Salonikaliⱪlarƣa yezilƣan birinqi hət
1

Mənki Pawlus wə mən arⱪiliⱪ Silas ⱨəmdə Timotiydin Huda’atimiz wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan, Salonika xəⱨiridiki etiⱪadqilar jama’ətqilikigə salam. Huda silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Salonikaliⱪlarning etiⱪadi
Biz du’alirimizda silər üqün da’im Hudaƣa xükür eytip, silərni yad etip turuwatimiz. Huda’atimizning aldida etiⱪadinglardin kəlgən yahxi ixliringlarni, meⱨir-muⱨəbbitinglar bilən singdürgən əjringlarni wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə baƣliƣan ümidinglardin kəlgən səwr-taⱪət bilən bərdaxliⱪ bərgənlikinglarni da’im əsləp turuwatimiz. Əy Huda sɵygən ⱪerindaxlar, bizgə məlumki, Huda silərni tallidi. Silərgə yətküzgən bu hux həwərni biz sɵz bilənla əməs, bəlki Muⱪəddəs Roⱨtin kəlgən küq-ⱪudrət bilən, xundaⱪla Hudaning bu hux həwər arⱪiliⱪ silərni ⱪutⱪuzidiƣanliⱪiƣa bolƣan toluⱪ ixənqimiz bilən silərgə yətküzduⱪ. Biz silər bilən billə bolƣan qaƣlarda ⱪandaⱪ yaxiƣanliⱪimizni silər bilisilər. Bularning ⱨəmmisi silərning mənpə’itinglar üqün idi. Silər bizdin, xundaⱪla Rəbbimizdin ülgə aldinglar. Qünki, silər eƣir ⱪiyinqiliⱪlarƣa ⱪarimay, Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan xad-huramliⱪ iqidə Hudaning sɵzini ⱪobul ⱪildinglar. Nətijidə, silərmu Makedoniyə wə Yunan ɵlkiliridiki pütkül etiⱪadqilarƣa ülgə boldunglar. Rəbbimiz ⱨəⱪⱪidiki sɵzlər silərdin baxlinip, Makedoniyə wə Yunanƣila əməs, ⱨəmmə yərgə tarⱪiliptu. Biz u yərlərgə barƣinimizda, kixilərning silərning Hudaƣa bolƣan etiⱪadinglardin alliⱪaqan həwiri barliⱪini uⱪtuⱪ. Xunga, bizning etiⱪadinglar toƣrisida yənə eƣiz eqiximizning ⱨajiti yoⱪ. Biz barƣan jaydiki kixilər silərning bizni illiⱪ ⱪobul ⱪilƣanliⱪinglarni angliƣanidi. Ular silərning butlarƣa qoⱪunuxtin waz keqip, ⱨayat bolƣan ⱨəⱪiⱪiy Hudaƣa hizmət ⱪilix üqün uningƣa yüzləngənlikinglarni bizgə eytti. 10 Ular yənə bizgə silərning Hudaning Oƣlining, yəni Huda ɵlümdin tirildürgən Əysa Məsiⱨning ərxtin ⱪayta kelixini kütüwatⱪanliⱪinglarni eytti. Bizlərni Hudadin kelidiƣan ƣəzəptin ⱪutⱪuzƣuqi dəl Əysa Məsiⱨtur.


2

Pawlusning Salonikadiki hizmiti
Ⱪerindaxlar, silərgə məlumki, bizning ⱪexinglarƣa barƣinimiz bikarƣa kətmidi. Silərgə yənə xumu məlumki, biz ⱪexinglarƣa berixtin ilgiri Filipi xəⱨiridə turƣan waⱪtimizda, u yərdə azab qəktuⱪ wə ⱨaⱪarətkə uqriduⱪ. Keyin, silərning xəⱨiringlardimu yənə ⱪattiⱪ ⱪarxiliⱪlarƣa uqriduⱪ. Lekin, biz Hudaning yardimi bilən ƣəyrətkə kelip, Hudaning hux həwirini silərgə yətküzduⱪ. Biz bu hux həwərni birər sahtiliⱪ, yaman niyət yaki ⱨiyligərlik bilən yətküzüwatⱪinimiz yoⱪ. Əməliyəttə, Huda bizni layiⱪ kɵrüp, hux həwərni yətküzüx wəzipisini bizgə tapxurdi. Biz hux həwərni insanlarni hursən ⱪilix üqün əməs, bəlki bizning ⱪəlbimizni kɵzitiwatⱪan Hudani hursən ⱪilix üqün yətküzüwatimiz. Silərgə məlumki, biz ⱨeqⱪaqan silərning yeninglarƣa huxamət ⱪilƣili yaki niⱪablinip təməhorluⱪ ⱪilƣili barmiduⱪ. Buningƣa Huda guwaⱨtur. Məyli silər bolunglar yaki baxⱪilar bolsun, biz ⱨeqkimdin birər mahtax təmə ⱪilmiduⱪ. Əysa Məsiⱨning əlqiliridin bolƣanliⱪimiz üqün, yardiminglarni tələp ⱪilixⱪa ⱨəⱪliⱪ iduⱪ. Lekin, silərgə huddi balilirini baƣriƣa basⱪan mulayim anidək mu’amilə ⱪilduⱪ. Xu qaƣda, silərgə xundaⱪ muⱨəbbət baƣliƣaniduⱪki, biz Hudaning hux həwirinila əməs, ɵz jenimiznimu təⱪdim ⱪilixⱪa razi iduⱪ. Qünki, silərni xu ⱪədər yahxi kɵrəttuⱪ! Ⱪerindaxlar, bizning ⱪandaⱪ tirixip-tirmixip ixligənlikimiz jəzmən esinglarda bardur. Biz ⱨeqⱪaysinglarƣa eƣirimizni salmasliⱪ üqün, bir tərəptin keqə-kündüzləp ixləp turmuximizni ⱪamdisaⱪ, yənə bir tərəptin Hudaning hux həwirini silərgə yətküzduⱪ. 10 Etiⱪadqilardin bolƣan silərning aranglardiki əməliy ⱨərikitimizning pak, ⱨəⱪⱪaniy wə əyibsiz ikənlikigə ɵzünglar guwaⱨliⱪ berələysilər, buningƣa Hudamu guwaⱨtur. 11 Silərgə məlumki, biz ⱨərbiringlarƣa ata pərzəntigə əjir singdürgəndək əjir singdürduⱪ, 12 silərgə mədət bərduⱪ, təsəlli bərduⱪ. Silərni ɵz padixaⱨliⱪiƣa wə xan-xəripigə qaⱪirƣan Hudaning pərzəntlirigə layiⱪ yaxaxⱪa dəwət ⱪilduⱪ.
13 Hudaƣa ⱨəmixə xükür eytiximizdiki yənə bir səwəb xuki, silər bizdin Hudaning sɵzini anglap, uni ⱪobul ⱪilƣininglarda, bu sɵzni insanlarning sɵzi əməs, bəlki Hudaning sɵzi dəp etirap ⱪildinglar. Əməliyəttimu, bu sɵz Hudaning sɵzi bolup, u ⱨazir uningƣa ixinidiƣan silərgə küqlük təsir kɵrsətməktə. 14 Ⱪerindaxlar, silərning əⱨwalinglarmu Hudaƣa etiⱪad ⱪilƣan wə Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan Yəⱨudiyə ɵlkisidiki etiⱪadqilar jama’ətqiliklirigə ohxaydu. Qünki, ularning xu yərdiki Yəⱨudiylar təripidin ziyankəxlikkə uqriƣiniƣa ohxax, silərmu ɵz yurtdaxliringlar təripidin ziyankəxlikkə uqridinglar. 15-16 Burun Yəⱨudiylarning əjdadliri pəyƣəmbərlərni ɵltürgən, keyin ularning əwladliri Rəbbimiz Əysani ɵltürdi. Ⱨazir yənila bəzi Yəⱨudiylar bizgimu zulum selip, bizni biz hux həwər tarⱪitiwatⱪan xəⱨərlərdin ⱪoƣlap qiⱪardi. Ularning bundaⱪ ⱪilmixliri Hudaning ƣəzipini kəltüridu. Ular huddi pütkül insanlar bilən düxmənləxkəndək, bizning Yəⱨudiy əməslərning ⱪutⱪuzuluxⱪa erixixi üqün ularƣa bu hux həwərni tarⱪitiximizƣa tosⱪunluⱪ ⱪiliwatidu. Buning bilən, ular gunaⱨlirini üzlüksiz kɵpəytip, qekigə yətküzməktə. Xuning üqün, Hudaning ƣəzipi əmdi ularƣa qüxüx aldida turidu.
Pawlusning ənsirixi
17 Ⱪerindaxlar, biz amalsiz ⱨalda silərdin waⱪitliⱪ ayrilduⱪ. Biz silər bilən billə bolmisaⱪmu, ⱪəlbimiz yənila silər bilən billə. Biz silər bilən yənə bir ⱪetim didar kɵrüxüxkə intizar bolƣanliⱪimiz üqün, yeninglarƣa berixⱪa intayin tirixtuⱪ! 18 Bizning yeninglarƣa barƣumiz kəlgənidi. Bolupmu, mənki Pawlus nəqqə ⱪetim silərni yoⱪlap barmaⱪqi bolƣan bolsammu, biraⱪ buningƣa Xəytan tosalƣu boldi. 19 Silərning etiⱪadinglarda ahirƣiqə qoⱪum qing turidiƣanliⱪinglarƣa ixinimiz wə silər üqün bək huxal bolimiz. Rəbbimiz Əysa ⱪayta kəlgəndə, uning aldida pəhirlinidiƣan tajimiz dəl silər əməsmu? 20 Biz ⱨəⱪiⱪətən silərdin pəhirlinimiz, silər bizning huxalliⱪimiz!


3

1-2 Biz silərning həwiringlarni alalmay, taⱪitimiz ⱪalmiƣanda, ɵzimiz Afina xəⱨiridə yalƣuz ⱪelip, aldinglarƣa ⱪerindiximiz ⱨəm Huda yolida biz bilən billə Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪⱪidiki hux həwərni tarⱪitiwatⱪan hizmətdiximiz Timotiyni əwətixni ⱪarar ⱪilduⱪ. Bizning uni əwətiximizdiki məⱪsitimiz, silərning kɵz aldinglardiki ⱪiyinqiliⱪlar səwəbidin etiⱪadinglarning təwrinip ⱪalmasliⱪi ⱨəmdə silərni riƣbətləndürüx wə etiⱪadinglarni küqəytixtur. Bizning qoⱪum ⱪiyinqiliⱪⱪa uqraydiƣanliⱪimizmu silərgə məlum. Biz silər bilən billə bolƣan waⱪtimizda, ⱨəmmimizning ⱪiyinqiliⱪlarƣa uqraydiƣanliⱪimizni silərgə aldin’ala eytⱪaniduⱪ. Əməliyəttimu deginimizdək boldi. Xu səwəbtin taⱪitim taⱪ bolup, etiⱪadinglarning zadi ⱪandaⱪ ikənlikini bilix üqün, Timotiyni yeninglarƣa əwətkənidim. Mən Xəytanning silərni azduruxi wə buning bilən bizning silərgə singdürgən əjrimizning bikarƣa ketixidin ənsirigənidim.
Lekin, yeⱪinda yeninglardin ⱪaytip kəlgən Timotiy etiⱪadinglar wə meⱨir-muⱨəbbitinglar toƣrisida bizgə yahxi həwər elip kəldi. U silərning bizni ⱨər da’im hursənlik bilən əsləp turƣanliⱪinglarni, huddi bizning silərni kɵrgümiz kəlgəndək, silərningmu bizni kɵrgünglar kəlgənlikini eytti. Ⱪerindaxlar, silərning etiⱪadinglar boxaxmaptu. Muxundaⱪ japa-muxəⱪⱪət wə ⱪiyinqiliⱪlar iqidə turƣan biz buningdin qong ilⱨam alduⱪ. Qünki, Rəbbimizgə bolƣan etiⱪadinglar mustəⱨkəm bolƣanliⱪi üqün, biz ⱨəⱪiⱪətən yengiwaxtin roⱨlanduⱪ, silər üqün huxalliⱪⱪa qɵmduⱪ. Bundaⱪ əⱨwalda biz Hudaning aldida silər üqün ⱪandaⱪmu təxəkkür eytmay turalaymiz! 10 Silər bilən didar kɵrüxüx wə etiⱪadinglardiki yetərsizliklərni tüzitixkə yardəm berəliximiz üqün, keqə-kündüz qin ⱪəlbimizdin Hudaƣa du’a ⱪilmaⱪtimiz.
11 Atimiz Huda wə rəbbimiz Əysa bizning silər bilən kɵrüxüximizgə yol aqⱪay. 12 Rəbbimiz Silərning bir-biringlarƣa wə ⱨəmmə adəmlərgə bolƣan meⱨir-muⱨəbbitinglarni bizning silərgə bolƣan meⱨir-muⱨəbbitimizdək tolup taxturƣay. 13 Ⱨəm xu arⱪiliⱪ, Rəbbimiz Əysa ɵzigə mənsup bolƣan barliⱪ muⱪəddəs həlⱪi bilən billə ⱪaytip kəlginidə, silərning atimiz Hudaning aldida əyibsiz wə pak boluxunglar üqün iradənglarni mustəⱨkəm ⱪilƣay!


4

Hudani hursən ⱪilidiƣan ⱨayat yoli
Ⱪerindaxlar, ahirda biz yənə xuni deməkqimizki, Hudani hursən ⱪilix üqün ⱪandaⱪ yaxax kerəklikini bizdin ɵginiwaldinglar ⱨəmdə silər əməliyitinglardimu bizdin ɵgəngininglar boyiqə xundaⱪ yaxawatisilər. Əmdi Hudani hursən ⱪilixⱪa tehimu tirixixinglarni Rəbbimiz Əysaning nami bilən soraymiz. Qünki, silər bizning Rəbbimiz Əysaning nami bilən silərgə yətküzgən təlimlirimizni bilisilər. Hudaning iradisi xuki, pak bolunglar wə jinsiy əhlaⱪsizliⱪtin saⱪlininglar; 4-5 Ⱨərbiringlar Hudani tonumaydiƣan adəmlərdək xəⱨwaniy ⱨəwəslərgə berilməy, bəlki teninglardiki bu ⱨəwəslərni baxⱪurup, pak wə izzət-ⱨɵrmitinglar bilən ⱨayat kəqürünglar.* Jümlining əng ahirⱪi bɵlikini “pakliⱪinglar wə izzət-ⱨɵrmitinglar bilən bir ayal ⱨəmraⱨ tepinglar” yaki “pakliⱪinglar wə izzət-ⱨɵrmitinglarni saⱪlap, ayalinglar bilən yaxanglar” dəpmu qüxinixkə bolidu. Bu yaman ixlarda ⱪerindaxliringlarni aldap, ulardin paydilinip kətmənglar. Ilgiri silərni agaⱨlandurƣinimizdək, Rəbbimiz mana xundaⱪ gunaⱨlar tüpəylidin insanlarni jazalaydu. Qünki, Huda bizni napak əməs, bəlki pak yaxaxⱪa qaⱪirdi. Xuning üqün, bu təlimni rət ⱪilƣan kixi insanni əməs, bəlki silərgə Muⱪəddəs Roⱨ ata ⱪilƣan Hudani rət ⱪilƣan bolidu.
Ⱪerindaxliⱪ meⱨir-muⱨəbbitigə kəlsək, bu toƣrisida silərgə hət yeziximizning ⱨajiti yoⱪ. Qünki, Huda bir-biringlarƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitixni ɵgətkən. 10 Əməliyəttə, silər pütün Makedoniyə ɵlkisidiki ⱪerindaxlarƣa xundaⱪ ⱪiliwatisilər. Xundaⱪ bolsimu, ⱪerindaxlar, meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitixtə tehimu tirixixinglarni soraymiz. 11 Silərgə tapiliƣinimizdək, tinq-aman ⱨayat kəqürüxkə, baxⱪilarning ixliriƣa arilaxmay, ɵz ixinglar bilən boluxⱪa wə ikki bilikinglarƣa tayinip yaxaxⱪa tirixinglar. 12 Mana xundaⱪ ⱪilsanglar, etiⱪadqilar jama’ətqilikining sirtidiki kixilər aldida izzət-ⱨɵrmətkə igə bolup yaxiyalaysilər wə iⱪtisad jəⱨəttə ⱨeqkimgə beⱪinmaysilər.
Əysa Məsiⱨning ⱪayta kelixi
13 Ⱪerindaxlar, silərning Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmay ümidsizlik iqidə yaxawatⱪan kixilərdək ⱨəsrət qəkməslikinglar üqün, biz, aləmdin ɵtkən etiⱪadqilar toƣrisidiki ⱨəⱪiⱪəttin həwərdar boluxunglarni halaymiz. 14 Əysa Məsiⱨning ɵlüp tirilgənlikigə ixəngənikənmiz, Əysa Məsiⱨ ⱪayta kəlgəndə Hudaning aləmdin ɵtkən etiⱪadqilarni Əysa Məsiⱨ bilən billə elip kelidiƣanliⱪiƣa ixiniximiz kerək. 15 Biz ⱨazir Rəbbimizning sɵzi boyiqə silərgə xuni eytimizki, Rəbbimiz ⱪayta kəlgəndə, biz ⱨayat yaxawatⱪanlar ⱨərgizmu ɵlüp kətkən etiⱪadqilardin awwal Rəbbimiz bilən jəm bolalmaymiz. 16 Rəbbimiz ɵzi bir pərman arⱪiliⱪ bax pərixtining awazi wə Huda yangratⱪan Kanay sadasi bilən asmandin qüxidu. Əysa Məsiⱨkə mənsup bolup ɵlüp kətkənlər awwal tirilidu. 17 Keyin ⱨayat yaxawatⱪan bizlər, yəni bu dunyada ⱨayat kəqürüwatⱪanlar axu ɵlgənlər bilən birliktə Rəbbimiz bilən asmanda kɵrüxüx üqün, bulutlar arisiƣa kɵtürülimiz. Xuningdin keyin, Rəbbimiz bilən mənggü birgə bolimiz. 18 Xunga, bir-biringlarni bu sɵzlər bilən riƣbətləndürünglar.

*4-5
Jümlining əng ahirⱪi bɵlikini “pakliⱪinglar wə izzət-ⱨɵrmitinglar bilən bir ayal ⱨəmraⱨ tepinglar” yaki “pakliⱪinglar wə izzət-ⱨɵrmitinglarni saⱪlap, ayalinglar bilən yaxanglar” dəpmu qüxinixkə bolidu.5

Rəbbimizning ⱪayta kelixini kütüwelix
Ⱪerindaxlar, silərgə bu ixlarning ⱪaqan yüz beridiƣanliⱪi toƣrisida yezixim ⱨajətsiz. Qünki, silərmu yahxi bilisilər, Rəbbimizning ⱪayta kelidiƣan küni huddi keqidiki oƣrining kelixigə ohxax tuyuⱪsiz kelidu. Kixilər “dunya tinq-aman” dəp turƣanda, tasadipiy ularƣa ⱨalakət kelidu. Bu huddi ⱨamilidar ayalning tolƣiⱪi uxtumtut tutⱪiniƣa ohxax bolup, uningdin ⱪeqip ⱪutulƣili bolmaydu. Lekin, ⱪerindaxlar, silər Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣanliⱪinglar üqün, ⱪarangƣuluⱪta əməssilər. Xunga, u kün silərni oƣriƣa ohxax qɵqütüp kəlməydu. Biz ⱨəmmimiz kündüzning, yəni yoruⱪluⱪning pərzəntlirimiz. Ⱨəmmimiz keqining, yəni gunaⱨning ⱪarangƣuluⱪiƣa mənsup əməsmiz. Xuning üqün, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣanlardək uhlap yatmayli. Əksiqə, səgək wə ⱨoxyar bolayli. Uhlaydiƣanlar keqisi uhlaydu, məs bolidiƣanlarmu keqisi məs bolidu. Yoruⱪluⱪⱪa mənsup bolƣan bizlər bolsaⱪ üstimizgə etiⱪad wə meⱨir-muⱨəbbət sawutini, beximizƣa ⱪutⱪuzulux ümidining dubulƣisini kiyip, ɵzimizni səgək tutuximiz kerək. Qünki, Huda bizni ɵz ƣəzipigə uqrisun dəp əməs, bəlki Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzulsun, dəp talliƣandur. 10 Əysa Məsiⱨ biz üqün ɵldi. Buningdiki məⱪsət, u ⱪayta kəlgəndə, biz məyli ⱨayat yaki ɵlgən bolayli, bizning uning bilən billə mənggü yaxiximiz üqündur. 11 Xuning üqün, ⱨazirmu bir-biringlarni burunⱪiƣa ohxax dawamliⱪ riƣbətləndürüp, bir-biringlarning etiⱪadini küqəytinglar.
Ahirⱪi təlim wə salamlar
12 Ⱪerindaxlar, aranglarda japaliⱪ ixləwatⱪan wə Rəbbimizning yolida silərgə yetəkqilik ⱪilip, nəsiⱨət ⱪiliwatⱪanlarni ⱪədirlixinglarni soraymiz. 13 Ularning bu hizmətliri üqün ularƣa qongⱪur ⱨɵrmət wə muⱨəbbitinglar bilən mu’amilə ⱪilinglar. Bir-biringlar bilən inaⱪ ɵtünglar. 14 Ⱪerindaxlar, silərdin ɵtünimizki, bikar tələplərni oyƣitinglar, yürəksizlərni riƣbətləndürünglar, ajizliⱪi bolƣanlarƣa yar-yɵlək bolunglar wə ⱨəmmə adəmgə səwrqan bolunglar. 15 Ⱨeqⱪaysinglar yamanliⱪⱪa yamanliⱪ ⱪayturmanglar. Əksiqə, bir-biringlarƣa wə barliⱪ kixilərgə ⱨəmixə yahxiliⱪ ⱪilixni niyət ⱪilinglar.
16 Ⱨər da’im huxal-huram bolunglar. 17 Ⱨəmixə du’a ⱪilinglar. 18 Ⱨərⱪandaⱪ əⱨwalda Hudaƣa xükür eytinglar. Qünki, mana bular Hudaning Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan silərgə ⱪaratⱪan iradisidur. 19 Muⱪəddəs Roⱨning ⱪəlbinglardiki otini ɵqürmənglar. 20 Aranglarda yətküzülgən wəⱨiylərgə səl ⱪarimanglar. 21 Ularning ⱨəmmisini təkxürüp kɵrüp, ⱨəⱪiⱪətən Hudadin kəlgən yaki kəlmigənlikini pərⱪ etip, Hudadin kəlgən wəⱨiyni ⱪobul ⱪilinglar. 22 Ⱨər hil yamanliⱪlardin yiraⱪ turunglar.
23 Bizgə amanliⱪ ata ⱪilƣuqi Huda ɵzi silərni təltɵküs pak ⱪilƣay. Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ ⱪayta kəlgüqə Huda roⱨinglar, jeninglar wə teninglarni əyibsiz saⱪliƣay. 24 Silərni qaⱪirƣan Huda jəzmən xundaⱪ ⱪilidu. U ixənqliktur!
25 Ⱪerindaxlar, biz üqün du’a ⱪilinglar. 26 Ⱨəmmə ⱪerindaxlar bilən meⱨribanlarqə salamlixinglar. 27 Rəbbimizning nami bilən silərning bu hətni xu yərdiki ⱨəmmə ⱪerindaxlarƣa oⱪup berixinglarni tapilaymən.
28 Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪiti silərgə yar bolƣay!