Yuⱨanna yazƣan üqinqi hət


Ⱪədirlik Gayusⱪa, mənki etiⱪadqilar jama’ətqilikining yetəkqisidin salam! Mən qin kɵnglümdin seni sɵyimən. Ⱪədirlik dostum, ⱪəlbing saƣlam bolƣandək, ⱨəmmə ixliringning onguxluⱪ wə teningning salamət boluxiƣa tiləkdaxmən. Bəzi ⱪerindaxlar kelip, sening Hudaning ⱨəⱪiⱪitidə qing turƣanliⱪingni, yəni ⱨəⱪiⱪət yolida dawamliⱪ mengiwatⱪanliⱪingni eytⱪanda, mən bək hursən boldum. Mən üqün, pərzəntlirimning ⱨəⱪiⱪət yolida mengiwatⱪanliⱪini anglaxtinmu qong huxalliⱪ yoⱪtur.
Hudaning hizmitidə bolidiƣanlarƣa yardəm berix
Ⱪədirlik dostum, Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪilix yolida kəlgən ⱪerindaxlarning bəziliri ⱨətta sanga natonux bolsimu, sən ularƣa yardəm berip kəlding. Bu sening Hudaƣa bolƣan sadaⱪətmənlikingni kɵrsitidu. Ular bu yərdiki etiⱪadqilar jama’ətqiliki aldida sening bu meⱨir-muⱨəbbitinggə guwaⱨliⱪ bərdi. Ularni buningdin keyinmu dawamliⱪ kütüwelip, Hudani hursən ⱪilƣan ⱨalda ularning səpirigə yardəm bərsəng, yahxi ⱪilƣan bolisən. Qünki, ular bu səpərdə etiⱪad ⱪilmiƣanlarning ⱨərⱪandaⱪ yardimini ⱪobul ⱪilmay, Əysa Məsiⱨning hizmitidə yolƣa qiⱪti. Xunga, biz bundaⱪ ihlasmən kixilər bilən birliktə ⱨəⱪiⱪət yolida hizmət ⱪilix üqün, ularni ⱪollap-ⱪuwwətliximiz kerək.
Bu toƣruluⱪ jama’ətqilikkə bir parqə hət yazƣanidim. Lekin, ularning arisida ɵzini qong tutuwalƣan, jama’ətqilikkə baxliⱪ bolux təməsidə bolƣan Di’otirip bizning sɵzimizgə kirmidi. 10 Xuning üqün, mən barƣanda, uning ⱪilƣan əskiliklirini yüzigə salimən. U bizgə rəzil sɵzlər bilən ⱨujum ⱪiliwatidu. U buning bilənla qəklinip ⱪalmay, Əysa Məsiⱨning hizmitini ⱪilix üqün kəlgən ⱪerindaxlirimiznimu ⱪobul ⱪilmaywatidu. Ⱨətta bu ⱪerindaxlirimizni ⱪobul ⱪilmaⱪqi bolƣan kixilərni tosup, ularni jama’ətqiliktin ⱪoƣlap qiⱪiriwatidu.
11 Ⱪədirlik dostum, yamanliⱪtin əməs, yahxiliⱪtin ülgə al. Yahxiliⱪ ⱪilƣan kixi Hudaƣa mənsuptur. Yamanliⱪ ⱪilƣan kixi Hudani tonup yətmigəndur.
12 Demitrgə kəlsək, ⱨəmməylən uni yahxi adəm, dəp mahtimaⱪta. Buni uning ⱨəⱪiⱪət yolida ⱪandaⱪ mangƣanliⱪidinmu bilgili bolidu. Bizmu uningƣa guwaⱨliⱪ berimiz. Guwaⱨliⱪimizning rastliⱪini sənmu bilisən.
Ahirⱪi sɵz
13 Sanga dəydiƣan yənə kɵp sɵzlirim bar idi. Lekin, ⱪələm bilən siyaⱨni ixlətkəndin kɵrə, 14 sən bilən pat arida didar kɵrüxüxni əwzəl bildim. Xu qaƣda sɵzlixərmiz. 15 Amanliⱪ sanga yar bolsun! Dostliringdin sanga salam. Sənmu u yərdiki dostlirimizning ⱨəmmisigə məndin salam eytⱪaysən.