Filimunƣa yezilƣan hət


Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪilix yolida məⱨbus bolƣan mənki Pawlus wə mən arⱪiliⱪ ⱪerindiximiz Timotiydin ⱪədirlik hizmətdiximiz bolƣan sən Filimunƣa wə singlimiz Afiyaƣa, biz bilən billə kürəx ⱪilƣan Arkipusⱪa wə ɵyüngdə jəm bolidiƣan etiⱪadqilar jama’ətqilikigə salam! Huda’atimiz wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Filimunning meⱨir-muⱨəbbiti wə etiⱪadi
Ⱪədirlik Filimun, du’alirimda ⱨəmixə seni yad etip, Hudaƣa xükür eytimən. Qünki, mən sening Rəbbimiz Əysaƣa bolƣan etiⱪading wə barliⱪ etiⱪadqilarƣa bolƣan meⱨir-muⱨəbbiting toƣrisida ⱨər da’im anglap turuwatimən. Etiⱪading səwəblik Huda sanga təⱪdim ⱪilƣanlarni baxⱪilar bilən mərdlərqə ortaⱪlixixing üqün du’a ⱪilimən. Xundaⱪ ⱪilsang, bizning Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪimizdin bizgə berilgən bəhtlərning nəⱪədər mol ikənlikini tehimu qongⱪur qüxinələysən. Ⱪerindixim, sening etiⱪadqilarƣa bolƣan meⱨir-muⱨəbbiting manga zor huxalliⱪ wə riƣbət elip kəldi. Qünki, sən etiⱪadqilarning roⱨini kɵtürdüng.
Filimunning ⱪuli Onesimus ⱨəⱪⱪidə iltimas
Xunga, mən Əysa Məsiⱨning əlqisi boluxum bilən əslidə sening ⱪilixⱪa tegixlik ixni bejirixingni yürəklik ⱨalda buyruyalisammu, lekin, yənila sening meⱨir-muⱨəbbitinggə kɵrə iltimas ⱪilixni talliwaldim. Bu iltimasni muxu yaxⱪa kirip ⱪalƣan ⱨəm Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪilix yolida ⱨazir məⱨbus boluwatⱪan mənki Pawlustin dəp bilgin. 10 Səndin ⱪulung Onesimus ⱨəⱪⱪidə iltimas ⱪilimən. U zindandiki waⱪtimda mən arⱪiliⱪ etiⱪadqi bolƣanliⱪtin, ɵz oƣlumdək bolup ⱪalƣan. 11 U burun sanga paydisiz bolsimu, əmma ⱨazir sangimu, mangimu paydiliⱪtur.* Onesimus – Grekqə “paydiliⱪ” degən mənidə. 12 Mən ⱨazir uni, yəni janjigirimni sening yeningƣa ⱪayturimən. 13 Hux həwərni yətküzgənlikim üqün məⱨbus bolup zindanda yetiwatⱪan muxu waⱪtimda, uni sening ornungda hizmitimdə bolux üqün yenimda elip ⱪalƣum bar idi. 14 Biraⱪ, sening raziliⱪingni almiƣaqⱪa, bundaⱪ ⱪilixni halimidim. Sening manga məjburiy əməs, bəlki razimənlik bilən yahxiliⱪ ⱪilixingni ümid ⱪildim. 15 Hudaning ⱪulung Onesimusning waⱪtinqə sening yeningdin ⱪeqixiƣa yol ⱪoyƣanliⱪi, bəlkim keyin sening uni mənggü elip ⱪelixing üqündur. 16 Əmdi sən uni ⱪul ⱪatarida əməs, bəlki ⱪuldin kɵp üstün – sɵyümlük bir etiⱪadqi ⱪerindixing ⱪatarida kɵrərsən. U mən üqün intayin ⱪədirliktur. Sən üqün tehimu xundaⱪ boluxi kerək. Qünki, sening ⱨazir uning bilən ⱪul-hojayinliⱪ munasiwiting bolupla ⱪalmay, Rəbbimizgə etiⱪad ⱪilix jəⱨəttə ⱪerindaxliⱪ munasiwitingmu bardur.
17 Xuning üqün, əgər sən meni Rəbbimizning hizmitidə səpdax dəp ⱪarisang, uni meni ⱪobul ⱪilƣandək ⱪobul ⱪil. 18 Əgər burun u sanga birər yolsizliⱪ ⱪilƣan bolsa yaki pulliringni oƣriliƣan bolsa, uni mening ⱨesabimƣa yaz. 19 Mənki Pawlus bu sɵzlərni ɵz ⱪolum bilən yeziwatimən: ⱨesabatni ɵzüm ⱪayturimən. Lekin, hux həwər arⱪiliⱪ erixkən mənggülük ⱨayating üqün manga ⱪərzdar ikənlikingni tilƣa eliximning ⱨajiti bolmisa kerək. 20 Xunga, əy ⱪerindixim, Rəbbimiz üqün iltimasimni ⱪobul ⱪilƣin. Ikkilimiz Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪimiz üqün, roⱨimni kɵtür. 21 Sɵzümni anglaydiƣanliⱪingƣa wə soriƣanlirimdin artuⱪ orunlaydiƣanliⱪingƣa qongⱪur ixinip, bu hətni yazdim. 22 Yənə bir ix, manga turalƣu jay təyyarlap ⱪoyƣin. Qünki, du’aliringlar arⱪiliⱪ zindandin azad bolup, yeninglarƣa ⱪaytip baridiƣanliⱪimƣa ixinimən.
Ahirⱪi salam
23 Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪilƣanliⱪi üqün, mən bilən billə məⱨbus bolƣan Epafira, 24 hizmətdaxlirim Markus, Aristarhus, Demas wə Luⱪalardin sanga salam.
25 Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪiti silərgə yar bolƣay!

*1:11
Onesimus – Grekqə “paydiliⱪ” degən mənidə.