«Obadiya»


1

Bu Obadiyaƣa kəlgən wəⱨiydur.
Bu, Igimiz Pərwərdigarning Idom həlⱪi toƣrisida eytⱪanliridur.
Pərwərdigar əllərgə əlqi əwətip, ular arⱪiliⱪ: “Idomƣa ⱪarxi urux ⱪilixⱪa təyyarlininglar!” degən. Biz bu həwərni angliduⱪ.
 
Pərwərdigar Idom həlⱪi toƣrisida mundaⱪ dəydu:
“Anglanglar! Mən əmdi silərni həlⱪlərning arisidiki ajiz həlⱪ ⱪilip ⱪoyimən.
Silər pütünləy nəzərdin qüxüp ketisilər.
Təkəbburluⱪunglar silərni aldaydu.
Silərning paytəhtinglar ⱪiyadiki ⱪorƣandur,
ɵyünglar bolsa egiz taƣdidur.
Xunga silər kɵnglünglərdə:
‘kim bizni bu yərdin tartip qüxürələydu?’ dəysilər.
Lekin silər bürküttin egiz uqup, yultuzlar arisiƣa uwa salsanglarmu,
mən yənila silərni tartip qüxürələymən.
Keqisi ɵygə oƣri kirsə, ɵydiki ⱨəmmə nərsini elip kətməydiƣu,
kixilər üzümlərni yiƣⱪanda, azraⱪ ⱪaldurup ⱪoyidiƣu,
lekin silərning düxmininglar silərni pütünləy yoⱪitiwetidu.
Əy, Əsawning əwladliri, silər pütünləy talan-taraj ⱪilinisilər!
Yoxurup ⱪoyƣan bayliⱪinglar tepiwelinidu wə elip ketilidu.
Silərning barliⱪ ittipaⱪdixinglar silərni ɵz zemininglardin ⱪoƣliwetidu,
silər bilən tinq ɵtkən kixilər silərni aldap məƣlup ⱪilidu,
silər bilən billə ƣizalanƣan kixilər silərgə tuzaⱪ ⱪuridu,
silər ƣəplət iqidə ⱪelip ⱨeqnemini bilməysilər.”
 
Bu waⱪitta, Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
“Mən Idomning danixmənlirini
ⱨəmdə Əsawning taƣliridin kəlgən məsliⱨətqilərni yoⱪitimən!
Əy Teman xəⱨiri, sening ləxkərliring ⱨoduⱪup ketidu.
Əsawning taƣliridiki həlⱪning ⱨəmmisi ⱪirƣin ⱪilinidu!
10 Əy ‍Idom, Yaⱪupning əwladliriƣa, yəni tuƣⱪanliringƣa zorawanliⱪ ⱪilƣanliⱪing üqün
iza-aⱨanətkə ⱪalisən,
ⱨəmdə mənggülükkə wəyran ⱪilinisən.
11 Ular tajawuzƣa uqriƣanda, sən ularƣa yardəm ⱪilmay, yiraⱪ turiwalding.
Yatlar Yerusalemdiki bayliⱪni talixip qək taxlap, talan-taraj ⱪilƣanda,
sən huddi Isra’illarning bir düxminigə ohxap ⱪalding.
12 Tuƣⱪanliring bəhtsizlikkə uqriƣan kündə
ularning bəhtsizlikidin huxal bolmasliⱪing kerək idi.
Yəⱨudiyə həlⱪi wəyran bolƣan kündə xadlanmasliⱪing kerək idi.
Ular bəhtsizlikkə yoluⱪⱪan kündə məshirə ⱪilmasliⱪing kerək idi.
13 Mening həlⱪim bala-ⱪazaƣa uqriƣan kündə, sən ularning xəⱨirigə kirməsliking kerək idi.
Ular bala-ⱪazaƣa uqriƣan kündə, sən huxal bolmasliⱪing kerək idi.
Ular bala-ⱪazaƣa uqriƣan kündə, sən ularning bayliⱪlirini bulimasliⱪing kerək idi.
14 Sən tɵt koqining eƣizida turuwelip, ⱪeqiwatⱪanlarni ⱪirmasliⱪing kerək idi.
Ular wəyran bolƣan kündə, sən ularni düxmənlərgə tutup bərməsliking kerək idi.”
Hudaning soraⱪ künining yeⱪinlixixi
15 “Mən Pərwərdigarning pütkül əllərni soraⱪⱪa tartidiƣan küni yeⱪinlaxmaⱪta!
Əy Idom, sən ⱪilmixingƣa yarixa jazalinisən!
Rəzilliking ɵz bexingƣa qüxidu!
16 Mening həlⱪim muⱪəddəs teƣimda jaza xarabini toluⱪ iqiwətti,
əmdə sən wə ətrapingdiki əllərmu bu jaza xarabini toluⱪ iqiwetisilər.
Xundaⱪ, silər jaza xarabini iqiwetisilər.
Silər huddi ⱨeqⱪaqan məwjut bolup baⱪmiƣandək yoⱪap ketisilər.
17 Lekin Si’on teƣi ⱪaqⱪanlarning panaⱨlinidiƣan jayiƣa aylinidu,
u bir muⱪəddəs zemin bolidu.
Yaⱪupning əwladliri ⱪaytip kelip, ɵz zeminiƣa igə bolidu.
18 Yaⱪupning əwladliri otⱪa ohxax bolidu.
Yüsüpning əwladliri yalⱪunƣa ohxax bolidu.
Lekin Əsawning əwladliri pahalƣa ohxax bolidu.
Ular kɵyüp ketip, pütünləy yoⱪilidu.
Əsawning əwladliridin ⱨeqkim ⱪalmaydu.”
Bu, Pərwərdigarning eytⱪan sɵzliridur.
 
19 Keyin, Nəgeb qɵllükidə yaxiƣan Hudaning həlⱪi Idom taƣlirini ⱪaytidin igiləydu.
Ƣərbiy edirliⱪlarda yaxiƣanlar Filistiyəliklərning zeminini igiləydu.
Ular Əfrayim wə Samariyə zeminlirini igiləydu.
Binyaminlər Gil’ad zeminini igiləydu.
20 Sürgün ⱪilinƣan Isra’il həlⱪi ɵz zeminiƣa ⱪaytip kelidu,
ular Fenikiyə zeminining Zarifat xəⱨirigiqə bolƣan jaylarni igiləydu.
Yerusalemda tutⱪun ⱪilinip, Sifarad xəⱨiridə sərgərdan bolup yürgənlər ⱪaytip kelidu,
ular Nəgeb qɵllükidiki xəⱨərlərni igiləydu.
21 Ular ƣəlibə ⱪilƣandin keyin, Si’on teƣiƣa kelip,
Idom taƣliriƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidu.
Padixaⱨliⱪ Pərwərdigarƣa mənsup bolidu.