Salonikaliⱪlarƣa yezilƣan ikkinqi hət
1

Mənki, Pawlus wə mən arⱪiliⱪ Silas ⱨəmdə Timotiydin Huda’atimiz wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə mənsup bolup, Salonika xəⱨiridə yaxawatⱪan etiⱪadqilar jama’ətqilikigə salam. Huda’atimiz wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Azab-oⱪubət iqidə riƣbətləndürülüx
Ⱪerindaxlar, silər üqün Hudaƣa ⱨər da’im xükür eytixni burqimiz dəp bilimiz. Qünki, etiⱪadinglar barƣanseri küqiyiwatidu, bir-biringlarƣa bolƣan meⱨir-muⱨəbbitinglarmu qongⱪurlixiwatidu. Xunga, biz Hudaƣa mənsup bolƣan ⱨərⱪaysi etiⱪadqilar jama’ətqiliki arisida silərdin pəhirlinimiz. Qünki, silər bexinglarƣa kəlgən ⱨər hil ziyankəxlik wə ⱪiyin əⱨwallarƣa bərdaxliⱪ bərdinglar wə etiⱪadinglardin təwrənmidinglar.
Silərning bundaⱪ ⱪiyin əⱨwallarda etiⱪadinglardin təwrənmigənlikinglar Hudaning ⱪiyamət künidə qiⱪiridiƣan ⱨɵkümining adil ikənlikini kɵrsitidu. Qünki, Huda silərning ⱪiyin əⱨwallardimu etiⱪadinglarda qing turidiƣanliⱪinglardin silərni ɵz padixaⱨliⱪida yaxaxⱪa layiⱪ ⱨesablaydu. Silər mana xu padixaⱨliⱪ üqün azab-oⱪubət qekiwatisilər. Huda adildur. U silərgə azab-oⱪubət kəltürgənlərning tegixlik jazasini beridu. Xundaⱪla, Rəbbimiz Əysa ⱪudrətlik pərixtilər wə yalⱪunluⱪ ot bilən ərxtin ⱪayta kəlgən qaƣda, Huda azab-oⱪubət qəkkən silərgə wə bizgə aramliⱪ beridu. Xu qaƣda, Rəbbimiz Əysa Hudani tonuxni halimiƣanlarni wə ɵzi ⱨəⱪⱪidiki hux həwərni ⱪobul ⱪilmiƣanlarni jazalaydu. Bundaⱪ kixilərning jazasi mənggülük ⱨalakəttin ibarət bolup, ular Rəbbimizdin wə uning uluƣ küq-ⱪudritidin ayrilip ⱪalidu. 10 U waⱪitta, Rəbbimiz ɵzining muⱪəddəs həlⱪi təripidin uluƣlinidu wə mədⱨiyilinidu. Xundaⱪla, silərmu biz yətküzgən hux həwərgə ixəngənlikinglar üqün, Rəbbimizni mədⱨiyiligənlər arisida bolisilər.
11 Xuning üqün, biz da’im xundaⱪ du’a ⱪilimizki, silərni qaⱪirƣan Huda bu uluƣ qaⱪiriⱪiƣa munasip yaxixinglarƣa yardəm ⱪilƣay. U ɵz küq-ⱪudriti bilən yahxi niyitinglarni ⱨəmdə etiⱪadinglar bilən ⱪilƣan ⱨəmmə ixinglarni əməlgə axurƣay. 12 Buning bilən, Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ silər arⱪiliⱪ uluƣlinidu wə silərmu u arⱪiliⱪ xan-xərəpkə erixisilər. Bu, Hudaning wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪitidin kelidu.


2

Hudaƣa ⱪarxi qiⱪⱪuqi
Ⱪerindaxlar, Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning ⱪayta kelidiƣan ⱨəmdə bizning uning bilən bir yərgə jəm bolidiƣan künimiz toƣrisida silərdin xuni ɵtünüp soraymizki, əgər silər: “Rəbbimizning ⱪaytip kelidiƣan küni yetip kəldi” degən sɵzni anglisanglar, ⱨoduⱪup kətmənglar, ⱪorⱪupmu kətmənglar. Bundaⱪ sɵzni ⱪilƣuqilar məyli uni Hudadin kəlgən wəⱨiydin yaki baxⱪilarning təlimidin angliduⱪ yaki bolmisa bizning namimizda yezilƣan hətlərdin kɵrduⱪ desimu, uningƣa ixənmənglar. Ⱨərⱪandaⱪ adəm ⱨərⱪandaⱪ usul bilən silərni aldap kətmisun. Qünki, ahir zamanda Hudaƣa ⱪarxi qong topilang yüz bərmigüqə wə mənggülük ⱨalakətkə məⱨkum ⱪilinƣuqi, yəni “Hudaƣa ⱪarxi qiⱪⱪuqi” axkarilanmiƣuqə, bu kün yetip kəlməydu. Hudaƣa ⱪarxi qiⱪⱪuqi Huda dəp atalƣan yaki kixilər qoⱪunidiƣan nərsilərning ⱨəmmisigə ⱪarxi qiⱪip, ɵzini ⱨəmmidin üstün ⱪilip kɵrsitidu, ⱨətta Hudaning ibadəthanisida olturup, ɵzini Huda, dəp jakarlaydu.
Bularni mən silər bilən billə bolƣan waⱪtimda eytⱪanliⱪim esinglarda bardu? Hudaƣa ⱪarxi qiⱪⱪuqining axkarilinixini ⱨazirƣiqə nemining tosup turuwatⱪanliⱪini bilisilər. U pəⱪət Huda bəlgiligən waⱪitta axkarilinidu. 7-8 Xəytanning küqi alliⱪaqan yoxurun ⱨərikət ⱪilixⱪa baxlidi. Lekin, bu küqni tosup keliwatⱪan tosalƣu yɵtkiwetilgəndin keyinla, Hudaƣa ⱪarxi qiⱪⱪuqi axkarilinidu. Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ bolsa uni bir eƣiz sɵz bilənla ⱨalak ⱪiliwetidu wə yər yüzigə kəlgəndiki parlaⱪ nuri bilən uni yoⱪitidu.
Hudaƣa ⱪarxi qiⱪⱪuqi Xəytanning küqi bilən kelip, ⱨər hil küq-ⱪudrət, adəm azduridiƣan mɵjizə wə karamətlərni kɵrsitidu 10 ⱨəmdə mənggülük ⱨalakətkə yüzləngənlərni azdurux üqün ⱨər hil ⱨiylə-mikirlərni ixlitidu. Ular mənggü ⱨalak bolux aldida turuwatidu, qünki ular ɵzlirini ⱪutⱪuzuluxⱪa yetəkləydiƣan ⱨəⱪiⱪətni ⱪobul ⱪilmaydu. 11 Xu səwəbtin, Huda ularƣa ⱨəⱪiⱪəttin qətnitidiƣan bir küq əwətidu. Buning bilən, ular yalƣan gəplərgə ixinidu. 12 Nətijidə, ⱨəⱪiⱪətkə ixənməy, yaman ixlarni ⱪilixni yahxi kɵridiƣanlarning ⱨəmmisi jazaƣa məⱨkum ⱪilinidu.
Ⱪət’iy təwrənmənglar
13 Əy, Rəbbimiz sɵygən ⱪerindaxlar, silər üqün ⱨər da’im Hudaƣa xükür eytixni burqimiz dəp bilimiz. Səwəbi, silərning Muⱪəddəs Roⱨ təripidin pak ⱪilinixinglar wə ⱨəⱪiⱪətkə ixinixinglar arⱪiliⱪ Huda silərni ⱪutⱪuzuluxⱪa aldin tallidi. 14 Huda silərni Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning xan-xəripigə igə ⱪilix üqün, biz yətküzgən hux həwər arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzuluxⱪa qaⱪirdi. 15 Xuning üqün, ⱪerindaxlar, etiⱪadinglarda ⱪət’iy təwrənmənglar, biz silərgə eƣizqə yaki hət arⱪiliⱪ yətküzgən təlimdə qing turunglar!
16-17 Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ wə bizgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətkən, ɵzining meⱨir-xəpⱪiti bilən mənggülük riƣbət ⱨəm güzəl ümid ata ⱪilƣan Huda’atimiz silərni riƣbətləndürgəy ⱨəmdə silərgə barliⱪ yahxi ix, yahxi sɵzlərni ⱪilixⱪa küq-ⱪudrət bərgəy!


3

Biz üqün du’a ⱪilinglar
Ⱪerindaxlar, sɵzimizning ahirida biz üqün du’a ⱪilixinglarni ümid ⱪilimiz. Rəbbimiz ⱨəⱪⱪidiki hux həwər huddi silərgə yətkən qaƣdikigə ohxax, ⱨərⱪandaⱪ yərdə tez tarⱪalsun wə ⱨɵrmət bilən ⱪobul ⱪilinsun. Hudaning bizni rəzil wə yaman adəmlərdin ⱪutulduruxi üqünmu du’a ⱪilinglar. Qünki, ⱨəmmila adəm Rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣini yoⱪ. Əmma, Rəbbimiz ixənqliktur. U silərni mustəⱨkəm ⱪilidu ⱨəm Xəytanning yamanliⱪliridin saⱪlaydu. Huda silərning buyruƣanlirimizni ⱪiliwatⱪanliⱪinglar wə dawamliⱪ ⱪilidiƣanliⱪinglar ⱨəⱪⱪidə bizgə ixənq bərdi. Rəbbimiz Əysa silərni Hudaning meⱨir-muⱨəbbitini tehimu qongⱪur qüxinixkə yetəkligəy wə silərni ɵzigə ohxax qidamliⱪ ⱪilƣay.
Ixligən qixləydu
Ⱪerindaxlar, bizdin alƣan təlimlərgə ri’ayə ⱪilmay, kün boyi laƣaylap yürgənlərdin yiraⱪ turuxunglarni Rəbbmiz Əysaning nami bilən buyruymiz. Bizdin ⱪandaⱪ ülgə elixinglar kerəklikini ɵzünglar bilisilər. Qünki, biz silər bilən billə bolƣanda, ⱨurunluⱪ ⱪilip, laƣaylap yürmigəniduⱪ. Ⱨeqkimning nenini bikarƣa yemigəniduⱪ. Biz ⱨeqⱪaysinglarƣa eƣirimizni salmasliⱪ üqün, tirixip-tirmixip, keqə-kündüzləp ixligəniduⱪ. Bundaⱪ ⱪiliximiz, silərdin yardəm soraxⱪa ⱨəⱪliⱪ bolmiƣanliⱪimizdin əməs, bəlki silərgə yahxi ülgə ⱪaldurux üqün idi. 10 Biz silərning yeninglarda bolƣinimizda, silərgə: “Ixlimigən qixliməydu!” degəniduⱪ. 11 Lekin, aranglarda bəzilərning ⱨeq ix ⱪilmay laƣaylap yürgənlikini angliduⱪ. Ular bikarqiliⱪta baxⱪilarning ixliriƣa arilixip yürüptu. 12 Bundaⱪlarƣa Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning nami bilən xundaⱪ buyruymiz wə ulardin ɵtünüp soraymizki, tinq yaxap, əmgikinglar bilən nan tepip yənglar. 13 Lekin silər, ⱪerindaxlar, yahxi ixlarni ⱪilixtin boxaxmanglar. 14 Əgər uxbu hetimizdiki sɵzlərni ⱪobul ⱪilmaydiƣanlar bolsa, ulardin ⱨəzər əylənglar, ularni uyaldurux üqün ular bilən arilaxmanglar. 15 Biraⱪ, ularni düxmən ⱪatarida kɵrməy, əksiqə ularƣa bir ⱪerindax süpitidə nəsiⱨət ⱪilinglar.
Tiləklər
16 Amanliⱪning mənbəsi bolƣan Rəbbimiz ⱨər waⱪit ⱨər jayda silərgə amanliⱪ ata ⱪilƣay. Rəbbimiz ⱨəmminglar bilən billə bolƣay!
17 Mənki Pawlus bu ahirⱪi Salimimni ɵz ⱪolum bilən yazdim. Bu, mening ⱨəmmə hətlirimning ɵzigə has bəlgisidur. Mana bu, mening ɵz ⱪəlimimdur. 18 Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪiti ⱨəmminglarƣa yar bolƣay!