Timotiyƣa yezilƣan birinqi hət
1

Ⱪutⱪuzƣuqimiz Hudaning wə ümidimiz bolƣan Əysa Məsiⱨning əmri bilən uning əlqisi boluxⱪa tallanƣan mənki Pawlustin etiⱪad yolida ɵz oƣlumdək bolup ⱪalƣan Timotiyƣa salam. Huda’atimiz wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ sanga meⱨir-xəpⱪət, rəⱨimdillik wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Sahta təlimlərni tosux
Makedoniyə ɵlkisigə barƣanda sanga eytⱪinimdək, sening dawamliⱪ Əfəs xəⱨiridə ⱪelip, aranglardiki bəzi kixilərning natoƣra təlimlərni tarⱪitixini tosuxungni soraymən. Ularƣa əpsanilər wə uzundin-uzunƣa sozulƣan nəsəbnamilər bilən waⱪtini israp ⱪilmasliⱪini buyruƣin. Bular pəⱪət bimənə talax-tartixlarni kəltürüp qiⱪiridu, xundaⱪla etiⱪad bilən ⱪilinidiƣan Huda yolidiki ixlarni ⱪilixⱪa paydisiz bolidu. Huda yolida mengix pəⱪət etiⱪad arⱪiliⱪla əməlgə axidu. Bizning bundaⱪ buyruⱪ ⱪiliximizdin məⱪsət, pak ⱪəlb, sap wijdan wə qin etiⱪadtin kelip qiⱪⱪan meⱨir-muⱨəbbətni baxⱪilarƣa kɵrsitixinglar üqündur. Bəzi kixilər bu təlimdin qətnəp, bimənə gəplərni ⱪilip yüridu. Ularning baxⱪilar təripidin Təwrat ⱪanunining ɵlimasi, dəp atalƣusi bar. Biraⱪ, ular ɵzlirining nemə dəwatⱪanliⱪini yaki ɵzlirining ixənq bilən eytⱪan sɵzlirining nemə ikənlikini qüxənməydu.
Bizgə məlumki, əgər kixilər Təwrat ⱪanunini toƣra ⱪollansa, u paydiliⱪtur. Biz yənə xuni biliximiz kerəkki, Təwrat ⱪanuni Hudaning əmrlirigə boysunidiƣan adəmlər üqün əməs, bəlki natoƣra ixlarni ⱪilƣuqilar üqün tüzülgəndur, yəni ⱪanunƣa hilapliⱪ ⱪilƣuqilar, boyni ⱪattiⱪlar, Huda yolida mangmiƣanlar, gunaⱨkarlar, Hudaƣa bipərwaliⱪ ⱪilƣuqilar, Hudani məshirə ⱪilƣuqilar, ata-anisini yaki baxⱪilarni ɵltürgən ⱪatillar, 10 zinahorlar, ohxax jinstiki buzuⱪlar, ⱪul sodigərliri, yalƣanqilar, ⱪəsəmhorlar wə baxⱪa ⱪilmixlar bilən toƣra təlimlərgə hilapliⱪ ⱪilƣan kixilər üqün tüzülgəndur. 11 Bu təlimlər mədⱨiyiləxkə munasip bolƣan Huda təripidin manga amanət ⱪilinƣan uluƣ hux həwərgə asaslanƣan.
Hudaning rəⱨimdillikigə xükür
12 Manga küq-ⱪudrət bərgən rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə xükür eytimən. Qünki, u meni ixənqlik dəp ⱪarap, ɵz hizmitigə təyinlidi. 13 Mən burun Əysa Məsiⱨkə kupurluⱪ ⱪilip, uningƣa etiⱪad ⱪilƣuqilarƣa ziyankəxlik ⱪilƣan rəⱨimsiz bir adəm bolsammu, u yənila manga rəⱨim ⱪildi. Qünki, mən bu ixlarni nadanliⱪ wə Əysa Məsiⱨkə bolƣan etiⱪadsizliⱪtin ⱪilƣanidim. 14 Rəbbimiz manga mol meⱨir-xəpⱪitini kɵrsitip, meni Əysa Məsiⱨtin kelidiƣan etiⱪad wə meⱨir-muⱨəbbət bilən toldurdi. 15 “Əysa Məsiⱨ gunaⱨkarlarni ⱪutⱪuzux üqün dunyaƣa kəldi” degən bu sɵz ⱨəⱪtur wə uni ⱪobul ⱪilixⱪa pütünləy ərziydu. Mən gunaⱨkarlar iqidiki əng uqiƣa qiⱪⱪan gunaⱨkar bolimən. 16 Lekin, Əysa Məsiⱨ manga rəⱨim-xəpⱪət ⱪildi. Buningdin məⱪsət, u ɵzining məndək uqiƣa qiⱪⱪan bir gunaⱨkarƣa qəksiz səwr-taⱪət kɵrsitixi arⱪiliⱪ baxⱪilarƣa ülgə ⱪalduruxtur, yəni bu keyin ɵzigə etiⱪad ⱪilip, mənggülük ⱨayatⱪa erixidiƣanlarƣa berilgən ülgidur. 17 Barliⱪ ⱨɵrmət wə xan-xərəp Hudaƣa əbədil’əbəd mənsuptur. U mənggülük padixaⱨ, yəni ɵlməydiƣan wə kɵz bilən kɵrgili bolmaydiƣan birdinbir Hudadur, amin!
18 Əy, oƣlum Timotiy, burun sən toƣruluⱪ eytilƣan wəⱨiylərgə asasən bu buyruⱪlarni sanga tapxurimən. Bu wəⱨiylərni ⱪoral ⱪilsang, Rəbbimiz üqün uluƣ kürəxlərni ⱪilalaysən. 19 Etiⱪadta wə pak wijdaningda qing tur. Bəzilər pak wijdanini bir yaⱪⱪa ⱪayrip ⱪoydi. Nətijidə, ularning etiⱪadi huddi hada taxⱪa urulƣan kemigə ohxax wəyran boldi. 20 Imeney wə Iskəndərlər mana xundaⱪ kixilərdindur. Ularni kupurluⱪ ⱪilmasliⱪni ɵgənsun dəp, Xəytanning ilkigə ⱪayturdum.* Bu, etiⱪad yolidin qətnigən kixilərni etiⱪadqilar jama’ətqilikidin qiⱪiriwetix degənliktur. Bundaⱪlar gunaⱨini tonumiƣuqə ⱪobul ⱪilinmaytti.

*20
Bu, etiⱪad yolidin qətnigən kixilərni etiⱪadqilar jama’ətqilikidin qiⱪiriwetix degənliktur. Bundaⱪlar gunaⱨini tonumiƣuqə ⱪobul ⱪilinmaytti.2

Du’a wə ibadət
Aldi bilən səndin wə barliⱪ etiⱪadqilardin pütkül insan üqün Hudadin tiləklər tiləxni, Hudaƣa du’a-tilawət ⱪilixni, baxⱪilar üqün muraji’ət ⱪilixni wə Hudaƣa xükürlər eytixni, bolupmu padixaⱨlar wə barliⱪ əməldarlar üqün du’a-tilawət ⱪilixni ɵtünimən. Bundaⱪ bolƣanda, biz aman-esən ⱨayat kəqürələymiz. Xundaⱪla, ⱨayatimiz Hudaƣa bolƣan ihlasmənlik wə ⱨɵrmət bilən tolidu. Bundaⱪ du’a-tilawət ⱪilix yahxidur. U, ⱪutⱪuzƣuqimiz Hudani hursən ⱪilidu. Huda pütkül insanning ⱪutⱪuzuluxi wə ularning ⱨəⱪiⱪətni tonuxini halaydu. Qünki, Huda birdur, Huda bilən insanlar arisidiki kelixtürgüqimu birdur. U bolsimu insan tenidə dunyaƣa kəlgən Əysa Məsiⱨtur. Insanlarning gunaⱨtin azad boluxi üqün, Əysa Məsiⱨ ɵzini ⱪurban ⱪilip bədəl tɵlidi. Huda buningƣa dəl waⱪit-sa’itidə guwaⱨliⱪ bərdi. Mən Yəⱨudiy əməslərgə bu ixlarni yətküzüx üqün jakarqi wə əlqi bolup təyinlinip, ularƣa etiⱪad wə ⱨəⱪiⱪətni ɵgitixkə əwətildim. Mening bu sɵzlirimning ⱨəmmisi rast, mən yalƣan gəp ⱪilmidim.
Xunga, mən xuni ümid ⱪilimənki, etiⱪadqi ərlər məyli ⱪəyərdə bolsun, ⱨər ⱪetim du’aƣa jəm bolƣanda baxⱪilarƣa ƣəzəplənməy, dətalax ⱪilmay, toƣra əməllik ⱪollirini kɵtürüp du’a ⱪilsun. Ayallar qakina kiyinməy, muwapiⱪ wə əhlaⱪliⱪ kiyinixi kerək. Ularning ɵzlirini alaⱨidə yasiwalƣan qaqliri, altun-kümüx, ünqə-mərwayit wə esil kiyim-keqəklər bilən əməs, 10 bəlki yahxi əməliyiti bilən pərdazlixini ümid ⱪilimən. Bu, Huda yolida mangimən dəydiƣan ayallarƣa yarixidu. 11 Etiⱪadqilar jəm bolup təlim alƣanda, ayallar tinq olturup, ita’ətmənlik bilən təlim alsun. 12 Ayallarning ərlərgə təlim berixi yaki ular üstidin ⱨɵküm sürüxigə ruhsət ⱪilmaymən. Əksiqə, ular tinq olturup təlim alsun. 13 Qünki, awwal Adəm’ata, keyin Ⱨawa’ana yaritilƣan. 14 Awwal Xəytan təripidin azdurulƣan Adəm’ata əməs, bəlki ⱨawa’ana bolup, u gunaⱨ sadir ⱪilƣan. 15 Lekin, ayallar Ⱨawa’anining nəslidin tuƣulƣan Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzulidu.* Bu ayətning birinqi jümlisini “lekin, ayallar bala tuƣux wə uni beⱪix jəryanida etiⱪad arⱪiliⱪ erixidiƣan ⱪutⱪuzuluxtin bəⱨrimən bolalaydu” wə yaki “lekin, ayallar Hudaning lənitigə uqriƣanliⱪtin tuƣuti ⱪiyin wə hətərlik bolsimu, uningdin saⱪ-salamət ɵtüp ketidu” dəp qüxinixkimu bolidu. Biraⱪ, ular qoⱪum etiⱪadta qing turup, meⱨir-muⱨəbbətlik bolup, pak wə əhlaⱪliⱪ yaxixi kerək.

*15
Bu ayətning birinqi jümlisini “lekin, ayallar bala tuƣux wə uni beⱪix jəryanida etiⱪad arⱪiliⱪ erixidiƣan ⱪutⱪuzuluxtin bəⱨrimən bolalaydu” wə yaki “lekin, ayallar Hudaning lənitigə uqriƣanliⱪtin tuƣuti ⱪiyin wə hətərlik bolsimu, uningdin saⱪ-salamət ɵtüp ketidu” dəp qüxinixkimu bolidu.3

Etiⱪadqilar jama’ətqilikining baxlamqiliri
“Əgər bir kixi etiⱪadqilar jama’ətqilikigə baxlamqi boluxⱪa intilsə, u yahxi bir wəzipini arzu ⱪilƣan bolidu” degən bu sɵz ⱨəⱪtur. Jama’ətqilik baxlamqisi bolsa əyiblinidiƣan təripi bolmiƣan, ayaliƣa sadiⱪ, ɵzini tutuwalƣan, salmaⱪ, ⱨɵrmətkə sazawər, meⱨmandost, baxⱪilarƣa Huda toƣrisida təlim berələydiƣan boluxi, xundaⱪla, ⱨaraⱪkəx wə zorawan bolmasliⱪi, hux pe’il, gəp talaxmaydiƣan, ɵzini mal-dunyaƣa urmaydiƣan kixi boluxi, ɵz a’ilisini yahxi baxⱪuralaydiƣan boluxi, pərzəntlirini ɵz ata-anisiƣa ⱨɵrmət bilən boysunidiƣan ⱪilip tərbiyiliyələydiƣan kixi boluxi kerək. Qünki, ɵz a’ilisini baxⱪuruxni bilməydiƣan kixi Hudaning jama’ətqilikining ⱨalidin ⱪandaⱪmu həwər alalisun? Jama’ətqilik baxlamqisi yengi etiⱪadqilardin bolmasliⱪi kerək. Əgər undaⱪ bolsa, u təkəbburlixip ketixi mumkin. Buning bilən, umu Xəytanƣa ohxax təkəbburlaxⱪanliⱪi üqün, Hudaning soriⱪiƣa uqraydu. U jama’ətqilikning sirtidimu ⱨɵrmətkə sazawər boluxi kerək. Xundaⱪ bolƣanda, baxⱪilar uni əyibliyəlməydu wə Xəytanmu uni aldam haltisiƣa qüxürəlməydu.
Huddi jama’ətqilikning baxlamqilirigə ohxax, jama’ətqilikning hizmətqilirimu esil pəzilətlik, səmimiy gəp ⱪilidiƣan, ⱨaraⱪ-xarabⱪa berilməydiƣan, mal-dunyaƣa təməhor bolmaydiƣan kixilərdin boluxi, pak wijdani bilən etiⱪadning qongⱪur ⱨəⱪiⱪitidə qing turalaydiƣan boluxi lazim. 10 Bundaⱪ adəmlərni aldi bilən sinap kɵrüp, əyiblinidiƣan tərəpliri bolmisa, andin wəzipigə ⱪoyux kerək. 11 Huddi xuningdək, bu hizmətqilərning ayallirimu Yaki “ayal hizmətqilirimu…” esil pəzilətlik, pitnə-pasat ⱪilmaydiƣan, ɵzini tutuwalƣan wə ⱨərⱪandaⱪ ixta ixənqlik bolƣanlardin boluxi lazim. 12 Hizmətqilər ɵz ayaliƣa sadiⱪ, ɵz pərzəntliri wə ɵz a’ilisini yahxi baxⱪuridiƣan kixilərdin bolsun. 13 Jama’ətqilik iqidə ɵz wəzipisini yahxi orundiƣan hizmətqilər baxⱪilarning ⱨɵrmitigə sazawər bolidu, ularning Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilixtiki ixənqimu zor axidu.
Qongⱪur sir
14 Mən gərqə seni tezrək yoⱪlap berixni arzu ⱪilsammu, yənila bu hətni yazdim. 15 Əgər mən yeningƣa waⱪtida baralmisam, bu hetim sanga Hudaning a’ilisi iqidə ⱪandaⱪ yaxax kerəklikini kɵrsitip beridu. Bu a’ilə bolsa mənggü ⱨayat Hudaƣa mənsup bolƣan etiⱪadqilar jama’ətqilikidur. Bu jama’ətqilik ⱨəⱪiⱪətning tüwrüki wə asasidur. 16 Ⱨəmməyləngə məlumki, etiⱪadimizning siri büyüktur:
 
əysa Məsiⱨ insan tenidə ayan boldi,
Muⱪəddəs Roⱨ uning ⱨəⱪⱪaniyliⱪini ispatlidi,
u pərixtilərgə kɵründi,
u toƣrisidiki həwər pütkül millətlərgə jakarlandi,
insanlar uningƣa etiⱪad ⱪildi,
u uluƣluⱪ iqidə ərxkə kɵtürüldi.

*8
Hizmətqilər – etiⱪadqilar jama’ətqilikidə yetəkqining yardəmqisi bolup, u ⱨər hil əməliy ixlarƣa məs’ul kixidur.

11
Yaki “ayal hizmətqilirimu…”4

Sahta təlim bərgüqilər
Muⱪəddəs Roⱨ xuni bizgə oquⱪ eytiduki, ahir zamanda bəzilər etiⱪadtin tenip, ⱨiyligər jinlar wə ularning sahta təlimlirigə əgixidu. Bundaⱪ təlimlər wijdani yoⱪap kətkən yalƣanqi sahtipəzlər təripidin dunyaƣa tarⱪilidu. Bu yalƣanqilar nikaⱨlinixni wə bəzi yeməkliklərni istemal ⱪilixni mən’i ⱪilidu. Ⱨalbuki, bu yeməkliklərni Huda ɵzigə etiⱪad ⱪilƣan ⱨəm ⱨəⱪiⱪətni bilidiƣanlarning xükür eytip ⱪobul ⱪilixi üqün yaratⱪan. Huda yaratⱪan ⱨəmmə nərsə yahxidur. Ularning ⱨeqⱪaysisi qəkləngən əməs, ularni xükür eytip ⱪobul ⱪilsa bolidu. Qünki, ⱨəmmə nərsə Hudaning sɵzi wə insanlarning du’asi bilən ⱨalal bolidu.
Əysa Məsiⱨning yahxi hizmətkari
Bu nəsiⱨətlərni ⱪerindaxliringning səmigə salsang, Əysa Məsiⱨning yahxi hizmətkari bolƣan bolisən. Xundaⱪla, sening ɵzüng əgəxkən etiⱪad toƣrisidiki ⱨəⱪiⱪət wə toƣra təlimlər bilən ozuⱪlanƣanliⱪing ayan bolidu. Hudaning ⱨəⱪiⱪitini burmilaydiƣan bimənə əpsanilərni rət ⱪilip, ɵzüngni ihlasmənlik yolida yetildürgin. Bədənni yetildürüxning paydisi bar, əlwəttə. Lekin, ihlasmənlikni yetildürüxning paydisi tehimu kɵptur. Qünki u, bu dunya wə u dunyadiki ⱨayat üqün bəht elip kelidu. Bu sɵzlər ⱨəⱪtur wə pütünləy ⱪobul ⱪilixⱪa ərziydu. 10 Buning üqün əjir singdürüwatimiz wə kürəx ⱪiliwatimiz. Qünki, ümidimizni pütkül insanning, bolupmu etiⱪad ⱪilƣuqilarning ⱪutⱪuzƣuqisi – mənggü ⱨayat Hudaƣa baƣliduⱪ.
11 Bu ixlarni ⱪerindaxliringƣa tapiliƣin wə ɵgətkin. 12 Baxⱪilar seni yax, dəp sanga səl ⱪarimisun. Sən sɵzliringdə, əməliyitingdə meⱨir-muⱨəbbət, etiⱪad wə pakliⱪta etiⱪadqilarƣa ülgə bol. 13 Mən seni yoⱪlap barƣuqə, ɵzüngni jama’ətqilikkə muⱪəddəs yazmilar oⱪup berix, nəsiⱨət ⱪilix wə təlim berixkə beƣixliƣin. 14 Muⱪəddəs Roⱨ sanga ata ⱪilƣan ⱪabiliyətkə bipərwaliⱪ ⱪilma. Bu ⱪabiliyət Hudaning wəⱨiysi wə jama’ətqilik yetəkqilirining ⱪollirining uqangƣa tegixi* Jama’ətqilik yetəkqiliri etiⱪadqini birər wəzipigə təyinligəndə, ⱪollirini uning uqisiƣa ⱪoyup turup du’a ⱪilidu. arⱪiliⱪ sanga berilgən. 15 Xuning üqün, bu ixlarni jan-diling bilən ⱪil. Ɵzüngni ularƣa xundaⱪ atiƣinki, ⱨəmmə kixi sening alƣa basⱪanliⱪingni kɵrsun. 16 Ɵzünggə wə bərgən təliminggə diⱪⱪət ⱪil ⱨəmdə uni izqil dawamlaxtur. Qünki, xundaⱪ ⱪilsang, ɵzüngmu wə sanga ⱪulaⱪ salƣanlarmu ⱪutⱪuzulidu.

*14
Jama’ətqilik yetəkqiliri etiⱪadqini birər wəzipigə təyinligəndə, ⱪollirini uning uqisiƣa ⱪoyup turup du’a ⱪilidu.5

Etiⱪadqilarning məs’uliyiti
Yaxanƣan ərlər səwənlik ɵtküzsə, ularni ⱪattiⱪ əyiblimigin. Əksiqə, ularƣa atangni ⱨɵrmətligəndək ⱨɵrmət bilən nəsiⱨət bərgin. Xuningdək, yax ərlərgə ɵz ⱪerindaxliringƣa mu’amilə ⱪilƣandək mu’amilə ⱪil. Yaxanƣan ayallarƣa anangƣa mu’amilə ⱪilƣandək mu’amilə ⱪil. Yax ayallarƣimu singilliringƣa mu’amilə ⱪilƣandək pak ⱪəlb bilən mu’amilə ⱪil.
Eri ɵlüp kətkən, ⱨəⱪiⱪiy moⱨtajliⱪta ⱪalƣan tul ayallarni ⱨɵrmətləp, ularning ⱨalidin həwər al. Lekin, tul ayallarning pərzəntliri yaki nəwriliri bolsa, u pərzəntlər aldi bilən ɵz a’ilisidin həwər elip, etiⱪadini əməliyətkə maslaxturux arⱪiliⱪ ɵz ata-anisining əjrini yandursun. Qünki bu, Hudani hursən ⱪilidu. Eri ɵlüp kətkən igə-qaⱪisiz tul ayallar ümidini Hudaƣa baƣliƣan bolup, ular keqə-kündüz du’a-tilawəttə bolidu. Lekin, eri ɵlüp kətkən, ⱨuzur-ⱨalawət üqünla yaxaydiƣan tul ayallar ⱨayat bolsimu, roⱨiy jəⱨəttə bəribir ɵlgəngə ⱨesab. Etiⱪadqilarning baxⱪilar təripidin əyiblinidiƣan əⱨwalƣa qüxüp ⱪalmasliⱪi üqün, sən jama’ətqilikkə bu ixlar toƣrisida tərbiyə bərgin. Bir kixi ɵz tuƣⱪanliriƣa, bolupmu a’ilisidikilərgə ⱪarimisa, u Əysa Məsiⱨtin tanƣan dəp ⱪarilip, ⱨətta etiⱪadsizlarqilikmu bolalmaydu.
Etiⱪadqilar jama’ətqilikidə yardəm berilidiƣan, eri ɵlüp kətkən tul ayallarni tizimliƣanda, ular qoⱪum ɵz erigə sadiⱪ bolƣan boluxi wə yexi atmixtin yuⱪiri boluxi kerək. 10 Ular yənə yahxiliⱪliri bilən tonulƣan boluxi, yəni balilirini yahxi tərbiyiləp qong ⱪilƣan, meⱨmandost, kəmtərlik bilən etiⱪadqilarning hizmitidə bolƣan, ⱪiyinqiliⱪta ⱪalƣanlarƣa yardəm ⱪilƣan wə ɵzini ⱨər hil həyr-sahawət ixliriƣa beƣixliƣan ayallar boluxi kerək.
11 Eri ɵlüp kətkən yax tul ayallarni tizimlima. Qünki, bundaⱪ ayallarning jismaniy jəⱨəttiki arzuliri Əysa Məsiⱨkə bolƣan rixtini besip kətsə, ular ⱪayta nikaⱨlinixni arzu ⱪilip, etiⱪadqilar jama’ətqilikidiki hizmitini dawamlaxturuxni halimaydu. 12 Buning bilən, ular dəsləp bərgən wədisigə* Yəni ɵzlirining “pəⱪət Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪilip, yengidin toy ⱪilmaymən” degən wədisi. hilapliⱪ ⱪilix səwəblik əyiblinidu. 13 Ular yənə ⱨurunluⱪni adət ⱪiliwelip, ɵymu ɵy doⱪurup yürüp, ƣəywət ⱪilip, baxⱪilarning ixliriƣa arilixiwalidiƣan walaⱪtəkkürlərdin bolup ⱪelixi mumkin. 14 Xuning üqün, bundaⱪ yax tul ayallarning nikaⱨlinip, pərzənt kɵrüp, ɵy ixliri bilən xuƣullinixini nəsiⱨət ⱪilimən. Xundaⱪ ⱪilƣanda, bizgə ⱪarxi turƣuqilarda ⱨərⱪandaⱪ pitnə-iƣwa tarⱪitix pursiti bolmaydu. 15 Bundaⱪ deyiximdiki səwəb, bəzi tul ayallar alliburun etiⱪadtin qətnəp, Xəytanning kəynigə kirip kətti. 16 Əgər etiⱪadi bar bir ayalning tul ⱪalƣan tuƣⱪanliri bolsa, u ularƣa yardəm bərsun, yükni etiⱪadqilar jama’ətqilikigə ittirip ⱪoymisun. Xundaⱪ bolƣanda, jama’ətqilik ⱨəⱪiⱪiy igə-qaⱪisiz tul ayallarƣa yardəm ⱪilalaydu.
Yetəkqilər toƣrisida
17 Etiⱪadqilar jama’ətqilikini yahxi baxⱪuridiƣan yetəkqilər, bolupmu Hudaning sɵzini yətküzüx wə təlim berixtə əjir singdürgən kixilər qoⱪum qongⱪur ⱨɵrmətkə sazawər boluxi wə uningƣa layiⱪ ⱨəⱪ elixi kerək. 18 Qünki, muⱪəddəs yazmilarda: “Haman təpkən ɵküzning aƣzini boƣma”, “ixqi ɵz ⱨəⱪⱪini elixⱪa ⱨəⱪliⱪtur” deyilgən. 19 Ikki yaki üq guwaⱨqi bolmiƣuqə, jama’ətqilikning yetəkqisi üstidin ⱪilinƣan ərzni ⱪobul ⱪilma. 20 Əgər u gunaⱨ ⱪilƣan bolsa, baxⱪilarningmu buningdin ibrət elixi üqün, jama’ətqilik aldida əyiblənsun. 21 Hudaning, Əysa Məsiⱨning wə Huda talliƣan pərixtilərning aldida sanga xuni buyruymənki, sən bu sɵzlirimgə ⱪət’iy əməl ⱪil. Ayrimiqiliⱪ ⱪilma, ⱨərⱪandaⱪ ixta bir tərəpkə yan basma. 22 Birawning uqisiƣa ⱪolungni ⱪoyup, uni yetəkqilik wəzipisigə təyinləxkə aldirap kətmə, bolmisa uning gunaⱨliriƣa xerik bolup ⱪelixing mumkin. Ɵzüngni pak tutⱪin. 23 (Axⱪaziningning yahxi bolmiƣanliⱪi, xundaⱪla da’im kesəl bolup ⱪalidiƣanliⱪing üqün, sula iqməy, bir’az xarabmu iqip bərgin.) 24 Bəzi kixilərning gunaⱨlirini asanla kɵrüwalƣili bolidu ⱨəm ularning qoⱪum soraⱪⱪa tartilixi eniⱪ. Lekin, bəzi kixilərning gunaⱨliri bolsa keyin axkara bolidu. 25 Huddi xuningƣa ohxax, bəzi kixilərning yahxi əməliyitinimu asanla kɵrüwalƣili bolidu. Lekin, bəzi kixilərning yahxi əməliyiti bolsa keyin məlum bolidu.

*12
Yəni ɵzlirining “pəⱪət Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪilip, yengidin toy ⱪilmaymən” degən wədisi.6

Ⱪul etiⱪadqilarning ⱨəmmisi ɵz hojayinlirini ⱨɵrmətlisun. Xundaⱪ ⱪilƣanda, Hudaning nami wə Hudadin kəlgən təlimning kupurluⱪⱪa uqrap ⱪelixidin saⱪlanƣili bolidu. Hojayinlirimu etiⱪadqi bolsa, ⱪullar: “Biz ⱨəmmimiz Hudaning a’ilisidiki ⱪerindaxlarƣu” dəp, ularƣa ⱨɵrmətsizlik ⱪilmisun. Əksiqə, hojayinliriƣa tehimu yahxi hizmət ⱪilsun. Qünki, ularning yahxi hizmitidin bəⱨrimən bolidiƣan hojayinlar dəl Hudaning yahxi kɵridiƣan bəndiliridur.
Yalƣan təlim wə pulpərəslikning aⱪiwiti
Sən etiⱪadqilarƣa bu təlimlərni ɵgətkin wə tapiliƣin. Ohximaydiƣan təlimlərni tərƣib ⱪilƣan kixi Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning ⱨəⱪ sɵzlirini, xundaⱪla uning bizni ihlasmənlikkə yetəkləydiƣan təlimini ⱪobul ⱪilmiƣan bolidu. Bundaⱪ kixilər təkəbbur, ⱨeqnemə qüxənməydiƣan kixilərdur. Ular ƣowƣa qiⱪirix wə gəp talixixⱪa intayin amraⱪ. Bundaⱪ ixlar baxⱪilarning arisida ⱨəsəthorluⱪ, jedəl-majira, tɵⱨmət, gumanhorluⱪ ⱨəmdə da’imliⱪ sürkilix kəltürüp qiⱪiridu. Bu kixilərning niyiti qirik bolup, ⱨəⱪiⱪəttin məⱨrum bolƣan. Ularning nəziridə ihlasmənlik pəⱪətla bir tapawət yolidur, halas.
Dərwəⱪə, Hudaƣa razimənlik bilən ihlasmən bolƣan adəm ⱨəⱪiⱪiy ronaⱪ tapidu. Biz bu dunyaƣa ⱨeqnemə elip kəlmiduⱪ wə bu dunyadin ⱨeqnemə elip ketəlməymiz. Xunga, yemək-iqmək wə kiyim-keqikimiz toluⱪ bolsila, razi boluximiz kerək. Bay boluxnila oylaydiƣanlar bolsa ⱨaman azdurulup ketidu, ular insanlarni ⱪurutup ⱨalak ⱪilidiƣan nurƣun ziyanliⱪ ⱨəm əhmiⱪanə ⱨəwəslərning toriƣa qüxüp ketidu. 10 Qünki, pulpərəslik ⱨər hil yamanliⱪning yiltizidur. Bəzilər bay bolux ⱨəwisi bilən etiⱪadtin qətnəp, ɵzigə tügiməs azab tepiwaldi.
Timotiyƣa nəsiⱨət
11 Əy Hudaning sadiⱪ bəndisi, sən bundaⱪ ixlardin yiraⱪ tur. Ⱨəⱪⱪaniyliⱪ, ihlasmənlik, etiⱪad, meⱨir-muⱨəbbət, səwr-taⱪət wə mulayimliⱪni izdə. 12 Etiⱪad yolida uluƣ kürəxlərni ⱪil. Huda ata ⱪilƣan mənggülük ⱨayatni ⱪədirlə. Sən buning üqün qaⱪirilding ⱨəmdə nurƣunliƣan guwaⱨqilar aldida bu mənggülük ⱨayatni alliburun oquⱪ etirap ⱪilding. 13 Ⱨəmmigə ⱨayatliⱪ bərgüqi Hudaning, xundaⱪla Pontiy Pilatusⱪa yürəklik ⱨalda uluƣ ⱨəⱪiⱪət toƣrisida guwaⱨliⱪ bərgən Əysa Məsiⱨning aldida sanga xuni tapilaymənki, 14 rəbbimiz Əysa Məsiⱨ ⱪayta kəlgüqə, Hudaning bu əmrlirigə toluⱪ əməl ⱪil, buning bilən ⱨeqkim seni əyibliyəlmisun. 15-16 Mədⱨiyiləxkə munasip bolƣan birdinbir ⱨɵkümran, yəni padixaⱨlarning padixaⱨi, Rəblərning Rəbbi, birdinbir mənggü ɵlməs, adəm yeⱪinlixalmaydiƣan nur iqidə yaxaydiƣan, ⱨeqkim kɵrmigən wə kɵrəlməydiƣan Huda waⱪit-sa’iti kəlgəndə, Əysa Məsiⱨni ⱪayta əwətidu. Barliⱪ ⱨɵrmət wə küq-ⱪudrət Hudaƣa əbədil’əbəd mənsup bolƣay, amin!
17 Bu dunyada bay bolƣanlarƣa məƣrurlanmasliⱪni, ɵtkünqi bayliⱪⱪa ümid baƣlimasliⱪni buyruƣin. Ular ümidini biz bəⱨrimən boluxⱪa tegixlik ⱨəmmini bizgə sehiyliⱪ bilən bərgüqi Hudaƣa baƣlisun. 18 Ularƣa baxⱪilarƣa yahxiliⱪ ⱪilixni wə həyr-sahawətlik ixlarni kɵp ⱪilixni, mərd wə ⱪoli oquⱪ boluxni buyruƣin. 19 Bundaⱪ ⱪilƣanda, ular ⱨəⱪiⱪiy ⱨayatⱪa erixix üqün keləqəktə ɵzlirigə puhta asas bolidiƣan bir həzinə topliyalaydu.
20 Əy Timotiy, sanga amanət ⱪilinƣan bu təlimlərni yahxi saⱪla. Hudaƣa bolƣan ihlasmənlikkə munasip kəlməydiƣan ⱪuruⱪ gəplərdin ⱨəmdə bimənə bilimni bilim degüqilərning talax-tartixliridin saⱪlan. 21 Bəzilər muxundaⱪ bimənə bilimgə əgixip, etiⱪadtin qətnidi.
Hudaning meⱨir-xəpⱪiti silərgə yar bolƣay!