Yuⱨanna yazƣan ikkinqi hət


Huda təripidin tallanƣan hanimƣa* Hanim – bir jəⱨəttin ⱨəⱪiⱪiy bir ayal hanimni kɵrsitixi, yənə bir jəⱨəttin bir etiⱪadqilar jama’ətqilikini kɵrsitixi mumkin. wə uning pərzəntlirigə mənki etiⱪadqilar jama’ətqilikining yetəkqisidin salam! Mən qin kɵnglümdin silərni sɵyimən. Silərni yalƣuz mənla əməs, Hudaning ⱨəⱪiⱪitini tonup yətkənlərning ⱨəmmisi sɵyidu. Qünki, bu ⱨəⱪiⱪət ⱪəlbimizdə yaximaⱪta wə mənggü bizgə yar bolidu. Ərxtiki atimiz wə uning oƣli Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪiⱪət wə meⱨir-muⱨəbbət iqidə yaxaydiƣan bizlərgə meⱨir-xəpⱪət, rəⱨimdillik wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Ⱨəⱪiⱪət wə meⱨir-muⱨəbbət
Pərzəntliringizdin bəzilirining ərxtiki atimizdin alƣan əmr boyiqə ⱨəⱪiⱪət yolida mangƣanliⱪini kɵrüp, intayin hursən boldum. Ⱨɵrmətlik hanim, əmdi mən sizdin xuni ɵtünimənki, biz ⱨəmmimiz bir-birimizgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitiximiz kerək. Mən sizgə yeziwatⱪanlirim yengi bir əmr əməs, bəlki biz burundin tartip ⱪobul ⱪilip keliwatⱪan əmrdur. Meⱨir-muⱨəbbət Hudaning əmrlirigə əməl ⱪilip yaxax deməktur. Hudaning əmri bolsa silər burundin tartip anglap keliwatⱪandək, meⱨir-muⱨəbbət yolida mengixtur.
Nurƣun sahta təlim bərgüqilər dunyaning ⱨəmmə jaylirida pəyda boldi. Ular Əysa Məsiⱨning dunyaƣa insan tenidə kəlgənlikini etirap ⱪilmaydu. Bundaⱪlar dəl aldamqi wə Əysa Məsiⱨning rəⱪibidur. Huda yolida singdürgən əjringlarni yoⱪitip ⱪoymay, Hudaning toluⱪ in’amiƣa igə boluxunglar üqün, ɵzünglarƣa agaⱨ bolunglar. Əysa Məsiⱨning təlimliridə qing turmay, uningdin qətnigənlər Huda’atiƣa baƣlanmiƣan bolidu. Əysa Məsiⱨning təlimliridə qing turƣanlar bolsa ərxtiki Atimiz wə uning Oƣliƣa baƣlinip yaxawatidu. 10 Əgər birər kixi silərning jama’ətqilikinglarƣa Əysa Məsiⱨning təlimlirini əməs, bəlki baxⱪiqə təlim elip kəlgən bolsa, uni ɵyünglarƣa təklip ⱪilmanglar ⱨəm uni ⱪarxi almanglar. 11 Qünki, undaⱪ adəmni ⱪarxi alƣan kixi uning yaman ixliriƣa xerik bolƣuqidur.
Ahirⱪi sɵz
12 Silərgə dəydiƣan yənə kɵp sɵzlirim bar idi. Lekin, ⱪəƣəz bilən siyaⱨni ixlətkəndin kɵrə, huxalliⱪimizning tolup texixi üqün, yeninglarƣa berip didar kɵrüxüp sɵzlixixni əwzəl bildim. 13 Huda təripidin tallanƣan ⱨədingizning pərzəntliridin Ⱨədingizning pərzəntliri – Yuⱨanna turƣan jaydiki etiⱪadqilar jama’ətqilikini kɵrsitixi mumkin. sizgə salam!

*1:1
Hanim – bir jəⱨəttin ⱨəⱪiⱪiy bir ayal hanimni kɵrsitixi, yənə bir jəⱨəttin bir etiⱪadqilar jama’ətqilikini kɵrsitixi mumkin.

1:13
Ⱨədingizning pərzəntliri – Yuⱨanna turƣan jaydiki etiⱪadqilar jama’ətqilikini kɵrsitixi mumkin.