Titusⱪa yezilƣan hət
1

Hudaning hizmətkari wə Əysa Məsiⱨning əlqisi bolƣan mənki Pawlustin Titusⱪa salam. Mən Huda talliƣanlarƣa etiⱪad yolini kɵrsitixkə wə ularni ihlasmənlikkə yetəkləydiƣan ⱨəⱪiⱪətni qüxəndürüxkə təyinləndim. Bu etiⱪad wə ⱨəⱪiⱪət bizdə mənggülük ⱨayatⱪa erixix ümidini pəyda ⱪilidu. Yalƣanqiliⱪtin mustəsna bolƣan Huda dunya apiridə boluxtin ilgirila bu mənggülük ⱨayatni wədə ⱪilƣan. Huda bəlgiləngən waⱪitta bu mənggülük ⱨayat toƣrisidiki hux həwərni axkarilidi. Ⱪutⱪuzƣuqimiz Huda ɵz əmri bilən bu hux həwərni yətküzüx wəzipisini manga tapxurdi.
Huda’atimiz wə ⱪutⱪuzƣuqimiz Əysa Məsiⱨkə bolƣan ortaⱪ etiⱪad yolida ɵz oƣlumdək bolup ⱪalƣan sanga meⱨir-xəpⱪət wə amanliⱪ ata ⱪilƣay!
Titusning Krit arilidiki hizmiti
Orundilip bolmiƣan ixlarni bir tərəp ⱪilix wə sanga burun tapxurƣinimdək, ⱨərⱪaysi xəⱨərlərdiki etiⱪadqilar jama’ətqilikining yetəkqilirini təyinləx üqün, seni Krit arilida ⱪaldurdum. Yetəkqilikkə təyinlinidiƣan kixi əyibsiz, ayaliƣa sadiⱪ bolƣan, pərzəntliri bolsa Hudaƣa etiⱪad ⱪilidiƣan, kəyp-sapadin neri bolƣan ⱨəmdə ata-anisiƣa boysunidiƣan kixilərdin boluxi kerək. Etiⱪadqilar jama’ətqilikigə baxlamqi bolƣan bundaⱪ kixi Hudaning hizmitini zimmisigə alƣanliⱪi üqün, xundaⱪ əyibsiz boluxi kerəkki, ⱨərgiz tərsa, qus mijəz, ⱨaraⱪkəx, zorawan, mal-dunyaƣa təməhor bolmasliⱪi, əksiqə meⱨmandost, yahxiliⱪni sɵyidiƣan, ɵzini tutuwalƣan, adil, pak wə təmkin boluxi lazim. U ɵzigə ɵgitilgən ixənqlik təlimdə qing turuxi kerək. Xundaⱪ ⱪilƣanda, u bu toƣra təlim arⱪiliⱪ baxⱪilarƣa nəsiⱨət ⱪilalaydu ⱨəm təlimgə ⱪarxi qiⱪⱪuqilarning hataliⱪini tüzitələydu.
10 Nurƣun kixilər bu təlimgə ita’ət ⱪilmay, bimənə sɵzlər bilən baxⱪilarni azduridu. Bolupmu ⱪutⱪuzulux üqün hətnə ⱪilinix zɵrür, dəp turuwalƣuqilar xundaⱪ ⱪilidu. 11 Muxundaⱪ kixilərning aƣzini tuwaⱪlax kerək. Qünki, ular mal-dunyaƣa igə bolux üqün kixilərgə sahta təlimlərni ɵgitip, bəzi a’ililərning etiⱪadini pütünləy nabut ⱪilmaⱪta. 12 Krit arilidikilərning ɵz pəyƣəmbərliridin biri: “Kritlar ⱨəmixə yalƣan sɵzləydu, ular wəⱨxiy ⱨaywanlar wə ⱨurun nan ⱪepilardur” degən. 13 Bu ⱨəⱪiⱪəttur. Xunga, Krittiki etiⱪadqilarning etiⱪadining sap boluxi üqün, ularni ⱪattiⱪ agaⱨlandurƣin. 14 Ular bimənə Yəⱨudiy əpsanilirigə wə ⱨəⱪiⱪiy təlimdin qətnigənlərning diniy ⱪa’idə-yosunliriƣa ⱪulaⱪ salmisun. 15 Pak kixilər üqün ⱨəmmə nərsə ⱨalaldur. Lekin, napak kixilər wə etiⱪadsizlar üqün ⱨeqⱪandaⱪ nərsə ⱨalal əməstur. Ularning oy-pikirlirimu, wijdanimu bulƣinip kətkən. 16 Ular Hudani tonuymiz, dəp dawrang ⱪilsimu, lekin əməliyitidə uni rət ⱪilidu. Ular ⱨeqkimgə boysunmaydiƣan yirginqlik kixilər bolup, ⱪolidin ⱨeqⱪandaⱪ yahxi ix kəlməydu.


2

Toƣra təlimgə layiⱪ yaxax
Titus, etiⱪadqilarƣa toƣra təlimgə layiⱪ yaxaxni ɵgitixing kerək. Yaxanƣan ərlərni ɵzini tutuwalƣan, esil pəzilətlik, salmaⱪliⱪ, etiⱪadta sap, meⱨir-muⱨəbbiti bilən səwr-taⱪiti tolup taxⱪan boluxⱪa qaⱪirƣin. Xuningdək, yaxanƣan ayallarni ihlasmənlikigə layiⱪ yürüx-turuxⱪa ⱨəmdə pitnə-pasat ⱪilmaydiƣan, ⱨaraⱪ-xarabⱪa berilməydiƣan boluxⱪa qaⱪirƣin. Ular baxⱪilarƣa nemining yahxi ikənlikini ɵgətsun. Buning bilən, bu ayallar yax ayallarƣa təlim berip, ularƣa ɵz ərlirigə wə baliliriƣa kɵyünüx, ɵzini tutuwelix, pak bolux, ɵy ixliriƣa maⱨir bolux, meⱨriban bolux wə ərlirigə ita’ət ⱪilixlarni ɵgitələydiƣan bolsun. Yax ayallar xundaⱪ yaxisa, Hudaning sɵzi ⱪarilanmaydu.
Yax ərlərnimu ɵzini tutuwalalaydiƣan boluxⱪa qaⱪirƣin. Ɵzüngmu ⱨərⱪandaⱪ ixta yahxi əməliyiting bilən ularƣa ülgə bol. Pak niyət, salmaⱪliⱪ, ⱨəmdə baxⱪilar ⱪusur tapalmaydiƣan toƣra sɵzlər bilən təlim bərgin. Buning bilən, bizgə ⱪarxi qiⱪⱪuqilar yaman gepimizni ⱪilixⱪa səwəb tapalmay uyalsun.
9-10 Ⱪullarƣa ⱨərⱪandaⱪ ixta hojayinliriƣa boysunuxni ɵgətkin. Ular gəp yandurmay, oƣriliⱪ ⱪilmay, ɵzlirining ⱨəmmə ixta ixənqlik ikənlikini kɵrsitip, hojayinlirini razi ⱪilsun. Xundaⱪ bolƣanda, ular baxⱪilarni ⱪutⱪuzƣuqimiz Huda toƣrisidiki təlimlərgə ⱨər jəⱨəttin jəlp ⱪilalaydu.
11 Səwəbi, Hudaning barliⱪ insanlarni ⱪutⱪuzidiƣan meⱨir-xəpⱪiti ayan boldi. 12 Bu meⱨir-xəpⱪət bizni gunaⱨkarliⱪni wə bu dunyaning arzu-ⱨəwəslirini rət ⱪilip, bu paniy dunyada toƣra, Hudaƣa ihlasmən wə ɵzini tutuwalƣan ⱨalda yaxaxⱪa yetəkləydu. 13 Biz uluƣ Huda bolƣan ⱪutⱪuzƣuqimiz Əysa Məsiⱨning xan-xərəp bilən ⱪayta kelixidin ibarət mubarək ümidimizning əməlgə exixini intizarliⱪ bilən kütimiz. 14 Əysa Məsiⱨ biz üqün ⱪurban boldi. Buningdin məⱪsət, u bizni ⱨəmmə rəzilliklərdin azad ⱪilix ⱨəmdə bizni pak ⱪilip, ɵzigə mənsup bolƣan, yahxi əməllərni ⱪilixⱪa tirixidiƣan həlⱪ ⱪilix üqündur.
15 Sən bu təlimlərni etiⱪadqilar jama’ətqilikigə ɵgət. Ularƣa ilⱨam bər ⱨəm pütün ⱨoⱪuⱪungni ixlitip, ularning yaman illətlirini tüzət. Ⱨeqkim seni kəmsitmisun.


3

Etiⱪadqilar ⱪilixⱪa tegixlik ixlar
Sən etiⱪadqilarƣa xuni əslitip turƣinki, ular ⱨɵkümət wə ⱨɵkümət əməldarliriƣa boysunsun, ularning sɵzini anglap, ⱨərⱪandaⱪ yahxi əməllərni ⱪilixⱪa təyyar tursun. Etiⱪadqilar ⱨeqkimgə tɵⱨmət ⱪilmisun, jedəlhor bolmisun, əksiqə hux pe’il bolsun. Ⱨərⱪandaⱪ kixi bilən mu’amilə ⱪilƣanda ⱨəⱪiⱪiy kəmtərlikini kɵrsətsun.
Qünki, bir qaƣlarda bizmu nadan iduⱪ. Bizmu Hudaƣa boysunmaydiƣan, azdurulƣan, ⱨər hil arzu-ⱨəwəslərning ⱪuli bolƣan, yamanliⱪ wə ⱨəsəthorluⱪ iqidə yaxiƣan, bir-birimizgə ɵqmən kixilər iduⱪ. Lekin, ⱪutⱪuzƣuqimiz Huda insanlarƣa bolƣan meⱨribanliⱪi wə muⱨəbbitini oquⱪ ayan ⱪildi. Biz yahxi əməllər bilən əməs, bəlki uning rəⱨim-xəpⱪitidin ⱪutⱪuzulduⱪ. Huda bizning gunaⱨlirimizni yuyup, Muⱪəddəs Roⱨ arⱪiliⱪ bizni ⱪaytidin tɵrəldürüp, yengi ⱨayatⱪa erixtürüx bilən bizni ⱪutⱪuzdi. Ⱪutⱪuzƣuqimiz Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ Huda kəngqilik bilən Muⱪəddəs Roⱨni ⱪəlbimizgə tɵkti. Buning bilən, biz Hudaning meⱨir-xəpⱪitidin ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlinip, mənggülük ⱨayatⱪa erixix ümidigə igə bolduⱪ. Bu sɵzlirim ⱨəⱪtur. Ularni təkitlixingni ümid ⱪilimən. Xundaⱪ ⱪilƣiningda, Hudaƣa etiⱪad ⱪilƣanlar ɵzlirini da’im tirixqanliⱪ bilən yahxi əməllərni ⱪilixⱪa beƣixlaydu. Bu təlimlər insanlar üqün yahxi ⱨəm paydiliⱪtur.
Əhmiⱪanə talax-tartixlar, nəsəbnamilər toƣrisidiki ⱪuruⱪ gəp-sɵzlər wə Təwrat ⱪanuni bilən munasiwətlik jedəl-majiralardin saⱪlan. Qünki, bu ixlar paydisiz wə əⱨmiyətsizdur. 10-11 Xundaⱪ ixlarni ⱪilip etiⱪadqilar arisida guruⱨwazliⱪ pəyda ⱪilƣuqilarni agaⱨlandur. Bir-ikki ⱪetimliⱪ agaⱨlanduruxtin keyin yənə guruⱨwazliⱪ ⱪilsa, ular bilən bolƣan munasiwitingni üz. Bundaⱪ adəmlərning ⱨəⱪiⱪəttin qətnigən, gunaⱨkar adəmlər ikənliki eniⱪtur. Ularning ⱪilƣan gunaⱨliri ɵzlirini jazaƣa məⱨkum ⱪilidu.
Ahirⱪi sɵz
12 Artemasni yaki Tikikusni ⱪexingƣa əwətməkqi boluwatimən. Ⱪaysi biri ⱪexingƣa barmisun, mumkinⱪədər Nikopolis xəⱨirigə tezrək kəlgin. Qünki, u yərdə ⱪixlimaⱪqimən. 13 Ⱪanunxunas Zenas bilən Apollosning səpirigə imkanⱪədər yardəmdə bolƣin. Ularning kəm-kütiliri bolsa, ⱨəl ⱪilip bərgin. 14 Etiⱪadqi ⱪerindaxlirimiz ⱨajətmənlərgə yardəm ⱪilip, ɵzlirini yahxi əməllərni ⱪilixⱪa beƣixlaxni ɵgənsun. Xundaⱪ bolƣanda, ularning ⱨayati mewisiz bolmaydu. 15 Yenimdikilərning ⱨəmmisidin sanga salam. Krit arilidiki bizni sɵyidiƣan etiⱪadqilarƣa salam eyt. Hudaning meⱨir-xəpⱪiti ⱨəmminglarƣa yar bolƣay!