Petrus yazƣan ikkinqi hət
1

Əysa Məsiⱨning hizmətkari wə əlqisi bolƣan mənki Simun Petrustin silərgə salam! Silər bizning Hudayimiz wə ⱪutⱪuzƣuqimiz bolƣan Əysa Məsiⱨning adilliⱪi arⱪiliⱪ biz bilən ohxax ⱪimmətlik bir etiⱪadⱪa muyəssər boldunglar. Silər Hudani wə rəbbimiz Əysani tonuƣanseri, Hudaning silərgə kɵrsitidiƣan meⱨir-xəpⱪiti wə amanliⱪi tehimu axⱪay!
Əysa Məsiⱨkə bolƣan tonuxni qongⱪurlaxturux
Biz Əysa Məsiⱨni ⱨəⱪiⱪiy tonuƣanliⱪimizdin, u ɵzining küq-ⱪudriti, yəni Hudaning küq-ⱪudriti arⱪiliⱪ bizgə Hudaning iradisi boyiqə ⱨayat kəqürüximiz üqün eⱨtiyajliⱪ bolƣan ⱨəmmə nərsini ata ⱪildi. U bizni ɵzining uluƣluⱪi wə esil pəziliti bilən qaⱪirdi. U ɵzining uluƣluⱪi wə esil pəziliti arⱪiliⱪ bizgə naⱨayiti uluƣ wə ⱪimmətlik wədilərni bərdi. Bular arⱪiliⱪ biz bu dunyadiki insanlarning bolmiƣur ⱨəwəsliridin kelip qiⱪⱪan əhlaⱪsizliⱪtin ⱪutulup, Hudaning təbi’itigə ohxax təbi’ətkə igə bolalaymiz. Xunga, silər pütün küqünglar bilən etiⱪadinglarƣa esil pəzilətni, esil pəzilitinglarƣa Huda toƣrisidiki bilimni, biliminglarƣa ɵzünglarni baxⱪuruxni, ɵzünglarni baxⱪuruxunglarƣa səwrqanliⱪni, səwrqanliⱪinglarƣa Hudaƣa bolƣan ihlasmənlikni, ihlasmənlikinglarƣa ⱪerindaxlarni sɵyüxni, ⱪerindaxlarni sɵyüxünglarƣa baxⱪilarƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitixni ⱪoxuxⱪa tirixinglar. Qünki, silər bu hususiyətlərgə igə bolsanglar, xundaⱪla bu hususiyətlərni ⱨayatinglarda tehimu yetildürsənglar, silərning Rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə bolƣan tonuxunglar əⱨmiyətsiz bolmaydu, əksiqə ⱨayatinglarda yahxi nətijilər barliⱪⱪa kelidu. Bu hususiyətlərgə igə bolmiƣan kixi pəⱪət burnining uqinila kɵrələydiƣan yaki kor kixigə ohxaydu. Undaⱪ kixi burunⱪi gunaⱨliridin pak ⱪilinƣanliⱪini untuƣan bolidu.
10 Əy ⱪerindaxlar, Huda silərni ɵzining muⱪəddəs həlⱪi boluxⱪa tallidi wə qaⱪirdi. Xuning üqün, silər ɵz ⱨayatinglarda buni ispatlaxⱪa tirixinglar. Mana xundaⱪ ⱪilsanglar, ⱨeqⱪaqan etiⱪad yolidin qətnəp kətməysilər. 11 Rəbbimiz bolƣan ⱪutⱪuzƣuqimiz Əysa Məsiⱨning mənggülük padixaⱨliⱪidimu ⱪizƣin ⱪarxi elinisilər.
12 Xunga, gərqə silər bu ixlarni bilgən ⱨəmdə ɵzünglarƣa yətküzülgən ⱨəⱪiⱪəttə qing turuwatⱪan bolsanglarmu, mən yənila ⱨər da’im bu ixlarni esinglarƣa salmaⱪqimən. 13 Ⱨayat waⱪtimda bularni səminglarƣa selip, silərni oyƣitip turuxni layiⱪ kɵrdüm. 14 Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning burun manga ayan ⱪilƣinidək, ⱨayatimning pat arida ahirlixidiƣanliⱪini bilip turuwatimən. 15 Silərning bu ixlarni mən bu dunyadin kətkəndin keyinmu ⱨər da’im esinglardin qiⱪarmasliⱪinglar üqün küqümning bariqə tirixiwatimən.
Muⱪəddəs yazmilardiki sɵzlərgə əməl ⱪilix
16 Biz əlqilər silərgə uⱪturƣan Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning küq-ⱪudriti wə ⱪayta kelidiƣanliⱪi toƣrisidiki ⱨəⱪiⱪətni ⱨərgizmu ɵzimiz oydurup qiⱪmiduⱪ. Biz Əysa Məsiⱨning xan-xɵⱨritini ɵz kɵzimiz bilən kɵrgənmiz. 17 Əysa Məsiⱨ muⱪəddəs taƣda Huda’atimizdin xan-xərəp wə uluƣluⱪⱪa erixkəndə, uluƣ Hudaning: “Bu mening sɵyümlük oƣlum, mən uningdin hursənmən” degən awazi anglandi. 18 Xu qaƣda, biz muⱪəddəs taƣda Əysa Məsiⱨ bilən billə bolƣaqⱪa, ərxtin kəlgən bu awazni ɵz ⱪuliⱪimiz bilən angliduⱪ.* Bu wəⱪə “Mətta” 17-bab, 1-9-ayətlərdə toluⱪ bayan ⱪilinƣan. 19 xuning bilən, biz burunⱪi pəyƣəmbərlərning Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪⱪidə eytⱪan sɵzlirining ixənqlik ikənlikini ⱨəⱪiⱪiy qüxənduⱪ. U sɵzlərgə ⱪulaⱪ salsanglar, yahxi ⱪilƣan bolisilər. Qünki, tang süzülgüqə, yəni tang yultuzi Əysa Məsiⱨ kelip, ⱪəlbinglarni toluⱪ yorutⱪuqə, bu sɵzlər huddi ⱪarangƣuluⱪta yolni yorutup beridiƣan qiraƣⱪa ohxax qaⱪnap turidu. 20 Xuni əng muⱨim dəp bilinglarki, muⱪəddəs yazmilardiki wəⱨiylərni pəyƣəmbərlər ɵzliri oylap qiⱪⱪan əməs. 21 Qünki, ⱨərⱪandaⱪ wəⱨiy insanlarning iradisidin kəlməydu. Əksiqə, ular Hudaning sɵzliri bolup, Muⱪəddəs Roⱨning təsirləndürüxi bilən yətküzülgən.

*18
Bu wəⱪə “Mətta” 17-bab, 1-9-ayətlərdə toluⱪ bayan ⱪilinƣan.2

Sahta pəyƣəmbərlər wə sahta təlim bərgüqilər
Burun Isra’il həlⱪi iqidə sahta pəyƣəmbərlər bolƣinidək, silərning aranglardimu sahta təlim bərgüqilər məydanƣa qiⱪidu. Ular adəmlərni ⱨalak ⱪilidiƣan sahta təlimlərni aranglarƣa yoxurun kirgüzidu. Ular ⱨətta ɵzlirining gunaⱨlirining bədilini tɵləp jenini ⱪurban ⱪilƣan Rəbnimu rət ⱪilidu. Buning bilən, ular tezla ɵz bexiƣa ⱨalakət kəltüridu. Nurƣun kixilər ularning xərməndilikigə əgixip ketidu. Bu sahta təlim bərgüqilər səwəbidin Əysa Məsiⱨ wə uning ⱨəⱪiⱪət yoli ⱨaⱪarətkə uqraydu. Ular aqkɵz bolƣaqⱪa, oydurma sɵzlər bilən mal-mülkünglarni talan-taraj ⱪilidu. Hudaning ularƣa beridiƣan jazasi burundin təyyardur, ularning ⱨalakiti bolsa keqiktürülməydu.
Huda gunaⱨ sadir ⱪilƣan pərixtilərni ayap ⱪoymidi. Bəlki, ularni dozahⱪa taxlap, ularni soraⱪⱪa tartⱪuqə, ⱪarangƣu ɵngkürlərdə solap ⱪoydi. Huda ⱪədimki zamanlarda yaxiƣan kixilərnimu ayap ⱪoymidi. Ular gunaⱨⱪa berilgən bolƣaqⱪa, Huda dunyani kəlkün bilən ƣərⱪ ⱪilip, ularni jazalidi. Huda pəⱪət xu zamandiki kixilərni ⱨəⱪⱪaniyliⱪ yoliƣa mengixⱪa dəwət ⱪilƣan Nuⱨ pəyƣəmbər wə uning a’ilisidiki yəttə kixini saⱪlap ⱪaldi. Huda keyin yənə Sodom wə Gomora xəⱨiridiki kixilərni jazalap, ularning xəⱨərlirini kɵydürüp kül ⱪiliwətti. Huda muxundaⱪ ⱪilix arⱪiliⱪ gunaⱨ yolida mangƣanlarning ⱪandaⱪ jazalarƣa uqraydiƣanliⱪi toƣrisida keyinki əwladlarƣa ibrət bərdi. Lekin, Huda bu ikki xəⱨərdiki kixilərni jazalax bilən bir waⱪitta, ularning xəⱨwaniyliⱪliridin yirgəngən ⱨəm toƣra yolda mangƣan Lutni ⱪutⱪuzƣanidi. Axundaⱪ kixilərning iqidə yaxiƣan bu durus adəmning ⱪəlbi angliƣan wə kɵrgən rəzil ixlar tüpəylidin ⱨər küni azablinatti. Xuningdin kɵrüwalalaymizki, Huda toƣra yolda mangƣanlarni ular duq kəlgən sinaⱪlardin ⱪandaⱪ ⱪutⱪuzidiƣanliⱪini bilidu. Xuningdək, Huda soraⱪ künigiqə gunaⱨ yolida mangƣanlarni jazalaxni ⱪandaⱪ dawamlaxturuxni, 10 bolupmu qirik ⱨəwəslərgə berilgən wə Hudaning ⱨoⱪuⱪiƣa səl ⱪariƣan ⱨeliⱪi sahta təlim bərgüqilərni ⱪandaⱪ jazalaxni bilidu.
Ular ɵzini qong tutup, məƣrurlarqə ix ⱪilidu ⱨəm ərxtiki uluƣlarƣa ⱨaⱪarət ⱪilixtin ⱪorⱪmaydu. 11 Ⱨətta küq-ⱪudrəttə bu sahta təlim bərgüqilərdin ⱨəssiləp üstün bolƣan pərixtilərmu Hudaning aldida ərxtiki bu uluƣlarƣa tɵⱨmət qaplap ularni əyibliməydu. 12 Lekin, bu sahta təlim bərgüqilər ɵzliri qüxənməydiƣan ixlar üstidə haliƣanqə kupurluⱪ ⱪilidu. Bu kixilər huddi owlinip boƣuzlinix üqün tuƣulƣan yawayi ⱨaywanatlardək əⱪilsiz kelidu ⱨəmdə bu yawayi ⱨaywanatlarƣa ohxax ⱨalak ⱪilinidu. 13 Bu kixilər baxⱪilarƣa ⱪilƣan naⱨəⱪqilikigə tuxluⱪ jazaƣa uqraydu. Ular ⱨətta kündüzi oquⱪ-axkara ⱨalda əyx-ixrət ⱪilixnimu ləzzət, dəp ⱨesablaydu. Bu kixilər silər bilən bir dastihanda olturƣinida, silərni aldiƣanliⱪidin zoⱪlinidu ⱨəmdə silərgə nomus wə daƣ kəltüridu. 14 Ularning ⱪəlbi zinahorluⱪ ⱨəwəsliri bilən tolƣan bolup, tohtimastin gunaⱨ sadir ⱪilip turidu wə etiⱪadta ajiz kixilərni azduridu. Ularning ⱪəlbi aqkɵzlükkə kɵnüp kətkən bolup, ular Hudaning lənitigə kətkənlərdur. 15 Ular Bi’orning oƣli Bil’amning yoliƣa mengip, toƣra yoldin qətnəp kətti. Bil’am pulpərəs bolƣaqⱪa, yamanliⱪ ⱪildi. 16 Uning ⱪilƣan gunaⱨliri tüpəylidin Huda uni əyiblidi. Huda uning exikini zuwanƣa kəltürüp, bu “pəyƣəmbər”ning ⱪilmaⱪqi bolƣan əhməⱪlərqə ixini tosidi.* Bi’orning oƣli Bil’am – Musa pəyƣəmbər Isra’illarni Misirdin Huda wədə ⱪilƣan zeminƣa baxlap ketiwatⱪanda, yol üstidiki padixaⱨlarning ⱪarxiliⱪiƣa uqraydu. Axu padixaⱨlardin biri Bi’orning oƣli Bil’amni tepip, əgər u Isra’illarƣa lənət oⱪusa, uningƣa kɵp pul bərməkqi bolidu. Lekin, Huda Bil’amning undaⱪ ⱪilixiƣa ruhsət ⱪilmaydu. Xundaⱪtimu, Bil’am pulni dəp Hudaƣa boysunmay, ularƣa lənət oⱪumaⱪqi bolidu. Biraⱪ, Hudaning tosuxi bilən lənət oⱪuyalmaydu.
17 Bu sahta təlim bərgüqilər ⱪurup kətkən bulaⱪlarƣa wə güldüri bar, yamƣuri yoⱪ bulutlarƣa ohxaydu. Huda ularƣa ⱪapⱪarangƣuluⱪta jay ⱨazirlap ⱪoydi. 18 Qünki, ular yalƣan-yawidaⱪ sɵzlər bilən mahtinip, ɵzini hata yoldin yengila tartⱪanlarning xəⱨwaniy ⱨəwəslirini ⱪozƣitix bilən ularni azduridu. 19 Ular azdurulƣanlarƣa: “Silər bizgə ohxax muxundaⱪ ⱪilsanglar, ⱨəⱪiⱪiy ərkin bolisilər” dəp wədə ⱪilidu. Lekin, ular əməliyəttə qiriklikning ⱪulliridur. Qünki, adəm nemə təripidin boysundurulƣan bolsa, xuning ⱪuli bolidu. 20 Əgər biri Rəbbimiz bolƣan ⱪutⱪuzƣuqi Əysa Məsiⱨni tonux arⱪiliⱪ bu dunyaning napakliⱪliridin ⱪutulup, keyin xundaⱪ napak ixlarƣa yənə ⱪayta kirixip ⱪelip xu napakliⱪlarning ⱪuli bolup ⱪalsa, uning keyinki ⱨali dəsləpkisidinmu yaman bolidu. 21 Qünki, ⱨəⱪⱪaniyliⱪ yolini bilip turup, ɵzigə yətküzülgən muⱪəddəs əmrdin yüz ɵrügəndin kɵrə, bu yolni zadila bilmigən yahxi. 22 Uning yaman yolƣa ⱪaytⱪini dəl ⱨekmətlik sɵzlərdə eytilƣiniƣa ohxaydu: “It aylinip ɵz ⱪusuⱪini yər” wə yənə: “Qoxⱪa yuyunup qiⱪipla patⱪaⱪta eƣinar.”

*16
Bi’orning oƣli Bil’am – Musa pəyƣəmbər Isra’illarni Misirdin Huda wədə ⱪilƣan zeminƣa baxlap ketiwatⱪanda, yol üstidiki padixaⱨlarning ⱪarxiliⱪiƣa uqraydu. Axu padixaⱨlardin biri Bi’orning oƣli Bil’amni tepip, əgər u Isra’illarƣa lənət oⱪusa, uningƣa kɵp pul bərməkqi bolidu. Lekin, Huda Bil’amning undaⱪ ⱪilixiƣa ruhsət ⱪilmaydu. Xundaⱪtimu, Bil’am pulni dəp Hudaƣa boysunmay, ularƣa lənət oⱪumaⱪqi bolidu. Biraⱪ, Hudaning tosuxi bilən lənət oⱪuyalmaydu.3

Rəbbimizning kelidiƣan küni
Ⱪədirlik ⱪerindaxlar, ⱨazir silərgə yeziwatⱪinim ikkinqi hetimdur. Ⱨər ikki hetimdə bu ixlarni səminglarƣa selip, silərni toƣra pikir ⱪilixⱪa yetəkləxkə tirixtim. Muⱪəddəs pəyƣəmbərlirimiz burun eytⱪan sɵzlərni wə ⱪutⱪuzƣuqimiz, yəni Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ əlqilər arⱪiliⱪ bərgən əmrlərni esinglarda tutuxunglarni soraymən.
Əng muⱨimi xuni bilixinglar kerəkki, ahir zamanda ɵzining yaman ⱨəwəslirining kəynigə kiridiƣan, silərni məshirə ⱪilidiƣan kixilər qiⱪidu. Ular silərni: “Rəbbinglar mən ⱪayta kelimən degənƣu! U ⱪeni? U ⱪaytip kəlmidiƣu! Bowilirimiz aləmdin ɵtüp taki ⱨazirƣiqə ⱨəmmə ixlar ohxax bolup, dunya apiridə bolƣan waⱪittikidin ⱨeqⱪandaⱪ pərⱪi yoⱪtur” dəp məshirə ⱪilixidu. Ⱨalbuki, ular əng ⱪədimki zamanda Hudaning ɵz əmri bilən asmanni yaratⱪanliⱪini wə yərning sudin ⱨəm su arⱪiliⱪ barliⱪⱪa kəlgənlikini ⱪəstən untuydu. Huda su bilən, yəni kəlkün süyi bilən Nuⱨ pəyƣəmbər yaxiƣan dunyani ƣərⱪ ⱪilƣanidi. Huda yənila ɵz əmri bilən ɵzining yolida mangmiƣanlarning soraⱪⱪa tartilip ⱨalak ⱪilinidiƣan axu kündə asman bilən zeminning otta kɵydürülüxini bəlgilidi. Xunga, asman bilən zemin ta xu künigiqə saⱪlinidu.
Ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, xuni untumanglarki, Rəbbimiz waⱪitning qəklimisigə uqrimiƣaqⱪa, uning nəziridə bir kün ming yildək, ming yil bir kündəktur. Rəbbimiz ⱨərgizmu bəzilərning oyliƣinidək ɵzining ⱪayta kelixi toƣrisidiki wədisini orundaxni keqiktürgini yoⱪ. Bəlki, u silərgə kəngqilik ⱪilix səwəbidin tehi ⱪayta kəlmidi. Huda ⱨeqkimning mənggü ⱨalak boluxini halimaydu, bəlki u barliⱪ insanlarning towa ⱪilixini halaydu.
10 Lekin, Rəbbimiz Əysa qoⱪum ⱪaytip kelidu. Bu künning kelixi huddi oƣrining kelixidək kütülmigən waⱪitta bolidu. U küni pütün asman ⱪattiⱪ güldürligən awaz bilən ƣayib bolidu. Asman jisimliri kɵyüp tügəydu. Zemin wə uningdiki pütkül nərsilərmu kɵyüp gumran bolidu. 11 Ⱨəmmə nərsə mana xundaⱪ yoⱪilidu. Undaⱪta, silər ⱪandaⱪ adəmlərdin boluxunglar kerək? Silər pak yaxap, Huda yolida mangidiƣan adəmlərdin boluxunglar kerək. 12 Silər ⱪiyamət künini intizarliⱪ bilən kütüp, u künning tezrək kelixi üqün bar küqünglar bilən Hudaƣa hizmət ⱪilinglar. U künning kelixi bilən pütün asman kɵyüp tügəydu, asman jisimlirimu xiddətlik otta erip yoⱪaydu. 13 Lekin, biz Huda wədə ⱪilƣan yengi asman-zeminni intizarliⱪ bilən kütüwatimiz. U yərdə pəⱪət ⱨəⱪⱪaniyliⱪ yolida mangidiƣanlarla yaxiyalaydu.
14 Xuning üqün, əy ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, bu ixlarni kütüwatⱪanikənsilər, Hudaning aldida əyibsiz wə ⱪusursiz yaxaxⱪa ⱨəmdə Huda bilən inaⱪliⱪni saⱪlap ⱪelixⱪa tirixinglar. 15 Rəbbimizning kəngqilik ⱪilixini kɵp adəmlərning ⱪutⱪuzulux pursiti, dəp bilinglar. Bu dəl ⱪədirlik ⱪerindiximiz Pawlusning ɵzigə ata ⱪilinƣan əⱪil-parasət bilən silərgə yazƣiniƣa ohxaxtur. 16 U barliⱪ hətliridə bu ixlar ⱨəⱪⱪidə tohtalƣan. Uning hətliridə qüxinix təs bolƣan bəzi jaylar bar. Huda toƣrisidiki bilimi az wə etiⱪadta ajiz kixilər muⱪəddəs yazmilarning baxⱪa ⱪisimlirini burmiliƣandək, uning hətliridiki qüxinix təs bolƣan jaylarnimu burmilap qüxəndüridu. Muxundaⱪ ⱪilƣanlar ɵzigə ⱨalakət elip kelidu.
17 Ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, bu sahta təlim bərgüqilər toƣrisidiki ixlarni aldin’ala bilgənikənsilər, bu rəzil adəmlərning hata təlimigə əgixip, mustəⱨkəm məydaninglarni yoⱪitip ⱪoyuxtin ⱨoxyar bolunglar. 18 Əksiqə, etiⱪadinglar Rəbbimiz bolƣan ⱪutⱪuzƣuqimiz Əysa Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪiti wə uningƣa bolƣan tonuxunglar arⱪiliⱪ dawamliⱪ ɵsüp barsun.
Barliⱪ xan-xərəp Rəbbimizgə əbədil’əbəd mənsup bolƣay!