Kolosiliⱪlarƣa yezilƣan hət
1

Hudaning iradisi bilən Əysa Məsiⱨning əlqisi boluxⱪa tallanƣan mənki Pawlus wə mən arⱪiliⱪ ⱪerindiximiz Timotiydin Kolosi xəⱨiridiki Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣan sadiⱪ wə muⱪəddəs həlⱪⱪə salam. Huda’atimiz silərgə meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Xükür du’asi
Biz silər üqün du’a ⱪilƣanda, ⱨəmixə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning atisi bolƣan Hudaƣa xükür eytimiz. Qünki, biz silərning Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣininglardin wə Hudaning barliⱪ muⱪəddəs həlⱪigə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətkininglardin həwər taptuⱪ. Silərning etiⱪadinglar wə meⱨir-muⱨəbbitinglar ərxtə silər üqün saⱪliniwatⱪan ⱨəⱪiⱪiy bayliⱪⱪa bolƣan ümidinglardin kəlgən. Ⱨəⱪiⱪəttin ibarət bolƣan hux həwər silərgə dəsləptə yətküzülgən qaƣdila bu ümid silərdə pəyda bolƣan. Hux həwər silərgə yətkəndə, silər Hudaning meⱨir-xəpⱪitini ⱨəⱪiⱪiy tonup yəttinglar. Uxbu hux həwər aranglarda birinqi kündin tartip mewə berip, ɵz təsirini kɵrsətkinidək, ⱨazirmu dunyaning nurƣun jaylirida xundaⱪ ⱪilmaⱪta. Silər Hudaning bu meⱨir-xəpⱪiti toƣruluⱪ bizning ⱪədirlik hizmətdiximiz Epafiradin təlim aldinglar. U Əysa Məsiⱨning sadiⱪ hizmətkari bolup, bizning ornimizda silər üqün hizmət ⱪiliwatidu. U yənə Muⱪəddəs Roⱨ silərgə ata ⱪilƣan meⱨir-muⱨəbbəttin bizni həwərdar ⱪildi.
Kolosiliⱪlarƣa ⱪilinƣan du’a
Xunga, biz silər toƣrisidiki bu həwərni angliƣan kündin baxlap, silər üqün dawamliⱪ du’a ⱪilip turuwatimiz. Biz du’ayimizda Hudadin xuni tiliduⱪki, silər Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ əⱪil-parasətkə tolup, Hudaning iradisi toƣruluⱪ toluⱪ qüxənqigə erixkəysilər. 10 Xundaⱪ bolƣanda, Rəbbimizning iradisigə munasip yaxap, ⱨər jəⱨəttin uni hursən ⱪilalaysilər ⱨəmdə ⱨayatinglarda ⱨərbir yahxi ixta mewə berip, Hudani tehimu qongⱪur tonup yetələysilər. 11 Biz yənə xuni tiliduⱪki, Huda silərni ɵzining uluƣ ⱪudriti bilən küqləndürgəy. Xundaⱪ bolƣanda, silər ⱨərⱪandaⱪ ixⱪa səwrqanliⱪ bilən bərdaxliⱪ berələysilər ⱨəmdə huxal-huramliⱪⱪa qɵmüp, 12 Huda’atimizƣa xükür eytisilər. Qünki, Huda silərni yoruⱪluⱪta yaxawatⱪan barliⱪ muⱪəddəs həlⱪining mirasidin ortaⱪ bəⱨrimən boluxⱪa layiⱪ ⱪildi. 13 U bizni Xəytanning zulum-zəhmitidin ⱪutuldurup, sɵyümlük oƣlining padixaⱨliⱪiƣa elip kirdi. 14 Biz uning sɵyümlük oƣli arⱪiliⱪ gunaⱨning ⱪulluⱪidin ərkin bolduⱪ, yəni gunaⱨlirimiz kəqürüm ⱪilindi.
Əysa Məsiⱨ wə uning wəzipisi
15 Əysa Məsiⱨ kɵz bilən kɵrgili bolmaydiƣan Hudaning obrazidur. U barliⱪ məwjudatlardin burun məwjut bolƣan bolup, ulardin üstün turidu. 16 Qünki, məyli yər yüzidə yaki ərxtə bolsun, məwjudatlarning ⱨəmmisi u arⱪiliⱪ yaritilƣan. Kɵrgili bolidiƣan məwjudatlar yaki kɵrgili bolmaydiƣan ərxtiki ⱨərⱪandaⱪ mərtiwiliklər, mənsəpdarlar, ⱨɵkümranlar wə ⱨoⱪuⱪdarlar bolsun, ⱨəmmisi u arⱪiliⱪ wə uning üqün yaritilƣandur. 17 U barliⱪ məwjudatlardin burun məwjuttur. Barliⱪ məwjudatlar u arⱪiliⱪla məwjut bolup turidu. 18 Əysa Məsiⱨ ɵz tenidin ibarət bolƣan etiⱪadqilar jama’ətqilikining bexi wə uning bərpa ⱪilƣuqisidur. Uning ⱨər jəⱨəttin pütkül məwjudatlardin üstün turuxi üqün, u əng awwal ɵlümdin mənggülükkə tirildürülgən. 19 Huda ɵzining barliⱪ mukəmməl təbi’itining uningda boluxidin sɵyündi 20 ⱨəmdə u arⱪiliⱪ yər yüzi wə ərxtiki barliⱪ məwjudatni ɵzi bilən yaraxturup, uning kresttə aⱪⱪuzƣan ⱪeni arⱪiliⱪ inaⱪliⱪni əsligə kəltürüxtinmu sɵyündi.
21 Ilgiri silərmu Hudadin ayrilip, ⱪilƣan yaman oy-pikringlar wə ixliringlar səwəbidin uning bilən düxmənləxkənidinglar. 22 Biraⱪ, ⱨazir Huda ɵz oƣli Əysa Məsiⱨning insan tenidə krestkə mihlinip ⱪurban boluxi arⱪiliⱪ silərni ɵzi bilən yaraxturdi. Buningdin məⱪsət, silərning Hudaning aldida pak, ⱪusursiz wə əyibsiz boluxunglar üqündur. 23 Lekin, silər qoⱪum etiⱪadinglarda təwrənməy, qing wə mustəⱨkəm turuxunglar, hux həwər silərgə elip kəlgən ümidtin waz kəqməslikinglar kerək. Bu hux həwər pütün yər-yüzidə yətküzülüwatⱪan bolup, mən Pawlusmu uni yətküzüxkə təyinləndim.
Pawlusning etiⱪadqilar jama’ətqilikigə ⱪilƣan hizmiti
24 Mən ⱨazir silər üqün azab-oⱪubət tartiwatⱪinimƣa hursənmən. Qünki, huddi Əysa Məsiⱨ azab-oⱪubət tartⱪanƣa ohxax, mən uning teni, yəni etiⱪadqilar jama’ətqiliki üqün tartixⱪa tegixlik bolƣan azab-oⱪubətning bir ⱪismini ɵz tenimda tartiwatimən. 25 Huda hux həwərning silərgə yətküzülüxi üqün, meni etiⱪadqilar jama’ətqilikining hizmətkari ⱪilip təyinlidi. 26 Bu hux həwər əlmisaⱪtin buyan axkarilanmiƣan. Ⱨazir uning siri Hudaning muⱪəddəs həlⱪigə ayan ⱪilindi. 27 Huda bu sirning silər Yəⱨudiy əməslərgimu ⱨəⱪiⱪiy uluƣluⱪ elip kelidiƣanliⱪini ɵz muⱪəddəs həlⱪigə bildürüxtin sɵyündi. Bu sir dəl Əysa Məsiⱨning ⱪəlbinglarda ikənlikidur. Bu silər ümid ⱪilƣan uluƣluⱪⱪa kəlgüsidə erixixinglarning kapalitidur. 28 Xunga, biz Əysa Məsiⱨ toƣrisidiki hux həwərni barliⱪ insanlarƣa yətküzüxkə, xundaⱪla Huda bizgə ata ⱪilƣan barliⱪ əⱪil-parasət bilən ularƣa nəsiⱨət ⱪilip təlim berixkə tirixiwatimiz. Buningdin məⱪsət, ularning Əysa Məsiⱨkə mənsup bolup, uningƣa bolƣan etiⱪadining ⱨər jəⱨəttin toluⱪ yetilgən ⱨalda Hudaning aldiƣa berixi üqündur. 29 Bu məⱪsətkə yetix üqün, Əysa Məsiⱨtin kəlgən, ⱨayatimda namayan boluwatⱪan zor küqkə tayinip, tirixip-tirmixip ixləwatimən.


2

Mening silər wə La’odikiya xəⱨiridikilər ⱨəmdə meni tehi kɵrmigən baxⱪa kixilər üqün ⱪandaⱪ tirixip-tirmixip ixləwatⱪanliⱪimni bilixinglarni halaymən. Mening bundaⱪ ixlixim silərning iq-iqinglardin riƣbətlinip, bir-biringlarƣa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitip, ɵz’ara baƣlinixinglar üqündur. Xundaⱪ bolƣanda, ⱨəⱪiⱪətni qongⱪur qüxinixtin kəlgən toluⱪ ixənqkə erixip, Huda axkariliƣan sirni, yəni Əysa Məsiⱨni ⱨəⱪiⱪiy tonup yetələysilər. Barliⱪ əⱪil-parasət wə bilim Əysa Məsiⱨkə mujəssəmləngən. Ⱨeqkimning silərni qirayliⱪ gəp-sɵzlər bilən azdurup kətməsliki üqün, bularni eytiwatimən. Qünki, mən silər bilən bir yərdə bolmisammu, ⱪəlbim da’im silər bilən billə. Silərning turmuxunglarning tərtiplik wə Əysa Məsiⱨkə bolƣan etiⱪadinglarning mustəⱨkəm ikənlikini anglap, hursən bolmaⱪtimən.
Əysa Məsiⱨtin kəlgən yengi ⱨayat
Silər Əysa Məsiⱨni Rəbbimiz, dəp ⱪobul ⱪilƣanikənsilər, uningƣa əgixip yaxanglar. Uningƣa bolƣan etiⱪadinglar qongⱪur yiltiz tartⱪan dərəhkə wə puhta ⱪurulƣan binaƣa ohxax mustəⱨkəm bolsun. Silərgə tapxurulƣan ⱨəⱪiⱪəttə qing turunglar. Ⱪəlbinglar Hudaƣa bolƣan minnətdarliⱪ bilən tolsun. Eⱨtiyatqan bolunglar, ⱨeqkim silərni ⱪuruⱪ pəlsəpə wə yalƣan səpsətilər bilən azdurup kətmisun. Bular Əysa Məsiⱨning təlimidin əməs, bəlki insanlarning ən’əniliri wə bu dunyadiki yaman roⱨiy küqlərning* Yaki “bu dunyadiki artuⱪqə ⱪa’idə-yosunlarning”. təsirliridin kəlgən. Hudaning barliⱪ mukəmməl təbi’iti bu dunyaƣa insan tenidə kəlgən Əysa Məsiⱨtidur. 10 Silər roⱨiy küqlər dunyasidiki barliⱪ ⱨɵkümranlar wə ⱨoⱪuⱪdarlardin üstün turƣuqi Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, uning mukəmməllikidin toluⱪlinip turisilər.
11 Silər Əysa Məsiⱨkə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, jismaniy jəⱨəttiki hətnini əməs, bəlki u ata ⱪilƣan roⱨiy jəⱨəttiki hətnini ⱪobul ⱪildinglar. Bu, silərni gunaⱨkar təbi’itinglarning ilkidin ⱪutulduridiƣan hətnidur. 12 Qɵmüldürüxni ⱪobul ⱪilƣininglarda, silər Əysa Məsiⱨkə baƣlanƣanliⱪinglar üqün, uning ɵlümi bilənmu baƣlinip, uning bilən billə kɵmüldünglar wə uning bilən billə tirildürüldünglar. Bu, Əysa Məsiⱨni ɵlümdin tirildürgən Hudaning küq-ⱪudritigə bolƣan ixənqinglar arⱪiliⱪ boldi. 13 Silər burun gunaⱨ iqidə yaxiƣanliⱪinglar wə gunaⱨkar təbi’itinglarning ilkidin ⱪutulmiƣanliⱪinglar üqün, roⱨiy jəⱨəttə ɵlük idinglar. Biraⱪ, Huda silərni Əysa Məsiⱨkə baƣlap, yengi ⱨayatⱪa erixtürdi wə pütün gunaⱨliringlarni kəqürüm ⱪildi. 14 Əysa Məsiⱨ krestkə mihlanƣanda, Huda barliⱪ gunaⱨlirimiz hatiriləngən, bizgə ⱪarxi bolƣan ⱨesab-kitabini xu krestkə mihlap, bikar ⱪildi. 15 Xundaⱪ ⱪilip, Huda roⱨiy küqlər dunyasidiki yaman ⱨɵkümranlar wə ⱨoⱪuⱪdarlarni ⱪoralsizlandurup, Əysa Məsiⱨning kresttiki ⱪurbanliⱪi arⱪiliⱪ ular üstidin ƣəlibə ⱪilix bilən ularni pütkül aləm aldida nomusta ⱪaldurdi.
16 Xuning üqün, yemək-iqmək jəⱨəttə wə ⱨeyt-ayəm, ⱨilal ay bayramliri yaki dəm elix künlirini ɵtküzüx-ɵtküzməslik jəⱨəttə ⱨeqkimning silərni əyibləydiƣan ⱨoⱪuⱪi yoⱪ. 17 Bundaⱪ ⱪa’idə-yosunlar pəⱪət Əysa Məsiⱨ əməlgə axuridiƣan ixlardin derək beridiƣan kɵlənggidur. Bu ixlar Əysa Məsiⱨ təripidin əməlgə axurulup boldi. 18 Sahta kəmtərlik ⱪilixⱪa wə pərixtilərgə qoⱪunuxⱪa berilgən kixilərning bundaⱪ ixlarda əyibləxlirigə pərwa ⱪilmanglar. Ular sahta, ƣayibanə alamətlərgə esilixiwelip, ⱨər hil ham hiyallarda bolup, asassiz təkəbburluⱪ ⱪilidu. 19 Ularning etiⱪadqilar jama’ətqilikining bexi bolƣan Əysa Məsiⱨ bilən ⱨeqⱪandaⱪ munasiwiti yoⱪ. Etiⱪadqilar Əysa Məsiⱨning baxⱪuruxi wə pərwixidə huddi bədəndiki boƣum wə pəylər ɵz’ara qing tutaxⱪandək, ɵz’ara birlixip, Hudaning iradisi boyiqə ɵsüp yetilidu.
20-21 Silər bu dunyaƣa nisbətən Əysa Məsiⱨ bilən billə ɵlüp, bu dunyadiki yaman roⱨiy küqlərning təsirliridin azad bolƣanikənsilər, yənə nemə üqün xularning “buni tutma”, “awuni yemə”, “buningƣa təgmə” degəndək ⱪa’idə-yosunliriƣa yepixiwalisilər? 22 Bu ⱪa’idə-yosunlarning ⱨəmmisi tügəydiƣan nərsilər toƣrisida bolup, pəⱪətla insanlarning buyruⱪ wə təlimliridin pəyda bolƣan. 23 Roxənki, kixilər ɵzliri ijad ⱪiliwalƣan dinlardiki mundaⱪ təⱪwadarliⱪ, sahta kəmtərlik wə ɵz tenini azabⱪa salidiƣan ⱪa’idə-yosunlar danaliⱪtək kɵrünsimu, əməliyəttə gunaⱨkar təbi’itimizdiki ⱨəwəslərni qəkləxtə ⱨeqⱪandaⱪ paydisi yoⱪtur.

*8
Yaki “bu dunyadiki artuⱪqə ⱪa’idə-yosunlarning”.3

Kona wə yengi ⱨayat
Əysa Məsiⱨ bilən billə tirilgənikənsilər, undaⱪta ərxtiki ixlarƣa intilinglar. Əysa Məsiⱨ ərxtə Hudaning ong təripidə olturidu. Silər bu dunyadiki ixlarƣa əməs, bəlki ərxtiki ixlarƣa bax ⱪaturunglar. Qünki, silər bu dunyaƣa nisbətən ɵldünglar. Ⱨayatinglar Əysa Məsiⱨ bilən Hudaning ⱨuzurida pinⱨandur. Ⱨayatinglarning mənbəsi bolƣan Əysa Məsiⱨ ⱪaytip kəlgəndə, silər uning bilən billə xan-xərəptə ayan bolisilər.
Xuning üqün, ɵzünglardiki bu dunyaƣa has arzu-ⱨəwəslərni, yəni jinsiy əhlaⱪsizliⱪ, napakliⱪ, xəⱨwaniyliⱪ, rəzil ⱨəwəs wə aqkɵzlüklərni taxlanglar. Aqkɵzlük butpərəsliktin pərⱪlənməydu. Hudaning ƣəzipi muxundaⱪ ixlarni ⱪilƣuqilarning bexiƣa qüxidu. Burun silərmu bundaⱪ arzu-ⱨəwəslər iqidə yaxap, rəzil turmux kəqürgənidinglar.
Əmdi bundaⱪ yaman ixlarning ⱨəmmisini taxlanglar. Ƣəzəplinix, aqqiⱪlinix, yaman niyəttə bolux, tɵⱨmət ⱪilix yaki ədəpsiz gəp-sɵzlərni ⱪilixtək yaman ixlardin yiraⱪ turunglar. Xundaⱪla, bir-biringlarƣa yalƣan sɵzlimənglar. Qünki, silər kona təbi’itinglarni burunⱪi ⱪilmixinglar bilən billə qɵrüp taxlap, 10 yengi təbi’ətkə igə boldunglar. Silər yaratⱪuqi Hudaning obrazi boyiqə yengiliniwatⱪininglarda, Hudaƣa bolƣan tonuxunglar qongⱪurlixidu. 11 Bu yengi ⱨayatta bizning Yəⱨudiy yaki Yəⱨudiy əməs, hətnə ⱪilinƣan yaki ⱪilinmiƣan, mədəniyətsiz ⱨətta yawayi,* Yawayi – Grekqə atilixi “skif” bolƣan, Ⱪara dengiz bilən Kaspi dengiz otturisida yaxiƣan bir həlⱪni kɵrsitidu. Rimliⱪlar bilən Greklar uxbu həlⱪni naⱨayiti mədəniyətsiz wə yawayi dəp atiƣan. ⱪul yaki ⱨɵr boluximiz muⱨim əməs. Muⱨimi Əysa Məsiⱨtur. U bolsa ⱨəmmimizning ⱪəlbididur.
12 Huda silərni sɵyüp, “ɵzümgə atiƣan həlⱪim” dəp talliƣanikən, rəⱨimdil, meⱨriban, kəmtər, mulayim wə səwrqan bolunglar. 13 Bir-biringlarƣa kəng ⱪorsaⱪ bolunglar. Əgər aranglarda birkim silərning kɵnglünglarni aƣritⱪan bolsa, uni kəqürünglar. Rəbbimiz silərni kəqürginidək, silərmu baxⱪilarni kəqürünglar. 14 Əng muⱨimi, meⱨir-muⱨəbbətlik bolunglar. Qünki, meⱨir-muⱨəbbət bir-birimizni baƣlap, mukəmməl inaⱪliⱪⱪa baxlaydu. 15 Əysa Məsiⱨ ata ⱪilƣan tinq-amanliⱪ ⱪəlbinglarni baxⱪursun. Qünki, silər bir tənning əzaliri bolup, bu inaⱪliⱪ iqidə yaxaxⱪa qaⱪirildinglar. Ⱨəmixə Hudaƣa xükür eytinglar. 16 Əysa Məsiⱨning təlimliri ⱪəlbinglardin toluⱪ orun alsun. Bir-biringlarƣa Hudadin kəlgən barliⱪ əⱪil-parasət bilən təlim beringlar wə nəsiⱨət ⱪilinglar. Minnətdarliⱪⱪa tolƣan ⱪəlbinglar bilən Hudaƣa Zəbur munajatliri, mədⱨiyə nahxiliri wə Muⱪəddəs Roⱨning ilⱨamidin kəlgən ƣəzəllərni eytinglar. 17 Məyli silər nemə dənglar yaki nemə ⱪilinglar, ⱨəmmisini rəbbimiz Əysaning namining uluƣlinixi üqün ⱪilinglar wə Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Huda’atimizƣa xükür eytinglar.
Yengiqə kixilik munasiwətlər
18 Əy ayallar, Rəbbimizgə mənsup bolƣanliⱪinglar üqün, xuningƣa munasip ⱨalda ərliringlarƣa ita’ət ⱪilinglar. 19 Əy ərlər, ayalliringlarni sɵyünglar, ularƣa ⱪattiⱪ mu’amilə ⱪilmanglar. 20 Əy balilar, ⱨərⱪandaⱪ ixta ata-ananglarning sɵzini anglanglar. Qünki bu, Rəbbimizni hursən ⱪilidu. 21 Əy atilar, pərzəntliringlarƣa bolƣan mu’amilidə ularning nəpritini ⱪozƣap ⱪoymanglar. Undaⱪ ⱪilsanglar pərzəntinglar qüxkünlixip ketidu.
22 Əy ⱪullar, bu dunyadiki hojayinliringlarƣa ⱨəmmə ixta boysununglar. Buni ularni hursən ⱪilix üqün pəⱪət ularning aldidila əməs, bəlki ⱨəmixə qin ⱪəlbinglar wə Rəbbimizgə bolƣan qongⱪur ⱨɵrmitinglar bilən ⱪilinglar. 23 Ⱨərⱪandaⱪ ix ⱪilƣanda, jan-dil bilən ⱪilinglar. Buni adəmlər üqün əməs, Rəbbimiz üqün ⱪilƣandək ⱪilinglar. 24 Esinglarda bolsunki, Rəbbimiz ɵz həlⱪigə berixkə wədə ⱪilƣan mirasni silərgə in’am ⱪilidu. Qünki, silər ⱨəⱪiⱪiy hojayininglar Rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə hizmət ⱪiliwatisilər. 25 Məyli kim boluxidin ⱪət’iynəzər, yaman ix ⱪilsa, ⱪilƣan yaman ixiƣa yarixa Hudaning jazasiƣa tartilidu. Qünki, Huda ⱨəmmə insanlarƣa ohxax mu’amilə ⱪilidu.

*11
Yawayi – Grekqə atilixi “skif” bolƣan, Ⱪara dengiz bilən Kaspi dengiz otturisida yaxiƣan bir həlⱪni kɵrsitidu. Rimliⱪlar bilən Greklar uxbu həlⱪni naⱨayiti mədəniyətsiz wə yawayi dəp atiƣan.4

Əy hojayinlar, ⱪulliringlarƣa toƣra wə adil mu’amilə ⱪilinglar. Qünki, silərningmu ərxtə hojayininglar barliⱪini untup ⱪalmanglar.
Nəsiⱨətlər
Du’a ⱪilixni tohtatmanglar. Du’a ⱪilƣanda, pütün diⱪⱪitinglar bilən du’a ⱪilinglar wə Hudaƣa xükür eytinglar. Biz üqün yənə xundaⱪ du’a ⱪilinglarki, Huda ɵz həwirini yətküzüximizgə yol eqip bərsun. Xundaⱪ bolƣanda, Əysa Məsiⱨ ⱨəⱪⱪidiki axkariliƣan sirni jakarliyalaymiz. Mən ⱨazir dəl muxu hux həwərni yətküzüx səwəbidin kixənləndim. Mening bu hux həwərni ⱪolumdin kelixqə eniⱪ qüxəndürüxüm üqünmu du’a ⱪilinglar.
Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilmiƣanlar bilən alaⱪə ⱪilƣanda, əⱪil-parasitinglarni ixlitip, ⱨərbir pursətni ⱪoldin bərməy, hux həwərni yətküzünglar. Ularƣa ⱪilƣan gəp-sɵzliringlar ⱨəmixə yeⱪimliⱪ, ularning diⱪⱪitini tartidiƣan bolsun. Xundaⱪ bolƣanda, ⱨərbir adəmgə ⱪandaⱪ yol bilən jawab berixni biliwalalaysilər.
Ahirⱪi salam
Rəbbimiz yolida mən bilən billə hizmət ⱪiliwatⱪan sadiⱪ hizmətkar, sɵyümlük ⱪerindixim Tikikus mən toƣruluⱪ barliⱪ ixlarni silərgə sɵzləp beridu. Uni əⱨwalimizni yətküzüx wə silərni riƣbətləndürüx üqün, silərning aldinglarƣa əwətimən. Sadiⱪ, sɵyümlük ⱪerindiximiz ⱨəm yurtdixinglar bolƣan Onesimusnimu uning bilən birgə əwətimən. Ular bu yərdə boluwatⱪan ⱨəmmə ixni silərgə sɵzləp beridu.
10 Mən bilən billə zindanda yetiwatⱪan buradirim Aristarhus, xundaⱪla Barnabaning jiyəni Markustin silərgə salam. (Əgər Markus yeninglarƣa berip ⱪalsa, uni tapiliƣinimdək kütüwelinglar.) 11 Yustus dəp atilip kəlgən Isamu silərgə salam eytti. Hudaning padixaⱨliⱪi üqün ixləwatⱪan hizmətdaxlirim iqidə Yəⱨudiylardin bolƣan etiⱪadqilar pəⱪət muxularla bolup, ular manga qong təsəlli berixti.
12 Əysa Məsiⱨning hizmətkari wə yurtdixinglar bolƣan Epafiradin silərgə salam. U silərning etiⱪadta pixip yetilixinglar, Hudaning pütkül iradisigə bolƣan ixənqinglarda qing turuxunglar üqün, ⱨəmixə jan-dili bilən du’a ⱪilmaⱪta. 13 Uning silər üqün ⱨəmdə La’odikiya wə Ⱨeyrapolis xəⱨiridiki ⱪerindaxlar üqün kɵp əjir singdürüp kəlgənliki toƣrisida silərgə guwaⱨliⱪ berimən. 14 Ⱪədirlik tewip Luⱪa wə Demasmu silərgə salam eytti.
15 La’odikiyadiki ⱪerindaxlarƣa, bolupmu Nimfə hanimƣa wə uning ɵyidə jəm bolidiƣan etiⱪadqilar jama’ətqilikigə salam eytⱪaysilər. 16 Bu hət aranglarda oⱪulup bolƣandin keyin, La’odikiyadiki etiⱪadqilar jama’ətqiliki iqidimu oⱪulsun. Silər yənə La’odikiyadiki etiⱪadqilar jama’ətqilikigə yazƣan hetimnimu oⱪunglar. 17 Arkipusⱪa xuni eytinglarki, Huda uningƣa tapxurƣan wəzipini qoⱪum ada ⱪilsun.
18 Mənki Pawlus bu ahirⱪi salamni ɵz ⱪolum bilən yeziwatimən. Mening put-ⱪollirimning kixənlik ikənlikini untumanglar. Hudaning meⱨir-xəpⱪiti silərgə yar bolƣay!