«Malaki»


1

Bu, Pərwərdigarning Malaki* Malaki – mənisi “əlqim”. pəyƣəmbər arⱪiliⱪ Isra’illarƣa qüxürgən wəⱨiysidur.
Pərwərdigarning Isra’illarƣa bolƣan meⱨir-muⱨəbbiti
Pərwərdigar: “Mən silərgə meⱨir-muⱨəbbət kɵrsitip kəldim” dəydu.
Lekin silər: “Rastmu? Sən bizgə ⱪandaⱪ meⱨir-muⱨəbbət kɵrsətting?” dəp soraysilər.
Pərwərdigar jawabən mundaⱪ dəydu: “Yaⱪupning akisi Əsaw əməsmu? Lekin mən əjdadinglar Yaⱪupⱪa meⱨir-muⱨəbbət kɵrsəttim, əmma Əsawni rət ⱪildim. Əsawƣa təⱪsim ⱪilƣan taƣlarni dəxt-bayawanƣa aylandurup, uni qilbɵrilərgə taxlap bərdim”.
Əsawning əwladi bolƣan Idomluⱪlar bəlkim: “Bizning yurtimiz wəyran ⱪilinsimu, əmma biz bu harabilikni ⱪaytidin ⱪurup qiⱪalaymiz” dəydu.
Biraⱪ Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar mundaⱪ dəydu: “Bəlkim ular yənə ⱪaytidin ⱪurup qiⱪar, əmma mən yənə wəyran ⱪiliwetimən. Ularning zemini ‘rəzillikkə tolƣan’, həlⱪi ‘Pərwərdigarning mənggülük ƣəzipigə uqriƣan’ dəp nam alidu. Silər u ixlarni ɵz kɵzünglar bilən kɵrüp, ‘Pərwərdigarning uluƣluⱪi Isra’iliyəning zeminidin ⱨalⱪip ketər!’ dəysilər.”
Pərwərdigarning roⱨaniylarni tənⱪid ⱪilixi
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar mundaⱪ dəydu: “Oƣul atisini, qakar hojayinini ⱨɵrmət ⱪilar. Əgər mən bir ata bolsam, ⱪeni mening ⱨɵrmitim? Əgər mən bir hojayin bolsam, ⱪeni manga bolƣan ita’ətmənlikinglar? Silər roⱨaniylar mening namimni dəpsəndə ⱪildinglar, əmma silər ‘ⱪandaⱪ dəpsəndə ⱪilduⱪ?’ dəp soraysilər.
Silər napak ⱨədiyələrni ⱪurbanliⱪ sopamƣa ⱪoyup manga atidinglar. Xundaⱪ turuⱪluⱪ, silər yənə ‘seni ⱪandaⱪ hapa ⱪilduⱪ?’ dəp soraysilər. Silər mening ⱪurbanliⱪ supamni ⱨɵrmət ⱪilmisaⱪ boliweridu, dəp oylaydikənsilər. Silərning kor malni ⱪurbanliⱪ ⱪilƣininglar toƣrimu? Nakar wə kesəl malni ⱪurbanliⱪ ⱪilƣininglar toƣrimu? Mən Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar xundaⱪ dəymənki: ɵz ⱨakiminglarƣa xundaⱪ sowƣatni berip sinap beⱪinglarqu ⱪeni, u hursən bolamdikin?! U silərgə ⱨimmət kɵrsitəmdikin?!
Əmdi silər mən Hudaning meⱨir-xəpⱪitigə erixix üqün yelinip beⱪinglar. Silər axundaⱪ ⱪurbanliⱪlarni sunƣininglarda, Huda silərgə xəpⱪət ⱪilarmu?!”
10 Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar xundaⱪ dəydu: “Biringlar ibadəthanining dərwazilirini taⱪiwetinglarqu, xundaⱪ ⱪilsanglar mening ⱪurbanliⱪ supamda ot yeⱪip, ərziməs ⱪurbanliⱪlarni sunup olturmaysilər. Mən silərdin razi əməsmən. Əmdi mən silərning ⱪolunglardin ⱪurbanliⱪ ⱪobul ⱪilmaymən. 11 Kün qiⱪixtin tartip kün petixⱪiqə bolƣan həlⱪlər mening namimni uluƣlaydu. Ⱨəmmə yərdə mening namimƣa atap isriⱪ salidu wə pak ⱨədiyələrni sunidu. Mening namim pütkül həlⱪlər arisida uluƣdur.
12 Əmma silər roⱨaniylar manga ⱨɵrmətsizlik ⱪildinglar. Silər mən Igənglarning ⱪurbanliⱪ supisini kɵzgə ilmay, biz bu supida ərziməs yeməkliklər wə ⱪurbanliⱪlarni sunsaⱪmu boliweridu, dəp oylaysilər. 13 Silər igənglarƣa hizmət ⱪilixni bək awariqilik dəp oylap, meni mənsitmidinglar. Oylap beⱪinglar! Silər oƣrilap kelingən yaki nakar, kesəl ⱨaywanlarni ⱪorbanliⱪ ⱪilisilər! Mən silərning ⱪolliringlardin xundaⱪ ⱪurbanliⱪlarni ⱪobul ⱪilamdimən?!
14 Mən Igənglarƣa, ɵz malliri arisidin bejirim ərkək malni ⱪurbanliⱪ ⱪilixⱪa wədə ⱪilip turup, əyibnaⱪ malni ⱪurbanliⱪ ⱪilƣan aldamqiƣa ⱪarƣix təgsun.” Mən Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar xundaⱪ dəymənki: “Mən bolsam uluƣ padixaⱨ, pütkül həlⱪlər məndin ⱪorⱪuxi kerək.”

*1:1
Malaki – mənisi “əlqim”.2

Pərwərdigarning roⱨaniylarni agaⱨlanduruxi
1-2 Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar xundaⱪ dəyduki: “Əy roⱨaniylar, bu silərgə berilgən əmr. Əgər manga ⱪulaⱪ salmisanglar wə mening namimni ⱨɵrmətləxni qin ⱪəlbinglarƣa pükmisənglar, mən silərgə lənət yaƣdurimən, bərikətliringlarƣa lənət yaƣdurimən. Dərwəⱪə xundaⱪ ⱪildim, qünki silər namimni ⱨɵrmətləxni qin ⱪəlbinglarƣa pükmidinglar. Mən silərning əwladinglarni jazalaymən wə silərning ⱨeytlarda ⱪilƣan ⱪurbanliⱪinglarning məynətqiliklirini yüzünglarƣa sürkəymən, xundaⱪla silərni xu məynətqiliklər bilən birgə taxliwetimən. Xuningda silər mening Lawiylar bilən tüzgən əⱨdəmni dawamlaxturux toƣrisida ⱪilƣan əmrimning məⱪsitini bilip ⱪalisilər. Mana bu mən Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarning sɵzliridur!”
“Lawiylar bilən tüzgən əⱨdəmning məⱪsiti ⱨayatliⱪ wə amanliⱪni ata ⱪilix bolup, dərwəⱪə mən uni ularƣa ata ⱪildim. Bu əⱨdəmdə ularning meni ⱨɵrmətlixi tələp ⱪilinƣanidi. Ular manga ihlasmən boldi wə meni ⱨɵrmətlidi. Ular həlⱪⱪə ⱨəⱪiⱪətni ɵgətti, ularning aƣzidin natoƣra sɵzlər qiⱪmidi. Ular inaⱪliⱪ wə durusluⱪ yolida mən bilən billə mangdi. Ular nurƣun kixilərni gunaⱨ yolidin ⱪayturup kəldi. Roⱨaniylarning aƣzidin qiⱪⱪan təlim Pərwərdigarning ⱨəⱪiⱪitini saⱪlap ⱪelixi kerək. Həlⱪ ularni izdəp, ulardin sawaⱪ elixi lazim, qünki ular Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarning əlqiliridur. Biraⱪ silər roⱨaniylar ⱨazir Pərwərdigarning yolidin qətnəp kəttinglar. Silərning təlimliringlar nurƣun kixilərni gunaⱨ yoliƣa kirgüzüp ⱪoydi. Silər mening Lawiylar bilən tüzgən əⱨdəmni buzdunglar” dedi Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar. Pərwərdigar yənə: “Mən silərni pütün həlⱪ aldida kəmsitilixkə wə harliⱪⱪa duqar ⱪildim. Qünki silər mening yolumda mangmay, kixilərgə təlim bərgininglarda ayrimiqiliⱪ ⱪildinglar.” dedi.
Nikaⱨ wə ajrixix toƣrisida
10 Ⱨəmmimizning Huda’atimiz bir əməsmu? Ⱨəmmimizni Huda yaratⱪan əməsmu? Xundaⱪ turuⱪluⱪ biz nemə üqün bir-birimizni aldap, əjdadlirimizning Huda bilən tüzgən əⱨdisini buzimiz? 11 Yəⱨudiyə həlⱪi Pərwərdigarƣa səmimiyətsizlik ⱪildi. Ular Isra’iliyədə, ⱨətta Yerusalemda yirginqlik gunaⱨ ɵtküzdi. Ular butlarƣa qoⱪunidiƣan ayallar bilən toy ⱪilip, Pərwərdigar yahxi kɵridiƣan ibadəthanini bulƣidi. 12 Xundaⱪ ix ⱪilƣanlarni, u kim boluxidin ⱨəm ⱪandaⱪ ⱨədiyə sunuxidin ⱪət’iynəzər Pərwərdigar Isra’il jama’itidin yoⱪatⱪay.
13 Silər yənə xundaⱪ ix ⱪiliwatislər, silər Pərwərdigarning ⱪorbanliⱪ supisini kɵz-yexinglarƣa qilawatisilər, ün selip, ɵksüp yiƣlawatisilər. Qünki Pərwərdigar silərning ⱨədiyəliringlarƣa ⱪarapmu ⱪoymaywatidu wə uni ⱪobul ⱪilmaywatidu. 14 Silər yənə: “Pərwərdigar nemə üqün bizning ⱨədiyəlirimizni ⱪobul ⱪilmaydiƣandu?” dəp soraysilər. Pərwərdigar yaxliⱪ qeƣinglarda ayalinglarƣa ⱪilƣan ⱪəsiminglərgə guwaⱨtur. Qünki nikaⱨlinip alƣan ⱨəmraⱨing sanga sadaⱪətmən bolsimu, əmma sən uningƣa sadaⱪətsizlik ⱪilding.
15 Pərwərdigar seni wə ayalingni bir tən, bir jan ⱪilmiƣanmidi? Jismaniy wə roⱨiy jəⱨəttə silər Pərwərdigarƣa mənsup. Pərwərdigar silərdin nemini kütidu? Silərning bir tən, bir jan bolux arⱪiliⱪ Huda yolida mangidiƣan pərzəntlərning dunyaƣa kelixini kütidu. Xunga ⱪəlbinglarni pak tutup, ⱪədinas ayalinglarƣa sadiⱪ bolunglar.
16 Pərwərdigar – Isra’illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda: “Mən ajrixixⱪa nəprətlinimən” dəydu. “ajrixix huddi birsigə ⱪilƣan zorawanliⱪ bilən barawərdur. Xunga ⱪəlbinglarni pak tutup, sadaⱪətsizlik ⱪilmanglar!”
Pərwərdigarning ɵz əlqisini əwətixi
17 Silər gəp-sɵzünglar bilən Pərwərdigarni bizar ⱪildinglar. Lekin silər: “Biz uni ⱪandaⱪ bizar ⱪiptuⱪ?” dəp soraysilər. Silər: “Pərwərdigarning nəziridə yamanliⱪ ⱪilƣuqilarmu yahxidur, yənə kelip Pərwərdigar ulardin hursəndur”, “ⱪeni adil Huda?” dəp biljirlap uni bizar ⱪildinglar.


3

“Mana, əmdi mən Pərwərdigar ɵz əlqimni əwətimən. U manga yol ⱨazirlaydu. Andin silər təlmürüwatⱪan Igənglar, yəni silər tɵt kɵz bilən kütüwatⱪan, əⱨdə həwirini yətküzgüqi əlqim tosattin ɵz ibadəthanisiƣa kelidu, u qoⱪum kelidu!” dedi Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar.
“Əmma u kəlgəndə kimmu bərdaxliⱪ berələydu? U zaⱨir bolƣanda, kimmu uning aldida dəs turalaydu? Qünki u kümüx tawlaydiƣan otⱪa ohxaydu, u kirlərni yuyup aⱪartiwetidiƣan küqlük sopunƣa ohxaydu. U kümüxni otta tawlap əhlitidin ayriydiƣan adəmgə ohxax, u Lawiylarnimu altun-kümüx tawliƣandək tawlap paklaydu. Xuning bilən ular mən Pərwərdigarƣa, mən ⱪobul ⱪilalaydiƣan ⱨədiyələrni sunalaydu. Andin burunⱪidək, Yəⱨuda wə Yerusalemliⱪlarning sunƣan ⱨədiyəliri mən Pərwərdigarni hursən ⱪilidiƣan bolidu.
Xu qaƣda mən silərni soraⱪⱪa tartimən, məndin ⱪorⱪmaydiƣan barliⱪ bahxilar, zinahorlar, sahta guwaⱨqilar, ixləmqilərning ix ⱨəⱪⱪigə ⱪara sanaydiƣanlar, tul hotun, yetim-yesirlarni horlaydiƣanlar wə musapirlarni bozək ⱪilidiƣanlardin ⱨesab alimən. Mana bular mən Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarning sɵzliridur”.
Pərwərdigarning towa ⱪilixⱪa qaⱪiriⱪ ⱪilixi
“Mən Pərwərdigar ɵzgərməsturmən. Xu səwəbtin Yaⱪupning əwladliri bolƣan silər wəyran ⱪilinmidinglar. Silər əjdadinglar zamanidin tartip mening əmr-pərmanlirimdin qətnəp, uningƣa ita’ət ⱪilixtin bax tartip kəldinglar. Əmdi silər mening yolumƣa ⱪaytip kelinglar, mənmu silərgə ⱪayta yar bolay. Biraⱪ silər: ‘biz əzəldin qətnəp kətmigən tursaⱪ, ⱪandaⱪ ⱪaytimiz?’ dəp soraysilər.
Adəm Hudaƣa hiyanət ⱪilalamdu? Dərⱨəⱪiⱪət silər manga hiyanət ⱪildinglar. Biraⱪ silər: ‘Biz ⱪandaⱪlarqə sanga hiyanət ⱪilalaymiz?’ dəp soraysilər. Silər manga tegixlik bolƣan ondin bir ülüxkə wə ⱨədiyələrgə hiyanət ⱪildinglar. Pütün həlⱪinglar manga hiyanət ⱪilƣanliⱪidin, silərgə lənət yaƣidu. 10 Ondin bir ülüxning ⱨəmmisini ibadəthana ambiriƣa əkelinglar, xuningda ibadəthanamda yetərlik axliⱪ bolidu. Bu ixta meni – Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarni sinanglar! Mening silər ‍üqün jənnətning dərwazilirini eqip, silərgə mol bəht-sa’adət yaƣdurƣanliⱪimni kɵrisilər. 11 Mən zira’ətliringlarni ziyandax ⱨaxaratlarning wəyran ⱪilixidin ⱪoƣdaymən. Silərning üzümliringlar pixⱪuqə qüxüp kətməy sapiⱪida turidu” dedi ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar. 12 “Zemininglarning munbətlikidin barliⱪ millətlər silərgə ‘bəht ⱪonuptu’ deyixidu! Mana bular mən Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarning sɵzliridur.”
Pərwərdigarning rəⱨimdillikni wədə ⱪilixi
13 Pərwərdigar mundaⱪ dəydu: “Silər üstümdin yaman gəp ⱪildinglar. Əmma silər məndin: ‘Bu nemə degining? Biz sanga ⱪandaⱪ yaman gəp ⱪiptuⱪ?’ dəp soraysilər.
14 Silər yənə: ‘ Hudaƣa hizmət ⱪilix biⱨudə, biz uning əmrlirigə ita’ət ⱪilip, yaki Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarning aldida ⱨəsrət qekip, gunaⱨlirimizƣa towa ⱪilip nemigə erixtuⱪ? 15 Ⱨazir təkəbburlar bəht tepip, yamanliⱪ ⱪilƣuqilar gülləp yaxnawatidu. Ular Hudani sinap turup yənə ⱪeqip ⱪutuldiƣu!’ dəysilər.”
16 Pərwərdigarƣa ihlasmənlər bu ixlar toƣrisida ɵz’ara paranglaxti. Pərwərdigar ularning sɵzlirini ⱪulaⱪ selip anglidi. Pərwərdigarning ⱨuzurida uning ihlasmənlirining wə uning namining xan-xəripini izdigüqilərning ismi oralma pütükkə royhət ⱪilip pütülgəndur.
17 Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar xundaⱪ dəyduki: “Mən ⱨɵkümümni əməlgə axuridiƣan kündə ular manga mənsup bolup, mening ⱪimmətlik ɵz həlⱪim bolidu. Huddi ata ɵzining ita’ətlik balisiƣa rəⱨim ⱪilƣandək, mənmu ularƣa rəⱨim ⱪilimən. 18 Xu qaƣda silər mening ⱨəⱪⱪaniy adəm bilən rəzil adəmni, manga hizmət ⱪilƣan adəm bilən ⱪilmiƣan adəmni pərⱪləndüridiƣanliⱪimni bilip ⱪalisilər.”


4

Pərwərdigarning ɵz ⱨɵkümini əməlgə axuridiƣan künning yeⱪinlixixi
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar xundaⱪ dəyduki: “Bir kün keliduki, u kün huddi tonurdiki lawuldap kɵyüwatⱪan ottək bolidu. Xu küni təkəbburlar wə yamanliⱪ ⱪilƣuqilar pahaldək kɵydürüp taxlinidu. Ulardin nə yiltiz, nə xah-xumbiƣiqə ⱨeq nərsə ⱪalmaydu”.
“Əmma mening namimni ⱨɵrmətligən silərgə bolsa adalətlik ⱪuyax qiⱪip, xipaliⱪ nurlirini qaqidu. Silər yaylaⱪⱪa ⱪoyuwetilgən mozaylardək xadlinip, səkrəp yürisilər. Mən ⱨɵkümimni əməlgə axuridiƣan kündə silər yamanliⱪ ⱪilƣuqilarni huddi tapininglar astidiki küldək dəssəysilər” dedi ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar.
“Mən Sinay teƣida hizmətkarim Musa arⱪiliⱪ barliⱪ Isra’il həlⱪigə qüxürgən təwrattiki əmr-pərmanlirimƣa ita’ət ⱪilixni qin ⱪəlbinglarƣa pükünglar.
Bilip ⱪoyunglarki, mən Pərwərdigarning uluƣ wə ⱪorⱪunqluⱪ küni kelixtin burun silərgə Ilyas pəyƣəmbərni əwətimən. U atilarni baliliriƣa, balilarni atiliriƣa qin yürəkliridin yaraxturidu. Xundaⱪ bolmisa, mən bu zeminƣa lənət yaƣdurimən.”