Petrus yazƣan birinqi hət
1

Əysa Məsiⱨning əlqisi bolƣan mənki Petrustin Pontus, Galatiya, Kapadokiya, Asiya wə Bitiniyə ɵlkiliridə yaxawatⱪan ⱨəmdə bu dunyaƣa musapir bolƣan, Hudaning talliƣan bəndilirigə salam. Huda’atimiz ɵzining aldin orunlaxturuxi boyiqə silərni tallidi, Muⱪəddəs Roⱨ silərni pak ⱪildi. Buningdin məⱪsət, silərning Əysa Məsiⱨkə ita’ət ⱪilip, uning ⱪurbanliⱪ ⱪeni bilən gunaⱨliringlardin yuyuluxunglar üqündur. Huda silərgə ⱨəssiləp meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Ⱨayatliⱪ ümidi
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning atisi bolƣan Hudaƣa mədⱨiyilər oⱪulƣay! U bizgə qəksiz rəⱨimdillik kɵrsitip, Əysa Məsiⱨning ɵlümdin tirilixi arⱪiliⱪ bizni yengidin tuƣuldurup, ɵqməs bir ümidkə igə ⱪildi. Uning pərzəntliri bolƣan bizlər üqün ərxtə tügiməs, qiriməs, solmas miras saⱪlanmaⱪta. Huda aldin təyyarlap ⱪoyƣan bu üzül-kesil ⱪutⱪuzuxni ahir zamanda axkara ⱪilƣuqə, ɵzining ⱪudriti bilən silərni etiⱪadinglar arⱪiliⱪ ⱪoƣdaydu. Xuning üqün, ⱨazir silərning ⱨər hil sinaⱪlar tüpəylidin waⱪitliⱪ azab-oⱪubət tartip, ⱨəsrət qekixinglarƣa toƣra kəlsimu, xad-huramliⱪⱪa qɵmünglar. Bundaⱪ azab-oⱪubət qekixinglarning səwəbi etiⱪadinglarning sapliⱪini ispatlaxtur. Ⱨəⱪiⱪiy sap etiⱪad bolsa altundinmu ⱪimmətliktur. Gərqə altunning sapliⱪini otta tawlax arⱪiliⱪ ispatliƣili bolsimu, u biz üqün bəribir mənggülük bolalmaydu. Etiⱪadinglar sap bolsa, Əysa Məsiⱨ ⱪayta kəlgən qaƣda bu etiⱪad silərgə mədⱨiyə, xan-xərəp wə ⱨɵrmət elip kelidu. Silər burun Əysa Məsiⱨni kɵrüp baⱪmiƣan bolsanglarmu, uni sɵyüp kəldinglar. Ⱨazir uni kɵrmigən təⱪdirdimu uningƣa yənila ixinisilər. Xunga, ⱪəlbinglar til bilən ipadiləp bərgili bolmaydiƣan qəksiz xad-huramliⱪⱪa qɵmdi. Qünki, silər ⱨazir etiⱪadinglarning nixani bolƣan ⱪutⱪuzuluxtin bəⱨrimən boluwatisilər.
10 Bu ⱪutⱪuzulux toƣrisida ilgiriki pəyƣəmbərlər təpsiliy izdəngən, uni qüxinixkə tirixⱪan ⱨəmdə silərgə ata ⱪilinƣan bu meⱨir-xəpⱪət toƣrisida aldin eytⱪanidi. 11 Əysa Məsiⱨning Roⱨi ularning ⱪəlbidə bolup, bu Roⱨ ularƣa Huda əwətməkqi bolƣan ⱪutⱪuzƣuqi qekidiƣan azab-oⱪubətlər wə uning bu azab-oⱪubətlərni qəkkəndin keyin erixidiƣan xan-xəripi toƣrisida aldin’ala məlumat bərgən. Ular bu ixlarning ⱪaqan wə ⱪandaⱪ yüz beridiƣanliⱪi üstidə izdəngən. 12 Huda bu pəyƣəmbərlərgə ularning bu ixlarni aldin eytixining ɵzliri üqün əməs, bəlki silər üqün ikənlikini bildürdi. Bügünki kündə hux həwərni yətküzgüqilər ərxtin əwətilgən Muⱪəddəs Roⱨning küqi bilən bu ixlarni silərgə yətküzdi. Ⱨətta pərixtilərmu bu ixlarning əməlgə axurulƣanliⱪini kɵrüxkə təlpünidu.
Pak yaxanglar
13 Xunga, əⱪil-ⱨoxunglarni yiƣip, ɵzünglarni səgək tutunglar, ümidinglarni Əysa Məsiⱨ ⱪayta kəlgən künidə silərgə elip kelidiƣan bəht-sa’adətkə pütünləy baƣlanglar. 14 Hudaning ita’ətmən pərzəntliridin bolunglar. Əysa Məsiⱨni tonumiƣan qaƣliringlardikidək bolmiƣur ⱨəwəslərgə berilmənglar. 15 Əksiqə, ⱨəmmə ixliringlarda pak bolunglar, qünki silərni qaⱪirƣan Huda paktur. 16 Huda muⱪəddəs yazmilarda: “Pak bolunglar, qünki mən pakturmən” degən.
17 Silər kixilərning ix-ⱨərikitigə ⱪarap adilliⱪ bilən soraⱪ ⱪilidiƣan Hudani “Ata” degənikənsilər, undaⱪta bu dunyada musapir bolup yaxawatⱪan waⱪtinglarni Hudani qongⱪur ⱨɵrmətləx bilən ɵtküzünglar. 18 Qünki silərgə məlumki, silər əjdadliringlardin ⱪalƣan əⱨmiyətsiz turmux yolining ⱪulluⱪidin azad boldunglar. Bu, ⱪimmitini ⱨaman yoⱪitidiƣan altun yaki kümüxtək nərsilər bilən əməs, 19 bəlki Huda əwətkən kəm-kütisiz ⱪozining, yəni Əysa Məsiⱨning ⱪimmətlik ⱪenining bədiligə kəldi. 20 Əysa Məsiⱨ dunya yaritilixtin ilgirila Huda təripidin insanlarning ⱪutⱪuzƣuqisi bolux üqün tallanƣan. U muxu ahirⱪi waⱪitlarda* Ahirⱪi waⱪitlar – Əysa Məsiⱨning birinqi ⱪetim bu dunyaƣa kelixidin tartip, ikkinqi ⱪetim kelixigiqə bolƣan waⱪitni kɵrsitidu. silər üqün bu dunyaƣa əwətilip, axkara ⱪilindi. 21 Silər Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Hudaƣa etiⱪad ⱪiliwatisilər. Huda Əysa Məsiⱨni ɵlümdin tirildürüp, uningƣa xan-xərəp bərdi. Xuning üqün, silərning etiⱪadinglar wə ümidinglar Hudaƣa baƣlanƣan.
22 Silər ⱨəⱪiⱪətkə ita’ət ⱪilƣanliⱪinglardin ⱪəlbinglar pak ⱪilinip, etiⱪadqilarni sɵyidiƣan səmimiy meⱨir-muⱨəbbətkə igə boldunglar. Xunga, bir-biringlarni qin ⱪəlbinglardin ⱪizƣin sɵyünglar. 23 Qünki, silər yengiwaxtin tuƣuldunglar. Bu yengi ⱨayat ⱨaman ɵlüp ketidiƣan insanlar arⱪiliⱪ əməs, bəlki Hudaning sɵzi, yəni Hudaning ⱨayatiy küqkə igə wə mənggü məwjut sɵzi arⱪiliⱪ boldi. 24 Huddi muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək:
 
“Pütkül insan gül-giyaⱨⱪa ohxaydu,
ularning xan-xəripi ƣazang bolidiƣan qeqəkkə ohxaydu.
Giyaⱨlar ⱪurup, güllər solixip ɵlidu,
25 biraⱪ, Rəbbimizning sɵzi mənggü məwjut bolidu!”
 
Biz silərgə yətküzgən hux həwər dəl Rəbbimizning sɵzidur.

*20
Ahirⱪi waⱪitlar – Əysa Məsiⱨning birinqi ⱪetim bu dunyaƣa kelixidin tartip, ikkinqi ⱪetim kelixigiqə bolƣan waⱪitni kɵrsitidu.2

Xuning üqün, barliⱪ yamanliⱪ, ⱨiyligərlik, sahtipəzlik, ⱨəsəthorluⱪ wə tɵⱨməthorluⱪlarni taxlanglar. 2-3 Silər Rəbbimizning meⱨir-xəpⱪitidin bəⱨrimən bolƣanikənsilər, huddi yengi tuƣulƣan bowaⱪ anining sütigə təxna bolƣandək, silərmu Hudaning sap sɵzigə təxna bolunglar. Buning bilən, silər üzül-kesil ⱪutⱪuzulƣuqə, etiⱪadta ɵsüp yetələysilər.
Əysa Məsiⱨ Hudaning salmaⱪqi bolƣan ibadəthanisining tirik ul texidur. Kixilər uni rət ⱪilƣan bolsimu, lekin Huda uni tallidi wə ⱪədirlidi. Xunga, silər Əysa Məsiⱨkə yeⱪinlixinglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar, silərmu Hudaning ibadəthanisining selinixiƣa ixlitilidiƣan tirik taxlardin bolisilər. Silər Hudaƣa atalƣan roⱨaniylar bolup, Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Hudaƣa hizmət ⱪilix wə mədⱨiyə oⱪux ⱪatarliⱪ Hudani hursən ⱪilidiƣan ⱪurbanliⱪlarni berələysilər. Muⱪəddəs yazmilarda mundaⱪ deyilgən:
 
“Ⱪaranglar, tallanƣan bir ⱪimmətlik ul texini Si’onƣa* Si’on – ⱪədimki Isra’iliyining paytəhti Yerusalemning yənə bir atilixidur. ⱪoydum.
Uningƣa etiⱪad ⱪilƣanlar ⱨərgiz na’ümidtə ⱪalmaydu.”
 
7-8 Silər Əysa Məsiⱨtin ibarət bu ul texiƣa etiⱪad ⱪilƣanliⱪinglar üqün, bu ul texi silərgə nisbətən ⱪimmətliktur. Lekin, uningƣa etiⱪad ⱪilmaydiƣanlarƣa nisbətən bu ul texi dəl muⱪəddəs yazmilarda deyilginidək:
 
“Tamqilar taxliwətkən bu tax
ⱪuruluxning mərkiziy ul texi bolup ⱪaldi!”
 
“Bu tax kixilər putlixidiƣan tax boldi,
adəmni yiⱪitidiƣan tax boldi.”
 
Ular Hudaning Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki hux həwirini rət ⱪilƣanliⱪi üqün, bu taxⱪa putlixidu. Ularning bundaⱪ boluxi aldin bəlgiləngən.
Lekin, silər bolsanglar Hudaning talliƣanliri, uning padixaⱨliⱪining roⱨaniyliri, Hudaƣa atalƣan həlⱪ, xundaⱪla Hudaƣa mənsup bolƣanlarsilər. Silərni ⱪarangƣuluⱪtin ɵzining parlaⱪ yoruⱪluⱪiƣa qaⱪirƣan Huda ɵzining uluƣluⱪini baxⱪilarƣa yətküzüxünglar üqün, silərni tallidi. 10 Burun silər Hudaning həlⱪi əməs idinglar. Lekin, əmdi Hudaning həlⱪisilər. Burun silər Hudaning rəⱨim-xəpⱪitigə erixmigənidinglar, lekin əmdi erixtinglar.
Hudaning sadiⱪ hizmətkarliri bolunglar
11 Ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, silər bu dunyaƣa pəⱪət musapir wə meⱨmansilər. Xunga silərdin ɵtünüp soraymənki, ɵzünglarni silər bilən ⱪarxilixidiƣan yaman ⱨəwəslərdin tutuwelinglar. 12 Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmaydiƣanlar aldida esil pəzilət bilən yaxanglar. Muxundaⱪ ⱪilƣanda, gərqə ular silərni yaman adəm dəp tɵⱨmət ⱪilsimu, lekin silərning yahxi əməliyitinglarni kɵrüp, rəbbimiz Əysa ⱪayta kəlgən küni Hudani uluƣlaydu.
13-14 Rəbbimizni ⱨɵrmətləx üqün, insanlar arisidiki ⱨoⱪuⱪdarlarƣa, yəni əng yuⱪiri mənsəptiki padixaⱨ wə uning ⱪol astidiki waliylarƣa boysununglar. Bu ⱨoⱪuⱪdarlar yaman ix ⱪilƣuqilarni jazaƣa tartix, yahxi ix ⱪilƣuqilarni ⱨɵrmətkə sazawər ⱪilix üqün təyinləngən. 15 Hudaning iradisi xuki, silərning üstünglardin xikayət ⱪilidiƣan nadan adəmlərning zuwanini yahxi əməliyitinglar arⱪiliⱪ tuwaⱪlaxtur. 16 Silər ərkin adəm bolup, ⱨeqkim silərning undaⱪ yaki bundaⱪ ⱪilix-ⱪilmasliⱪinglarni mən’i ⱪilalmaydu. Lekin, bu ərkinlikni yaman ixlarni ⱪilixning baⱨanisi ⱪiliwalmay, Hudaning sadiⱪ hizmətkarliri bolup yaxanglar, 17 barliⱪ insanlarni ⱨɵrmətlənglar, etiⱪadqi ⱪerindaxliringlarƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitinglar, Hudadin ⱪorⱪunglar, padixaⱨni ⱨɵrmətlənglar.
Əysa Məsiⱨ səwr ⱪilixning ülgisidur
18 Əy ⱪullar, hojayinliringlarni ⱨɵrmətləp, ularƣa boysununglar. Silər yahxi wə hux pe’il hojayinlarƣila əməs, bəlki ⱪattiⱪ ⱪol hojayinlarƣimu boysununglar. 19 Əgər aranglardin biri naⱨəⱪ azab-oⱪubət qəksə ⱨəmdə bu azab-oⱪubətkə səwr-taⱪət ⱪilix Hudaning iradisi ikənlikini bilip, uningƣa səwr-taⱪət ⱪilsa, u Hudani hursən ⱪilidu. 20 Əgər hataliⱪ ɵtküzüp, tegixlik jazaƣa tartilƣanda uningƣa bərdaxliⱪ bərsə, buning mahtinidiƣan ⱨeq yeri yoⱪ! Lekin, yahxi ixlarni ⱪilip azab-oⱪubət qəksə ⱨəmdə uningƣa bərdaxliⱪ bərsə, u Hudani hursən ⱪilidu. 21 Qünki, silər mana xundaⱪ azab-oⱪubətkə qaⱪirildinglar. Əysa Məsiⱨmu silər üqün azab-oⱪubət qekip, silərni ɵzining izidin mangsun dəp, silərgə ülgə ⱪaldurdi. 22 Muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək: “U gunaⱨ ⱪilmiƣan, aƣzidin birər eƣizmu ⱨiylə-mikirlik sɵz qiⱪmiƣan.” 23 Əysa Məsiⱨ ⱨaⱪarətkə uqriƣanda, til ⱪayturmaytti. Azab-oⱪubət qəkkəndə, ⱨeqkimgə təⱨdit salmaytti. Əksiqə, ɵzini adil ⱨɵküm ⱪilidiƣan Hudaƣa tapxuratti. 24 U bizning gunaⱨning ilkidə yaximasliⱪimiz, bəlki ⱨəⱪⱪaniyliⱪ yolida mengiximiz üqün, gunaⱨlirimizni ɵz zimmisigə elip krestkə mihlinip ⱪurban boldi. Silər uning yariliri bilən xipa taptinglar. 25 Qünki, burun silər yoldin azƣan ⱪoylarƣa ohxayttinglar, lekin ⱨazir ɵzünglarni ⱪoƣdaydiƣan ⱪoyqining, yəni Əysa Məsiⱨning yeniƣa ⱪaytip kəldinglar.

*6
Si’on – ⱪədimki Isra’iliyining paytəhti Yerusalemning yənə bir atilixidur.3

Ər-ayalliⱪ munasiwət
1-2 Əy ayallar, silərmu ərliringlarƣa ita’ət ⱪilinglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar, Hudaning sɵzigə ixənməydiƣan ərlər ɵz ayalining bu pəzilitidin təsirlinip, Hudaƣa etiⱪad ⱪilixi mumkin. Silərning ularƣa artuⱪqə gəp ⱪilixinglarning ⱨajiti yoⱪ. Qünki, ular silərning Hudaƣa bolƣan qongⱪur ⱨɵrmitinglar wə pak pəzilitinglarni kɵrələydu.
Güzəllikinglar sirtⱪi kɵrünüxtiki alaⱨidə yasiwalƣan qaqliringlar, taⱪiƣan altun zibuzinnətliringlar wə esil kiyimliringlardin ibarət əməs, bəlki ⱪəlbinglardiki ɵqməs güzəllik, yəni mulayimliⱪ wə təmkinlikinglardin ibarət bolsun qünki, bundaⱪ güzəllik Hudaning aldida intayin ⱪimmətliktur. Burunⱪi qaƣlarda, ümidini Hudaƣa baƣliƣan ihlasmən ayallar dəl muxundaⱪ güzəllik bilən ɵzlirini zinnətləp, ərlirigə ita’ət ⱪilatti. Məsilən, Sarə Ibraⱨimni “hojayin” dəp atap, uning sɵzlirigə boysunatti. Silər ⱨeqnemidin ⱪorⱪmay, toƣra ixlarni ⱪilsanglar, silərmu Sarəning pərzəntliri bolƣan bolisilər.
Əy ərlər, xuningƣa ohxax, silərmu ayalliringlar bilən bolƣan turmuxta ularning silərdin ajiz ikənlikini qüxinip, ularƣa kɵyününglar wə ularni ⱨɵrmətlənglar. Qünki, ularmu silərgə ohxax, Huda ata ⱪilƣan yengi ⱨayattin ortaⱪ bəⱨrimən bolƣuqilardur. Xundaⱪ ⱪilsanglar, du’aliringlar tosalƣuƣa uqrimaydu.
Ⱨəⱪⱪaniyliⱪ üqün azab qekix
Yiƣinqaⱪlap eytⱪanda, ⱨəmminglar bir niyət, bir məⱪsəttə bolunglar, bir-biringlarƣa ⱨesdaxliⱪ ⱪilinglar, bir-biringlarni ⱪerindaxlarqə sɵyünglar, meⱨriban wə kəmtər bolunglar. Yamanliⱪⱪa yamanliⱪ, aⱨanətkə aⱨanət bilən əməs; əksiqə, bəht tiləx bilən jawab ⱪayturunglar. Qünki, Huda silərni baxⱪilarƣa bəht tiləxkə qaⱪirdi. Bundaⱪ ⱪilsanglar, Huda silərnimu bəhtlik ⱪilidu. 10 Huddi muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək:
 
“Ⱨayatni sɵyüp, yahxi kün kəqürüxni halaydiƣanlar
tilini yamanliⱪtin, aƣzini ⱨiylə-mikirlik sɵzlərdin yiraⱪ tutsun.
11 Yamanliⱪni taxlap, yahxi ixlarni ⱪilsun,
ⱨəmməylən bilən inaⱪ yaxaxⱪa tirixsun.
12 Qünki, Pərwərdigarning kɵzi ⱨəⱪⱪaniylardidur,
ⱪulaⱪliri ularning du’asididur.
lekin, Rəbbimizning nəpriti yamanliⱪ ⱪilƣuqilardidur.”
 
13 Əgər silər da’im yahxi ixlarni ⱪilixⱪa tirixsanglar, baxⱪilar silərgə yamanliⱪ ⱪilmaydu. 14 Lekin, ⱨəⱪⱪaniyliⱪ yolida azab-oⱪubət qəksənglarmu, nəⱪədər bəhtliksilər! Baxⱪilarning təⱨditidin ⱪorⱪmanglar wə ənsirəp kətmənglar. 15 Bəlki, ⱪəlbinglarning qongⱪur ⱪatlimidin Rəbbimiz Əysaƣa orun berip, ɵzünglarni uningƣa atanglar. Silərning mənggülük ⱨayatⱪa bolƣan ümidinglarning səwəbini soriƣanlarƣa jawab berixkə ⱨər da’im təyyar turunglar. 16 Buni mulayimliⱪ wə ⱨɵrmət bilən eytinglar. Wijdaninglarni sap tutunglar-də, silərgə tɵⱨmət ⱪilƣuqilar silərning Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglardin yetilgən pəzilitinglarni kɵrüp, ɵzliri ⱪilƣan tɵⱨmətlərdin hijil bolsun. 17 Əgər azab-oⱪubət qekiximiz Hudaning iradisi bolsa, undaⱪta yahxi ixlarni ⱪilip azab-oⱪubət qekiximiz yaman ixlarni ⱪilip azab-oⱪubət qekiximizdin əwzəldur. 18 Esinglarda bolsunki, Əysa Məsiⱨ gunaⱨ ⱪilip baⱪmiƣan bolsimu, azab-oⱪubət qekip, ⱨəmmimizni Huda bilən yaraxturux məⱪsitidə biz gunaⱨkarlarning ornida ɵldi. Uning birla ⱪetimliⱪ ⱪurbanliⱪ ⱪilinixi bilən barliⱪ gunaⱨlirimiz yuyuldi. Uning teni ɵlgən bolsimu, lekin uning roⱨi tirildürüldi. 19 U solap ⱪoyulƣan roⱨlarning yeniƣa muxu roⱨiy ⱨayatliⱪi bilən berip, ɵzining bu ƣəlibisini jakarlidi. 20 Solap ⱪoyulƣan bu roⱨlar burunⱪi zamanda Nuⱨ pəyƣəmbər kemə yasawatⱪan məzgildə Huda səwrqanliⱪ bilən ularning towa ⱪilixini kütsimu, Hudaning sɵzigə ⱪulaⱪ salmiƣan kixilərning roⱨliridur. Nuⱨ pəyƣəmbər yasiƣan kemidə pəⱪət birⱪanqə kixila, yəni jəmiy səkkiz kixi bolup, ular su arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzuldi. 21 Bu, bizning ⱨazirⱪi ⱪutⱪuzulƣanliⱪimizni bildüridiƣan suƣa qɵmüldürüximizning aldin bexariti bolidu. Qɵmüldürülüximiz bədinimizning kirdin tazilinixi əməs, bəlki ɵzimizni Əysa Məsiⱨning tirildürülüxi arⱪiliⱪ pak wijdan bilən Hudaƣa beƣixliximizdur. 22 Tirildürülgən Əysa Məsiⱨ ərxkə qiⱪip, Hudaning ong yenida olturmaⱪta. Pərixtilər, ərxtiki ⱨoⱪuⱪdarlar wə baxⱪa barliⱪ küqlüklər uningƣa tiz pükməktə.


4

Huda yolida yaxax
Əysa Məsiⱨ jismaniy jəⱨəttə azab-oⱪubət qəkkənikən, silərmu xundaⱪ iradə bilən ɵzünglarni ⱪorallandurunglar. Qünki, Huda yolida jismaniy jəⱨəttə azab-oⱪubət qəkkən kixi gunaⱨ ⱪilixni tohtitixⱪa bəl baƣliƣan bolidu. Buning bilən, keyinki ⱨayatinglarni yaman ⱨəwəslərgə berilix bilən əməs, bəlki Hudaning iradisigə muwapiⱪ ɵtküzisilər. Burun silər Hudaƣa etiⱪad ⱪilmaydiƣanlar yahxi kɵridiƣan ixlarni ⱪilip, kɵp waⱪtinglarni ɵtküzüwəttinglar. Silər buzuⱪqiliⱪ, xəⱨwaniyliⱪ, ⱨaraⱪkəxlik, əyx-ixrət, aqkɵzlərqə yəp-iqix wə yirginqlik butpərəslik iqidə yaxap kəlgənidinglar. Hudaƣa etiⱪad ⱪilmaydiƣan adəmlər ⱨazir silərning ɵzlirigə ohxax xəⱨwaniy turmuxⱪa berilmigənlikinglarƣa əjəblinip, silərni ⱨaⱪarətliməktə. Lekin, ular bu ⱪilmixliri üqün soraⱪ ⱪilixⱪa təyyar turƣan Hudaƣa ⱨesab beridu. Kəlgüsidə Huda pütkül insanni, məyli tiriklər yaki ɵlgənlər bolsun, soraⱪ ⱪilidu. Xu səwəbtin, Hudaning hux həwiri ɵlgənlərgimu, ular ɵlməstin burun yətküzülgənidi. Nətijidə, hux həwərni ⱪobul ⱪilƣanlar gərqə jismaniy jəⱨəttə baxⱪa insanlarƣa ohxax, Hudaning ⱨɵkümi bilən ɵlgən bolsimu, lekin ularning roⱨi Huda ata ⱪilidiƣan mənggülük ⱨayat bilən yaxaydu.
Hudaning sadiⱪ hizmətqisi
Dunyaning ahirlixidiƣan küni yeⱪinlaxmaⱪta. Xunga, silər eƣir-besiⱪliⱪ wə səgəklik bilən du’a ⱪilinglar. Ⱨəmmidin muⱨimi, bir-biringlarƣa səmimiy meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitinglar. Qünki, meⱨir-muⱨəbbət nurƣun gunaⱨlarni kəqürgüzüwetidu. Bir-biringlardin narazi bolmay, meⱨmandost ɵtünglar. 10 Huda təripidin ⱨərbiringlarƣa hilmuhil ⱨədiyə süpitidə ata ⱪilinƣan ⱪabiliyətlərni yahxi ⱪollinip, bir-biringlarƣa hizmət ⱪilinglar. 11 Kimgə Huda toƣrisida təlim berix ⱪabiliyiti ata ⱪilinƣan bolsa, u Hudaning sɵzlirini sɵzlisun, kimgə baxⱪilarƣa hizmət ⱪilix ⱪabiliyiti ata ⱪilinƣan bolsa, u Hudaning bərgən küq-ⱪudriti bilən hizmət ⱪilsun. Buning bilən, ⱨəmmə ixta Huda Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ mədⱨiyilinidu. Barliⱪ xan-xərəp wə küq-ⱪudrət Hudaƣa əbədil’əbəd mənsup bolƣay, amin!
Etiⱪadqilarning azab-oⱪubətkə səwr ⱪilixi
12 Ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, silər ⱪattiⱪ sinaⱪlarƣa duq kəlgininglarda, ajayip bir ixⱪa yoluⱪup ⱪaldim, dəp ⱨəyran bolmanglar. 13 Əksiqə, Əysa Məsiⱨning azab-oⱪubətlirigə ortaⱪ bolƣanliⱪinglardin huxal bolunglar. U xan-xərəp bilən ⱪaytip kəlgəndə, silərmu xad-huramliⱪⱪa qɵmisilər. 14 Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣanliⱪinglar səwəbidin ⱨaⱪarətkə uqrisanglar, nəⱪədər bəhtliksilər! Qünki, Hudaning uluƣ roⱨi silərning ⱪəlbinglardin orun alƣan. 15 Aranglardin birining azab-oⱪubət qekixi ⱨərgizmu ⱪatilliⱪ, oƣriliⱪ wə yamanliⱪlarni ⱪilix yaki baxⱪilarning ixiƣa arilixix səwəbidin bolmisun. 16 Lekin, aranglardin biri Əysa Məsiⱨkə əgəxküqi dəp atalƣanliⱪi səwəbidin azab-oⱪubət qəksə, u buningdin nomus ⱪilmisun. Əksiqə, xu nam bilən atalƣanliⱪi üqün Hudani mədⱨiyilisun. 17 Qünki, soraⱪ waⱪti baxlandi. Bu soraⱪ aldi bilən Hudaning pərzəntliri, yəni etiⱪadqilarning etiⱪadini sinaxtin baxlinidu. Əgər bu biz etiⱪadqilar üqün ⱪiyin bolsa, u ⱨalda Hudaning sɵzigə ⱪulaⱪ salmiƣanlarning aⱪiwiti ⱪandaⱪ bolar? 18 Dəl muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək:
 
“Əgər adil adəmlərning ⱪutⱪuzuluxi təs bolsa,
Huda yolida mangmiƣanlar wə baxⱪa gunaⱨkarlarning aⱪiwiti ⱪandaⱪ bolar?”
 
19 xuning üqün, Hudaning iradisi bilən azab-oⱪubət qəkkənlər jenini ixənqlik yaratⱪuqiƣa amanət ⱪoyup, yahxi ixlarni ⱪilixni dawamlaxtursun.


5

Yetəkqilər wə yaxlarƣa ⱪilinƣan nəsiⱨət
Ⱨazir mən aranglardiki etiⱪadqilar jama’ətqilikining yetəkqilirigə bir eƣiz sɵz ⱪilmaⱪqimən. Qünki, mənmu silərgə ohxax bir yetəkqi ⱨəmdə Əysa Məsiⱨning kresttə qəkkən azab-oⱪubətlirining guwaⱨqisi, u ⱪaytip kəlgəndə uning namayan ⱪilidiƣan xan-xəripidin bəⱨrimən bolƣuqimən. Yetəkqi süpitimdə silər yetəkqilərdin xuni ɵtünimənki, ⱪoyqi ⱪoyliriƣa yahxi ⱪariƣiniƣa ohxax, silərmu Huda silərgə amanət ⱪilƣan etiⱪadqilar jama’ətqilikining ⱨalidin həwər elinglar. Buni məjburən əməs, bəlki Hudaning iradisi boyiqə razimənlik bilən ⱪilinglar; pul tepix üqün əməs, ⱪizƣinliⱪ bilən ⱪilinglar. Silərgə amanət ⱪilinƣan bu etiⱪadqilar jama’ətqilikining ⱨɵkümrani boluwalmanglar, əksiqə bu jama’ətqilikkə ülgə bolunglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar, bax ⱪoyqi Əysa Məsiⱨ ⱪaytip kəlgəndə, mənggü qeqəkləp turidiƣan xan-xərəp tajiƣa erixisilər.
Əy yigitlər, silərmu yetəkqilərgə boysununglar. Ⱨəmminglar bir-biringlarƣa kəmtər bolunglar. Qünki, muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək: “Huda ⱪarxidur təkəbburlarƣa, meⱨir-xəpⱪət ⱪilar kəmtərlərgə.” Ɵzünglarni Hudaning ⱪudrətlik ⱪoli astida tɵwən tutunglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar, waⱪti kəlgəndə Huda silərni üstün ⱪilidu. Barliⱪ ƣəm-ⱪayƣuliringlarni Hudaƣa tapxurunglar. Qünki, u silərgə ƣəmhorluⱪ ⱪilidu.
Ɵzünglarni ⱨoxyar wə səgək tutunglar. Qünki, düxmininglar bolƣan Xəytan huddi eqirⱪap kətkən xirdək aranglardiki etiⱪadqilarni yutmaⱪqi bolup, ⱪatrap yüridu. Silər mustəⱨkəm etiⱪadinglar bilən Xəytanƣa taⱪabil turunglar. Qünki esinglarda bolsunki, dunyaning ⱨərⱪaysi jayliridiki ⱪerindaxliringlarmu silərgə ohxax, azab-oⱪubət qekiwatidu. 10 Pütkül meⱨir-xəpⱪətning mənbəsi bolƣan Huda silərni Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ɵzining mənggülük xan-xəripigə qaⱪirƣan. Silər waⱪitliⱪ azab-oⱪubət qəkkininglardin keyin, Huda silərni dəs turƣuzup, silərni qidamliⱪ ⱪilip, etiⱪadinglarni mustəⱨkəm wə təwrənməs ⱪilidu. 11 Barliⱪ küq-ⱪudrət Hudaƣa əbədil’əbəd mənsup bolƣay, amin!
Ahirⱪi salam
12 Mən Huda yolidiki sadiⱪ ⱪerindixim Silasning yardimi bilən bu ⱪisⱪiƣina hətni yazdim. Uxbu hətni yeziximdiki məⱪsət, silərni riƣbətləndürüx wə Hudaning ⱨəⱪiⱪiy meⱨir-xəpⱪiti ⱨəⱪⱪidə guwaⱨliⱪ berixtin ibarəttur. Bu meⱨir-xəpⱪəttə qing turunglar.
13 Silər bilən billə Huda təripidin tallanƣan Babildiki* Babil – xu waⱪittiki etiⱪadqilar arisida rim xəⱨiri məhpiy ⱨalda Babil, dəp atilatti. etiⱪadqilar jama’ətqilikidin wə Huda yolidiki oƣlum Markustin silərgə salam. 14 Bir-biringlar bilən meⱨribanlarqə salamlixinglar.
Silərgə, yəni Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan ⱨəmminglarƣa amanliⱪ yar bolƣay!

*13
Babil – xu waⱪittiki etiⱪadqilar arisida rim xəⱨiri məhpiy ⱨalda Babil, dəp atilatti.