Əfəsliklerge yezilƣan hət
1

Hudaning iradisi bilən Əysa Məsiⱨning əlqisi boluxⱪa tallanƣan mənki Pawlustin Hudaning Əfəs xəⱨiridiki muⱪəddəs həlⱪi – Əysa Məsiⱨning sadiⱪ əgəxküqilirigə salam. Huda’atimiz wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ata ⱪilinƣan roⱨiy bəht
Hudaƣa, yəni Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning atisiƣa mədⱨiyilər oⱪulƣay! Biz Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪimiz üqün, Huda bizgə ərxtiki barliⱪ roⱨiy bəhtni ata ⱪildi. 4-5 Huda ɵzining aldida bizning pak wə əyibsiz boluximiz üqün, dunyani yaritixtin burunla, bizni Əysa Məsiⱨkə baƣliniximiz arⱪiliⱪ tallidi. Huda bizni sɵygəqkə, bizning Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ɵzigə pərzənt boluximizni ɵz hux rayi boyiqə aldin’ala bəlgilidi. Bu, uning iradisidur. Xunga, uning qongⱪur meⱨir-xəpⱪitigə mədⱨiyilər oⱪuymiz. Biz Hudaning sɵyümlük Oƣliƣa mənsup bolƣanliⱪimiz üqün, Huda bundaⱪ ƣayət zor meⱨir-xəpⱪətni bizgə xərtsiz ata ⱪildi. Əysa Məsiⱨning ⱪurbanliⱪ ⱪeni gunaⱨlirimiz bədiligə tɵkülgəqkə, biz gunaⱨning ⱪulluⱪidin ərkin bolduⱪ. Gunaⱨlirimiz kəqürüm ⱪilindi. Bu, Hudaning bizgə kɵrsətkən qongⱪur meⱨir-xəpⱪiti arⱪiliⱪ boldi. Huda bizgə bu meⱨir-xəpⱪətni qəksiz əⱪil-idrak bilən yaƣdurup, burun axkarilimiƣan pilanini bizgə axkarilidi. Huda hux rayi bilən bu pilanning Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ əməlgə axuruluxini aldin bekitti. 10 Huda buni ɵzi bəlgiligən waⱪti yetip kəlgəndə ixⱪa axurup, bu dunya wə u dunyadiki pütkül məwjudatni birliktə Əysa Məsiⱨning baxⱪuruxiƣa ⱪoyidu.
11 Ⱨəmmə ix Hudaning iradisi boyiqə orunlaxturulƣan bolup, biz etiⱪadqilar Hudaning aldin bəlgiligən pilani boyiqə Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Hudaƣa tə’əlluⱪ boluxⱪa tallanduⱪ. 12 Buningdin məⱪsət, ümidimizni Əysa Məsiⱨkə əng awwal baƣliƣan bizlər arⱪiliⱪ xanuxəwkətlik Hudaƣa mədⱨiyilər elip kelixtur. 13 Silər Yəⱨudiy əməslərmu ⱨəⱪiⱪətni, yəni ɵzünglarning ⱪutⱪuzuluxunglar toƣrisidiki hux həwərni anglap, Əysa Məsiⱨkə ixəndinglar ⱨəm wədə ⱪilinƣan Muⱪəddəs Roⱨ bilən mɵⱨürləndinglar. Bu, Hudaƣa mənsup bolƣanliⱪinglarning bəlgisidur. 14 Hudaƣa tə’əlluⱪ bolƣan biz ⱨəmmimiz taki üzül-kesil ⱪutⱪuzulƣuqə, ⱪəlbimizdiki Muⱪəddəs Roⱨ Huda bizgə wədə ⱪilƣan Mirasⱪa erixiximizgə kapalətlik ⱪilidu. Buningdin məⱪsət, xanuxəwkətlik Hudaƣa mədⱨiyilər elip kelixtur.
Pawlusning etiⱪadqilar üqün ⱪilƣan du’asi
15-16 Rəbbimiz Əysaƣa bolƣan etiⱪadinglarni wə Hudaning barliⱪ muⱪəddəs həlⱪigə bolƣan meⱨir-muⱨəbbitinglarni angliƣinimdin buyan, mən du’alirimda dawamliⱪ silər üqün Hudaƣa xükür eytip, silərni ⱨəmixə əsliməktimən. 17 Mən xundaⱪ du’a ⱪilimənki, Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning Huda’atisi, yəni xanuxəwkətlik Huda’atimiz Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ silərgə danaliⱪ wə qongⱪur qüxənqə ata ⱪilip, ɵzini tehimu tonutⱪay! 18 Ⱪəlbinglar roxən bolup, Hudaning bizni ⱪandaⱪ ümidkə qaⱪirƣanliⱪini wə ɵzining muⱪəddəs həlⱪigə wədə ⱪilƣan mirasning ⱪanqilik mol wə xanliⱪ ikənlikini qüxəngəysilər. 19-20 Xundaⱪla, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣuqi bizlər üqün Hudaning küq-ⱪudritining nəⱪədər ⱪudrətliklikinimu qüxəngəysilər. Bu, dəl Huda Əysa Məsiⱨni ɵlümdin tirildürüp, ərxtə ɵzining ong təripigə olturƣuzƣanda namayan ⱪilƣan büyük küq-ⱪudrəttur. 21 Huda Əysa Məsiⱨni pəⱪət bu dunyadila əməs, bəlki u dunyadimu barliⱪ ⱨɵkümranlar, ⱨoⱪuⱪdarlar, rəzil küqlər, mənsəpdarlar wə tilƣa alƣili bolidiƣanliki əməllərning üstigə qiⱪardi. 22 Huda ka’inattiki barliⱪ məwjudatni Əysa Məsiⱨning ayiƣi astida tiz püktürüp, etiⱪadqilar jama’ətqiliki üqün uni barliⱪ məwjudatⱪa bax ⱪilip bərdi. 23 Etiⱪadqilar jama’ətqiliki Əysa Məsiⱨning teni bolup, bu tən u təripidin toluⱪlinip turidu. Əysa Məsiⱨning ɵzi pütkül ka’inatning ⱨər jəⱨəttin toluⱪliƣuqisidur.


2

Ɵlümdin ⱨayatliⱪⱪa
Silər burun Hudaƣa ita’ətsizlik ⱪilip, gunaⱨ iqidə yaxiƣanliⱪinglar səwəbidin roⱨiy jəⱨəttə ɵlük idinglar. U qaƣlarda, silər bu dunyaning yaman yollirida mangƣanidinglar, yaman roⱨlarning ⱨɵkümrani bolƣan ⱨəmdə kixilərni Hudaƣa ita’ətsizlik ⱪilixⱪa azduridiƣan Xəytanƣa boysunup yaxidinglar. Burun ⱨəmmimiz ⱨəm xundaⱪ yaxiƣaniduⱪ. Ɵz gunaⱨkar təbi’itimizning arzu-ⱨəwəslirigə berilip, xəhsiyətqilikkə tolƣan oy-hiyallirimiz boyiqə yaxayttuⱪ. Xunga, bizmu Hudaning jazasiƣa uqraxⱪa layiⱪ iduⱪ.
Lekin, intayin rəⱨim-xəpⱪətlik bolƣan Huda bizni xu ⱪədər sɵygəqkə, gərqə biz gunaⱨlirimiz tüpəylidin roⱨiy jəⱨəttə ɵlgən bolsaⱪmu, Huda bizni Əysa Məsiⱨkə baƣliƣan ⱨalda yengi ⱨayatⱪa erixtürdi. Esinglarda bolsunki, silər pəⱪət uning meⱨir-xəpⱪiti arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzuldunglar. Biz Əysa Məsiⱨkə baƣlanƣanliⱪimiz üqün, Huda biznimu uning bilən billə tirildürüp, bizgə ərxtiki təhttə uning bilən billə olturux ⱨoⱪuⱪini bərdi. Hudaning bundaⱪ ⱪilixtiki məⱪsiti xuki, Huda ɵzi Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ bizgə ata ⱪilƣan meⱨir-xəpⱪətning təngdaxsiz ikənlikini əbədil’əbəd kɵrsitixtur. Silər Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilip, Hudaning meⱨir-xəpⱪiti arⱪiliⱪ ⱪutⱪuzuldunglar. Bu silərning əjringlardin kəlgən əməs, bəlki Hudadin kəlgən iltipattur. Silər ⱨərgizmu yahxi əməllər bilən ⱪutⱪuzulmidinglar, xunga silərning mahtinixⱪa ⱨəⱪⱪinglar yoⱪ. 10 Qünki, biz ⱨəmmimiz Hudaning ijadiyiti bolup, Huda burunla təyyarliƣan yahxi əməllərni ⱪiliximiz üqün Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ yengidin yaritilduⱪ.
Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ bir tən bolux
11 Esinglarda bolsunki, tuƣuluxunglardin Yəⱨudiy əməs silər ɵz hətnisidin pəhirlinidiƣan Yəⱨudiylar təripidin “hətnisizlər” dəp kəmsitildinglar. Wəⱨalənki, ularning hətnisi pəⱪət jismaniy jəⱨəttiki hətnidur. 12 U qaƣlarda, silər Əysa Məsiⱨkə mənsup əməs idinglar, xundaⱪla Hudaning həlⱪi bolƣan Isra’illar ⱪataridimu əməs idinglar, Huda ɵz həlⱪigə wədə ⱪilƣan əⱨdining sirtida turattinglar ⱨəmdə Hudani tonumay, ümidsiz yaxayttinglar. 13 Silər xu qaƣlarda Hudadin yiraⱪ bolsanglarmu, lekin ⱨazir Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, Əysa Məsiⱨning ⱪurbanliⱪ ⱪeni bilən Hudaƣa yeⱪinlaxturuldunglar. 14 Əysa Məsiⱨ biz Yəⱨudiylar bilən silər Yəⱨudiy əməslərni inaⱪlaxturuxning mənbəsi. U bizlərni birləxtürüp, bir-birimizni ayriwətkən düxmənlik tosuⱪni buzup taxlidi. 15 Əysa Məsiⱨ ɵzining tenini ⱪurban ⱪilix arⱪiliⱪ Yəⱨudiy əməslərni qətkə ⱪaⱪidiƣan Təwrat ⱪanuni wə uning əmr-pərmanlirini küqidin ⱪaldurdi. Buningdin məⱪsət, Yəⱨudiylar wə Yəⱨudiy əməslərni ɵzigə mənsup bolƣan yengi insan ⱪilip qiⱪix wə ularni inaⱪlaxturuxtur. 16 U krestkə mihlinip ⱪurban bolux arⱪiliⱪ bir tən ⱪilip birləxtürülgən ikki tərəp arisidiki düxmənlikni yoⱪitip, ularni Huda bilən yaraxturdi. 17 Əysa Məsiⱨ Hudadin yiraⱪ bolƣan silər bilən Hudaƣa yeⱪin bolƣan biz Yəⱨudiylarƣa inaⱪliⱪ toƣrisidiki hux həwərni elip kəldi. 18 Demək, Əysa Məsiⱨning wasitisi bilən ⱨəmməylən ⱪəlbimizdiki ohxax bir Muⱪəddəs Roⱨⱪa tayinip Huda’atimizning aldiƣa baralaymiz.
19 Xuning üqün, silər Yəⱨudiy əməslər əmdi yat wə yaⱪa yurtluⱪlardin əməs, bəlki Hudaning muⱪəddəs həlⱪi bilən birgə Huda padixaⱨliⱪining əⱨliliridin, xundaⱪla Huda a’ilisining əzaliridin boldunglar. 20 Ⱨəmmimiz Huda seliwatⱪan bina bolup, əlqilər bilən pəyƣəmbərlər bu binaning asasi, Əysa Məsiⱨ bolsa uning ul texidur. 21 Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ biz Rəbbimizgə beƣixlanƣan muⱪəddəs ibadəthana bolux üqün birləxtürülüp, ɵsməktimiz. 22 Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ silər Yəⱨudiy əməslərmu biz Yəⱨudiy etiⱪadqilar bilən birliktə Huda ɵz roⱨi arⱪiliⱪ turidiƣan ibadəthana ⱪilip seliniwatisilər.


3

Pawlusning Yəⱨudiy əməslər arisidiki hizmiti
Xunglaxⱪa, mənki Pawlus ⱨər da’im silərgə du’a ⱪilmaⱪtimən. Mən silər Yəⱨudiy əməslərgə Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki bu hux həwərni yətküzgənlikim üqün məⱨbus boldum. Silər bilisilər, Huda manga iltipat kɵrsitip, bu hux həwərni silərgə yətküzüx wəzipisini ata ⱪildi. Huda burun axkarilimiƣan pilanini, yəni Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki sirni wəⱨiy arⱪiliⱪ manga axkarilidi. Mən bu toƣruluⱪ muxu hetimning aldinⱪi ⱪismida ⱪisⱪiqə bayan ⱪildim. Silər bu hetimni oⱪuƣininglarda, mening bu sir toƣruluⱪ nemilərni bilgənlikimni qüxiniwalalaysilər. Ilgiri Huda bu sirni insanlarƣa ayan ⱪilmiƣanidi, əmma ⱨazir bolsa bu sirni Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ ɵzi talliƣan əlqilərgə wə pəyƣəmbərlərgə ayan ⱪildi. Bu sir Yəⱨudiy əməslərningmu bu hux həwərgə ixinix arⱪiliⱪ Yəⱨudiylar bilən billə Huda ata ⱪilidiƣan ⱨəⱪiⱪiy bayliⱪⱪa mirashor boluxini, xundaⱪla, ularning Yəⱨudiylar bilən birliktə bir tənning əzaliri bolup, Hudaning Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ bərgən ⱪutⱪuzulux toƣrisidiki wədisidin ortaⱪ bəⱨrimən boluxini ɵz iqigə alidu. Mən Hudaning meⱨir-xəpⱪiti wə küq-ⱪudriti bilən bu hux həwərni yətküzidiƣan hizmətkar boldum. Mən Hudaning muⱪəddəs həlⱪi iqidiki əng ərziməs biri bolsammu, Huda manga meⱨir-xəpⱪət kɵrsitip, meni Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ erixidiƣan wə insanlar təsəwwur ⱪilalmaydiƣan ⱨəⱪiⱪiy bayliⱪni Yəⱨudiy əməslərgə yətküzüp berixkə tallidi. Pütkül məwjudatni yaratⱪan Huda yənə burundin tartip axkarilimiƣan bu pilanining ⱪandaⱪ əməlgə axurulƣanliⱪini barliⱪ insanlarƣa qüxəndürüx wəzipisini manga bərdi. 10 Hudaning məⱪsiti, bügünki kündə Yəⱨudiylar wə Yəⱨudiy əməslərdin xəkilləngən etiⱪadqilar jama’ətqiliki arⱪiliⱪ kɵp tərəplik danaliⱪini asmandiki ⱨɵkümran wə ⱨoⱪuⱪdar bolƣan pərixtilərgə bildürüxtin ibarət. 11 Bu, Hudaning dunya apiridə boluxtin ilgiri pilanliƣan wə ⱨazir Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ əməlgə axurƣan iradisigə uyƣundur. 12 Biz Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪimiz ⱨəm uningƣa etiⱪad ⱪilƣanliⱪimizdin yürikimiz toⱪ ⱨalda ixənq bilən Hudaning aldiƣa baralaymiz. 13 Xunga, mening silər üqün tartⱪan azab-oⱪubətlirimdin roⱨsizlinip kətməy, əksiqə buningdin pəhirlinixinglarni ɵtünimən.
Əysa Məsiⱨning meⱨir-muⱨəbbiti
14-15 Hudaning uxbu pilanini kɵz aldimƣa kəltürsəm, ərxtiki wə yər yüzidiki pütkül məwjudatlarni yaratⱪan Huda’atimizƣa tizlinip du’a ⱪilimənki, 16 Huda ɵzining uluƣluⱪining qəksizlikidin silərgə ⱪudrət berip, Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ silərni iq-iqinglardin küqləndürgəy. 17 Xundaⱪ ⱪilip, Əysa Məsiⱨ etiⱪadinglar arⱪiliⱪ ⱨər da’im ⱪəlbinglarda bolƣay, ⱨayatinglar Hudaning meⱨir-muⱨəbbitidə yiltiz tartip, mustəⱨkəmləngəy. 18-19 Bu arⱪiliⱪ silər Hudaning barliⱪ muⱪəddəs həlⱪi bilən billə Əysa Məsiⱨning meⱨir-muⱨəbbitining nəⱪədər mol, zor, qongⱪur wə qəksiz ikənlikini qüxinələysilər. Gərqə Əysa Məsiⱨning meⱨir-muⱨəbbiti insan təsəwwuridin ⱨəssiləp ⱨalⱪip kətkən bolsimu, silər buni tonup yətkəysilər. Xundaⱪ bolƣanda, silər Hudaning mol kamaliti bilən toldurulisilər.
20 Barliⱪ xan-xərəp Hudaƣa mənsup bolƣay! U ⱨayatimizda namayan boluwatⱪan uluƣ küq-ⱪudriti arⱪiliⱪ barliⱪ tilikimiz wə oyliƣinimizdinmu kɵp ixlarni ⱪilalaydu. 21 Barliⱪ xan-xərəp etiⱪadqilar jama’ətqiliki wə Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Hudaƣa əbədil’əbəd mənsup bolƣay, amin!


4

Etiⱪadqilar jama’ətqilikining birliki
Xu səwəblərdin, Rəbbimizgə hizmət ⱪilix yolida məⱨbus bolƣan mən silərdin Hudaning qaⱪiriⱪiƣa munasip yaxixinglarni ɵtünüp soraymən. Silər ⱨəmixə kəmtər, mulayim, səwrqan bolup, meⱨir-muⱨəbbitinglar bilən bir-biringlarƣa kəng ⱪorsaⱪ bolunglar. Bir-biringlar bilən inaⱪ ɵtüx arⱪiliⱪ Muⱪəddəs Roⱨning etiⱪadqilarƣa bərgən birlikini saⱪlaxⱪa tirixinglar. Biz ⱨəmmimiz bir tənning əzaliri, ⱪəlbimizdiki Muⱪəddəs Roⱨmu bir. Xuningƣa ohxax, Huda bizni qaⱪirƣanda, bizgə bərgən ümidmu birdur. Rəbbimiz bir, etiⱪadimizmu bir bolup, ohxax bir qɵmüldürülüxni ⱪobul ⱪilduⱪ. Ⱨəmmimizning atisi bolƣan Huda birdur. U ⱨəmmimizdin üstün turidu, ⱨəmmimiz arⱪiliⱪ ɵz iradisini ijra ⱪilidu, xundaⱪla ⱨəmmimizning ⱪəlbididur. Əysa Məsiⱨ sehiyliⱪ bilən ⱨərbirimizgə iltipat kɵrsitip, ⱨədiyilərni ata ⱪildi. Bu toƣruluⱪ muⱪəddəs yazmilarda mundaⱪ deyilgən:
 
“U ərxkə qiⱪⱪanda,
nurƣunliƣan əsirlərni yetəklidi.
insanlarƣa ⱨədiyilərni ata ⱪildi.”
 
Bu yərdiki “qiⱪⱪanda” degən sɵz Əysa Məsiⱨning awwal tɵwəngə – yər-yüzigə qüxkənlikini bildüridu. 10 Yərgə qüxkənmu u, ərxkə qiⱪⱪanmu u. Buningdin məⱪsət, ɵz ⱨɵkümranliⱪini pütkül ka’inatⱪa ornitixtur.
11 Əysa Məsiⱨ ɵzi etiⱪadqilar jama’ətqilikigə iltipat ⱪilip, bəzilərni əlqi, bəzilərni pəyƣəmbər, bəzilərni hux həwər yətküzgüqi, yənə bəzilərni jama’ətqilik məs’uli wə təlim bərgüqi ⱪildi. 12 Ularning wəzipisi Hudaning muⱪəddəs həlⱪini Hudaning hizmitini ⱪilixⱪa wə Əysa Məsiⱨning teni, yəni etiⱪadqilar jama’ətqilikini mustəⱨkəmləxkə tərbiyiləxtin ibarət. 13 Bu wəzipə taki bizning Hudaning Oƣliƣa etiⱪad ⱪilixta birdək bolup, uni qongⱪur tonuximiz ⱨəmdə etiⱪad jəⱨəttə ɵsüp yetilip, Əysa Məsiⱨkə ohxax boluximizƣa ⱪədər dawamlixidu. 14 Xundaⱪ bolƣanda, biz kixilərning ⱨiylə-mikirlirigə gɵdək balilardək aldinip, ⱨər hil ƣəyriy təlimatlarning xamili wə dolⱪunliridin təwrinip kətməymiz. 15 Əksiqə, meⱨir-muⱨəbbət bilən Hudaning ⱨəⱪiⱪitini sɵzləp, tənning, yəni etiⱪadqilar jama’ətqilikining bexi bolƣan Əysa Məsiⱨkə ⱨərⱪaysi jəⱨəttə ohxax bolup ɵsüp yetilimiz. 16 Əysa Məsiⱨning yetəkqilikidə etiⱪadqilar jama’ətqilikining ⱨərⱪaysi əzaliri ziq maslixip, ɵzlirining jari ⱪilixⱪa tegixlik rollirini toluⱪ jari ⱪildurƣanda, etiⱪadqilar jama’ətqiliki meⱨir-muⱨəbbət iqidə saƣlam ɵsüp yetilidu.
Əysa Məsiⱨkə baƣlanƣan yengi ⱨayat
17 Rəbbimizning nami bilən agaⱨlandurimənki, əmdi Hudaƣa ixənməydiƣanlardək ərziməs oy-pikirlər boyiqə yaximanglar. 18 Ular Hudaƣa tərsaliⱪ ⱪilip, Huda ⱨəⱪⱪidə bilimsiz ⱪaldi. Nətijidə, ⱪəlbi ⱪarangƣuluⱪta ⱪelip, Huda ata ⱪilƣan ⱨayatliⱪtin məⱨrum ⱪaldi. 19 Ular ar-nomusni untup, xəⱨwaniyliⱪⱪa berilip, aqkɵzlük bilən ⱨər hil napakliⱪlarni ⱪilidu.
20 Lekin, burun ɵgəngininglardək, bundaⱪ yaxax Əysa Məsiⱨning təlimlirigə mas kəlməydu. 21 Silər Əysa Məsiⱨ toƣrisida jəzmən anglidinglar ⱨəmdə uning təlimlirinimu ⱪobul ⱪildinglar. Qünki ⱨəⱪiⱪət Əysa Məsiⱨtidur. 22 Undaⱪta, huddi kona kiyiminglarni taxliwətkəndək, burunⱪi rəzil turmux adətliringlarni kona təbi’itinglar bilən birgə taxliwetinglar. Qünki, u təbi’ət silərni azduridiƣan qakina ⱨəwəslər bilən qirip kətkən. 23 Roⱨinglar wə oy-pikringlarmu yengilansun. 24 Yengi təbi’ətni ɵzünglarƣa ɵzləxtürünglar. Bu yengi təbi’ət Hudaning təbi’itigə mas bolup, u ⱨəⱪⱪaniyliⱪ wə ⱨəⱪⱪiⱪiy pakliⱪta ipadilinidu.
25 Xuning üqün, yalƣanqiliⱪni taxlap, bir-biringlarƣa rast gəp ⱪilinglar. Qünki, ⱨəmmimiz bir tənning əzalirimiz. 26 Əgər aqqiⱪlansanglar, aqqiⱪinglar silərni gunaⱨⱪa baxlimisun. Aqqiⱪinglardin ⱪaytmay, künmu petip kətmisun. 27 Xundaⱪ ⱪilip, Xəytanƣa pursət bərmənglar. 28 Burun oƣriliⱪ ⱪilƣanlar əmdi oƣriliⱪ ⱪilmisun. Əksiqə, ikki bilikigə tayinip sadaⱪətmənlik bilən ixlisun. Tapⱪinidin ⱨajətmənlərgə üləxtürsun. 29 Aƣzinglardin ⱨərgiz yaman sɵzlər qiⱪmisun. Angliƣuqilarning eⱨtiyajiƣa ⱪarap, ularƣa paydiliⱪ bolsun dəp, meⱨir-xəpⱪətlik sɵzlərni ⱪilinglar. 30 Hudaning Muⱪəddəs Roⱨini ⱪayƣuƣa salmanglar. Qünki, Muⱪəddəs Roⱨ bolsa silərning Hudaƣa mənsup bolƣanliⱪinglarning mɵⱨri bolup, üzül-kesil ⱪutⱪuzulidiƣan kününglarning yetip kelidiƣanliⱪiƣa kapalətlik ⱪilidu. 31 Barliⱪ adawət tutux, aqqiⱪlinix, ƣəzəplinix, jedəllixix, tɵⱨmət ⱪilixtin ibarət illətlərdin wə ⱨər hil yamanliⱪlardin yiraⱪ turunglar. 32 Bir-biringlarƣa meⱨriban, mulayim bolunglar. Huda silərni Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ kəqürginidək, silərmu bir-biringlarni kəqürünglar.


5

Hudaning yoruⱪluⱪida yaxanglar
Hudaning sɵyümlük pərzəntliri bolƣanikənsilər, Hudani ülgə ⱪilinglar. Əysa Məsiⱨ bizgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitip, biz üqün ɵzini pida ⱪilƣandək, silərmu ⱨayatinglarda bir-biringlarƣa xundaⱪ meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitinglar. Uning biz üqün ɵz jenini pida ⱪilixi huddi hux puraⱪliⱪ kɵydürmə ⱪurbanliⱪⱪa ohxax, Hudani hursən ⱪildi. Aranglarda jinsiy əhlaⱪsizliⱪ, napakliⱪ yaki aqkɵzlükkə ⱪət’iy yol ⱪoyulmisun. Qünki, bundaⱪ ixlar Hudaning muⱪəddəs həlⱪigə mas kəlməydu. Xundaⱪla, xəⱨwaniy wə əhmiⱪanə sɵzləx, qakina qaⱪqaⱪ ⱪilix silərgə yattur. Undaⱪ ⱪilixning orniƣa Hudaƣa xükür eytinglar. Qünki, xuni eniⱪ bilinglarki, jinsiy əhlaⱪsizliⱪ, napakliⱪ yaki aqkɵzlükkə berilgən ⱨərⱪandaⱪ adəmgə Əysa Məsiⱨning wə Hudaning padixaⱨliⱪida orun yoⱪ. Aqkɵzlükkə berilgən adəm Hudaƣa ibadət ⱪilixning orniƣa mal-mülükkə qoⱪunidu-də, butpərəslərdin pərⱪlənməydu. Bundaⱪ ixlarƣa baⱨanə kɵrsitələydiƣanlar yalƣan-yawidaⱪ sɵzliri bilən silərni aldap kətmisun. Qünki, Hudaning ƣəzipi bundaⱪ ixlarni sadir ⱪilip, Hudaƣa boysunmiƣanlarning üstigə qüxidu. Xuning üqün, bundaⱪlarning ⱪilmixliriƣa xerik bolmanglar.
Burun silər ⱪarangƣuluⱪta idinglar. Lekin, ⱨazir rəbbimizgə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, yoruⱪluⱪⱪa qɵmdünglar. Xunga, sɵz-ⱨərikitinglar qoⱪum yoruⱪluⱪtiki adəmlərningkidək bolsun. Bu yoruⱪluⱪ ⱨayatinglarda yahxiliⱪ, adilliⱪ wə ⱨəⱪiⱪəttin ibarət mol mewilərni beridu. 10 Nemining Rəbbimizni hursən ⱪilidiƣanliⱪini bilixkə tirixinglar. 11 Kixilərning ⱪarangƣuluⱪta ⱪilƣan əⱨmiyətsiz yaman ixliriƣa xerik bolmanglar. Əksiqə, u ixlarni pax ⱪilinglar. 12 Ularning yoxurun ⱪilƣan xumluⱪlirini tilƣa elixmu nomustur. 13 Nur ularƣa qüxkəndə, ularning xumluⱪlirini axkara ⱪilidu. 14 Qünki, ⱨəmmə nərsini axkarilaydiƣini nurdur. Xunga, mundaⱪ deyilidu:
 
“Oyƣan, əy uhlawatⱪan insan,
tiril roⱨiy ɵlümdin.
Əysa Məsiⱨ sanga nur qaqar!”
 
15 Xuning üqün, sɵz-ⱨərikitinglarƣa eⱨtiyat ⱪilinglar. Bilimsiz nadanlardək əməs, aⱪillardək yaxanglar. 16 Həyrlik ixlarni ⱪilix pursitini ⱪoldin bərmənglar. Qünki, yaxawatⱪan bu dəwrimiz rəzil dəwrdur. 17 Xunga, əⱪilsiz bolmanglar, bəlki Rəbbimizning iradisini qüxinixkə tirixinglar. 18 Ⱨaraⱪtin məs bolup yürmənglar. Qünki, bundaⱪ ⱪilix adəmni zə’iplikkə elip baridu. Buning orniƣa, Muⱪəddəs Roⱨⱪa qɵmüp, uning yetəkqilikidə bolunglar. 19 Silərning aranglarda Zəbur munajatliri, Hudani mədⱨiyiləydiƣan wə Muⱪəddəs Roⱨning ilⱨamidin kəlgən nahxilar yangrisun. Ⱪəlbinglarda bu nəƣmə sadaliri yangriƣandək, qin ⱪəlbinglardin Rəbbimizni mədⱨiyilənglar. 20 Ⱨəmmə ixlarda Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning nami bilən ⱨəmixə Huda’atimizƣa xükür eytinglar.
Ər-ayalliⱪ munasiwət
21 Əysa Məsiⱨkə qongⱪur ⱨɵrmitinglar bar bolƣanliⱪtin, bir-biringlarƣa ita’ət ⱪilinglar. 22 Əy ayallar, Rəbbimizgə ita’ət ⱪilƣininglardək, ərliringlarƣa ita’ət ⱪilinglar. 23 Huddi etiⱪadqilar jama’ətqilikining ⱪutⱪuzƣuqisi bolƣan Əysa Məsiⱨ ɵz tenining, yəni etiⱪadqilar jama’ətqilikining bexi bolƣinidək, ərmu ɵz ayalining bexidur. 24 Huddi etiⱪadqilar jama’ətqiliki Əysa Məsiⱨkə ita’ət ⱪilƣinidək, ayallarmu ⱨərⱪandaⱪ ixta ɵz ərlirigə ita’ət ⱪilsun.
25 Əy ərlər, Əysa Məsiⱨ etiⱪadqilar jama’ətqilikini ⱪandaⱪ sɵyüp, uning üqün ɵzini ⱪandaⱪ ⱪurban ⱪilƣan bolsa, silərmu ayalliringlarni xundaⱪ sɵyünglar. 26 Əysa Məsiⱨning ɵzini ⱪurban ⱪilixtiki məⱪsiti, etiⱪadqilar jama’ətqilikini Hudaning sɵzi wə su bilən yuyux* Bu yərdiki “su bilən yuyux” etiⱪadqilarning paklinixini yaki qɵmüldürüx murasimini kɵrsitixi mumkin. arⱪiliⱪ gunaⱨliridin pak ⱪilixtur. 27 Uning bundaⱪ ⱪilixi etiⱪadqilar jama’ətqilikini ⱨərⱪandaⱪ illət, gunaⱨ wə yetərsizliklərdin hali ⱪilip, uni xan-xərəplik ⱨalda ɵz aldiƣa huddi toyda kɵqürülüxkə təyyarlanƣan güzəl ⱪizdək pak wə əyibsiz elip kelix üqündur. 28 Əysa Məsiⱨ etiⱪadqilar jama’ətqilikini xundaⱪ sɵygənikən, ərlərmu ɵz ayallirini ɵz tenini sɵygəndək sɵyüxi kerək. Ayalini sɵygən kixi ɵzini sɵygən bilən barawər. 29 Ⱨeqkim ⱨeqⱪaqan ɵz tenidin nəprətlənməydu. Əksiqə, ɵz tenini asraydu wə uningƣa kɵyünidu. Bu huddi Əysa Məsiⱨning ɵz teni bolƣan etiⱪadqilar jama’ətqilikini asrap, uningƣa kɵyüngənlikigə ohxaydu. 30 Biz Əysa Məsiⱨning tenining əzalirimiz. 31 Muⱪəddəs yazmilarda yezilƣinidək: “Adəmning ata-anisidin ayrilip, ayali bilən birlixip, ikkisining bir tən boluxi ənə xu səwəbtindur.” 32 Bu, intayin muⱨim bir sirdur. Mən bu sɵzlərni Əysa Məsiⱨ bilən etiⱪadqilar jama’ətqilikining ziq munasiwitini kɵzdə tutup eyttim. 33 Yənə bir ⱪetim xuni təkitləymənki, ⱨəmminglar ayalinglarni ɵzünglarni sɵygəndək sɵyünglar, ayallarmu ərlirini ⱨɵrmətlisun.

*26
Bu yərdiki “su bilən yuyux” etiⱪadqilarning paklinixini yaki qɵmüldürüx murasimini kɵrsitixi mumkin.6

Ata-ana wə pərzəntlik munasiwət
Əy balilar, Rəbbimizgə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, ata-ananglarning sɵzini anglanglar. Bu, silərning burqunglardur. Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ qüxürülgən “ata-anangni ⱨɵrmət ⱪil” degən pərzni ada ⱪilinglar. Bu, Hudaning bir wədə bilən baƣlap bərgən dəsləpki pərzidur. Bu wədə xuki, uningƣa əməl ⱪilsanglar, “bəhtlik bolisilər wə bu dunyada uzun ɵmür kɵrisilər.”
Əy atilar, pərzəntliringlarning aqqiⱪini kəltürüp, ɵqmənlik pəyda ⱪilmanglar. Ularni Rəbbimizning təlimi boyiqə tərbiyilənglar.
Hojayin wə ⱪul otturisidiki munasiwət
Əy ⱪullar, bu dunyadiki hojayinliringlarƣa huddi Əysa Məsiⱨkə boysunƣandək qongⱪur ⱨɵrmət wə qin ⱪəlb bilən boysununglar. Hojayininglarni hursən ⱪilix üqün, pəⱪət ularning aldidila əməs, bəlki ⱨəmixə ularƣa hizmət ⱪilinglar. Qünki, silər Əysa Məsiⱨning hizmətkari bolux süpitinglar bilən Hudaning iradisigə qin dilinglardin əməl ⱪilixinglar kerək. Hojayininglarƣa razimənlik bilən hizmət ⱪilinglar. Uni adəmlər üqün əməs, bəlki Rəbbimiz üqün ⱪilƣandək ⱪilinglar. Esinglarda tutunglarki, məyli ⱪul yaki ⱨɵr bolsun, Rəbbimiz ⱨərkimning ⱪilƣan ⱨərbir yahxiliⱪini ⱪayturidu.
Əy hojayinlar, silərmu ⱪulliringlarƣa yahxi mu’amilə ⱪilinglar. Ularƣa təⱨdit salmanglar. Qünki, ərxtiki Huda silərning, xundaⱪla ularningmu hojayini ikənlikini bilisilər. Huda ⱨəmmə insanlarƣa ohxax mu’amilə ⱪilidu.
Huda ata ⱪilƣan ⱪoƣdinix ⱪoralliri
10 Ahirda, mən silərning Rəbbimizgə wə uning zor ⱪudritigə tayinip, küqlük boluxunglarni tiləymən. 11 Xəytanning ⱨiylə-mikirlirigə taⱪabil turux üqün, Huda ata ⱪilƣan ⱪoƣdinix ⱪoralliri bilən ⱪorallininglar. 12 Qünki, biz insanlarƣa əməs, bəlki yaman roⱨiy küqlər dunyasidiki ⱨɵkümranlarƣa, ⱨoⱪuⱪdarlarƣa, bu ⱪarangƣu dunyaning kɵrünməs küqlirigə wə baxⱪa rəzil roⱨiy küqlərgə ⱪarxi jəng ⱪiliwatimiz. 13 Müxkül künlərdə düxmənning ⱨujumiƣa taⱪabil turalixinglar ⱨəmdə jəngdin keyinmu ⱪəddinglarni ruslap turalixinglar üqün, Huda ata ⱪilƣan ⱪoƣdinix ⱪoralliri bilən toluⱪ ⱪorallininglar. 14 Bu jəngdə put tirəp turalixinglar üqün, belinglarƣa ⱨəⱪiⱪət kəmirini, kɵksünglarƣa ⱨəⱪⱪaniyliⱪ sawutini taⱪanglar. 15 Hudaning insanlarni ɵzi bilən yaraxturux toƣrisidiki hux həwər qoruⱪini kiyip, təyyar turunglar. 16 Mana bularƣa ⱪoxup, Xəytanning barliⱪ ot tutaxturulƣan oⱪlirini tosup ⱪalalaydiƣan etiⱪad ⱪalⱪinini ⱪolunglarƣa elinglar. 17 Huda ata ⱪilƣan ⱪutⱪuzulux dubulƣisini kiyinglar wə Muⱪəddəs Roⱨ ⱪiliqi, yəni Hudaning sɵzini məⱨkəm tutunglar. 18 Ⱨəmixə Muⱪəddəs Roⱨⱪa tayinip, iltimasinglarni eytip du’a-tilawət ⱪilinglar. Xundaⱪla, səgək turup, barliⱪ etiⱪadqilar üqün dawamliⱪ du’a ⱪilip turunglar. 19 Mən üqünmu du’a ⱪilinglar. Hux həwərning sirini yürəklik yətküzüxüm üqün, Huda manga toƣra sɵzlərni bərgəy. 20 Mən bu hux həwərni tarⱪitix səwəbidin kixənləngən əlqimən. Mening hux həwərni yürəklik ⱨalda yətküzüxüm üqün du’a ⱪilƣaysilər. Qünki, bu mening ⱪilixⱪa tegixlik iximdur.
Salam wə tiləklər
21-22 Silərning mening əⱨwalimni wə nemə ⱪiliwatⱪanliⱪimni bilixinglar üqün, ⱪədirlik ⱪerindiximiz ⱨəm Rəbbimizning sadiⱪ hizmətkari bolƣan Tikikusni aldinglarƣa əwətimən. U silərgə əⱨwalimizni yətküzüp, silərni riƣbətləndüridu.
23 Huda’atimizdin wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨtin silərgə amanliⱪ, meⱨir-muⱨəbbət wə ixənq tiləymən. 24 Rəbbimiz Əysa Məsiⱨni ɵqməs meⱨir-muⱨəbbət bilən sɵygüqilərning ⱨəmmisigə Hudaning meⱨir-xəpⱪiti yar bolƣay!