Filipiliklerge yezilƣan hət
1

Əysa Məsiⱨning hizmətkari bolƣan mənki Pawlustin wə mən arⱪiliⱪ Timotiydin, Filipi xəⱨiridiki Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan muⱪəddəs həlⱪⱪə, xundaⱪla ularning baxlamqiliri wə hizmətqilirigə salam. Huda’atimiz wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Xükür wə du’a
Mən silərni ⱨər ⱪetim əsliginimdə Hudaƣa xükür eytimən. Ⱨər ⱪetim silər üqün du’a ⱪilƣinimda, ⱪəlbim hursənlikkə tolup taxidu. Qünki, mən aranglarda hux həwərni yətküzüxkə baxliƣan birinqi kündin ⱨazirƣiqə, silər mening bu hizmitimni ⱪollap kəldinglar. Xuningƣa ⱪət’iy ixinimənki, silərni yengi ⱨayatliⱪ yoliƣa yetəkligən Huda ɵzi baxliƣan bu yahxi ixni dawamlaxturup, Əysa Məsiⱨ ⱪayta kelidiƣan küni tamamlaydu. Mening bundaⱪ oylixim toƣra, dəp ⱪaraymən. Qünki, silərning mening ⱪəlbimdin alƣan ornunglar naⱨayiti muⱨim. Məyli mən zindanda kixənlinip yatⱪan waⱪtimda bolsun yaki sirtta hux həwərni ⱪoƣdap, uningƣa guwaⱨliⱪ bərgən waⱪtimda bolsun, ⱨəmminglar mən bilən billə Hudaning iltipatidin təng bəⱨrimən boldunglar. Mening silərni ⱪanqilik seƣinƣanliⱪimƣa ⱨəmdə Əysa Məsiⱨ manga ata ⱪilƣan meⱨir-muⱨəbbət bilən silərni ⱪanqilik sɵyidiƣanliⱪimƣa Huda ɵzi guwaⱨtur.
Mən xuningƣa du’a ⱪilimənki, Huda toƣrisidiki biliminglar wə aⱪilliⱪinglarning exixi arⱪiliⱪ meⱨir-muⱨəbbitinglar barƣanseri exip barsun. 10 Xundaⱪ bolƣanda, silər Hudaning nemidin hursən bolup, nemidin hursən bolmaydiƣanliⱪini pərⱪ etələysilər-də, Əysa Məsiⱨ ⱪayta kəlgən kündə pak wə əyibsiz bolalaysilər. 11 Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ ⱨayatinglar yənə ⱨəⱪⱪaniyliⱪ mewisi bilən tolup, Hudaƣa xan-xərəp wə mədⱨiyilər elip kelisilər.
Ⱨayatliⱪ Əysa Məsiⱨ üqündur
12 Ⱪerindaxlar, xuni bilixinglarni halaymənki, beximƣa kəlgən bu japa-muxəⱪⱪətlər hux həwərning tehimu kəng tarⱪilixiƣa türtkə boldi. 13 Saray muⱨapizətqiliri wə baxⱪilarning ⱨəmmisi mening Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪilƣanliⱪim üqün kixənləngənlikimni bilixti. 14 Zindanƣa taxlanƣanliⱪim səwəbidin nurƣunliƣan ⱪerindaxlarning Rəbbimizgə bolƣan ixənqi küqəydi. Xuning bilən, ular Hudaning sɵzini tehimu mərdanə wə yürəklik ⱨalda yətküzidiƣan boldi.
15 Dərwəⱪə, manga ⱨəsəthorluⱪ ⱪilip, mən bilən bəslixix məⱪsitidə hux həwər tarⱪitiwatⱪanlarmu bar. Əmma baxⱪilar hux həwərni yahxi niyət bilən yətküzüwatidu. 16 Bular mening hux həwərni ⱪoƣdaxⱪa təyinləngənlikimni bilip, meni sɵygənliki üqün, bu hux həwərni yətküzüwatidu. 17 Lekin, aldinⱪiliri bolsa hux həwərni yətküzüxtə ɵzlirining xəhsiy mənpə’itini oylap, uni pak ⱪəlbi bilən əməs, bəlki mening zindanda tartiwatⱪan azabimning üstigə yürək azabi ⱪoxux üqün ⱪiliwatidu. 18 Məyli ⱪandaⱪ boluxidin ⱪət’iynəzər, yəni ularning muddi’asi toƣra bolsun-bolmisun, pəⱪət Əysa Məsiⱨ tonutulsila hursənmən. Buningdin keyinmu dawamliⱪ hursən bolimən. 19 Qünki, Hudaning meni mən bilən ⱪarxilaxⱪuqilarning aldida aⱪlaydiƣanliⱪiƣa ixinimən.* Buni “Hudaning meni zindandin ⱪoyup beridiƣanliⱪiƣa ixinimən” dəp qüxinixkimu bolidu. Bu, silərning du’aliringlar wə Əysa Məsiⱨning Roⱨi, yəni Muⱪəddəs Roⱨning yardimi arⱪiliⱪ bolidu. 20 Əysa Məsiⱨkə yüz keləlməydiƣan ixlarni ⱪilip, hijalətqiliktə ⱪalmasliⱪimni intizarliⱪ bilən ümid ⱪilimən ⱨəmdə ⱨazirmu ilgirikigə ohxaxla, məyli mən ⱪandaⱪ yaxay yaki ⱪandaⱪ ɵləy, Əysa Məsiⱨni baturluⱪ bilən uluƣlaymən. 21 Qünki, mən Əysa Məsiⱨ üqün yaxaymən. Ɵlsəmmu, ərxtə Əysa Məsiⱨ bilən billə bolimən. Bu, mən üqün tehimu yahxidur. 22 Lekin, ⱨayatla bolidikənmən, ixinimənki Əysa Məsiⱨ üqün ⱪilƣan hizmitim nətijilik bolidu. Ⱪaysini tallixim kerək? 23 Təngliktə ⱪaldim. Bu dunyadin ayrilip, Əysa Məsiⱨ bilən billə boluxni arzu ⱪilimən, qünki buningdinmu yahxi ix yoⱪtur, əlwəttə. 24 Biraⱪ, silər üqün mening ⱨayat turuxum zɵrürdur. 25 Xuningƣa ixinimənki, mən ⱨazirqə ɵlməymən. Əksiqə, ⱨəmminglarning etiⱪadi tehimu mustəⱨkəmlinip, tehimu huxal boluxunglar üqün, dawamliⱪ silər bilən billə bolimən. 26 Mən aman-esən silərning ⱪexinglarƣa ⱪayta barƣinimda, mening kəlgənlikimdin silərning Əysa Məsiⱨkə bolƣan hursənlikinglar tehimu tolup taxidu.
27 Nemə boluxidin ⱪət’iynəzər, əməliy ⱨərikitinglar Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki hux həwərgə layiⱪ bolsun. Xundaⱪ bolƣanda, məyli mən yeninglarƣa berip, silər bilən didar kɵrüxəy yaki muxu yərdə turup, silərning əⱨwalinglardin həwərdar bolay, silərning bir niyət, bir məⱪsəttə ⱪət’iy təwrənməy, bu hux həwər elip kelidiƣan etiⱪad üqün birliktə kürəx ⱪiliwatⱪanliⱪinglarni bilələymən. 28 Silərgə ⱪarxi turƣuqilardin ⱪilqə ⱪorⱪmanglar. Silərdiki bu ƣəyrət ularning ⱨalak bolidiƣanliⱪining, silərning bolsa Huda təripidin ⱪutⱪuzulidiƣanliⱪinglarning bəlgisidur. 29 Qünki, Huda silərgə pəⱪət Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilixningla əməs, bəlki uning üqün azab-oⱪubət tartixningmu xəripini ata ⱪilƣan. 30 Mən silər bilən billə bolƣan waⱪtimda, silər mening hux həwərgə ⱪarxi turƣuqilar bilən kürəx ⱪilƣanliⱪimni kɵrdünglar. Ⱨazirmu mening bu kürəxni dawamlaxturuwatⱪanliⱪimdin həwərdar boluwatisilər ⱨəmdə silərmu bu kürəxni ⱪiliwatisilər.

*1:19
Buni “Hudaning meni zindandin ⱪoyup beridiƣanliⱪiƣa ixinimən” dəp qüxinixkimu bolidu.2

Əysa Məsiⱨni ülgə ⱪilinglar
Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, silər riƣbətləndürüldünglar wə uning meⱨir-muⱨəbbitidin təsəlli taptinglar. Muⱪəddəs Roⱨtin ortaⱪ bəⱨrimən boldunglar ⱨəmdə Əysa Məsiⱨning meⱨribanliⱪi wə rəⱨimdillikini kɵrdünglar. Xundaⱪ ikən, silər ohxax oy-pikir, sap meⱨir-muⱨəbbət wə bir niyət, bir məⱪsəttə bolunglar. Xundaⱪ bolƣanda, meni huxalliⱪⱪa qɵmdürisilər. Ⱨərⱪandaⱪ ixta xəhsiyətqilik wə ⱪuruⱪ xɵⱨrətkə berilmənglar. Əksiqə, kəmtər bolup, baxⱪilarni ɵzünglardin üstün kɵrünglar. Ɵz mənpə’itinglarnila əməs, baxⱪilarning mənpə’itinimu oylanglar. Oy-pikringlarda Əysa Məsiⱨtək bolunglar:
 
U təbi’iti jəⱨəttə Huda bolsimu,
Huda bilən təng orunda turuxum kerək, demidi.
Əksiqə, u ɵz ihtiyari bilən bu orundin waz keqip,
insan tenidə kelip, ɵzini ⱪuldək tutti.
U insan ⱪiyapitidə yaxap ɵzini tɵwən tutup,
taki ɵlgüqə Hudaƣa ita’ətmən boldi.
U ⱨətta krestkə mihlanƣandimu xundaⱪ ⱪildi.
Xuning üqünmu Huda uni əng yuⱪiri orunƣa kɵtürüp,
uningƣa ⱨəmmidin üstün nam-xɵⱨrətni bərdi.
10 Xunga, bu dunya wə u dunyadiki pütkül məwjudat
Əysa Məsiⱨning aldida tizlinip uningƣa səjdə ⱪilip,
11 uni rəbbim dəp etirap ⱪilidu.
Buning bilən, Huda’atimiz uluƣlinidu.
Aləmdə yoruⱪluⱪ bolunglar
12 Xunglaxⱪa, əziz ⱪerindaxlirim, mən aranglardiki waⱪtimda ⱨəmixə sɵzümni angliƣininglardək, silərdin ayrilƣan muxu waⱪitlardimu sɵzümni tehimu yahxi anglanglar. Hudadin ⱪorⱪup wə uni qongⱪur ⱨɵrmətləp, Huda silərni ⱪutⱪuzƣanda ata ⱪilƣan yengi ⱨayatni turmuxunglarƣa tətbiⱪlaxⱪa tirixinglar. 13 Qünki, Huda silərni ɵzgərtip, silərgə ɵzining iradisini əməlgə axurux üqün arzu ⱨəm küq-ⱪudrət beridu.
14 Ⱨərⱪandaⱪ ix ⱪilƣanda aƣrinmanglar, takallaxmanglar. 15-16 Muxundaⱪ bolƣanda, ⱨeqkim silərni əyibliyəlməydu. Silərmu bu qiriklixip, rəzillixip kətkən insanlar arisida Hudaning ⱪusursiz, pak pərzəntliridin bolisilər ⱨəmdə ⱨayatliⱪ elip kelidiƣan hux həwərni yətküzgininglarda, bu zulmətlik dunyada huddi qaⱪnap turidiƣan yultuzlarƣa ohxax qaⱪnap turisilər. Mana xundaⱪ bolƣanda, Əysa Məsiⱨ ⱪayta kəlgən kündə pütün hizmitim wə əjrimning bikarƣa kətmigənlikidin pəhirlinələymən. 17 Silərning Əysa Məsiⱨkə bolƣan etiⱪadinglar wə uning üqün ⱪilƣan hizmitinglar Hudaƣa atalƣan ⱪurbanliⱪ ⱨesablinidu. Əgər mən issiⱪ ⱪenimni silərning bu ⱪurbanliⱪinglar üstigə qaqsam, yəni silər üqün ɵlsəm, hursən bolimən ⱨəmdə silər bilən billə xadliⱪⱪa qɵmimən. 18 Xuningƣa ohxax, silərmu hursən bolunglar ⱨəmdə mən bilən billə xadliⱪⱪa qɵmünglar.
Timotiy wə Epafrodit
19 Rəbbimiz Əysa halisa, Timotiyni yeⱪinda yeninglarƣa əwətimən. Buning bilən, ɵz’ara əⱨwalimizni uⱪuxup, kɵnglimiz aram tapidu. 20 Ⱨazir mening yenimda Timotiydin baxⱪa manga ohxax silərgə ⱨəⱪiⱪiy kɵngül bɵlidiƣan adəm yoⱪ. 21 Baxⱪilar ɵz ixlirinila oylap, Əysa Məsiⱨni hursən ⱪilidiƣan ixlarƣa anqə kɵngül bɵlməywatidu. 22 Silərgə məlumki, Timotiy ɵzining yahxi bir yardəmqi ikənlikini ispatlidi. U huddi oƣulning atisiƣa yardəm ⱪilƣiniƣa ohxax, hux həwər yətküzüx yolida mən bilən billə ixlidi. 23 Xunga, mən zindandin qiⱪix iximning ⱪandaⱪ bolidiƣanliⱪini bilgən ⱨaman, uni dərⱨal yeninglarƣa əwətimən. 24 Rəbbimizgə bolƣan ixənqim kamilki, pat arida ɵzümmu yeninglarƣa barimən.
25 Mən yardəmgə moⱨtaj bolup turƣan waⱪtimda, silər manga uqurqi Epafroditni əwəttinglar. Ⱨazir mən uni silərning yeninglarƣa əwətixni ⱪarar ⱪildim. U mən bilən hux həwərni yətküzüx yolida mürini mürigə tirəp kürəx ⱪilƣan ⱪerindixim ⱨəm hizmətdiximdur. 26 U ⱨəmminglarni seƣindi ⱨəmdə ɵzining kesəl bolup ⱪalƣanliⱪidin həwər tapⱪanliⱪinglar üqün bi’aram boldi. 27 Dərwəⱪə, u rasttinla kesəl bolup ⱪelip, ɵlüp ketixkə tas ⱪalƣanidi. Lekin, u ɵlmidi, qünki Huda uningƣa rəⱨim ⱪildi. Huda yalƣuz uningƣila əməs, dərd üstigə dərd bolmisun dəp, mangimu rəⱨim ⱪildi. 28 Mana xuning üqün, silərning uning bilən ⱪayta kɵrüxüp hursən boluxunglar üqün, uni tezla yolƣa salmaⱪqimən. Xundaⱪ ⱪilsam, mən silərdin kɵp ənsirməydiƣan bolimən. 29 Xunga, uni ⱪerindixinglarni kütüwalƣandək huxal-huramliⱪ bilən kütüwalƣaysilər ⱨəmdə bundaⱪ kixilərni ⱨɵrmətligəysilər. 30 Qünki, u Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪilix üqün ⱨayatining heyimhətərgə uqrixiƣa ⱪarimay, silər manga ⱪilalmiƣan yardəmni ⱪilimən dəp, ɵlüxkə tas ⱪalƣanidi.


3

Əysa Məsiⱨni tonux ⱨəmmidin muⱨimdur
Əmdi ⱪerindaxlirim, silər Rəbbimizgə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün xad-huram bolunglar. Silərgə burun eytⱪan sɵzlərni yənə ⱪaytilax manga awariqilik əməs, qünki bu sɵzlər silərning ⱪoƣdilixinglar üqündur. Ⱪutⱪuzulux üqün qoⱪum hətnə ⱪilinix kerək, dəp yüridiƣan “tən kəsküqilər”din ⱨoxyar bolunglar. Bu yamanliⱪ ⱪilƣuqilar ittin pərⱪi yoⱪ! Hudaning nəziridə ⱨəⱪiⱪiy hətnə ⱪilinƣanlar ular əməs, bəlki bizlər. Qünki, biz Muⱪəddəs Roⱨⱪa tayinip, Hudaƣa ibadət ⱪilip, Əysa Məsiⱨ bilən mahtinimiz. Biz ⱪilqimu hətnigə wə ɵzimiz singdürgən əjirgə tayanmaymiz. Əgər ɵz əjrimgə tayinixⱪa toƣra kəlsidi, uningƣa asaslirim yetərlik bolatti. Əgər bəzilər bundaⱪ ixlarƣa tayinip ⱪutⱪuzulƣili bolidu dəp oylisa, u qaƣda mening asasim tehimu yetərlik bolatti. Qünki, mən tuƣulup səkkizinqi küni hətnə ⱪilinƣan Isra’il əwladimən, yəni Binyamin ⱪəbilisidin bolƣan ⱪeni sap Yəⱨudiymən. Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪilixni ɵlqəm ⱪilix nuⱪtisidin eytⱪandimu, mən ⱪil siƣmaydiƣan Pərisiy eⱪimidinmən. Bu yoldiki ⱪizƣinliⱪim jəⱨəttin eytⱪanda, mən ilgiri Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣuqilar Təwrat ⱪanunini bikar ⱪilmaⱪqi dəp, ularƣa ziyankəxlik ⱪilƣan adəm idim. Əgər Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪilix ⱨəⱪⱪaniyliⱪ dəp ⱪaralsa, mən bu ɵlqəmgə əng layiⱪ adəm bolattim. Lekin, mən burun ⱪutⱪuzulux üqün muⱨim bilgən bu ixlarni ⱨazir pütünləy əⱨmiyətsiz dəp ⱪaridim. 8-9 Mən ⱪət’iy xundaⱪ ⱪaraymənki, Rəbbim Əysa Məsiⱨni tonuxning əwzəlliki aldida ⱨərⱪandaⱪ ix ⱪədirsizdur. Əysa Məsiⱨni tonup yetixim wə uningƣa ziq baƣlinixim üqün, ⱨəmmini taxliwəttim ⱨəmdə ularni əhlət, dəp ⱪaraymən. Əmdi mening ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinixim Təwrat ⱪanuniƣa əməl ⱪilix arⱪiliⱪ əməs, bəlki Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilix arⱪiliⱪ boldi. Qünki bu ⱨəⱪⱪaniyliⱪ etiⱪad arⱪiliⱪ Hudadin kəldi. 10 Mening ⱨazirⱪi məⱪsitim, Əysa Məsiⱨni wə uning ɵlüp tirilix ⱪudritini, xundaⱪla uning tartⱪan azab-oⱪubətlirini ɵz kəqürmixim arⱪiliⱪ qongⱪur tonup yetip, uning ɵlümini ülgə ⱪilix 11 wə nemə boluxidin ⱪət’iynəzər ɵlümdin Huda wədə bərgən tirilixkə yetixtur.
Nixanƣa ⱪarap ilgiriləx
12 Bundaⱪ deyix bilən, bu məⱪsətkə erixip boldum yaki kamalətkə yəttim, deməkqi əməsmən. Lekin, Əysa Məsiⱨ meni nemə məⱪsət bilən ⱪutⱪuzƣan bolsa, mənmu xu məⱪsət üqün qepip yürüwatimən. 13 Ⱪerindaxlar, mən ⱨərgiz ɵzümni bu məⱪsətkə yetip boldum, dəp ⱪarimaymən. Lekin mən xundaⱪ ⱪilimənki, huddi yügürüx musabiⱪisidə kəynigə ⱪarimay yügürüwatⱪan adəmdək, mənmu ɵtüp kətkən ixlarni oylimay, kəlgüsidiki nixanƣa ⱪarap tiriximən. 14 Yəni, Huda Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ meni qaⱪirip, ərxtə mən üqün təyyarliƣan in’amƣa ⱪarap ilgiriləymən. 15 Xuning üqün, arimizdiki roⱨiy jəⱨəttə pixip yetilgənlərning ⱨəmmisining muxundaⱪ oylixini ümid ⱪilimən. Əgər baxⱪiqə oy-pikringlar bolsa, Huda bunimu silərgə oquⱪ kɵrsitip beridu. 16 Ⱪandaⱪ boluxidin ⱪət’iynəzər, biz Huda bizgə kɵrsitip bərgən ⱨəⱪiⱪəttə qing turuximiz kerək.
17 Ⱪerindaxlar, meni ülgə ⱪilinglar, xundaⱪla silər bizni ülgə ⱪilƣan kixilərdinmu ɵgininglar. 18 Qünki, silərgə kɵp ⱪetim eytⱪinimdək, ⱨazirmu kɵz yaxlirimni tɵküp turup xuni ⱪayta eytimənki, ɵzlirini etiⱪadqi dəwalƣan nurƣun kixilər Əysa Məsiⱨning kresttiki ⱪurbanliⱪini kɵzgə ilmay, uning düxmənliridək yürməktə. 19 Bundaⱪlarning aⱪiwiti mənggülük ⱨalakəttur. Ularning Hudasi ɵzining ⱪarnidur. Ularning mahtinidiƣini nomussiz ixlardur. Ular pəⱪət bu dunyaning ixlirinila oylaydu. 20 Ⱨalbuki, bizning ⱨəⱪiⱪiy makanimiz ərxtə. Biz ərxtiki ⱪutⱪuzƣuqimiz bolƣan Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning ərxtin kelixini intizarliⱪ bilən kütməktimiz. 21 Xu qaƣda, u pütkül məwjudatni ɵzigə boysunduridiƣan ⱪudriti bilən bizning qirip ketidiƣan tenimizni ɵzgərtip, uni ɵzining xan-xərəplik tenigə ohxax ⱪilidu.


4

Pənd-nəsiⱨətlər
Əy sɵyümlük ⱪerindaxlirim, mən silərni sɵyimən, silərni kɵrüxkə xu ⱪədər təxnamən! Silər mening huxalliⱪim ⱨəm pəhrimsilər. Rəbbimizgə bolƣan etiⱪadinglarda ⱪilqə təwrənmənglar. Ewodiya wə Sintihə hanim, silərdin ɵtünimənki, Rəbbimizgə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün qiⱪixip ɵtünglar. Əy sadiⱪ ⱨəmkarim, səndin xuni tələp ⱪilimənki, bu ixta sənmu bu ikki hanimƣa yardəm ⱪil. Qünki, ular mən wə Klement bilən, xundaⱪla nami ⱨayatliⱪ dəptirigə pütülgən baxⱪa hizmətdaxlirim bilən billə hux həwərni tarⱪitix yolida ⱪan-tər singdürgən.
Rəbbimizgə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün ⱨəmixə xad-huram bolunglar. Yənə təkrarlaymənki, xad-huram bolunglar! Hux pe’illiⱪinglar pütkül insanƣa ayan bolsun. Esinglarda tutunglarki, Rəbbimizning kelixigə az ⱪaldi. Ⱨeq nərsidin ƣəm ⱪilmanglar. Əksiqə, ⱨərⱪandaⱪ təlipinglar bolsa du’a-tilawət arⱪiliⱪ Hudadin tilənglar wə xükür eytinglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar, Hudaning kixilərning oyliƣinidinmu exip qüxidiƣan tinqliⱪi silərning ⱪəlbinglarni wə oy-pikringlarni Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ tinqlanduridu.
Ⱪerindaxlirim, sɵzümning ahirida xuni eytimənki, ⱨəⱪiⱪiy, mahtaxⱪa ərziydiƣan, adil, pak, güzəl, xərəplik, əhlaⱪ-pəzilətlik wə mədⱨiyiləxkə sazawər ⱨərⱪandaⱪ ixlarƣa kɵngül ⱪoyunglar. Məndin ɵgəngən, ⱪobul ⱪilƣan, angliƣan wə kɵrgənliringlarni əməliy ⱨərikitinglarda kɵrsitinglar. Xundaⱪ bolƣanda, hatirjəmlik beridiƣan Huda silər bilən billə bolidu.
Pawlusning təxəkküri
10 Manga yənə bir ⱪetim ƣəmhorluⱪ ⱪilƣininglar üqün intayin huxal boldum wə Rəbbimizgə xükür eyttim. Ⱨəⱪiⱪətənmu silər manga əzəldin ƣəmhorluⱪ ⱪilip kəldinglar, lekin uni ipadilixinglarƣa pəⱪət pursət bolmay kəldi. 11 Buni birər eⱨtiyajim tüpəylidin eytiwatⱪinim yoⱪ, qünki mən ⱨərⱪandaⱪ əⱨwalda bariƣa ⱪana’ət ⱪilixni ɵginiwaldim. 12 Mən məyli namratliⱪ yaki bayaxatliⱪ bolsun, məyli toⱪqiliⱪ yaki aqarqiliⱪ bolsun, məyli molqiliⱪ yaki ƣurbətqilik bolsun, ⱨərⱪaqan, ⱨərⱪandaⱪ əⱨwalda ⱪana’ət ⱪilixni biliwaldim. 13 Mən manga küq-ⱪudrət ata ⱪilƣuqi Rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə tayinip, Huda məndin tələp ⱪilƣan ⱨərⱪandaⱪ ixni ⱪilalaymən. 14 Xundaⱪtimu, silər ⱪiyinqiliⱪlirimƣa yardəm berip yahxi ⱪildinglar.
15 Əy Filipiliklər, silərgə məlumki, mən silərgə bu hux həwərni yətküzüxni baxliƣan wə Makedoniyə ɵlkisidin ayrilƣan qaƣlirimda, silərdin baxⱪa ⱨeqⱪandaⱪ etiⱪadqilar jama’ətqiliki manga yardəm bərmidi. 16 Salonika xəⱨiridiki waⱪtimdimu, silər manga birnəqqə ⱪetim yardəm berip, eⱨtiyajimdin qiⱪtinglar. 17 Mening bundaⱪ deyixim, silərdin birər sowƣat tələp ⱪilix əməs, bəlki silərning manga bərgən yardiminglar üqün Hudaning silərgə zor bəht ⱪayturuxini ümid ⱪilixtur. 18 Mən silərning manga əwətkən barliⱪ sowƣitinglarni tapxuruwaldim. Bu mening eⱨtiyajimdin exip kətti, əlwəttə. Epafrodit arⱪiliⱪ əwətkən sowƣitinglarni elip, ⱨəmmə nərsəm tehimu toluⱪlinip kətti. Bu sowƣatlar huddi hux puraⱪliⱪ kɵydürmə ⱪurbanliⱪtək, Hudani hursən ⱪilidu. 19 Xuningƣa ohxax, silər Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, manga ƣəmhorluⱪ ⱪilƣan Huda ɵzining mol bayliⱪi bilən silərningmu ⱨəmmə eⱨtiyajinglarni ⱪanduridu. 20 Barliⱪ xan-xərəp əbədil’əbəd Huda’atimizƣa mənsup bolƣay, amin!
Ahirⱪi salam
21 Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan barliⱪ muⱪəddəs həlⱪⱪə salam. Mən bilən billə turuwatⱪan ⱪerindaxlardinmu silərgə salam. 22 Bu yərdiki muⱪəddəs həlⱪtin, bolupmu Rim imperatorining ordisidiki hizmətkar ⱪerindaxlardin silərgə salam.
23 Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning meⱨir-xəpⱪiti silərgə yar bolƣay!