«Ⱨagay»


1

Ibadəthanining ⱪaytidin ⱪuruluxi
Dari’os padixaⱨ ⱨakimiyət tutⱪan 2-yili 6-ayning 1-küni* Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə miladiyədin ilgiriki 520-yili 8-ayning 29-künigə toƣra kelidu. , Pərwərdigardin Ⱨagay pəyƣəmbər arⱪiliⱪ Xi’altelning oƣli – Yəⱨudiyəning baxliⱪi Zirubbabəlgə wə Yozadaⱪning oƣli bax roⱨaniy Yexuwaƣa wəⱨiy kəldi.
Ⱪudrət Igisi Pərwərdigar xundaⱪ dəyduki: “Bu həlⱪ Pərwərdigarning ibadəthanisini ⱪaytidin ⱪuruxning waⱪit-sa’iti tehi yetip kəlmidi, dəp yüridu.”
Pərwərdigardin Ⱨagay pəyƣəmbər arⱪiliⱪ yənə bir wəⱨiy kəldi: “Ⱨazir ibadəthanam harabiliⱪta turuwatsa, silərning ⱨəxəmətlik ɵylərdə olturidiƣan waⱪtinglarmu? Silər ⱪiliwatⱪan ixinglarni oylap beⱪinglar! Silər kɵp teriƣan bolsanglarmu, biraⱪ alƣan ⱨosulunglar az boldi. Silər ƣizalinisilər, lekin pəⱪət toymaysilər. Su iqisilər, lekin yənila ussap turisilər. Kiyim kiyisilər, lekin pəⱪət issimaysilər. Silərning ix ⱨəⱪⱪinglar huddi tɵxük ⱨəmyanƣa salƣan puldək yoⱪap ketidu.
7-8 Silər bexinglarƣa kəlgən bu ixlarning səwəbini oylap beⱪinglar! Əmdi silər taƣⱪa qiⱪip, yaƣaq kesip kelip, ibadəthanamni ⱪaytidin ⱪurup qiⱪinglar. Xuningdila mən hursən bolimən ⱨəm xan-xərəp tapimən. Bu, mən Pərwərdigarning sɵzliridur! Silər mol ⱨosul elixni ümid ⱪilƣanidinglar, biraⱪ ⱨosul az qiⱪti. Ⱨosulni ɵygə elip kəlgininglarda, mən yənə bərikitini uquruwəttim. Nemə üqün? Mən Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar xundaⱪ dəymənki: qünki silər ɵz ɵyünglarni yasax bilənla bolup ketip, mening ibadəthanam tehiqə harabliⱪta turuwatidu. 10-11 Xu səwəbtin, yamƣur yaƣmay, ⱪurƣaⱪqiliⱪ bolup yeringlar ⱨosul bərmidi. Mən etiz wə edirliⱪliringlarda ⱪurƣaⱪqiliⱪ apiti boluxⱪa əmr ⱪildim. Xuning bilən zira’ətliringlarƣa, xarab wə zəytun yeƣinglarƣa wə yərdin qiⱪidiƣan barliⱪ ɵsümlüklərgə, xundaⱪla adəm ⱨəm mal-waranliringlarƣimu ziyan yətti. Əmgikinglarmu bikarƣa kətti.”
Hudadin kəlgən wəⱨiygə əməl ⱪilix
12 Bu waⱪitta Xi’altelning oƣli Zirubbabəl, Yozadaⱪning oƣli bax roⱨaniy Yexuwa wə sürgündin ⱪaytip kəlgən barliⱪ həlⱪ, Pərwərdigar, yəni ular ɵzliri etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudadin kəlgən bu wəⱨiygə əməl ⱪildi. Ular Pərwərdigarning Ⱨagay pəyƣəmbər arⱪiliⱪ ⱪilƣan sɵzini angliƣanda, Pərwərdigardin ⱪorⱪuxⱪa baxlidi. 13 Pərwərdigarning həwərqisi Ⱨagay pəyƣəmbər həlⱪⱪə yənə bu wəⱨiyni yətküzüp mundaⱪ dedi: “Pərwərdigar xundaⱪ dəydu: ‘mən silərgə yar bolimən!’ ”
14 Xuning bilən Pərwərdigar, Xi’altelning oƣli – Yəⱨudiyəning baxliⱪi Zirubbabəl, Yozadaⱪning oƣli bax roⱨaniy Yexuwa wə barliⱪ həlⱪning roⱨini urƣutti. Ular ɵzliri etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda – Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarning ibadəthanisini ⱪaytidin ⱪurup qiⱪixni baxliwətti. 15 Bu wəⱪə Dari’os padixaⱨ ⱨakimiyət tutⱪan 2-yili 6-ayning 24-küni Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə miladiyədin ilgiriki 520-yili 9-ayning 21-künigə toƣra kelidu. boldi.

*1
Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə miladiyədin ilgiriki 520-yili 8-ayning 29-künigə toƣra kelidu.

15
Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə miladiyədin ilgiriki 520-yili 9-ayning 21-künigə toƣra kelidu.2

Yengi ibadəthanining kəlgüsi xan-xəripi
Xu yili 7-ayning 1-küni* Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə 10-ayning 17-künigə toƣra kelidu Pərwərdigardin Ⱨagay pəyƣəmbərgə yənə wəⱨiy kəldi: “Xi’altelning oƣli – Yəⱨudiyəning baxliⱪi Zirubbabəlgə, Yozadaⱪning oƣli bax roⱨaniy Yexuwa wə sürgündin ⱪaytip kəlgən barliⱪ həlⱪⱪə bu sɵzümni yətküzgin: ‘Bu ibadəthanining burunⱪi ⱨəxəmətlik kɵrünüxi kimning esidə bar? Ⱨazir silər ⱪarap beⱪinglar! Bu ibadəthanining siyaⱪi ⱪandaⱪ bolup ⱪalƣan? Uning ilgiriki ⱨalitidin ⱪilqə əsər ⱪalmiƣanƣu?
Pərwərdigar yənə xundaⱪ dəyduki: əy, Zirubbabəl jasarətlik bol! Əy, Yozadaⱪning oƣli bax roⱨaniy Yexuwa jasarətlik bol! Xu yərdiki barliⱪ həlⱪ, silərmu jasarətlik bolunglar! Ⱨazirla ixⱪa kirixinglar. Mənki, Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar silərgə yar bolimən, bu mening wədəm! Silərning əjdadliringlar Misirdin qiⱪⱪanda, mən ⱨərⱪaqan ularƣa yar boluxⱪa wədə bərgən. Ⱨazirmu mening roⱨim silərgə yardur, ⱪorⱪmanglar!
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar xundaⱪ dəyduki: mən az waⱪittin keyin yənə asman-zemin, dengiz-okyan wə ⱪuruⱪluⱪni zilziligə kəltürimən. Mən pütkül əllərni zilziligə kəltürimən, ularning mal-dunyasi bu ibadəthaniƣa elip kelinidu. Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar yənə xundaⱪ dəyduki: bu mal-dunya bilən ibadəthanini xan-xərəpkə toldurimən. Kümüx meningkidur, altunmu meningkidur, bu ibadəthanining kəlgüsi burunⱪidinmu parlaⱪ bolidu. Mən bu yərdə ularƣa tinq-amanliⱪni ata ⱪilimən! Bu mening sɵzlirimdur!’ ”
Bəht-sa’adət Hudaƣa ita’ətmənliktin kelidu
10 Dari’os padixaⱨ ⱨakimiyət tutⱪan 2-yili 9-ayning 24-küni Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə miladiyədin ilgiriki 520-yili 12-ayning 18-künigə toƣra kelidu., Pərwərdigardin Ⱨagay pəyƣəmbərgə wəⱨiy kəldi:
11 Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar xundaⱪ dəyduki: “Sən roⱨaniylardin Təwrat ⱪanunliri toƣrisida mundaⱪ so’al soriƣin: 12 Əgər birsi muⱪəddəs ⱪurbanliⱪ gɵxtin bir parqini pexigə orap elip ketiwatⱪanda, uning pexi nanƣa, ta’amƣa, xarabⱪa, zəytun yeƣiƣa yaki ⱨərⱪandaⱪ bir yeməklikkə tegip kətsə, bu yeməkliklərmu muⱪəddəs bolamdu?”
Ⱨagay pəyƣəmbər roⱨaniylardin jawabini soriƣanidi, ular “yaⱪ” dəp jawab berixti.
13 Ⱨagay pəyƣəmbər yənə roⱨaniylardin:
– Əgər jəsətni tutux bilən napak bolup ⱪalƣan birsi, bundaⱪ yeməkliklərning birərigə tegip kətsə, u bu yeməkliklərni napak ⱪilƣan bolamdu? – dəp soridi.
Roⱨaniylar:
– Ⱨə’ə, napak bolidu, – dəp jawab berixti.
14 Ⱨagay pəyƣəmbər sɵzini dawamlaxturup yənə mundaⱪ dedi:
– Pərwərdigar dəyduki: “Mening nəzirimdə bu həlⱪ napaktur. Ularning ⱪolliri təgkən ⱨərⱪandaⱪ ix, manga sunulƣan barliⱪ ⱪurbanliⱪlirimu napaktur! 15 Silər ⱨazirdin baxlap ibadəthanamning ulini ⱪoyuxtin burunⱪi ɵtmüxni oylap beⱪinglar! 16 Burunⱪi əⱨwalinglar ⱪandaⱪ idi? Kixilər bir dɵwə axliⱪning 20 taƣar qiⱪixini ümid ⱪilatti, lekin u pəⱪət 10 taƣarla qiⱪatti. Bir küb xarabning 50 koza qiⱪixini ümid ⱪilatti, biraⱪ 20 kozila qiⱪatti. 17 Mən Pərwərdigar xundaⱪ dəymənki, mən zira’ətliringlarni ⱪurutuwetix üqün issiⱪ xamal qiⱪardim. Ularni sesitiwetix üqün nəmlik qüxürdüm. Mən zira’ətliringlarƣa mɵldür yaƣdurdum. Xundaⱪ turuⱪluⱪ, silər mening yolumƣa ⱪaytip kelixni rət ⱪildinglar. 18 Bügün 9-ayning 24-küni Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə 12-ayning 18-künigə toƣra kelidu., yəni ibadəthanining ulini püttürgən kündin baxlap oylap beⱪinglar. 19 Ambarda uruⱪ ⱪaldimu? Ⱪalmidi. Üzüm, ənjür, anar wə zəytun dərəhlirining ⱨeqⱪaysisi mewə bərmidi. Əmdi mən bügündin baxlap silərgə bərikət yaƣdurimən!”
Zirubbabəlgə berilgən wədə
20 Xu küni, yəni 9-ayning 24-küni Pərwərdigardin Ⱨagayƣa ikkinqi ⱪetim wəⱨiy kəldi:
21 “Sən Yəⱨudiyəning baxliⱪi Zirubbabəlgə eytⱪin: mən asman-zeminni zilziligə kəltürüx aldida turimən. 22 Mən padixaⱨliⱪlarning taj-təhtini aƣdurup taxlax ⱨəm ularning küq-ⱪudritini wəyran ⱪilix aldida turimən. Mən ularning jəng ⱨarwilirini wə ⱨarwilardiki ləxkərlərni yər bilən yəksan ⱪilimən. Atliⱪ qəwəndazlar atliri bilən yiⱪilidu. Ular ɵz’ara ⱪirƣin ⱪilixidu. 23 Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar yənə xundaⱪ dəyduki: Bu ixlar yüz bərgən kündə, mən seni – Xi’altelning oƣli hizmətkarim Zirubbabəlni kɵkkə kɵtürimən. Mən seni mɵⱨürlük üzük§ Yəⱨudiyəning sabiⱪ padixaⱨi Yiⱨoyakin Hudaning yolida mangmiƣanliⱪi üqun, Huda Yərəmiya pəyƣəmbər arⱪiliⱪ bu padixaⱨⱪa, ɵzining mɵⱨürlük üzükini uningdin tartiwalidiƣanliⱪini eytⱪan. Kɵp ɵtməy bu padixaⱨ Babilliⱪlar təripidin boysundurulup, Babilƣa sürgün ⱪilinƣan. Zirubbabəl bu padixaⱨning əwladi bolup, Huda uningƣa mɵⱨürlük üzükni ⱪayturup beridiƣanliⱪini eytⱪan. ⱪilimən. Qünki mən seni talliƣanmən! Bu mening – Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarning eytⱪan sɵzliridur!”

*1
Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə 10-ayning 17-künigə toƣra kelidu

10
Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə miladiyədin ilgiriki 520-yili 12-ayning 18-künigə toƣra kelidu.

18
Ⱨazirⱪi zaman kalendari boyiqə 12-ayning 18-künigə toƣra kelidu.

§23
Yəⱨudiyəning sabiⱪ padixaⱨi Yiⱨoyakin Hudaning yolida mangmiƣanliⱪi üqun, Huda Yərəmiya pəyƣəmbər arⱪiliⱪ bu padixaⱨⱪa, ɵzining mɵⱨürlük üzükini uningdin tartiwalidiƣanliⱪini eytⱪan. Kɵp ɵtməy bu padixaⱨ Babilliⱪlar təripidin boysundurulup, Babilƣa sürgün ⱪilinƣan. Zirubbabəl bu padixaⱨning əwladi bolup, Huda uningƣa mɵⱨürlük üzükni ⱪayturup beridiƣanliⱪini eytⱪan.