Yuⱨanna yazƣan birinqi hət
1

Əysa Məsiⱨ – ⱨayatliⱪ kalamidur
Biz bu hetimizdə silərgə əzəldin bar bolƣan ⱨayatliⱪ kalami toƣrisida bayan ⱪilmaⱪqimiz. Biz bu ⱨayatliⱪ kalamini ɵz ⱪuliⱪimiz bilən angliƣan, ɵz kɵzimiz bilən kɵrgən wə kɵzətkən ⱨəmdə uni ɵz ⱪollirimiz bilən tutⱪan. Bu ⱨayatliⱪ bizgə ayan boldi. Biz uni kɵrduⱪ. Xunga, bu ⱨəⱪtə guwaⱨliⱪ berimiz ⱨəmdə əslidə ərxtiki Atimiz bilən billə bolup, keyin bizgə ayan bolƣan bu mənggülük ⱨayatni silərgə bayan ⱪilimiz. Silərningmu biz bilən ⱪerindax boluxunglar üqün, kɵrgən wə angliƣanlirimizni silərgə yətküzüwatimiz. Biz bundaⱪ ⱪerindaxliⱪtin billə bəⱨrimən bolalaymiz. Qünki, biz ⱨəmmimiz birliktə atimiz wə uning oƣli Əysa Məsiⱨkə baƣlanduⱪ. Ⱨəmmimizning huxalliⱪi tolup taxsun dəp, bularni silərgə yeziwatimiz.
Hudaning yoruⱪluⱪida pak yaxiximiz kerək
Biz Əysa Məsiⱨtin angliƣan ⱨəm silərgə yətküzməkqi bolƣan həwər dəl xuningdin ibarətki, Huda yoruⱪluⱪtur, uningda ⱨeqⱪandaⱪ ⱪarangƣuluⱪ bolmaydu. Əgər ɵzimizni Hudaƣa yeⱪin dəp turup, yənila gunaⱨ ɵtküzüp, ⱪarangƣuluⱪta mengiwərsək, yalƣan eytⱪan wə ⱨəⱪiⱪətkə əməl ⱪilmiƣan bolimiz. Xunga, Huda yoruⱪluⱪta bolƣinidək, bizmu yoruⱪluⱪta bolsaⱪ, bir-birimizgə yeⱪin bolimiz ⱨəm Hudaning Oƣli Əysa Məsiⱨning ⱪurbanliⱪ ⱪeni bizni barliⱪ gunaⱨtin pak ⱪilidu. Gunaⱨimiz yoⱪ desək, ɵz-ɵzimizni aldiƣan bolimiz wə ⱨəⱪiⱪət ⱪəlbimizdin orun almiƣan bolidu. Gunaⱨlirimizni iⱪrar ⱪilsaⱪ, ixənqlik wə adil Huda gunaⱨlirimizni kəqürüm ⱪilip, bizni barliⱪ gunaⱨlirimizdin pak ⱪilidu. 10 Gunaⱨ ⱪilmiduⱪ desək, Hudani yalƣanqi ⱪilip ⱪoyƣan bolimiz wə uning sɵzi ⱪəlbimizdin orun almiƣan bolidu.


2

Əysa Məsiⱨ – aⱪliƣuqimizdur
Əziz balilirim, mən silərni gunaⱨ sadir ⱪilmisun dəp, bu sɵzlərni yazmaⱪtimən. Mubada birimiz gunaⱨ sadir ⱪilsaⱪ, aⱪliƣuqimiz bolƣan adil Əysa Məsiⱨ ərxtiki atimizning aldida bizni aⱪlaydu. Əysa Məsiⱨ gunaⱨlirimizning kəqürüm ⱪilinixi üqün ⱪilinƣan ⱪurbanliⱪtur. Uning ɵz jenini ⱪurban ⱪilixi pəⱪət bizning gunaⱨlirimiz üqünla əməs, bəlki pütkül dunyadiki insanlarning gunaⱨliri üqündur.
Hudaning əmrlirigə əməl ⱪilsaⱪ, u qaƣda Hudani tonuƣanliⱪimizni bilələymiz. “Hudani tonuymən” dəp turup, uning əmrlirigə əməl ⱪilmiƣan kixi yalƣanqidur, uningda ⱨəⱪiⱪət yoⱪtur. Lekin, Hudaning sɵzigə əməl ⱪilsaⱪ, Hudaƣa bolƣan meⱨir-muⱨəbbitimizni ⱨəⱪiⱪətən mukəmməl ipadiligən bolimiz. Ɵzimizning Hudaƣa baƣlinip yaxawatⱪanliⱪimizni ənə xuningdin bilələymiz. “Hudaƣa baƣlinip yaxaymən” degən kixi Əysa Məsiⱨkə ohxax yaxixi kerək.
Ⱪerindaxlarƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitiximiz kerək
Ⱪədirlik ⱪerindaxlar, silərgə burun anglap baⱪmiƣan yengi bir əmrni əməs, bəlki burundin tartip silər ⱪobul ⱪilip keliwatⱪan kona əmrni yazmaⱪtimən. Bu əmr Hudaning silər burundinla anglap keliwatⱪan sɵzidur. Lekin, bu əmrni yengi əmr desəkmu bolidu. Qünki, uning ⱨəⱪiⱪət ikənliki Əysa Məsiⱨning ⱨayatida wə silərning ⱨayatinglarda namayan boldi. Ⱪarangƣuluⱪ ahirlaxmaⱪta, ⱨəⱪiⱪiy yoruⱪluⱪ bolsa ɵz nurini qeqixⱪa baxlimaⱪta. Kimdəkim ɵzini “yoruⱪluⱪta yaxawatimən” dəp turup, ⱪerindixiƣa ɵqmənlik ⱪilsa, u yənila ⱪarangƣuluⱪta turuwatⱪan bolidu. 10 Ⱪerindixiƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətkən kixi yoruⱪluⱪta yaxaydu, uningda gunaⱨⱪa baxlaydiƣan ⱨeqnemə ⱪalmaydu. 11 Lekin, ⱪerindixiƣa ɵqmənlik ⱪilƣan kixi ⱪarangƣuluⱪtidur. U ⱪarangƣuluⱪta mangidu wə ⱪəyərgə ketiwatⱪanliⱪini bilməydu, qünki ⱪarangƣuluⱪ uning kɵzlirini kor ⱪiliwətkən.
 
12 Əziz balilirim, mən bu hetimni silərgə yeziwatimən,
qünki gunaⱨliringlar Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ kəqürüm ⱪilindi.
13 Atilar, buni silərgə yeziwatimən,
qünki silər əzəldin bar bolƣuqini tonudunglar.
Yigitlər, buni silərgə yeziwatimən,
qünki silər Xəytan üstidin ƣəlibə ⱪildinglar.
14 Əziz balilirim, buni silərgə yeziwatimən,
qünki silər ərxtiki atimizni tonudunglar.
Atilar, buni silərgə yeziwatimən,
qünki silər əzəldin bar bolƣuqini tonudunglar.
Yigitlər, buni silərgə yeziwatimən,
qünki etiⱪadinglar küqlük,
Hudaning sɵzi ⱪəlbinglarda yaxaydu,
Xəytan üstidinmu ƣəlibə ⱪildinglar.
 
15 Bu dunyani wə bu dunyadiki ixlarni sɵymənglar. Bu dunyani sɵysənglar, ərxtiki atimizni sɵymigən bolisilər. 16 Qünki, bu dunyadiki ixlar, yəni jismaniy ⱨəwəs, aqkɵzlük wə məƣrurluⱪⱪa ohxaxlarning ⱨəmmisi bu dunyaƣa mənsup bolup, ular ⱨərgizmu ərxtiki atimizdin kəlgən əməs. 17 Bu dunya wə uningdiki ⱨəwəslərning ⱨəmmisi ɵtüp ketidu. Lekin, Hudaning iradisigə əməl ⱪilƣan kixi mənggü yaxaydu.
Əysa Məsiⱨning rəⱪibi
18 Əziz balilirim, zaman ahiri bolup ⱪaldi. Silər Əysa Məsiⱨning rəⱪibining ahir zamanda kelidiƣanliⱪini angliƣan. Əməliyəttə, ⱨazirning ɵzidila nurƣunliri məydanƣa qiⱪti. Buningdin zaman ahiri bolup ⱪalƣanliⱪi bizgə məlum. 19 Ular arimizdin qiⱪti, lekin ular bizning kixilirimizdin əməs. Qünki, bizning kixilirimizdin bolƣan bolsa, bizdin ayrilmiƣan bolatti. Ularning ayrilip ketixi ⱨeqⱪaysisining rasttinla bizning kixilirimizdin əməslikini kɵrsitip bərdi.
20 Silər bolsanglar Əysa Məsiⱨtin Muⱪəddəs Roⱨni ⱪobul ⱪildinglar. Xuning üqün, ⱨəmminglar ⱨəⱪiⱪətni bilisilər. 21 Silərgə bu hətni yeziximdiki səwəb, silərning ⱨəⱪiⱪətni bilmigənlikinglar üqün əməs, bəlki ⱨəⱪiⱪətni bilip, yalƣanqiliⱪning ⱨəⱪiⱪəttin kelip qiⱪmaydiƣanliⱪini qüxəngənlikinglar üqündur.
22 Əmisə, kim uqiƣa qiⱪⱪan yalƣanqi? Ⱨəzriti Əysani rət ⱪilip, uni “Məsiⱨ, yəni ⱪutⱪuzƣuqi əməs” dəp ⱪariƣan adəm uqiƣa qiⱪⱪan yalƣanqidur! Ərxtiki atimizni wə uning oƣli Əysa Məsiⱨni rət ⱪilƣan kixi Əysa Məsiⱨning rəⱪibidur. 23 Huda ɵz oƣlini rət ⱪilƣanlarning atisi bolmaydu. Əksiqə, uni etirap ⱪilƣanlarning atisi bolidu.
24 Burundin anglap keliwatⱪan təlimni dawamliⱪ ⱪəlbinglarda saⱪlanglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar, silərmu dawamliⱪ ərxtiki Atimiz wə uning oƣliƣa baƣlinip yaxawatⱪan bolisilər. 25 Əysa Məsiⱨning bizgə ⱪilƣan wədisi bizni mənggü ⱨayatliⱪⱪa erixtürüxtur.
26 Silərni azdurmaⱪqi bolƣanlarni kɵzdə tutup, bularni silərgə yazdim. 27 Silərgə kəlsək, Əysa Məsiⱨ silərgə ata ⱪilƣan Muⱪəddəs Roⱨ ⱪəlbinglarda bolƣaqⱪa, silər baxⱪilarning yengi təlimigə moⱨtaj əməssilər. Muⱪəddəs Roⱨ silərgə ⱨəmmə ⱨəⱪiⱪətni ɵgitidu. Qünki, u ⱨəⱪtur, yalƣan əməstur. Xunga, muxu ⱨəⱪiⱪət boyiqə dawamliⱪ Əysa Məsiⱨkə baƣlinip yaxanglar.
28 Demək, əziz balilirim, dawamliⱪ Əysa Məsiⱨkə baƣlinip yaxanglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar, u ⱪaytip kəlgəndə yürikimiz toⱪ turidu ⱨəm uning aldida hijalətqiliktə ⱪalmaymiz. 29 Hudaning adil ikənlikini bilgənikənsilər, adilliⱪⱪa əməl ⱪilƣuqilarning uning pərzəntliri ikənlikinimu bilələysilər.


3

Biz Hudaning pərzəntliri
Ⱪaranglar, ərxtiki Atimiz bizgə nəⱪədər meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətkən-ⱨə! Uning meⱨir-muⱨəbbiti xunqilik qongⱪurki, u bizni “pərzəntlirim” dəp atidi. Ⱨəⱪiⱪətənmu biz Hudaning pərzəntlirimiz. Biraⱪ, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣanlar ərxtiki atimizni tonumiƣanliⱪtin, bizning Hudaning pərzəntliri ikənlikimiznimu tonup yetəlməydu. Ⱪədirlik ⱪerindaxlar, biz ⱨazir Hudaning pərzəntlirimiz, lekin kəlgüsidə ⱪandaⱪ bolidiƣanliⱪimiz tehi bizgə oquⱪ ayan ⱪilinmiƣan. Biraⱪ, Əysa Məsiⱨ ⱪaytip kəlgəndə, uningƣa ohxax bolidiƣanliⱪimizni bilimiz. Qünki, xu qaƣda u ⱪandaⱪ bolsa, biz uni xu peti kɵrimiz. Əysa Məsiⱨkə bu ümidni baƣliƣan ⱨərⱪandaⱪ kixi ɵzini pak tutidu. Qunki, Əysa Məsiⱨ paktur.
Gunaⱨ sadir ⱪilƣan kixi Hudaning ⱪanuniƣa hilapliⱪ ⱪilƣan bolidu. Qünki, gunaⱨ sadir ⱪilƣanliⱪ Hudaning ⱪanuniƣa hilapliⱪ ⱪilƣanliⱪtur. Ⱨalbuki, silər Əysa Məsiⱨning insanlarni gunaⱨidin azad ⱪilix üqün dunyaƣa kəlgənlikini wə uning gunaⱨsiz ikənlikini bilisilər. Xunga, Əysa Məsiⱨkə baƣlinip yaxawatⱪan kixi gunaⱨ sadir ⱪiliwərməydu. Gunaⱨ sadir ⱪiliweridiƣan kixi Əysa Məsiⱨni qüxənmigən wə uni tonup yətmigən bolidu.
Əziz balilirim, kixilər silərni aldap kətmisun. Ⱨəⱪⱪaniyliⱪⱪa əməl ⱪilƣan kixi Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪⱪaniy bolƣinidək ⱨəⱪⱪaniydur. Lekin, gunaⱨ sadir ⱪiliweridiƣan kixi Xəytanƣa mənsuptur. Qünki, Xəytan əlmisaⱪtin tartip gunaⱨ sadir ⱪilip kəlməktə. Hudaning Oƣli Əysa Məsiⱨning dunyaƣa kelixtiki məⱪsiti Xəytanning ⱪilmixlirini yoⱪitixtur. Hudaning pərzənti bolƣan kixi gunaⱨ sadir ⱪiliwərməydu. Uningda Hudaning təbi’iti məwjut bolƣaqⱪa, gunaⱨ sadir ⱪiliwerəlməydu. 10 Ⱨəⱪⱪaniy yol tutmaydiƣan yaki ⱪerindixiƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətməydiƣan kixi Hudaning pərzənti əməstur. Hudaning pərzəntliri bilən Xəytanning pərzəntliri mana muxuning bilən pərⱪlinidu.
Bir-birimizgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitəyli
11 Bir-birimizgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitəyli! Mana bu, silər burundin anglap keliwatⱪan təlim. 12 Xəytanƣa mənsup bolup, inisini ɵltürgən Ⱪabilƣa ohxax bolmanglar! Ⱪabil nemixⱪa inisiƣa ɵqmənlik ⱪilip, uni ɵltürdi? U ɵzining ⱪilƣanliri naⱨəⱪ, inisining ⱪilƣanliri ⱨəⱪ bolƣanliⱪi üqün xundaⱪ ⱪilƣan. 13 Xunga, ⱪerindaxlar, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣanlar silərgə ɵqmənlik ⱪilsa, buningƣa ⱨəyran ⱪalmanglar. 14 Biz ⱪerindaxlarƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətkənlikimizdin, ɵlümdin mənggülük ⱨayatⱪa ɵtkənlikimizni bilimiz. Meⱨir-muⱨəbbətlik bolmiƣan kixi ɵlümning ilkidə ⱪalidu. 15 Ⱪerindixiƣa ɵqmənlik ⱪilƣan kixi Hudaning nəziridə ⱪatildur. Ⱨeqⱪandaⱪ bir ⱪatilning mənggülük ⱨayatⱪa igə bolalmaydiƣanliⱪini bilisilər. 16 Biz meⱨir-muⱨəbbətning nemə ikənlikini, Əysa Məsiⱨning biz üqün ɵz jenini pida ⱪilƣanliⱪidin bilələymiz. Xunga, bizmu ⱪerindaxlirimiz üqün ɵz jenimizni pida ⱪilixⱪa təyyar turuximiz kerək. 17 Əgər mal-dunyasi bar bolƣan kixi ⱪerindixining eⱨtiyajini kɵrüp turup, uningƣa yardəm ⱪilmisa, bundaⱪ kixidə nədimu Hudaning meⱨir-muⱨəbbiti bolsun? 18 Əziz balilirim, ⱪuruⱪ sɵz bilən əməs, bəlki əməliyət wə ⱨəⱪiⱪət bilən baxⱪilarƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitəyli.
Huda aldida yürikimiz toⱪ bolsun
19 Biz ⱪerindaxlirimizƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətkənlikimizdin ɵzimizning ⱨəⱪiⱪətkə mənsup ikənlikimizni bilələymiz wə Hudaning aldida ɵzimizni hatirjəm ⱪilalaymiz. 20 Xundaⱪtimu, bəzidə wijdanimiz yənila azablansa, xuni biliximiz kerəkki, Huda wijdanimizdin uluƣ wə ⱨəmmini bilgüqidur. 21 Ⱪədirlik ⱪerindaxlar, əgər wijdanimiz azablanmisa, yürikimiz toⱪ ⱨalda Hudaning aldiƣa baralaymiz. 22 Xundaⱪla, Hudaning əmrlirigə əməl ⱪilip, uni hursən ⱪilidiƣan ixlarni ⱪilƣanliⱪimizdin, uningdin tiligənlirimizgə erixələymiz. 23 Hudaning əmri xuki, uning oƣli Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪiliximiz ⱨəmdə Əysa Məsiⱨning bizgə buyruƣinidək, bir-birimizgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitiximizdin ibarəttur. 24 Hudaning əmrlirigə əməl ⱪilƣan kixi Hudaƣa baƣlinip yaxiƣan wə Huda uning ⱪəlbidə yaxiƣan bolidu. Hudaning ⱪəlbimizdə yaxaydiƣanliⱪini uning bizgə ata ⱪilƣan Muⱪəddəs Roⱨidin bilimiz.


4

Sahta pəyƣəmbərlərdin ⱨəzər əylənglar
Ⱪədirlik ⱪerindaxlar, “Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ wəⱨiy yətküzdum” dəydiƣanlarning ⱨəmmisigila ixənmənglar. Ularning roⱨining Hudadin kəlgən-kəlmigənlikini pərⱪləndürüx üqün, ularni sinanglar. Qünki, nurƣun sahta pəyƣəmbərlər dunyaning ⱨəmmə jaylirida pəyda boldi. Bir kixidə Hudaning Roⱨining bar yaki yoⱪluⱪini mundaⱪ pərⱪləndürüxkə bolidu: Əysa Məsiⱨning dunyaƣa insan tenidə kəlgənlikini etirap ⱪilƣan kixidə Hudaning Roⱨi bar bolidu. Biraⱪ, buni etirap ⱪilmiƣan kixidə* Xu waⱪitlarda, bəzilər Əysa Məsiⱨni “insan əməs, bəlki bir hil roⱨ” dəp, hata təlim bərgənidi. Hudaning Roⱨi yoⱪ bolidu. Bundaⱪlarda Əysa Məsiⱨning rəⱪibining roⱨi bardur. Bu roⱨning kelidiƣanliⱪi toƣruluⱪ angliƣanidinglar. Dərwəⱪə, u ⱨazirmu dunyada məwjuttur.
Əziz balilirim, silər bolsanglar Hudaƣa mənsup, silər sahta pəyƣəmbərlər üstidin ƣəlibə ⱪildinglar. Qünki, silərdiki Muⱪəddəs Roⱨning küq-ⱪudriti bu dunyadiki Xəytanning küqidin uluƣdur. Sahta pəyƣəmbərlər bu dunyaƣa mənsup. Xunga, ular bu dunyaning sɵzlirini ⱪilidu, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣanlarmu ularning sɵzlirini anglaydu. Biz bolsaⱪ Hudaƣa mənsup. Xunga, Hudani tonuƣan kixi bizning sɵzlirimizni anglaydu. Hudaƣa mənsup bolmiƣan kixi bolsa bizning sɵzlirimizni anglimaydu. Mana buningdin bir kixidə ⱨəⱪiⱪətkə yetəkləydiƣan Roⱨ yaki yalƣanqiliⱪⱪa azduridiƣan roⱨning barliⱪini bilgili bolidu.
Huda ɵzi meⱨir-muⱨəbbəttur
Ⱪədirlik ⱪerindaxlar, bir-birimizgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitəyli. Qünki, meⱨir-muⱨəbbətning ɵzi Hudadin kelidu. Meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətkən kixi Hudaning pərzənti bolƣan bolidu wə Hudani tonuydu. Meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətmigən kixi Hudani tonumiƣan bolidu. Qünki, Huda ɵzi meⱨir-muⱨəbbəttur. Huda bizni mənggülük ⱨayatⱪa erixtürüx üqün ɵzining birdinbir yeganə oƣlini bu dunyaƣa əwətti wə buning bilən bizgə bolƣan meⱨir-muⱨəbbitini kɵrsətti. 10 Ⱨəⱪiⱪiy meⱨir-muⱨəbbət bizning Hudaƣa kɵrsətkən meⱨir-muⱨəbbitimiz əməs, bəlki Hudaning bizgə kɵrsətkən meⱨir-muⱨəbbitidur. Qünki, u bizning gunaⱨlirimizning kəqürüm ⱪilinixi üqün, ɵz oƣlini ⱪurban boluxⱪa əwətti.
11 Ⱪədirlik ⱪerindaxlar, Huda bizgə xu ⱪədər meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətkən yərdə, bizmu bir-birimizgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitiximiz kerək. 12 Ⱨeqkim ⱨeqⱪaqan Hudani kɵrgən əməs, lekin bir-birimizgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətsək, Huda ⱪəlbimizdə yaxaydu wə uning meⱨir-muⱨəbbiti ⱨayatimizda mukəmməl ipadiləngən bolidu. 13 Hudaƣa baƣlinip yaxawatⱪanliⱪimizni wə Hudaning bizning ⱪəlbimizdə yaxawatⱪanliⱪini uning ɵz Roⱨini bizgə ata ⱪilƣanliⱪidin bilimiz. 14 Ərxtiki atimiz ɵz oƣli Əysa Məsiⱨni bu dunyadiki insanlarning ⱪutⱪuzƣuqisi boluxⱪa əwətti. Buni biz kɵrduⱪ ⱨəm buningƣa guwaⱨliⱪ berimiz. 15 Əgər kimdəkim Əysa Məsiⱨning Hudaning Oƣli ikənlikini oquⱪ etirap ⱪilsa, Huda uningda, umu Hudada yaxaydu. 16 Buning bilən, Hudaning bizgə bolƣan meⱨir-muⱨəbbitini tonup yetimiz wə buningdin gumanlanmaymiz. Huda ɵzi meⱨir-muⱨəbbəttur. Xunga, meⱨir-muⱨəbbət iqidə yaxiƣan kixi Hudada yaxaydu, Hudamu uningda yaxaydu. 17 Muxundaⱪ bolƣanda, meⱨir-muⱨəbbət bizdə mukəmməllixidu. Ⱪiyamət küni, Hudaning aldida yürikimiz toⱪ bolidu. Qünki, Əysa Məsiⱨ Hudaning meⱨir-muⱨəbbitidin bəⱨrimən boluwatⱪandək, ⱨazir bizmu bu dunyada xu meⱨir-muⱨəbbəttin bəⱨriməndurmiz. 18 Meⱨir-muⱨəbbəttə ⱪorⱪunq bolmaydu. Meⱨir-muⱨəbbət mukəmməl bolsa, ⱪorⱪunqni yoⱪⱪa qiⱪiridu. Qünki, ⱪorⱪunq Hudaning jazasi bilən baƣlinixliⱪ bolup, ⱪorⱪunq bar kixidə meⱨir-muⱨəbbət mukəmməl əməstur.
19 Bizning ⱪəlbimiz meⱨir-muⱨəbbətlik, qünki Huda aldi bilən bizgə meⱨir-muⱨəbbətlik boldi. 20 Əgər biri, “Hudani sɵyimən” dəp turup, ⱪerindixiƣa ɵqmənlik ⱪilsa, u yalƣanqidur. Qünki, kɵzigə kɵrünüp turƣan ⱪerindixiƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətmigən kixi kɵrüp baⱪmiƣan Hudani ⱪandaⱪmu sɵysun? 21 Xunga, Huda bizgə: “Hudani sɵygən kixi ⱪerindixinimu sɵysun” dəp əmr ⱪilƣan.

*3
Xu waⱪitlarda, bəzilər Əysa Məsiⱨni “insan əməs, bəlki bir hil roⱨ” dəp, hata təlim bərgənidi.5

Etiⱪadimiz arⱪiliⱪ Xəytan üstidin ƣəlibə ⱪilimiz
Əysaning Məsiⱨ, yəni ⱪutⱪuzƣuqi ikənlikigə ixəngən kixi Hudaning pərzənti bolƣan bolidu. Atisini sɵyidiƣan kixi uning pərzəntlirinimu sɵyidu. Biz ɵzimizning Hudaning pərzəntlirini sɵyidiƣanliⱪimizni ⱪandaⱪ bilimiz? Hudani sɵyüp, uning əmrlirigə əməl ⱪiliximiz arⱪiliⱪ bilimiz. Hudani sɵyüx uning əmrlirigə əməl ⱪilix deməktur. Uning əmrlirimu eƣir əməs. Qünki, Hudaning pərzənti bolƣanlarning ⱨəmmisi Əysa Məsiⱨkə bolƣan etiⱪadi arⱪiliⱪ bu dunyadiki yamanliⱪ üstidin ƣəlibə ⱪilidu. Bu dunyadiki yamanliⱪ üstidin ƣəlibə ⱪilƣuqilar zadi kimlər? Ular pəⱪət Əysa Məsiⱨni Hudaning Oƣli, dəp uningƣa etiⱪad ⱪilƣanlardur.
Əysa Məsiⱨkə berilgən guwaⱨliⱪ
Əysa Məsiⱨ dunyaƣa kəlgəndə, suda qɵmüldürüx rəsmiyitinimu, krestkə mihlinip ⱪan tɵküxnimu bexidin ɵtküzdi. U kəlgəndə, pəⱪət suda qɵmüldürüx rəsmiyitidin ɵtüpla ⱪalmastin, bəlki ɵz ⱪenini tɵküp ⱪurbanliⱪnimu bərdi. Muⱪəddəs Roⱨning ɵzimu buningƣa guwaⱨliⱪ beridu. Qünki, Hudaning Roⱨi ⱨəⱪiⱪəttur.* Mu’əllip bu ayət arⱪiliⱪ ⱨəzriti Əysa pəⱪət suƣa qɵmüldürülgəndin tartip taki krestkə mihlinix ⱨarpisiƣiqə bolƣan ariliⱪta Hudaning Oƣli bolƣan, degən yalƣan təlimlərgə rəddiyə berip, Hudaning Oƣli ⱨəzriti Əysaning pəⱪət suƣa qɵmüldürülüpla ⱪalmay, yənə krestkimu mihlanƣanliⱪini təkitligən. Əysa Məsiⱨ toƣruluⱪ üq guwaⱨliⱪ bar. Bular: Muⱪəddəs Roⱨ, qɵmüldürüx süyi wə Əysa Məsiⱨning tɵkkən ⱪenidin ibarət. Bu üqining guwaⱨliⱪi birdəktur. Biz insanlarning guwaⱨliⱪini ixənqlik, dəp ⱪariƣan yərdə, Hudaning guwaⱨliⱪi tehimu ixənqliktur. Huda ɵz oƣli Əysa Məsiⱨ toƣrisida xundaⱪ guwaⱨliⱪ bərgən. 10 Hudaning Oƣliƣa etiⱪad ⱪilƣan kixi Hudaning guwaⱨliⱪini ⱨəⱪ, dəp bilidu. Biraⱪ, Hudaning guwaⱨliⱪiƣa ixənmigən kixi Hudani yalƣanqi, dəp ⱪariƣan bolidu. Qünki u, Hudaning ɵz oƣli toƣruluⱪ bərgən guwaⱨliⱪiƣa ixənmigən bolidu. 11 Bu guwaⱨliⱪ xuki, Huda bizgə mənggülük ⱨayatni ata ⱪildi. Bu ⱨayatliⱪ bizgə uning oƣli arⱪiliⱪ kəldi. 12 Xunga, Hudaning Oƣlini ⱪobul ⱪilƣan kixi ⱨayatliⱪⱪa igə bolƣan bolidu. Biraⱪ, Hudaning Oƣlini ⱪobul ⱪilmiƣan kixi ⱨayatliⱪⱪa igə bolmiƣan bolidu.
Mənggülük ⱨayat
13 Mən bularni Hudaning Oƣliƣa etiⱪad ⱪilƣan silərgə mənggülük ⱨayatⱪa igə bolƣanliⱪini bilsun, dəp yazdim. 14 Hudaning aldida yürikimiz xundaⱪ toⱪki, Hudaning iradisigə uyƣun nemini tilisək, u du’a-tilawitimizni qoⱪum anglaydu. 15 Uning anglaydiƣanliⱪini bilgənikənmiz, nemini tilisək, xuni beridiƣanliⱪinimu bilimiz.
16 Biri ⱪerindixining mənggülük ɵlümgə elip barmiƣudək gunaⱨ sadir ⱪilƣanliⱪini kɵrsə, uning üqün du’a ⱪilsun. Buning bilən, Huda uning bu ⱪerindixiƣa ⱨayatliⱪ ata ⱪilidu. Bu, ɵlümgə elip barmiƣudək gunaⱨ ɵtküzgənlərgə ⱪarita eytilƣan. Lekin, mənggülük ɵlümgə elip barƣudək gunaⱨmu bar. Mən silərni bundaⱪ gunaⱨ sadir ⱪilƣanlar üqün du’a ⱪilinglar deməymən. 17 Ⱨəmmə adalətsizlik gunaⱨtur. Lekin mənggülük ɵlümgə elip barmaydiƣan gunaⱨmu bar. 18 Hudaning pərzənti bolƣan kixining gunaⱨ sadir ⱪiliwərməydiƣanliⱪini bilimiz. Qünki, Hudaning Oƣli Əysa Məsiⱨ bundaⱪ kixini ⱪoƣdap ⱪalidu. Xunga, Xəytanmu uningƣa tegəlməydu. 19 Bizgə məlumki, biz Hudaƣa mənsupmiz. Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣanlar bolsa Xəytanning baxⱪuruxididur. 20 Yənə bizgə məlumki, Hudaning Oƣli dunyaƣa kəldi wə ⱨəⱪiⱪiy Hudani tonuximiz üqün, u bizgə əⱪil-parasət ata ⱪildi. Biz ⱨəⱪiⱪiy Hudaƣa baƣlinip yaxawatimiz. Qünki, biz uning oƣli Əysa Məsiⱨkə baƣlanƣanmiz. Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪiⱪiy Hudadur wə mənggülük ⱨayattur!
21 Əziz balilirim, Hudaƣa beƣixlanƣan ⱪəlbinglardiki orunni ⱨərⱪandaⱪ nərsilərning igiliwelixidin saⱪlininglar.

*6
Mu’əllip bu ayət arⱪiliⱪ ⱨəzriti Əysa pəⱪət suƣa qɵmüldürülgəndin tartip taki krestkə mihlinix ⱨarpisiƣiqə bolƣan ariliⱪta Hudaning Oƣli bolƣan, degən yalƣan təlimlərgə rəddiyə berip, Hudaning Oƣli ⱨəzriti Əysaning pəⱪət suƣa qɵmüldürülüpla ⱪalmay, yənə krestkimu mihlanƣanliⱪini təkitligən.