Timotiyƣa yezilƣan ikkinqi hət
1

1-2 Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ yengi ⱨayatliⱪⱪa erixix wədisini jakarlax üqün, Hudaning iradisi bilən Əysa Məsiⱨning əlqisi boluxⱪa tallanƣan mənki Pawlustin ɵz oƣlumdək ⱪədirlik Timotiyƣa salam. Huda’atimiz wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ sanga meⱨir-xəpⱪət, rəⱨimdillik wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Xükür wə mədət
Mən huddi əjdadlirimƣa ohxax, Hudaƣa pak wijdanim bilən hizmət ⱪiliwatimən. Mən sən üqün Hudaƣa xükür eytimən. Məyli keqə yaki kündüz bolsun, du’alirimda seni da’im əsləp turimən. Ayrilƣan waⱪtimizda aⱪⱪuzƣan kɵz yaxliringni əsliginimdə, sən bilən yənə bir ⱪetim kɵrüxüxni intayin arzu ⱪilimən. Sən bilən kɵrüxüx meni intayin huxal ⱪilidu. Sening səmimiy etiⱪading esimdin qiⱪmaydu. Əng awwal momang Lo’idə wə anang Əwnikidə bar bolƣan etiⱪadning əmdi səndimu bar ikənlikigə qongⱪur ixinimən. Xuning üqün mən xuni yadingƣa salayki, ⱪollirimni uqangƣa ⱪoyƣan qaƣda, Huda sanga bərgən ⱪabiliyətni toluⱪ ixlətkəysən. Qünki, Huda bizgə ata ⱪilƣan Muⱪəddəs Roⱨ bizni ⱪorⱪunqⱪa salmaydu, bəlki Hudaƣa hizmət ⱪiliximiz üqün, bizni küq-ⱪudrət wə meⱨir-muⱨəbbət bilən toldurup, ɵzimizni tutuweliximizƣa yardəm beridu.
Xunga, Rəbbimiz ⱨəⱪⱪidə hux həwər yətküzüxtin wə uning üqün hizmət ⱪilix yolida məⱨbus bolƣan məndin nomus ⱪilma. Əksiqə, Huda sanga ata ⱪilƣan küq-ⱪudrətkə tayinip, hux həwər yətküzüx yolida mən bilən billə azab-oⱪubət qekixkə təyyar tur. Huda bizni ⱪutⱪuzup, pak yaxaxⱪa qaⱪirdi. Bu, bizning ⱪilƣan yahxi əməllirimiz bilən əməs, bəlki Hudaning iradisi wə meⱨir-xəpⱪiti bilən boldi. Huda bizgə Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ bu meⱨir-xəpⱪətni kɵrsitidiƣanliⱪini dunya apiridə boluxtin ilgirila pilanliƣanidi. 10 Ⱨazir bu meⱨir-xəpⱪət ⱪutⱪuzƣuqimiz Əysa Məsiⱨning kelixi bilən ayan boldi. Əysa Məsiⱨ insanlarni iskənjigə alƣan ɵlümning küqini bikar ⱪilip, hux həwər arⱪiliⱪ insanlarƣa mənggülük ⱨayat yolini eqip bərdi.
11 Mən bu hux həwərning jakarqisi wə əlqisi, xundaⱪla u toƣrisida təlim bərgüqi bolup təyinləngən. 12 Ⱨazirⱪi bu azab-oⱪubətlərni tartiximning səwəbimu xu. Lekin, buningdin nomus ⱪilmaymən. Qünki, mən kimgə etiⱪad ⱪilƣanliⱪimni bilimən ⱨəmdə Hudaning manga amanət ⱪilƣan bu hux həwərni Rəbbimiz ⱪayta kəlgən küngiqə qoⱪum ⱪoƣdaydiƣanliⱪiƣa ixinimən.* Uxbu ayətning ahirⱪi jümlisini “ⱨəmdə mening Hudaƣa amanət ⱪilƣanlirimni Rəbbimiz ⱪayta kəlgən küngiqə qoⱪum ⱪoƣdaydiƣanliⱪiƣa ixinimən” dəp qüxinixkimu bolidu.
13 Əysa Məsiⱨkə mənsup bolup, uningdin kəlgən etiⱪad wə meⱨir-muⱨəbbət iqidə yaxap, məndin angliƣan ⱨəⱪiⱪiy təlimlərni nizam ⱪilip, uningda qing tur. 14 Sanga amanət ⱪilinƣan bu ⱪimmətlik ⱨəⱪiⱪətni ⱨəmmimizning ⱪəlbidə bar bolƣan Muⱪəddəs Roⱨning yardimi bilən saⱪla. 15 Angliƣiningdək, Asiya ɵlkisidiki Bu yərdiki Asiya ɵlkisi ⱨazirⱪi turkiyining ƣərbiy ⱪismini kɵrsitidu. etiⱪadqilarning ⱨəmmisi degüdək meni taxliwətti. Ularning arisida Figel wə Ermogenmu bar. 16 Rəbbimiz Onesiforning a’ilisidikilirigə rəⱨim-xəpⱪət ⱪilƣay. Qünki, u kɵp ⱪetim meni yoⱪlap, kɵnglümni kɵtürdi. U mening məⱨbus bolƣanliⱪimdin nomus ⱪilmidi. 17 Rim xəⱨirigə kəlginidə u meni tapⱪuqə kɵp awarə boluptu. 18 Ⱪiyamət küni, uning Rəbbimizning rəⱨim-xəpⱪitigə erixixini tiləymən. Əfəs xəⱨiridə uning manga ⱪilƣan nurƣun hizmitidin seningmu obdan həwiring bar.

*12
Uxbu ayətning ahirⱪi jümlisini “ⱨəmdə mening Hudaƣa amanət ⱪilƣanlirimni Rəbbimiz ⱪayta kəlgən küngiqə qoⱪum ⱪoƣdaydiƣanliⱪiƣa ixinimən” dəp qüxinixkimu bolidu.

15
Bu yərdiki Asiya ɵlkisi ⱨazirⱪi turkiyining ƣərbiy ⱪismini kɵrsitidu.2

Əysa Məsiⱨning sadiⱪ jəngqisi
Əy oƣlum, sən Əysa Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪitigə tayinip küqlük bol. Sən məndin ɵgəngən təlimlərni kɵp etiⱪadqilar angliƣan wə bu təlimlərning toƣra ikənlikigə guwaⱨliⱪ berip kəlgən. Əmdi bu təlimlərni ixənqlik ⱨəmdə baxⱪilarƣa təlim berələydiƣan kixilərgə yətküzgin. Əysa Məsiⱨning yahxi jəngqisi bolup, mən bilən birgə azab-oⱪubət tartixⱪa təyyar tur. Jəngqi bolƣan kixi ɵz ⱪomandanini razi ⱪilix üqün, turmuxning uxxaⱪ-qüxxək ixliriƣa baxⱪa puⱪralardək arilaxmasliⱪi kerək. Musabiⱪigə ⱪatnaxⱪan tənⱨərikətqimu musabiⱪə ⱪa’idilirigə ri’ayə ⱪilmisa, ƣəlibigə erixəlməydu. Əjir singdürgən deⱨⱪan alƣan ⱨosulidin əlwəttə birinqi bolup bəⱨrimən bolidu. Bu ⱨekmətlik sɵzlərni yahxi oyla, qünki Rəbbimiz sanga bu ixlarning ⱨəmmisidə əⱪil beridu. Sən Dawut padixaⱨning əwladi bolƣan wə ɵlümdin tirilgən Əysa Məsiⱨni esingdə tut. Mana bu, mən yətküzüwatⱪan hux həwər. Bu hux həwərni yətküzgənlikimdin kɵp azab-oⱪubət qəktim. Ⱨətta jinayətqilərdək kixənlinip, zindanƣa taxlandim. Lekin, ⱨeqkim Hudaning sɵzini kixənliyəlməydu. 10 Xuning üqün, Huda talliƣan bəndilərning Əysa Məsiⱨ təripidin ⱪutⱪuzuluxi wə mənggülük xan-xərəpkə erixixi üqün, ⱨərⱪandaⱪ azab-oⱪubətlərgə bərdaxliⱪ beriwatimən. 11 Tɵwəndiki bu sɵzlər ixənqliktur: Əysa Məsiⱨ bilən billə ɵlgənikənmiz, uning bilən yengi ⱨayatta billə yaxaymiz. 12 Ⱪiyinqiliⱪlarƣa bərdaxliⱪ bərsək, uning bilən billə ⱨɵküm sürimiz. Biz uningdin tansaⱪ, umu bizdin tanidu. 13 Biz uningƣa sadaⱪətsizlik ⱪilsaⱪmu, u yənila sadaⱪətliktur. Qünki, u qoⱪum ɵzining sɵzidə turmay ⱪalmaydu.
Hudani hursən ⱪilidiƣan hizmətqi
14 Bu ixlarni dawamliⱪ etiⱪadqilarning səmigə sal. Huda aldida ularni bimənə sɵzlər toƣrisida talax-tartix ⱪilmasliⱪⱪa buyruƣin. Bundaⱪ talax-tartixlarning ⱨeqⱪandaⱪ paydisi bolmayla ⱪalmay, bəlki angliƣuqilarning etiⱪadini wəyran ⱪilidu. 15 Hudaning ⱨəⱪiⱪitini toƣra qüxəndürüp, ɵzüngni Huda aldida yərgə ⱪarap ⱪalmaydiƣan, bəlki Hudani hursən ⱪilidiƣan hizmətqi ⱪilip yetixtürüxkə tirix. 16 Hudaƣa bolƣan ihlasmənlikkə munasip kəlmigən ⱪuruⱪ gəplərdin saⱪlan. Qünki, bundaⱪ gəplərni ⱪilƣuqilar Hudadin tehimu yiraⱪlixidu. 17 Ularning gəpliri huddi zəⱨərlik ɵsmidək tezla yamrap ketidu. Imeney wə Filetlarmu mana xundaⱪ gəp-sɵzlərni ⱪilƣuqilardindur. 18 Ular ɵlgənlərning tirilixidin ibarət bu ix alliⱪaqan yüz berip boldi dəp,* Bu “bir adəm Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣanda, uning roⱨi alliⱪaqan Əysa Məsiⱨ bilən billə ɵlüp tirilidu. Bu tirilix pəⱪət roⱨiy jəⱨəttə bolup, kəlgüsidə tən jəⱨəttə yüz bərməydu” degən hata kɵzⱪaraxtur. ⱨəⱪ yoldin qətnəp, bəzilərning etiⱪadiƣa buzƣunqiliⱪ ⱪilmaⱪta. 19 Biraⱪ, Huda ⱪurƣan ul Ul – etiⱪadqilar jama’ətqilikini, Hudaning ⱨəⱪiⱪitini yaki Əysa Məsiⱨning ɵzini kɵrsitixi mumkin. məzmut turmaⱪta. Uningda munu sɵzlər mɵⱨürlinip yezilƣan: “Rəbbimiz ɵzigə mənsup kixilərni tonuydu”, “ɵzlirini Rəbbimizgə mənsup dəydiƣan kixilər yamanliⱪlardin ⱪol üzsun.” 20 Bay a’ililərdə pəⱪət altun-kümüx ⱪaqilarla bolup ⱪalmay, yaƣaq, sapal ⱪaqilarmu bolidu. Altun-kümüx ⱪaqilar alaⱨidə sorunlarda, baxⱪiliri bolsa adəttiki sorunlarda ixlitilidu. 21 Əgər bir kixi ɵzini yuⱪiriⱪi yaman ixlardin pak tutsa, u huddi alaⱨidə sorunlarda ixlitilidiƣan altun-kümüx ⱪaqiƣa ohxaydu. Qünki, u pak bolidu ⱨəmdə hojayiniƣa, yəni Hudaƣa yaramliⱪ kixi bolup, ⱨərⱪandaⱪ yahxi ixlarni ⱪilixⱪa təyyar turidu. 22 Xunga, yaxliⱪning arzu-ⱨəwəsliridin ɵzüngni tart. Pak ⱪəlb bilən Rəbbimizni qaⱪirƣan baxⱪa kixilər bilən billə ⱨəⱪⱪaniyliⱪ, etiⱪad, meⱨir-muⱨəbbət wə inaⱪliⱪni izdə. 23 Əhmiⱪanə wə biⱨudə talax-tartixlarƣa arilixixni rət ⱪil. Qünki, bundaⱪ ixlarning jedəl teriydiƣanliⱪini bilisən. 24 Rəbbimizning hizmətkari jedəlhor bolmasliⱪi, əksiqə ⱨəmmigə meⱨriban wə təlim berixkə maⱨir, səwr-taⱪətlik boluxi kerək. 25 Rəbbimizning təlimigə ⱪarxi turƣanlarƣimu mulayimliⱪ bilən nəsiⱨət ⱪilix kerək. Bəlkim Huda ularƣa ⱨəⱪiⱪətni biliwelix üqün towa ⱪilix pursitini beridu. 26 Buning bilən, ular uyⱪusini eqip, ɵzlirini tutⱪun ⱪilip arzusiƣa yətməkqi bolƣan Xəytanning toridin ⱪutulalaydu.

*18
Bu “bir adəm Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣanda, uning roⱨi alliⱪaqan Əysa Məsiⱨ bilən billə ɵlüp tirilidu. Bu tirilix pəⱪət roⱨiy jəⱨəttə bolup, kəlgüsidə tən jəⱨəttə yüz bərməydu” degən hata kɵzⱪaraxtur.

19
Ul – etiⱪadqilar jama’ətqilikini, Hudaning ⱨəⱪiⱪitini yaki Əysa Məsiⱨning ɵzini kɵrsitixi mumkin.3

Ahir zaman
Xuni bilginki, ahir zamanda eƣir künlər bolidu. U qaƣda, insanlar ɵzinila oylaydiƣan, pulpərəs, mahtanqaⱪ, təkəbbur wə kupurluⱪ ⱪilidiƣan, ata-anisining sɵzini anglimaydiƣan, wapaƣa japa ⱪilidiƣan, Hudaƣa bipərwaliⱪ ⱪilidiƣan, kɵyümsiz, baxⱪilarni kəqürməydiƣan, tɵⱨməthor, ɵzini tutalmaydiƣan, wəⱨxiy, xundaⱪla həyr-sahawətning düxmini bolidu. Ular satⱪun, təlwə wə ⱨakawur bolup, kəyp-sapani Hudadin yahxi kɵridu. Sirtⱪi ⱪiyapəttə ihlasmən boluwelip, əməliyəttə kɵnglidə Hudaning ⱪudritini inkar ⱪilidu. Bundaⱪlardin yiraⱪ tur. Ularning arisidiki bəzi kixilər baxⱪilarning ɵylirigə suⱪunup kiriwelip, iradisi ajiz, gunaⱨⱪa patⱪan wə ⱨər hil arzu-ⱨəwəslərning ⱪuli bolup ⱪalƣan ayallarni azduridu. Bundaⱪ ayallar ⱨərⱪandaⱪ adəmning təlimlirini anglaydu wə ⱨəⱪiⱪətni tonup yetəlməydu. Yanni bilən Yambiri* Yanni bilən Yambiri Isra’illarning Misirdin ⱪaytixidin burun Musa pəyƣəmbərgə ⱪarxi turƣan Misir padixaⱨining seⱨirgərliridur. Musa pəyƣəmbərgə ⱪandaⱪ ⱪarxi qiⱪⱪan bolsa, bu azdurƣuqilarmu ⱨəⱪiⱪətkə xundaⱪ ⱪarxi qiⱪidu. Bu azdurƣuqilarning ⱪəlbi qirip kətkən, etiⱪadi sahta bolup, ular Huda təripidin rət ⱪilinƣan kixilərdur. Ularning ⱪilmixliri uzunƣa dawamlixalmaydu. Qünki, Yanni bilən Yambirining əⱪilsizliⱪi pax bolƣandək, bularning əⱪilsizliⱪimu halayiⱪ aldida qoⱪum pax bolidu.
Pawlusning wəsiyətliri
10-11 Lekin, sən mening təlimim, yürüx-turuxum, ⱨayatliⱪ nixanim, etiⱪadim, səwr-taⱪitim, meⱨir-muⱨəbbitim, qidamliⱪim ⱨəmdə uqriƣan ziyankəxlikim wə tartⱪan azab-oⱪubətlirimgə diⱪⱪət-etibaringni ⱪaritip kəlding. Bolupmu Antakya, Konya wə Listra xəⱨərliridə uqriƣan ziyankəxliklərgə ⱪandaⱪ bərdaxliⱪ bərgənlikimdin ⱨəmdə Rəbbimizning meni bu ixlarning ⱨəmmisidin ⱪutⱪuzƣanliⱪidin toluⱪ həwiring bar. 12 Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan, Hudaƣa ihlasmənlik bilən ⱨayat kəqürüxkə iradə baƣliƣanlarning ⱨəmmisi ziyankəxlikkə uqraydu. 13 Rəzil wə sahtipəz kixilərning əⱨwali burunⱪidinmu yamanlixip, baxⱪilarni aldax bilən billə ɵzlirimu aldinip ketidu. 14 Lekin, sən ⱨazirƣiqə ɵginip kəlgən wə qongⱪur ixəngən ⱨəⱪiⱪəttə dawamliⱪ qing tur. Qünki, bu ⱨəⱪiⱪətni ixənqlik kixilərdin ɵgəngənlikingni bilisən. 15 Sən baliliⱪ qaƣliringdin tartipla muⱪəddəs yazmilarni ɵgənding. Bu yazmilar sanga Əysa Məsiⱨkə bolƣan etiⱪad arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzuluxⱪa elip baridiƣan əⱪil-parasətni təⱪdim ⱪildi. 16 Pütün muⱪəddəs yazmilar Hudaning kɵrsətmisi boyiqə yezilƣan bolup, u, ⱨəⱪiⱪət toƣrisida təlim berix, hataliⱪlarni kɵrsitip berix, səwənliklərni tüzitix wə kixilərni ⱨəⱪⱪaniyliⱪⱪa yetəkləxkə paydiliⱪtur. 17 U, Hudaƣa mənsup bolƣan kixilərni toluⱪ ⱪorallandurup, ularni ⱨərⱪandaⱪ yahxi ixlarni ⱪilixⱪa təyyar turƣuzalaydu.

*8
Yanni bilən Yambiri Isra’illarning Misirdin ⱪaytixidin burun Musa pəyƣəmbərgə ⱪarxi turƣan Misir padixaⱨining seⱨirgərliridur.4

Mən tiriklər bilən ɵlgənlərni soraⱪ ⱪilidiƣan ⱨəmdə ɵz padixaⱨliⱪini ⱪurux üqün ⱪayta kelidiƣan Əysa Məsiⱨning, xundaⱪla Hudaning aldida sanga xundaⱪ buyruⱪ ⱪilimənki, Pursət bolsun-bolmisun, ⱨər waⱪit Hudaning sɵzini yətküzgin. Sən zor səwr-taⱪət wə yahxi təlim berix bilən kixilərning hataliⱪlirini tüzətküz ⱨəmdə ularni agaⱨlandurƣin wə riƣbətləndürgin. Qünki, xundaⱪ bir zaman keliduki, u qaƣda insanlar Huda toƣrisidiki toƣra təlimlərni anglaxni halimaydu. Bəlki, ular ⱪulaⱪliriƣa hux yaⱪidiƣan sɵzlərni anglax üqün, ɵz ⱨəwəslirigə uyƣun kelidiƣan təlim bərgüqilərni izdəydu. Ⱨəⱪ sɵzlərni rət ⱪilip, bimənə əpsanilərgə ⱪulaⱪ salidu. Lekin, sən ⱨərⱪandaⱪ əⱨwalda ɵzüngni səgək tut. Azab-oⱪubət tartixⱪa təyyar tur. Ⱨər waⱪit hux həwər yətküzüx hizmitidə bolup, Huda sanga tapxurƣan wəzipini ada ⱪil. Əmdi ɵzümgə kəlsəm, ⱨayatim Hudaƣa ⱪurbanliⱪ ornida təⱪdim ⱪilinix aldida turidu. Mening bu dunyadin ayrilidiƣinimƣa az ⱪaldi. Mən Huda yolida ahirƣiqə kürəx ⱪildim, yəni yügürüx musabiⱪisining pütün mənzilini besip boldum, etiⱪadimda qing turup kəldim. Ⱨazir ⱨəⱪⱪaniyliⱪ taji meni kütüp turidu. Uni adil soraⱪ ⱪilidiƣan Rəbbimiz ⱪayta kəlgəndə, manga kiydüridu. Xundaⱪla, uni yalƣuz mangila əməs, uning ⱪayta kelixini intizarliⱪ bilən kütüp turƣanlarning ⱨəmmisigə kiydüridu.
Ahirⱪi sɵzlər
Yenimƣa tezdin yetip kelixkə tirix. 10 Qünki, ⱪerindiximiz Kiriski Galatiya ɵlkisigə, Titus Dalmatiya ɵlkisigə kətti. Demas bolsa bu dunyaning ixliriƣa berilip kətkənliki üqün, meni taxlap, Salonika xəⱨirigə kətti. 11 Yenimda yalƣuz Luⱪa ⱪaldi. Markusni ɵzüng bilən billə elip kəl. U hizmətlirimdə manga yardəmqi bolidu. 12 Tikikusni Əfəs xəⱨirigə əwətiwəttim. 13 Kelixingdə Tro’as xəⱨiridə bolƣan waⱪtimda Karpusning yenida ⱪaldurup ⱪoyƣan tonum bilən kitablarni, bolupmu oram terə yazmilarni billə alƣaq kəlgin. 14 Miskər Iskəndər manga kɵp ziyankəxlik ⱪildi. Rəbbimiz qoⱪum uningƣa ⱪilmixliriƣa layiⱪ jaza yanduridu. 15 Sənmu uningdin ⱨoxyar bol. Qünki, u biz yətküzgən hux həwərgə küqining bariqə ⱪarxi qiⱪti. 16 Birinqi ⱪetim sotlanƣinimda, manga yardəm ⱪilidiƣanlar qiⱪmidi, əksiqə ⱨəmmisi meni taxlap kətti. Huda ularni kəqürüm ⱪilƣay. 17 Lekin, Huda mən bilən billə bolup, manga hux həwərni toluⱪ jakarlaxⱪa mədət bərdi. Nətijidə, u yərdiki ⱨəmmə Yəⱨudiy əməslər bu hux həwərni anglidi. Buning bilən, Huda meni bu ⱪetimⱪi sottin, yəni yolwasning aƣzidin ⱪutⱪuzup qiⱪti. 18 Rəbbimiz meni ⱨər hil yamanliⱪlardin ⱪutⱪuzup, ərxtiki ɵz padixaⱨliⱪiƣa bihətər yətküzgəy. Barliⱪ xan-xərəp Hudaƣa əbədil’əbəd mənsup bolƣay, amin!
Ahirⱪi salam
19 Məndin Priskila bilən eri Akwilaƣa wə Onesiforning a’ilisidikilərgə salam eyt. 20 Erast Korint xəⱨiridə ⱪaldi. Trofim kesəl bolup ⱪalƣanliⱪtin, uni Milet xəⱨiridə ⱪaldurup ⱪoydum. 21 Ⱪix kirip kəlgüqə, bu yərgə kelixkə tirixⱪin. Ewul, Pud, Lin, Klawdiya wə barliⱪ ⱪerindaxlardin sanga salam. 22 Rəbbimiz silər bilən billə bolƣay. Hudaning meⱨir-xəpⱪiti silərgə yar bolsun!