Yeⱨuda yazƣan hət


Əysa Məsiⱨning hizmətkari, Yaⱪupning inisi mənki Yəⱨudadin, Huda’atimiz təripidin qaⱪirilƣan, uning meⱨir-muⱨəbbitigə erixkən, Əysa Məsiⱨ təripidin ⱪoƣdap ⱪelinƣanlarƣa salam. Huda silərgə ⱨəssiləp rəⱨimdillik, amanliⱪ wə meⱨir-muⱨəbbət ata ⱪilƣay!
Sahta təlim bərgüqilərning gunaⱨliri wə ularning aⱪiwiti
Ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, mən əsli silərgə ⱨəmmimiz bəⱨrimən boluwatⱪan ⱪutⱪuzulux toƣrisida yezixⱪa intizar bolup kəlgənidim. Biraⱪ, ⱨazir buning orniƣa silərni hux həwərning ⱨəⱪiⱪitini saⱪlax üqün kürəx ⱪilixⱪa riƣbətləndürüx məⱪsitidə bu hətni yezix kerəklikimni ⱨes ⱪildim. Huda bu ɵzgərməs ⱨəⱪiⱪətni bir yolila ɵzining muⱪəddəs həlⱪigə amanət ⱪilƣan. Bu hətni qoⱪum yezixim kerək, qünki Huda yolida mangmiƣan bəzi kixilər aranglarƣa suⱪunup kiriwelip, buzuⱪqiliⱪ ⱪiliwərsəkmu Hudaning meⱨir-xəpⱪiti bilən kəqürülimiz, degəndək təlimlərni berip, birdinbir Igimiz wə Rəbbimiz bolƣan Əysa Məsiⱨni rət ⱪilmaⱪta. Ularning soraⱪⱪa tartilixi ⱨəⱪⱪidə muⱪəddəs yazmilarda burunla pütülgən.
Burun Rəbbimiz ɵz həlⱪi bolƣan Isra’illarni Misirdiki ⱪulluⱪtin ⱪutⱪuzdi. Lekin, ularning iqidiki ɵzigə ixənmigənlərni keyin ⱨalak ⱪildi. Bularning ⱨəmmisidin həwiringlar bolsimu, mən uni yənila esinglarƣa selixni toƣra taptim. Yənə xunimu esinglarda tutunglarki, ɵz wəzipisining ⱨɵddisidin qiⱪixni halimay, ɵz orunlirini taxlap kətkən pərixtilərni Rəbbimiz uluƣ ⱪiyamət künining soriⱪiƣiqə mənggü eqilmaydiƣan kixənlər bilən kixənləp ⱪarangƣuluⱪⱪa taxlidi. Sodom, Gomora wə ularning ətrapidiki xəⱨərlərning həlⱪlirinimu yadinglardin qiⱪarmanglar. Ular huddi Hudaƣa boysunmiƣan pərixtilərgə ohxax, Hudaƣa boysunmay, jinsiy əhlaⱪsizliⱪ wə ƣəyriy xəⱨwaniyliⱪlarƣa berilip ketip, ahiri otta kɵydürülgən. Bu həlⱪlər yamanliⱪ ⱪilƣuqilarning aⱪiwitining mənggülük ottin ibarət ikənlikigə ibrət ⱪilindi.
Aranglarƣa kiriwalƣan bu adəmlər: “Hudadin wəⱨiy kəldi” dəp, buzuⱪluⱪ ⱪilip, xu təriⱪidə ɵz tənlirini bulƣimaⱪta. Ular Hudaning ⱨoⱪuⱪiƣa pisənt ⱪilmay, ərxtiki uluƣlarƣa kupurluⱪ ⱪilmaⱪta. Ⱨətta bax pərixtə Mika’ilmu Musaning jəsiti toƣrisida Xəytan bilən talax-tartix ⱪilƣanda, uni ⱨaⱪarətlik sɵzlər bilən əyibləxkə petinalmiƣan, pəⱪət: “seni Pərwərdigar əyiblisun” dəpla ⱪoyƣan. 10 Lekin, bu kixilər ɵzliri qüxənməydiƣan ixlar üstidə kupurluⱪ ⱪilidu. Ular əⱪilsiz ⱨaywanlardək, ɵz təbi’itining inkasi boyiqə yaxap, xu arⱪiliⱪ ɵzlirini ⱨalak ⱪilidu. 11 Bularning ⱨaliƣa way! Qünki, ular ɵz inisini ɵltürgən Ⱪabilning yoli bilən mangdi. Pul tepix üqün, Bil’amƣa ohxax ⱨərⱪandaⱪ yaman ixni ⱪildi. Koraⱨ Hudaƣa ⱪarxi isyan kɵtürüp ⱨalak bolƣandək, ularmu ahir ⱨalak bolidu.
12 Dostanə ziyapətliringlarda tartinmay, silər bilən Rəbbimizning dastihiniƣa dahil bolƣan bu kixilər silərgə daƣ kəltüridu. Ular ɵz nəpsinila oylap, xamal ⱨəydigən yamƣursiz bulutlardək bolup, pütünləy ⱪurup ketip, yiltizidin ⱪomurup taxlanƣan kəq küzning mewisiz dərəhlirigə ohxaydu. 13 Huddi dengizning dəⱨxətlik dolⱪunliri məynətqilikni ⱪirƣaⱪⱪa urup qiⱪarƣandək, ular ɵz buzuⱪqiliⱪining qawisini qitⱪa yayidu. Ular huddi eⱪip qüxkən yultuzlarƣa ohxax bolup, mənggülük ⱨazirlap ⱪoyulƣan ⱪapⱪarangƣuluⱪⱪa yüzlinidu.
14 Adəm’atining yəttinqi əwladi bolƣan Ⱨanuh bu kixilər toƣrisida mundaⱪ dəp aldin eytⱪan:
 
“Ⱪaranglar, Rəbbimiz tümənmingliƣan muⱪəddəs pərixtiliri bilən kəlməktə. 15 U pütkül insanlarni soraⱪ ⱪilip, uning yolida mangmiƣan ⱨərbir insanning Hudaƣa ⱪarxi ⱨalda ⱪilƣan yamanliⱪliri, xundaⱪla bu gunaⱨkarlarning Rəbbimizgə ⱪarxi ⱪilƣan barliⱪ kupurluⱪliri tüpəylidin ularni jazalaydu.”
 
16 Bu kixilər ⱨaman ƣotuldap, aƣrinip yüridu. Ɵz ⱨəwəslirining kəynigə kiridu, mahtinip sɵzləydu, ɵz mənpə’iti üqün baxⱪilarƣa huxamətqilik ⱪilidu.
Agaⱨlandurux wə tapilax
17 Ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, silər Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning əlqilirining aldin eytⱪan sɵzlirini esinglarda tutunglar. 18 Ular silərgə: “Ahir zamanda, gunaⱨⱪa patⱪan ⱨəwəslirining kəynigə kirip, Hudani mazaⱪ ⱪilidiƣanlar qiⱪidu” degənidi. 19 Ular aranglarƣa bɵlgünqilik salidiƣan, ɵz təbi’iti təripidin idarə ⱪilinƣan, ⱪəlbidə Muⱪəddəs Roⱨ bolmiƣan kixilərdur.
20 Lekin silər, ⱪədirlik ⱪerindaxlirim, ɵzünglarni intayin muⱪəddəs bolƣan etiⱪadinglarning uli üstidə ɵsüp yetildürünglar wə Muⱪəddəs Roⱨⱪa tayinip du’a ⱪilinglar. 21 Rəbbimiz Əysa Məsiⱨning rəⱨimdillik bilən silərgə beridiƣan mənggülük ⱨayatini kütüp, Hudaning meⱨir-muⱨəbbiti iqidə yaxanglar. 22 Etiⱪadida təwriniwatⱪanlarƣa rəⱨim ⱪilinglar. 23 Bəzi kixilərni huddi ottin ⱪutuldurƣandək, Hudaning jazasidin ⱪutulduruwelinglar. Yənə bəzilərgə rəⱨim ⱪilinglar. Biraⱪ, silər huddi bir adəmning bulƣanƣan kiyimidin yirgəngəndək, ularning ⱪilƣan gunaⱨliridin ⱨəm yirgininglar.
Mədⱨiyə du’asi
24-25 Ⱨəmmimizni ⱪutⱪuzƣan yeganə Huda silərni yiⱪilip qüxüxtin saⱪlap, əyibsiz wə huxal-huram ⱨalda ɵzining uluƣwar ⱨuzuriƣa elip kelixkə ⱪadirdur. Barliⱪ xan-xərəp, uluƣluⱪ, ⱪudrət wə ⱨoⱪuⱪ Rəbbimiz Əysa Məsiⱨ arⱪiliⱪ əzəldin ta ⱨazirƣiqə wə əbədil’əbəd Hudaƣa mənsup bolƣay, amin!