Yaⱪup yazƣan hət
1

Hudaning wə Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning hizmətkari bolƣan mənki Yaⱪuptin dunyaning nurƣun jayliriƣa tarⱪalƣan, Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilidiƣan Yəⱨudiylarƣa salam.
Etiⱪad wə sinaⱪ
Ⱪerindaxlar, ⱨər hil sinaⱪlarƣa duq kəlgəndə, uni zor huxalliⱪ, dəp bilinglar. Qünki silərgə məlumki, bundaⱪ sinaⱪlar arⱪiliⱪ etiⱪadinglar sinilip, qidamliⱪ bolisilər. Xunga, ⱨərⱪandaⱪ sinaⱪlarƣa bərdaxliⱪ berip, qidamliⱪinglarni yetildürünglar. Xundaⱪ ⱪilsanglar, Hudaning kütkinidək etiⱪadta pixⱪan, kəm-kütisiz adəmlərdin bolisilər. Əgər aranglardiki biri əⱪil-parasətkə moⱨtaj bolsa, ⱨəmmigə sehiyliⱪ bilən beridiƣan wə malal kɵrməydiƣan Hudadin tilisun. Xundila, uningƣa erixidu. Biraⱪ, u əⱪil-parasət tiligəndə, Hudadin ⱪilqimu gumanlanmay, toluⱪ ixənq bilən tilixi kerək. Qünki, gumanlanƣan kixi huddi dengiz dolⱪuniƣa ohxax, xamal qiⱪsila təwrinip ketidu. 7-8 Bundaⱪ kixi ɵzining barliⱪ ixlirida biⱪarar wə turaⱪsiz kelidu. Xunga, bundaⱪ adəm Hudadin tiligən nərsilirigə eriximən, dəp oylimisun.
Namratliⱪ wə bayliⱪ
9-10 Namrat etiⱪadqilar Hudaning aldida ɵzlirining naⱨayiti ⱪimmətlik ikənlikidin huxal bolsun. Bay etiⱪadqilar Hudaning ɵzlirini kəmtər tutⱪuzƣanliⱪidin huxal bolsun. Qünki ular xuni bilsunki, ularning bu dunyadiki ⱨayati huddi yawa ot-qɵplərdiki qeqəklərdək tez ahirlixidu. 11 Kün ⱪiziƣanda bu ot-qɵplər ⱪurup, uning qeqəkliri tozup ketidu-də, güzəlliki yoⱪilidu. Bay adəmlər huddi xuningƣa ohxax, ɵz ⱨələkqilikidə yoⱪilidu.
Sinilix wə azdurulux
12 Sinaⱪlarƣa səwrqanliⱪ bilən bərdaxliⱪ bərgən kixi nəⱪədər bəhtlik-ⱨə! Qünki, u sinaⱪtin ɵtkəndin keyin, Huda ɵzini sɵygənlərgə wədə ⱪilƣan mənggülük ⱨayat tajiƣa muyəssər bolidu. 13 Azduruluxⱪa duq kəlgən adəm “Huda meni azduruwatidu” dəp oylimisun. Qünki, Huda azdurulmaydu ⱨəm baxⱪilarni azdurmaydu. 14 Kimdəkim ɵz ⱨəwəslirining kəynigə kirsə, u azidu. 15 Bundaⱪ adəmning ⱨəwəsliri uni gunaⱨⱪa baxlaydu. Gunaⱨ uningda ɵsüp yetilsə, uni mənggülük ɵlümgə elip baridu.
16 Xunga ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, aldinip ⱪalmanglar! 17 Ⱨərⱪandaⱪ esil wə kəm-kütisiz iltipat Hudadin kelidu. Asmandiki pütkül yoruⱪluⱪlarni yaratⱪan Huda yoruⱪluⱪtin pəyda bolƣan kɵlənggilərdək ɵzgirixqan əməs. 18 Huda ɵz iradisi boyiqə bizni ⱨəⱪiⱪəttin ibarət bolƣan sɵzi arⱪiliⱪ yengi ⱨayatⱪa erixtürdi. Buning bilən, huddi dəsləpki ⱨosulning mewisi Hudaƣa atalƣinidək, biz etiⱪadqilar pütkül insanlar iqidə tunji bolup Hudaƣa atalduⱪ.
Anglax wə ijra ⱪilix
19 Ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, xuni esinglarda tutunglarki, ⱨərkim anglaxta zerək bolsun, sɵzləxkə aldirimisun, asan ƣəzəplənmisun. 20 Qünki, ƣəzəplənsənglar, Hudani hursən ⱪilidiƣan ⱨəⱪⱪaniy ixlarni ⱪilalmaysilər. 21 Xuning üqün, ⱨər hil iplasliⱪlarni wə barliⱪ yaman ⱪilmixlarni taxlanglar. Ⱪəlbinglarƣa selinƣan, silərni ⱪutⱪuzalaydiƣan sɵzni kəmtərlik bilən ɵzləxtürünglar.
22 Hudaning sɵzini anglap ⱪoysamla bolidu dəp, ɵzünglarni aldimanglar. Əksiqə, uni ijra ⱪilƣuqilardin bolunglar. 23 Hudaning sɵzini anglap ⱪoyupla, uni ijra ⱪilmiƣan kixi huddi əynəkkə ⱪarap, yüzigə ⱪara sürtülgənlikini kɵrsimu, uni sürtüwətmigən kixigə ohxaydu. 24 Bundaⱪ kixi əynəktin yiraⱪlaxsila, ɵz əptini untup ⱪalidu. 25 Gunaⱨ ⱪilixtin ərkin ⱪilidiƣan mukəmməl ⱪanunni dawamliⱪ əstayidilliⱪ bilən ɵgəngüqi angliƣinini untup ⱪalmay, bəlki uni ijra ⱪilsa, u ⱨəmmə ixlirida bəhtlik ⱪilinidu.
26 Ɵzini Hudaƣa ihlasmən adəm dəp ⱪariƣan, lekin tilini tizginlimigən kixi ɵzini ɵzi aldaydu. Bundaⱪ ihlasmənlikning ⱪilqə ⱪimmiti yoⱪtur. 27 Huda’atimizning nəziridiki pak wə əyibsiz ihlasmənlik bolsa ⱪiyinqiliⱪta ⱪalƣan yetim-yesir, eri ɵlüp kətkən tul hotunlarƣa ƣəmhorluⱪ ⱪilix wə ɵzimizni dunyaning bulƣixidin saⱪlaxtur.


2

Ayrimiqiliⱪ ⱪilmasliⱪ
Ⱪerindaxlirim, silər uluƣ rəbbimiz Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilƣanikənsilər, baxⱪilarƣa ikki hil kɵz bilən ⱪarimanglar. Silərning Hudaƣa ibadət ⱪilidiƣan yiƣilixinglarƣa puzur kiyiniwalƣan bir bay wə jul-jul kiyiniwalƣan bir kəmbəƣəl kəlsə, silər bay kixigə “tɵrgə qiⱪsila!”, kəmbəƣəlgə, “u yərdə tur!” yaki “tɵwəndə oltur!” desənglar, silərning bundaⱪ ohximaydiƣan mu’amilənglar niyitinglarning yaman ikənlikini eniⱪ kɵrsitip bərməmdu?
Ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, ⱪulaⱪ selinglar! Huda bu dunyadiki kəmbəƣəllərni etiⱪad jəⱨəttə bay ⱪilix ⱨəmdə ularni ɵzini sɵygənlərgə berixkə wədə ⱪilƣan padixaⱨliⱪiƣa erixtürüx üqün, tallidi. Biraⱪ, silər kəmbəƣəllərni harlidinglar! Silərni əzgən wə sotⱪa sɵrigənlər əməliyəttə baylar əməsmu? Silər mənsup bolƣan Əysa Məsiⱨning aliyjanab namiƣa kupurluⱪ ⱪiliwatⱪanlar yənə xu baylar əməsmu?
Muⱪəddəs yazmilardiki “ⱪoxnangni ɵzüngni sɵygəndək sɵy” degən əmrgə, yəni Hudaning padixaⱨliⱪining bu ⱪanuniƣa ⱨəⱪiⱪiy əməl ⱪilsanglar, yahxi ⱪilƣan bolisilər. Lekin, baxⱪilarƣa ikki hil kɵz bilən ⱪarisanglar, gunaⱨ ⱪilƣan bolisilər. Qünki, silər Hudaning axu ⱪanuniƣa hilapliⱪ ⱪildinglar. 10 Əgər bir kixi Hudaning pütün ⱪanuniƣa əməl ⱪildim dəp turup, uningdiki birər pərmanƣa hilapliⱪ ⱪilip ⱪalsa, u Hudaning nəziridə pütün ⱪanunƣa hilapliⱪ ⱪilƣan adəmgə ohxax gunaⱨkar ⱨesablinidu. 11 Huda: “zina ⱪilma” degən ⱨəm “ⱪatilliⱪ ⱪilma”mu degən. Xunga, əgər silər zina ⱪilmisanglarmu, lekin ⱪatilliⱪ ⱪilƣan bolsanglar, yənila pütün Təwrat ⱪanuniƣa hilapliⱪ ⱪilƣan bilən təng bolisilər. 12 Silər silərni gunaⱨ ⱪilixtin ərkin ⱪilidiƣan ⱪanun boyiqə soraⱪ ⱪilinisilər. Xunga, sɵz-ⱨərikitinglar bu ⱪanunƣa uyƣun bolsun. 13 Qünki, silər baxⱪilarƣa rəⱨim ⱪilmisanglar, soraⱪ ⱪilinƣanda Huda silərgimu rəⱨim ⱪilmaydu. Baxⱪilarƣa rəⱨim ⱪilƣan bolsanglar, Hudaning jazasiƣa əməs, rəⱨim ⱪilixiƣa erixələysilər.
Etiⱪad wə əməliyət
14 Ⱪerindaxlirim! Əgər bir kixi aƣzida: “Mən Əysa Məsiⱨkə etiⱪad ⱪilimən” dəp turup, uni ɵz əməliyitidə kɵrsətmisə, uning nemə paydisi? U bundaⱪ etiⱪad bilən ⱪutⱪuzuluxⱪa erixələmdu? 15-16 Əgər ⱪerindaxliringlardin biri aq-yalingaq ⱪalsa, uningƣa: “Huda ⱪorsiⱪingni toⱪ, kiyimingni pütün ⱪilsun, aman bol!” dəp ⱪoyupla, ⱨajitidin qiⱪmisanglar, buning nemə paydisi? 17 Xunga, pəⱪət etiⱪadla bolup, ɵz etiⱪadiƣa mas kelidiƣan əməliyiti bolmisa, bundaⱪ etiⱪadning ⱨeqⱪandaⱪ əⱨmiyiti yoⱪtur.
18 Lekin, bəzilər: “Məndə etiⱪad bolsila boldi” desə, bəzilər: “Etiⱪad bilən əməliyət birgə boluxi kerək” dəp ɵz’ara talixixi mumkin. Mən axu “məndə etiⱪad bolsila boldi” degüqilərgə: “Əgər sening əməliyiting bolmisa, ɵz etiⱪadingni namayan ⱪilalmaysən. Biraⱪ, mən əməliyitim arⱪiliⱪ ɵz etiⱪadimni namayan ⱪilalaymən” dəp jawab berimən. 19 Sən Hudaning bir ikənlikigə ixənsəngla kupayə ⱪilamdu? Hudaning bir ikənlikigə ⱨətta jinlarmu ixinidu ⱨəm uningdin ⱪorⱪup dir-dir titrəydu. 20 Əy nadan! Əməliyiti yoⱪ etiⱪadning əⱨmiyətsiz ikənlikini ⱪaqanmu bilərsən? 21 Hudaning əmrigə ita’ət ⱪilix üqün əjdadimiz Ibraⱨim ɵz oƣli Is’ⱨaⱪni ⱪurbanliⱪ ⱪilmaⱪqi bolƣan wə bu əməliyiti arⱪiliⱪ u Huda təripidin ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlanƣan əməsmu? 22 Demək, uning əməliyiti uning etiⱪadiƣa mas kəlgən. Xundaⱪ ⱪilip, uning etiⱪadi əməliyiti arⱪiliⱪ toluⱪlandi. 23 Buning bilən, Təwratta eytilƣan: “Ibraⱨim Hudaning sɵzlirigə ixəndi. Huda uning etiⱪadini kɵrüp, uni ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp ⱨesablidi” degən sɵz ispatlandi wə Ibraⱨim Hudaning dosti, dəp ataldi. 24 Biz buningdin xuni kɵrüwalalaymizki, Huda etiⱪadila bolup əməliyiti bolmiƣan adəmni əməs, bəlki etiⱪadi bilən əməliy ⱨərikiti birdək bolƣan adəmni ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlaydu. 25 Bu toƣruluⱪ yənə bir misal bar. Paⱨixə ayal Raⱨab Isra’il qarliƣuqilirini ɵz ɵyidə yoxurup, ularning baxⱪa yol bilən ⱪeqip ketixigə yardəm bərgən əməliy ⱨərikiti üqün ⱨəⱪⱪaniy adəm dəp jakarlanƣan əməsmu? 26 Roⱨi yoⱪ tən ɵlük bolƣinidək, əməliyiti yoⱪ etiⱪadmu ɵlüktur.


3

Tilni tizginləx
Ⱪerindaxlirim, etiⱪadqilar jama’ətqilikidə ⱨəmminglarla təlim bərgüqi boluwalmanglar! Silərgə məlumki, Huda biz təlim bərgüqilərni baxⱪilardin tehimu eƣir soraⱪⱪa tartidu. Ⱨəmmimiz kɵp hataliximiz. Ⱨalbuki, tilda hatalaxmiƣan kixi ɵzini ⱨər jəⱨəttin tizginləp, pixip yetilgən kixi bolidu. Biz atlarni tizginləx üqün, ularning aƣziƣa yügən salimiz; buning bilən ularni haliƣan yerimizgə mangduralaymiz. Yənə məsilən, kemə xunqilik qong bolsimu, yənə kelip küqlük boran uningƣa xunqə ⱪattiⱪ urulsimu, lekin rolqi kiqikkinə rol arⱪiliⱪ uni haliƣan yerigə ⱨəydiyələydu. Xuningƣa ohxax, gərqə til tenimizning kiqik bir əzasi bolsimu, lekin qong ixlarƣa səwəb bolalaydu. Kiqikkinə bir ot uqⱪunining qong ormanƣa ot ⱪoyuwetələydiƣanliⱪini oylap beⱪinglar. Til dəl xu ot uqⱪuniƣa ohxaydu. U ⱨər hil ⱪilmixning mənbəsi wə əzalirimiz iqidiki buzƣunqi bolup, pütün bədinimizni bulƣiyalaydu. Bu ot dozah otidin yeⱪilsa, ⱨayatimizni wəyran ⱪiliwetələydu. Insanlar yawayi ⱨaywanatlar, uqarⱪanatlar, yər beƣirliƣuqi ⱨaywanlar wə su məhluⱪatlirini tizginliyələydu ⱨəmdə ularni alliburun tizginlidi. Əmma tilni ⱨeqkim tizginliyəlməydu. Til tizginligili bolmaydiƣan bir osal nərsə bolup, u huddi janƣa zamin bolidiƣan zəⱨərgə ohxaydu. Biz tilimiz bilən Huda’atimizni mədⱨiyiləymiz, yənə xu tilimiz bilən Huda ɵz obraziƣa ohxax ⱪilip yaratⱪan insanlarni ⱪarƣaymiz. 10 Demək, bir eƣizdin ⱨəm mədⱨiyə, ⱨəm lənət qiⱪidu. Ⱪerindaxlirim, bundaⱪ bolmasliⱪi kerək! 11 Bir bulaⱪtin xərbətmu, zərdapmu qiⱪamdu? 12 Ⱪerindaxlirim, ənjür dərihi zəytunning mewisini bərməydu, üzüm teli ənjürning mewisini bərməydu. Xərbət buliⱪidin zərdapmu qiⱪmaydu.
Hudadin kəlgən əⱪil-parasət
13 Aranglarda kim əⱪil-parasətlik bolsa, u ɵz ⱨayatida kəmtərlik bilən ⱪilƣan yahxi ixliri arⱪiliⱪ ɵzining əⱪil-parasitini kɵrsətsun. 14 Lekin, ⱪəlbinglarda ⱨəsəthorluⱪ wə xəhsiyətqilik bolsa, əⱪil-parasətlikmən, dəp ɵzünglardin mahtanmanglar. Əgər mahtansanglar, yalƣan sɵzləp, ⱨəⱪiⱪətni yoⱪⱪa qiⱪarƣan bolisilər. 15 Bu dunyaƣa wə insan təpəkkürigə has bolƣan bundaⱪ “əⱪil-parasət” Hudadin kəlgən əməs, bəlki Xəytandin kəlgən. 16 Ⱨəsəthorluⱪ wə xəhsiyətqilik bolƣanla yərdə ⱪalaymiⱪanqiliⱪ wə ⱨər hil rəzilliklər bolidu. 17 Lekin, bir adəmdə Hudadin kəlgən əⱪil-parasət bolsa, u aldi bilən pak, andin tinqliⱪpərwər, hux pe’il, kəmtər wə rəⱨimdil bolup, uning ⱨayati yahxi mewilər bilən tolƣan bolidu. U yənə ayrimiqiliⱪ wə sahtipəzlik ⱪilmaydu. 18 Tinqliⱪ izdigüqilər tinqliⱪ uruⱪini qaqidu wə uningdin adalət mewisini alidu.


4

Bu dunyani dost tutmasliⱪ
Aranglardiki toⱪunux wə majiralarning mənbəsi nemə? Bu dəl ⱪəlbinglarni qirmiwalƣan arzu-ⱨəwəsliringlar əməsmu? Silər ɵzünglar arzu ⱪilƣan nərsilərgə erixəlmigəndə, adəm ɵltürüxtin yanmaysilər. Wəⱨalənki, arzu ⱪilƣan nərsiliringlarƣa erixəlməy, jedəl-majira qiⱪirisilər. Silər Hudadin tilimigənlikinglar üqün erixəlməysilər. Tilisənglarmu erixəlməysilər, qünki niyitinglar yaman bolup, ɵz arzu-ⱨəwəsliringlarni ⱪandurux üqünla tiləysilər. Əy Hudaƣa wapasizlar! Bu dunya bilən dostlixixning əməliyəttə Huda bilən düxmənlixix ikənlikini bilməmtinglar? Əgər silər bu dunyani dost tutmaⱪqi bolsanglar, Hudaning düxminigə aylinisilər. Muⱪəddəs yazmilarda: «Huda ⱪəlbimizgə salƣan Muⱪəddəs Roⱨ bizning Hudaƣa sadaⱪətmən boluximizni naⱨayiti arzu ⱪilidu» deyilgən. Silərqə, bu ⱪuruⱪ sɵzmu? Yaman arzu-ⱨəwəslirimiz üstidin ƣəlibə ⱪiliximiz üqün, Huda bizgə kɵp küq-ⱪudrət beridu. Bu huddi muⱪəddəs yazmilarda: «Huda ⱪarxidur təkəbburlarƣa, meⱨir-xəpⱪət ⱪilar kəmtərlərgə» dəp yezilƣinidəktur.
Xuning üqün, Hudaƣa ita’ətmən bolunglar. Xəytanƣa ⱪarxi turunglar. Xu qaƣdila, Xəytan silərdin ⱪaqidu. Hudaƣa yeⱪinlixinglar, Hudamu silərgə yeⱪinlixidu. Əy gunaⱨkarlar, gunaⱨtin ⱪol üzünglar. Əy ⱨəm Hudani, ⱨəm dunyani dost tutimiz degüqilər, ⱪəlbinglarni pak ⱪilinglar. Ⱪilƣan gunaⱨliringlar üqün ⱪayƣu-ⱨəsrət qekinglar, ⱨaza tutup yiƣlanglar, külkənglarni matəmgə, huxalliⱪinglarni ⱪayƣuƣa aylandurunglar. 10 Hudaning aldida ɵzünglarni tɵwən tutunglar. Xu qaƣda, Huda silərni üstün ⱪilidu.
Ⱪerindaxlar üstidin ⱨɵküm ⱪilmasliⱪ
11 Ⱪerindaxlar, bir-biringlarni sɵkmənglar. Ⱪerindixinglarni sɵksənglar yaki uning üstidin ⱨɵküm ⱪilsanglar, Hudaning «bir-biringlarni sɵyünglar» degən ⱪanuninimu sɵkkən wə uning üstidin ⱨɵküm ⱪilƣan bolisilər. Qünki, silər Hudaning ⱪanunining toƣra yaki hataliⱪini ⱪarar ⱪilidiƣan sotqi əməssilər. Silərning wəzipənglar Hudaning ⱪanuniƣa boysunuxtin ibarət. 12 Pəⱪət Hudala ⱪanun tüzgüqi wə ⱨɵküm ⱪilƣuqidur, ⱪutⱪuzux wə ⱨalak ⱪilix pəⱪət Hudaning küq-ⱪudritidin kelidu. Xundaⱪ ikən, baxⱪilar üstidin ⱨɵküm ⱪilixⱪa silərning nemə ⱨoⱪuⱪunglar bar?!
Mahtanmasliⱪ
13 Bəzilər: «Bügün yaki ətə palan xəⱨərgə barimiz. U yərdə bir yil turimiz, tijarət ⱪilip, kɵp pul tapimiz» dəydu. Bundaⱪ dəydiƣanlar manga ⱪulaⱪ selinglar, 14 ətə nemə bolidiƣanliⱪini biləmsilər? Silərning ⱨayatinglar huddi bir dəmdila pəyda bolup yoⱪap ketidiƣan tumanƣa ohxaydu. 15 Xuning üqün, «Huda buyrusa, ɵlmisəkla, uni ⱪilimiz, buni ⱪilimiz» dənglar. 16 Biraⱪ, ⱨazir silər ɵzünglarning pilaninglardin məƣrurluⱪ bilən mahtinisilər. Bundaⱪ ⱪilix toƣra əməs. 17 Esinglarda tutunglarki, ⱪilixⱪa tegixlik yahxi ixni bilip turup ⱪilmiƣanlar gunaⱨ ⱪilƣan bolidu.


5

Baylarni agaⱨlandurux
Əy baylar, ⱪulaⱪ selinglar! Bexinglarƣa kelidiƣan palakətlər üqün dad-pəryad ⱪilip yiƣlanglar. Bayliⱪinglar qirip ketidu, kiyim-keqikinglarni küyə yəp ketidu, altun-kümüxliringlarni bolsa ⱨaman dat basidu. Bu dat ⱪiyamət künidə xəhsiyətqilikinglarƣa guwaⱨliⱪ berip, dozahta kɵyüxünglarƣa səwəb bolidu. Qünki, silər bu ahir zamanda bayliⱪ toplax bilənla bolup ketiwatisilər. Silər etizliⱪinglarda ixləwatⱪanlarning ix-ⱨəⱪlirigə ⱨiylə-mikir ixlitip kəldinglar. Ular üstünglardin xikayət ⱪiliwatidu. Silərgə ⱨosul yiƣip beriwatⱪan bu kixilərning aⱨ-zari ⱨəmmigə ⱪadir Hudaning ⱪuliⱪiƣa yətti. Silər bu dunyada bayaxat wə əyx-ixrət iqidə yaxawatisilər. Ⱪoylar boƣuzlinidiƣan küngə ⱪədər bordalƣanƣa ohxax, silərmu ⱪiyamət künigə ⱪədər ɵzünglarni bordawatisilər. Silərgə ⱪarxi qiⱪⱪudək küqimu bolmiƣan gunaⱨsiz kixilərni gunaⱨⱪa məⱨkum ⱪilip, ularni ɵltürüp kəldinglar.
Səwr-taⱪət wə du’a
7-8 Xunga, ⱪerindaxlar, Rəbbimiz Əysa ⱪayta kelidiƣan küngiqə səwr-taⱪət ⱪilip turunglar. Deⱨⱪanlar mol ⱨosul elix üqün baⱨar wə küz yamƣurlirini səwr-taⱪət bilən kütkinigə ohxax, silərmu Əysa Məsiⱨning ⱪayta kelixini səwr-taⱪət bilən kütünglar. Iradənglar mustəⱨkəm bolsun. Qünki, Rəbbimiz Əysaning ⱪayta kelixigə az ⱪaldi.
Ⱪerindaxlar, Hudaning jazasidin saⱪlinix üqün, bir-biringlardin aƣrinmanglar; soraⱪ ⱪilƣuqi kelix aldida turidu. 10 Huda əwətkən pəyƣəmbərlərning azab-oⱪubətlərgə ⱪandaⱪ səwr-taⱪət ⱪilƣanliⱪidin ülgə elinglar. 11 Biz mana muxundaⱪ səwr-taⱪət bilən bərdaxliⱪ bərgənlərni bəhtlik ⱨesablaymiz. Ayupning ɵz bexiƣa kəlgən ⱨər hil eƣir azab-oⱪubətkə ⱪandaⱪ səwr-taⱪət bilən bərdaxliⱪ bərgənlikini, xundaⱪla ahirda Hudaning uning ⱨayatini ⱪandaⱪ yahxi orunlaxturƣanliⱪini bilisilər. Huda ⱨəⱪiⱪətənmu naⱨayiti xəpⱪətlik wə rəⱨimdildur.
12 Ⱪerindaxlirim, əng muⱨimi, ⱪəsəm ⱪilmanglar! Asman, zemin wə baxⱪa nərsilərning nami bilən ⱪəsəm ⱪilƣuqi bolmanglar. Jawabinglar tüzla “ⱨə’ə” yaki “yaⱪ” bolsun. Xundaⱪ ⱪilƣanda, Hudaning jazasiƣa tartilmaysilər.
13 Aranglarda japa tartiwatⱪan kixi bar bolsa, u Hudaƣa du’a ⱪilsun. Huxal boluwatⱪan kixi bar bolsa, u Hudaƣa mədⱨiyə nahxilirini eytsun. 14 Aƣriⱪ-silaⱪlar bar bolsa, etiⱪadqilar jama’ətqilikining yetəkqilirini qaⱪirtip kəlsun. Ular Rəbbimizning nami bilən bu aƣriⱪlarning bexiƣa yaƣ sürkəp* Bu yərdiki yaƣ sürkəxning məⱪsiti bimarƣa Hudaning ƣəmhorluⱪini əslitip, Hudaning uni saⱪaytalaydiƣanliⱪiƣa bolƣan ixənqini küqəytixtin ibarət. du’a ⱪilsun. 15 Rəbbimiz toluⱪ ixənq bilən ⱪilinƣan du’a arⱪiliⱪ aƣriⱪni saⱪaytidu wə uni ornidin turƣuzidu. Əgər bimar gunaⱨ ⱪilƣan bolsa, kəqürüm ⱪilinidu. 16 Xunga, xipaliⱪ tepix üqün, ɵtküzgən gunaⱨliringlarni ɵz’ara iⱪrar ⱪilinglar wə bir-biringlar üqün du’a ⱪilinglar. Ⱨəⱪⱪaniy adəmning du’asi zor küq wə ünümgə igidur. 17 Ilyas pəyƣəmbərmu bizgə ohxax adəm idi. U Isra’iliyidə yamƣur yaƣmasliⱪ üqün ihlas bilən du’a ⱪilƣanidi. Nətijidə, üq yerim yil yamƣur yaƣmidi. 18 Keyin, ⱪayta yamƣur yeƣix üqün du’a ⱪilƣanidi, yamƣur yeƣip, yərmu ⱨosul bərdi.
19 Ⱪerindaxlirim, aranglarda ⱨəⱪiⱪəttin qətnigən kixi bolsa, uni ⱨəⱪiⱪətkə ⱪayturup əkelixkə tirixinglar. 20 Xuni bilinglarki, gunaⱨkar kixini ⱨəⱪiⱪətkə ⱪayturup əkəlgən adəm xu kixining mənggülük ɵlümdin ⱪutuluxiƣa wə nurƣun gunaⱨlirining kəqürüm ⱪilinixiƣa səwəbqi bolidu.

*14
Bu yərdiki yaƣ sürkəxning məⱪsiti bimarƣa Hudaning ƣəmhorluⱪini əslitip, Hudaning uni saⱪaytalaydiƣanliⱪiƣa bolƣan ixənqini küqəytixtin ibarət.