Korintliⱪlarƣa yezilƣan ikkinqi hət
1

Hudaning iradisi bilən Əysa Məsiⱨkə əlqi boluxⱪa qaⱪirilƣan mənki Pawlus wə ⱪerindiximiz Timotiydin Korint xəⱨiridiki Hudaƣa mənsup bolƣan etiⱪadqilar jama’ətqilikigə, jümlidin Yunan ɵlkisining ⱨərⱪaysi jayliridiki Hudaning barliⱪ muⱪəddəs həlⱪigə salam. Huda’atimiz wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Huda – təsəllining mənbəsi
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning atisi, yəni barliⱪ təsəllining mənbəsi bolƣan rəⱨimdil Atimiz Hudaƣa mədⱨiyilər oⱪulƣay! Ⱨərⱪandaⱪ müxküllükkə uqriƣinimizda, Huda bizgə təsəlli berip kəldi. Xunga, bizmu Hudadin alƣan təsəlli bilən müxkül əⱨwalda ⱪalƣanlarƣa təsəlli berələymiz. Biz Əysa Məsiⱨ üqün kɵp azab-oⱪubət qəkkən bolsaⱪ, u arⱪiliⱪ yənə kɵp təsəllimu tapimiz. Bizning azab-oⱪubət qekiximiz silərning təsəlli tepixinglar wə ⱪutⱪuzuluxunglar üqündur. Bizning təsəlli tepiximiz silərningmu təsəlli tepixinglar üqündur. Bu təsəlli arⱪiliⱪ, silər biz beximizdin ɵtküzgəndək azab-oⱪubətkə duq kəlgəndə, səwr-taⱪət bilən bərdaxliⱪ berələysilər. Xunga, silərning bərdaxliⱪ berələydiƣanliⱪinglarƣa ixənqimiz kamil. Qünki biz bilimizki, silər biz qəkkən azab-oⱪubətni qəkkəngə ohxax, biz erixkən təsəlligimu erixisilər.
Ⱪerindaxlar, bizning Asiya ɵlkisidə qəkkən azab-oⱪubətlirimizdin həwərdar boluxunglarni toƣra taptuⱪ. U waⱪitlarda, qidiƣusiz eƣir besim astida ⱨətta ⱨayatimizdinmu ümid üzgəniduⱪ. Kɵnglimizdə ⱨəⱪiⱪətənmu ɵlümgə məⱨkum bolduⱪ, dəp oyliƣaniduⱪ. Buningdin biz ɵzimizgə əməs, ɵlüklərni tirildüridiƣan Hudaƣila tayiniximiz lazimliⱪini tonup yəttuⱪ. 10 Huda bizni qong bir ɵlüm həwpidin ⱪutuldurƣan wə ⱪutulduridu. Ümidimiz bizni kəlgüsidə yənə ⱪutulduridiƣan Hudaƣa baƣlanƣan. 11 Silərmu bizgə du’a ⱪiliwatⱪanliⱪinglar səwəbidin biz üqün ⱪilinƣan tehimu kɵp du’alar Hudaƣa yetip, Huda bizni ɵlüm həwpidin ⱪutulduridu. Buning bilən, kɵpligən kixilər Hudaƣa xükürlər eytidu.
Pawlusning ziyarət pilanini ɵzgərtixi
12 Bu dunyaning danaliⱪiƣa əməs, bəlki Hudaning xəpⱪitigə tayinip, yürüx-turuximizda bolupmu silər bilən bolƣan munasiwitimizdə səmimiy wə aⱪ kɵngül bolƣanliⱪimizƣa wijdanimiz guwaⱨtur. Biz mana buning bilən pəhirlinimiz. 13 Bizning silərgə yazƣanlirimizda ⱨeqⱪandaⱪ yoxurun mənə yaki silər qüxinəlmigüdək yər yoⱪtur. 14 Mən xuni arzu ⱪilimənki, gərqə silər bizni ⱨazirƣiqə toluⱪ qüxənmisənglarmu, kəlgüsidə toluⱪ qüxəngəysilər. Xundaⱪ bolƣanda, huddi biz silər bilən pəhirlənginimizdək, Rəbbimiz Əysa ⱪayta kəlgən küni silərmu biz bilən pəhirlinisilər.
15-16 Mən bularƣa ixənq bilən ⱪariƣaqⱪa, silərgə ⱪox bəht elip kelixni oylap, Makedoniyə ɵlkisigə berixta aldi bilən silərgə yoluⱪup ɵtüxni, ⱪaytiximda yənə bir yoluⱪup, silərning meni Yəⱨudiyə ɵlkisigə yolƣa selip ⱪoyuxunglarni niyət ⱪilƣanidim. 17 Biraⱪ ⱪaytiximda, silərgə yoluⱪalmidim. Bu, niyitimning biⱪarar ikənlikini kɵrsitərmu!? Yaki mən pilan ⱪilƣanda, xəhsiy ƣərizigə yetix üqün bir dəm “ⱨə’ə”, bir dəm “yaⱪ” dəydiƣan adəmlərdək bolup ⱪaldimmu!? 18 Silərgə eytⱪan sɵzlirim huddi Huda ixənqlik bolƣandək ixənqliktur. Sɵzlirim ⱨərgizmu birdəm “ⱨə’ə” birdəm “yaⱪ” dəp ɵzgirip turmaydu. 19 Mən Silas wə Timotiylar bilən silərgə hux həwirini yətküzgən Hudaning Oƣli Əysa Məsiⱨ bir dəm “ⱨə’ə”, bir dəm “yaⱪ” dəydiƣanlardin əməstur. U Hudaning pütün wədiliridiki “ⱨə’ə”dur. 20 Hudaning pütün wədiliri Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ əməlgə axurulidu. Xuning üqün, biz Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ “amin” dəp, Hudani uluƣlaymiz. 21 Silər bilən bizni Əysa Məsiⱨkə baƣlap, etiⱪadta mustəⱨkəm ⱪilƣuqi Hudadur. U bizni ɵzi üqün tallidi. 22 Ⱪəlbimizgə Muⱪəddəs Roⱨni selix bilən bizgə igidarqiliⱪ mɵⱨrini besip, uni ɵz wədisining toluⱪ əməlgə axidiƣanliⱪining kapaliti ⱪildi. 23 Huda manga guwaⱨqi bolsunki, Korint xəⱨirigə ⱪayta barmiƣanliⱪimning səwəbi silərgə ⱪattiⱪ ⱪolluⱪ ⱪilip ⱪoyuxumdin saⱪlinix üqündur. 24 Biz silərning etiⱪadinglar üstidin ⱨɵkümranliⱪ ⱪilmaⱪqi əməsmiz. Qünki xuni bilimizki, silər Hudaƣa tayinip, etiⱪadta mustəⱨkəm turuwatisilər. Biz pəⱪət silərning huxal boluxunglar üqün, silər bilən birgə hizmət ⱪilmaⱪqimiz.


2

Xunga, xu qaƣda mən yeninglarƣa barmasliⱪni ⱪarar ⱪildim. Qünki, silərni ɵtkənkidək ƣəm-ⱪayƣuƣa selixni halimidim. Silərni ƣəm-ⱪayƣuƣa salsam, meni hux ⱪilalaydiƣan adəmlərni ⱪayƣuƣa salƣan bolmamdimən? Undaⱪta, kim meni hux ⱪilalisun? Xuning üqün, yeninglarƣa berixning orniƣa hət yazdim. Məⱪsitim, yeninglarƣa barƣan waⱪtimda meni huxal ⱪilixⱪa tegixlik bolƣan silərning əksiqə meni ⱪayƣuƣa salmasliⱪinglar üqündur. Mən ixinimənki, mening huxalliⱪim silərning huxalliⱪinglardur. U hətni silərni ƣəm-ⱪayƣuƣa selix üqün əməs, bəlki mening silərgə bolƣan qongⱪur muⱨəbbitimni qüxinixinglar üqün, ⱪattiⱪ ⱪayƣu-ələm iqidə kɵz yaxlirimni tɵküp turup yazƣanidim.
Gunaⱨkarni ⱪobul ⱪilix
Əgər birərsi ⱪayƣu elip kəlgən bolsa, u mangila əməs, pütün jama’ətqilikinglarƣa məlum dərijidə ⱪayƣu elip kəldi desəm, bu kɵptürgənlik bolmaydu. Kɵpinqinglar u kixini yətküqə jazaliƣanidinglar. Əmdi uni kəqürünglar wə uningƣa təsəlli beringlar. Bolmisa, u ⱨəddidin ziyadə ⱪayƣurup ketidu. Xuning üqün, uningƣa muⱨəbbitinglarni kɵrsitixinglarni soraymən. Aldinⱪi hetimni yeziximdiki səwəb silərning ⱨərⱪandaⱪ ixta mening sɵzümni anglaydiƣan-anglimaydiƣanliⱪinglarni sinax üqün idi. 10 Silər u kixini kəqürsənglar, mənmu uni kəqürimən. Mən kimni kəqürsəm, buni Əysa Məsiⱨ aldida silər üqün ⱪildim. 11 Buningdiki məⱪsət, Xəytan təripidin azdurulup kətməslikimiz üqündur. Qünki, biz Xəytanning ⱨiylə-mikirlirini yahxi bilimiz.
Yengi əⱨdining hizmətkari
12 Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki hux həwərni yətküzüx məⱪsitidə Tro’as xəⱨirigə barƣinimda Rəbbimiz üqün hizmət ⱪilixⱪa pursət berilgən bolsimu, 13 silərning həwiringlarni elip kəlməkqi bolƣan ⱪerindixim Titus u yərgə tehi kəlmigənliki üqün, kɵnglüm təxwixkə qüxüp, u yərdikilər bilən hoxlixipla Makedoniyə ɵlkisigə uni izdəp kəttim.
14 Hudaƣa xükür! Huda ⱨəmixə bizni Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ɵzining zəpər ⱪoxunida boluxⱪa muyəssər ⱪilip, biz arⱪiliⱪ hux həwər yətküzüx bilən uni tonuxning hux puriⱪini ⱨəmmə yərdə qaqmaⱪta. 15 Mana biz ⱪutⱪuzulidiƣanlarƣimu, ⱨalak bolidiƣanlarƣimu qeqilidiƣan, Əysa Məsiⱨning Hudaƣa atiƣan hux puriⱪidurmiz. 16 Bu hux puraⱪ ⱨalak bolidiƣanlar üqün ɵlüm puriⱪi bolsa, ⱪutⱪuzulidiƣanlar üqün ⱨayatliⱪ puriⱪidur. Bundaⱪ zor wəzipining ⱨɵddisidin kim qiⱪalaydu? 17 Əlwəttə, Hudaning sɵzini payda kɵzləp burmilaydiƣanlar ⱨərgiz bundaⱪ wəzipining ⱨɵddisidin qiⱪalmaydu. Biz bolsaⱪ, undaⱪ adəmlərdin əməsmiz. Biz Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanlar ⱨəm Huda təripidin əwətilgənlər bolƣaqⱪa, Huda aldida Hudaning sɵzini səmimiy yətküzüwatⱪanlardurmiz.


3

Yengi əⱨdining hizmətkarliri
Bundaⱪ deyix bilən yənə ɵzimizni kɵrsitixkə baxliduⱪmu? Yaki bəzilərdək, silərgə tonuxturux heti elip beriximiz yaki silərdin tonuxturux heti eliximiz kerəkmu? Silər ɵzünglar bizning tonuxturux hetimizdursilər. Qünki, əməliyitinglardin ⱨəmmə kixi bizni ⱨəm bizning aranglarda ⱪilƣan yahxi hizmitimizni tonuwalalaydu. Demək, bu hət ⱪəƣəzgə əməs, bəlki ⱪəlbgə yezilƣandur. Eniⱪki, silər hizmitimizning mewisi. Silər siyaⱨ bilən əməs, mənggü ⱨayat Hudaning Roⱨi bilən; tax tahtilarƣa əməs, insanlarning ⱪəlbigə yezilƣan, Əysa Məsiⱨ təyyarliƣan həttursilər.
Yuⱪirida eytⱪanlirimizƣa Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Huda aldida jəzm ⱪilalaymiz. Biz ⱨəmmə ixni ɵz iⱪtidarimiz bilən ⱪilalaymiz, deməkqi əməsmən. Qünki, bizning iⱪtidarimiz Hudadin kəlgəndur. U bizni yengi əⱨdining hizmətkarliri ⱪilix üqün iⱪtidarliⱪ ⱪildi. Bu əⱨdə yeziⱪ bilən hatiriləngən Təwrat ⱪanuniƣa əməs, bəlki Muⱪəddəs Roⱨⱪa asaslanƣan. Qünki, yeziⱪ bilən hatiriləngən Təwrat ⱪanuniƣa ⱨeqkim toluⱪ ri’ayə ⱪilalmiƣaqⱪa, u insanlarƣa mənggülük ɵlüm elip kelidu. Muⱪəddəs Roⱨ bolsa gunaⱨiƣa towa ⱪilƣanlarƣa mənggülük ⱨayatliⱪ ata ⱪilidu. Tax üstigə ⱨərplər bilən oyulƣan Təwrat ⱪanuni insanlarƣa mənggülük ɵlüm elip kəlsimu, bu ⱪanun Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ Hudaning parlaⱪ nuri iqidə qüxürülgəndə, Musa pəyƣəmbərning qirayi xundaⱪ parliƣanidiki, gərqə nur asta-asta yoⱪalƣan bolsimu, Isra’il həlⱪi uning qirayiƣa ⱪarap turalmiƣanidi. Bu ⱪanunning qüxürülüxi xundaⱪ uluƣ bolƣan yərdə, Muⱪəddəs Roⱨning elip kelidiƣini tehimu uluƣ bolmamdu!? Yəni insanƣa jaza elip kelidiƣan Təwrat ⱪanuni uluƣ bolƣan yərdə, insanni ⱨəⱪⱪaniy ⱪilidiƣan yengi əⱨdə tehimu uluƣ bolmamdu!? 10 Əməliyəttə, burunⱪi uluƣluⱪni ⱨazirⱪi tehimu xanliⱪ uluƣluⱪ bilən selixturƣanda, ⱨeqⱪanqə əməstur. 11 Waⱪitliⱪ yürgüzülgini uluƣ bolƣan yərdə, mənggü yürgüzülidiƣini tehimu uluƣ bolmamdu!?
12 Bizdə xundaⱪ bir ümid bolƣaqⱪa, yürəklik ⱨalda hux həwərni yətküzüwatimiz. 13 Biz yüzidiki nurning asta-asta ɵqüp ketiwatⱪanliⱪini Isra’illarning kɵrüp ⱪalmasliⱪi üqün yüzigə qümpərdə tartiwalƣan Musa pəyƣəmbərgə ohximaymiz. 14 U waⱪitta, Isra’illarning əⱪli bihudlixip kətkənidi. Ular taki bügüngiqə kona əⱨdə, yəni Təwratni oⱪuƣinida, əⱪli goya xu qümpərdə bilən yepiwelinƣandək turmaⱪta. Qünki, bu qümpərdə pəⱪət Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪla eliwetilidu. 15 Xundaⱪ, bügünki kündimu ular Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ qüxürülgən Təwratni oⱪuƣanda, xu qümpərdə yənila ularning ⱪəlbini yepiwalmaⱪta. 16 Biraⱪ, ular ⱪaqan Rəbkə yüzlənsə, u qümpərdə xu qaƣda elip taxlinidu. 17 Bu yərdiki “Rəb” degənlik Muⱪəddəs Roⱨtur. Kimning ⱪəlbidə Rəbning Roⱨi bolsa, uningda ⱨɵrlük bolidu. 18 Bizlərdiki qümpərdilər eliwetilgəqkə, Rəbbimizning uluƣluⱪini kɵrüwatimiz. Buning bilən, biz Rəbbimizgə ohxax boluxⱪa ɵzgərtilip, bara-bara uning uluƣluⱪini tehimu əks əttürüwatimiz. Bu Rəbbimizdin, yəni Muⱪəddəs Roⱨtindur.


4

Ⱪudrətlik Huda wə ajiz insan
Huda rəⱨim-xəpⱪiti bilən bu hizmətni bizgə bərgənikən, jasaritimizni yoⱪatmaymiz. Uyatliⱪ, hupiyanə ixlarni ⱪilixtin yiraⱪ turup, ⱨiylə-mikirlik ⱪilmaymiz, Hudaning sɵzini burmilimaymiz. Əksiqə, ⱨəⱪiⱪətni ɵz peti eytimiz. Buning bilən, biz ɵzimizni Huda aldida ⱨəmmə kixigə bildürimiz, ularmu ɵz ⱪəlbidə bizning ⱪandaⱪ adəm ikənlikimizni bilidu. Biz yətküzüwatⱪan hux həwərning mənisi yoxurun deyilsə, u ⱨalak bolidiƣanlar üqünla yoxurundur. Qünki, bu dunyaning ⱨɵkümrani bolƣan Xəytan Hudaning obrazi bolƣan Əysa Məsiⱨning uluƣluⱪini bildüridiƣan hux həwərning nuri etiⱪadsizlarning dilini yorutmisun dəp, ularning əⱪlini ixliməs ⱪilip ⱪoydi. Biz ⱪəyərgə barsaⱪ, ɵzimizni əməs, bəlki Rəbbimiz Əysa Məsiⱨni jakarlaymiz. Ɵzimizgə kəlsək, biz pəⱪət Əysa Məsiⱨ üqün silərning hizmətkaringlarmiz. Qünki, dunyani yaratⱪanda “nur ⱪarangƣuluⱪtin qaⱪnisun” dəp əmr ⱪilƣan Huda bizning ɵzining Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ayan ⱪilƣan uluƣluⱪini tonup yetiximiz üqün, hux həwərning nuri bilən ⱪəlbimizni yorutti. Hudaning bizgə ata ⱪilƣini hux həwərning nuridin ibarət bolƣan bibaⱨa həzinidur. Biz goya bu həzinə ⱪaqilanƣan sapal idix. Mana buningdin kixilər bizdiki uluƣ ⱪudrətning ɵzimizdin əməs, bəlki Hudadin kəlgənlikini bilələydu. Mana biz ⱨər tərəptin ⱪiyin əⱨwalda ⱪalduⱪ, əmma yəksan bolmiduⱪ. Təmtirəp ⱪalduⱪ, əmma ümidsizlənmiduⱪ. Ⱪoƣliniwatimiz, ⱨalbuki Huda təripidin taxliwetilmiduⱪ. Yiⱪitilduⱪyu, əmma yoⱪitilmiduⱪ. 10 Əysa Məsiⱨkə ohxax azab-oⱪubətlərgə, ⱨətta ɵlüm həwpigə duq keliwatimiz, lekin Əysa Məsiⱨ da’im bizgə küq-ⱪudrət berip turuwatidu. Buning bilən, kixilər wujudimizdin uning ⱨayat ikənlikini kɵrüwalalaydu. 11 Xundaⱪ, Əysa Məsiⱨkə əgəxkənlikimiz səwəbidin ⱨəmixə ɵlümgə duqar ⱪilinmaⱪtimiz. Kixilər buningdin Əysa Məsiⱨning ⱨayatini bizdə kɵrüwalalaydu. 12 Demək, biz ⱨəmixə ɵlümgə duqar boluwatimiz; silər bolsanglar buning bilən ⱨayatliⱪⱪa erixiwatisilər. 13 Biz yənila hux həwərni tarⱪitiwatimiz, qünki muⱪəddəs yazmilarda yezilƣan “etiⱪad ⱪildim, xu wəjidin sɵzlidim” degüqidə bar bolƣan etiⱪad bizdimu bardur. 14 Qünki, Rəbbimiz Əysani ɵlümdin tirildürgən Hudaning biznimu uningƣa ohxax tirildüridiƣanliⱪini wə silər bilən billə ɵz ⱨuzuriƣa kəltüridiƣanliⱪini bilimiz. 15 Biz tartiwatⱪan müxkülqiliklərning ⱨəmmisi silər üqündur. Bu arⱪiliⱪ Hudaning meⱨir-xəpⱪiti tehimu kɵp kixilərgə yətküzülidu. Xundaⱪ bolƣanda, ularning təxəkkürliri Hudaƣa eytilip, Huda tehimu uluƣlinidu. 16 Xunga, jasaritimizni yoⱪatmaymiz. Tenimiz barƣanseri harab bolsimu, roⱨimiz kündin-küngə yengilanmaⱪta. 17 Biz uqrawatⱪan bu waⱪitliⱪ wə ərziməs azab-oⱪubətlər bizgə təngdaxsiz wə mənggülük xan-xərəp elip kelidu. 18 Xunga, kɵzimiz kɵrünidiƣanda əməs, bəlki kɵrünməydiƣandidur. Qünki, kɵrünidiƣini ɵtkünqidur, kɵrünməydiƣini bolsa mənggülüktur.


5

Ərxtiki makanimiz
Bizgə məlumki, biz yaxawatⱪan bu dunyadiki qedir ɵrülüp qüxkəndə, yəni tenimizdin ayrilƣanda, adəm ⱪoli bilən yasalƣan əməs, bəlki ərxtə Huda bizgə ⱨazirlap ⱪoyƣan bir turalƣuƣa, yəni mənggü məwjut bolidiƣan bir təngə igə bolimiz. Biz ⱨazirⱪi tenimizdə yaxawatⱪanliⱪimizdin ⱨəsrət qekip, ərxtiki tenimizning uning ornini elixiƣa intizar bolmaⱪtimiz. Qünki, xundila roⱨimiz tənsiz ⱪalmaydu. Ⱨazirⱪi tenimizdə yaxawatⱪan bizlər eƣir yüklər astida ⱨəsrət qəkməktimiz. Qünki, biz ⱨazirⱪi tenimizdin ⱪutulup, ɵlüxkə əməs, bəlki qiriməs təngə igə bolup, mənggülük ⱨayatning ɵtkünqi ⱨayatimizning ornini elixiƣa intizar bolmaⱪtimiz. Bizni biz intizar bolƣan ⱨayatliⱪⱪa erixtürüx üqün təyyarliƣuqi, xundaⱪla buning kapaliti süpitidə bizgə Muⱪəddəs Roⱨni ata ⱪilƣuqi dəl Hudaning ɵzidur.
Xuning üqün, ⱨazirⱪi təndə yaxiƣinimizda, Rəbbimizning makanida bolalmaydiƣanliⱪimizni bilimiz. Wəⱨalənki, Hudaning bizgə yengi tən beridiƣanliⱪidin ibarət ⱨəⱪiⱪətkə ixənqimiz kamil. Qünki, kɵz bilən kɵrgili bolidiƣanƣa əməs, etiⱪadⱪa tayinip yaxaymiz. Ixənqkə igə ikənmiz, ⱨazirⱪi tenimizdin waz keqip, Rəbbimizning makanida boluxⱪa razimiz. Ⱪisⱪisi, məyli bu təndə yaxayli yaki bu təndin waz keqəyli, nixanimiz yənila Rəbbimizni hursən ⱪilixtur. 10 Qünki, ⱨərbirimiz ⱨazirⱪi tenimizdə yaxiƣan waⱪtimizdiki yahxi-yaman əməliyitimizgə yarixa qoⱪum Ⱪutⱪuzƣuqi – Məsiⱨning soraⱪ təhti aldida ⱨesab berip jawabⱪa eriximiz.
Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Huda bilən yarixix
11 Rəbbimizdin əyminixni bilgənikənmiz, insanlarni bu ⱨəⱪtə ⱪayil ⱪilixⱪa tiriximiz. Bizning ⱪandaⱪ adəm ikənlikimiz Hudaƣa ayan. Wijdaninglarningmu bizning ⱪandaⱪ adəm ikənlikimizni tonup yetixini ümid ⱪilimən. 12 Bəziliringlar eytⱪandək, ɵzimizni yənə mahtimaⱪqi əməsmiz. Bəlki silərgə bizdin mahtinix pursitini bərməkqimiz. Buning bilən, ataⱪta Hudaning hizmitini ⱪilidiƣan, texi pal-pal, iqi ƣal-ƣal axu mahtanqaⱪ kixilərgə jawab berələysilər. 13 Bəzilərgə nisbətən biz elixip ⱪalƣandək kɵrüngən bolsaⱪ, kerək yoⱪ. Qünki, Huda bizning ⱨərⱪandaⱪ ixni uning üqün ⱪilidiƣanliⱪimizni bilidu. Silərgə nisbətən bizning əⱪlimiz jayida, qünki silərning mənpə’itinglar üqün hizmət ⱪiliwatⱪanliⱪimizni bilisilər. 14 Bizni xundaⱪ ⱪilixⱪa ⱪistawatⱪini Əysa Məsiⱨning muⱨəbbitidur. Biz Əysa Məsiⱨning ⱨəmmimiz üqün ɵlgənlikigə ixəngənikənmiz, ɵzimizning burun yaxap kəlgən ⱨayatimizƣa nisbətən ɵlgənlikimizgimu ixinimiz. 15 Əysa Məsiⱨ pütkül insanlar üqün ɵldi. Məⱪsət, u ata ⱪilƣan yengi ⱨayatⱪa erixkənlərning ɵzliri üqün əməs, bəlki ularni dəp ɵlgən wə ɵlümdin tirilgən Əysa Məsiⱨ üqün yaxisun, degənliktin ibarət.
16 Xuning üqün, biz buningdin keyin ⱨeqkimgə bu dunyaning kɵzⱪarixi bilən ⱪarimaymiz. Gərqə biz burun muxu kɵzⱪarax bilən Əysa Məsiⱨni pəⱪətla bizgə ohxax bir insan dəp ⱪariƣan bolsaⱪmu, əmdi undaⱪ dəp ⱪarimaymiz. 17 Bir kixi Əysa Məsiⱨkə mənsup bolidikən, u yengidin yaralƣan adəmdur. Uning kona ⱨayati ahirlixip, yengisi baxlanƣan bolidu. 18 Bularning ⱨəmmisi Hudadindur. Huda Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ bizni ɵzi bilən yaraxturdi, xundaⱪla bizgə kixilərni ɵzi bilən yarixixⱪa qaⱪirix wəzipisini tapxurdi. 19 Demək, Huda insanlarning gunaⱨliridin ⱨesab almay, ularni Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ɵzi bilən yaraxturdi, xundaⱪla ɵzi bilən yaraxturulux ⱨəⱪⱪidiki bu hux həwərni bizgə amanət ⱪildi. 20 Xunga, biz Əysa Məsiⱨning wəkilliri uningƣa wakalitən silərni xuningƣa ündəymizki, Huda bilən yarixinglar. Bəjayiki, bu Hudaning biz arⱪiliⱪ silərni muraji’ət ⱪilƣinidur. 21 Huda bizning Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarliniximiz üqün, gunaⱨsiz Məsiⱨni gunaⱨimizning ⱪurbani ⱪildi.


6

Biz Huda bilən billə hizmət ⱪilƣuqi süpitidə Hudaning meⱨir-xəpⱪitining silərdə bikarƣa kətməslikini ɵtünimiz. Qünki, Huda mundaⱪ dəydu:
 
“Waⱪit-sa’iti kəlgəndə, sanga ⱪulaⱪ salimən,
ⱪutⱪuzulux künidə sanga xapa’ət ⱪilimən.”
 
Silərgə eytip ⱪoyayki, Hudaning “waⱪit-sa’iti” degini ⱨazirdur, Hudaning ⱪutⱪuzux küni bügündur.
Baxⱪilarning etiⱪadiƣa tosalƣu bolidiƣan ixlarni ⱪilip, əlqilik hizmitimizgə daƣ kəltürməywatmiz. Bəlki ⱨəmmə ixta Hudaning hizmətkarliri ikənlikimizni kɵrsitip, ⱨər hil müxküllük, awariqilik wə japa-muxəⱪⱪətlərgə bərdaxliⱪ beriwatimiz. Tayaⱪ yeduⱪ, zindanda yattuⱪ, topilangqilarning parakəndiqiliklirigə duq kəlduⱪ, ⱨalimizdin kətküdək ixliduⱪ, uyⱪusiz ⱪalduⱪ wə aqarqiliⱪlarƣa uqriduⱪ. Pakliⱪimiz, əⱪil-parasitimiz, səwr-taⱪitimiz, meⱨribanliⱪimiz, səmimiy muⱨəbbitimiz wə Muⱪəddəs Roⱨtin kəlgən küq bilən ɵzimizning Hudaning hizmətkarliri ikənlikimizni kɵrsəttuⱪ. Hudaning ⱨəⱪiⱪitini yətküzduⱪ, Hudaning ⱪudritining biz bilən billə ikənlikini namayan ⱪilduⱪ. Ⱨəⱪⱪaniyliⱪni ɵzimizgə ⱪoral ⱪilip, türlük ⱨujumlarƣa zərbə berix bilən birgə ɵzimiznimu ⱪoƣdiduⱪ. Ⱨɵrmətkimu sazawər bolduⱪ, ⱨaⱪarətlərgimu uqriduⱪ. Əyibkimu buyrulduⱪ, mahtaxⱪimu muyəssər bolduⱪ. Kixilər bizni aldamqimu dedi, biraⱪ biz durus kixilərmiz. Tonulmiƣan ərziməs kixilərdək ⱪaralsaⱪmu, lekin ⱨəmmigə tonuxmiz. Ɵlüm girdabida bolsaⱪmu, lekin yənila ⱨayatmiz. Tayaⱪ yegən bolsaⱪmu, ɵltürülmiduⱪ. 10 Ⱪayƣu-ələmdə bolsaⱪmu, ⱨəmixə xad-hurammiz. Namrat bolsaⱪmu, nurƣun kixilərni roⱨiy jəⱨəttə bay ⱪiliwatimiz. Ⱨeq nərsimiz yoⱪ bolsimu, ⱨəmmigə igimiz.
11 Əy Korintliⱪlar, silərgə oquⱪ-axkara sɵzliduⱪ, silərgə baƣrimizni kəng aqtuⱪ. 12 Silərdin muⱨəbbitimizni ayimiduⱪ, lekin silər bizdin muⱨəbbitinglarni ayidinglar. 13 Mən silərgə ɵz pərzəntlirimgə eytⱪandək eytayki, kəng ⱪorsaⱪ bolup, bizgə huddi biz silərgə mu’amilə ⱪilƣandək mu’amilə ⱪilinglar.
Etiⱪadsizlarning təsiridin saⱪlinix
14 Etiⱪadsizlar bilən bir boyunturuⱪⱪa kirmənglar. Qünki, ⱨəⱪⱪaniyliⱪ bilən ⱨəⱪⱪaniysizliⱪning otturisida ⱪandaⱪmu ortaⱪliⱪ bolsun!? Yoruⱪluⱪ bilən ⱪarangƣuluⱪ ⱪandaⱪmu qiⱪixalisun!? 15 Məsiⱨ bilən Xəytan* Əsli tekisttə “Bəliyal” dəp elinƣan bolup, uning Ibraniy tilidiki mənisi “ərziməs, osal”. ⱪandaⱪmu kelixəlisun!? Etiⱪadqilar bilən etiⱪadsizlarning nemə ortaⱪliⱪi bolsun!? 16 Hudaning ibadəthanisi bilən butlar arisida ⱪandaⱪmu birlik bolsun!? Biz mənggü ⱨayat Hudaning ibadəthanisi. Huddi Hudaning eytⱪinidək:
 
“Həlⱪim iqidə turimən,
ularning arisida yürimən.
Ularning Hudasi bolimən,
ularmu mening həlⱪim bolidu.”
 
17 Xuning üqün, Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
 
“Etiⱪadsizlardin ayrilip neri turunglar.
Napak ixlarƣa yeⱪin yolimanglar,
xunda, mən silərni ⱪobul ⱪilimən.”
“Ⱨəmmigə ⱪadir Pərwərdigar yənə:
18 ‘Silərgə ata bolimən.
Silərmu mening oƣul-ⱪizlirim bolisilər.’ dəydu.”

*15
Əsli tekisttə “Bəliyal” dəp elinƣan bolup, uning Ibraniy tilidiki mənisi “ərziməs, osal”.7

Ⱪədirlik ⱪerindaxlar, bu wədilərgə erixkənikənmiz, tənni wə roⱨni bulƣaydiƣan ⱨərⱪandaⱪ nərsilərdin yiraⱪ turup ɵzimizni pak tutayli. Hudadin əyməngən ⱨalda ɵzimizni pütünləy Hudaƣa atayli.
Pawlusning Korintliⱪlarƣa bolƣan ixənqi
Ⱪəlbinglardin bizgə orun beringlar. Biz ⱨeqkimgə naⱨəⱪliⱪ ⱪilmiduⱪ, ⱨeqkimni etiⱪad yolidin azdurmiduⱪ, ⱨeqⱪaqan ɵzimizning mənpə’itigə qoƣ tartmiduⱪ. Mən bu sɵzlərni ⱪilix arⱪiliⱪ silərni tənⱪidliməkqi əməsmən. Burun eytⱪinimdək, ⱪəlbimizdin xundaⱪ orun aldinglarki, biz silər bilən ⱨayat-mamatta birgə bolimiz. Silərgə ixənqim kamil ⱨəm silərdin pəhirlinimən. Eƣir müxkülqiliklərdə ⱪalƣanda, silər arⱪiliⱪ təsəlli tepip, qəksiz huxalliⱪⱪa qɵmgənidim.
Makedoniyə ɵlkisigə barƣandin keyin, kɵnglimiz əmin tapmay,* 2-bab 13-ayətkə ⱪaralsun. hilmuhil ⱪiyinqiliⱪlarƣa duq kəlduⱪ. Sirtta jedəl-majira, iqimizdə ⱪorⱪunq boldi. Lekin roⱨi qüxkənlərgə təsəlli beridiƣan Huda Titusni yenimizƣa əwətix arⱪiliⱪ bizgə təsəlli bərdi. Biz pəⱪət uning kelixi bilənla əməs, bəlki uning silərdin alƣan təsəllisi bilənmu təsəlli taptuⱪ. U silərning manga bolƣan seƣinixinglarni, ɵtküzgən səwənlikinglarƣa ⱪilƣan puxaymininglarni wə manga bolƣan ⱪizƣinliⱪinglarni bizgə eytⱪanda, huxalliⱪim tehimu axti.
Ilgiriki hetimning silərgə bir məzgil ⱪayƣu elip kəlgənlikidin həwər tapⱪinimda, puxayman ⱪilƣan bolsammu, lekin ⱨazir puxayman ⱪilmaymən. Ⱨazir huxalmən. Silərni ⱪayƣuƣa salƣanliⱪimƣa əməs, bu ⱪayƣuning silərni towa ⱪilixⱪa elip barƣanliⱪiƣa huxalmən. Qünki, silərning bundaⱪ ⱪayƣuƣa qɵküxünglar Hudaning iradisi boyiqə boldi. Xunga eytalaymənki, biz silərni ⱪayƣuƣa salƣan bolsaⱪmu, uningdin ⱨeqⱪandaⱪ ziyan tartmidinglar. 10 Qünki, Hudaning iradisi bilən qəkkən ⱪayƣu kixini towa ⱪildurup, uni ⱪutⱪuzuluxⱪa elip baridu. Bu hil towa ⱪilix kixini puxayman ⱪildurmaydu. Lekin, bu dunyaning ⱨələkqiliki üqün bolƣan ⱪayƣu bolsa kixini towa ⱪilduruxⱪa əməs, bəlki ɵlümgə elip baridu. 11 Hudaning iradisi bilən qəkkən ənə xu ⱪayƣularning silərdə ⱪandaⱪ yahxi mewilərni bərgənlikini oylanglar: əstayidilliⱪ bilən hataliⱪinglarni tüzitip, ɵzünglarni aⱪlidinglar, aranglardiki gunaⱨkarning ⱪilmixidin ƣəzəpləndinglar ⱨəmdə bu ⱪilmixning dawamlixixi bilən Hudaning jazasining silərgə kelixidin ⱪorⱪtunglar, mən bilən kɵrüxüxkə intizar boldunglar, mening əlqilik ⱨoⱪuⱪumni ⱨɵrmətləp, manga ⱪizƣin boldunglar, gunaⱨkarni jazalax arⱪiliⱪ adalətpərwərlikinglarni kɵrsəttinglar. Mana bular arⱪiliⱪ silərning bu ixta toƣra ⱪilƣanliⱪinglar eniⱪ boldi.
12 Ɵtkən ⱪetimliⱪ hətni yeziximdiki asasliⱪ məⱪsət, kimning azar bərgənliki wə kimning azar yegənlikini bekitix üqün əməs, bəlki silərning Huda aldida biz üqün nəⱪədər ⱪizƣin ikənlikinglarni ɵzünglarƣa bildürüx üqün idi. 13 Biz silərning xu ⱪizƣinliⱪinglardin təsəlli taptuⱪ. Xuning bilən bir waⱪitta, Titusning huxalliⱪini kɵrüp, huxalliⱪimiz tehimu axti. Qünki, silərning səwəbinglardin uning roⱨi kɵtürənggü idi. 14 Silərni uningƣa mahtap bərgənidim, silərmu meni yərgə ⱪaritip ⱪoymidinglar. Huddi silərgə ɵgətkənlirimning ⱨəmmisi rast bolƣinidək, silərni Titusⱪa mahtap eytⱪanlirimningmu rast ikənliki əməliyitinglar arⱪiliⱪ ispatlinip qiⱪti. 15 Xunga, Titus ⱨəmminglarning uningƣa ⱪandaⱪ ita’ətmən bolƣanliⱪinglarni, uni xunqə qong kɵrüp, ⱨɵrmət bilən kütüwalƣanliⱪinglarni əsliginidə, uning silərgə bolƣan muⱨəbbiti tehimu qongⱪurlaxmaⱪta. 16 Silərgə ⱨər jəⱨəttin ixənq ⱪilaliƣanliⱪim üqün huxalmən.

*5
2-bab 13-ayətkə ⱪaralsun.8

Sehiyliⱪ bilən i’anə ⱪilixⱪa ilⱨamlandurux
Ⱪerindaxlar, silərgə Hudaning Makedoniyə ɵlkisidiki etiⱪadqilar jama’ətqilikliridə kɵrsətkən meⱨir-xəpⱪiti toƣrisida eytmaⱪqimiz. Ular bexidin ɵtküzgən müxkül külpətlər arⱪiliⱪ ⱪattiⱪ sinaldi. Xundaⱪtimu, ularning huxalliⱪi tolup texip, ɵzlirining intayin kəmbəƣəllikigə ⱪarimay, ⱪoli oquⱪluⱪ wə mərdlik ⱪildi. Ularning ɵzlükidin küqining yetixiqə, ⱨətta ɵzigə ⱪalmisimu i’anə ⱪilƣanliⱪiƣa guwaⱨliⱪ berimən. Ular Yəⱨudiyə ɵlkisidiki etiⱪadqilarƣa ⱪilinidiƣan yardəmgə ɵzliriningmu ⱨəssə ⱪoxuxini bizdin ɵtünüp soraxti. Bu ⱨəⱪiⱪətən bizning ulardin kütkinimizdin kɵp exip kətti. Ular aldi bilən ɵzlirini Rəbbimizgə atidi, andin Hudaning iradisi boyiqə bizgə atidi. Titus heli burun silərning bu mərdlərqə i’anə ⱪilixni baxlixinglarƣa yardəm ⱪilƣanikən, uningdin bu ixning ahirini qiⱪirixinglarƣa yardəm berixni ɵtünduⱪ. Silər ⱨəmmə ixta – etiⱪad yolida, sɵz ⱪabiliyitidə, Huda ⱨəⱪⱪidiki bilim wə baxⱪilarƣa yardəm berixkə bolƣan ⱪizƣinliⱪta wə bizgə bolƣan meⱨir-muⱨəbbəttə aldida turƣandək, bu ⱪetimliⱪ i’anə ⱪilixtimu aldida turunglar. Bu sɵzlirimni silərgə buyruⱪ təriⱪisidə eytⱪinim yoⱪ. Mən meⱨir-muⱨəbbitinglarning səmimiylikini Makedoniyidiki jama’ətqiliklərning i’anə toplax jəryanida kɵrsətkən meⱨir-muⱨəbbiti bilən selixturux arⱪiliⱪ sinap kɵrməkqimən. Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning nəⱪədər meⱨir-xəpⱪətlik ikənlikini bilisilər. Gərqə u bay bolsimu, silər üqün namrat boldi. Məⱪsət, ɵzi namrat bolux arⱪiliⱪ silərni roⱨiy jəⱨəttin bay ⱪilix idi.
10 Mən silərgə paydiliⱪ bolƣan bir təklipni berəy. Silər ɵtkən yili pəⱪət i’anə berixni otturiƣa ⱪoyupla ⱪalmay, bəlki uni ihtiyar bilən əməlgə axuruxtimu ⱨəmmining aldida boldunglar. 11 Əmdi bu hizmətning ayiƣini qiⱪiringlar. Silər bu ixni dəsləptə pilanliƣan waⱪtinglardikidək ⱪizƣinliⱪ bilən tamamlanglar ⱨəmdə ɵzünglarning iⱪtisadi yar bərgən xara’it astida yardəm ⱪolunglarni sununglar. 12 Bir kixi razimənlik bilən qamisining yetixiqə bərsə, bu ix Hudani hursən ⱪilidu. Huda ⱨərgizmu birkimdin ɵzidə yoⱪinimu berixni tələp ⱪilmaydu.
13 Baxⱪilarning yükini yeniklitix üqün ɵzünglarni ⱪiynanglar, deginim yoⱪ. Əksiqə, ikkila tərəptə barawərlik bolsun dəymən. 14 Silərdə artuⱪ bolƣini ⱨazirqə ularning kəm yerini toldurƣinidək, ularda artuⱪ bolƣini künlərning biridə silərning kəm yeringlarni tolduridu. Mana xundaⱪ bolƣanda, barawərlik bolƣan bolidu. 15 Huddi muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək:
 
“Kɵprək yiƣiwalƣanlarning exip ⱪalmidi,
az yiƣiwalƣanlarningmu kemip ⱪalmidi.”
Titus wə uning hizmətdaxliri
16 Mening silərgə bolƣan ⱪizƣinliⱪimdək ⱪizƣinliⱪni Titusning ⱪəlbigə salƣan Hudaƣa xükürlər bolƣay! 17 Titusning yeninglarƣa barmaⱪqi bolƣini pəⱪət bizning təlipimiz bilənla əməs, bəlki uning ɵz ihtiyari wə silərgə bolƣan ⱪizƣinliⱪi bilən boldi. 18 Biz bir ⱪerindiximizni uningƣa ⱪoxup ⱪoymaⱪqimiz. U ⱪerindiximiz hux həwərni yətküzüx yolida pütün etiⱪadqilar jama’ətqiliklirining mahtixiƣa sazawər bolƣan. 19 Yənə kelip, u toplanƣan i’anilarni Yerusalemƣa apirix səpiridə biz bilən ⱨəmsəpər bolux üqün, etiⱪadqilar jama’ətqilikliri təripidin təyinləngənidi. Bizning məⱪsitimiz i’anə toplax arⱪiliⱪ Rəbbimizni uluƣlax wə yardəmgə təyyar ikənlikimizni kɵrsitixtur. 20 Baxⱪilarning ⱪusur tepixining aldini elix üqün, mərdlərqə berilgən bu i’anilarni baxⱪuruxta eⱨtiyat ⱪilip, u ⱪerindiximizni billə elip berixni layiⱪ taptuⱪ. 21 Yaman ataⱪⱪa ⱪalmasliⱪ üqün, pəⱪət Rəbbimizning nəziridə əməs, insanlarning nəziridimu toƣra dəp ⱪaralƣan ixlarni ⱪilixⱪa diⱪⱪət ⱪilip keliwatimiz.
22 Biz kɵp ⱪetim wə kɵp ixlarda sinax arⱪiliⱪ baxⱪilarƣa yardəm berixtə ⱪizƣin dəp ⱪariƣan yənə bir ⱪerindiximiznimu ular bilən billə əwətməkqimiz. U silərning bu i’anə ixini bir baxⱪa elip qiⱪalaydiƣanliⱪinglarƣa ixəndi. Bu ixənq uning silərgə yardəm berixtiki ⱪizƣinliⱪini ⱨəssiləp axurdi. 23 Titusⱪa kəlsək, u mening ⱨəmraⱨim wə aranglarda ⱪiliwatⱪan ixlirimda hizmətdiximdur. Baxⱪa ikki ⱪerindiximiz bolsa jama’ətqiliklərning wəkilliri bolup, ular Əysa Məsiⱨkə xan-xərəp kəltürgüqilərdindur. 24 Xunga, silər ⱨərⱪaysi jama’ətqiliklər aldida ularƣa muⱨəbbitinglarni kɵrsitinglar. Xuning bilən, jama’ətqiliklər bizning silərdin mahtiniximizning orunluⱪ ikənlikini bilsun.


9

Sehiy boluxⱪa ündəx
Etiⱪadqilar üqün toplinidiƣan bu i’anə toƣruluⱪ silərgə hət yeziweriximning ⱨajiti yoⱪ. Qünki, yardəm berixtə ⱪizƣin ikənlikinglarni bilimən. Mən Makedoniyidiki etiⱪadqilar aldida Yunan ɵlkisidiki silərning ɵtkən yildin beri i’anə berixkə təyyar ikənlikinglardin mahtinip kəldim. Dəl silərning bu ⱪizƣinliⱪinglar ularning kɵpqilikini i’anə toplax üqün ⱪozƣatti. Bu ixta silər bilən mahtiniximning ⱪuruⱪ gəp bolup ⱪalmasliⱪi üqün, silərni mening eytⱪinim boyiqə təyyarliⱪ ⱪilip tursun dəp, bu üq ⱪerindaxni yeninglarƣa əwətməkqimən. Nawada Makedoniyidiki bəzi ⱪerindaxlar mən bilən billə berip, silərning təyyarliⱪ ⱪilmiƣanliⱪinglarni kɵrsə, silər bir yaⱪta ⱪelip, silərgə bolƣan küqlük ixənqim wəjidin mən hijalət bolup ⱪelixim turƣan gəp. Xu səwəbtin, silərning berixkə wədə ⱪilƣan mərdlərqə i’anənglarni aldin’ala təyyar ⱪilixinglar üqün, bu ⱪerindaxlarning yeninglarƣa bizdin awwal berixini zɵrür taptim. Xundaⱪ bolƣanda, i’anənglarning təyyarlanƣanliⱪini ⱨəmdə ularning məjburiy əməs, bəlki razimənlik bilən ⱪilinƣanliⱪini kɵrüwalƣili bolidu. Esinglarda bolsunki, az teriƣan az alidu, kɵp teriƣan kɵp alidu. Ⱨərkim ⱪiynilip turup yaki məjburiy ⱨalda əməs, ɵz kɵnglidə niyət ⱪilƣini boyiqə bərsun. Qünki, Huda huxalliⱪ bilən bərgüqini yahxi kɵridu. Huda silərning eⱨtiyajinglarni ⱪanduruxⱪa ⱪadirdur. Xundaⱪ bolƣaqⱪa, ⱨər da’im, ⱨərⱪandaⱪ əⱨwal astida eⱨtiyajinglar ⱪandurulup, baxⱪilarƣa həyr-sahawətlik bolalaysilər.
Muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək:
 
“U yoⱪsullarƣa mərdlərqə sədiⱪə berər
uning həyr-sahawətliki mənggü untulmas.”
 
10 Deⱨⱪanƣa teriƣili uruⱪ, yegili ozuⱪ ata ⱪilƣan Huda silərning ⱨajətmənlərgə tehimu mərdlik bilən berəlixinglar üqün, silərdə barni kɵpəytidu. 11 Silərning ⱨəmixə mərdlik bilən baxⱪilarƣa yardəm ⱪilixinglar üqün, Huda silərni ⱨərⱪaysi jəⱨətlərdin bərikətlik ⱪilidu. Biz silərning i’anənglarni eⱨtiyajliⱪ bolƣanlarƣa bərginimizdə, ular Hudaƣa təxəkkürlər eytidu. 12 Silər ⱪilƣan bu yardəm Yerusalemdiki etiⱪadqilarning eⱨtiyajini ⱪandurupla ⱪalmay, ularning Hudaƣa bolƣan xükürlirini tehimu axuridu. 13 Silərning bu ⱪetimⱪi i’anənglar etiⱪadinglarning ⱨəⱪiⱪiy ikənlikining ispatidur. Kixilər silərning ɵzünglar etirap ⱪilƣan Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪⱪidiki hux həwərgə sadiⱪ bolƣanliⱪinglar, xundaⱪla mal-mülkünglarni ɵzliri wə kɵpqilik bilən mərdlərqə ortaⱪlaxⱪanliⱪinglar üqün, Hudani uluƣlaydu. 14 Ular Huda silərgə ata ⱪilƣan pəwⱪul’addə meⱨir-xəpⱪət səwəbidin silərgə ixtiyaⱪ baƣlap, silərgə du’a ⱪilmaⱪta. 15 Til bilən təswirligili bolmaydiƣan iltipati, yəni ɵz oƣlini ata ⱪilƣini üqün, Hudaƣa xükürlər bolƣay!


10

Pawlusning əlqilik ⱨoⱪuⱪini aⱪlixi
R@dio10Silər bilən billə bolƣanda mu’amilisi yumxaⱪ, lekin billə bolmiƣanda silərgə ⱪarita ⱪattiⱪ ⱪol dəp ⱪaralƣan mənki Pawlus Əysa Məsiⱨtək mulayimliⱪ wə rəⱨimdillik bilən silərdin xuni ɵtünüp tələp ⱪilimənki, yeninglarƣa barƣinimda, bizni bu dunyaning arzu-ⱨəwəsliri boyiqə yaxaydiƣanlar dəp ⱪaraydiƣan bəzi kixilərgə ⱪilmaⱪqi bolƣan ⱪattiⱪ mu’amilini silərgimu ⱪiliximizƣa məjbur ⱪilmanglar. Bu dunyada yaxisaⱪmu, bu dunyaning arzu-ⱨəwəsliri boyiqə yaxaydiƣanlardək jəng ⱪilmaymiz. Qünki, jəng ⱪorallirimiz bu dunyaƣa has ⱪorallar əməs, bəlki Xəytanning mustəⱨkəm ⱪəl’əlirini gumran ⱪilidiƣan, Hudaning küq-ⱪudritigə igə bolƣan ⱪorallardur. Biz bu ⱪorallar bilən bimənə səpsətilərni wə Hudani tonuxⱪa tosⱪunluⱪ ⱪilidiƣan ⱨər hil kɵrəng kɵzⱪaraxlarni bitqit ⱪilimiz ⱨəmdə kixilərning ɵz oy-pikirlirini Əysa Məsiⱨkə beⱪindurup, uningƣa ita’ət ⱪilixi üqün, ularni ⱪayil ⱪilimiz. Silər Əysa Məsiⱨkə toluⱪ ita’ət ⱪilƣandin keyin, aranglardiki ⱨər hil ita’ətsizliktə turuwalƣuqilarni jazalaxⱪa təyyarmiz.
Silər pəⱪət sirtⱪi kɵrünüxkila ⱪaraydikənsilər. Əgər biri ɵzini Əysa Məsiⱨkə wəkillik ⱪilimən dəp ⱪarap, meni inkar ⱪilƣan bolsa, yənə yahxiraⱪ oylinip, meningmu Əysa Məsiⱨkə wəkillik ⱪilidiƣanliⱪimni etirap ⱪilsun. Rəbbimiz təripidin manga berilgən əlqilik ⱨoⱪuⱪi silərni nabut ⱪilix üqün əməs, bəlki roⱨiy jəⱨəttə yetildürüx üqün berilgən. Xunga, bu ⱨoⱪuⱪ bilən ziyadə mahtansammu, ⱨərgiz hijalət bolmaymən.
Silər hətlirimni bizni ⱪorⱪutux üqün yazdi, dəp oylap ⱪalmanglar. 10 Dərwəⱪə bəzilər, “Pawlusning hətliri ⱨəm ⱪattiⱪ ⱨəm küqlük, biraⱪ ɵzini kɵrsingiz iⱪtidarsiz, sɵzliri tuturuⱪsiz” deyixidu. 11 Bu kixilər xuni bilsunki, yiraⱪtin silərgə yazƣan hətlirimdə nemə ⱪilimən degən bolsam, yeninglarƣa barƣandimu xuni ⱪilimən.
12 Ɵzini ⱪaltis qaƣlaydiƣan kixilər bilən ɵzimizni bir ⱪatarda ⱪoyuxⱪa wə ular bilən selixturuxⱪa ⱪandaⱪmu jür’ət ⱪilayli? Ular ɵzlirini ɵzlirining ɵlqimi bilən ɵlqəydu, ɵzlirini ɵzliri bilən selixturidu. Mana bu ularning əⱪilsizliⱪini kɵrsitidu. 13 Lekin, biz ɵzimizdə bar bolmiƣan ⱨoⱪuⱪlar bilən mahtinip yürginimiz yoⱪ. Mahtansaⱪmu, Hudaning pilani da’irisidə hizmət ⱪilix bilən mahtinimiz. Bu pilan hux həwərni silərgimu yətküzüxni ɵz iqigə alƣan. 14 Əgər biz hux həwərni silərgə tunji yətküzgənlərdin bolmisaⱪiduⱪ, undaⱪta xu ⱨoⱪuⱪlirimizdin mahtiniximiz bizning ɵz da’irimizning sirtiƣa qiⱪip kətkənlikimiz dəp ⱨesablansa bolatti. Lekin, Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki hux həwərni yiraⱪtiki silərgə dəsləp yətküzgən biz bolduⱪ. 15 Ⱪisⱪisi, ɵz hizmət da’irimizdin qiⱪip, baxⱪilarning hizmiti bilən mahtanƣinimiz yoⱪ. Biz pəⱪət etiⱪadinglarning tehimu küqiyip, aranglarda ⱪilƣan hizmitimizning tehimu kengiyixini ümid ⱪilimiz. 16 Xundaⱪ bolƣanda, biz silərdinmu yiraⱪ bolƣan, tehi hox həwər yətküzülmigən jaylarƣa berip, hox həwər yətküzələymiz. Təyyarƣa ⱨəyyar bolup, baxⱪilarning ɵz hizmət da’irisidə ⱪilƣan əjri bilən mahtinix bizgə yattur. 17 Muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək, “mahtinidiƣanlar Rəbbimiz bilən mahtansun.” 18 Qünki, ɵz-ɵzini mahtaydiƣan əməs, bəlki Rəbbimizning mahtixiƣa muyəssər bolƣan kixi ⱨəⱪiⱪiy mahtaxⱪa ərziydu.


11

Pawlusning ɵzini sahta əlqilər bilən selixturuxi
Mahtinixim bilən bir’az əhməⱪliⱪ ⱪilip ⱪoysammu, eƣir almiƣaysilər! Yənila səwrqan bolƣaysilər. Mən silərni sahta əlqilərdin ⱪizƣinimən. Bu, Hudaƣa bolƣan meⱨir-muⱨəbbitimdin kəlgən. Mən goya bir pak ⱪizni yatliⱪ ⱪilƣandək, silərni “yeganə ər”gə – Əysa Məsiⱨkə təⱪdim ⱪildim. Biraⱪ, Ⱨawa’anining ⱨiyligər yilan təripidin azdurulƣinidək, silərningmu sahta əlqilər təripidin azdurulup, Əysa Məsiⱨkə bolƣan səmimiy wə pak ⱪəlbinglarning bulƣinixidin ənsirəymən. Qünki, silərning yeninglarƣa berip, Əysa Məsiⱨ toƣrisida mən yətküzgəngə ohximaydiƣan baxⱪa bir təlimni yətküzgənlərgə oquⱪtin-oquⱪ yol ⱪoydunglar. Silər ⱪobul ⱪilƣan Muⱪəddəs Roⱨtin baxⱪa bir roⱨ wə silər ⱪobul ⱪilƣan hux həwərdin baxⱪa bir hux həwər toƣrisida eytilƣanlarnimu siƣdurdunglar. Ⱨalbuki, mən ɵzümni ⱨeqⱪandaⱪ ixta silər dərijidin taxⱪiri dəp ⱪariƣan axu əlqilərdin tɵwən dəp ⱪarimaymən! Gəp ⱪilixta maⱨir bolmisammu, lekin bilimim bar. Ⱪiliwatⱪan ⱨərbir hizmitim buni ⱨər jəⱨəttin oquⱪ ispatlap turuptu.
Mening silərni qong kɵrüp, ɵzümni tɵwən tutup, Hudaning hux həwirini silərgə ⱨəⱪ tələp ⱪilmay yətküzginim gunaⱨ boldimu?* Pawlus etiⱪadqilarƣa ɵz eƣirini salmasliⱪ üqün, ɵz ⱨünirigə tayinip, turmuxini ⱪamdiƣan. Biraⱪ, bəzilər “Pawlus ⱨəⱪiⱪiy əlqi bolƣan bolsa, etiⱪadqilarning iⱪtisadiy yardimigə tayanƣan bolatti” dəp, uning əlqilik ⱨoⱪuⱪini inkar ⱪilƣanidi. Mən silərgə hizmət ⱪilix üqün, baxⱪa jama’ətqiliklərdin ⱨəⱪ elip, ularƣa “uwal” ⱪildim. Silər bilən billə bolƣan waⱪitlirimda, eⱨtiyajim bolsimu, ⱨeqⱪaysinglarƣa eƣirimni salmidim. Qünki, Makedoniyə ɵlkisidin kəlgən ⱪerindaxlar kəm-kütimni toluⱪlap bərdi. Ⱨeqⱪandaⱪ ixta silərgə yük bolmay kəldim, buningdin keyinmu yük bolmaymən. 10 Ⱪəlbimdiki Əysa Məsiⱨning ⱨəⱪiⱪiti bilən eytimənki, mening bu mahtiniximni pütün Yunanda ⱨərⱪandaⱪ adəm tosup ⱪalalmaydu. 11 Nemə üqün silərdin ⱨəⱪ almidim? Silərni sɵyməydiƣanliⱪimdinmu? Hudaƣa ayanki, silərni sɵyimən! 12 Atalmix əlqilərning “bizning ⱪiliwatⱪinimiz bilən ularning ⱪiliwatⱪinida ⱨeqⱪandaⱪ pərⱪ yoⱪ” dəp mahtinixiƣa pursət tapalmasliⱪi üqün, silərdin ⱨəⱪ almay ⱪiliwatⱪan halis ixlirimni dawamlaxturimən. 13 Qünki, bundaⱪlar sahta əlqilər, ⱨiyligərlər bolup, ɵzlirini Əysa Məsiⱨning əlqisi, dəp pərdazliwalƣanlardur. 14 Əməliyəttə, bu ⱨəyran ⱪalarliⱪ ix əməs, qünki Xəytan ɵzini yoruⱪluⱪ pərixtisi, dəp pərdazliwalƣandur. 15 Xunga, uning bu qakarlirimu ɵzlirini adilliⱪning hizmətkarliri dəp pərdazliwalsa, əjəblinərlik əməs. Ularning aⱪiwiti ɵzlirining əməliyitigə layiⱪ bolidu.
Pawlusning tartⱪan azab-oⱪubətliri
16 Yənə xuni eytimənki, ⱨeqⱪaysinglar meni əhməⱪ, dəp ⱪalmanglar. Əgər əhməⱪ dəp ⱪarisanglar, bir əhməⱪni ⱪobul ⱪilƣanqilik bolsimu meni ⱪobul ⱪilinglar. Xuning bilən, mənmu bir’az mahtiniwalay. 17 Bu sɵzlirim Rəbbimiz məndin tələp ⱪilƣan sɵzlər əməs. Mening bundaⱪ mahtinixim pəⱪətla bir əhməⱪning yürəklik po atⱪanliⱪidur, halas. 18 Nurƣun kixilər bu dunyadiki ixliri bilən mahtinip ketidikən, mənmu mahtinip baⱪay. 19 Qünki, silər ɵzünglarni xunqə əⱪilliⱪ qaƣlaysiləryu, bu sahta əlqilərning əhmiⱪanə təlimlirigə yol ⱪoyuwerisilər! 20 Ularning silərni ⱪul ornida kɵrüxigə, ⱨəⱪⱪinglarni yeyixigə, silərdin nəp elixiƣa, silərgə qongqiliⱪ ⱪilixiƣa wə silərning yüzünglarni qüxürüxigə yol ⱪoyisilər. 21 Bizning silərgə xundaⱪ mu’amilə ⱪilixⱪa ajiz kəlgənlikimizni hijilliⱪ iqidə etirap ⱪilimən. Lekin, ulardin birliri birər ixtin mahtinixⱪa jür’ət ⱪilƣan yərdə (yənə əhməⱪlərqə eytay), mənmu xu ixtin mahtinixⱪa jür’ət ⱪilalaymən. 22 Ular sepi ɵzidin Ibraniymu? Mənmu xundaⱪ. Ular Isra’illarmu? Mənmu Isra’il. Ular əjdadimiz Ibraⱨimning əwladidinmu? Mənmu uning əwladidin. 23 Ular Əysa Məsiⱨning hizmətkarlirimu? Əⱪildin azƣanlardək eytsam, mən ulardin tehimu yuⱪiri turidiƣan bir hizmətkari. Mən tehimu japaliⱪ ixlidim, zindanda tehimu kɵp yattim. Kürming ⱪetim ⱪamqa yedim, ⱪayta-ⱪayta ɵlüm həwplirigə duq kəldim. 24 Yəⱨudiylarning ottuz toⱪⱪuz ⱪamqa jazasiƣa bəx ⱪetim tartildim. 25 Üq ⱪetim Rim ⱨɵkümranliridin tayaⱪ yedim, bir ⱪetim qalma-kesək ⱪilindim, üq ⱪetim kemə ⱨadisisigə uqridim, bir keqə-kündüzni dengizda ɵtküzdüm. 26 Kɵp ⱪetim uzun səpərlərdə bolup, dəryalarda ⱨəm ⱪaraⱪqilarning, ɵz həlⱪimning, Yəⱨudiy əməslərning arisida heyim-hətərlərgə yoluⱪtum. Xəⱨərlərdə, qɵllərdə, dengizlarda wə sahta ⱪerindaxlarning arisida həwplik künlərni baxtin kəqürdüm. 27 Hizmitimni tirixip-tirmixip ixlidim. Talay keqilərni uyⱪusiz ɵtküzdüm, aqliⱪ wə ussuzluⱪning dərdini tetidim. Yəydiƣanƣa tamaⱪ, kiyidiƣanƣa kiyim tapalmay, aq-yalingaq ⱪaldim. 28 Bulardin baxⱪa, ⱨər küni degüdək pütün etiⱪadqilar jama’ətqiliklirining ƣemini yedim. 29 Mən ⱪaqan ajizlarƣa ⱨesdaxliⱪ ⱪilmidim?! Xəytanning tuziⱪiƣa qüxüp, ezip kətkənlər üqün iqim ⱪaqan ɵrtəlmidi?! 30 Əgər mahtiniximƣa toƣra kəlsə, ɵz ajizliⱪimni kɵrsitidiƣan ixlar bilən mahtinimən. 31 Rəbbimiz Əysaning Atisi, mənggü mədⱨiyiləxkə ərziydiƣan Hudaƣa ayanki, yalƣan eytmidim. 32 Dəməxⱪ xəⱨiridə padixaⱨ Aretasning ⱪol astidiki bir waliy meni tutux üqün, pütün xəⱨərni ⱪattiⱪ nazarət astiƣa alƣanidi. 33 Lekin, mən sepildiki bir kamardin sewət bilən pəskə qüxürülüp, uning ⱪolidin ⱪutuldum.

*7
Pawlus etiⱪadqilarƣa ɵz eƣirini salmasliⱪ üqün, ɵz ⱨünirigə tayinip, turmuxini ⱪamdiƣan. Biraⱪ, bəzilər “Pawlus ⱨəⱪiⱪiy əlqi bolƣan bolsa, etiⱪadqilarning iⱪtisadiy yardimigə tayanƣan bolatti” dəp, uning əlqilik ⱨoⱪuⱪini inkar ⱪilƣanidi.12

Pawlusⱪa kəlgən wəⱨiy
Mahtinixning paydisi bolmisimu, mahtanmisam bolmaydu. Əmdi Rəbbimizdin kəlgən ƣayibanə alamətlər wə wəⱨiylər üstidə tohtilay. Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan bir adəmni* Bu adəm dəl Pawlusning ɵzi bolup, u Huda uningƣa bərgən wəⱨiy wə ƣayibanə alamətlər bilən mahtinixni ⱪilqə halimiƣan. Əksiqə, ɵzini tɵwən tutuxⱪa tirixip, 3-xəhs tilida sɵzligən. tonuymən. U on tɵt yil ilgiri ərxi’əlaƣa kɵtürüldi. U kɵtürülgəndə, teni kɵtürüldimu yaki roⱨi kɵtürüldimu bilməymən, buni Huda ɵzi bilidu. Ixⱪilip, bu adəmning jənnətkə kirip qiⱪⱪanliⱪini bilimən. Teni kɵtürüldimu yaki roⱨi kɵtürüldimu bilməymən, buni Huda ɵzi bilidu. U jənnəttə til bilən ipadiligili bolmaydiƣan, insanlarƣa eytix mən’i ⱪilinƣan ajayip ixlarni anglidi. Xundaⱪ bir adəm bilən mahtinimən, ɵzüm ⱨəⱪⱪidə bolsa ajizliⱪlirimni etirap ⱪilmaⱪtin baxⱪa birər ix bilən mahtinalmaymən. Əməliyəttə, baxⱪa ixlardin mahtanƣan bolsammu, əhməⱪ ⱨesablanmayttim; qünki undaⱪ ⱪilƣinimda ⱨəⱪiⱪətni sɵzligən bolattim. Lekin, kixilər meni kɵrginidin yaki angliƣinidin üstün oylap ⱪalmisun dəp, mahtinixtin ɵzümni neri tutimən.
Hudadin manga kəlgən wəⱨiylərning ajayip-ƣarayipliⱪi bilən kɵrəngləp kətməslikim üqün, tenimgə tikən sanjilƣandək bir azab yepixip, huddi Xəytanning yalaⱪqisining ⱪiynaxliridək meni ⱪiynidi. Bu, mening kɵrəngləp kətməslikim üqün idi. Azabtin ⱪutulux üqün, Rəbbimizgə üq ⱪetim yelinip du’a ⱪildim. Lekin, u manga: “Meⱨir-xəpⱪitim sanga yetərlik; mening küq-ⱪudritim ajiz qaƣliringda toluⱪ ipadilinidu” dedi. Xunga, ⱨayatimda Əysa Məsiⱨning ⱪudriti ipadilənsun dəp, ajizliⱪlirimdin hursənlik bilən mahtinimən. 10 Əysa Məsiⱨ üqün ajizliⱪlarni, ⱨaⱪarətlərni, azab-oⱪubətlərni, ziyankəxliklərni wə ⱪiyinqiliⱪlarni huxalliⱪ dəp bilimən. Qünki, ⱪaqan ajiz bolsam, xu qaƣda Əysa Məsiⱨning ⱪudritigə tolup, küqlük bolimən.
Pawlusning Korint jama’ətqilikigə kɵngül bɵlüxi
11 Əhməⱪⱪə ohxap ⱪaldim, mening bundaⱪ boluxumƣa silər səwəbqi. Mən əslidə silərning mahtixinglarƣa erixixim kerək idi. Qünki, ⱨərⱪanqə bolsammu, silər dərijidin taxⱪiri dəp ⱪariƣan axu əlqilərdin ⱨər tərəptin ⱪelixmaymən. 12 Mən aranglarda bolƣan qaƣda əlqilikimni ispatlaydiƣan ixlarni, yəni mɵjizə, karamət wə ⱪudrəklik ixlarni səwrqanliⱪ bilən ⱪildim. 13 Baxⱪa etiⱪadqilar jama’ətqiliki arisida ⱪilƣan, biraⱪ silərning aranglarda ⱪilmiƣan birdinbir “hataliⱪim” silərning iⱪtisadiy yardiminglarni almiƣanliⱪimdur. Bu “adalətsizlik”imni əpu ⱪilƣaysilər!
14 Ⱨazir mən yeninglarƣa üqinqi ⱪetim berixⱪa təyyarmən. Silərgə ⱨeqⱪandaⱪ eƣirimni salƣum yoⱪ. Qünki, manga keriki silərning bayliⱪinglar əməs, ɵzünglardursilər. Pərzəntlər ata-anilar üqün əməs, bəlki ata-anilar pərzəntlər üqün mal-mülük yiƣixi kerək. 15 Silər üqün, mən barliⱪimni sərp ⱪilixⱪa, ⱨətta jenimni ⱪurban ⱪilixⱪimu razimən. Əjəba, mən silərni ⱪanqə kɵp sɵysəm, silərning muⱨəbbitinglarƣa xunqə az erixəmdimən?
16 Boldila, ⱪisⱪisi mən silərgə yük bolƣan əməsmən. Biraⱪ, bəzilər meni ⱨiyligərlik ⱪilip, yalƣan sɵzləp, silərdin nəp ündürüwalidu, deyixip yüridu. 17 Əjəba, mən silərgə əwətkən adəmlərning birərsi arⱪiliⱪ silərdin nəp aldimmu? 18 Titusni silərning yeninglarƣa berixⱪa ündidim wə yənə bir ⱪerindaxnimu uning bilən billə əwəttim. Titusning silərdin nəp elip baⱪⱪan yeri barmu? U mən bilən bir niyəttə, bir yolda hizmət ⱪiliwatidiƣu!
19 Yaki silər bizni: “aldimizda əzəldin beri ɵzini aⱪlap keliwatidu” dəp oylawatamsilər? Biz undaⱪ ⱪilmiduⱪ. Biz pəⱪət Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan kixilər süpitidə Huda aldida sɵzləwatimiz. Sɵyümlük ⱪerindaxlar, biz ⱪiliwatⱪan ⱨəmmə ix silərning etiⱪadta yetixixinglar üqündur. 20 Yeninglarƣa barƣinimda, silərning kütkən yerimdin qiⱪmay ⱪelixinglardin, xuning bilən mening silərgə bolƣan mu’amiləmningmu silərning kütkən yeringlardin qiⱪmay ⱪelixidin ənsirəymən. Silərdə jedəlhorluⱪ, ⱨəsəthorluⱪ, ƣəzəplinix, xəhsiyətqilik, tɵⱨməthorluⱪ, ƣəywəthorluⱪ, təkəbburluⱪ wə parakəndiqiliklərning boluxidin ənsirəymən. 21 Bu ⱪetim silərning yeninglarƣa barƣinimda, aranglardiki napak, əhlaⱪsiz wə xəⱨwaniy ixlarni ⱪilƣan, taki bügüngə ⱪədər towa ⱪilmiƣan nurƣun gunaⱨkarlar səwəblik Hudaning meni aldinglarda hijalət ⱪilip ⱪoyuxidin ənsirəymən. Ularning hata yoldin ⱪaytmiƣanliⱪi üqün, matəm tutmay turalmaymən.

*2
Bu adəm dəl Pawlusning ɵzi bolup, u Huda uningƣa bərgən wəⱨiy wə ƣayibanə alamətlər bilən mahtinixni ⱪilqə halimiƣan. Əksiqə, ɵzini tɵwən tutuxⱪa tirixip, 3-xəhs tilida sɵzligən.13

Ahirⱪi agaⱨlandurux wə salamlar
Bu yeninglarƣa üqinqi ⱪetim berixim bolidu. Əgər aranglardiki birərsini jazalax toƣra kəlsə, muⱪəddəs yazmilardiki: “Ⱨərⱪandaⱪ ərzning rast-yalƣanliⱪi az degəndə ikki yaki üq guwaⱨqining guwaⱨliⱪi bilən ispatlinixi kerək” degən ayət boyiqə ⱪilimən. Yeninglarƣa ikkinqi ⱪetim barƣinimda, burun gunaⱨ sadir ⱪilƣanlarni agaⱨlandurƣanidim. Ⱨazir yeninglarda bolmisammu, yənə agaⱨlandurmaⱪqimənki, əmdi barƣinimda, barliⱪ gunaⱨ sadir ⱪilƣuqilarƣa kəngqilik ⱪilmaymən. Kəngqilik ⱪilmasliⱪimdiki səwəb, aranglardiki bəzilər Əysa Məsiⱨning mən arⱪiliⱪ sɵzləwatⱪanliⱪiƣa ispat tələp ⱪilip keliwatidu. Buning ispatini bu ⱪetim yeninglarƣa berip gunaⱨkarlarni bir tərəp ⱪilƣinimda kɵrisilər. Qünki, Əysa Məsiⱨ aldinglarda ajiz əməs, bəlki intayin ⱪudrətliktur. U ⱪarimaⱪⱪa ajizliⱪ iqidə krestkə mihlanƣan bolsimu, lekin Hudaning ⱪudriti bilən yənila ⱨayattur. Bizmu uningƣa ohxax ⱪarimaⱪⱪa ajiz bolsaⱪmu, Hudaning ⱪudriti bilən uningƣa baƣlinip yaxap, silərgə hizmət ⱪilmaⱪtimiz.
Etiⱪadinglarning ⱨəⱪiⱪiy yaki əməslikini bilix üqün ɵz-ɵzünglarni təkxürüp kɵrünglar, sinap beⱪinglar. Əysa Məsiⱨning aranglarda ikənlikini bilixinglar kerək. Undaⱪ bolmiƣanda, bu silərning sinaⱪtin ɵtəlmigininglar bolmamdu?! Mening əlqilik siniⱪidin ɵtkənlikimni bilip ⱪelixinglarni ümid ⱪilimən. Silərning ⱨeqⱪandaⱪ yaman ix ⱪilmasliⱪinglar üqün Hudaƣa du’a ⱪilimən. Bu, mening əlqilik siniⱪidin ɵtti dəp ⱪarilixim üqün əməs. Ⱨətta sinaⱪtin ɵtmidi, dəp ⱪaralsammu, məyli. Muⱨimi silərning toƣra ix ⱪilixinglardur. Biz ⱨəⱪiⱪətkə zit ixlarni ⱪilmastin, ⱨəⱪiⱪət boyiqə ix ⱪiliximiz kerək.
Etiⱪadinglar küqiyip, silərni əyibləxkə “ajiz” kɵrünsəm, huxal bolattim. Biz xundaⱪ du’a ⱪilimizki, silər ⱨəmmə ixta toluⱪ yetilgəysilər. 10 Rəbbimiz manga silərni bərbat ⱪilix üqün əməs, yetixtürüx üqün bərgən ⱨoⱪuⱪ bilən yeninglarƣa barƣinimda silərgə ⱪattiⱪ mu’amilidə bolup ⱪalmasliⱪim üqün, yeninglarƣa berixtin burun bu hətni yazdim.
11 Əng ahirda, ⱪerindaxlar, huxal-huram bolunglar, etiⱪadta yetilgən adəm bolup qiⱪix üqün tirixinglar. Nəsiⱨətlirimni ⱪobul ⱪilip, bir niyət, bir məⱪsəttə inaⱪ ɵtünglar. Meⱨir-muⱨəbbət wə amanliⱪ mənbəsi bolƣan Huda silər bilən billə bolƣay!
12 Bir-biringlar bilən meⱨribanlarqə salamlixinglar.
13-14 Hudaning barliⱪ muⱪəddəs həlⱪidin silərgə salam.
Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪiti, Hudaning meⱨir-muⱨəbbiti wə Muⱪəddəs Roⱨning ⱨəmraⱨliⱪi silərgə yar bolƣay!