtiri – gunaⱨtur. Gunaⱨning küqi bolsa bizning Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪilmiƣanliⱪimizdin pəyda bolidu. 57 Lekin, Hudaƣa xükür! Qünki Huda Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ bizni ɵlüm wə gunaⱨ üstidin ƣəlibigə erixtürdi.
58 Xuning üqün, ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, etiⱪadinglarda təwrənməy, qing turunglar. Rəbbimizgə əstayidilliⱪ bilən hizmət ⱪilinglar. Rəbbimiz üqün ⱪilƣan hizmitinglarning ⱨərgiz biⱨudə kətməydiƣanliⱪini qüxininglar.


16

Yerusalemdiki etiⱪadqilarƣa i’anə berix toƣrisida
Hetinglarda yazƣan Yerusalemdiki etiⱪadqilarƣa berilidiƣan i’anə ixiƣa kəlsək, silərmu Galatiya ɵlkisidiki jama’ətqiliklərgə eytⱪinimdək ⱪilinglar. Ⱨər yəkxənbə küni, ⱨərbiringlar ⱨəptilik tapawitinglarƣa ⱪarap, uning məlum ⱪismini i’anigə ajritip toplanglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar, yeninglarƣa barƣinimda pul toplinip bolƣan bolidu. Mən yeninglarƣa barƣinimda, i’anənglarni elip berix üqün ɵzünglar talliƣan kixilərni tonuxturux hetim bilən Yerusalemdiki jama’ətqilikning yetəkqilirigə əwətimən. Əgər ɵzümning berixiƣa toƣra kəlsə, ular bilən billə barimən.
Pawlusning pilanliri
Makedoniyə ɵlkisigə barƣandin keyin, yeninglarƣa barimən. Qünki, Makedoniyidin ɵtməkqimən. Bəlkim yeninglarda bir məzgil turuxum wə ⱨətta ⱪixni silər bilən billə ɵtküzüxümmu mumkin. Keyin ⱪəyərgə barmaⱪqi bolsam, silər yardəm ⱪilip, meni yolƣa selip ⱪoyarsilər. Bu ⱪetim silərni yol üstidila kɵrüp Ɵtüp Ketixni halimaymən. Huda buyrusa, silər bilən uzunraⱪ waⱪit billə bolimən.
Lekin, orma ⱨeytiƣiqə Əfəs xəⱨiridə dawamliⱪ turmaⱪqimən. Qünki, bu yərdə hux həwərni yətküzüx üqün manga ixik kəng oquⱪtur. Kɵp kixilər uni ⱪobul ⱪiliwatidu. Lekin, hux həwərgə ⱪarxi turuwatⱪanlarmu kɵp boluwatidu.
10 Timotiy yeninglarƣa berip, silər bilən billə turƣanda, uning ⱪorⱪmay, ərkin-azadə boluxiƣa kɵngül bɵlünglar. Qünki, umu manga ohxax, Rəbbimiz üqün hizmət ⱪiliwatidu. 11 Ⱨeqkim uningƣa səl ⱪarimisun. Ⱨəmminglar uningƣa yardəm berip, uni yenimƣa saⱪ-salamət yolƣa selip ⱪoyunglar. Qünki, uning baxⱪa ⱪerindaxlar bilən billə kelixini kütməktimən.
12 Ⱪerindiximiz Apollosⱪa kəlsək, uni ⱪerindaxlar bilən billə silərning yeninglarƣa berixⱪa kɵp dəwət ⱪildim. Lekin, uning ⱨazir ⱨeq barƣusi yoⱪ. Keyin pursət pixip yetilgəndə baridu.
Ahirⱪi sɵzlər
13 Ⱪerindaxlar, etiⱪad yolida ⱨoxyar bolunglar, etiⱪadinglarda qing turunglar, mərdanə wə ⱪəysər bolunglar. 14 Ⱨəmmə ixni meⱨir-muⱨəbbət bilən ⱪilinglar.
15-16 Yunan ɵlkisidiki əng dəsləptə etiⱪad ⱪilƣan Istipanas wə uning a’ilisidikilərning ɵzlirini etiⱪadqilarning hizmitigə qin dili bilən atiƣanliⱪini bilisilər. Ⱪerindaxlar, silərdin ɵtünimənki, bundaⱪ kixilərning wə ular bilən birliktə Rəbbimizgə hizmət ⱪiliwatⱪanlarning sɵzlirigə kiringlar.
17 Yeninglardin Istipanas, Fortunat wə Ahayikning bu yərgə meni yoⱪlap kəlgənlikigə naⱨayiti hux boldum. Qünki, ⱨazir silər mən bilən billə bolalmiƣininglar üqün, ular silərning ornunglarda manga yardəm ⱪildi. 18 Ular silərni roⱨlandurƣandək, mening ⱪəlbimnimu roⱨlandurdi. Bundaⱪ kixilərni ⱪədirlənglar.
19 Bu yərdiki, yəni Asiya ɵlkisidiki jama’ətqiliklərdin silərgə salam. Akwila bilən ayali Priskila wə ularning a’ilisidə jəm bolidiƣan jama’ətqilik silərgə Rəbbimizning nami bilən səmimiy salam yollidi. 20 Bu yərdiki barliⱪ ⱪerindaxlar silərgə salam eytti. Bir-biringlar bilən meⱨribanlarqə salamlixinglar.
21 Mana ⱨazir bu ahirⱪi salamlarni mənki Pawlus ɵz ⱪolum bilən yeziwatimən.
22 Rəbbimizni sɵymigənlərgə lənət bolsun. I Rəbbimiz, kəlgəysən!
23 Rəbbimiz Əysaning meⱨir-xəpⱪiti silərgə yar bolƣay. 24 Ⱨəmmimiz Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪimiz üqün, silərni qin dilimdin sɵyimən, amin!