«Zəbur»


1-bɵlək


1-munajat

Nəⱪədər bəhtlik ⱨə!
Yamanlarning salasiƣa kirmigüqi,
gunaⱨkarlarning yolida mangmiƣuqi,
Pərwərdigarning təlimliridin sɵyünq tapidu ular,
keqə-kündüz xu təlimlər ⱨəⱪⱪidə pikir ⱪilar.
U goya dərəhtur tikilgən eriⱪ boyiƣa,
ɵz pəslidə mewilərni berip turar.
Solaxmas əsla yopurmaⱪliri,
ⱨəmmə ixliri onguxluⱪ bolar.
Biraⱪ yamanlar ohximas ularƣa,
Bax kɵtürəlməs yamanlar Hudaning soriⱪida,
gunaⱨkarlar turalmas ⱨəⱪⱪaniylar ⱪatarida.
Pərwərdigar yorutar ⱨəⱪⱪaniylar yolini,
yamanlar yoli baxlar ⱨalakətkə ularni.

*1
Məshiriqilər – Huda wə Hudaning yolini məshirə ⱪilƣuqilarni kɵrsitidu.

4
Topan – Buƣday, xal, teriⱪ ⱪatarliⱪ zira’ətlərning hamanda deni ayriwelinƣandin keyin ⱪelip ⱪalƣan ƣol, yopurmaⱪlirining topidək bolup kətkən uwaⱪliri.2-munajat

Neqün ⱪuturar həlⱪlər?
Neqün ixⱪa axmaydiƣan suyiⱪəst oylar adəmlər?
Səp tüzüxüp jaⱨandiki padixaⱨlar,
ora kolixip birliktə ⱨɵkümdarlar,
Pərwərdigar wə u talliƣan padixaⱨⱪa ⱪarxi turar.
Dəydu ular: “Üzüp taxlap ular salƣan kixənlərni,
qɵrüwetəyli boynimizdiki sirtmaⱪlarni.”
Mana külməktə, olturƣuqi ərx təhtidə,
Pərwərdigar ⱪilmaⱪta ularni məshirə.
Əyiblər ularni ƣəzəp bilən,
wəⱨimigə salar ⱪəⱨri bilən.
Dəydu u: “Ɵz muⱪəddəs teƣimda –
təhtkə olturƣuzdum padixaⱨimni Si’onda.”
 
Elan ⱪilay Pərwərdigarning pərmanini,* 7-ayəttin baxlap 9-ayətkiqə padixaⱨning eytⱪan sɵzliridur.
jakarlidim bügün sening atang ikənlikimni.
Sora məndin, berimən ilkinggə barqə həlⱪni,
tə’əlluⱪ ⱪilimən sanga pütün zeminni.
Tɵmür kaltək bilən wəyran ⱪilisən ⱪarxilaxⱪanlarni,
sapal ⱪaqini qaⱪⱪandək parə-parə ⱪilisən ularni.”
 
10 Əⱪlinglarni tepinglar əmdi, əy padixaⱨlar,
agaⱨ bolunglar jaⱨandiki ⱨɵkümranlar.
11 Pərwərdigarƣa əyminip ita’ət ⱪilinglar,
xadlininglar ⱨəm Hudadin ⱪorⱪunglar.
12 Aqqiⱪlanmisun, bax eginglar oƣliƣa,
tutsa uning ƣəzipi birdinla,
ⱨalak bolisilər mangƣan yolunglarda.
Nəⱪədər bəhtliktur panaⱨ tapⱪanlar uningda.

*7
7-ayəttin baxlap 9-ayətkiqə padixaⱨning eytⱪan sɵzliridur.

7
Sən mening oƣlumsən – bu Huda bilən padixaⱨ otturisidiki məniwi jəⱨəttiki munasiwətni kɵrsitidu. Bu munajatta Pərwərdigar pütkül aləmni baxⱪuridiƣan əng uluƣ “padixaⱨ” bolux süpiti bilən, zeminni baxⱪuridiƣan padixaⱨni “oƣlum” dəp atiƣan. Ⱪədimki zamanda qong padixaⱨliⱪlar bilən kiqik padixaⱨliⱪla otturisidiki beⱪindiqiliⱪ munasiwət “ata-bala” munasiwiti boyiqə təswirləngən.3-munajat

Bu munajatni Dawut ɵz oƣli Absalomdin ⱪeqip yürgəndə yazƣan.
 
Nəⱪədər kɵptur rəⱪiblirim, i Pərwərdigar,
xunqə jiⱪtur manga ⱪarxi qiⱪⱪanlar.
Deyixər nurƣun kixilər üstümdin:
“Yoⱪtur uningƣa nijatliⱪ Hudadin.”
Selaⱨ

* Selaⱨ – Ibraniyqə sɵz bolup, bu sɵz ⱨəⱪⱪidə tɵwəndikidək birⱪanqə qüxəndürüxlər bar: 1. “Biraz tohtap, qongⱪur təpəkkür ⱪilinglar” degən mənidə. 2. Ibadət ⱪilƣuqilarƣa səjdə ⱪilix ⱨəⱪⱪidə berilidiƣan bəlgə. 3. Muzikidiki məlum bir bəlgə. 4. Mərƣul.

Əmma, i Pərwərdigar ⱪalⱪinimdursən,
xan-xɵⱨritim, ⱪəddimni kɵtürgüqisən.
 
Pəryad ⱪilƣanidim yuⱪiri awazda Pərwərdigarƣa,
u jawab bərdi muⱪəddəs Si’on teƣidin manga.
Selaⱨ
Saⱪliƣaq meni Huda ɵz panaⱨida,
yatsam ketimən bəhiraman uyⱪuƣa,
tinq-aman oyƣinimən yənə tangda.
Ⱪorⱪmasmən mingliƣan kixilərdin,
ularning ⱨər tərəptin ⱪilƣan ⱨujumidin.
 
I Pərwərdigar, yardəmgə kəlgin,
i Ilaⱨim, meni ⱪutⱪuzƣin.
Təstikigə salisən rəⱪiblirimning,
qixlirini sundurisən rəzillərning.
I Pərwərdigar, səndin kelər nijatliⱪ,
ɵz həlⱪingni ⱪilƣaysən bərikətlik.
Selaⱨ

*2
Selaⱨ – Ibraniyqə sɵz bolup, bu sɵz ⱨəⱪⱪidə tɵwəndikidək birⱪanqə qüxəndürüxlər bar: 1. “Biraz tohtap, qongⱪur təpəkkür ⱪilinglar” degən mənidə. 2. Ibadət ⱪilƣuqilarƣa səjdə ⱪilix ⱨəⱪⱪidə berilidiƣan bəlgə. 3. Muzikidiki məlum bir bəlgə. 4. Mərƣul.4-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, tarliⱪ sazlar təngkixidə eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Jawab bərgin, nida ⱪilsam sanga,
eⱨ meni ⱨimayə ⱪilƣuqi Huda.
Meni azad ⱪilƣaniding külpəttə ⱪalƣinimda,
angliƣin du’ayimni yənə rəⱨim ⱪilip manga.
 
Əy insan baliliri,
ⱪaqanƣiqə dəpsəndə ⱪilisilər mening izzət-ⱨɵrmitimni,
ⱪaqanƣiqə ⱪədirləysilər asassiz xikayətlərni,
ⱪaqanƣiqə toⱪup qiⱪisilər manga ⱪarxi yalƣanqiliⱪlarni?
Selaⱨ
Bilip ⱪoyunglar xuni,
Pərwərdigar tallaydu təⱪwadarlarni,
anglaydu mening nidayimni.
jimjit yetip ornunglarda,
buni qongⱪur oylininglar!
Selaⱨ
Qin dil bilən ⱪilinglar ⱪurbanliⱪlarni,
Pərwərdigarƣa baƣlanglar ixənqinglarni.
Soraydu nurƣun kixilər:
Yahxiliⱪ ⱪilar kim bizgə?
Eⱨ Pərwərdigar, qüxürgin
jamalingning nurini üstimizgə.
Ziyadə huxal ⱪilding kɵnglümni,
xunqə mol bolƣanlardinmu axliⱪ wə xarabliri.
Yatsamla uyⱪum kelər bəhiraman,
qünki meni aman-esən saⱪliƣuqi
pəⱪət sən – Pərwərdigar ɵzüngdursən.

*4
Hudadin ⱪorⱪunglar, gunaⱨ ⱪilmanglar – bəzi tərjimilərdə “aqqiⱪlansanglar, aqqiⱪinglar silərni gunaⱨⱪa baxlimisun” dəp elinƣan.5-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nəygə təngkəx ⱪilinip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Eⱨ Pərwərdigar, ⱪulaⱪ salƣin du’ayimƣa,
kɵngül bɵlgin aⱨuzarimƣa.
Eⱨ ilaⱨim, padixaⱨim, yətkin mening ⱨalimƣa,
du’a ⱪilmaⱪtimən qünki sanga.
Eⱨ Pərwərdigar, anglaysən səⱨərdə awazimni,
tang bilən təng iltija ⱪilip kütimən jawabingni.
Hudadursən yaⱪturmaydiƣan yamanliⱪni,
ɵzünggə ⱨəmraⱨ ⱪilmaysən rəzillikni.
Nəprətlinisən əskilik ⱪilƣuqilarƣa,
tik turalmas ⱨakawurlar aldingda.
Ⱨalak ⱪilisən yalƣanqilarni,
ɵq kɵrisən ⱪanhor, ⱨiyligərlərni.
Xundaⱪ, mən kirimən sening ɵyünggə,
qəksiz, mənggülük muⱨəbbiting bolƣaq manga.
Səjdə ⱪilimən muⱪəddəs ibadəthanangda,
ihlasim bardur sanga.
 
I Pərwərdigar, baxliƣin meni ⱨəⱪⱪaniyliⱪingda,
qünki paylap yürər düxmənlirim ətrapimda.
Roxən ⱪilƣin ɵz yolungni aldimda.
Səmimiylik yoⱪtur ularning eƣizlirida,
rəzillik qirmiwalƣandur dillirini,
oquⱪ ⱪəbrə kəbidur galliri,
huxamətkə tolƣandur tilliri.
10 I Huda, bekitkəysən ularning gunaⱨlirini,
ɵzi koliƣan orida kɵrsun ular ɵzlirini.
Ita’ətsizlik ⱪilƣaqⱪa ular sanga,
kɵp gunaⱨⱪa patti ular, ⱪoƣliwətkin ularni.
 
11 Əmma səndin hursən bolsun panaⱨingƣa erixkənlər,
ular da’im xadlinip, yangratsun nahxa-küylər.
Sən alƣaysən ularni ⱪanitingning astiƣa,
xu waⱪitta seningdin xadlinidu seni sɵygənlər.
12 I Pərwərdigar, bəht ata ⱪilisən ⱨəⱪⱪaniylarƣa,
sahawitingni ⱪalⱪan ⱪilip, baxpanaⱨ bolisən ularƣa.


6-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, səkkiz tarliⱪ sazlar təngkixidə eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
I Pərwərdigar,
meni ⱪəⱨring bilən əyiblimə,
manga ƣəzipingdə tərbiyə bərmə.
I Pərwərdigar, rəⱨim ⱪil manga,
zə’iplixip kəttim ⱪəwətla.
I Pərwərdigar, xipaliⱪ bərgin manga,
boxixip kətti ustihanlirim biraⱪla.
I Pərwərdigar, ⱨəsrət toldi ⱪəlbimgə,
yürərmən bu əⱨwalda ⱪaqanƣiqə?
Ɵtünəy Pərwərdigar, saⱪlap ⱪalƣin jenimni,
mənggülük muⱨəbbitingdə ⱪutⱪuz meni.
Qünki ⱨeqkim seni əsliməs ɵlsə,
kim sanga rəⱨmət eytar gɵr iqidə.
Ⱨeq madarim ⱪalmidi nalə-pəryad ⱪilip sanga,
kɵz yexim dərya bolur ⱨər keqisi ornumda.
Kɵzlirimning nuri kətti dərd-ələmdin,
ajizlaxti kɵzlirim düxmənlirim dəstidin.
 
Bərⱨəⱪ, ⱪulaⱪ saldi zarimƣa Pərwərdigar,
yoⱪilinglar yenimdin əy yamanliⱪ ⱪilƣuqilar.
Pərwərdigar anglap iltijayimni,
ⱪobul ⱪildi du’ayimni.
10 Ⱪalar ⱨəmmə düxmənlirim nomus wə wəⱨimidə,
tuyuⱪsizla qekinər, bolup xərməndə.


7-munajat

Binyamin ⱪəbilisidin bolƣan Kux isimlik bir adəmning ⱪilƣan sɵzigə ⱪarita Dawutning Pərwərdigarƣa iltija ⱪilip eytⱪan munajiti.
 
I igəm Pərwərdigar, tapimən panaⱨ səndin,
halas ⱪilip barliⱪ düxmənlirimdin,
ⱪutⱪuzƣaysən meni ⱪoƣlap yürgənlərdin.
Bolmisa, ular xirdək titip taxlar meni,
ⱨeqkimim yoⱪtur ⱪutⱪuzidiƣanƣa jenimni.
I Pərwərdigarim, ⱪilƣan bolsam birər yamanliⱪni,
bulƣiƣan bolsam naⱨəⱪ ixlar bilən ⱪollirimni,
ⱪilƣan bolsam dostumƣa yamanliⱪni,
səwəbsiz buliƣan bolsam düxminimni,
düxminim tutuwalsun ⱪoƣlap meni,
jenimni alsun ular qəyləp tenimni,
yər bilən yəksan ⱪilsun izzitimni.
Selaⱨ
I Pərwərdigar, ƣəzəpləngin, süküt ⱪilma,
ⱪarxi qiⱪⱪin ⱪəⱨrlik düxmənlirimgə i Huda,
mən üqün oyƣanƣin, ularni tartⱪin sotⱪa,
sən bekitkən ⱨɵkümni ada ⱪilƣin ularƣa.
Sot aqmaⱪ üqün olturƣin büyük ornungda,
ⱨəmmə həlⱪlər toplaxsun ətrapingƣa.
Pərwərdigar sot aqar həlⱪlərgə,
i Pərwərdigar ⱪilƣaysən ⱨɵküm
layiⱪ ⱨalda ⱨəⱪⱪaniy, diyanitimgə.
Ahirlaxturƣin rəzillərning yamanliⱪini,
təwrənməs ⱪilƣin ⱨəⱪⱪaniylarni,
i ⱨəⱪⱪaniy Huda, siniƣuqisən ⱪəlblərni.
 
10 Ⱪalⱪinimdur Huda,
nijatkar bolur ⱪəlbi paklarƣa.
11 Adil sotqidur Huda,
nəprətlinər rəzillərdin da’ima.
12 Əgər taxlimisa insan yaman yolini,
biləp u ⱪiliqini,
bətləp ⱪuyar ya oⱪini.
13 U təyyarlap ⱪoyƣandur əjəllik ⱪorallarni,
bətləp ⱪoyƣandur yayining otluⱪ oⱪini.
14 Rəzil kixi gunaⱨⱪa ⱨamildar bolar,
ⱪorsiⱪi aqqiⱪ zəⱨərgə tolar,
tuƣⱪan balisi yalƣanqi bolar.
15 Kim kolisa baxⱪilar üqün ora,
yiⱪilip qüxər ɵzi uningƣa.
16 Kim yamanliⱪ ⱪilsa baxⱪilarƣa,
yenip kelər ɵz bexiƣa.
Kim zulum salsa baxⱪilarƣa,
yenip kelər ɵz bexiƣa.
17 Təxəkkür eytimən ⱨəⱪⱪaniy Pərwərdigarƣa,
mədⱨiyə oⱪuymən uluƣ Hudaning namiƣa.


8-munajat

 
I Rəbbimiz Pərwərdigar,
xunqə ⱨəywət naming bar yər yüzidə,
xəripingni namayan ⱪilding asman-pələktə.
Balilar wə bowaⱪlarning tillirida mədⱨiyələtting ɵzüngni,
yumux üqün düxmən wə ⱪisasqilarning eƣizlirini.
Ⱪarisam mən barmaⱪliring ijad ⱪilƣan asmanƣa –
kɵkkə orunlaxturup ⱪoyƣan yultuzlarƣa wə ayƣa,
dəymən: insan nemə idi, sən uni yad ətküdək?
Adəm nəsli nemə idi, xunqə kɵngül bɵlgüdək?
Pərixtilərdin azraⱪla tɵwən ⱪilding ornini,
kiydürdüng sən uningƣa xan-xɵⱨrətning tajini.
Baxⱪurƣuzdung uningƣa külli jaⱨanni,
tiz püktürdüng uningƣa ⱨəmmini.
Tiz pükər ⱪoy, kala, yawayi ⱨaywanlar,
asmandiki uqarⱪanat, dengizdiki beliⱪlar,
xundaⱪla dengizda yaxiƣuqi ⱨəmmə janliⱪlar.
I Rəbbimiz Pərwərdigar,
yər yüzidə xunqə ⱨəywət naming bar.

*^
Gittif – “Gat” xəⱨiridə ijad ⱪilinƣan bir hil saz yaki aⱨang boluxi mumkin. Yənə bir qüxəndürülüx boyiqə, birər bayram yaki murasimda eytilƣan nahxidur.9-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, “mut-labbən”də* Mut-labbən – Bir hil muzika aⱨangining nami boluxi mumkin. eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
I Huda, qin dilimdin eytimən təxəkkürümni,
bayan əyləp sening pütkül karamətliringni.
Səndin aldim huxalliⱪ, xadliⱪimni,
i uluƣ Huda, küyləymən namingni.
Düxmənlirim məƣlup bolup ⱪaqⱪinida,
ⱨalak ⱪilisən ularni aldimda.
Qünki, meni aⱪliding sən ⱨəⱪ dəwayimda,
adalətlik sotqi bolup səltənətlik ornungda.
Soraⱪ ⱪilip yat əllərni,
ⱨalak ⱪilding rəzil həlⱪlərni,
ɵqürüwətting mənggügə namlirini.
Düxmənlər wəyran boldi əbədkə,
aylinip xəⱨərliri harabilikkə.
Ⱪalmidi u jaylarning namliri tarih betidə.
 
Pərwərdigar olturar mənggü xaⱨliⱪ təhtidə,
ⱨɵküm üqün ⱪurƣandur u təhtini əslidə.
Dunyani u soraⱪ ⱪilar adaləttə,
adil ⱨɵküm qiⱪirar həlⱪlərgə.
Pərwərdigar ⱪorƣandur ezilgənlərgə,
panaⱨ bolar u da’im azabliⱪ künlərdə.
 
10 Sening pəzilətliringni bilgənlər
ixənqisini baƣlar sanga,
qünki, tərk ətməysən
sanga təlpüngənlərni, i Huda.
 
11 Küylənglar Si’onda Si’on – Yerusalem xəⱨirini kɵrsitidu. ⱨɵküm sürgən Pərwərdigarni,
bayan əyləp əllər ara uning büyük əjrini.
12 Qünki, u alƣuqidur tɵkülgən ⱪanning ⱨesabini,
yad etip biqarilərni, untumas ularning pəryadini.
 
13 I Pərwərdigar, xəpⱪitingni kɵrsitip manga,
ⱪutⱪuz meni ɵlümning girdabidin.
Ⱪariƣin, ɵqmənlərning manga salƣan azabiƣa.
14 Bayan əyləy ⱪudritingni həlⱪning aldida,
Si’on xəⱨirining dərwazilirida.
Nijatliⱪingdin qɵmüləy xadliⱪⱪa.
 
15 Yat əllər qüxti ɵzliri koliƣan oriƣa,
putliri ilinip ⱪaldi yoxurup ⱪoyƣan tuzaⱪⱪa.
16 Ⱨɵkümi bilən tonutti ɵzini Pərwərdigar,
yamanliⱪliri bilən qüxilip ⱪaldi yamanlar.
17 Ⱪəbrilərgə kirip ketər yamanlar,
Hudani untuƣan barliⱪ ⱪowmlar.
18 Mənggülük untulup kətməs bu dunyaning yoⱪsulliri,
əməlgə axmay ⱪalmas ezilgənlərning arzuliri.
 
19 I Pərwərdigar, yardəm ⱪil, ƣalib kəlmisun rəzillər,
aldingda soraⱪ ⱪilinsun yat əllər.
20 I Pərwərdigar, ⱪorⱪunqⱪa salƣin ularni,
bilip yətsun ular pəⱪətla bəndə ikənlikini.
Selaⱨ

*^
Mut-labbən – Bir hil muzika aⱨangining nami boluxi mumkin.

11
Si’on – Yerusalem xəⱨirini kɵrsitidu.

16
Higga’on – Eniⱪ mənisi naməlum bolup, “seƣinip süküt ⱪilix” yaki “muzika pəs awazliⱪ boluxi kerək” degən mənilərni bildürüxi mumkin.10-munajat

I Pərwərdigar, neqün məndin ⱪeqip turisən yiraⱪta,
neqün məndin yoxurisən ɵzüngni kün qüxkəndə beximƣa?
Yamanlar təkəbburluⱪta salmaⱪta zulum ajizlarƣa,
ajizlar qüxüp ⱪalmaⱪta ularning tuzaⱪliriƣa.
Yamanlar kɵzgə ilmas Pərwərdigarni,
pəhirlinip ular ⱨəwəsliridin,
mahtap uqurar aq kɵzlərni.
Yamanlar izdiməs Hudani ⱨakawurliⱪida,
Huda yoⱪtur ularning oy-hiyallirida.
Onguxluⱪ bolar ularning yolliri ⱨəmixə,
Huda ⱨɵkümining bexiƣa kelixini almay nəzərgə,
məƣrur ⱨalda dimaⱪ ⱪaⱪar düxmənlirigə.
Ular dər kɵngülliridə: “Təwrənməsmiz,
ⱨeqⱪaqan külpətlərgə uqrimasmiz.”
Ⱨiylə, lənət wə zorluⱪ tolƣandur eƣizliriƣa,
yamanliⱪ wə zəⱨər qaqar tillirida.
Mɵküp turup məⱨəllilərning pinⱨanlirida,
gunaⱨsizlarni ⱪətl ⱪilar tuyuⱪsizla,
tikilgəndur kɵzliri panaⱨsizlarƣa.
Qatⱪalliⱪta mɵküp turƣan xir kəbi ular,
paylap turar tutuxⱪa ajizlarni,
qüxürüp ⱪiltaⱪliriƣa, tutuwalar ularni.
10 Pursət kütər mɵküp turup yamanlar,
qanggiliƣa qüxər ularning panaⱨsizlar.
11 Dər yamanlar kɵngülliridə: “Untup ⱪaldi Huda bizni,
nəzər salmaydu ⱨərgiz bizgə, yumuwalƣandur kɵzlirini.”
 
12 Ɵtünəy i Huda, jazaliƣaysən yamanlarni,
i Pərwərdigar, untumiƣaysən biqarilərni.
13 Neqün yamanlar kɵzgə ilmas i Huda seni,
neqün kɵngülliridə dər: “Jazalimaydu Huda meni.”
14 Bilimiz, kɵrüp turisən bularni,
ularning zəⱨərhəndə, zulumliriƣa
taxlap turuwatisən nəziringni,
alisən yamanlarni ⱨaman aliⱪiningƣa.
Panaⱨsizlar ɵzlirini tapxurar sanga,
yardəm ⱪilƣuqisən yetim-yesirlarƣa.
15 Sundurƣaysən rəzil wə yamanlarning biləklirini,
rəzillikliri yoⱪalƣuqə jazaliƣaysən ularni.
16 Mənggülük padixaⱨtur Pərwərdigar,
yoⱪilar zeminidin uningƣa etiⱪad ⱪilmiƣanlar.
17 I Pərwərdigar, ⱪulaⱪ salisən ezilgənlərning istəklirigə,
ⱪuwwət berisən ularning yürəklirigə.
Kɵngül bɵlüp turisən du’a-tilawətlirigə.
18 Ⱪoƣdaysən yetim-yesir, ezilgənlərning ⱨəⱪⱪini,
paniy aləmdə ⱨeqkim ⱪorⱪutalmas ularni.


11-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Panaⱨliⱪ tapⱪan tursam Pərwərdigarda,
“ⱪuxⱪaq kəbi uqup kət ɵz teƣingƣa”
degininglar nemisi manga?!
Mana yamanlar tartip yayini,
təⱪ ⱪildi selip oⱪini,
yoxurun atmaⱪqi bolup yahxini.
Nemimu ⱪilalar ⱨəⱪⱪaniy kixi,
buzulsa ⱨəⱪⱪaniyliⱪning ulliri?
 
Pərwərdigarning təhti ərxtidur,
u turar muⱪəddəs dərgaⱨida.
Kɵzitip turar u ⱨəmmə insanlarni,
diⱪⱪət bilən tikilgəndur kɵzliri insanlarƣa.
Pərwərdigar kɵzitər ⱨəⱪⱪaniy wə rəzillərni,
ɵq kɵrər zorawanliⱪⱪa məptunlarni.
Ⱪiziⱪ xamal, ot, günggürt, qoƣlar,
yamanlarning ⱨayatiƣa nesiwə bolar.
Ⱨəⱪⱪaniydur Pərwərdigar, sɵyər ⱨəⱪⱪaniyliⱪni,
pəⱪət kɵngli duruslar kɵrər uning qeⱨrini.


12-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, “xeminit”ta* Xeminit – Səkkiz tarliⱪ saz yaki bir hil nahxa aⱨangi. eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Ⱪutuldurƣin, i Pərwərdigar,
tügəp kətti təⱪwadarlar,
ⱪalmidi sanga sadiⱪ insanlar.
Yalƣan sɵzlər adəmlər bir-birigə,
aƣzi siliⱪ bolsimu rastqilliⱪ yoⱪ ⱪəlbidə.
3-4 Dəydu ular: “Tilimiz bilən ƣalib kelimiz,
ɵzimizningkidur aƣzimiz,
kimmu bolalaytti hojimiz?!”
Pərwərdigar etiwətkəy huxamətqilərning eƣizlirini,
kesiwətkəy ⱨəm poqilarning tillirini.
 
“Mən baray” dəydu Huda:
“zulum tartⱪaq ezilgənlər,
nalə ⱪilƣaq miskinlər,
yətküzəy ularni
təxna bolƣan amanliⱪiƣa.”
Tonurda yəttə ⱪetim tawlanƣan sap kümüx kəbi,
qin sɵzlərdur Pərwərdigarning sɵzliri.
I Pərwərdigar, ⱪoƣdiƣaysən miskinlərni,
mənggü ⱪoƣdiƣaysən bu dəwrdikilərdin bizni.
Təriplixip pəs ixlarni insanlar,
ƣadiyip yürüxidu ətrapimizda yamanlar.

*^
Xeminit – Səkkiz tarliⱪ saz yaki bir hil nahxa aⱨangi.13-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
I Pərwərdigar, untarsənmu mənggü meni?
Yoxurarsən ⱪaqanƣiqə məndin yüzüngni?
Ⱨəsrət yutup ɵtərmən, ⱪaqanƣiqə əndixidə,
düxminim dəssəp turar ⱪaqanƣiqə yəlkəmgə?
I Igəm Pərwərdigar, jawab bərgin nəziringni selip manga,
nurlandurƣin kɵzlirimni, bolmisa ketərmən mənggülük uyⱪuƣa.
Əgər kɵzlirim yumulsa hux bolar rəⱪiblirim,
“mən uningdin ƣalib kəldim” deyixər düxmənlirim.
Tayinip kəldim mən mənggülük muⱨəbbitinggə,
nijatingdin tolup taxsun xadliⱪ ⱪəlbimgə.
Iltipat əyligəq sən manga,
i Pərwərdigar, munajat oⱪuymən sanga.


14-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Əhməⱪlər kɵngülliridə deyixər “yoⱪtur Huda”.
Yirginqlik, rəzil bolup ⱪilmixliri,
mangmiƣandur ularning birsimu toƣra yolda.
Pərwərdigar ərxtin insanƣa selip nəzər,
Hudani izdigüqi aⱪil adəm izdər.
Azƣundur ⱨəmmisi, birdək buzulƣan,
birimu yoⱪtur ⱨətta toƣra yolda mangƣan.
 
Qüxənməsmu əjəba ⱪilmixlirini pasiⱪlar?!
Ular mening həlⱪimni nan yigəndək yəp yutar,
Pərwərdigarƣa ibadət ⱪilmas əsla ular.
Ⱨəⱪⱪaniylar bilən birgə bolƣaq Huda,
əhməⱪlərni wəⱨimə basmaⱪta mana.
Yoⱪatmaⱪqimusilər arzulirini ezilgənlərning?!
Əmma Pərwərdigar panaⱨidur ularning.
 
Isra’illarƣa nijatliⱪ Si’ondin qiⱪip kəlsə idi!
Pərwərdigar ⱨɵrlükkə qiⱪarƣinida zulumdiki həlⱪini,
xadlinar Isra’illar – sɵyünər Yaⱪup əwladi.


15-munajat

Dawut yazƣan munajat
 
I Pərwərdigar, kim kirələr muⱪəddəs qediringƣa,
kim sanga ibadət ⱪilalar muⱪəddəs Si’on teƣingda?
Ibadət ⱪilalar u yərdə:
toƣra yolda mangidiƣanlar,
ⱨəⱪⱪaniy ix ⱪilidiƣanlar,
ⱨəⱪiⱪətni qin dilidin sɵzləydiƣanlar,
baxⱪilarƣa ⱪara qaplimaydiƣanlar,
dostiƣa yamanliⱪ ⱪilmaydiƣanlar,
ⱪoxnisiƣa ⱨaⱪarət ⱪilmaydiƣanlar.
Pəskəxlərdin yirginidiƣanlar,
təⱪwadarlarni ⱨɵrmətləydiƣanlar,
ziyan tartsimu wədisidə turidiƣanlar.
Jazaniƣa pul ⱪərz bərməydiƣanlar,
para yəp bigunaⱨⱪa ziyan salmaydiƣanlar,
mənggü təwrənməstur mana bular.


16-munajat

 
Ɵzüng meni saⱪliƣin Huda,
qünki səndin taparmən panaⱨ.
Dedim mən Pərwərdigarƣa:
“Igəmdursən, bəhtim yoⱪtur səndin baxⱪa.”
Aliyjanabtur zemindiki təⱪwadar həlⱪing,
barliⱪ huxalliⱪimdur ular mening.
Kimki qoⱪunmaⱪ bolsa ƣəyriy ilaⱨlarƣa,
axar uning dərdliri ⱪəwətla.
Ⱪurbanliⱪ ⱪilmasmən atap ularƣa,
almasmən namlirini ⱨətta tilimƣa.
 
i Pərwərdigar, keləqikim ⱪolungdidur.
Esil riziⱪliring manga təⱪdim ⱪilinƣandur,
sən ata ⱪilƣan güzəl bəhtim bayliⱪimdur.
 
Ⱨəmdusana eytimən nəsiⱨətqim Pərwərdigarƣa,
keqidimu toƣra yolni kɵrsitər ⱪəlbim manga.
Pərwərdigarni tutarmən ⱨər da’im yadimda,
ong yenimda bolƣaq u təwrənməsmən pəⱪətla.
Xunga roⱨim xadliⱪta, huxalliⱪ bar ⱪəlbimdə,
bihətərlik-amanliⱪ bərding mening tenimgə.
10 Bilimən, taxlap ⱪoymaysən meni gɵr iqigə,
yol ⱪoymaysən təⱪwadaringning tenining qirixigə.
11 Kɵrsitip berisən ⱨayatliⱪ yolini manga,
huxalliⱪ tolup taxⱪandur ⱨuzurungƣa,
mənggülük xadliⱪ bardur ong ⱪolungda.

*^
Miⱪtam – Bu sɵzning mənisi eniⱪ əməs bolup, tax tahtiƣa oyulup yezilƣan munajatlirini kɵrsitixi mumkin.

5
Nesiwəm – Ibraⱨim pəyƣəmbərning nəwrisi Yaⱪupning on ikki oƣli bolƣan bolup, Huda ularning əwladliriƣa yər-zemin ata ⱪilƣan. Pəⱪət Lawiy degən oƣlining əwladliriƣa yər-zemin bəlgiləp bərmigən. Qünki Huda Lawiylarni ɵzigə roⱨaniyliⱪ hizmitini ⱪilixⱪa talliwalƣan wə ularƣa “mən ɵzüm silərning nesiwənglar bolimən” degən.17-munajat

Dawutning du’asi
 
I Pərwərdigar,
ⱪulaⱪ salƣin sanga ⱪilƣan dəwayimƣa,
etibar ⱪilƣin mening nalə-pəryadimƣa,
kɵngül ⱪoyƣin qin, səmimiy du’ayimƣa.
“Gunaⱨsiz” dəp aⱪliƣin meni,
qünki, kɵzüng kɵrər adilliⱪni.
Sinap mening ⱪəlbimni,
kɵzitip keqidə hiyalimni,
təkxürüp baⱪⱪan bolsangmu meni,
tapalmiding ⱨeqbir nuⱪsanni.
Qing yumay, dəp oylidim aƣzimni.
Əla bilip sening təlimliringni,
zorawanlarning yolidin tarttim ɵzümni,
yuⱪturmidim yamanlarning ⱪilmixlirini.
Izingdin mangdim mən ⱪədəm elip,
xunga kətmidi putlirim teyilip.
 
I Igəm, iltija ⱪildim sanga,
jawab bərgəqkə sən manga.
Berip manga diⱪⱪitingni,
tingxiƣin sɵzlirimni.
Manga bəhx ətkin mənggülük muⱨəbbitingni,
i ɵzünggə tayanƣanlarning nijatkari,
ⱨujumƣa ⱪalƣanlarning ⱪudrətlik ⱪutⱪuzƣuqisi.
8-9 Kɵz ⱪariquⱪungdək asriƣin meni,
meni ⱨalak ⱪilmaⱪqi bolƣan rəzillərdin.
Ⱪanatliring astiƣa yoxurƣin meni,
ⱪorxiwalƣan əxəddiy düxmənlirimdin.
10 Taxtək ⱪattiⱪtur ularning baƣirliri,
qong sɵzləydu ⱨəm eƣizliri.
11 Peyimƣa qüxüp ⱪorxawƣa aldi meni,
almaⱪ bolup ular mening jenimni.
12 Ular ohxar bɵktürmidə turƣan yax xirlarƣa,
owƣa ⱨerismən xir kəbi oljisini talaxⱪa.
 
13 Ɵtünəy Huda, aldini tosup ularning,
ⱪiliqing bilən tiz püktürüp ularni,
ⱪutⱪuzƣin rəzillərdin jenimni.
14 I Pərwərdigar, ⱪutⱪuz meni ɵz ⱪolung bilən
bu paniy dunyadiki rəzillərdin.
Pəⱪət muxu dunyadidur ularning nesiwisi,
nemətliring bilən toyar ularning ⱪorsiⱪi.
Pərzəntliri bilən ⱪana’ət tapar kɵngülliri,
baliliriƣa ⱪaldurar ular mal-mülkini.
15 Ⱨəⱪⱪaniyliⱪim bilən yüzüngni kɵrərmən,
oyƣanƣinimda didaringƣa ⱪanarmən.


18-munajat

Bu Pərwərdigarning ⱪuli Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan. Pərwərdigar Dawutni barliⱪ düxmənliri wə padixaⱨ Sa’ulning ⱪolidin ⱪutⱪuzƣan küni Dawut bu munajatni Pərwərdigarƣa oⱪuƣan.
 
Küq-madarim Pərwərdigar sɵyimən seni.
Ⱪoram texim, ⱪorƣinim, nijatkarim Pərwərdigardur,
manga panaⱨ bolidiƣan gigant teƣim, baxpanaⱨim,
ⱪalⱪinim, yengilməs ⱪutⱪuzƣuqim Hudayimdur.
Iltija ⱪilsam mədⱨiyələr igisi Pərwərdigarƣa,
düxmənlirim ⱪolliridin ⱪutⱪuzilarmən xundila.
Ɵlüm asarətliri qirmidi meni,
ⱨalakət dolⱪunliri qümkidi meni.
Gɵristan tanilirida baƣlandim,
ɵlüm tuzaⱪliriƣa duq kəldim.
Eƣir külpət ara iltija ⱪildim Pərwərdigarƣa,
yardəm tələp ⱪildim pəryad kɵtürüp Hudayimƣa.
Awazimni anglidi Pərwərdigar dərgaⱨida,
aⱨuzarim yetip bardi uning ⱪuliⱪiƣa.
Xu qaƣ zemin silkinip, yər təwridi,
taƣlarning uli titrəp, midirlidi,
qünki Huda dərƣəzəpkə kəlgənidi.
Qiⱪti Hudaning burnidin is-tütəklər,
etildi Hudaning aƣzidin ot-lawilar,
lawuldap küyətti ⱨətta ⱪipⱪizil qoƣlar.
Kɵkni yerip yər taman qüxkəndə Huda,
turatti ⱪara bulutlar ayiƣining astida.
pərwaz ⱪildi xamalning ⱪanatlirida.
11 Yepinqa ⱪilƣanidi u ⱪarangƣuluⱪni,
ⱪoyuⱪ, ⱪara bulutlar ⱪorxap turatti uni.
12 Yorutⱪanidi aldini parlaⱪ nuri,
yaƣdurup mɵldür wə ⱪipⱪizil qoƣlarni,
parqilidi ⱪapⱪara bulutlarni.
13 Pərwərdigarning awazi güldürləp asmanda
yangritip awazini uluƣ Huda,
yaƣdurdi mɵldür wə ⱪipⱪizil qoƣlar.
14 Tarⱪitiwətti Huda düxmənlirini, yaƣdurup oⱪlirini,
qaⱪmaⱪlar qaⱪturup tiripirən ⱪilip ularni.
15 I Pərwərdigar, tənbiⱨingdin,
ⱪəⱨrlik tiniⱪingning zərbisidin,
kɵrünüp ⱪaldi dengizning tegi,
eqilip ⱪaldi zeminning uli.
16 Pərwərdigar kɵktin sunup ⱪolini,
qongⱪur sulardin tartip aldi meni.
17 Ⱪutⱪuzdi meni wəⱨxiy düxminimdin,
manga ɵq bolƣanlardin,
qünki ular küqlük idi məndin.
18 Apətlik künlirimdə ⱨujum ⱪildi ular manga,
Pərwərdigar yar-yɵlikim boldi əmma.
19 U məndin hursən bolƣaq nijatliⱪ bərdi manga,
elip qiⱪti meni ⱨəm bihətər jayƣa.
20 Ⱨəⱪⱪaniyliⱪim üqün yahxiliⱪ ⱪildi Huda,
ⱪolumning pakliⱪidin in’am bərdi manga.
21 Qünki mengip kəldim Pərwərdigarning yolida,
rəzillik ⱪilip, asiyliⱪ ⱪilmidim Hudayimƣa.
22 Kɵz aldimda boldi da’im uning barliⱪ ⱨɵkümliri,
bir yaⱪⱪa ⱪayrip ⱪoymidim ⱨəm uning pərmanlirini.
23 Uning aldida ƣubarsiz boldum,
ɵzümni gunaⱨ ⱪilixtin saⱪlidim.
24 Ⱪolum pak, ɵzüm ⱨəⱪⱪaniy bolƣaqⱪa,
Pərwərdigar in’am bərdi manga.
 
25 Wapadarlarƣa kɵrsitisən wapadarliⱪingni,
ⱨəⱪⱪaniy adəmlərgə ⱨəⱪⱪaniyliⱪingni.
26 Pakliⱪingni kɵrsitisən pak adəmlərgə,
layiⱪida jawab ⱪayturisən niyiti əgrilərgə.
27 Ⱪutⱪuzisən qarisizlarni,
yərgə urisən ⱨakawurlarni.
28 Pərwərdigar, ⱨayatliⱪ qiriƣimni yaⱪⱪuqisən,
Ilaⱨim, zulmitimni yoruⱪluⱪⱪa aylandurisən.
29 Sanga tayinip, düxmən ⱪoxuniƣa ⱨujum ⱪilalaymən,
i Igəm, yardimingdə sepillardin bɵsüp ɵtələymən.
 
30 Hudaning yoli mukəmməl yoldur,
uning eytⱪan sɵzliri ⱨəⱪiⱪəttur.
Panaⱨ izdigüqilərgə Huda bir ⱪalⱪandur.
31 “Mənggü bar bolƣuqi”din baxⱪa kimdur Huda?!
Igimizdin baxⱪa kim bolar ⱪoram taxtək baxpanaⱨ?
32 Hudadur belimni ⱪudritidə baƣliƣuqi,
yolumni əyib-nuⱪsansiz ⱪilƣuqi.
33 Keyikningkidək yügürük ⱪilip u putlirimni,
egiz taƣlarda ⱨəm məzmut turƣuzdi meni.
34 Ⱪollirimni ɵgətti u jəng ⱪilixⱪa,
biləklirimni tuq oⱪyani tartixⱪa.
 
35 I Igəm, bərding manga nijatliⱪ ⱪalⱪiningni,
ong ⱪolung yɵləp, mulayimliⱪing yüksək ⱪildi meni.
36 Bihətər ⱪilƣaq sən basⱪan ⱨərbir ⱪədimimni,
teyilmastin mengip yürimən yollirimni.
37 Ⱪoƣlap yürüp tutuwaldim düxmənlirimni,
ⱪaytmidim kəynimgə yoⱪatmastin ularni.
38 Mən ularni yanjiwəttim, turalmas ⱪayta,
yiⱪildi ular putlirimning astiƣa.
39 Jənggə baƣliding küq-ⱪudrət bilən belimni,
bax əgdürdüng putlirimƣa manga ⱨujum ⱪilƣanlarni.
40 Qekinixkə məjbur ⱪilding rəⱪiblirimni,
yoⱪattim manga ɵq bolƣanlarni.
41 Ular pəryad kɵtərsimu qiⱪmidi ⱪutⱪuzidiƣanlar,
nalə ⱪilip yalwursimu jawab bərmidi Pərwərdigar.
42 Eziwəttim ularni xamalda uqⱪan tozandək,
qəyliwəttim ularni koqidiki patⱪaⱪtək.
43 Həlⱪ bilən ⱪarxilixxtin mustəsna ⱪilding meni.
Bax ⱪilƣaniding meni yat əllərgə,
ⱪilmaⱪta ular mening hizmitimni.
44 Awazimni anglax bilən boysunar ular manga,
təslim bolidu yat əllər xümxiyip aldimda.
45 Jasaritini yoⱪatⱪan yat əllər,
titrigən ⱨalda ⱪorƣanliridin qiⱪixar.
 
46 Ⱨayattur Pərwərdigar!
U ⱪoram teximƣa eytilsun ⱨəmdusana,
uluƣlansun nijatkarim bolƣan Huda!
47 Hudadur ⱪisas elip bərgüqi manga,
boysundurƣuqidur həlⱪlərni ⱪol astimƣa.
 
48 Ⱪutⱪuzdung meni düxmənlirimdin,
üstün ⱪilding manga ⱨujum ⱪilƣanlardin,
ⱪutuldurdung ⱨəm zorawanlardin.
49 I Pərwərdigar, sanga rəⱨmət eytimən yatlar aldida,
mədⱨiyə küyi oⱪuymən namingƣa.
 
50 Pərwərdigar erixtürər ɵzi tikligən padixaⱨni uluƣ ƣəlibigə,
u beƣixlar mənggülük muⱨəbbitini ɵzi talliƣan padixaⱨⱪa –
ta əbəd Dawut wə uning əwladliriƣa.

*10
Kerub – Pərixtigə ohxaydiƣan, ərxtə yaxaydiƣan intayin küqlük bir hil ⱪanatliⱪ məhluⱪ. Huda “kerubⱪa minip uqti” degənlik, bir hil ohxitix bolup, Hudaning pərixtilirining uning hizmitidə bolidiƣanliⱪini kɵrsitidu.19-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Ərx jakarlar Hudaning xan-xəripini,
asman namayan ⱪilar uning ijadini.
Tohtimastin sɵzlixər ular ⱨər kün,
təriplixər Hudani keqə wə tün.
Ixlətmigən bolsimu gərqə ular tillirini,
qiⱪarmiƣan bolsimu gərqə ular ünlirini.
Tiwixliri yeyilip kətkən tamam yər yüzigə,
həwiri yetip barƣandur jaⱨanning qətlirigə.
 
ⱪuyax üqün bir qedir tikkəndur Huda asmanƣa,
qiⱪar undin ⱪuyax ohxap toyi bolƣan oƣulƣa.
Xadlinar u ohxap goya yügürüxkə qiⱪⱪan palwanƣa.
Ɵrlisə u asmanning bir qetidin,
barar qɵrgüləp yənə bir qetigiqə,
ⱪaqalmas ⱨeq nərsə uning ⱨararitidin.
 
Mukəmməldur Pərwərdigarning təlimliri,
yengilar u insan wujudini,
ixənqliktur Pərwərdigarning pərzliri,
dana ⱪilar nadanlarni.
Toƣridur Pərwərdigarning kɵrsətmiliri,
xadlandurar ⱪəlblərni.
Oquⱪtur Pərwərdigarning əmrliri,
roxən ⱪilar kɵzlərni.
Pakliⱪtur ihlas ⱪilix Pərwərdigarƣa,
ihlasmənlik dawamlixar əbədiygə.
Bərⱨəⱪtur Pərwərdigarning ⱨɵkümliri,
adilliⱪ singgəndur ularning ⱨərbirigə.
10 Ⱪimməttur ular altundin, ⱨətta barqə sap altundin,
xerindur ⱨəsəldin, ⱨətta ⱨərə kɵnikidin tamqiƣan ⱨəsəldin.
11 Xundaⱪla agaⱨlandurar mən bəndəngni,
qing turƣuqi bularda alar katta in’amini.
 
12 Kim bilip yetəlisun ɵzi ⱪilƣan hataliⱪlirini,
bilməy ⱪilƣan gunaⱨlirimdin pakliƣin meni.
13 Saⱪliƣaysən bəndəngni bilip gunaⱨ ⱪilixtin,
ⱨɵkümranliⱪ ⱪilmiƣay gunaⱨ mening üstümdin.
Əyibsiz bolurmən mən xundila,
saⱪlinimən ⱪilixtin eƣir gunaⱨ.
14 I Pərwərdigar, ⱪoram texim wə nijatkarim,
hux ⱪilƣay seni sɵzlirim wə hiyallirim.


20-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Külpəttə ⱪalƣiningda Pərwərdigar jawab bərgəy nidayingƣa,
yaⱪupni yetəkligən Huda saⱪliƣay seni ɵz panaⱨida.
Yardəm bərgəy muⱪəddəs ibadəthanidin,
yɵligəy seni Si’ondin.
Hudaning yadida bolƣay atiƣan ⱨədiyəliring,
ⱪobul ⱪilinƣay ⱨuzurida kɵydürmə ⱪurbanliⱪliring.
Selaⱨ
Əməlgə axurƣay armanliringni,
ijabət ⱪilƣay kɵnglünggə pükkənliringni.
Erixtürgən ƣəlibəng üqün quⱪan salimiz xadliⱪta,
tikləp ƣəlibə tuƣimizni igimizning namida.
U barliⱪ iltijaliringni kəltürgəy bəja.
 
Bildimki, ɵzi talliƣan padixaⱨni ⱪutⱪuzar Huda,
muⱪəddəs ərx’əladin jawab berip uningƣa,
zor ƣəlibə ata ⱪilar ⱪudrətlik ong ⱪolida.
Bəzilər ixinər jəng ⱨarwiliriƣa, bəziliri atliriƣa,
əmma biz ixinimiz Pərwərdigarimizƣa.
Yiⱪildi ular ⱨalak bolup,
ⱪəddimizni rusliduⱪ biz tik turup.
I Pərwərdigar, ƣəlibə ata ⱪilƣin padixaⱨⱪa,
jawab bərgəysən iltija ⱪilƣinimizda.


21-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
huxaldur u erixtürgən ƣəlibəngdin.
Sən əməlgə axurdung istəklirini,
rət ⱪilmiding soriƣan tiləklirini.
Selaⱨ
Mol bərikətlər ata ⱪilding uningƣa,
sap altundin taj kiydürdüng bexiƣa.
Ɵmür bərding ɵmür tilisə,
ⱨayatini uzartting mənggügə.
Zor xɵⱨrətkə erixtürdi sən in’am ⱪilƣan ƣəlibə,
bəⱨəywət xərəp ⱪuqti u sening ⱨimmitingdə.
Mənggülük bərikət ata ⱪilip uningƣa,
ⱨuzurungda qɵmdürisən uni xadliⱪⱪa.
Bərⱨəⱪ, padixaⱨ ixənq baƣlar Pərwərdigarƣa,
uluƣ Hudaning muⱨəbbitidə təwrənməs əsla.
Əsir elip barliⱪ düxmənliringni,
ong ⱪolungda tutarsən sanga ɵq bolƣanlarni.
Tonurdiki qoƣlar kəbi kɵyər ular,
namayan ⱪilƣiningda ⱪəⱨringni,
yalmap ketər ot yalⱪuni –
ƣəzəpliring yutar ularni.
10 Yoⱪitarsən yər yüzidin ularning əwladlirini,
ⱪurutarsən insaniyət dunyasidin nəslini.
11 Yamanliⱪ ⱪilixⱪa urunsimu ular sanga,
oylap qiⱪsimu ⱨəm ⱨiylə-mikir,
əmma əməlgə axuralmas pəⱪətla.
12 Qekindürisən ularni,
yüzlirigə bətligəndə oⱪyayingni.
13 I Pərwərdigar kɵrsətkəysən ⱪudritingni,
nahxa eytip mədⱨiyələyli ƣəlibiliringni.

*1
Bu munajatta tilƣa elinƣan “padixaⱨ” əməliyəttə Dawut padixaⱨning ɵzi bolup, Hudaƣa bolƣan minnətdarliⱪini wə Hudaning ⱪudritini üqinqi xəhsning tili bilən bayan ⱪilƣan.22-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, “tang səⱨərdiki qixi jərən” degən aⱨangda eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Aⱨ Hudayim, Hudayim taxliwətting neqün meni?
Ⱪutⱪuzmastin, neqün yiraⱪ taxlap kətting meni?
Anglimaysən neqün mening nalə-pəryadimni.
I Rəbbim, bərmiding ⱨeqbir jawab nalə ⱪilsam künboyi,
aⱨ urup, yardəm sorap tapmasmən ⱨeqbir aram keqiliri.
Lekin sən xübⱨisizki, muⱪəddəstursən,
Isra’illarning mədⱨiyəsini təht ⱪilip olturƣuqisən.
Əjdadlirimiz baƣliƣandur sanga ixənqisini,
baƣlidi sanga ixənqisini, ⱪutuldurdung ularni.
Nalə-zar ⱪilip Rəbbim sanga aman ⱪaldi ular,
sanga ixənq ⱪilƣanliⱪtin uyatta ⱪalmidi ular.
 
Əmma, mən insan əməs bəlki ⱪurt kəbi,
insanlar arisida har wə zəbundurmən,
awam həlⱪ arisida kəmsitilgəndurmən.
Kɵrgənlərning ⱨəmmisi mazaⱪ ⱪilar meni.
Deyixər pürüxtürüp eƣizlirini, qayⱪixip baxlirini:
“Pərwərdigarƣa tapxurƣan əməsmidi u ɵzini,
ⱪutⱪuzsun Pərwərdigar əmdi uni.
Əgər Pərwərdigar xadlanƣan bolsa uningdin,
ⱪeni, ⱪutuldurup baⱪsun uni!”
 
Lekin, sən anamning ⱪarnidin tuƣdurdung meni,
əmqəktiki qeƣimdila tayanqim ⱪilƣanidim seni.
10 Mening Hudayim iding mən apiridə bolƣandila,
sanga tapxurulƣanidim ⱪorsaⱪtiki qeƣimdila.
11 Kətmigin taxlap meni yiraⱪⱪa,
kəlməktə külpətlər ⱪistap meni,
yardəm ⱪilmas ⱨeqkim manga.
baxanning küqlük buⱪiliri oriwaldi ətrapimni.
13 Olja talixip ⱨɵrkiriwatⱪan xirdək ular goya,
eƣizlirini yoƣan aqti hiris ⱪilixip manga.
14 Goya sudək tɵkülüp məndin kətti ⱪudritim,
ügüliridin ajrap kətti ustihanlirim,
goya xam bolup iqimdə eridi yürikim,
ümidsizliktin yoⱪaldi jasaritim.
15 Ⱪuridi küq-madarim ohxap sapal parqisiƣa,
qaplixip ⱪaldi tilim tangliyimƣa,
ⱪoydung meni ɵlüm topisiƣa.
16 Ⱪorxawƣa aldi meni bir top rəzillər,
ətrapimni oriwaldi axu itlar,
put-ⱪollirimni təxti ular.
17 Kɵrünüp ⱪaldi sɵngəklirim mana,
ⱨomiyip turmaⱪta u rəzillər manga.
18 Bɵlüxmək üqün ular kiyimlirimni,
qək tartixⱪa taxlidi kɵnglikimni.
 
19 I Pərwərdigar, meni taxlap kətmə yiraⱪⱪa,
mədətkarim Huda tezdin yardəm ⱪilƣin manga.
20 Ⱪiliqtin ⱪutⱪuz mening jenimni,
itlarning qanggilidin ⱪimmətlik ⱨayatimni.
21 Tartiwal meni xirning aƣzidin,
tenimni yawa buⱪilarning münggüzidin.
22 Jakarlaymən namingni ⱪerindaxlirimƣa,
mədⱨiyələymən seni etiⱪadqiliring arisida.
 
23 Əy ihlasmənlər Pərwərdigarƣa, uni mədⱨiyələnglar,
əy Yaⱪupning əwladliri, uningƣa xan-xərəp kəltürünglar,
əy Isra’il əwladliri, uningdin əymininglar.
24 Qünki, u untup ⱪalmidi horlanƣanlarni,
ulardin yirgənmidi ⱨəm yoxurmidi ɵzini,
bəlki, anglidi ularning nidalirini.
25 Mədⱨiyəlirimning ilⱨamidursən büyük jama’ət arisida i Huda,
ada ⱪilay ⱪəsəmlirimni sanga ihlasmənlərning aldida.
26 Ezilgənlər ⱪana’ətlinər nemətlərdin,
Pərwərdigarƣa təlpüngənlər mədⱨiyələr uni,
Huda mənggü yaxnatⱪay silərning ⱪəlbinglarni.
27 Yüzlinər Pərwərdigarƣa, yad etip uni barqə həlⱪlər,
i Pərwərdigar, səjdə ⱪilar aldingda barliⱪ ⱪəbililər.
28 Bərⱨəⱪ, aləmning padixaⱨliⱪi təwədur Pərwərdigarƣa,
u səltənət yürgüzər barliⱪ millət, əllər ara.
29 Səjdə ⱪilar Pərwərdigarƣa dunyadiki gülləngən baylar,
tiz pükər uning aldida ⱨətta gɵr aƣziƣa berip ⱪalƣanlar.
30 Bolur bir əwlad Pərwərdigarning hizmitidə,
igə bolar uqurƣa əwladlar Igəm ⱨəⱪⱪidə.
31 Jakarlinar keyinki əwladlarƣa Hudaning ⱨəⱪⱪaniyliⱪi,
bayan ⱪilinar uning ⱨəⱪⱪaniyliⱪni əməlgə axurƣanliⱪi.

*12
Bu ayəttə “buⱪilar” düxməngə simwol ⱪilinƣan. “Baxan” I’ordan dəryasining xərⱪi təripidiki yər bolup, u yər əyni qaƣda küqlük wə yoƣan buⱪiliri bilən dang qiⱪarƣan.23-munajat

Dawut yazƣan munajat
 
Ⱪoyqimdur Pərwərdigar, baⱪar u meni,
kɵrməsmən xunga mən ⱨeq moⱨtajliⱪni.
Yaylitar u meni yapyexil yaylaⱪlarda,
baxlap barar xildirliƣan sular boyiƣa.
Urƣutar roⱨimni küq-ⱪuwwət berip manga,
xəripi üqün baxlar meni ⱨəⱪⱪaniyət yolida.
Ɵtsəmmu gər ɵlüm sayə taxlap turƣan jilƣilardin,
ɵzüng manga yar bolƣaq ⱪorⱪmasmən hətərlərdin,
ⱨasang bilən tayiⱪing halas ⱪilar təxwixlərdin.
 
Düxmənlirim aldida dastihan selip manga,
bəht xarabim tolup taxar ⱨayat jamimƣa.
Bərⱨəⱪ, xapa’ət wə mənggülük muⱨəbbiting,
ⱨəmraⱨ bolar ɵmürwayət yandixip manga,
mənggü yaxaymən Pərwərdigar ⱨuzurungda.

*5
Bexiƣa yaƣ sürkəx – Əyni zamanda saⱨibhan əziz meⱨmanni kütüwalƣanda uning bexiƣa hux puraⱪliⱪ yaƣ sürkəx bilən qongⱪur ⱨɵrmitini bildürətti.24-munajat

Dawut yazƣan munajat
 
Pərwərdigarƣa təwədur dunya, uningdiki barliⱪ məwjudat,
yər yüzi ⱨəm uningda yaxiƣuqi ⱨəmmə məhluⱪat.
Qünki u dengizlar üstigə ⱪurƣandur jaⱨanni,
qongⱪur sular üstidə mustəⱨkəm ⱪilƣandur uni.
 
Pərwərdigarning Si’on teƣiƣa kimmu qiⱪalar?
Muⱪəddəs ibadəthanisida kimmu ibadət ⱪilalar?
Ibadət ⱪilalar ⱪoli pak, ⱪəlbi sap bolƣan,
sahtiƣa kɵngül bərmigən,
yalƣandin ⱪəsəm iqmigən insan.
Undaⱪ adəmlər Hudadin bəht tapar,
nijatkari Huda təripidin aⱪlinar.
Muxundaⱪ adəmlər təlpünər Hudaƣa,
i Yaⱪup etiⱪad ⱪilƣan Huda,
təlpüngüqilərdur ular jamalingƣa.
Selaⱨ
Eqilinglar əy dərwazilar,
eqilinglar əy əbədiylik ⱪowuⱪlar!
Xəwkətlik padixaⱨ kirip kəlsun.
Bu xanuxəwkətlik padixaⱨ kimdur?
U küqlük, ⱪudrətlik Pərwərdigardur,
u jəng məydanidiki ⱪadir Pərwərdigardur.
Eqilinglar əy dərwazilar,
eqilinglar əy əbədiylik ⱪowuⱪlar!
Xəwkətlik padixaⱨ kirip kəlsun.
10 Bu xanuxəwkətlik padixaⱨ kimdur?
u birdinbir xəwkətlik padixaⱨtur.
Selaⱨ

*10
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar – Bəzi tərjimilərdə “samawi ⱪoxunlarning sərdari bolƣan Pərwərdigar” yaki “pərixtilərning sərdari bolƣan Pərwərdigar” dəp elinƣan.25-munajat

Dawut yazƣan munajat
 
I Pərwərdigar, sanga seƣinip oⱪuymən du’a.
I Ilaⱨim, tayinip kəldim ixinimən sanga,
yərgə ⱪaritip xərməndə ⱪilma meni,
ƣəlibə ⱪilƣuzup üstümdin düxmənlirimni.
Xərməndə bolmas sanga ümid baƣliƣanlar,
xərməndə bolar ha’inliⱪ ⱪilixⱪa urunƣanlar.
I Pərwərdigar, kɵrsətkin manga yolungni,
ɵgətkin manga uningda ⱪandaⱪ mengixni.
Təlim bər manga, ⱨəⱪiⱪiting baxlisun meni,
qünki sən ⱪutⱪuzƣuqi Ilaⱨimsən,
künboyi sanga ümid baƣliƣanmən.
I Pərwərdigar, yadingƣa alƣaysən rəⱨimingni,
əzəldin kɵrsətkən mənggülük muⱨəbbitingni.
I Pərwərdigar, esingdə tutmiƣin
ɵsmürlüktə ɵtküzgən gunaⱨ wə əyiblirimni,
mənggülük muⱨəbbitingdə yad ətkin meni,
kɵrsitip manga meⱨribanliⱪingni.
 
Xapa’ətlik, adildur Pərwərdigar,
xunga toƣra yolƣa baxlinar gunaⱨkarlar.
Kəmtərlərni yetəklər durus yolƣa,
ɵz yolini ɵgitər kiqik pe’illarƣa.
10 Toƣra yolƣa muⱨəbbiti wə sadaⱪiti bilən baxlar,
əⱨdisi wə əmrlirigə ri’ayə ⱪilƣuqilarni Pərwərdigar.
11 I Pərwərdigar, ⱪilip ɵz namingning ⱨɵrmitini,
gunaⱨlirim kɵp bolsimu kəqürüm ⱪilƣin meni.
 
12 Əgər kimki ihlas ⱪilsa Pərwərdigarƣa,
durus yolni ɵgitər uningƣa Huda.
13 Bəht-sa’adət iqidə yaxar u kixi,
zeminiƣa warisliⱪ ⱪilar uning əwladliri.
14 Huda ɵzigə ihlas ⱪilƣanlarni dost tutar,
ularƣa ɵz əⱨdisini eniⱪ tonutar.
15 Tikimən da’im Pərwərdigarƣa kɵzlirimni,
tuzaⱪtin u tartip alar putlirimni.
 
16 Ⱨalimƣa baⱪ i Igəm ⱨimmitingni kɵrsət manga,
yalƣuzdurmən, ⱪaldim azab, külpət ara.
17 Dərd-ələmlər basmaⱪta yürikimni,
xu dərdlərdin ⱪutⱪuzƣin ɵzüng meni.
18 Nəziringdin ɵtküzgin azab wə dərdlirimni,
kəqürgin ɵzüng barliⱪ gunaⱨlirimni.
19 Düxmənlirim nəⱪədər kɵptur, ⱪara,
wəⱨxiylərqə ɵq bolmaⱪta ular manga.
20 Ⱪutⱪuz ⱨəm ⱪoƣdiƣin ⱨayatimni,
xərməndə ⱪilma meni,
baxpanaⱨim bilimən pəⱪət seni.
21 Diyanətlik, durusluⱪ ⱪoƣdiƣay meni,
qünki, sanga baƣlidim ümidimni.
22 I Huda, barliⱪ külpətlərdin ⱪutⱪuzƣin Isra’illarni.


26-munajat

Dawut yazƣan munajat
 
I Pərwərdigar, aⱪliƣin meni,
saⱪlap kəldim diyanitimni,
tayanqim ⱪildim pəⱪət seni.
I Pərwərdigar, sinap kɵr, kɵzət meni,
pakliƣin mening niyət, ⱪəlbimni.
Ayan bolƣaq mənggülük muⱨəbbiting kɵz aldimda,
mengip kəldim sən kɵrsətkən ⱨəⱪiⱪət yolungda.
Xerik əməsmən yalƣanqilarƣa,
arilaxmaymən sahtipəzlərgə.
Yirginimən pasiⱪlardin,
rəzillər bilən bolmaymən birgə.
I Pərwərdigar, pak ⱪəlbtə yuyarmən ⱪollirimni,
aylinarmən andin sening ⱪurbanliⱪ supangni.
Xükür eytay kɵtürüp awazimni,
bayan əyləp sening barliⱪ karamətliringni.
I Pərwərdigar, sɵyimən sən turƣan ibadəthanini,
xəwkiting namayan bolƣan jayni.
Gunaⱨkarlar ⱪatari almiƣin jenimni,
ⱪanhorlar ⱪatari ⱨayatimni.
10 Pariƣa tolup ularning ong ⱪolliri,
suyiⱪəst bilən bulƣanƣandur ⱪolliri.
11 Mən bolsam yoⱪatmidim diyanitimni,
iltipat ⱪilip, ⱪutⱪuz meni.
12 Putlirim turar mening bihətər yərdə,
təripləymən Pərwərdigarni təⱪwadarlar jama’itidə.


27-munajat

Dawut yazƣan munajat
 
Nijatliⱪim wə nurum tursa Pərwərdigar,
mən yənə kimlərdin ⱪorⱪup yaxay?
Ⱨayatimning ⱪorƣini tursa Pərwərdigar,
yənə kimlər aldida titrəp turay?
Rəⱪiblirim, düxmənlirim putlixip qüxti düm,
gɵxümni yemək bolup manga ⱪilƣanda ⱨujum.
Yaw ləxkərliri alsimu meni ⱪorxawƣa,
ⱪorⱪunq bolmas ⱪəlbimdə əsla.
Atlansimu ular manga ⱪarxi jənggə,
təwrənməs ixənqim bardur yənila.
 
Ɵtünimən Pərwərdigardin bir ixni,
eytay yəni istigimni:
“Yaxap bir ɵmür Pərwərdigarning ɵyidə,
ⱪansam uning güzəl ⱨɵsnigə,
təpəkkur ⱪilalisam Igəm ⱨəⱪⱪidə.”
Eƣir künlər kəlginidə beximƣa,
alar u meni sayiwini astiƣa.
Qiⱪirip meni panaⱨlinidiƣan egiz jayƣa,
yoxurup ⱪuyar muⱪəddəs qediriƣa.
Əmdi ⱪəddim kɵtürüldi rəⱪiblirim aldida.
Xadliⱪ bilən alⱪixlap Pərwərdigarni,
ⱪilarmən ⱪurbanliⱪ Hudaning qedirida,
uni küyləymən yangritip nəƣmə-nawa.
 
I Pərwərdigar, angliƣaysən awazimni ⱪilsam nida,
kɵrsətkəysən iltipat jawab berip manga.
“I Pərwərdigar, təlpünimən pəⱪət sanga”
dedim mən, deginingdə “təlpüngin manga”.
Ⱪaqurmiƣin meningdin didaringni,
taxlimiƣin ƣəzipingdə mən ⱪulungni.
Bolup kəlding i Huda, mədətkarim,
tərk ətmə, taxlima meni, nijatkarim.
10 Waz kəqsimu meningdin ata-anam,
ɵz ⱪoyniƣa alar meni Pərwərdigarim.
 
11 I Pərwərdigar, ⱨəⱪ yolungni ɵgət manga,
baxla meni ⱨəⱪⱪaniyət yolungƣa,
qünki bardur düxmənlirim ətrapimda.
12 Taxlap ⱪoyma rəⱪiblirimning məyligə meni,
baxlidi bu sahta guwaⱨqilar manga ⱪarxi ⱨujumni,
xunqə yawuz, zəⱨərdur ularning tilliri.
 
13 Yoⱪitar idim ɵzümni əgər ixənqim bolmisa
kɵrüxkə Pərwərdigarning meⱨribanliⱪini bu dunyada.
14 Təlmürüp kütkin Pərwərdigarni,
dadil bol, jur’ətlik ⱪil yürikingni,
xundaⱪ, təlmürüp kütkin Pərwərdigarni.


28-munajat

>

Dawut yazƣan munajat
 
I Pərwərdigar, iltija ⱪilimən sanga,
i ⱪoram texim, ⱪulaⱪ salmay ⱪoymiƣin manga.
Əgər jim turuwelip bərmisəng jawab,
ⱪalarmən goya gɵrdiki murdiƣa ohxap.
Muⱪəddəs jaying tərəpkə ⱪilip yüzümni,
kɵtürüp turup ⱪolumni, bayan ⱪilsam dərdimni,
angliƣin, sanga ⱪilƣan ɵtünüxümni.
Yamanliⱪ ⱪilƣuqilar, rəzillər ⱪatariƣa,
qüxürüp ⱪoymiƣin meni əsla,
dostanə bolsimu ular ⱪoxniliriƣa,
yamanliⱪ oylar dillirida.
Jazaliƣaysən ularni ⱪilmixliriƣa ⱪarap,
ⱪilƣan yamanliⱪlirini ⱨesablap.
Ⱪayturup bərgin əməllirigə layiⱪ jaza,
ⱪollirining ⱪilƣanlirini sanap.
 
Pərwərdigar wəyran ⱪilar rəzillərni,
əsligə kəltürməs ⱪaytidin ularni.
Qünki ular kɵzgə ilmas Hudaning əjrini,
pisəntigə almas uning yaratⱪanlirini.
Ⱨəmdusana oⱪulsun Pərwərdigarƣa,
ⱪulaⱪ saldi u mening iltijayimƣa.
Ⱪudritim wə ⱪalⱪinimdur Pərwərdigar,
yardimigə erixtim ixənq baƣlap uningƣa.
Xunga mən xadlinip ⱪəlbimdin,
xükür eytarmən uningƣa munajitimda.
Küq-ⱪudritidur Pərwərdigar ɵz həlⱪining,
nijatliⱪ ⱪorƣinidur ɵzi talliƣan padixaⱨning.
I Pərwərdigar, ⱪutⱪuzƣaysən ɵz həlⱪingni,
bərikətlik ⱪilƣaysən ɵzünggə təwə bolƣanlarni,
qopani bolup baⱪⱪaysən mənggü ularni.


29-munajat

Dawut yazƣan munajat
 
Əy pərixtilər, təriplənglar Pərwərdigarni,
təriplənglar uning xan-xəripi wə ⱪudritini.
Təriplənglar Pərwərdigarni munasip uning namiƣa,
səjdə ⱪilinglar parlaⱪ, muⱪəddəs Pərwərdigarƣa.
 
Pərwərdigarning awazi anglinar dengiz-okiyanlarda,
güldürmama güldürlitər xanuxəwkətlik Huda,
uning awazi bipayan sular üstidə yangritip sada.
Pərwərdigarning awazi ⱪudrətliktur,
Pərwərdigarning awazi ⱨəywətliktur.
Jaranglisa Pərwərdigarning awazi sunup ketər kedir dərəhliri,
Jaranglisa Pərwərdigarning awazi mozaydək səkrəp ketər Liwan taƣliri,
Pərwərdigarning awazi qaⱪturar qaⱪmaⱪlarni.
Pərwərdigarning awazi titritər qɵl-jəzirini,
Pərwərdigar zilziligə salar Kadex qɵllükini.
yalingaqlinar ormanlar jaranglisa Pərwərdigarning awazi.
“Ajayip uluƣdur Huda” dəp warⱪirixar,
Pərwərdigarning ibadəthanisida turƣanlar.
10 Topan balasi bolƣanda Pərwərdigar idi ɵz təhtidə,
padixaⱨtur Pərwərdigar, u ⱨɵküm sürər mənggügə.
11 Pərwərdigar küq-ⱪudrət berər ɵz həlⱪigə,
toldurar ularni tinq-amanliⱪ bəhtigə.

*5
Liwan – Qong, süpətlik kedir dərəhliri bilən tonulƣan, Isra’iliyəning ximaliƣa jaylaxⱪan taƣ tizmisidur.

6
Siryon – Liwanning əng egiz taƣ qoⱪⱪisi bolup, u yənə Hərmon teƣi dəpmu atilidu.

9
Tolƣinar dup dərəhliri – bəzi tərjimilərdə “Pərwərdigarning awazidin marallarning ⱪorsiⱪidiki oƣlaⱪliri qüxüp ketər” dəp elinƣan.30-munajat

Muⱪəddəs ibadəthanini Hudaƣa atax murasimida eytix üqün Dawut yazƣan munajat
 
I Pərwərdigar, uluƣlaymən seni,
ɵlüm girdabidin ⱪutⱪuzdung meni.
Meni zangliⱪ ⱪilip külüxkə
ⱪoymiding düxmənlirimni.
I Pərwərdigar, i Ilaⱨim,
nalə ⱪilsam sanga,
xipaliⱪ bərding manga.
Ɵlüklər makanidin neri ⱪilding jenimni,
gɵrgə kirip ketixtin saⱪliding meni.
 
Əy təⱪwadarlar, ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa,
xükür eytinglar uning muⱪəddəs namiƣa.
Ɵtüp ketər ƣəzipi kɵzni yumup aqⱪuqə,
əmma uning xapa’iti ⱨəmraⱨdur adaⱪⱪiqə.
Keqiqə dawam ətsimu gər yiƣa-zarə,
xad-huramliⱪ yetip kelər səⱨərdə.
 
Məƣrurlinip dedim mən ronaⱪ tapⱪan qeƣimda:
“Təwrənməsmən əsla.”
I Pərwərdigar, kɵrsitip manga xapa’itingni,
taƣdək büyük ⱪilding meni.
Əmma boldum alaⱪzadə,
ⱪaqurƣiningda didaringni.
I Pərwərdigar, iltija ⱪilip sanga,
rəⱨim tiləp dedimki Igəm sanga:
Ɵmrüm tügəp, kətsəm ɵlüklər makaniƣa,
nemə paydam tigər sanga?
Jəsitim jakarlap sening wapadarliⱪingni,
oⱪuyalarmu mədⱨiyə sanga?
10 I Pərwərdigar,
kɵrsətkin xəpⱪitingni ⱪulaⱪ selip aⱨimƣa,
i Pərwərdigar, mədətkar bolƣin manga.
 
11 Ussulƣa aylandurup matimimni,
saldurup üstümdin ⱨaza kiyimimni,
baƣliding xadliⱪ kəməri bilən belimni.
12 Xunglaxⱪa wujudum süküt ⱪilmay oⱪusun ⱨəmdusana,
i Pərwərdigar, i Ilaⱨim, xükür eytay mənggü sanga.


31-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
I Pərwərdigar, taparmən səndin panaⱨ,
meni ⱨərgiz xərməndə ⱪilma,
ⱪutⱪuz meni, ⱨəⱪⱪaniysən da’ima.
Ⱪutⱪuz tezdin meni, ⱪulaⱪ selip aⱨimƣa,
panaⱨlinay mən səndə, ⱪoram tax bolƣin manga,
ⱪutⱪuzuxⱪa jenimni ⱪorƣan bolup bərgin manga.
Bərⱨəⱪ, ⱪoram texim, ⱪorƣinimdursən mening,
yetəklə meni ɵzüng, ⱨɵrmiti üqün namingning.
Düxmənlərning tuzaⱪliridin saⱪliƣaysən,
qünki, sən mening baxpanaⱨimdursən.
I Pərwərdigar – wapadar Huda,
tapxurdum roⱨimni ⱪolungƣa,
təyyarsən ɵzüng meni ⱪutⱪuzuxⱪa.
Ɵq kɵrimən butlarƣa qoⱪunidiƣanlarni,
baƣliƣanmən Pərwərdigarƣa ixənqimni.
Mənggülük muⱨəbbiting xad-huram ⱪilar meni,
bərⱨəⱪ, kɵrdüng japalirimni,
bilip yətting azablirimni.
Meni taxlap bərmiding düxmən ⱪoliƣa,
orunlaxturup ⱪoydung bihətər jayƣa.
I Pərwərdigar, ⱪilƣaysən manga rəⱨim,
qünki, mən külpəttə ⱪaldim,
dərd-ələmdin hirələxti kɵzlirim,
ajizlap kətti ⱨəm roⱨim, tenim.
10 Uprimaⱪta ⱨəsrət bilən ⱨayatim,
ƣəm-ⱪayƣuda tügiməktə yillirim,
maƣdurum kətməktə gunaⱨlirim dəstidin,
ⱪurup, ⱪaⱪxal bolmaⱪta ustihan, yiliklirim.
11 Ⱪaldim düxmənlirimning ⱨaⱪaritigə,
ⱨətta ⱪoxnilirimning aⱨanitigə.
Boldum mən tonuxlirimƣa bir wəⱨimə,
ⱪaqar ular koqida meni kɵrsə.
12 Untuldum mən huddi ɵlgən adəmlərdək,
taxlandim bə’əyni sunƣan sapal ⱪaqilardək.
13 Anglidim manga ⱪilƣan tɵⱨmətlərni,
wəⱨimə orap turar ətrapimni.
Məsliⱨətlixər manga ⱪarxi ular,
pilan tüzər almaⱪ bolup jenimni.
14 I Pərwərdigar, tayanqim pəⱪət sən,
dəymən xunga: “Sən mening Hudayimsən.”
15 Ⱨayatim ilkingdidur pəⱪət sening,
qanggilidin ⱪutⱪuz meni düxmənlirimning –
manga ziyankəxlik ⱪilƣuqilarning.
16 Qüxürgin ⱪulungƣa didaringning nurini,
mənggülük muⱨəbbitingdə ⱪutⱪuzƣin meni.
17 I Pərwərdigar, meni ⱨərgiz xərməndə ⱪilma,
qünki mən iltija ⱪildim sanga.
Rəzillər bolƣay xərməndə,
zuwani tutulup barƣay gɵrgə.
18 Ⱨəⱪⱪaniylarƣa kibir kɵrsitip, mazaⱪ ⱪilƣuqilarning,
qaplixip ⱪalƣay yalƣan sɵzligən ləwliri ularning.
19 I Pərwərdigar, sanga ihlas ⱪilƣanlarƣa,
iltipatliring nəⱪədər moldur ularƣa.
Ata ⱪilisən nemətliringni seni panaⱨ tartⱪanlarƣa,
jaⱨan əⱨli – həlⱪi’aləm aldida.
20 Seni panaⱨ ⱪilƣanlarni saⱪlap ⱨuzurungda,
ⱪoƣdaysən insanlarning suyiⱪəstliridin,
elip ularni ɵz panaⱨingƣa,
saⱪlaysən qeⱪimqilarning tilliridin.
21 Ⱨəmdusanalar bolsun Pərwərdigarƣa,
qünki u kɵrsətti manga
ɵzining qəksiz meⱨir-muⱨəbbitini,
xəⱨər ⱪorxawda ⱪalƣanda.
22 Dəkkə-dükkidə degənidim:
“Nəziringdin məⱨrum boldum.”
Lekin sanga nalə ⱪilip yiƣliƣinimda,
ⱪulaⱪ salding pəryadimƣa.
 
23 Əy Pərwərdigarning təⱪwadarliri, sɵyünglar uni,
Pərwərdigar ⱪoƣdar ɵzigə sadiⱪlarni,
əmma ⱪattiⱪ jazalar ⱨakawurlarni.
24 Əy ümidini Pərwərdigarƣa baƣliƣanlar,
ƣəyrətlik bolunglar, jasarətkə tolsun ⱪəlbinglar.


32-munajat

Dawut yazƣan tərbiyəwi munajat
 
Nəⱪədər bəhtlik insanlar-ⱨə,
gunaⱨliri kəqürüm ⱪilinƣanlar,
ita’ətsizliki əpu ⱪilinƣanlar.
Nəⱪədər bəhtlik insanlar-ⱨə,
Huda gunaⱨlirini saⱪit ⱪilƣanlar,
kɵngülliridə ⱨiylə-mikir bolmiƣanlar.
 
Iⱪrar bolmay gunaⱨlirimƣa,
yürdüm künboyi aⱨ urup,
qiridi ustihanlirim azabta.
I Pərwərdigar, keqə-kündüz jazalixing eƣir kəldi manga,
iliklirim ⱪurup kətti, ⱪurup kətkən su kəbi tomuzda.
Selaⱨ
Əmdi iⱪrar ⱪildim gunaⱨlirimni,
tonudum aldingda əskilikimni.
Deginimdə: “Pərwərdigar, iⱪrarmən gunaⱨimƣa”,
halas ⱪilding azabtin meni, kəqürüp gunaⱨlirimni.
Selaⱨ
Xunga du’a ⱪilsun sanga,
təⱪwadarlar pursitining barida.
Dengiz-okyan taxⱪin bolup taxsimu nawada,
xübⱨisizki, taxⱪinliri yetip baralmas ularƣa.
I Pərwərdigar, sən mening panaⱨgaⱨimdursən,
saⱪlaysən külpəttin meni,
yangrar ətrapimda nijatliⱪ nahxiliri.
Selaⱨ
Əⱪil-idrak berip sanga kɵrsitimən yolungni,* Əskərtix: 8-, 9-ayətlər Hudaning eytⱪan biwasitə sɵzliridur.
ⱨalingdin həwər elip ɵgitimən yolumda mengixni.
At yaki ⱪeqirdək angsiz bolma,
ⱪamqa, yügən bolmisa boysunmas ular sanga.
 
10 Dərd-ələmlər kelər yamanlarning bexiƣa,
Pərwərdigarning mənggülük muⱨəbbiti ⱪuqaⱪ aqar uningƣa tayanƣanlarƣa.
11 Əy ⱨəⱪⱪaniylar, Pərwərdigardin hursən bolup xadlininglar,
əy ⱪəlbi paklar, xadliⱪtin alⱪix yangritinglar.

*8
Əskərtix: 8-, 9-ayətlər Hudaning eytⱪan biwasitə sɵzliridur.33-munajat

Əy ⱨəⱪⱪaniylar, Pərwərdigarni küylənglar xadliⱪta,
uni mədⱨiyələx yarixar durus yolda mangƣanlarƣa.
Lira* Lira – Ⱪədimki bir hil tarliⱪ qalƣu əswab. qelip minnətdarliⱪ bildürünglar Pərwərdigarƣa,
küy qelinglar on tarliⱪ qiltarda atap uningƣa.
Yengi nahxa eytinglar beƣixlap Hudaƣa,
xadliⱪ bilən yangrisun awazinglar,
qekinglar tarini yətküzüp wayiƣa.
Qünki, ⱨəⱪiⱪəttur Pərwərdigarning sɵzliri,
sadaⱪətliktur uning barliⱪ ixliri.
U sɵyər ⱨəⱪⱪaniyət wə adalətni,
toldurƣandur zeminƣa mənggülük muⱨəbbitini.
Yaraldi asman Pərwərdigarning buyruⱪida,
yultuzlar uning nəpəs tiniⱪida.
Qək-qegra bekitti u okyanlarƣa,
saⱪliƣandur u sularni ambarlirida.
Əymənsun Pərwərdigardin jimi məhluⱪatlar,
ⱪorⱪsun uningdin dunyadiki barliⱪ insanlar.
Qünki Huda “bar bolsun” desə bar boldi,
əmridin yoⱪ nərsilər apiridə boldi.
10 Bikar ⱪilar Pərwərdigar hudasizlarning ⱪararlirini,
yoⱪ ⱪilar ularning kɵngligə pükkən məⱪsətlirini.
11 Əmma mənggülüktur Pərwərdigarning ⱪararliri,
əwladtin-əwladⱪiqə əməlgə axar məⱪsətliri.
Pərwərdigar ɵzigə təwə ⱪilip talliƣan həlⱪ bəhtliktur.
13 Ərxtin nəzər selip Pərwərdigar,
jimiki insanlarni kɵrüp turar.
14 Təhtidə olturup Huda,
nəzər salar insanlarƣa.
15 Huda yaratⱪaq insanlarning yürikini,
bilip turar ularning jimi ixlirini.
 
16 Padixaⱨ ƣalib bolalmas ⱪoxunining büyükliki bilən,
palwan ⱪutⱪuzalmas ɵzini küqtünggürlüki bilən.
17 Əhməⱪliⱪtur ⱪutulimən deyix məƣlubiyəttin at bilən,
ⱪutⱪuzalmas ⱨeqkimni at ⱪara küqi bilən.
18 Bərⱨəⱪ, Hudaning nəziri uningƣa ihlas ⱪilƣanlarda,
uning mənggülük muⱨəbbitigə ümid baƣliƣanlarda.
19 Ⱪutⱪuzidu ularni ɵlümdin,
saⱪlaydu aqarqiliⱪtin.
20 Pərwərdigarni təlmürüp kütimiz,
udur bizning mədətkar, ⱪalⱪinimiz.
21 Xadlinar uningdin ⱪəlbimiz,
qünki, muⱪəddəs Hudaƣa ixənq baƣliduⱪ biz.
22 I Pərwərdigar, ümidimiz səndə,
mənggülük muⱨəbbiting yar bolƣay bizgə.

*2
Lira – Ⱪədimki bir hil tarliⱪ qalƣu əswab.

12
Pərwərdigar – bu ayəttə Hudaning has nami bolup, Ibraniyqə nushida “Yaⱨwəⱨ” dəp elinƣan.34-munajat

Dawut sarang boluwalƣaqⱪa, Abimələk padixaⱨ təripidin ⱪoƣliwetilgən. Dawut uxbu munajatni xu wəⱪələrni əsləp yazƣan.
 
Təripləymən ⱨər da’im Pərwərdigarni,
qüxürməsmən aƣzimdin mədⱨiyələxni.
Qin dilimdin apirin oⱪuymən Pərwərdigarƣa,
anglap buni ajizlar qɵmülər huxalliⱪⱪa.
Mədⱨiyələyli birliktə Pərwərdigarning büyüklükini,
uluƣlayli ⱨəmmimiz uning namini.
Ijabət ⱪilip Pərwərdigar du’ayimni,
ⱨəmmə wəⱨimilərdin halas ⱪildi meni.
 
Nurlinar qeⱨri baⱪsa kim seƣinip Hudaƣa,
yərgə ⱪarap ⱪalmas ularning yüzliri əsla.
Pərwərdigar anglap peⱪirning nidayini,
ⱨəmmə külpətlərdin ⱪutⱪuzdi meni.
Ⱨər tərəptin ⱪoƣdap Hudaning pərixtisi,
ⱪutⱪuzar həwptin Pərwərdigarƣa ihlasmənlərni.
Ⱨes ⱪilƣin wə bilgin Hudaning meⱨribanliⱪini,
xunqilik bəhtlik bolar baxpanaⱨ ⱪilƣanlar uni.
 
Pərwərdigarƣa ihlas ⱪilinglar, əy uning təⱪwadarliri,
uningƣa ihlas ⱪilƣanlarning kəm bolmas ⱨeq nərsisi.
10 Ussuz wə aq ⱪelixi mumkin küqlük arslanlar,
əmma ⱪalmas ⱨeq moⱨtajliⱪta Pərwərdigarƣa ümid baƣliƣanlar.
11 Kelinglar əy balilirim, ⱪulaⱪ selinglar sɵzümgə,
Pərwərdigarƣa ihlas ⱪilixni ɵgitəy silərgə.
12 Kimki istisə ⱨayattin zoⱪlinixni,
bəhtlik yaxap, uzun ɵmür kɵrüxni,
13 tartsun tilini yaman sɵzdin,
qiⱪmisun yalƣan sɵzlər ləwliridin.
14 Yamanliⱪtin bax tartip, ⱪilsun yahxiliⱪ,
izdisun tinq-amanliⱪ.
 
15 Pərwərdigar nəzər salar ⱨəⱪⱪaniylarƣa,
jawab berər ularning nidaliriƣa.
16 Yüz ɵrər Pərwərdigar rəzillərdin,
yoⱪ ⱪilar namlirini yər yüzidin.
17 Ⱪulaⱪ salar Pərwərdigar nalə ⱪilsa ⱨəⱪⱪaniylar,
ularni barliⱪ külpətlərdin ⱪutuldurar.
18 Miskinlərgə yeⱪindur Pərwərdigar,
roⱨi azab qəkkənlərni ⱪutⱪuzar.
 
19 Kɵp bolar ⱨəⱪⱪaniy adəm duq kəlgən ⱪiyinqiliⱪlar,
əmma ulardin halas ⱪilar Pərwərdigar.
20 Aman saⱪlar Huda uning barliⱪ sɵngəklirini,
ⱨətta sunuⱪ ⱪilmas bir tal ustihinini.
21 Ɵlüm elip kelər ɵzlirigə rəzillərning ⱪilmixliri,
jazalinar ɵq kɵrgənlər ⱨəⱪⱪaniylarni.
22 Ⱪutⱪuzar təⱪwadarlirining ⱨayatini Pərwərdigar,
kimki uni panaⱨ ⱪilsa jazadin haliy bolar.


35-munajat

Dawut yazƣan munajat
 
I Pərwərdigar, ⱪarxi qiⱪⱪin manga ⱪarxi qiⱪⱪanlarƣa,
urux ⱪilƣin manga ⱪarxi urux ⱪilƣanlarƣa.
Ⱪalⱪanliringni elip ⱪolungƣa,
yardəm ⱪilƣin kelip yenimƣa.
Aypalta wə nəyzəng bilən tosuwalƣin meni ⱪoƣlap kəlgənlərni,
“Mən sening ⱪutⱪuzƣuqing” dəp manga, riƣbətləndür roⱨimni.
Jenimni almaⱪ bolƣanlar,
xərməndə bolƣay, rəswa bolup.
Manga suyiⱪəst ⱪiliwatⱪanlar,
yansun kəynigə, ⱪara yüz bolup.
Pərwərdigarning pərixtisi ularni yiraⱪ ⱪoƣliwətkəy,
ular goya xamalda uqⱪan samandək tozup kətkəy.
Ⱪoƣliwətkəy ularni Pərwərdigarning pərixtisi,
ⱪarangƣu ⱨəm teyilƣaⱪ bolƣay ularning mangƣan yolliri.
Ular manga tuzaⱪ ⱪurup səwəbsizla,
almaⱪ boldi jenimni kolap ora.
Tuyuⱪsiz bala kəlgəy ularning baxliriƣa,
yɵgixip ⱪalsun ɵzliri ⱪurƣan toriƣa,
ⱨalak bolsun qüxüp ɵzliri koliƣan oriƣa.
Xadlinarmən xunda mən Pərwərdigardin,
bolarmən huxal manga bərgən nijatliⱪidin.
10 Dəymən qin ⱪəlbimdin:
“I Pərwərdigar, təng kelər kimmu sanga?
Ajizlarni küqlüklərdin ⱪutⱪuzƣuqi pəⱪət sənla,
ezilgən, moⱨtajlarni zalimlardin ⱪoƣdaydiƣan yənə sənla.”
 
11 Otturiƣa qiⱪip niyiti yaman guwaⱨqilar,
həwirim yoⱪ ixlarni sorap soraⱪ ⱪilar.
12 Yahxiliⱪimƣa yamanliⱪ ⱪayturup ular,
iq-iqimdin meni azabta ⱪaldurar.
13 Mata kiydim ⱪayƣurup, ular kesəl bolƣanda,
kəmtər bolup roza tuttum, ular üqün ⱪildim du’a,
jawabsiz ⱪaldi lekin du’alirim ⱨər zaman.
14 Ⱪayƣurdum ⱪerindixim yaki dostum üqün azablanƣandək,
məyüsləndim huddi anisi üqün matəm tutⱪan adəmdək.
15 Putlixip ketiwedim huxal bolup olaxti ətrapimƣa,
jəm boluxti ⱨəm manga ⱪarxi qiⱪixⱪa.
Natonux pəs adəmlərmu ⱪoxulup ularƣa,
mazaⱪ ⱪilip, tohtimay zərbə bərdi manga.
16 Nomussizlarqə məshirə ⱪilixip meni,
hiris ⱪilixip, ƣuqurlatti qixlirini.
 
17 I Pərwərdigar, ⱪarap turarsən ⱪaqanƣiqə?
Ⱪutⱪuz meni yawuzlarning zərbisidin,
əziz jenimni ⱪanhor xirning eƣizidin.
18 Təxəkkür eytimən sanga jama’ət aldida,
mədⱨiyələymən seni təⱪwadarlar arisida.
19 Zangliⱪ ⱪilip külmisun manga səwəbsizla rəⱪib bolƣanlar,
kɵzlirini alaytmisun manga səwəbsiz ɵq bolup ⱪalƣanlar.
20 Xübⱨisizki, elip ⱪoymas ular inaⱪliⱪni eƣizliriƣa,
bəlki tüzər xum pilanlar tinq-hatirjəm yaxaydiƣanlarƣa.
21 Warⱪirixar ular manga qong eqip eƣizlirini:
“Way, kɵrduⱪ ɵz kɵzimiz bilən ⱪilmixliringni.”
 
22 I Igəm, kɵrdüng ularni, süküt ⱪilmiƣin,
i Pərwərdigar, məndin yiraⱪlaxmiƣin.
23 Ɵtünəy, qiⱪarƣin manga adil ⱨɵkümüngni,
i Huda, i Igəm ⱪolliƣaysən dəwayimni.
24 I Pərwərdigar, Ilaⱨim adalitingdə aⱪliƣin meni,
məshirə ⱪilip külüxkə yol ⱪoymiƣin düxmənlirimni.
25 Yol ⱪoymiƣin, “arzuyimiz əməlgə axti” deyixkə ularni,
yol ⱪoymiƣin, “biz ahir yutuwalduⱪ uni” dəp mahtinixⱪa ularni.
 
26 Külpitimdin huxal bolƣanlar,
ƣəplət besip xərməndə bolƣay.
Məndin ɵzini üstün tutⱪanlar,
rəswa bolup nomusta ⱪalƣay.
27 Gunaⱨsizliⱪimdin hux bolidiƣanlar,
quⱪan salsun qɵmüp xadliⱪⱪa.
“Ⱪulining amanliⱪidin sɵyüngən Pərwərdigar
uluƣdur” desun ular ⱨər qaƣda.
28 Bayan əylər tilim adalitingni,
künboyi mədⱨiyələymən seni.


36-munajat

Pərwərdigarning bəndisi Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Bir qüxənqə ayan boldi ⱪəlbimgə,
rəzillərning ita’ətsizliki ⱨəⱪⱪidə.
Hudadin ⱪorⱪux yoⱪtur ularning nəziridə.
Ɵzlirini qong tutar ular məƣrurluⱪta,
tonumas gunaⱨlirini ⱨətta,
nəprətlənməs ulardin əsla.
Ⱨiylə-mikir, zəⱨər qiⱪar eƣizliridin,
bax tartidu aⱪilanə, yahxi ixlardin.
Rəzil pilan tüzüxər yatⱪandimu keqiliri,
atⱪandur gunaⱨ yoliƣa ɵzlirini,
ⱨeqⱪaqan rət ⱪilmas yamanliⱪni.
 
I Pərwərdigar, muⱨəbbiting ərx kəbi büyüklüktə,
wapadarliⱪing asman-pələk qəksizlikidə.
I Pərwərdigar,
ⱨəⱪⱪaniyliⱪing ohxar büyük taƣlarƣa,
ⱨɵkümliring dengiz-okyan qongⱪurluⱪiƣa,
ƣəmhorluⱪ ⱪilisən insan ⱨəm ⱨaywanƣa.
Bibaⱨadur mənggülük muⱨəbbiting, i Huda,
panaⱨ tapar insanlar ⱪanatliring sayisida.
Ⱪana’ətlinər ular ɵyüngdiki mol nemətlərdin,
bəⱨrə alar sening ⱨuzurluⱪ dəryaliringdin.
Qünki ɵzüng ⱨayatliⱪ buliⱪisən,
kɵrimiz ⱨəⱪiⱪətni nurung bilən.
10 Ayrilmiƣay mənggülük muⱨəbbiting seni tonuƣanlardin,
ayrilmiƣay adaliting ⱪəlbi paklardin.
11 Dəssimisun meni təkəbburlar,
ⱪoƣlimisun meni rəzillər.
12 Ⱪara mana, ƣulap qüxti yamanliⱪ ⱪilƣuqilar,
yiⱪitildi, əmdi turalmas ular.


37-munajat

Dawut yazƣan munajat
 
Rəzillərdin kɵnglüngni bi’aram ⱪilma,
yamanlarƣa iqingdin ⱨəsət ⱪilma.
Qɵptək ⱪurup ketər ular xunqə tizla,
mamkaptək tozup ketər birdəmdila.
Yahxiliⱪ ⱪil, ixənq baƣla Pərwərdigarƣa,
tinq-aman yaxaysən Huda bərgən zeminda.
Xadliⱪim dəp bilsəng əgər Pərwərdigarni,
u əməlgə axurar ⱪəlbingdiki arzularni.
Amanət ⱪil ixliringni Pərwərdigarƣa,
u yetəkqi bolar sanga, ixən uningƣa.
Tang səⱨərdək yorutar u ⱨəⱪⱪaniyliⱪingni,
qüxtiki ⱪuyax kəbi qaⱪnitar gunaⱨsizliⱪingni.
Səwr bilən süküt ⱪilip kütkin Pərwərdigarni,
bi’aram bolmiƣin ronaⱪ tapⱪan rəzillərdin,
ⱨaram pilani əməlgə axⱪanlardin.
Yanƣin aqqiⱪingdin, basⱪin ƣəzipingni,
bisərəmjan bolma, bi’aramliⱪ elip kelər pəⱪət yamanliⱪni.
 
Zeminidin ⱪoƣlap qiⱪirilidu rəzillik ⱪilƣuqilar,
əmma zeminƣa igə bolidu ümidini Pərwərdigarƣa baƣliƣanlar.
10 Pat yeⱪinda tügəydu rəzillərning künliri,
yoⱪilar makanliridin, izdəpmu tapalmaysən ularni.
11 Lekin kəmtərlik bilən Hudaƣa tayinidiƣanlar,
zeminƣa igə bolup, mol bərikəttin ⱨuzurlinar.
12 Rəzillər ⱪəst ⱪilidu ⱨəⱪⱪaniylarƣa,
qixlirini ƣuqurlitidu, ɵq bolup ularƣa.
13 Əmma Igimiz məshirə ⱪilar rəzillərni,
qünki, u bilər ularning jazalinidiƣanliⱪini.
14 Yiⱪitix üqün biqarə, moⱨtajlarni,
rəzillər tartti oⱪyasining kiriqini.
Ⱪirix üqün durus yolda mangƣanlarni,
ƣilipidin suƣardi ⱪiliqini.
15 Ahiri ularning sundurulup yaliri,
ɵz yürəklirigə sanjilidu ⱪiliqliri.
 
16 Ⱪolidiki az dunyamu ⱨəⱪⱪaniy adəmlərning,
əwzəldur nurƣun bayliⱪliridin rəzillərning.
17 Sundurulidu rəzillərning biləkliri,
Pərwərdigar yɵləp turar ⱨəⱪⱪaniylarni.
18 Pərwərdigar kɵngül bɵlər pak insanlarƣa,
berilgən zemini mənggü ⱪalar ularƣa.
19 Yərgə ⱪarap ⱪalmas ular eƣir künlərdə,
toⱪ yürüydu ⱪəⱨətqiliktə.
20 Biraⱪ ⱨalak bolar rəzillər,
Pərwərdigarning düxmənliri yawa güldək tozup tügər,
is-tütəktək ƣayib bolup, yoⱪap ketər.
21 Ⱪərz elip ⱪayturmaydu rəzillər,
ⱨəⱪⱪaniylar xəpⱪət bilən sahawət ⱪilar.
22 Zeminƣa igə bolar Pərwərdigarning bərikitigə erixkənlər,
zeminidin ⱪoƣlap qiⱪirilar uning lənitigə uqurƣanlar.
 
23 Hursən bolsa bir adəmdin Pərwərdigar,
u uning ⱪədəmlirini məzmut ⱪilar.
24 Yɵləp turƣaqⱪa uni Pərwərdigar,
putlaxsimu yiⱪilmay məzmut turar.
25 Yax idim mən, ⱪeridim əmdi,
kɵrmidim ⱨeq Hudaning ⱨəⱪⱪaniy adəmni taxliwətkənlikini,
uning pərzəntlirining nan tiligənlikini.
26 Xəpⱪətlik bolup u adəm ɵtnə berər,
pərzəntlirimu bərikət elip kelər.
27 Yahxiliⱪ ⱪilƣin, taxla yamanliⱪni,
makan ⱪilisən mənggügə Huda bərgən zeminni.
28 Qünki Pərwərdigar sɵyər adalətni,
taxlimas ɵzining təⱪwadar həlⱪini.
Ta’əbəd ⱪoƣdaydu, saⱪlaydu ularni,
biraⱪ ⱪurutidu rəzillərning nəslini.
29 Ⱨəⱪⱪaniylar igə bolar zeminƣa,
makan tutup mənggü yaxar uningda.
30 Ⱨəⱪⱪaniylarning sɵzliri dana bolur,
ularning ⱨəmmisi adil bolur.
31 Ⱪəlbidin orun alƣaq Hudaning təlimliri,
xunga hata besilmas ⱪədəmliri.
32 Ⱨəⱪⱪaniylarni paylap yürər rəzillər,
ularni ɵltürüxning pəytini izdəp yürər.
33 Pərwərdigar ⱪaldurmas ularni rəzillərning ⱪoliƣa,
ⱨəm ⱪarxi ⱨɵkümmu qiⱪarƣuzmaydu ularƣa.
 
34 Təlmürüp kütkin Pərwərdigarni.
Qing tutⱪin uning yolini,
igə ⱪilar zeminƣa seni.
Kɵrisən rəzillərning zemindin ⱪoƣlap qiⱪirilixini.
35 Kɵrgənmən rəzil, zorawanning ronaⱪ tapⱪinini,
qongⱪur yiltiz tartⱪan bük-baraⱪsan dərəhtək bolƣinini.
36 Əmma ɵtüp kətti u, yoⱪ boldi ⱪara,
uni izdisəmmu tapalmaymən ⱪayta.
37 Pak adəmlərgə baⱪ, küzət duruslarni,
tinqliⱪni sɵygənlərning bolidu istiⱪbali.
38 Biraⱪ, ita’ətsizlər ⱪirilip tügər,
rəzillərning nəsli ⱪurup ketər.
39 Pərwərdigar nijatliⱪ berər ⱨəⱪⱪaniylarƣa,
baxpanaⱨ bolar eƣir künlərdə ularƣa.
40 Ⱪutⱪuzar ularni yardəm ⱪilip Pərwərdigar,
rəzillərdin ⱪutuldurup aman saⱪlar,
qünki ular Pərwərdigardin panaⱨ tapar.


38-munajat

Dawut yazƣan hatirə munajiti
 
I Pərwərdigar,
meni ⱪəⱨring bilən əyiblimə,
manga ƣəzipingdə tərbiyə bərmə.
Kirdi tenimgə oⱪliring,
basti meni ⱪolliring.
Ƣəzipingdin yürək-baƣrim yara boldi,
gunaⱨimdin tenim mening parə boldi.
Ƣərⱪ boldum gunaⱨlirim kəlkünigə,
salmiⱪidin gunaⱨimning pattim yərgə.
Yiringlap sesip kətti jaraⱨitim,
səwəb boldi buningƣa nadanliⱪim.
Bəllirim püküldi ⱪəddim mükqiyip,
künboyi yürimən ⱪayƣuƣa petip.
Aƣrimaⱪta kɵyüp pütün bədinim,
tenimdə ⱪalmidi ⱨeqbir saⱪ yerim.
Tumxuⱪumƣa kelip ⱪaldi jenim mening,
ⱨəsrəttin pəryad ⱪilar ⱪəlbim mening.
 
I Rəbbim, arzulirim ayandur sanga,
aⱨ uruxum yoxurun əməstur sanga.
10 Yürikim jiƣildap ⱨali kətti,
ⱨətta kɵzlirimning nuri kətti.
11 Yar-buradər, tuƣⱪanlirim kesilim səwəbidin,
yiraⱪ ⱪaqti ɵzlirini elip məndin.
12 Tuzaⱪ ⱪurar jenimƣa ⱪəst ⱪilmaⱪqi bolƣanlar,
ular manga ziyankəxlik ⱪilmaⱪ üqün məsliⱨət ⱪurar.
Ⱨiylə-mikir, suyiⱪəst oylar künboyi ular.
13 Ⱨeqnemini anglimaymən gas adəmdək,
ⱨeqbirigə sɵz ⱪilmaymən gaqilardək.
14 Xundaⱪ, ⱪuliⱪi pang adəmdəkmən,
rədiyəgə tili yoⱪ gaqidəkmən.
 
15 I Pərwərdigar, ümidimni baƣlidim sanga,
i Igəm, Ilaⱨim jawab berisən manga.
16 Tiləymən, üstümdin külmisun birawlar,
teyilƣinimda ⱨakawurluⱪ ⱪilƣanlar.
17 Yiⱪilay dəp ⱪaldim i Huda,
azab ⱨəmraⱨdur da’im manga.
18 Iⱪrar ⱪilip gunaⱨimƣa,
puxayman ⱪildim hataliⱪimƣa.
19 Düxmənlirim səgək ⱨəm küqlüktur,
səwəbsizla manga ɵqlər xunqə kɵptur.
20 Yahxiliⱪimⱪa yamanliⱪ ⱪayturƣanlar,
toƣra yolda mangding dəp ⱪarxi qiⱪar.
21 I Pərwərdigar, ɵtünəy meni taxlima,
i Ilaⱨim, meni taxlap kətmə yiraⱪⱪa.
22 I Igəm, nijatkarim,
ⱪilƣin manga tezdin yardəm.


39-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilərning bexi Yidutunƣa tapxurulƣan.
 
Ɵz-ɵzümgə dedim mən mundaⱪ:
“Ⱪalmasliⱪim üqün bolup gunaⱨkar, tartay tilimni,
rəzillərning aldida tikip ⱪoyay eƣizimni.”
Gərqə kerək bolsimu sɵzlixim,
süküt ⱪilip, zuwan sürmidim,
əmma mening exiwərdi azabim.
Zərdab bolup ⱪaynidi baƣrim,
oyliƣanqə kɵydi yürikim.
Ahir bolmay mundaⱪ dedim:
“I Pərwərdigar, qüxinəy ⱨayatning ⱪisⱪiliⱪini,
künlirimning sanaⱪliⱪ ⱪalƣanliⱪini.
Bilip ⱪalay ɵmürning ɵtkünqi ikənlikini.”
 
Bilimən, ⱪilƣansən ɵmrümni nəqqə ƣeriqla,
uzun əməstur ⱨayat yolum sening aldingda,
birla tiniⱪtur insanlarning ɵmri pəⱪətla.
Selaⱨ
Sayidək yoⱪilidu insanlarning əjirliri,
biⱨudidur ularning aldirap-tenəxliri.
Bayliⱪ yiƣar, lekin bilməs ular
bayliⱪlirining kimlərgə ⱪalidiƣanliⱪini.
 
I Pərwərdigar, nemini kütəy əmdi?
Ümidim pəⱪət səndila ⱪaldi.
Saⱪit ⱪilƣin gunaⱨlirimni,
ⱨamaⱪətlərning məshirisigə ⱪoyma meni.
Süküt ⱪilip aqmaymən aƣzimni,
qünki, adildur jazalixing meni.
10 Tohtatⱪaysən əmdi jazalixingni,
kɵtürəlməs tenim ⱪolungning zərbisini.
11 Gunaⱨlirini əyibləp, jazaliƣanda sən insanni,
küyə qüxkəndək yoⱪ ⱪilisən ⱪədirligənlirini.
Bir tiniⱪtur halas insanning ɵmri.
Selaⱨ
12 I Pərwərdigar, ⱪulaⱪ salƣin du’ayimƣa,
kɵngül ⱪoyƣin mening nalə-pəryadimƣa,
süküt ⱪilip turmiƣin kɵz yaxlirimƣa,
qünki bir musapirmən sening aldingda,
ata-bowilirimdək ƣeribmən bu paniy dunyada.
13 Ƣəzəp bilən ⱪarimiƣin manga,
ɵlümdin burun qɵmiləy xadliⱪⱪa.


40-munajat

Səwr-taⱪət ⱪilip küttüm Pərwərdigarni,
ⱪulaⱪ selip anglidi u pəryadimni.
Tartiwaldi u meni ⱨalakət girdabidin,
qiⱪiriwaldi qongⱪur patⱪaⱪ-sazliⱪtin.
Ⱪoram tax üstigə turƣuzup putlirimni,
mustəⱨkəm ⱪildi mening ⱪədəmlirimni.
Pərwərdigar ata ⱪildi manga yengi bir küyni,
Igimizni mədⱨiyələydiƣan munajatni.
Nurƣun adəm kɵrüp uning ⱪudritini,
Pərwərdigarƣa ixənq baƣlap ⱨɵrmətlər uni.
Bəhtliktur ixənq baƣliƣanlar Pərwərdigarƣa,
qoⱪunmiƣanlar sahta ilaⱨlarƣa,
yürmigənlər butpərəslər arisida.
 
I Igimiz Pərwərdigar, xunqə kɵptur mɵjiziliring,
biz üqün ⱪilƣan katta iltipat wə pilanliring.
Sansizdur bayan ⱪilsam əjir wə meⱨnətliring,
yoⱪtur sening ⱨeqbir təngdixing.
Istiməysən ⱪurbanliⱪ yaki ⱨədiyələrni,
istiməysən nə kɵydürmə, nə gunaⱨ ⱪurbanliⱪini.
Anglisun dəp buni aqting ⱪulaⱪlirimni.
Xunga dedim: “Mən kəldim mana,
pütülgəndur mən ⱨəⱪⱪidə muⱪəddəs yazmilarda.
I Ilaⱨim, iradəngni əməlgə axurux huxalliⱪimdur,
təlimliring ⱪəlbimgə qing pütülgəndur.”
Zor jama’ət arisida jakarlidim adalitingni,
i Pərwərdigar, bilisən, yumuwalmaymən aƣzimni.
10 Yoxurup yürmidim ⱪəlbimdə adalitingni,
bayan əylidim wapadarliⱪing ⱨəm nijatliⱪingni.
Pinⱨan tutmidim büyük jama’əttin,
mənggülük muⱨəbbiting wə ⱨəⱪiⱪitingni.
 
11 I Pərwərdigar, ayimiƣin məndin xəpⱪitingni,
mənggülük muⱨəbbiting, ⱨəⱪiⱪiting saⱪliƣay meni.
12 Qirmiwaldi ⱨəddi-ⱨesabsiz külpətlər meni,
kor boldum, gunaⱨlirim tosuwalƣaq kɵz nurumni.
Beximdiki qeqimdin kɵp bolƣaqⱪa gunaⱨlirim,
tərk ətti jismimdin jasaritimni.
13 I Pərwərdigar, ⱪutⱪuz meni yətküzüp iltipatingni,
i Pərwərdigar, tezdin manga bərgin yardimingni.
14 Jenimni almaⱪqi bolƣanlar,
xərməndə bolsun yüzi tɵkülüp.
Japayimdin huxal bolƣanlar,
qekinsun rəswa bolup.
15 Miyiⱪida külgənlər ⱪilip meni məshirə,
əndixə iqidə bolsun xərməndə.
16 Sanga təlpüngüqi barliⱪ kixilər,
səndin huxal bolup xadlansun.
Nijatliⱪingni sɵygənlər ⱨər da’im:
“Pərwərdigar uluƣdur” desun!
17 Bir biqarə, ⱨajətmən ɵzüm,
biraⱪ, meni yad etər igəm.
Mədətkarimsən ⱨəm nijatkarim,
ⱨayal bolma, i Ilaⱨim.


41-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Bəhtliktur ƣeriblarning ⱨalidin həwər alƣuqi,
bexiƣa kün qüxkəndə Pərwərdigar ⱪutⱪuzar uni.
Ⱨayatini saⱪlaydu, ⱪoƣdap uni Pərwərdigar,
Huda ata ⱪilƣan zeminda yaxaydu u bəhtiyar,
rəⱪiblirining məyligə taxlimas uni zinⱨar.
Saⱪsiz bolup, orun tutup yetip ⱪalƣinida,
Pərwərdigar yɵlək bolup, ⱪuwwət berər uningƣa,
xipaliⱪ berər kesəl bolƣan qaƣlirida.
 
Iltija ⱪildim Hudaƣa:
I Pərwərdigar, xəpⱪət ⱪilip manga,
saⱪaytⱪin meni,
gunaⱨ ⱪilip, ⱪarxi qiⱪⱪan bolsammu sanga.
Rəⱨimsiz düxmənlirim ⱪarƣar meni:
“Tezraⱪ ɵlüp u, ɵqsun nami.”
Ulardin birərsi kelip yenimƣa,
yalƣan sɵzlərni eytar manga.
Kɵnglidə toplap mən ⱨəⱪⱪidə ƣəywətni,
yenimdin qiⱪipla yayar ularni halayiⱪⱪa.
Mən ⱨəⱪⱪidə piqirlixar manga ɵqlər,
ziyankəxlik ⱪəstidə mundaⱪ deyixər:
“Yaman kesəl qaplixiptu uningƣa,
yatⱪan ornidin turalmas u əmdi əsla.”
Ⱨətta ɵzüm ixəngən ⱪədinas dostummu
setiwətti meni, ax-tuzumni yəp turupmu.
 
10 I Pərwərdigar, ⱪilip manga xəpⱪitingni,
turƣuzƣaysən ornumdin meni,
xunda ulardin alalaymən əntimni.
11 Ƣəlibə ⱪilƣuzmiding üstümdin düxmənlirimni,
bildim xuningdin, məndin hux ikənlikingni.
12 Diyanətlik bolƣinim üqün yɵlək bolisən manga,
mənggü turƣuzisən meni ⱨuzurungda.
13 Mədⱨiyələr bolƣay Pərwərdigarƣa,
isra’illarni talliƣan Hudaƣa,
mənggüdin-mənggügə! Amin, amin!


2-bɵlək


42-munajat

Koraⱨning əwladliri yazƣan tərbiyəwi munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Qangⱪiƣan keyik təxna bolƣandək eⱪinlarƣa,
təxna boldum sanga, i Huda!
Intizarmən sanga – ⱨayatliⱪ buliⱪi bolƣan birdinbir Huda,* Ⱨayatliⱪ buliⱪi bolƣan birdinbir Huda – bəzi tərjimilərdə “ⱨayat Huda” dəp elinƣan.
ⱪaqanmu kɵrərmən sening qeⱨringni, kirip ⱨuzurungƣa?
Kɵz yaxlirim mən üqün keqə-kündüz boldi ƣiza,
“Ⱪeni Hudaying” deyixər rəⱪiblirim da’im manga.
Kɵnglüm buzulidu ɵtkən künlərni əsliginimdə:
Barattim jama’ət bilən ⱨeyt ɵtküzüxkə,
kixilərni baxlayttim Pərwərdigarning ɵyigə,
mədⱨiyə eytip towlixattuⱪ huxal bolup xu dəmdə.
Əy ⱪəlbim, nemixⱪa xunqə qüxkünsən?!
Əy kɵnglüm, nemixⱪa aram tapmaysən?!
Ümid küt Hudadin, mədⱨiyələymən yənila uni,
 
I Ilaⱨim, ƣəm basti kɵnglümni,
xunga əsləymən seni,
I’ordan zeminida,
Hərmon wə Mizar taƣlirida.
Güldürləp eⱪip qüxkən xarⱪiratmiliringdək,
tohtimay kəlməktə beximƣa külpətliring,
besip ɵtməktə mana üstümdin dolⱪunliring, ɵrkəxliring.
 
Kündüzi kɵrsitər Pərwərdigar mənggülük muⱨəbbitini,
keqisi ata ⱪilar u manga mən eytidiƣan nahxamni,
ⱨayatimning igisi Hudaƣa beƣixliƣan munajatlirimni.
Eytarmən ⱪoram texim Hudaƣa:
Untup ⱪalding neqün meni?
Neqün matəm tutup yürimən,
düxmənlirimning zulumi astida?
10 Ɵtti jenimdin düxmənlirimning tapa-təniliri,
da’im manga: “Ⱪeni Hudaying” deyixliri.
11 Əy ⱪəlbim, nemixⱪa xunqə qüxkünsən?!
Əy kɵnglüm, nemixⱪa aram tapmaysən?!
Ümid küt Hudadin, mədⱨiyələymən yənila uni,

*2
Ⱨayatliⱪ buliⱪi bolƣan birdinbir Huda – bəzi tərjimilərdə “ⱨayat Huda” dəp elinƣan.

5
Hudayim saⱪliƣuqidur xərməndə boluxtin yüzümni – bəzi tərjimilərdə “u mening ilaⱨimdur, u ⱪutⱪuzar meni” dəp elinƣan.

11
Hudayim saⱪliƣuqidur xərməndə boluxtin yüzümni – bəzi tərjimilərdə “u mening Ilaⱨimdur, u ⱪutⱪuzar meni” dəp elinƣan.43-munajat

I Huda, “gunaⱨsiz” dəp aⱪliƣin meni,
ⱪolliƣin sadaⱪətsiz həlⱪⱪə ⱪarxi dəwayimni,
adalətsiz, ⱨiyligərlərdin ⱪutⱪuz meni.
Baxpanaⱨim turup i Huda,
tərk etisən meni nemixⱪa?
Neqün matəm tutup yürimən,
düxmənlirimning zulumi astida?
Qaqⱪin nurungni, kɵrsət ⱨəⱪiⱪitingni,
yetəklisun ular meni muⱪəddəs teƣingƣa,
elip barsun uqrixix jayimizƣa.
Ⱪurbanliⱪ supangƣa barimən xunda,
birdinbir xadliⱪim bolƣan Huda aldiƣa.
Qelip lira ⱨəmdusana eytimən sanga,
mening Ilaⱨim bolƣan i Huda.
Əy ⱪəlbim, nemixⱪa xunqə qüxkünsən?!
Əy kɵnglüm, nemixⱪa aram tapmaysən?!
Ümid küt Hudadin, mədⱨiyələymən yənila uni,

*5
Hudayim saⱪliƣuqidur xərməndə boluxtin yüzümni – bəzi tərjimilərdə “u mening Ilaⱨimdur, u ⱪutⱪuzar meni” dəp elinƣan.44-munajat

Koraⱨning əwladliri yazƣan tərbiyəwi munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
I Huda, ⱪədimki zamanda əjdadlirimizning arisida,
sən kɵrsətkən mɵjizilik ixliringni
angliƣaniduⱪ biz ɵz ⱪuliⱪimizda,
ata-bowilirimiz eytip bərgənidi buni.
Ɵz ⱪolung bilən zeminidin ⱪoƣliwetip yat həlⱪlərni,
ularning yurtiƣa orunlaxturƣaniding ata-bowilirimizni.
Ⱪattiⱪ azablap yat həlⱪlərni,
ronaⱪ tapⱪuzdung əjdadlirimizni.
Alƣan əməs ular zeminini xəmxiri bilən,
ƣəlibigə erixkini yoⱪ ɵz biliki bilən.
Bəlki ularning ƣalib kelixi sən Hudadin,
ong ⱪolung, ⱪudriting, qeⱨringning nuridin,
qünki sɵyündüng sən ulardin.
 
I Huda mening padixaⱨimsən,
Yaⱪup nəsligə ƣəlibə ata ⱪilƣuqisən.
Yardimingdə ⱪoƣliwetimiz düxmənlirimizni,
ⱪudriting bilən qəyliwetimiz bizgə ⱪarxilarni.
Ixənqim yoⱪtur ɵz oⱪyayimƣa,
xəmxirim erixtürəlməs meni utuⱪⱪa.
Ƣəlibə ⱪilƣuzdung rəⱪiblirimiz üstidin bizni,
xərməndə ⱪilding bizdin nəprətləngənlərni.
Ⱨər da’im pəhirlinip təripləymiz seni,
i Huda əbədiy mədⱨiyələymiz namingni.
Selaⱨ
Biraⱪ sən ⱨazir bizni tərk etip, ⱪaldurdung aⱨanətkə,
qiⱪmaysən ⱨətta ⱪoxunlirimiz bilən birgə jənggə.
10 Məƣlup ⱪilding bizni rəⱪiblirimiz aldida,
bizdin nəprətləngənlər bulidi bizni xu ⱨalda.
11 Bizni ⱪoy kəbi tutup bərding boƣuzlaxⱪa ularƣa,
qeqiwətting bizni ⱨəm yat həlⱪlər arisiƣa.
12 Ərzan satting ⱪul ⱪilip ɵz həlⱪingni,
ⱪədir-ⱪimmitimiz payhan boldi setip bizni.
13 Ⱪaldurdung bizni yat əllərning ⱨaⱪaritigə,
ətrapimizdikilərning nəpiriti wə məshirisigə.
14 Yat əllər arisida mazaⱪⱪa ⱪaldurdung bizni,
məshirə ⱪilidu ular qayⱪixip baxlirini.
15-16 Nomusⱪa ⱪalƣanliⱪim turar kɵz aldimda,
xərməndiqilik bardur mening boynumda.
Qünki rəⱪiblər wə ⱪarxi turƣuqilarning
til-aⱨanətliri da’im yetər ⱪuliⱪimƣa.
 
17 Beximizƣa qüxti bularning ⱨəmmisi,
untumiƣan bolsaⱪmu gərqə seni,
yaki buzmiƣan bolsaⱪmu əⱨdəngni.
18-19 Sən nusrət ata ⱪilmay əzding bizni,
harabidə yardəmqisiz ⱪaldurdung həlⱪingni.
Gərqə ⱪaytmiƣan bolsimu səndin kɵnglimiz,
qətnimigən bolsimu yolungdin ⱪədəmlirimiz.
20 Əgər biz Igimizning namini untuƣan bolsaⱪ,
ⱪol kɵtürüp yat ilaⱨⱪa du’a ⱪilƣan bolsaⱪ,
21 Igimiz Pərwərdigar bayⱪimay ⱪalarmidi?
U bilər insan ⱪəlbidiki barliⱪ sirlarni.
22 Sanga bolƣan sadaⱪitimizdin künboyi ⱪirilmaⱪtimiz,
soyulidiƣan ⱪoylarning ⱪatarida bolmaⱪtimiz.
 
23 Oyƣanƣin i Pərwərdigar, uhlap yatisən nemixⱪa?
Taxliwətmigin bizni mənggügə, kəlgin yenimizƣa!
24 Nemixⱪa yoxurisən ɵzüngni,
nemixⱪa kɵrməysən ezilix, külpətlirimizni?
25 Payhan boldi ar-nomusimiz,
miləndi qang-tupraⱪⱪa tenimiz.
26 Kəlgin Huda, bərgin bizgə yardimingni,
mənggülük muⱨəbbitingdə azad ⱪilƣin bizni.


45-munajat

Koraⱨning əwladliri yazƣan muⱨəbbət ⱨəⱪⱪidiki tərbiyəwi munajat bolup, “nelupərlər” degən aⱨangda eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Güzəl bir ix ⱨayajanƣa salƣaq mening ⱪəlbimni,
oⱪumaⱪtimən padixaⱨⱪa atap yazƣan xe’irimni,
tilim sɵzgə maⱨirdur goya bir xa’ir kəbi.
Əng kelixkən adəmsən insanlar arisida,
ləwliringdin tɵkülər xəpⱪətlik sɵzlər,
mənggülük bəht ata ⱪilƣandur Huda sanga.
I baⱨadir padixaⱨ, asⱪin yeningƣa ⱪiliqingni,
ayan ⱪilƣin xəwkiting wə ⱨəywitingni.
Zəpər ⱪuqⱪin ⱨəywət bilən at üstidə,
ⱪoƣdiƣin kəmtərlik, ⱨəⱪiⱪət wə adalətni,
ƣayət zor ixlarni ⱪil ⱪudritingdə.
Ɵtkür oⱪliring sanjilar yürikigə rəⱪibliringning,
düxmənliring yiⱪilar astiƣa ayaƣliringning.
I Huda, sening təhting mənggülüktur,
səltənət ⱨasang, adalət ⱨasisidur.
Ɵq kɵrisən naⱨəⱪqilikni, sɵyisən ⱨəⱪⱪaniyətni,
xunga seni talliƣan Huda yaƣdurdi sanga xadliⱪini.
Ⱨəmraⱨliringdin bəkrək xadlandurdi seni.
Ⱨidi kelər kiyimliringdin murməkkining,
xundaⱪla mu’əttər wə darqinning.
Pil qixida bezəlgən saraylardiki tarliⱪ sazlarning sadasi,
yeⱪimliⱪ anglinip hursən ⱪilar seni.
Xaⱨ ⱪizliri bardur izzətligənliringning arisida,
Ofir altunida bezəlgən məⱨbubung turar ong yeningda.
 
10 Tingxiƣin əy ⱪiz, ⱪulaⱪ salƣin sɵzümgə,
untuƣin həlⱪingni, atangning ɵyi bolmisun esingdə.
11 Padixaⱨ məptundur güzəl turⱪungƣa,
hojayiningdur u, ita’ət ⱪil uningƣa.
12 Tir həlⱪi elip kelər sanga ⱨədiyələr,
iltipat istər səndin u puldarlar.
 
13 Nəⱪədər jilwə ⱪilar məlikə ⱨujrisida,
kəxtiləngəndur kiyimliri zər altunda.
14 Padixaⱨ aldiƣa kəltürilər u kəxtilik kiyimliridə,
aldiƣa elip kelinər kenizəklirimu uning bilən birgə.
15 Baxlap kelinidu ⱨəmmisi huxal ⱨalda,
kirixidu ular padixaⱨ sariyiƣa.
 
16 Izini basar oƣulliring ata-bowiliringning,
xaⱨzadiliri ⱪilisən ularni pütkül jaⱨanning.
17 Əwladtin-əwladⱪiqə əstə saⱪlatⱪuzimən namingni,
əbədil’əbəd mahtixar həlⱪlər seni.


46-munajat

Koraⱨning əwladliri yazƣan munajat bolup, “alamot” aⱨangida eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Küq-ⱪudrət, baxpanaⱨ bolƣuqimiz Rəbbimizdur,
külpəttə ⱪalsaⱪ əgər ⱨər zaman yardəmdidur.
2-3 Astin-üstün bolup kətsimu zemin nawada,
taƣlar ƣulap qüxsimu dengizlarning astiƣa.
Dolⱪunlinip dengizlar, ɵrkəx yasap taxsimu,
taxⱪinidin dengizning, taƣlar təwrəp kətsimu,
bizdə ⱪorⱪunux yoⱪtur əsla.
Selaⱨ
Bardur eⱪinliri xadliⱪ elip kelidiƣan bir dərya,
Hudaning xəⱨiri – uluƣ Hudaning muⱪəddəs makaniƣa.
Xu xəⱨərdə bolƣaq Huda, təwrənməs u makan əsla,
tang etixi bilən təng yardəmgə kelər Huda.
Gumran boldi xaⱨliⱪlar,
ƣowƣa kɵtürüp həlⱪlər.
Jaranglisa Rəbbimizning awazi
yər-zemin erip ketər.
Yaⱪup etiⱪad ⱪilƣan Huda ⱪorƣinimizdur.
Selaⱨ
Kɵrünglar Pərwərdigarning ⱪudritini,
zeminda kɵrsətkən wəyranqiliⱪlirini.
Tohtatⱪuqidur u ⱨəmmə uruxlarni,
sundurup oⱪya, nəyzilərni.
Kɵydürüp jəng ⱨarwilirini.
10 Dəydu u: “Tohtitinglar uruxunglarni,
bilip ⱪoyunglar mening hudaliⱪimni!
Uluƣlinimən pütün aləmdə,
barqə həlⱪlər uluƣlar meni.”
11 Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar biz bilən birgidur,
Yaⱪup etiⱪad ⱪilƣan Huda ⱪorƣinimizdur.
Selaⱨ

*7
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar – Bəzi tərjimilərdə “samawi ⱪoxunlarning sərdari bolƣan Pərwərdigar” yaki “pərixtilərning sərdari bolƣan Pərwərdigar” dəp elinƣan.47-munajat

Koraⱨning əwladliri yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Əy barqə həlⱪlər, qelip qawaklar,
Hudaƣa atap yangritinglar alⱪixlar.
Qünki büyük Pərwərdigar ⱨəywətliktur,
u jaⱨanƣa ⱨɵkümdar uluƣ padixaⱨtur.
Bax əgdürüp bərdi u bizgə düxminimizni,
ayiƣimiz astiƣa yiⱪildurdi yat həlⱪlərni.
Nesiwə ⱪilip bizgə tallap bərdi bu yərni,
ɵzi sɵygən Yaⱪupning* Yaⱪup – Yaⱪup wə uning əwladlirini kɵrsitidu. pəhri bolƣan zeminni.
Selaⱨ
Ⱨɵküm sürmək bolup Huda təhtkə qiⱪti quⱪan ara,
Küylənglar Pərwərdigarni yangritip nəƣmə-nawa,
küylənglar padixaⱨimizni yangritip saz bilən nahxa.
Qünki pütkül jaⱨanƣa padixaⱨtur Pərwərdigar,
munajatlar eytip uni küylənglar.
Ⱨɵküm sürməktə Huda barqə həlⱪ üstidə,
olturup u ɵzining muⱪəddəs təhtidə.
Yiƣilip jaⱨandiki əllərning ⱨɵkümdarliri,
ⱪoxulidu Ibraⱨim etiⱪad ⱪilƣan Hudaning həlⱪigə,
bərⱨəⱪ, Hudaƣa təwədur pütkül jaⱨanning padixaⱨliri,
əng aliy ⱨɵkümrandur Pərwərdigar, jaⱨan əⱨli uluƣlar uni.

*4
Yaⱪup – Yaⱪup wə uning əwladlirini kɵrsitidu.

5
Burƣa – Ⱪoqⱪar ⱪatarliⱪ ⱨaywanlarning münggüzidin yasalƣan, püwləp qelinidiƣan ⱪədimiy kanay.48-munajat

Koraⱨning əwladliri yazƣan munajat
 
Uluƣdur Pərwərdigar!
Uning muⱪəddəs teƣida,
Hudayimizning xəⱨiridə,
layiⱪtur u kɵptin-kɵp mədⱨiyəlinixkə.
Büyük wə kɵrkəm Si’on teƣi,
xadliⱪidur pütkül jaⱨanning.
Ⱨəywətliktur Zafon teƣining qoⱪⱪiliridək,
turar u xəⱨiridə uluƣ padixaⱨning.
Huda turup ⱪəl’əliridə Yerusalemning,
ⱪoƣdiƣuqiliⱪini namayan ⱪilar ɵzining.
 
Bir yərgə yiƣip ⱪoxunlirini padixaⱨlar,
mangƣanidi jəng ⱪilmaⱪ bolup ular.
Lekin, ular kɵrüpla xəⱨərni boldi alaⱪzadə,
arⱪisiƣa bədər ⱪeqixti qüxüp wəⱨimigə.
Titrək besip ularning ⱨəmmisini,
ⱪiynaldi tolƣaⱪ yigən ayal kəbi.
I Huda, qiⱪirip xərⱪ xamilingni,
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarning xəⱨiri –
Hudayimizning xəⱨiridə,
kɵrginimiz boldi huddi angliƣinimizdəkla.
Huda mustəⱨkəm ⱪilar bu xəⱨərni mənggügə.
Selaⱨ
I Huda, muⱪəddəs ibadəthanang iqidə,
qongⱪur oylanduⱪ mənggülük muⱨəbbiting ⱨəⱪⱪidə.
10 Sanga beƣixlanƣan mədⱨiyələr, i Huda,
huddi namingdəkla taraldi kəng jaⱨanƣa.
11 Ⱨəⱪⱪaniy ⱨɵkümliringdin,
hux bolsun Si’on teƣi,
xadlansun Yəⱨudiyə xəⱨərliri.
 
12 Əy Hudaning həlⱪliri,
ziyarət ⱪilinglar Yerusalemni. Yerusalem – Si’on dəpmu atilidu.
aylinip kɵrüp uni,
sanap qiⱪinglar munarlirini.
13 Kɵzitip qiⱪinglar sepillirini,
kɵzdin kəqürünglar ⱪəl’əlirini,
bayan ⱪilix üqün keyinki əwladlarƣa ularni.
14 Bərⱨəⱪ, Huda bizning Hudayimizdur əbədkə,
u bizni yetəklər mənggügə.

*7
Tarxix – Xəⱨər ismi. Tarxixning kemiliri əyni zamandiki əng ⱪudrətlik kemilər bolup, bəlkim bu yərdə insanlarning küqigə simwol ⱪilinƣan boluxi mumkin.

12
Yerusalem – Si’on dəpmu atilidu.49-munajat

Koraⱨning əwladliri yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Əy jaⱨan əⱨli ⱪulaⱪ selinglar,
əy həlⱪlər yahxi anglanglar.
Esilzadə yaki addiy adəm bolsun,
bay wə namrat ⱨəmmisi ⱪulaⱪ salsun.
Bayan əyləy ⱨekmətkə tolƣan durdanilarni,
qüxəndürəy ⱪəlbimdiki qongⱪur oylarni.
Diⱪⱪitimni berip mən ⱨekmətlik sɵzlərgə,
lira* Lira – Ⱪədimki bir hil tarliⱪ qalƣu əswab. qelip xərⱨi berəy uning sirliⱪ mənilirigə.
 
Mən nemixⱪa ⱪorⱪup yürəy külpət kəlsə beximƣa,
rəⱪiblirimning yawuzluⱪliri ətrapimni ⱪaplap tursa?!
Mal-mülkigə ixinər ular,
bayliⱪining kɵplükidin mahtinar.
7-9 Ⱪerindixi üqün ⱨeqkim Hudaƣa bədəl tɵliyəlməs,
ⱪerindixi üqün bədəl tɵləx mumkin əməs,
baⱨasizdur insan ⱨayati, setip alƣili bolmas.
Ⱪutⱪuzalmas ⱨeqkim ɵlümdin ⱪerindixini,
mənggü yaxap, gɵr azabini kɵrməslikini.
10 Bilimiz danixmənlərning ɵlüm xərbiti iqidiƣanliⱪini,
nadan wə əhməⱪlərningmu ohxaxla ɵlidiƣanliⱪini.
Ular ⱨaman ⱪaldurup ketər baxⱪilarƣa mal-mülkini.
11 Gər nam ⱪilip bərsimu isimlirini yərlirigə,
ularning ⱪəbriliri ɵyliri bolup ⱪalar mənggügə.
Turalƣusidur xu ⱪəbrilər dəwrdin-dəwrgiqə.
12 Bayliⱪi bolsimu mənggü yaxawərməs insan,
ⱨaywanƣa ohxax bir küni ɵlüp tügəydu ⱨaman.
13 Muxundaⱪ bolar aⱪiwiti ɵzigə ixəngən əhməⱪlərning,
ularƣa əgixip sɵzlirigə ⱪayil bolƣanlarning.
Selaⱨ
14 Padiqi bolup ɵlüm ularƣa,
ⱨəydər ularni ⱪoy kəbi ɵlüklər makaniƣa.
Jəsətliri qirip ketər gɵr iqidə,
ⱨəxəmətlik ɵylirimu ⱪalar yiraⱪta.
Ⱨəⱪⱪaniylar ƣəlibə küni kəlgəndə
ⱨɵküm sürər ularning üstidə.
15 Lekin Huda ɵz yeniƣa tartar meni,
gɵr azabidin halas ⱪilip jenimni.
Selaⱨ
16 Bisərəmjan bolma birərsi beyip kətsə,
a’ilisining mal wə mülki kɵpəysə.
17 Ⱨeqnemisini elip ketəlməs u ɵlgəndə,
billə bolmas mal wə mülki ⱪəbrisidə.
18 Bəhtlik ⱨes ⱪilsimu u ɵzini ⱨayat qeƣida,
kixilər mahtisimu u ronaⱪ tapⱪinida,
19 ketər u yənila ata-bowilirining yeniƣa,
qiⱪalmas mənggü ular yoruⱪluⱪⱪa.
20 Qüxənməs bayliⱪi bar insanlar buni,
ⱨaywanƣa ohxax ɵlidiƣanliⱪini bir küni.

*4
Lira – Ⱪədimki bir hil tarliⱪ qalƣu əswab.50-munajat

Asaf yazƣan munajat
 
Ⱪadir Huda – Pərwərdigar hitab ⱪildi jaⱨan əⱨligə,
məxriⱪtin-məƣribⱪiqə bolƣan pütkül yər yüzidikilərgə.
Hudaning parlaⱪ nuri julalidi Si’ondin,
güzəllikning kamaliti bolƣan axu makandin.
Rəbbimiz süküt ⱪilip turmas zinⱨar, kəlməktə u,
aldida ot yalⱪuni yalmap kelər,
ətrapida boran-qapⱪun ⱨuwlap kelər.
U qaⱪirip asman bilən zeminni guwaⱨliⱪⱪa,
dəydu mundaⱪ, ɵz həlⱪini tartix üqün soraⱪⱪa:
“Ⱨuzurumƣa yiƣinglar manga sadiⱪ həlⱪimni,
ⱪurbanliⱪ ⱪilip mən bilən əⱨdə tüzgənlərni.”
Ərxtə namayan bolar Hudaning ⱨəⱪⱪaniyliⱪi,
bərⱨəⱪ, aləmning soraⱪqisidur Huda ɵzi.
Selaⱨ
“Mən Hudadurmən, silərni yaratⱪan Huda,
əy həlⱪim, ⱪulaⱪ selinglar manga,
əy Isra’il, xikayitim bar sanga.
Ⱪurbanliⱪing üqün əyibliməymən seni,
əyibliməymən da’im atiƣan kɵydürmə ⱪurbanliⱪingni.
Lazim əməstur manga eƣilingdiki buⱪiliring,
yaki ⱪotiningdiki ɵqkiliring.
10 Qünki, meningkidur ormanlardiki barliⱪ ⱨaywanlar,
mingliƣan yaylaⱪlardiki mal-waranlar.
11 Manga təwədur taƣlardiki uqar ⱪanatlar,
daladiki jimi janiwarlar.
12 Sorimasmən səndin ⱪorsiⱪim aqsa nawada,
qünki bu dunya, uningdiki mə’ixətlər təwədur manga.
13 Əjəba, mən yərmənmu buⱪa gɵxini,
iqərmənmu ɵqkə ⱪenini?!
14 Ⱪurbanliⱪ süpitidə xükürlərni eyt manga,
wapa ⱪil bərgən wədənggə mən uluƣ Hudaƣa.
15 Qaⱪir meni ⱨər waⱪit kün qüxsə bexingƣa,
ⱪutⱪuzimən seni, uluƣlaysən meni xunda.”
 
16 Əmma Huda dəyduki rəzillərgə:
“Nemə ⱨəⱪⱪing bar ⱪira’ət ⱪilixⱪa nizamlirimni?
Nemə ⱨəⱪⱪing bar tilƣa elixⱪa əⱨdəmni?
17 Ɵq kɵridiƣan tursang təlimlirimni,
rət ⱪilidiƣan tursang sɵzlirimni.
18 Dostlixisən oƣri bilən,
arilixisən zinahor bilən.
19 Pasiⱪ sɵzlərdin tartmaysən tilingni,
tiling toⱪup qiⱪar yalƣanqiliⱪlarni.
20 Olturuwelip ⱪara qaplaysən tuƣⱪiningƣa,
tɵⱨmət ⱪilisən bir ⱪorsaⱪ ⱪerindixingƣa.
21 Süküt ⱪildim ⱪilƣiningda bu ixlarni,
ɵzünggə ohxax, dəp oyliding xunga meni.
Biraⱪ, mən əyibləymən qoⱪum seni,
aldingƣa ⱪoyimən ⱪilmixliringni.
22 Əy meni untuƣanlar, yahxi oylanglar ⱪilmixinglarni,
bolmisa bitqit ⱪiliwetimən ⱨəmminglarni.
U qaƣda ⱨeqkim ⱪutⱪuzalmas silərni.
23 Ⱪurbanliⱪ süpitidə manga xükür eytⱪanlar meni uluƣlar,
xundaⱪ ⱪilip nijatliⱪimƣa erixmək üqün yol ⱨazirlar.”


51-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan. Padixaⱨ Dawut Batxəba* Batxəba – Hit həlⱪidin bolƣan Uriya degən adəmning ayali. Padixaⱨ Dawut u ayal bilən zina ⱪilƣan wə bu gunaⱨini yoxurux üqün Uriyani jəng məydanida ɵltürgüzüp, andin Batxəbani ɵz əmrigə alƣan. Natan pəyƣəmbər padixaⱨ Dawutning yeniƣa Huda təripidin əwətilip, uningƣa tənbiⱨ bərgən. “Muⱪəddəs Kitab. Ikkinqi Samu’il” 11-bab 1-ayəttin 12-bab 27-ayətkiqə ⱪarang. degən ayal bilən bir orunda yatⱪandin keyin, Dawutning aldiƣa Natan pəyƣəmbər kelip Hudaning sɵzini yətküzgənidi. Xuning bilən padixaⱨ Dawut bu munajatni yazƣan.
 
Rəⱨimingni iltipat əyligəysən, i Huda,
qünki mənggülük muⱨəbbət bar səndə.
Kəqürgəysən mening ⱪilƣan gunaⱨimni,
qəksiz rəⱨimdillik hislitingdə.
Pakliƣaysən ətmiximdin Igəm meni,
yuyup pakiz mening barliⱪ gunaⱨimni.
Bərⱨəⱪ, mening iⱪrarim bar ⱪilmiximƣa,
gunaⱨlirim turar da’im kɵz aldimda.
Gunaⱨ ⱪildim aldi bilən sening aldingda,
nəziringdə rəzil ixlar igisimən i Huda.
Adalətning igisisən pəⱪət ɵzüng,
ⱨəⱪtursən manga ⱨɵküm qiⱪarmaⱪⱪa.
Gunaⱨkarmən xübⱨisizki tuƣulƣinimdila,
ⱨətta anamning ⱪarnida pəyda bolƣinimdila.
Sən istəysən ⱪəlbimning pakliⱪini,
salƣin yürikimning qongⱪur ⱪatlimiƣa danaliⱪingni.
yuyƣin meni ⱪardin aⱪⱪa aylinay.
Kəqürginingni anglap, xad-huram bolay,
sən yanjiƣan ustihanlirim ⱨəm xadlanƣay.
Nəziringdin saⱪit ⱪilip gunaⱨlirimni,
ɵqürüwətkin sanga ⱪilƣan ita’ətsizlikimni.
10 Bir pak yürək ata ⱪilƣin manga Rəbbim,
ihlasmən ⱪəlbni ⱪayta ⱪilip təⱪdim.
11 Ⱪoƣlimiƣin ⱨuzurungdin zinⱨar meni,
tartiwalma məndin Muⱪəddəs Roⱨingni.
12 Ⱨes ⱪildurƣaysən yengibaxtin nijatliⱪning xadliⱪini,
ata ⱪilƣaysən manga bir ita’ətmən ⱪəlbni.
13 Xundila mən azƣunlarƣa ɵgitəy qin yolungni,
gunaⱨkarlar towa ⱪilip, makan ⱪilsun yeningni.
14 Eⱨ Huda, nijatkarim Huda!
Ⱪan tɵküx jinayitidin ⱪutⱪuzƣin meni,
xunda xadlinip, küyləy nijatliⱪingni.
15 I Igəm, sɵzlət mening tilimni,
eytsun aƣzim sanga bolƣan mədⱨiyəmni.
16 Istiməysən ⱪurbanliⱪ ⱪilixni, bolmisa ⱪilar idim uni,
kɵydürmə ⱪurbanliⱪ ⱪilsammu hursən ⱪilmas kɵnglüngni.
17 Hudani hursən ⱪilidiƣan ⱪurbanliⱪ – dəl ⱪəlbning puxaymini,
i Huda, tərk ətməysən puxayman ⱪilip towa ⱪilƣan kɵngülni.
18 Xapa’iting bilən yaxnatⱪaysən Si’on Si’on – Yerusalem xəⱨirining yənə bir namidur. xəⱨirini,
yengibaxtin ⱪurƣaysən Yerusalemning sepillirini.
19 Məmnun bolisən bekitilgən ⱪurbanliⱪlardin xundila,
ⱪobul ⱪilisən kɵydürmə wə pütün ⱪurbanliⱪlarni,
awam ⱪurbanliⱪ ⱪilar torpaⱪlarni ⱪurbanliⱪ supangda.

*^
Batxəba – Hit həlⱪidin bolƣan Uriya degən adəmning ayali. Padixaⱨ Dawut u ayal bilən zina ⱪilƣan wə bu gunaⱨini yoxurux üqün Uriyani jəng məydanida ɵltürgüzüp, andin Batxəbani ɵz əmrigə alƣan. Natan pəyƣəmbər padixaⱨ Dawutning yeniƣa Huda təripidin əwətilip, uningƣa tənbiⱨ bərgən. “Muⱪəddəs Kitab. Ikkinqi Samu’il” 11-bab 1-ayəttin 12-bab 27-ayətkiqə ⱪarang.

7
Lepəkgül – Əyni zamandiki gunaⱨtin paklinix murasimlirida roⱨaniylar puraⱪliⱪ lepəkgülning xahlirini su yaki ⱪurbanliⱪning ⱪanliriƣa təgküzüp, andin adəm wə nərsilərgə ⱪaritip qaqatti. Bu ayəttə Dawut əməliyəttə axundaⱪ paklinix murasimidin ɵtəy degənliki əməs. Dawut pəⱪət lepəkgülni simwol ⱪilix arⱪiliⱪ ɵzining gunaⱨidin paklinix arzusini ipadiligən.

18
Si’on – Yerusalem xəⱨirining yənə bir namidur.52-munajat

Bu munajat, Do’eg isimlik bir Idomluⱪ, Sa’ul padixaⱨning aldiƣa berip, Dawutning roⱨaniy Ahimələkning ɵyidə ikənlikini həwər ⱪilip ⱪoyƣandin keyin Dawut təripidin yezilƣan tərbiyəwi munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilərning bexiƣa tapxurulƣan.
 
Neqün mahtinisən rəzillikingdin əy noqi?
Mənggülüktur Hudaning manga bolƣan muⱨəbbiti.
Tiling ittik, ohxar ɵtkür ustiriƣa,
u istər wəyran ⱪilixni, maⱨirdur yalƣanqiliⱪⱪa.
Əwzəl kɵrisən yahxiliⱪtin yamanliⱪni,
ⱨəⱪ sɵzləxtin yalƣanqiliⱪni.
Selaⱨ
4-5 Amraⱪsən adəmni tügəxtüridiƣan yalƣan sɵzlərgə,
xuning üqün Huda seni yoⱪitidu mənggügə.
Tutuwelip u seni tartip qiⱪar ɵyüngdin,
yiltizingni yulup taxlar bu paniy aləmdin.
Selaⱨ
Buni kɵrüp ⱨəⱪⱪaniylar ⱨang-tang ⱪalar,
u noqini mundaⱪ dəp zangliⱪ ⱪilar:
“Ⱪaranglar, bu Hudaƣa tayanmiƣan küqlük adəm idi,
u pəⱪət ɵz bayliⱪiƣa tayanƣanidi,
baxⱪilarni wəyran ⱪilix bədiligə küqləngənidi.”
 
Mən huddi baraⱪsan ɵskən zəytun dərihimən,
Hudaning ɵyidə mustəⱨkəm güllinip ɵsimən,
uning meⱨir-muⱨəbbitigə mənggü ixinimən.
Xapa’ətlik bolƣaq Huda, ümid baƣlaymən sanga,
təⱪwadar həlⱪing arisida
mənggü xükür eytimən ⱪilƣan yahxi ixliringƣa.


53-munajat

Dawut yazƣan tərbiyəwi munajat bolup, “mahalat”ta* Mahalat – “Mahalat”ning mənisi naməlum bolup, u məlum melodiyəning yaki qalƣu-əswabning ismi, yaki məlum muzikiliⱪ kɵrsətmə boluxi mumkin. eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Əhməⱪlər ɵz kɵnglidə “Huda yoⱪ” dər,
əslidə ular rəzil, buzuⱪlardur.
Ulardin birmu toƣra yolda mangƣuqi yoⱪtur.
Insanƣa nəzər salar Pərwərdigar ərx’əladin,
barmidu dəp, manga təlpüngən birər aⱪil ulardin.
Əmma ular buzulƣan bolup pasiⱪ, azƣuqi,
ⱨətta ularning birimu əməs toƣra yolda mangƣuqi.
Bilməsmu əjəba Hudaning barliⱪini pasiⱪlar?!
Ular bulap həlⱪimni, nandək ezip yəp-yutar,
əsla du’a-tilawət ⱪilmas Hudaƣa ular.
Basar ularni xunqə küqlük wəⱨimə,
ⱨətta ⱨeqbir ⱪorⱪunq yoⱪ yərdə.
seni ⱪorxawƣa alƣanlarning ustihanlirini.
Sən dərwəⱪə uyatta ⱪaldurisən ularni,
qünki Huda rət ⱪilƣandur yamanliⱪ ⱪilƣuqilarni.
Eⱨ, Si’ondin qiⱪip kəlsə idi nijatliⱪ Isra’illarƣa!
Yaⱪup əwladliri xadlinar, Isra’illar qɵmər huxalliⱪⱪa,
Huda asarəttiki həlⱪini ⱨɵrlükkə qiⱪarƣanda.

*^
Mahalat – “Mahalat”ning mənisi naməlum bolup, u məlum melodiyəning yaki qalƣu-əswabning ismi, yaki məlum muzikiliⱪ kɵrsətmə boluxi mumkin.

5
Yanqiwetər – Bəzi tərjimilərdə “qeqiwetər” dəp elinƣan. Xu zamanlarda birsi düxmənlirini ɵltürüp, ularning ustihanlirini ⱨər tərəpkə qeqiwətsə düxmənlirining təltɵküs məƣlup bolup, nomusta ⱪalƣanliⱪini kɵrsitətti.54-munajat

Bu Zifliⱪlar Sa’ul padixaⱨning yeniƣa berip “dawut bizning arimizda yoxurunup yüridu” dəp qeⱪimqiliⱪ ⱪilƣandin keyin* Bu wəⱪələr “Təwrat. birinqi Samu’il” 23-bab 14-ayəttin 29-ayətkiqə bayan ⱪilinidu. Dawut yazƣan tərbiyəwi munajat bolup, tarliⱪ sazlar bilən orunlansun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
I Huda, ⱪutⱪuzƣin ɵzüng meni,
ⱪudritingdə ⱪoƣdiƣin meni.
I Huda, angliƣin du’alirimni,
tingxiƣin munajat-nidalirimni.
Zorawan düxmənlər ⱪarxi qiⱪmaⱪta manga,
ular ⱪəst ⱪilmaⱪqi əziz jenimƣa.
Etibar bərməs ular əsla Hudaƣa.
Ixənqim kamilki mədətkar Huda,
Igimiz yar-yɵlək bolidu manga.
Bərgəy u yamanƣa yamanqə jaza,
ⱨalak ⱪilip düxmənni wapadar Huda.
I Pərwərdigar, sunay sanga halis ⱪurbanliⱪimni,
bolƣaqⱪa sən xapa’ətlik, mədⱨiyələymən namingni.
Xundaⱪ Huda, barliⱪ külpətlərdin halas ⱪilding meni,
ɵz kɵzüm bilən kɵrdüm düxmənlirimning məƣlubiyitini.

*^
Bu wəⱪələr “Təwrat. birinqi Samu’il” 23-bab 14-ayəttin 29-ayətkiqə bayan ⱪilinidu.55-munajat

Dawut yazƣan tərbiyəwi munajat bolup, tarliⱪ sazda təngkəx ⱪilinip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Ⱪulaⱪ salƣin du’ayimƣa i Huda,
bipərwa bolmiƣin iltijayimƣa.
Jawab bərgin nəzər selip bu ⱨalimƣa,
yürimən ⱪaⱪxap, pərixanmən da’ima.
Saldi düxmənlər təⱨdit manga,
rəzillər salmaⱪta jəbir-japa.
Xikayət ⱪilar ular manga,
ⱪəⱨridin bala yaƣar beximƣa.
Yürikim siⱪilar ⱪəpisidə,
wujudum besilar ɵlüm təxwixidə.
Ənsizlik qirmap aldi jismimni,
wəⱨimə, titrəklər ⱪaplimaⱪta meni.
Bolsa idi ⱪanitim kəptərlər kəbi,
pərwaz ⱪilip tapar idim aramgaⱨni.
Dər ⱨəⱪiⱪət ⱪeqip berip yiraⱪlarƣa,
ⱪonar idim qɵl-jəzirə, bayawanƣa.
Selaⱨ
U yərlərdin bir panaⱨ jay tapar idim,
boran-qapⱪun, ⱪuyunlardin ⱪutular idim.
I Igəm, bisərəmjan ⱪilip yawlirimni,
bɵliwətkin birⱪanqiƣa tillirini.
Qünki kɵrdümmən xəⱨirimizdə
zorawanning ⱨərikiti wə jedilini.
10-11 Ⱪarawulluⱪ ⱪilar ular keqə-kündüz,
aylinip yürüp xəⱨər sepilini.
Waⱨalənki, ⱪapliƣan xəⱨərni jinayət wə xumluⱪ,
ɵz ilkigə alƣan zulum, ⱨiylə wə buzuⱪqiliⱪ.
 
12 Düxmənlirim əməs manga ⱨaⱪarət ⱪilƣanlar,
bolmisa səwr-taⱪət ⱪilar idim.
Ɵqmənlirim əməs meni kəmsitkənlər,
bolmisa ulardin ɵzümni ⱪaqurar idim.
13 Əmma buni ⱪilƣuqi dəl sən – mening yeⱪinim,
janjigər dostum wə yahxi ⱨəmraⱨim.
14 Biz sirdax dostlar iduⱪ,
muⱪəddəs ibadəthana ⱨoylisida
jama’ət arisida billə yürgəniduⱪ.
15 Ɵlüm düxmənlirimni ⱪoyniƣa alsun tuyuⱪsizla,
tirik kətsun ular ɵlüklər makaniƣa,
qünki rəzillik makan tutar ularning dillirida.
 
16 Iltija ⱪilarmən yalwurup Hudaƣa,
Pərwərdigarim nijatliⱪ berər manga.
17 Pəryad ⱪilsam tɵküp dərdimni,
Huda anglar awazimni,
ətigən, qüx wə ahximi.
18 Gərqə xunqə kɵp bolsimu,
ⱪarxi qiⱪⱪanlar manga.
U ⱪutⱪuzar jənglərdə meni,
zərər yətküzməy jenimƣa.
19 Əzəldin ⱨɵküm sürüp kəlgüqi,
anglap mening du’alirimni,
Selaⱨ
mat ⱪilar düxmənlirimni.
Qünki ular yanmas yolidin,
ⱪorⱪmas ⱨəm Hudayimdin.
20 U ⱨəmraⱨim muxt kɵtürdi,
ɵzini dost bilgənlərgə.
Hilapliⱪ ⱪildi u ⱨəm
dostiƣa bərgən wədisigə.
21 Seriⱪ maydin siliⱪtur aƣzi,
biraⱪ xumluⱪⱪa tolƣandur dili.
Xikər-xərbəttək sɵzlər tili,
lekin ittik xəmxərdək hətərliktur eytⱪanliri.
 
22 Pərwərdigarƣa tapxur ƣəm-ⱪayƣungni,
u ⱪollap-ⱪuwwətlər seni.
Pərwərdigar yiⱪitmas ⱨərgiz,
toƣra yolda mangƣan adəmni.
23 Eⱨ Huda,
sən taxlaysən ⱨalakət ⱨangliriƣa düxmənlirimni,
ⱪanhor, ⱨiyligərlər yaxiyalmas ɵmrining yerimini,
əmma mən yoⱪatmasmən sanga bolƣan ixənqimni.


56-munajat

U Dawut yazƣan miⱪtam* Miⱪtam – Bu sɵzning mənisi eniⱪ əməs bolup, tax tahtiƣa oyulup yezilƣan munajatlirini kɵrsitixi mumkin. bolup, “yiraⱪtiki ünsiz kəptər” degən aⱨangda eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan. Dawut bu munajatni Filistiyəliklər uni Gat degən xəⱨərdə tutuwalƣanda yazƣan.
 
Xəpⱪət ⱪilƣin manga, i Huda.
Kixilər ⱪilip meni dəpsəndə,
künboyi ⱪiynap, bəkla əzməktə.
Rəⱪiblirim ziyankəxlik ⱪilixⱪa urunmaⱪta.
Təkəbburlixip ularning nurƣunliri,
manga ⱪarxi jənggi-jedəl qiⱪarmaⱪta.
3-4 Ixənq ⱪildim sanga Huda ⱪorⱪⱪan qeƣimda,
wədiliring bolƣaq mening yürikimning qongⱪur ⱪetida.
Ixənqim bolƣaq Huda sanga əzəldinla,
ⱪorⱪmidim, nemimu ⱪilalar dəp insan manga.
Burmilar ular mening sɵzlirimni da’ima,
hiyalliri ularning ziyankəxlik ⱪilixtur manga.
Ular manga yoxurun ⱨalda ⱨujumƣa qiⱪmaⱪta,
qüxüp mening peyimgə ⱨayatimƣa ⱪəst ⱪilmaⱪta.
Jazasiz ⱪalarmu ular gunaⱨi turupmu xunqə?!
I Huda, ularni gumran ⱪilƣaysən ⱪəⱨringdə.
 
Hatiriləp ⱪoyƣansən bu sərsanqiliⱪlirimni,
tulumƣa ⱪaqilap ⱪoyƣansən kɵz yaxlirimni,
yezip ⱪoyƣansən dəptiringgə bularni.
Düxmənlirim qekinər iltija ⱪilsam sanga,
xübⱨisizki, mən tərəptidursən, i Huda.
10 Uluƣlarmən Hudani wə uning manga bərgən wədilirini,
uluƣlarmən Igəmni wə uning manga eytⱪan sɵzlirini.
11 Ixənqim bolƣaq Huda sanga əzəldinla,
ⱪorⱪmidim, nemimu ⱪilalar dəp insan manga.
12 Turmisam bolmas wədilirimdə, i Huda,
sunimən xunga xükür ⱪurbanliⱪlirimni sanga.
13 Qünki meni ⱪutⱪuzup ⱪalding ɵlümdin,
saⱪliding ⱨəm putlirimni putlixip ketixtin.
Məⱪsiting meni aman yürsun dəp aldingda,
mangsun dəp ⱨəm ⱨayatliⱪ nurungda.

*^
Miⱪtam – Bu sɵzning mənisi eniⱪ əməs bolup, tax tahtiƣa oyulup yezilƣan munajatlirini kɵrsitixi mumkin.57-munajat

Dawut yazƣan miⱪtam bolup, “ⱨalak ⱪilmiƣin” degən aⱨangda eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan. Dawut bu munajatni Sa’ul padixaⱨtin ⱪeqip, bir ɵngkürgə yoxurunuwalƣan qeƣida yazƣan.
 
Xəpⱪət kɵrsətkin i Huda,
xəpⱪət kɵrsətkin manga.
Qünki mən panaⱨ taparmən səndə,
ⱪanatliringning astida,
taki hətər ɵtüp kətküqə.
Nida ⱪilarmən Hudaƣa – uluƣ bolƣuqiƣa,
mən ⱨəⱪⱪidiki iradisini ijra ⱪilƣuqiƣa.
U ərxtin əwətər nijatliⱪini,
xərməndə ⱪilar meni harliƣanlarni,
Selaⱨ
kɵrsitər manga muⱨəbbiti wə sadaⱪitini.
Mən yatarmən arisida xirlarning,
adəm gɵxi yəydiƣan aq kɵzlərning.
Tilliri huddi ɵtkür ⱪiliq bolsa,
nəyzə wə oⱪlar kəbi qixliri ularning.
I Huda, uluƣluⱪing kɵrsitilgəy asman-pələktə,
xan-xəriping namayan bolƣay pütkül yər yüzidə.
Tuzaⱪ ⱪurar yollirimƣa rəⱪiblirim,
ələmlərdin ezildi bu yürəklirim.
Ular ora koliwidi yollirimƣa,
ɵzliri qüxti ⱪazƣan oriliriƣa.
Selaⱨ
Ixənqim kamil Huda, ixənqim kamil sanga,
xunga mədⱨiyə oⱪup eytimən sanga nahxa.
Oyƣan əy roⱨim!
Sayra lira, qiltarim!
Oyƣitayli tangni nəƣmə-saz bilən,
oyƣitayli tangni mədⱨiyə bilən.
Ⱨəmdusana eytimən sanga, i Igəm Huda,
seni küyləymən barqə əl, həlⱪi’aləm ara.
10 Qünki mənggülük muⱨəbbiting asman kəbi bipayan,
sadaⱪiting xunqə moldur bulutlarƣa taⱪaxⱪan.
11 I Huda, uluƣluⱪing kɵrsitilgəy asman-pələktə,
xan-xəriping namayan bolƣay pütkül yər yüzidə.


58-munajat

Dawut yazƣan miⱪtam bolup, “ⱨalak ⱪilmiƣin” degən aⱨangda eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Qiⱪiramsilər ⱨəⱪ ⱪarar ⱨɵkümdarlar rasttinla?
Adilmidu həlⱪning üstidiki ⱨɵkümingla?
Yaⱪ, kɵnglünglarda yamanliⱪ oylap ⱪarar qiⱪirisilər,
yər yüzidə ɵzünglar zorawanliⱪ ⱪilisilər.
 
Rəzillər adaxⱪandur baliyatⱪudin qiⱪⱪandila,
yalƣanqilar yoldin azar anisidin tuƣulupla.
4-5 Zəⱨərhəndidur ular zəⱨərlik yilan kəbi,
jaⱨilliⱪi ularning nəy awazini anglimaydiƣan kobra bə’əyni,
yilan oynatⱪuqining mungluⱪ küyini anglimas ular ⱪət’iy.
 
I Huda, urup sunduruwətkin ularning qixlirini,
i Igəm, yuluwətkin u xirlarning tongkay qixlirini.
Ular huddi eⱪip kətkən sular kəbi yoⱪalsun,
oⱪyalirini bətlisə, oⱪi xu’an sunup kətsun.
kün kɵrmisun ular ayalning boyidin qüxüp kətkən bowaⱪtək.
Tikən yeⱪilip oqaⱪta ⱪazan səzgüqə issiⱪini,
i Huda, yoⱪutiwətkin ularni – yax-ⱪerilarning ⱨəmmisini.
 
10 Yamanlarni jazalisa Hudayim ⱨəⱪⱪaniylar hux bolar,
yamanlarning ⱪenida putlirini yuyidu ular.
11 Xunga dərki insanlar: “Ⱨəⱪⱪaniylar in’am alur,
xübⱨisizki, yər yüzidə soraⱪ ⱪilƣuqi Huda bardur.”

*8
Ⱪululilər mangƣanseri erip yoⱪalƣandək – əyni qaƣda kixilər ⱪululilər mangƣanseri erip tügəydu, dəp ⱪariƣan.59-munajat

Dawut bu miⱪtamni padixaⱨ Sa’ul paylaⱪqilarni əwətip uni kɵzitip turuxⱪa wə pursiti kəlgəndə ɵltürüwetixkə buyruⱪ ⱪilƣanda yazƣan.
 
Ⱪutⱪuz Igəm meni rəⱪiblirimdin,
ⱪoƣda meni manga ⱪarxi turƣanlardin.
Ⱪutⱪuzƣaysən yamanlarning ⱪolidin,
azad ⱪilƣin ⱪanhorlarning ⱪoynidin.
3-4 Jenimni almaⱪ üqün ular paylap yürməktə,
nə jinayət, nə gunaⱨlar bolsun meningdə.
Wəⱨxiylər birlixip manga suyiⱪəst ⱪilmaⱪta,
ⱨeq yamanliⱪ ⱪilmisammu ularƣa.
Ular təyyar bolmaⱪta manga ⱨujum ⱪilixⱪa,
kəlgin manga yardəm berixkə,
nəzər selip mening uxbu ⱨalimƣa.
i Isra’illarni talliƣan Huda,
kəlgin barliⱪ Hudasizlarni jazalaxⱪa,
xəpⱪət ⱪilmiƣin rəzil satⱪunlarƣa.
Selaⱨ
Ⱨər ahximi kelər ular,
lalma ittək xəⱨərdə ⱨawxip yürər,
tohtimastin eƣizliridin yamanliⱪ qiⱪar,
tilliri ularning hənjərgə ohxar,
iqidə “ⱪilƣanlirimizni kimmu bilər” dəp oylar.
Lekin Huda sən ular üstidin külisən,
barliⱪ hudasiz əllərni mazaⱪ ⱪilisən.
 
Sanga təlmürimən i küq-ⱪudritim Huda,
qünki baxpanaⱨimdursən manga da’ima.
10 Wapadar Pərwərdigar manga kelip yardəm berər,
düxmənlirimning məƣlubiyitini kɵrsitər.
11 I ⱪalⱪinimiz bolƣan Igəm,
ⱨalak ⱪilma ularni,
untumisun həlⱪim ularning ⱨalini,
ⱪudriting bilən sərsan ⱪilƣin ularni,
yərgə ⱪaratⱪin ularning yüzlirini.
12 Eƣizliri tolƣandur yamanliⱪⱪa,
zəⱨər tamar tilliridin ularning,
yaman sɵz wə yalƣanqiliⱪliri,
tumxuⱪidin ilgəy təkəbburluⱪining.
13 Ƣəzipingdə yoⱪ ⱪil ularni,
ⱪirip taxla ⱪaldurmay birini.
Ayan bolsun pütün dunyaƣa,
Yaⱪup əwladliriƣa Hudaning ⱨɵkümran ikənliki.
Selaⱨ
14 Ⱨər ahximi kelər ular,
lalma ittək xəⱨərdə ⱨawxip yürər.
15 Ozuⱪ izdəp ⱨəryanƣa ⱪatrar,
tapalmisa əgər aq ⱪelip ⱨuwlar.
 
16 Waⱨalənki, mən küyləymən ⱪudritingni,
ⱨər səⱨərdə, mənggülük muⱨəbbitingni.
Qünki sən mening ⱪorƣinimsən,
eƣir künlərdə panaⱨgaⱨimsən.
17 I manga küq-ⱪuwwət bolƣan Igəm,
bardur sanga mening mədⱨiyəm.
Sən mening mustəⱨkəm ⱪorƣinimdursən,
manga muⱨəbbət kɵrsətküqi Hudadursən.

*5
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar – Bəzi tərjimilərdə “samawi ⱪoxunlarning sərdari bolƣan Pərwərdigar” yaki “pərixtilərning sərdari bolƣan Pərwərdigar” dəp elinƣan.60-munajat

Dawut yazƣan tərbiyəwi ⱪimmətkə igə bir miⱪtam bolup, “guwaⱨliⱪ nelupəri” degən aⱨangda eytilsun dəp, nəƣmiqilərning bexiƣa tapxurulƣan. Uxbu miⱪtam Dawut Arram-Naharayim wə Arram-Zobaⱨliⱪlar bilən jəng ⱪilƣandin keyin, ⱨəmdə ləxkər bexi Yo’ab Tuz jilƣisida Idomluⱪlardin on ikki ming adəmni ɵltürgəndin keyin yezilƣan.
 
I Huda, yər bilən yəksan ⱪilding rət ⱪilip bizni,
ƣəzəplənding, əmdi ⱪaytur yeningƣa ⱨəmmimizni.
Sən təwritip eqiwətting yər-zeminni,
mana silkinməktə yər, ongxa uni.
I Huda, azab salding ɵz həlⱪinggə,
jaza xarabini iqküzding bizgə.
Əmma tikliding bəlgə tuƣi sanga ihlasi barlarƣa,
panaⱨlanƣay dəp yaw oⱪyaliridin ⱪeqip uningƣa.
Selaⱨ
Ong ⱪolungda ⱪutⱪuz bizni ⱪilip bizgə ijabət,
ɵzüng sɵygən bəndiliring tapsun xunda nijat.
 
Huda xundaⱪ dəydu ɵz muⱪəddəsliki bilən:
“Xadliⱪta həlⱪimgə bɵlüp berimən Xəkəm diyarini,
təⱪsim ⱪilip berimən Sukkot wadisini.
Gil’ad rayoni mənsuptur manga,
Manassəmu ⱨəm tə’əlluⱪ manga.
Əfrayim – beximdiki dubulƣamdur,
Yəⱨuda mening səltənət ⱨasamdur.
Put yuyidiƣan ⱪaqidur Mo’ab manga,
qoruⱪumni taxlaymən Idomƣa.
Quⱪan salimən,
 
Kim meni idomƣa zəpər bilən baxlap kirər,
kim meni u mustəⱨkəm xəⱨərgə baxlap barar?
10 I Huda, bizdin waz kəqtingmu?
Biz bilən birgə bolmiding jəngdimu.
11 Düxməngə ⱪarxi bizgə bol yardəmdə,
biⱨudidur zəpər ⱪazinix insanning yardimidə.
12 Hudaning ⱪudriti bilən kürəx ⱪilimiz baturlarqə,
Igəm ɵzi məƣlup ⱪilar düxminimiz tügigüqə.

*8
7-, 8-ayətlərdiki namlar, yərning namliri bolup, bu ayətlərning omumiy mənisi Huda pütkül dunyaƣa ⱨɵkümrandur, wə barqə həlⱪlər ⱪəyərdə bolsimu, ⱨəmmisi Hudaƣa mənsuptur.61-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, tarliⱪ sazlar təngkixidə eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
I Huda, angliƣaysən pəryadimni,
ⱪobul ⱪilƣin sanga ⱪilƣan du’ayimni.
Qüxkünlük basⱪanda ⱪəlbimni, iltija ⱪilimən yiraⱪtin sanga,
yetəkligin meni panaⱨlinidiƣan egiz ⱪoram taxⱪa.
Xübⱨisizki, sən mening baxpanaⱨim,
Qediringni mənggülük makan ⱪilay,
ⱪanatliringning sayisida panaⱨ tapay.
Selaⱨ
I Huda, anglap sən ⱪəsəmlirimni,
bərding manga, sanga ihlas ⱪilƣanlarƣa atiƣan bəhtni.
Uzartip padixaⱨning ɵmrini,
əwladtin-əwladⱪiqə dawam ətkin təhtini.
I Huda, u mənggü ⱨɵküm sürsun kɵz aldingda,
ⱪoƣdiƣay uni muⱨəbbiting wə sadaⱪiting da’ima.
Nəƣmə-nawa ⱪilay mənggü atap sening namingƣa,
sanga bərgən ⱪəsəmlirimni ⱨər küni ⱪilip ada.

*3
Mustəⱨkəm ⱪorƣinim – Bəzi tərjimilərdə “küqlük munarim” dəp elinƣan.62-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, “yidutun” aⱨangida eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Aram tapar jenim pəⱪət Hudadin,
nijatliⱪmu manga pəⱪət kelər uningdin.
Ⱪoram texim, nijatkarim pəⱪət Hudadur,
təwrənməsmən qünki u ⱪorƣinimdur.
 
3-4 Əy rəzillər ⱪaqanƣiqə manga ⱨujum ⱪilisilər?
Ⱪaqanƣiqə ⱨəmminglar meni ɵltürməkqi bolisilər?
Huddi yiⱪitⱪandək ⱪiysiyip ⱪalƣan tam, lingxip ⱪalƣan ⱪaxani,
silərning ⱪəstinglar ⱨəywətlik ornumdin yiⱪitixtur meni.
Xunqə amraⱪ silər yalƣanqiliⱪⱪa,
bəht tiligininglar bilən eƣizinglarda,
ⱪarƣaysilər iqinglarda.
Selaⱨ
Pəⱪət Hudadinla aram tap əy jenim,
qünki uningdidur mening barliⱪ ümidim.
Ⱪoram texim, nijatkarim pəⱪət Hudadur,
təwrənməsmən qünki u ⱪorƣinimdur.
Nijatliⱪim, xan-xɵⱨritim Hudadin kelur,
Huda mening baxpanaⱨim, ⱪoram teximdur.
Əy halayiⱪ ⱨər da’im ixininglar Hudaƣa,
iⱬar əyləp kɵngül wə dərdinglarni uningƣa.
Qünki Pərwərdigar bizgə bolidu bir panaⱨgaⱨ.
Selaⱨ
Insan pəⱪət birla tiniⱪtur,
xɵⱨritimu uning ⱪuruⱪtur.
Kɵtürülüp ketər selinsa taraziƣa ular,
qünki ular bir tiniⱪtinmu yeniktur.
10 Tayanma zomigərlikkə,
ümid baƣlima bulangqiliⱪⱪa.
Əgərdə bayliⱪing awusa,
kɵngül bərmə uningƣa.
11-12 Huda deding: “Küq-ⱪudrət mənsuptur manga.”
Təkitliding: “Mənggülük muⱨəbbət təwədur manga.”
Bərⱨəⱪ, sən ⱪayturisən ⱨərbir insanƣa,
ⱪilƣan əməllirigə yarixa.


63-munajat

Dawut Yəⱨuda qɵlidə sərsan bolup yürgən waⱪtida yazƣan munajat
 
Pərwərdigarim etiⱪad ⱪilimən sanga,
izdəymən seni intizar bolup i Huda.
Suƣa təxna bolƣan ⱪurƣaⱪ, ⱪaⱪas yər kəbi,
təxna boldum ɵzünggə, wujudum intilər sanga.
Muⱪəddəs jayda turup nəzər salsam,
küq-ⱪudrət, xan-xəripingni kɵrüwalsam.
Ⱨayattinmu ⱪimməttur mənggülük muⱨəbbiting,
xunga seni mədⱨiyələr tilim mening.
Təripləymən Igəm seni jenim təndə bolsila,
ⱪollirimni kɵtürüp du’a ⱪilimən sangila.
5-6 Ornumda yetip Huda seni oylisam,
keqiliri sən ⱨəⱪⱪidə hiyal ⱪilsam,
xadliⱪⱪa qɵmüp mədⱨiyələr tɵkülər aƣzimdin,
ⱪorsiⱪim toyƣandək mol dastihandin,
roⱨim toydi sening mol iltipatingdin.
Sən mədətkar bolup kəlding manga i Huda,
küyləymən seni ⱪanatliring sayisida.
Birdinbir tayanqim bildim seni,
ong ⱪolung yɵlər meni.
Əmma tegi yoⱪ gɵrgə qüxər,
jenimning peyigə qüxkənlər.
10 Ⱪiliqta elinar ularning janliri,
qilbɵrigə yəm bolar ⱨəm ularning tənliri.
11 Ixinimənki padixaⱨ Hudadin hursən bolar,
“Huda guwaⱨ” dəp ⱪəsəm iqkənlər Hudani uluƣlar,
bərⱨəⱪ, yalƣan sɵzligənlərning zuwani tutular.


64-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Ⱪulaⱪ salƣin i Huda, angla mening aⱨimni,
düxmənlərning ⱪəstidin ⱪoƣdiƣin ⱨayatimni.
Saⱪliƣin meni ɵzüng rəzillərning suyiⱪəstidin,
aman ⱪil ⱨayatimni yamanlarning ⱪəstidin.
Bə’əyni xəmxər kəbi ɵtkür ularning tilliri,
huddi oⱪyadək bətləklik ularning zəⱨər sɵzliri.
Yoxurun atar ular gunaⱨsiz kixilərni,
tuyuⱪsiz oⱪⱪa tutar təp tartmastin ularni.
Bətniyətlik ⱪilixⱪa ilⱨamlandurup bir-birini,
məsliⱨətlixər ɵz’ara yoxurun tuzaⱪ ⱪuruxni,
oylaydu ular: “Kim bilip ⱪalatti bu ixlarni.”
Dəydu ular ⱨərhil suyiⱪəst oylap qiⱪip:
“Mukəmməl pilan tüzduⱪ birlixip.”
Nemidegən sirliⱪ ⱨə, insanning iqki dunyasi.
Əmma Huda ularƣa oⱪ atar,
ular tuyuⱪsiz yaridar bolar.
Tilliridin ilinip gumran bular,
ularni kɵrgənlər məshirə ⱪilar.
Ⱪorⱪunq basar ⱨəmmə insanlarni,
oyliƣanda Hudaning ⱪudritini,
bayan ⱪilar uning karamətlirini.
10 Ⱨəⱪⱪaniylar xadlansun Pərwərdigardin da’ima,
panaⱨ tapsun ⱨəm ular Pərwərdigarning ⱪoynida,
ⱪəlbi paklar ⱨəmdusana eytsun uningƣa.


65-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Ⱨəmdusana oⱪumaⱪ bolup sanga i Huda,
wədilirini əməlgə axurar ular xu jayda.
Du’alarni angliƣuqi i Huda,
ⱨəmmə insan kelidu sening aldingƣa.
Gunaⱨlar besiwalƣan bolsimu bizni,
kəqürüm ⱪilisən gunaⱨlirimizni.
Nəⱪədər bəhtliktur
sən ɵzünggə yeⱪin ⱪilip talliƣan kixilər,
yaxar ular muⱪəddəs ⱨoyliliringda,
bolimiz məmnun ɵyüngning bərikitidin,
ibadəthanangning muⱪəddəslikidin.
Uluƣ ƣəlibəng bilən
jawab berisən bizgə,
i ⱪutⱪuzƣuqimiz Huda.
Ümidisən barqə insanning,
taki qetidikilərgiqə zeminning.
Ⱪudrət bilən baƣlap belingni,
küqüng bilən tikliding taƣlarni.
Tinqitisən dengizlarning xawⱪunlirini,
ⱨəm yat əllərning topilanglirini.
Əyminər karamətliringdin yiraⱪtiki əllər,
xərⱪtin-ƣərbkiqə küy yangritar həlⱪlər.
Sən yərgə kɵngül bɵlüp,
su bilən suƣirip uni
bəkmu munbətləxtürdüng zeminingni.
Suƣa toldurdung eriⱪ, ɵstəng, dəryaliringni,
axliⱪ bilən təminləxkə bəndiliringni.
Sən nesip ⱪilding xundaⱪ boluxni.
10 Toldurup suƣa qɵnəklərni,
taraxlaysən ⱪirlirini.
Yamƣur bilən yumxitip yərni,
ündürisən unda mol zira’ətlərni.
11 Mol ⱨosulni bexiƣa taj ⱪilip taⱪaysən yillarning,
bay-bayaxat, toⱪ bolar yətkənla jaylar ⱪədiming.
12 Ⱪoyuⱪ wə əlwək bolar daladiki otlaⱪlar,
taƣ-dawanlarmu belini xadliⱪ kəmiridə baƣlar.
13 Ekin kəbi yaraxⱪan ⱪoylar topi otlaⱪⱪa,
zira’ət wə maysilar tolup kətkən jilƣiƣa.
Xunga ular nahxa eytar yangritip xadliⱪta.

*1
Si’on – Yerusalemdiki bir taƣning ismidur. Bu taƣ üstigə mərkiziy ibadəthana selinƣan. Bəzidə “Zəbur” munajatlirida bu nam ⱨətta pütkül Yerusalemnimu kɵrsitidu.66-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
1-2 Əy jaⱨan əⱨli Hudaƣa yangritinglar alⱪixlar,
hislətlirini təripləp küy-nahxiƣa ⱪetinglar,
ⱨayajanda uningƣa mədⱨiyələr oⱪunglar.
Xundaⱪ dənglar əy halayiⱪ Hudaƣa:
“Nəⱪədər ⱨəywətlik-ⱨə ⱪudriting!
Kɵrsitilgəndə karamiting i Huda,
düxmənliring tügülüp ⱪalar aldingda.
Pütkül yər-jaⱨan səjdə ⱪilmaⱪta sanga,
küyləp ⱨəmdusana oⱪumaⱪta namingƣa.”
Selaⱨ
Kɵrünglar Hudaning büyük ⱪudritini,
uning kɵrsətkən karamətlirini.
U yol aqti dengizni yerip,
mengip ɵtti həlⱪlər ⱪurƣaⱪ yoldin.
Təntənə ⱪilduⱪ minnətdar bolup Hudadin.
Ɵz ⱪudriti bilən mənggü ⱨɵküm süridu Huda,
pütkül insan ixliri ayandur kɵz aldida.
Ita’ətsizlər ⱪarxi qiⱪmisun uningƣa.
Selaⱨ
Əy yat həlⱪlər mədⱨiyələnglar Hudayimizni,
yangritinglar uningƣa atap ⱨəmdusana, alⱪixlarni.
U saⱪlap kəldi ⱨayatimizni,
teyilip ketixtin putlirimizni.
 
10 I Huda, sən bizni siniding,
kümüxni otta tawliƣandək tawliding.
11 Sən tuzaⱪⱪa qüxürdüng bizni,
yəlkimizgə ⱨəm artting eƣir yükni.
sən ɵzüng sudinmu, ottinmu ɵtküzüp bizni,
ahiri molqiliⱪⱪa elip kəlding həlⱪimizni.
13-14 I Huda, sanga wədə bərgənidim külpəttə ⱪalƣinimda,
ⱪəsəm ⱪilƣanidim yəlkəmni eƣir kün basⱪinida.
Elip kirip ibadəthanangƣa kɵydürmə ⱪurbanliⱪlarni,
ada ⱪilimən dəp, sanga bərgən ⱪəsəmlirimni.
15 I Huda sanga atap bordaⱪ mallarni,
kɵydürmə ⱪurbanliⱪⱪa beƣixlaymən.
Ⱪoqⱪar yeƣini kɵydürüp, puritimən,
buⱪa wə ɵqkilərnimu ɵzünggə sunimən.
Selaⱨ
16 Əy Hudaƣa ihlasi barlar, tingxanglar sɵzümni,
sɵzləp berəy Hudaning manga kɵrsətkən karamətlirini.
17 Awazimni kɵtürüp Hudaƣa ⱪildim nida,
oⱪudum uningƣa mədⱨiyə, ⱨəmdusana.
18 Pərwərdigar ⱪulaⱪ salmas idi du’ayimƣa,
mayil bolsa nawada ⱪəlbim mening gunaⱨⱪa.
19 Xübⱨisizki, du’ayimni anglidi Huda,
du’a ⱪilƣinimda ⱪulaⱪ selip turdi manga.
20 Təripləyli ⱨəmmimiz Hudayimizni,
u rət ⱪilmidi du’ayimni,
məndin haliy ⱪilmidi mənggülük muⱨəbbitini.

*12
Bəzi tərjimilərdə “jəng ⱨarwilirining beximizni yanjixiƣa yol ⱪoydung” dəp elinƣan.67-munajat

Bu munajat tarliⱪ sazlarda təngkəx ⱪilinip, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Bizni bəhtlik ⱪilƣaysən Huda,
xəpⱪitingni kɵrsitip bizgə,
didaringning jilwilirini,
qeqip bizning üstimizgə.
Selaⱨ
Aləm ara məlum bolƣay sening yolung,
barqə əllər arisida nijatliⱪing.
Mədⱨiyəligəy seni Huda ⱨəmmə həlⱪlər,
ⱨəmdusana oⱪuƣay sanga jimi millətlər.
Barqə əlni bir ɵzüng yetəkləysən i Huda,
ⱨəm ularning üstidin adil ⱨɵküm qiⱪirisən i Huda,
xunga barliⱪ insanlar xadlinip alⱪix yangratⱪay sanga.
Selaⱨ
Mədⱨiyəligəy seni Huda ⱨəmmə həlⱪlər,
ⱨəmdusana oⱪuƣay sanga jimi millətlər.
Yər-zemindin alduⱪ ⱨosulni,
Hudayimiz bəhtiyar ⱪildi bizni.
Huda bizgə bəht ata ⱪilƣay,
barqə insan uningƣa ihlas ⱪilƣay.


68-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Ⱨərikət ⱪilƣan bolsa idi Pərwərdigar,
düxmənliri tiripirən bolar idi.
Ɵqmənliri ⱨər tərəpkə ⱪaqar idi.
Xamal uqurup kətkəndək is-tütəkni,
Huda jəzmən yoⱪ ⱪilidu rəzillərni.
Ⱨalak bolar rəzillər Huda aldida,
huddi momdək erigən otta.
Ⱨəⱪⱪaniylar təntənə ⱪilip, huxal bolar,
Huda ⱨuzurida roⱨi urƣup, xadlinar.
 
Hudaƣa ⱨəmdusana eytinglar,
namini küy-nahxiƣa ⱪetinglar.
“Mənggü bar bolƣuqi – yaⱨ”dur uning nami.
Ⱨuzurida huxalliⱪⱪa qɵmünglar.
Ata bolƣan yetimlarƣa,
igə qiⱪⱪan tul hotunlarƣa,
u Hudadur, makani muⱪəddəstur.
Ɵy-uqaⱪliⱪ ⱪilar Huda ƣeriblarni,
azad ⱪilip, munbət yərgə baxlar sürgünlərni,
lekin, ⱪaƣjiraⱪ yərgə ⱪaldurar boysunmiƣanlarni.
 
7-8 I Sinay teƣida sɵzligən Huda,
i Isra’illarni talliƣan Huda,
zemin titrəp, yamƣur tɵkti asman baƣridin,
ɵz ⱪowmingni qɵllər ara baxlap mangƣiningda.
I Huda, zemin wə bəndiliring üstigə,
hasiyətlik yamƣurungni yaƣdurdung.
Ⱨalsiriƣanda ularƣa ⱪuwwət bərding.
10 Xəpⱪitinggə na’il bolƣan bəndiliring makan tutti,
ezilgən ⱪowming sening bərikitinggə erixti.
 
11 Pərwərdigar ƣəlibisini jakarlidi,
ⱪiz-ayallar top bolup, hux həwərni tarⱪatti:
12 “Padixaⱨlar wə ularning ⱪoxunliri ⱪeqixti.”
Ɵydə olturƣan ⱪiz-ayallar oljilarni bɵlüxti.
13 Bayliⱪ boldi ⱨəmmisigə bu oljilar,
bay boldi ⱨətta ɵy-makansiz padiqilar,
igə boldi yənə kümüx ⱪanatliⱪ,
altun pəylik kəptərlərgə ular.
14 Ⱪadir Huda yat xaⱨlarni tiripirən ⱪilƣinida,
 
15 Əy ⱨəywətlik Baxan teƣi,
qoⱪⱪiliring xunqə kɵp tehi,
16 əy ⱨakawur Baxan teƣi,
neqün xunqə ⱨəsət bilən ⱪaraysən,
Huda makan ⱪilip talliƣan Si’on teƣiƣa –
Huda mənggü makan tutⱪan tursa uningda?
17 Hudaning jəng ⱨarwiliri nurƣun, san-sanaⱪsiz,
Sinay teƣidin muⱪəddəs ibadəthaniƣa kirər Igimiz.
 
18 Rəbbimiz sən yuⱪiriƣa qiⱪⱪiningda,
elip ketisən nurƣunliƣan əsirlərni.
Seliⱪ ⱪobul ⱪilisən insanlardin,
ⱨətta sanga ita’ətsizlik ⱪilƣanlardin,
Igəm Huda orun alisən Si’ondin.
 
19 Mədⱨiyələr bolsun Igimizgə,
u ⱨər küni eƣirqiliⱪimizni kɵtürməktə,
Pərwərdigar nijatkardur bizgə.
Selaⱨ
20 Pəⱪət bizning Rəbbimiz nijatkar Huda,
ɵlümdin ⱪutⱪuzux ⱪadir Igəmning ⱪolida.
21 Bərⱨəⱪ, Huda kukum-talⱪan ⱪiliwetər düxmənlirining bexini,
22 Pərwərdigar mundaⱪ dedi:
“Düxmənlirimni ⱪayturup kelimən Baxan diyaridin,
elip qiⱪimən ularni dengizning qongⱪur yeridin.
23 Xuning bilən milinidu putliring ⱪanƣa –
düxmənliringning ⱪeniƣa,
ulardin alalaydu nesiwisini itliringmu.”
 
24 I Huda, sening zəpər ⱪədəmliring kɵrünməktə,
i Huda, mening padixaⱨim bolƣan Pərwərdigarim –
muⱪəddəs ibadəthaniƣa ketiwatⱪining kɵrünməktə.
25 Mangmaⱪta aldingda munajatqilar,
kəyningdə sazqilar.
Otturisida dapqi ⱪizlar.
 
26 Jama’ətlər ara alⱪix-sada yangritinglar Hudaƣa,
27 Ənə u yərdə kiqik Binyamin ⱪəbilisi
ularƣa baxlamqi bolup mangmaⱪta.
Bardur ularning kəynidə səp tüzgən Yəⱨuda əmirliri,
xundaⱪla Zəbulunning ⱨəm Naftalining əmirliri.
 
28 I Huda, namayan ⱪilip ⱪudritingni,
ilgiri kɵrsətkəndək kɵrsətkin küqüngni.
29 Kelip Yerusalemdiki ibadəthanangƣa,
padixaⱨlar atar ⱨədiyələr sanga.
30 Tənbiⱨ bərgin ⱪomuxluⱪtiki axu yirtⱪuq ⱨaywanlarƣa,
buⱪilar baxlap mangidiƣan mozaylar kəbi yat əllərgə.
Yərgə urƣin bizdin kümüx-tənggə təmə ⱪilƣanlarni,
tarmar ⱪilƣin ⱨəm yat əllərdiki uruxhumarlarni.
 
31 Misirdin mɵtiwər əlqilər kelər,
Üfiyopiyə Hudaƣa halis ⱨədiyə təⱪdim ⱪilar.
32 I jaⱨandiki padixaⱨliⱪlar,
Igimizgə mədⱨiyə nahxa eytinglar,
Rəbbimizni küyinglərgə ⱪetinglar.
Selaⱨ
33 Ⱪədimdin bar bolƣan, asmanlarda yüridiƣan,
ⱪudrətlik awazida asman baƣrini yarƣan,
Igimizning xənigə küy-nahxilar eytinglar.
34 Jakarlanglar Pərwərdigarning ⱪudritini,
u yürgüzər Isra’il üstidin səltənətlik ⱨoⱪuⱪini,
namayan ⱪilar u ⱨəm samada küq-ⱪudritini.
35 Xəwkətliktur Huda muⱪəddəs ibadəthanisida.
Isra’illarni talliƣan Pərwərdigar,
ɵz ⱪowmiƣa küq-ⱪudrət ata ⱪilar.
Mədⱨiyələr oⱪulƣay Hudaƣa!

*4
U bulutlar üstididur, uluƣlanglar – bəzi tərjimilərdə “bulutlarƣa mingüqigə yol ⱨazirlanglar” dəp elinƣan.

14
Zalmon – Ibraniy tilidiki mənisi “ⱪapⱪara” bolup, Zalmon teƣiƣa ⱪar yaƣⱪanda ap’aⱪ ⱪar taƣning mənzirisini pütünləy ɵzgərtidu. Huddi xuningƣa ohxax, Huda imansiz padixaⱨlarni zemindin ⱪoƣliwətkəndin keyin, zemin pütünləy baxⱪa ⱪiyapətkə kelidu.

21
Uzun qaqliⱪ bax – Ⱪədimki zamanda urux yaki alaⱨidə bir məzgildə kixilər uzun qaq ⱪoyƣan bolup, bu yərdə xu adətni kɵrsətməkqi bolƣan boluxi mumkin.

§26
Əy Isra’illar – bəzi tərjimilərdə “əy Isra’ilning buliⱪidin qiⱪⱪanlar” dəp elinƣan.69-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, “nelupər” aⱨangida eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
I Huda ⱪutⱪuzƣin meni,
Tegi yoⱪ patⱪaⱪⱪa petip kəttim,
kəlkündə ƣərⱪ bolup,
qongⱪurƣa qɵküp kəttim.
Pəryad qekip ⱨalim kətti,
gallirim ⱪurup kətti,
təlmürüp Hudayimƣa
kɵzümning nuri kətti.
Qeqimdin kɵptur mening,
səwəbsiz manga ɵqlər.
Ⱪara qaplar manga ular,
meni yoⱪatmaⱪqi bolƣanlar –
məndin küqlük düxmənlər.
Mən bulimiƣan nərsini,
ⱪayturup bər, dəydu ular.
 
I Huda, nadanliⱪim sanga ayan,
mening yənə ⱪəbiⱨliklirim –
yoxurun əməs, sanga ayan.
I Pərwərdigar –
ⱪudrətlik sərdar Huda,
mening səwəbimdin
ümidini sanga baƣlap kütkənlər
yərgə ⱪarap ⱪalmiƣay.
I Isra’illarni talliƣan Huda,
sanga təlpüngənlər,
mening səwəbimdin
xərməndə bolmiƣay.
Ⱨaⱪarətləndim sən üqün Huda,
yüzüm qüxüp, ⱪaldim nomusta.
Yat boldum tuƣⱪanlirimƣa,
yaⱪⱪa yurtluⱪ ataldim ⱪerindaxlirimƣa.
Qünki muⱪəddəs ɵyünggə bolƣan muⱨəbbitim
urƣutidu huddi ottək mening ⱪəlbimni.
Sanga ⱨaⱪarət ⱪilƣanlarning ⱨaⱪarətlirimu,
basti ⱨəm mening üstümni.
10 Mən roza tutup yiƣlisam
tɵwən tutup ɵzümni,
məshirə ⱪildi ular meni.
11 Matəm tutup, məyüslinip yürsəmmu ɵzüm,
mən ularning sɵz-qɵqikigə yənə ⱪaldim.
12 Tənə ⱪildi xəⱨər ⱪowuⱪida olturƣanlar,
məyhorlarning nahxisiƣa tema boldum.
 
13 Xundaⱪtimu du’a ⱪilimən tohtimay sanga,
mənggülük muⱨəbbət bolƣaq səndə,
haliƣan waⱪtingda, ixənqlik nijatliⱪingni
du’alirimƣa jawab ⱪilip, bərgin manga.
14 Ⱪutⱪuz meni manga ɵq bolƣanlardin,
ⱪutⱪuz meni petip ⱪalƣan patⱪaⱪliⱪtin,
ⱪutⱪuz meni suning qongⱪur ⱪaynimidin.
15 Ƣərⱪ ⱪilma meni kəlkün suliriƣa,
yutⱪuzmiƣin meni dengiz dolⱪuniƣa,
yəm ⱪilmiƣin meni təgsiz ⱨangƣa.
16 I Pərwərdigar, manga ɵzüng jawab bərgin,
qünki mənggülük muⱨəbbiting əwzəl manga,
meⱨri qəksiz jamalingni kɵrsət Huda.
17 Jamalingni mən ⱪulungdin yoxurmiƣin,
qünki eƣir kün qüxti mening beximƣa.
I Ilaⱨim, manga tezdin jawab bərgin.
18 I Pərwərdigar, yeⱪinlaxⱪin manga,
halas ⱪilip düxmənlirimdin,
ⱪutⱪuzƣuqi bolƣin jenimƣa.
 
19 Bilisən mening ⱪandaⱪ ⱨaⱪarətləngənlikimni,
rəswa bolup biⱨɵrmət ⱪalƣanliⱪimni,
sən bilisən mening barliⱪ rəⱪiblirimni.
20 Ⱪəlbimni zidə ⱪildi ⱨaⱪarətlər,
ⱪayƣu wə ⱨəsrətlərgə qɵmüldim.
Təlmürsəmmu ⱨesdaxliⱪ ⱪilarmu dəp birəri,
yaki təsəlli birərmu dəp birərsi,
birərsimu qiⱪmidi, yoⱪtur ⱨeqkim.
21 Ular bərdi ozuⱪluⱪumƣa zəⱨərni,
ussuzluⱪumƣa buzulƣan xarabni.
22 Ziyapiti ɵzlirigə ⱪiltaⱪ bolƣay,
meⱨmanliri üqün ⱪapⱪan bolƣay.
23 Bəl-putliri madarsiz titrəp turƣay,
kɵzliri torlixip kor bolƣay.
24 Ƣəzipingni ularƣa qüxürgəysən,
ⱪəⱨringning otida kɵydürgəysən.
25 Makanliri ularning harab bolsun,
qedirliri qɵldərəp ⱪalsun.
26 Qünki ular tehimu ziyankəxlik ⱪilmaⱪta sən jazaliƣanlarƣa,
azab ⱪoxmaⱪta sən zəhimləndürgənlərning azabiƣa.
27 I Pərwərdigar, jaza ⱪoxⱪin ularning jazasiƣa,
ⱨəm adalətning nesiwisini bərmigin ularƣa.
28 Ɵqürüwətkin ⱨayatliⱪning dəptiridin ularni,
ⱨəm ⱨəⱪⱪaniylar ⱪatariƣa pütmigin ularni.
 
29 Biraⱪ ɵzüm dərd tarttim wə ezildim,
ⱪutⱪuz meni, panaⱨingƣa al Igəm.
30 Mədⱨiyələymən munajatta namingni,
uluƣlaymən xükür eytip seni.
31 Bundaⱪ ⱪilix seni hursən ⱪilar,
bu sanga ɵküz təⱪdim ⱪilƣandin əwzəldur,
münggüzlük wə tuyaⱪliⱪ buⱪilardinmu əladur.
32 Ezilgənlər buni kɵrüp hux bolar,
Hudaƣa təlpüngənlər roⱨlinip ilⱨamlinar.
33 Qünki Huda ⱪulaⱪ salar moⱨtajlarning dərdlirigə,
etibarsiz ⱪarimas azab tartⱪan bəndilirigə.
34 Mədⱨiyəlisun asman-zemin Hudani,
mədⱨiyəlisun dengiz-okyan, janiwarlar ⱨəm uni.
35 Qünki Huda ⱪutⱪuzar Si’onni,
ⱪayta bina ⱪilar Yəⱨudiyə xəⱨərlirini.
U yər Hudaning həlⱪigə mənsup bolar,
ular xu zeminda ⱨəm makanlixar.
36 Huda ⱪullirining əwladliriƣa bu zeminni ata ⱪilar.
Hudani sɵygənlər bu yərlərdə makanlixar.

*1
Bu munajatta “su”, “kəlkün” ⱪatarliⱪ sɵzlər heyim-hətər wə təⱨditlərgə simwol ⱪilinƣan.70-munajat

Dawut yazƣan hatirə munajiti bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
I Pərwərdigar,
tezrək yardəm ⱪilip manga,
ⱪutⱪuz meni i Huda.
Yüzi qüxüp xərməndə bolsun,
ⱨayatimƣa ⱪəst ⱪilƣanlar.
Rəswa bolup arⱪida ⱪalsun,
japayimdin xadlanƣanlar.
Məshirə ⱪilip, külgənlər manga,
xərməndə bolup ⱪaytsun arⱪiƣa.
Səndin huxal bolup, xadlansun,
ⱨəmmə təlpüngənlər sanga.
Nijatliⱪingni sɵygənlər,
desun da’im “uluƣdur Huda”.
Mən bir biqarə, ⱨajətmən,
i Huda, tez kəlgəysən yenimƣa.
Sən mening mədətkarim, ⱪutⱪuzƣuqim,
i Pərwərdigar, ɵtünəy, ⱨayal bolma.


71-munajat

Pərwərdigar, sənla baxpanaⱨdursən manga,
meni yərgə ⱪaratmiƣin ⱪilip rəswa.
Ⱪutⱪuzƣin meni ɵz ⱨəⱪⱪaniyliⱪingda,
ⱪutuldur meni ⱪulaⱪ selip aⱨlirimƣa.
Ⱪoram taxtək panaⱨ bolƣin da’im manga,
sən mening teƣimdursən ⱪorƣan kəbi,
iradə ⱪilding meni ɵzüng ⱪutⱪuzmaⱪⱪa.
Igəm meni azad ⱪilƣin rəzillərning ⱪolidin,
adalətsiz, rəⱨimi yoⱪ adəmlərning aliⱪinidin.
Ɵzüng ümidimsən, i Pərwərdigar Hudayim,
yaxliⱪimdin tartip sən boldung tayanqim.
Ⱨamilə waⱪtimdin baxlap sanga tayandim,
anamning ⱪorsiⱪidin sən ɵzüng qiⱪarding,
xundin buyan mədⱨiyəmni sanga atap kəldim.
Kɵp adəmlər üqün nəmunə mən,
qünki sən ⱪudrətlik panaⱨimdursən.
Aƣzimdin əsla qüxməs sanga ⱨəmdusanalar,
qüxməs xan-xəripingni alⱪixliƣan sadalar.
Taxlap kətmigin meni ⱪerip ⱨalim ⱪalmiƣanda,
tərk ətmigin meni ⱪuwwitimdin ayrilƣanda.
10 Qünki düxmənlirim meni ⱪəstlixip,
jenimni almaⱪ bolƣanlar birlixip,
11 deyixər: “Huda uni tərk ətti,
uni ⱪoƣlap tutayli,
ⱪutulduridiƣanlar yoⱪtur əmdi.”
12 Məndin yiraⱪ kətmigin i Huda,
yardəmgə tezraⱪ kəlgin yenimƣa.
13 Meni ⱪariliƣuqilar xərməndə bolup yoⱪ bolsun,
manga ⱪəst oyliƣanlar rəswa bolup jaⱪ toysun.
14 Biraⱪ ɵzüm ümidsiz bolmaymən zinⱨar,
sanga bolƣan alⱪixlirim barƣanqə axar.
15 Aƣzimdin qüxməs adaliting wə nijating,
əⱪlim yətməydiƣan axu ajayip ixliring.
16 Ləbbəy bolup aldingda,
mədⱨiyələymən büyük ixliringni Rəbbim Huda,
jakarlaymən ⱨəⱪⱪaniy dəp pəⱪət senila.
17 I Hudayim, bilmigənni sən bildürdüng yaxliⱪimdin,
karamətliringning jakarqisi bolup kəldim xu qaƣdin.
18 Ⱪerip aⱪarƣanda ⱪara qaqlirim,
taxlap kətmə meni Ilaⱨim.
Bayan ⱪilay əwladlarƣa ⱪudritingni,
sɵzləp berəy məndin keyin kəlgənlərgə,
sening kɵrsətkən uluƣ mɵjiziliringni.
19 Uluƣ karamətlərni ⱪilƣan təngdaxsiz Huda,
taⱪixar adaliting asman-pələkkə,
kimmu ⱪilalar bundaⱪ ixni ohxax sanga.
20 Manga azab-külpətlərni kɵrsətkining,
dəl gɵr aƣzidin meni tartip elip,
janlandurup yengi ⱨayatⱪa baxliƣining.
21 Tehimu bək üstün ⱪilisən ⱨɵrmitimni,
yenimƣa kelip manga berisən təsəlli.
22 Ilaⱨim küyləymən seni qelip lira,
sadaⱪitinggə eytimən ⱨəmdusana,
sanga mənsup küylirim bar qiltarimda,
Isra’illarni talliƣan muⱪəddəs Huda.
23 Seni küylisəm təntənə ⱪilar ləwlirim,
xadlinar, sən ⱨɵr ⱪilƣan ⱪəlbim.
24 Tilim ⱨəmixə bayan əylər sening adalitingni,
qünki rəswa ⱪilip yiⱪitting xum niyəttə bolƣanlarni.


72-munajat

Sulayman yazƣan munajat
 
I Huda, padixaⱨⱪa* Padixaⱨ – Sulayman padixaⱨning ɵzini kɵrsitidu. ata ⱪilƣin adalitingni,
U həlⱪing üstidin ⱨɵkümlərni adil qiⱪarƣay,
ajiz, yoⱪsul bəndilərgə ⱨəⱪⱪaniy bolƣay.
Taƣlar elip kəlgəy həlⱪlərgə məmurqiliⱪ,
adaləttin edirlarmu bərgəy bayaxatliⱪ.
Aⱪliƣuqi bolup padixaⱨ ezilgən mɵminlərgə,
ⱪutuldurƣay namratlarning balilirini
ⱨəm bitqit ⱪilƣay zalimlarni.
I Huda, bəndiliring əwladtin-əwladⱪiqə ihlas ⱪilƣay sanga,
taki kün wə ay parlap turƣuqə asmanda.
Yamƣur kəbi padixaⱨning ⱨɵkümrani,
yaxartⱪay yengidin orulƣan otlaⱪlarni,
yeƣin bolup suƣarƣay yər-zeminni.
Ronaⱪ tapⱪay ⱨəⱪⱪaniylar uning zamanida,
tinqliⱪ bolƣay zeminda
taki ay nur berixtin tohtiƣiqə asmanƣa.
U ⱨɵkümranliⱪ ⱪilƣay dengizdin okyanƣiqə,
Firat dəryasidin zeminning qetigiqə.
Qɵl-bayawanda yaxawatⱪanlar tiz pükər uningƣa,
rəⱪibliri məƣlup bolar milinip topa-qangƣa.
10 Uningƣa baj tapxurar Tarxix Tarxix – Ispaniyədiki məxⱨur port xəⱨiri. wə arallarning padixaⱨliri,
11 Barliⱪ padixaⱨlar uningƣa bax egər,
hizmitidə bolar barqə həlⱪlər.
12 U ⱪutⱪuzar nalə ⱪilƣanlarni,
baxpanaⱨsiz ajizlarni,
mədətkari yoⱪ yoⱪsullarni.
13 Iq aƣritar u ajiz, yoⱪsullarƣa,
panaⱨ bolar u ƣerib panaⱨsizlarƣa.
14 U halas ⱪilar zulum wə zorawanliⱪtin ularni,
uning nəziridə ⱪimməttur ularning jeni.
15 Yaxisun padixaⱨ!
Uningƣa Xibaning altunliri sowƣa bolƣay,
da’im du’alar ⱪilinip, künboyi bəht tiləngəy.
16 Etizlarda zira’ətlər mol bolƣay,
edirlarda ⱨətta baxaⱪ ohxiƣay.
Ⱨosullar Liwan taƣliridiki ormanlardək ziyadə bolƣay,
xəⱨər aⱨaliliri yaylaⱪtiki qɵptək ronaⱪ tapⱪay.
17 Nami uning mənggü ɵqmigəy,
ⱨər qaƣ ⱪuyax kəbi parliƣay,
bəht tapⱪay barliⱪ ⱪowmlar uningdin,
ⱨəmmə həlⱪlər uni bəhtlik dəp atiƣay.
18 Təripləngəy Isra’illarni talliƣan Pərwərdigar,
barqə mɵjizə wə karamətlər igisi pəⱪət udur.
19 Mənggügə təripləngəy uning nam-xəripi,
pütkül yər yüzini ⱪapliƣay xan-xəripi.
Amin, amin!
 
20 (Xuning bilən Yixayning oƣli Dawutning du’aliri tamam boldi.)

*1
Padixaⱨ – Sulayman padixaⱨning ɵzini kɵrsitidu.

1
Xaⱨning oƣli – Sulaymanning yənə ɵzini kɵrsitidu. Bəlkim bu yərdə Sulayman ɵzini “xaⱨning oƣli” dəp atax arⱪiliⱪ, ɵzining Dawut padixaⱨning oƣli ikənlikini təkitligən boluxi mumkin.

10
Tarxix – Ispaniyədiki məxⱨur port xəⱨiri.

§10
Xiba – Ⱨazirⱪi Ərəbistanning ƣərbiy jənubidiki bir jayning ismi.

*10
Siba – Afriⱪaning xərⱪiy ximal təripidiki bir jayning ismi.3-bɵlək


73-munajat

Asaf yazƣan munajat
 
Bərⱨəⱪ!
Meⱨribandur Huda Isra’illarƣa,
meⱨribandur Huda ⱪəlbi paklarƣa.
2-3 Rəzil wə ⱨakawurlarning
ronaⱪ tapⱪinini kɵrginimdə,
ⱨəsət ⱪildim ularƣa.
Kalwalixip putlirim,
putlixip yiⱪilay dedim xunga.
Taki ɵlgüqə
yaxaydu ƣurbətsiz ular,
teni salamət, bədini məzmut bolar.
Ular baxⱪilardək dərd tartmas,
ⱨəm balayi’apətkə ⱪalmas.
Kibirlik boynidiki marjinidur,
zorawanliⱪ orunuwalƣan tonliridur.
Kɵzliri semizliktin tompiyip qiⱪⱪan,
ⱪəlbigə əhmiⱪanə niyətliri tolup taxⱪan.
Məshirə ⱪilar,
zəⱨərdək tilliri bilən sɵzləydu ular.
Məƣrurlinip,
“Zulum salimiz silərgə” dəp təⱨdit salar.
Ərxkə ⱪarxidur ularning eƣizliri,
ⱪuruⱪ sɵzlər ⱨəmmə yərdə tilliri.
10 Xunga həlⱪ ularƣa bək yüzlinər,
sudək iqip sɵzlirini yamanliⱪⱪa kirixər.
11 Dər rəzillər:
“Uluƣ Huda ⱨəmmini bilərmu?
Bilsə u ⱪandaⱪ bilər?”
12 Yamanlar mana xundaⱪ rəzil bolar,
ular da’im raⱨəttə, bayliⱪ toplar.
 
13 Ⱪəlbimni pak tutⱪinim biⱨudimu?
Gunaⱨsiz yaxax ⱨayatta bikarmidu?
14 Nemə üqün künboyi azabtimən,
nemə üqün ⱨər səⱨərdə jazadimən.
15 Əgər mən xundaⱪ oyda bolsam idim,
16 Mən bularni qüxinixkə tirixⱪanda
bular xunqə eƣir bilindi manga.
17 Hudaning ibadəthanisiƣa kirximgə
qüxəndim,
nemilərning barliⱪini ularning təⱪdiridə.
18 I Huda, dərwəⱪə,
teyilƣaⱪ yərlərgə ⱪoyisən ularni,
teyilip parə-parə bolar ular ahiri.
19 Wəⱨimə iqidə yoⱪilar ular,
ⱨəm bir dəⱪiⱪidila parqə-parqə bolar.
20 Ularning ⱨayati qüxkə ohxar,
oyƣansila ⱨəmmisi yoⱪilar.
Ularni kɵzgə ilmaysən əsla,
i Rəbbim ornungdin ⱪozƣalƣanda.
 
21 Iqim eqixar,
yürikim sanjilip aƣrar.
22 Qünki mən ⱨamaⱪət, nadan ikənmən,
aldingda goya angsiz ⱨaywan ikənmən.
23 Əmma mən ⱨəmixə seƣinimən seni,
i Huda ong ⱪolumdin tuttung meni.
24 Bilimən, nəsiⱨəting meni yetəklər,
ahiri xan-xərəpmu ⱪolumƣa kelər.
25 Səndin baxⱪa mədətkarim yoⱪtur ərxtə,
səndin baxⱪini istiməsmən ⱨəm yər yüzidə.
26 Tenim, ⱪəlbim zə’ipləxsə əgərdə,
ⱪuwwitidur Huda ⱪəlb, tenimning,
mənggülükkə nesiwəmdur u mening.
27 Xübⱨisizki,
ⱨalak bolar səndin yiraⱪ turƣanlar,
yoⱪ ⱪilisən ularni,
yoⱪilidu sanga wapasiz bolƣanlar.
28 Xunga dəymən əwzəldur yeⱪin turux Hudaƣa,
panaⱨ ⱪildim ⱨər zaman Pərwərdigarni ɵzümgə,
bayan ⱪilip Hudaning ⱪudritini ⱨəmmigə.

*15
Həlⱪinggə – bəzi tərjimilərdə “pərzəntliringgə” dəp elinƣan.74-munajat

 
Tərk ətting bizni neqün i Huda,
bizni xundaⱪ mənggü untup ⱪalamsən?
Sening ilkingdiki bizdək ⱪoyliringƣa
neqün ƣəzəp otliringni qaqisən?
Bədəl tɵləp azad ⱪilƣan ⱪowmingni əskə alƣin,
mülküm bolsun dəp ⱪutⱪuzƣan ⱪəbiləngni əskə alƣin,
ɵzüng makan ⱪilƣan Si’on teƣini əskə alƣin.
Kelip kɵrgin harab bolƣan muⱪəddəs jayingni,
düxmənlər urup-qeⱪip wəyran ⱪilƣan uningdiki nərsilərni.
Rəⱪibliring dawrang selixti muⱪəddəs jayingda,
ƣəlibisigə təntənə ⱪilixti tuƣlirini ⱪadap unda.
Ɵzlirini kɵz-kɵz ⱪilixti bu ⱨujumqilardək,
paltilirini oynitixti huddi orman kəsküqidək.
Andin ular muⱪəddəs jayingƣa kirdi,
palta wə bolⱪa bilən nəⱪixlərni qeⱪixti.
I Huda, ular muⱪəddəs jayingƣa ot ⱪoyuxti,
sanga ibadət ⱪilidiƣan jayni dəpsəndə ⱪilixti.
Kɵngülliridə oylap ular “boysundurayli biz ularning ⱨəmmisini”,
kɵydürüwətti Hudaning zemindiki muⱪəddəs jaylirini.
 
Karamətliring ƣayib boldi arimizdin,
pəyƣəmbərmu kətti yiraⱪ yenimizdin.
Ⱪaqanƣiqə dawam ⱪilar bu ixlar-ⱨə,
ⱨeqkim bilməs buni əgər sorap baⱪsang ⱨəmmisidin.
10 Rəⱪibliring məshirə ⱪilar seni Huda ⱪaqanƣiqə?
Ⱨaⱪarətkə ⱪalarmu naming sening əbədkiqə?
11 Nemixⱪa tartiwalding ⱪolungni, eⱨ Huda ong ⱪolungni?
Ⱪolungni ⱪoyningdin elip Huda yoⱪatⱪaysən ularni!
12 Əzəldin bizgə xaⱨ bolup kəlgəniding Huda,
ⱪazanƣanting ƣəlibilərni biz üqün zeminimizda.
13 Küqüng bilən ikkigə bɵlgəniding dengiz süyini,
yarƣaniding uningdiki əjdiⱨalarning baxlirini.
bərgəniding qɵldiki ⱨaywanlarƣa ozuⱪ ⱪilip gɵxlirini.
15 Bulaⱪ kɵzini eqip yərdin ⱨasil ⱪilƣanting eriⱪlarni,
ⱪurutⱪanting tohtimay eⱪiwatⱪan dəryalarni.
16 Yaratting sən kün wə tün ⱨər ikkilisini,
orunlaxturdung ɵz orniƣa ay wə künni.
17 Ayriding barliⱪ qegra-pasillarni,
pəyda ⱪilding ɵzüng yaz bilən ⱪixni.
 
18 Esingdə tutⱪaysən i Pərwərdigar,
düxmənliringning məshirə ⱪilƣanlirini.
Untumiƣaysən i Pərwərdigar,
ⱨamaⱪət həlⱪning kɵzgə ilmiƣanlirini.
19 Tutup bərmigin wəⱨxiy düxməngə panaⱨsiz bəndiliringni,
mənggü untumiƣin ezilgən mɵminliringning ⱨayatini.
20 Biz bilən tüzgən əⱨdəngni esinggə alƣin Huda,
zorluⱪ wə zombuluⱪlar yamrap kətti,
zemindiki ⱪarangƣuluⱪ ⱪapliƣan bulunglarda.
21 Ezilgənlər yərgə ⱪarap ⱪalmisun,
ular sening namingƣa mədⱨiyələr oⱪusun.
22 Arimizƣa yenip kelip i Huda,
namingni ⱪoƣdiƣina ⱪaytidin.
Ⱨamaⱪət kixilərning ⱨər da’im
məshirə ⱪilƣanlirini qiⱪarmiƣin yadingdin.
23 Düxminingning quⱪanliri bolsun da’im esingdə,
tohtimidi ularning dawrangliri tehiqə.

*^
Bu munajat Babil padixaⱨi Nəbukədnəsər miladiyədin ilgiriki 587-yili Yerusalemni ixƣal ⱪilip, muⱪəddəs ibadəthanini wəyran ⱪilƣan wə kɵpligən Isra’illarni əsirgə elip, Babilƣa sürgün ⱪilƣandin keyin yezilƣan boluxi mumkin.

14
Liwyatan – Dengizda yaxaydiƣan əjdiⱨaƣa ohxap ketidiƣan ⱪorⱪunqluⱪ ⱨaywan bolup, Kən’anliⱪlarning riwayətliridə uqraydu.75-munajat

Asaf yazƣan munajat bolup, “ⱨalak ⱪilmiƣaysən” degən aⱨangda eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Sanga xükür eytimiz i Huda, xükür eytimiz,
qünki sən yeⱪinsən bizgə,
bayan ⱪilimiz karamətliringni ⱨəmixə.
 
Huda eytar: “Mən bekitkən waⱪitta,
soriⱪimni adaləttə soraymən.
Tursimu gər yər-zeminlar təwrinip,
ɵzümdurmən ⱪoyƣuqisi anga tüwrük ornitip.”
Selaⱨ
Mən dəymən mahtanqaⱪⱪa: “Mahtanma”,
pasiⱪlarƣa: “Məƣrurlinip ƣadayma,
ɵz küqüngdin kɵrəngləp,
tumxuⱪungni üxlap, po atma.”
 
Qünki yüksilix kelər pəⱪətla Hudadin,
Bərⱨəⱪ, Pərwərdigar birdinbir sotqidur,
u birini əziz ⱪilisa, birini har ⱪilar.
Qünki Pərwərdigarning ⱪolida bir ⱪədəⱨ bolar,
uningƣa aqqiⱪ, kɵpüklük xarab tolƣan bolar.
Ⱪaqanki Huda uni tɵksə zeminƣa,
pasiⱪlar duƣlirini ⱪoxup iqiwalar.
Yaⱪuplarni talliƣan Huda ⱨəⱪⱪidə
mən mənggü guwaⱨliⱪ berimən,
ⱨəm uning namiƣa munajatlar eytimən.
 
10 Horiki qong mahtanqaⱪlarning horikini kesiwetimən. 10-ayət Hudaning eytⱪan biwasitə sɵzliridur.
biraⱪ adil-ⱨəⱪⱪaniylarni xan-xərəpkə erixtürimən.

*6
Xərⱪ, ƣərb yaki jənub, ximaldin – bəzi tərjimilərdə “xərⱪ, ƣərb yaki qɵl-bayawandin” dəp elinƣan.

10
10-ayət Hudaning eytⱪan biwasitə sɵzliridur.76-munajat

Bu Asaf yazƣan mungluⱪ munajat bolup, tarliⱪ sazlar təngkixidə eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Huda məxⱨurdur Yəⱨudiyə həlⱪigə,
nami büyüktur Isra’iliyə elidə.
Turar jayi Si’ondidur,
U xu yərdə sundurdi düxmənning otluⱪ oⱪlirini,
qeⱪip taxlidi ⱪalⱪan, ⱪiliq wə barliⱪ jəng ⱪorallirini.
Selaⱨ
I Huda, xəriping parlaⱪ nurlar qaqar,
owƣa bay taƣlardinmu zor ⱨəywiting bar.
Düxminingning baturliri bulang-talang ⱪilinƣanda,
ⱪol kɵrtürəlmidi ⱨətta birmu palwini,
tamam mənggülük uyⱪuƣa kətkənidi ⱨəmmisi.
Gürkirəxliringdin Yaⱪup etiⱪad ⱪilip kəlgən i Huda,
at ⱨəm jəng ⱨarwiliri turup ⱪaldi urux məydanida.
Ⱪorⱪuxⱪa tegixliktur pəⱪət səndinla, i Huda,
kimmu ɵzini tik tutalar ƣəzipingning aldida?
8-9 Ⱨɵküm elan ⱪilix üqün sən ornungdin turƣiningda,
yər-zeminni basti ⱪorⱪunq sükinati, i Huda.
Jakarliding ərx’əlada turup büyük ⱨɵkümüngni,
ⱪutⱪuzmaⱪ bolup jaⱨandiki barliⱪ ezilgənlərni.
Selaⱨ
10 Huda sening ƣəziping axurar xɵⱨritingni,
kəmər ⱪilip baƣliding belinggə ⱪəⱨringni.
 
11 Ada ⱪilinglar ⱪəsəm ⱪilƣanni Pərwərdigaringlarƣa,
sowƣa kəltürsun ⱪoxna əllər ⱪorⱪuxⱪa layiⱪ Hudaƣa.
12 Əməldarlar kibrini Huda sundurar,
ⱪorⱪar uningdin barliⱪ padixaⱨlar.

*2
Salem – Yerusalemning ⱪisⱪartilip atilixi.77-munajat

Asaf yazƣan munajat bolup, “yidutun” aⱨangida eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Kɵtürimən Hudaƣa pəryadimni,
muⱪərrər anglar u mening zarimni.
Muxəⱪⱪəttə Rəbbim sanga təlpündim,
keqiliri du’a ⱪilip ɵtündim,
təsəlligə erixmidi bu kɵnglüm.
Aⱨuzar qəktim i Huda, seni seƣinip,
yoⱪitar boldum ɵzümni, seni yad eytip.
Selaⱨ
Sən jawab bərmigəq uyⱪusizdur kɵzlirim,
kɵngül bi’aramliⱪta gəpkə kəlməs tillirim.
 
Yad etimən ɵtüp kətkən künlərni,
yiraⱪ ɵtmüxtiki güzəl qaƣlarni.
U keqilər, eytⱪan munajatlirim bilən tolƣanidi,
ularni oylap, kɵnglümdə xundaⱪ so’allar pəyda boldi:
Rəbbim meni mənggügə tərk etərmu?
Əmdi manga rəⱨim-xəpⱪət ⱪilmasmu?
Ɵqməs muⱨəbbiti əmdi bizgə ɵqtimu?
Wədiliri mənggügə inawətsiz boldimu?
Huda xəpⱪət ⱪilixni yaki untup ⱪaldimu?
Rəⱨimdillik ornini yaki ƣəzəp aldimu?
Selaⱨ
10 Andin mən dedim: “Meni əng azablaydiƣini xuki,
uluƣ Huda əmdi beximizni silimaydiƣan boldi.”
 
11 Yad etimən Igəm yardəmliringni,
ⱪədimdin buyanⱪi karamətliringni.
12 Zaⱨir bolar əjirliring hiyalimda,
bizlər üqün ⱪilƣan ixliring dilimda.
13 I Huda, sening yolung muⱪəddəstur,
uluƣluⱪing aləmdə yeganidur.
14 Mɵjizilər igisi bolƣan Hudadursən,
ⱪudritingni insaniyətkə kɵrsətkənsən.
15 Ⱪudritingdə ⱪutⱪuzdung ɵz həlⱪingni,
Yaⱪup bilən Yüsüpning əwladini.
Selaⱨ
titrəp səndin ⱪorⱪⱪanidi.
Dengiz tegi lərzigə kəlgənidi.
17 Ⱪara bulut kɵksidin sular tɵküp,
asmanmu ⱨəm güldürmama güldürlitip,
nur oⱪliring qaⱪmaⱪ qeⱪip etilƣanti.
18 Ⱪuyunda güldürmamang güldürligənidi,
qaⱪmiⱪingdin jaⱨan nurƣa qɵmülgənidi,
alaⱪzadə bolup yərmu təwrigənidi.
19 Sən dengizdin yol aqⱪaniding,
uluƣ sulardin ɵtüxkə imkan ⱪilding,
lekin əsla kɵrünməs idi izing.
20 Yetəkliding ⱪowmingni ⱪoy padisidək,
Musa wə Ⱨarunni ⱪilip sən ⱪoyqidək.

*16
Sular – Mu’əllip bu yərdə “Misirdin qiⱪix”tiki Ⱪizil Dengizda yüz bərgən wəⱪələrni kɵzdə tutⱪan.78-munajat

Asaf yazƣan tərbiyəwi munajat
 
Əy həlⱪim, ⱪulaⱪ salƣin təlimimgə,
zeⱨningni bər mening ⱨərbir sɵzlirimgə.
Ⱨekmət bilən aqay mən aƣzimni,
bayan əyləp silərgə ɵtmüxtiki sawaⱪlarni.
Bizgə eytip ⱪaldurƣan bularni əjdadimiz,
angliƣan wə bilgəntuⱪ bularni ulardin biz.
Nəslimizdin yoxurmaymiz xunga ularni,
biz sɵzləp berimiz əwladlarƣa,
Hudaning xərəplik ixi wə ⱪudritini,
ⱨəm uning kɵrsətkən mɵjizilirini.
Pərzlirini qüxürdi u Yaⱪup nəsligə,
ⱪanunlirini turƣuzdi u ⱨəm Isra’illarƣa.
“Balanglarƣa ɵgitinglar bularni” dəp,
əmr ⱪilƣanidi u əjdadimizƣa.
Əwladlirimiz bularni qoⱪum bilgəy,
ⱨətta tuƣulmaⱪqi bolƣan balilarmu,
əwladmu-əwlad baliliriƣa ɵgətkəy.
Yar-yɵlək ⱪilƣay ular Hudani,
ri’ayə ⱪilip uning əmrlirigə,
əjrini püküp kɵngüllirigə.
Dorimisun ular əjdadlirini –
ularning ita’ətsiz, jaⱨilliⱪini.
Səmimiyətsizlik bolmisun dillirida,
sadaⱪətsizlik bolmisun ularda.
Oⱪyaliⱪ bolsimu Əfrayim nəsli,
jəngdə arⱪiƣa burulup ⱪaqti.
10 Ular Hudaning əⱨdisigə boysunmidi,
ⱨəm uning ⱪanuni boyiqə mangmidi.
11 Untuƣandur ular Hudaning ixlirini,
yənə uning kɵrsətkən mɵjizilirini.
12 Misirdiki Zo’an dalalirida,
kɵrsitilgənidi mɵjizə əjdadlirimizƣa.
13 Dengizni yerip ularni ɵtküzgənidi,
suni ⱪiya kəbi tik turƣuzƣanidi.
14 Kündüzi yetəklisə ularni bulut bilən,
keqisi yol baxliƣanidi Otning nuri bilən.
15 U qɵldə taxni yerip su qiⱪarƣanidi,
süyini dengiz kəbi mol ⱪilƣanidi.
16 Taxlardin etilip qiⱪip sular,
aⱪⱪanidi dərya kəbi ular.
17 Əmma qɵldə isyan kɵtürdi uluƣ Hudaƣa,
xuning bilən patti ular yənə eƣir gunaⱨⱪa.
18 Ular ⱪəstən sinap Hudani,
nəpsi üqün tələp ⱪildi ta’amni.
19 Degənidi ular ⱨaⱪarət ⱪilip Hudaƣa:
“Salalamdu dastihan muxu qɵl-dalaƣa?”
20 Dərwəⱪə, u uruwidi taxni,
sular bulaⱪtək etilip qiⱪti.
“Əmdi u bizgə nan bilən
gɵxni berələmdu?” deyixti.
21 Anglap buni Pərwərdigar ƣəzəpləndi,
Yaⱪup nəsligə ƣəzəp oti qüxti,
ⱪəⱨri uning Isra’il nəsligə təgdi.
22 Ixənmidi ular Hudaƣa,
tayanmidi uning nijatliⱪiƣa.
23 Biraⱪ Huda əmr ⱪilip yənə asmanƣa,
buyrudi ərxning dərwazisini eqixⱪa.
24 Yeməkliki üqün kɵktin yaƣdurdi manna,
demək, ərx yeməklikini bərdi ularƣa.
25 Insanlar pərixtilərning nenini yedi,
Huda ata ⱪilƣaq buni, ular toydi.
26 Huda kɵktə uqurdi xərⱪ xamilini,
yetəkləp kəldi jənub xamilini.
27 Qang-tozandək yaƣdurdi gɵxlərni ularƣa –
ⱪuxlarni ⱪondurdi saⱨildiki ⱪumlar kəbi ətrapiƣa.
28 U yaƣdurdi bularni bargaⱨlirining otturisiƣa,
qüxürdi qedirlirining ətrapiƣa.
29 Ular yedi haliƣanqə, toydi ⱪorsaⱪliri,
boldi ijabət ularning Hudadin tiligənliri.
30 Lekin nəpsi ularning tehi toymay turupla,
qaynawatⱪan gɵxliri eƣizlirida turƣandila,
31 ƣəzipi kelip Hudaning ularƣa,
ⱪiriwətti ularning əng jəsur palwanlirini,
Isra’illarning yaramliⱪ yax yigitlirini.
32 Kɵrdi xunqə kɵp kɵrgülükni, lekin towa ⱪilmidi,
kɵrdi xunqə kɵp mɵjizilərni, lekin anga ixənmidi.
33 Xunga Huda ⱨayatini ularning
ahirlaxturdi mənisizlik iqidə,
ɵtti yilliri dəkkə-dükkidə.
34 Ɵlüm kəlgəndə ular əskə aldi Hudani,
towa ⱪilip ihlas bilən izdəxkə baxlidi uni.
35 Oylidi ular “ⱪoram taxtək baxpanaⱨimiz –
uluƣ Huda – ⱪutⱪuzƣuqi, nijatkarimiz.”
36 Lekin ularning mahtaxliri eƣizda idi,
tillirida degənliri yalƣan idi.
37 Hudaƣa sadiⱪliⱪ yoⱪ idi kɵngülliridə,
xunga əməl ⱪilmaytti tüzgən əⱨdisigə.
38 Biraⱪ Huda yənila rəⱨimdil bolƣaq,
gunaⱨlirini kəqürüp, yoⱪatmidi ularni,
ⱪayta-ⱪayta besiwaldi ƣəzipini,
ⱨəm tɵkmidi ⱪəⱨrining ⱨəmmisini.
39 Əslidi u ularning insanliⱪini,
nəpəs kəbi kətsə ⱪaytip kəlməydiƣanliⱪini.
40 Biraⱪ ular isyan ⱪilƣaq qɵldə talay ⱪetim,
azar yəp dili Hudaning, boldi kɵngli yerim.
41 Ular ⱪaytidin yoldin qiⱪip sinap Hudani,
zedə ⱪildi Isra’illar etiⱪad ⱪilip kəlgən
muⱪəddəs Hudaning yürikini.
42 Untudi ular Hudaning küq-ⱪudritini,
əstin qiⱪirip yawdin ⱪutuldurƣan künini.
43 Untudi ular Hudaning Misirdiki mɵjizilirini,
Zo’an tüzlənglikidə kɵrsətkən karamətlirini.
44 Ⱪanƣa aylandurup ⱪoyƣaq Huda dəryasini ularning,
iqmək mumkin bolmidi sulirini dəryaning.
45 Nəxtərlik qiwin apiti pəyda ⱪildi ularƣa,
paⱪilarni əwətti zeminini harab ⱪilarƣa.
46 Etizliri uqridi qekətkilər ⱨujumiƣa,
ⱨosullirining ⱨəmmisi yəm boldi ularƣa.
47 Wəyran boldi mɵldürdə üzümzarliri,
üxxüp ⱪaldi soƣuⱪta ənjürliri.
48 Mɵldür tegip wəyran boldi ⱪoy-kaliliri,
kɵyüp kətti qaⱪmaⱪ soⱪup qarwa-malliri.
49 Ⱪəⱨr-ƣəzəp, külpət, nəprət yaƣdi Hudadin,
kəldi bu bir türküm buzƣunqi pərixtilər ərxtin.
50 Ƣəzipi qəkkə yetip Hudaning,
jenini ayimaⱪ bolup ularning,
waba kesəl əwətti ularƣa.
51 Pərwərdigar ɵltürüwətti Misirda barliⱪ tunji balilarni,
52 U həlⱪini pada kəbi baxlap mangdi qopan bolup,
qɵl-bayawan, jəziridə padisiƣa ⱪoyqi bolup.
53 Aman-esən ⱪilƣaq Huda ularni,
ⱪorⱪunqtin haliy mangdi yolini,
ƣərⱪ ⱪildi dengizƣa düxmənlirini.
54 Huda yetəklidi ularni muⱪəddəs zeminiƣa,
elip kəldi ong ⱪolida erixkən teƣiƣa.
55 Huda ⱪoƣliwetip u yərdin yat əllərni,
Isra’illarƣa bɵlüp bərdi yərlirini.
Isra’il ⱪəbilisigə elip bərdi ɵylirini.
56 Əmma ular ita’ətsizlik ⱪilip,
sinap kɵrdi uluƣ Hudani,
tərk ətti uning pərzlirini.
57 Əjdadliridək yoldin teyip wapasizliⱪ ⱪildi ular,
ixənqsizliktə huddi egilip kətkən yaƣa ohxar.
58 Egizliktə ⱪurup ibadətgaⱨlar,
yasap uningƣa ⱨərhil butlar,
kəltürdi ular Hudaning aqqiⱪini,
ɵrtidi Hudaning yürikini.
59 Buni kɵrüp ƣəzəpləndi Pərwərdigar,
rət ⱪilindi xu ⱨaman Isra’illar.
insanlar arisiƣa tikkən qedirini.
62 Taxlap bərdi ɵz ⱪowmini ⱪiliq astiƣa,
qaqti ⱨəm ƣəzipini ular bexiƣa.
63 Otta kɵydi ularning ⱪiran yigitliri,
nahxa-küysiz ⱪaldi bərna ⱪizliri.
64 Yiⱪilsimu roⱨaniyliri tiƣ aldida,
tul ⱪalƣan ayalliri tutalmidi ⱨaza.
65 Bu qaƣ Igəm uyⱪudin oyƣanƣan adəm kəbi,
xarabning küqi bilən roⱨlanƣan batur kəbi.
66 Məƣlup ⱪilip qekindürdi rəⱪiblirini,
mənggügə rəswa ⱪilip ularni.
67 Huda rət ⱪilip Yüsüp qedirini,
tallimastin Əfrayim ⱪowmini,
68 bəlki tallidi Yəⱨuda ⱪowmini,
yəni ɵzi sɵygən Si’on teƣini.
69 Ⱪuruldi muⱪəddəs ibadətgaⱨ asman-pələk,
məzmut wə əbədiydur asman-zemin yaralƣandək.
70 Pərwərdigar tallap Dawutni,
qaⱪiriwaldi ⱪoy ⱪotinidin uni.
71 Yəni beⱪixtin saƣliⱪ ⱪoylarni,
qaⱪirdi beⱪixⱪa Yaⱪup ⱪowmini –
ɵzigə mənsup bolƣan Isra’illarni.
72 Baⱪti Dawut ularni kɵngül ⱪoyup,
yetəklidi xundaⱪla maⱨir bolup.

*51
Ⱨam – Nuⱨning oƣli bolup, u Misirliⱪlarning əjdadidur. “Ⱨam qediri” Misirni kɵrsitidu.

60
Xilo – Əfrayimlar yaxiƣan bir xəⱨər bolup, Yerusalemdin 32 kilometir yiraⱪliⱪⱪa jaylaxⱪan. Əⱨdə sanduⱪi dəsləpki məzgillərdə muxu yərdə saⱪlanƣanidi. “Muⱪəddəs Kitab. Birinqi Samu’il” 1-babⱪa ⱪaralsun.

61
61-ayəttiki “ⱪudriti” wə “xɵⱨriti” degən sɵzlər Huda ɵz ⱪowmi bilən tüzgən əⱨdisi saⱪlanƣan sanduⱪni kɵrsitidu.

§61
61-ayəttiki “ⱪudriti” wə “xɵⱨriti” degən sɵzlər Huda ɵz ⱪowmi bilən tüzgən əⱨdisi saⱪlanƣan sanduⱪni kɵrsitidu.79-munajat

 
I Huda, yat əllər besip kirdi zeminingƣa,
ular bulƣap muⱪəddəs ibadəthanangni,
harabigə aylandurdi Yerusalemni.
Asmandiki ⱪuxlarƣa yəm ⱪildi ular,
ⱪulliringning jəsətlirini.
Taxlap bərdi daladiki ⱨaywanlarƣa,
mɵmin bəndiliringning ətlirini.
Yerusalemda dərya ⱪilip eⱪitti ular,
həlⱪingning ⱪanlirini.
Birər tirik jannimu ⱪaldurmidi ⱨətta,
kɵmgili jəsətlirini.
Ⱨaⱪaritigə ⱪalduⱪ ⱪoxna əllərning,
məshirə nixani bolduⱪ ularning.
I Pərwərdigar, ƣəziping ⱪaqanƣiqə, mənggügimu?!
Ot bolup yanƣan ƣəziping besilarmu?
Ⱪəⱨringni qaq seni tonumiƣan əllərgə,
wə sanga etiⱪad ⱪilmiƣan səltənətlərgə.
Qünki ular wəyran ⱪildi Yaⱪupning nəslini,
haniwəyran ⱪilip uning makanini.
Bizdin alma soriⱪini gunaⱨ ⱪilsa əjdadimiz,
bizgə tezraⱪ rəⱨim ⱪilƣin,
bəkmu naqar qünki bizning əⱨwalimiz.
I nijatkarimiz Pərwərdigar,
xɵⱨriti üqün namingning,
bolƣin bizgə mədətkar.
Kəqürgəysən gunaⱨimizni,
naming üqün ⱪutⱪuzƣin bizni.
10 “ⱪeni ularning Hudasi” dəp,
yat əllər mazaⱪ ⱪilsa bolamdu?
Ⱪirƣin ⱪilƣan tursa ular ⱪulliringni,
kɵrsət bizgə ularni jazaliƣanliⱪingni.
11 Əsirlərning aⱨ-zarlirini angliƣaysən,
ɵlümgə buyrulƣanlarni ⱪudritingdə saⱪliƣaysən.
12 I Igəm,
sanga ⱪilƣan ⱨaⱪaritini ⱪoxna əllərning,
yəttə ⱨəssə axurup ɵzigə bər ularning.
13 Biz sening ɵz ⱪowming, ⱪoy padangdurmiz,
sanga mənggü ⱨəmdusana-xükür eytimiz,
mədⱨiyəmizni əwladtin-əwladⱪiqə dawam etimiz.

*^
Asaf yazƣan bu munajat Babil padixaⱨi Nəbukədnəsər miladiyədin burunⱪi 587-yili Yerusalemni, jümlidin u yərdiki muⱪəddəs ibadəthanini wəyran ⱪilip, kɵp sandiki Isra’illarni əsir elip, Babilƣa elip kətkəndin keyin yezilƣan boluxi eⱨtimalliⱪⱪa yeⱪin.80-munajat

Bu Asaf yazƣan munajat bolup, “guwaⱨliⱪ nelupəri” degən aⱨangda eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
I Isra’illarƣa ⱪoyqi bolup yol baxliƣuqi,
Yüsüp nəslini ⱪoy padisidək yetəkligüqi,
ɵtünəy, bizgə ⱪulaⱪ salƣin,
xan-xərəplik nurungni qaqⱪin.
Əfrayim, Binyamin wə Manassə ⱪəbililirimizdə,
kɵrsitip ⱪudritingni, ⱪutⱪuzƣin bizni.
Ⱪayta güllət bizni i Huda,
kɵrsətkin bizgə didaringni,
xunda taparmiz nijatliⱪni.
I Pərwərdigar – Ⱪudrətlik Sərdar Huda,
ƣəzipingdin ⱪobul kɵrməy du’ayimizni,
ⱪaqanƣiqə rət ⱪilarsən bizlərni?
Ⱪayƣu bərding nan orniƣa yeyixkə,
qelək-qelək yaxni bərding iqixkə.
Ⱪilding ⱪoxna əllərgə bizni talixix nixani,
düxmənlirimiz ɵz’ara məshirə ⱪilixar bizni.
I Ⱪudrətlik Sərdar Huda,
ⱪayta güllət bizni,
kɵrsətkin bizgə didaringni,
xunda taparmiz nijatliⱪni.
Misirdin elip kəlding bir tüp üzüm kɵqiti, Bir tüp üzüm kɵqiti – Isra’illarƣa simwol ⱪilinƣan.
yat əllərni ⱪoƣlap ɵzüng tikting uni.
Zemin təyyar ⱪilip bərding u kɵqətkə,
yiltiz tartip kəng yeyildi zeminƣa.
10 Taƣlar ⱪaldi uning sayisi tegidə,
kedir dərəhliri ⱪaldi xahliri astida.
11 U uzartti xahlirini ta dengizƣiqə,
notilirini Firat dəryasiƣiqə.
12 Neqün buzup uning ⱪaxasini,
yoldin ɵtkənlərgə berisən mewisini?
13 Ormandiki yawa tongguz uni harab ⱪilmaⱪta,
daladiki ⱨaywanatlar uningdin ozuⱪlanmaⱪta.
14 I Ⱪudrətlik Sərdar Huda,
ⱪayta kəlgin yenimizƣa.
Samadin nəzər selip üzümzarliⱪⱪa,
ƣəmhorluⱪ ⱪilƣin üzüm talliriƣa.
15 Ong ⱪolungda ɵstürgən yiltizƣu bu,
u ɵzüng üqün qong ⱪilƣan oƣlung idiƣu.
16 Mana u kesiwetildi, kɵydürüldi otta,
ⱨalak bolmaⱪta ƣəzəplik beⱪixingda.
17 Ⱪanat astingƣa alƣaysən ɵzüng talliƣanni,
aman ⱪilƣaysən ɵzüng üqün ɵstürgənni.
18 Bizlər ⱨərgiz səndin ayrilmaymiz xunda,
güllətkin bizni, ibadət ⱪilimiz sanga.
19 I Pərwərdigar – Ⱪudrətlik Sərdar Huda,
ⱪayta güllət bizni,
kɵrsətkin bizgə didaringni,
xunda taparmiz nijatliⱪni.

*1
Kerub – Pərixtigə ohxaydiƣan, ərxtə yaxaydiƣan intayin küqlük bir hil ⱪanatliⱪ məhluⱪ. Əyni waⱪitta Hudaning əⱨdə sanduⱪining üstigə bu məhluⱪning ikki danə ⱨəykili ornitilƣan. Hudaning əⱨdə sanduⱪining yənə bir ismi “Hudaning təhti”dur. Xu səwəbtin “kerublar otturisida təhttə olturƣuqi” dəp elinƣan.

8
Bir tüp üzüm kɵqiti – Isra’illarƣa simwol ⱪilinƣan.81-munajat

 
Küq-ⱪuwwitimiz bolƣan Hudaƣa,
xadliⱪta mədⱨiyələr oⱪunglar.
Yaⱪup etiⱪad ⱪilip kəlgən Hudani
hux bolup küy-nahxiƣa ⱪetinglar.
Qiltar, dap, mungluⱪ lirani elip ⱪolunglarƣa,
mədⱨiyə nahxanglarni təngkəx ⱪilip eytinglar.
Yengi ay tuƣⱪanda wə ay tolƣanda,
bayram ⱪilip burƣilarni qelinglar.
Bu Isra’illarƣa qüxkən bir pərmandur,
Yaⱪup etiⱪad ⱪilƣan Hudaning ⱨɵkümidur.
5-6 Yüsüp nəslini Misirdin qiⱪⱪan waⱪtida,
buni Isra’illarƣa ⱪanun ⱪilip bekitkəndur.
 
mən natonux bir awazni anglidim:
“Uning mürisini yüktin bikar ⱪildim,
ⱪollirini sewəttin azad ⱪildim.
Ⱪistangqiliⱪta nida ⱪilsang,
mən seni ⱪutuldurdum.
Ⱪara bulutlar arisidin sanga jawab bərdim,
Selaⱨ
Tingxa həlⱪim, ⱪulaⱪ sal əy Isra’illar!
Mən silərni agaⱨlanduray:
Zemininglarda yat ilaⱨlarƣa orun bərmənglar,
ⱨəm ularƣa bax ⱪoyup, səjdə ⱪilmanglar.
10 Silərni Misirdin elip qiⱪⱪan
Pərwərdigaringlar məndurmən.
Eƣizinglarni aqsanglar,
bərikətkə toldurimən.
11 Biraⱪ həlⱪim sɵzümni anglimidi,
Isra’il həlⱪi manga boysunmidi.
12 Xunga mən ⱪoyuwəttim ularni ɵz tərsaliⱪiƣa,
mengiwərdi dəssəp ular ɵzi haliƣan yollarƣa.
13 Həlⱪim sɵzümgə ⱪulaⱪ salsa idi,
Isra’illar mən baxliƣan yolda mangsa idi.
14 Düxmənlirini ularning tezla bax əgdürər idim,
rəⱪiblirigə ⱪudritimni bildürüp ⱪuyar idim.
15 Xunda, manga ɵqmənlər ⱪorⱪup boysunar idi,
ular ⱨəmixə xərməndiliktə ⱪalar idi.
16 Silərni buƣdayning əng esilida baⱪar idim,
taxtin ⱨəsəl qiⱪirip təxnaliⱪinglarni ⱪandurar idim.”

*^
Gittif – Gat xəⱨiridə ijad ⱪilinƣan bir hil saz yaki aⱨangning nami. Yənə bir qüxəndürülüxtə, birər bayram yaki murasimda eytilƣan nahxidur.

7
Miriba – Jayning ismi bolup, elixix, jedəl degən mənidə. Isra’illar bu yərlərdə Musa pəyƣəmbərdin rənjigənidi wə Pərwərdigarni sinimaⱪqi bolƣanidi. “Təwrat. Misirdin qiⱪix” 17-babⱪa ⱪaralsun.82-munajat

Asaf yazƣan munajat
 
Huda bax bolup olturup ərxtiki məjlistə,
dəydu mundaⱪ ⱨɵkümdarlarƣa:
“Naⱨəⱪ ⱨɵküm qiⱪirisilər ⱪaqanƣiqə?
Rəzillərgə yan basisilər nə qaƣⱪiqə?
Selaⱨ
Yetim-yesir, namratlarƣa kɵrsitinglar adalətni,
aⱪlanglar ezilgənlər wə ajizlarni.
Miskin wə yoⱪsullarni ⱪutⱪuzunglar,
rəzillərdin ularni azad ⱪilinglar.
Nadan wə bilimsizdur ularning ⱨəmmisi,
mangar ular zulmət ara, təwrər yərning ulliri.
Degənidim silərgə: silər ‘ilaⱨlar’,
ⱨəmminglar uluƣ Hudaning ‘pərzəntisilər’!
Lekin silərmu baxⱪa bəndilərdək ɵlisilər,
huddi barliⱪ ⱨɵkümranlardək tügəysilər.”
 
Soraⱪ ⱪilƣin yər yüzigə kelip i Huda,
qünki pütkül həlⱪlər təwədur sanga.


83-munajat

Asaf yazƣan munajat
 
Ün qiⱪarmay jimip ⱪalma i Huda,
süküt ⱪilip yoⱪap kətmə i Huda.
Qünki sanga ɵq bolƣanlar
bax kɵtürüp qiⱪmaⱪta.
Sanga düxmən bolƣanlar
xunqə dawrang salmaⱪta.
Ular ⱪuwluⱪ ixlitip,
suyiⱪəst ⱪilar həlⱪinggə.
Ⱪarxi pilan tüzüxər,
sən ⱪədirligənlərgə.
Dəydu ular:
“Yürünglar, barqə ⱪowm ⱪataridin yoⱪ ⱪilayli Isra’illarni,
elinmisun ikkinqi eƣizimizƣa ularning nami.”
Ular birgə məsliⱨətlər ⱪilixmaⱪta,
sanga ⱪarxi ittipaⱪmu tüzüxməktə.
Mana, Idomluⱪlar, Isma’ilning nəsilliri,
Mo’abliⱪlar wə Ⱨagrilar,
Gibal, Ammon wə Amalək,
Filistiyə ⱨəmdə Tir aⱨaliliri,
Assuriyəmu ularƣa ⱪoxuldi,
ular Lut oƣulliriƣa
yar-yɵlək bolup kəlgənidi.
Selaⱨ
I Huda, sən Midyanliⱪlarƣa
Ⱪixon dəryasida Sisira wə Yabinƣa
ⱪandaⱪ taⱪabil turƣan bolsang,
xundaⱪ taⱪabil turƣin ularƣa.
10 Ular Endor yezisida ⱪirilƣanidi,
tənliri tezək kəbi oƣutⱪa aylanƣanidi.
11 Ⱨalak ⱪilƣaysən ularning
əmirlirini Zəbah ⱨəm Zalmunnadək. Zəbah wə Zalmunna – Midyanlarning əmirliridur.
12 Qünki ular mundaⱪ degənidi:
“Ɵzimizning mülki ⱪiliwalayli
13 I Ilaⱨim, sərsan ⱪiliwət ularni
boranda ⱪalƣan ⱪamƣaⱪtək.
Soruwətkin ularni
xamalda ⱪalƣan samandək.
14 Kɵydürüwətkin ularni –
otⱪa ohxax ormanliⱪⱪa tutaxⱪan,
yalⱪun kəbi taƣ baƣriƣa yamaxⱪan.
15 Ⱪoƣliwətkin ularni borining bilən,
wəⱨimə sal ularƣa ⱪuyunung bilən.
16 Qüxürgin nomusta yüzini, i Pərwərdigar,
taki yardəm soriƣiqə seningdin ular.
17 Ⱪara yüz bolƣay ular nomustin,
rəswa bolup yoⱪalƣay zemindin.
pütkül jaⱨanda əng büyük turar.

*11
Oreb wə Zi’eb – Midyanlarning bəgliri yaki sərkərdiliridur.

11
Zəbah wə Zalmunna – Midyanlarning əmirliridur.

12
Qimən-yaylaⱪ – Isra’iliyə zeminini kɵrsitidu.

§18
Pərwərdigar – Bu ayəttə Hudaning has nami bolup, Ibraniyqə nushida “yaⱨwəⱨ” dəp elinƣan.84-munajat

 
Nəⱪədər əzizdur uqrixix jaying,
i Pərwərdigar – Ⱪudrətlik Sərdar.
Seƣinip xunqilik boldum mən təxna,
i Igəm ibadəthanining ⱨoyliliriƣa.
Bolmaⱪta ⱪəlbim wə jismim xunqə intizar,
Manga xaⱨ bolƣan i Ⱪudrətlik Sərdar Huda,
ⱪurbanliⱪ supangning ətrapliriƣa,
ⱨətta ⱪuxⱪaqlar saldi uwa,
ⱪarliƣaqmu jay tapti balilirini beⱪixⱪa.
Nəⱪədər bəhtlik ibadəthanangda bolƣanlar,
tohtimastin sanga ⱨəmdusana oⱪuwatⱪanlar.
Selaⱨ
Nəⱪədər bəhtlik səndin küq-ⱪudrət tapⱪanlar,
ⱪəlbidin Si’onni tawap ⱪilixⱪa intizar bolƣanlar.
Yiƣa-zar ⱪapliƣan ⱪurƣaⱪ jilƣidin ɵtkəndə ular,
u yərni bulaⱪliⱪ makanƣa aylandurar,
u yər küz yamƣurliri bilən bərikətlinər.
Mangƣanseri ular ⱪuwwət üstigə ⱪuwwət tapar,
Si’onƣa yetip berip, Hudaning ⱨuzurida ⱨazir bolar.
I Pərwərdigar – Ⱪudrətlik Sərdar Huda,
ⱪulaⱪ salƣin du’alirimƣa.
Tingxiƣin iltijayimni,
i Yaⱪupni talliƣan Huda.
Selaⱨ
Ilaⱨim, kɵngül bɵlgin ⱪalⱪinimiz padixaⱨⱪa,
nəziringni bər ɵzüng talliƣiningƣa.
əwzəldur baxⱪa yərdə ɵtkən ming kündin.
Əla bilimən Huda ɵyining bosuƣisida turuxni,
rəzillərning raⱨət-paraƣətlik ɵyidə yaxaxtin.
11 Bizgə ⱪuyax, ⱪalⱪandur Pərwərdigar Igimiz,
ata ⱪilar u xan-xɵⱨrət wə xapa’ət.
Durus yolda mangƣanlardin,
ayimas yahxiliⱪini ta’əbəd.
12 I Pərwərdigar – Ⱪudrətlik Sərdar,
bəhtliktur sanga tayanƣanlar.

*^
Gittif – Gat xəⱨiridə ijad ⱪilinƣan bir hil saz yaki aⱨangning ismidur. Yənə bir qüxəndürlüxidə, “bu bayram yaki murasimda eytilidiƣan nahxa” deyilgən.

2
Ⱨayatliⱪ buliⱪi bolƣan birdinbir Huda – Bəzi tərjimilərdə “ⱨayat Huda” dəp elinƣan.

10
Ibadəthanangda – Bəzi tərjimilərdə “ibadəthanangning ⱨoylilirida” dəp elinƣan.85-munajat

Koraⱨning əwladliri yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
Nəziring təgkən zeminƣa iltipat əyləp i Igəm,
ⱪayta gülləp-yaxnatⱪaniding yurtini Yaⱪupning.
Əpu ⱪilip ⱪilmixini həlⱪingning,
kəqürgəniding gunaⱨlirini ularning.
Selaⱨ
Aqqiⱪingni yutuwetip iqinggə,
ottək yanƣan ⱪəⱨringni basⱪaniding.
Bizgə nijatliⱪ berip kəlgən i Huda,
bizgə bolƣan aqqiⱪingƣa ⱨay berip,
alƣin bizni ⱪaytidin ɵz meⱨringning ⱪoyniƣa.
Bizgə Huda əbədiy ƣəzəplinip turamsən?
Ƣəzipingni əwladtin-əwladⱪiqə sozamsən?
Xadlinixi üqün səndin həlⱪingning
bizni ⱪayta gülləndürüp ⱪoymamsən?
Bizgə bərgin mənggülük muⱨəbbitingni,
ata ⱪilƣin bizgə ⱨəm nijatliⱪingni.
 
Ⱪulaⱪ salay Hudaning sɵzlirigə,
hatirjəmlik, amanliⱪ beridu Igəm
ɵz həlⱪi wə təⱪwadarliriƣa,
mangmisun dəp hata yolda ular yənə.
Xundaⱪ, ihlasmənlərni ⱪutⱪuzar Huda,
zaⱨir bolup xan-xəripi zeminimizda.
10 Hudaning mənggülük muⱨəbbiti wə sadaⱪiti
elip kelər ⱨəⱪⱪaniyliⱪ wə amanliⱪni.
11 Wapadarliⱪ zeminda məwjut bolar,
ⱨəⱪⱪaniyliⱪ ərxlərdin baⱪar.
12 Pərwərdigar bərikət ata ⱪilar,
yərlirimiz qoⱪum ⱨosulluⱪ bolar.
13 Ⱨəⱪⱪaniyliⱪ, əlqisi bolup Hudaning,
kelər aldida yol ⱨazirlap Pərwərdigarning.


86-munajat

Dawutning du’asi
 
Biqarə wə moⱨtajdurmən, i Rəbbim Huda,
nidayimƣa ⱪulaⱪ selip jawab bərgin manga.
Sanga sadiⱪ bəndəngning saⱪlap ⱪalƣin jenini.
Ⱪutⱪuzuwalƣin, pəⱪətla sanga tayanƣan ⱪulungni.
Qünki sənla birdinbir mening Hudayimsən.
I Rəbbim, iltipat əyligin manga,
ⱪilmaⱪtimən künboyi iltija sanga.
Mən peⱪir ⱪulungning kɵnglini bir xad ⱪilƣina,
qünki mən seƣinip du’a ⱪilimən sanga.
I Rəbbim, bərⱨəⱪ sən meⱨriban wə əpuqan,
meⱨring qəksiz, iltija ⱪilƣanlarƣa ⱨər ⱪaqan.
I Pərwərdigar, kɵngül bɵlgin mening du’ayimƣa,
ⱪulaⱪ salƣin xəpⱪət soriƣan iltijayimƣa.
Seƣinimən Rəbbim seni kün qüxkəndə beximƣa,
qünki sən jawab berip kəlding manga da’ima.
uluƣ ixni ⱪilƣuqi pəⱪət bir ɵzüngla.
Sən yaratⱪan barliⱪ ⱪowmlar
kelip aldingƣa səjdə ⱪilar
ⱨəm namingni uluƣlar ular.
10 Ajayip uluƣ mɵjizilər igisisən,
bərⱨəⱪ, yalƣuz sənla Hudadursən.
11 Pərwərdigar, ɵgətkin manga yolungni,
əgixip sanga ⱨəⱪ yolda yaxay.
Ⱪaratⱪin ɵzünggila bu ⱪəlbimni,
qin dilimdin sanga ihlas ⱪilay.
12 Pütün ⱪəlbim bilən xükürlər eytimən sanga,
uluƣlaymən namingni mənggügə Rəbbim Huda.
13 Qünki ⱪutⱪuzdung jenimni jəⱨənnəm dərgaⱨidin,
ɵzgərməs muⱨəbbiting xunqə qəksiz bolƣaq manga.
14 I Huda, manga ⱪarxi turidu mənmənqilər,
jenimni almaⱪ üqün izdər meni wəⱨxiylər.
Kɵzgə ilip ⱪoymas seni ⱪilqə ular.
15 Lekin Rəbbim rəⱨimdil, xəpⱪətliksən,
asanliⱪqə ƣəzəplənməysən,
meⱨir-muⱨəbbət, sadaⱪəttə qəksizsən.
16 Ⱨalimƣa baⱪ, manga xəpⱪət əyligin,
məndək ⱪulungƣa küq-madar ata ⱪilƣin,
peⱪir ⱪulungni muxəⱪⱪəttin ⱪutⱪuzƣin.
17 Kɵrsət manga xəpⱪitingni,
yardəm bərgin i Pərwərdigar,
tapsun ⱪəlbim təsəlli,
bolsun xərməndə manga ɵq bolƣanlar.

*8
Ilaⱨlar – Bu yərdə eytilƣan “ilaⱨlar” dunyadiki ⱨər hil həlⱪlər ixinidiƣan yalƣan ilaⱨlarni kɵrsitidu.87-munajat

Koraⱨning əwladliri yazƣan mungluⱪ munajat
 
Muⱪəddəs taƣlar ara Huda ⱪurƣan xəⱨər* Huda ⱪurƣan xəⱨər – Si’on xəⱨirini, yəni Yerusalemni kɵrsitidu. turar.
Pərwərdigar Isra’iliyəning barliⱪ jayliridin
Si’on xəⱨirini əng yahxi kɵrər.
Əy Hudaning xəⱨiri,
xəripinggə pütülməktə uluƣ ixlar.
Selaⱨ
 
Rahabliⱪ Rahab – Misirning ləⱪimidur. wə Babilliⱪlar bardur meni tonuƣanlar arisida, 4-ayət Hudaning eytⱪan biwasitə sɵzliridur.
Filistiyəlik, Tirliⱪ ⱨəm Efiyopiyəlikmu xu ⱪatarda.
Dəymən ular ⱨəⱪⱪidə: “Bu adəmlər tuƣulƣan Si’onda.”
 
Si’on toƣruluⱪ mundaⱪ eytilar:
“Si’onda tuƣulƣan ⱨər milləttin bolƣanlar”,
uluƣ Huda ɵzi Si’onni puhta ⱪilar.
Yat ⱪowmni pütkinidə tizimƣa Pərwərdigar:
“Bu kixi Si’onda tuƣulƣan” dəp yezip ⱪoyar.
Selaⱨ
Nahxiqi, ussulqilar nahxini mundaⱪ eytar:
“Əy Si’on, mening ⱨayat mənbəyim seningdidur.”

*1
Huda ⱪurƣan xəⱨər – Si’on xəⱨirini, yəni Yerusalemni kɵrsitidu.

4
Rahab – Misirning ləⱪimidur.

4
4-ayət Hudaning eytⱪan biwasitə sɵzliridur.88-munajat

Koraⱨning əwladliri wə Əzrahning oƣli Ⱨeman yazƣan tərbiyəwi munajat bolup, “mahalat-le’anot” aⱨangida nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
I Pərwərdigar, nijatkarim Huda,
keqə-kündüz mən sanga ⱪildim nida.
Ⱪobul ⱪilƣin du’ayimni,
angliƣin nidayimni.
Qünki dərdlər jenimƣa patti,
ⱨayatimmu ɵlümgə yeⱪinlaxti.
Bir putum sanggilidi gɵr aƣziƣa,
küq-madar ⱪalmidi ⱨeq tenimda.
Ɵlüklərdin ⱨeqbir pərⱪsizmən,
tenim ləⱨəttiki murdidəkla.
Untulƣanmən ɵlüklərdək,
meⱨringdin məⱨrummən ulardəkla.
Taxliwətting sən meni qongⱪur ⱨangƣa,
taxliding ⱨəm zulmət, ⱪarangƣuluⱪⱪa.
Yəlkəmni basti yük bolup sening ⱪəⱨring,
manga ⱪattiⱪ zərbə boldi ⱨayat dolⱪunliring.
Selaⱨ
Yiraⱪ ⱪilding meningdin dostlirimni,
yirgəndürdüng meningdin ⱨəm ularni,
ⱪamap ⱪoydung qiⱪalmas ⱪilip meni.
I Pərwərdigar, kɵzlirim hirələxti azabta,
ⱨər küni ⱪilimən sanga nida,
ⱪollirimni kɵtürüp du’aƣa.
10 Ɵlüklərgə kɵrsətməkqimusən karamətliringni?
Murdilar ornidin turup mədⱨiyələrmu seni?
Selaⱨ
11 Ⱪəbridə kimmu bayan ⱪilsun mənggülük muⱨəbbitingni?
Ɵlüklər makanida kimmu mahtisun sadaⱪitingni?
12 Ⱪarangƣuluⱪta kimmu kɵrəlisun karamətliringni?
“Untulƣanlar zemini”da yahxiliⱪingni?
13 I Pərwərdigar, nalə ⱪilimən sanga,
ⱨər səⱨərdə ⱪilip du’a.
14 I Pərwərdigar, taxliwətting neqün meni?
Neqün məndin yoxurisən didaringni?
15 Ezilip tas ⱪalƣantim ɵlüxkə yax qeƣimdin,
ⱪiynilip petip ⱪaldim ümidsizlikkə dəⱨxitingdin.
16 Ⱪəⱨr-ƣəziping basti üstümni,
wəⱨimiliring nabut ⱪildi meni.
17 Kəlkün kəbi ular meni eliwaldi ⱪoyniƣa,
qüxüp ⱪaldim mən ularning ⱪorxawiƣa.
18 Yiraⱪ ⱪilip meningdin ⱨəmraⱨlirim, dostlirimni,
yar ⱪilding pəⱪət manga ⱪarangƣuluⱪni.


89-munajat

Əzrahning oƣli Etan yazƣan tərbiyəwi munajat
 
Pərwərdigar mənggülük muⱨəbbitingni əbədiy küyləymən,
sadaⱪitingni əwladtin-əwladⱪiqə bayan əyləymən.
Jakarlaymənki muⱨəbbiting mənggü ɵzgərməs,
sadaⱪiting ərx’əladək məzmut, təwrənməs.
Rəbbim, sən dedingki:
“Talliwalƣan bəndəm bilən əⱨdə ⱪildim,
ⱪulum bolƣan Dawutⱪa ⱪəsəm ⱪildim.
Sening əwladliringni əbədiy hanidanliⱪⱪa igə ⱪilimən,
nəslingning təhtkə warisliⱪ ⱪilixiƣa kapalətlik ⱪilimən.”
Selaⱨ
I Igəm, ərx’əlada mɵjiziliring təbriklinər,
sadaⱪiting pərixtilər arisida mədⱨiyəlinər.
Büyüklüktə sanga təngdax biri yoⱪtur,
ərx’əlada ⱨeqkim sanga ohximastur.
Hudaning ⱨəywisidin pərixtilər titrəp turar,
ətrapida ⱨəmməylən ⱪorⱪup turar.
sanga ohxax ⱪudrət igisidin yənə kim bar?
Ətrapingni sadaⱪətlik orap turar.
Dengiz ⱪanqə məƣrur bolsun sən uningƣa ⱨɵkümransən,
ɵrkəxlisə dolⱪun yasap uni besip tinqlandurisən.
ⱪudritingdə düxminingni bitqit ⱪilding.
11 Asman, zemin – pütün jaⱨan seningkidur,
uningdiki ⱨəmmə nərsə pəⱪət sening ijadingdur.
12 Yaratⱪansən ximal, jənub wə ulardiki ⱨəmmini,
xadliⱪta namingni küylər Tabor, Hərmon qoⱪⱪiliri.
13 Biliking ⱪudrətlik, ⱪolung küqlüktur,
üstün kɵtürülgən ong ⱪolung ƣalibtur.
14 Təhtingning uli bolsa ⱨəⱪⱪaniyliⱪ, adaləttur,
muⱨəbbət wə sadaⱪətlik ⱨɵkümranliⱪingning ⱨəmraⱨidur.
15 Təntənə, alⱪixlarni ⱪilƣan həlⱪ bəhtlik ⱨesablinar,
yaxar ular ⱨuzurungning nurida i Pərwərdigar.
16 Naming bilən ular da’im xad bolar,
adalitingdin sɵyünüp təntənə ⱪilar.
17 Ularning küq-ⱪuwwət, xan-xəripi səndin kelər,
xapa’iting bolƣaq ular da’im ƣəlibə ⱪilar.
 
18 Bərⱨəⱪ, bizning padixaⱨimiz mənsuptur Pərwərdigarƣa,
təwədur Isra’illarni talliƣan muⱪəddəs Hudaƣa.
19 Bir wəⱨiyingdə mundaⱪ degəniding sadiⱪ ɵz bəndənggə:
“Mən bir əzimətkə yardimimni yətküzdüm,
əl arisidin uni tallap, kɵtürdüm.
20 Demək, ⱪulum Dawutni taptim,
muⱪəddəs meyimni sürkəp bexiƣa,
uni silərgə padixaⱨ ⱪilip tiklidim.
21 Ⱪolum uningƣa yɵlək bolar,
bilikim uni küqkə toldurar.
22 Düxmənliri uni pəⱪət yengəlməs,
pəskəxlərmu uni ⱪistap ezəlməs.
23 Rəⱪiblirini uning aldida wəyran ⱪilimən,
ɵqmənlirini yər bilən yəksan ⱪilimən.
24 Sadaⱪitim, muⱨəbbitim uningƣa yar bolar,
mening namim bilən u zəpər ⱪuqar.
ⱨoⱪuⱪini yürgüzərmən ⱨəm dəryalarƣa.
26 U manga nida ⱪilip dediki:
‘sən mening atam, Hudayimdursən,
nijatkarim, ⱪoram teximdursən.’
27 Mən uni mening tunji oƣlum ⱪilimən,
dunyadiki əng uluƣ padixaⱨ ⱪilip tikləymən.
28 Muⱨəbbitim uningƣa əbədiydur,
ⱪilƣan əⱨdəm mənggügə buzulmastur.
29 Əwladlirini əbədiy hanidanliⱪⱪa igə ⱪilimən,
təhtini uning asman kəbi dawam ⱪildurimən.
30 Mubada uning əwladliri təlimlirimdin qiⱪip kətsə,
ⱨɵkümlirim boyiqə ix kɵrmisə.
31 Ular pərmanlirimni buzsa,
əmrlirimgə ita’ət ⱪilmisa,
32 unda mən ita’ətsizliklirini tayaⱪ bilən,
gunaⱨlirini yara-jaraⱨət bilən jazalaymən.
33 Lekin muⱨəbbitimni Dawuttin üzməymən,
yaki wədəmgə hiyanət ⱪilmaymən.
34 Tüzgən əⱨdəmni əsla buzmaymən,
wədəmdin pəⱪət ⱪaytmaymən.
35 Mən muⱪəddəs namimda ⱪəsəm iqkənmən,
Dawutⱪa eytⱪan sɵzümdin yanmaymən.
36 Uning əwladliri əbədiy dawamlixar,
uning təhti ⱪuyax kəbi parlap turar.
37 U asmandiki sadiⱪ guwaⱨqi ay kəbi
mustəⱨkəm, məzmut turar əbədiy.”
Selaⱨ
38 Biraⱪ ⱨazir sən uni rət ⱪilip taxliwətting,
ɵzüng tallap bekitkən padixaⱨⱪa ƣəzəplənding.
39 Inkar ⱪilding ⱪulung bilən tüzgən əⱨdini,
taxliwətting uning taj-təht – ⱨoⱪuⱪini.
40 Wəyran ⱪilding uning barliⱪ ⱪorƣanlirini,
harabə ⱪilding xəⱨər-ⱪəl’əlirini.
41 Yoldin ɵtüwatⱪanlar bulimaⱪta xəⱨirini,
u ⱪoxna əllər aldida rəswa boldi.
42 Ƣəlibə ⱪildurdung uning rəⱪiblirini,
huxal ⱪilding pütkül düxmənlirini.
43 Ⱪayturdung uning ⱪiliqining bisini,
jənglərdə məƣlup ⱪilding uni.
44 Yərgə urdung uning ⱨəywitini,
küldək tozuttung təhtini.
45 Hijalətkə qɵmdürüp
ⱪisⱪartting yaxliⱪini.
Selaⱨ
46 I Pərwərdigar,
ⱪaqanƣiqə ɵzüngni məndin ⱪaqurisən?
Ⱪəⱨr-ƣəzəp otungni ⱪaqanƣiqə kɵydürisən?
47 Əstə tutⱪin i Huda, ɵmrümning ⱪisⱪiliⱪini,
nemidegən biⱨudiliktur insanning ⱨayati.
48 Ⱪaysi insan yaxap ɵlüm kɵrməydikən?
Gɵrdin ɵz jenini aman saⱪlap ⱪalidikən?
Selaⱨ
49 I Rəbbim,
sadaⱪəttə Dawutⱪa ⱪilƣan wədiliring nələrdə ⱪaldi?
Burun kɵrsətkən meⱨir-muⱨəbbiting ⱪəyərdə ⱪaldi?
50 Ⱪulung uqrawatⱪan məshirilərni əskə alƣaysən,
barqə əlning manga ⱪilƣan ⱨaⱪarətlirini kɵrgəysən!
51 Rəⱪibliring meni da’im məshirə ⱪilar,
ɵzüng talliƣan padixaⱨni har ⱪilar.
52 Pərwərdigarƣa mənggü ⱨəmdusanalar bolƣay!
Amin, amin!

*8
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar – Bəzi tərjimilərdə “samawi ⱪoxunlarning sərdari bolƣan Pərwərdigar” yaki “pərixtilərning sərdari bolƣan Pərwərdigar” dəp elinƣan.

10
Rahab – Kən’an həlⱪining ⱪədimiy riwayətliridə uqraydiƣan bir hil dengizdiki məhluⱪ bolup, u ⱨalakətlik dengizƣa wə wəyran ⱪilƣuqi küqlərgə simwol ⱪilinƣan.

25
Dengiz wə dəryalar – Bəzi mutəhəssislər bu yərdiki “dengiz”ni Ottura Dengiz, “dəryalar”ni Firat dəryasi wə uning tarmaⱪ eⱪimliri, dəp ⱪaraydu. Ⱪandaⱪla bolmisun, bu yərdiki “dengiz” wə “dəryalar” Huda wə uning padixaⱨliⱪiƣa ⱪarxi qiⱪⱪan düxmənlərgə simwol ⱪilinƣan.4-bɵlək


90-munajat

Təⱪwadar Musa pəyƣəmbərning du’asi
 
I Rəbbim, panaⱨ bolup kəlding bizgə,
əwladtin-əwladⱪiqə.
Taƣlar bərpa ⱪilinmastinla,
zemin wə aləm yaritilmastinla,
ɵzüng Huda iding əzəldinla,
mənggügə Hudadursən yənila.
Desəng əgər “əy insanlar, tupraⱪⱪa ⱪaytinglar”,
insan xu’an tupraⱪⱪa aylinar.
Bərⱨəⱪ, sən üqün ming yil goya
tünügün ɵtkən bir kündəkla,
yaki keqidiki birnəqqə sa’əttəkla.
Insanni elip ketisən kəlkündək,
uning ɵmri tügər goyaki qüxtək,
tang səⱨərdə ünüp qiⱪⱪan maysidək.
Maysilar ünüp qiⱪar səⱨərdə,
solixip ketər ahxamƣiqə.
Xübⱨisizki, biz ⱨalak bolimiz ƣəzipingdin,
wəⱨimigə qüximiz ⱪəⱨringdin.
Axkara ⱪilisən yamanliⱪimizni aldingda,
pinⱨan gunaⱨlirimizni jamalingning nurida.
Künlirimiz ƣəzəp-nəprəttə ɵtər,
yillirimiz uⱨ tartip azabta ketər.
10 Ɵmrimiz yətmix yilqə bolar,
səksəngə ulixar maƣduri barlar.
Əmma əng yahxi qaƣlirimizmu
japa wə ⱪayƣuda ɵtər,
künlirimiz kɵzni yumup aqⱪuqə tügər,
ⱨayatimiz uqⱪandək ɵtüp ketər.
11 Ƣəzipingning ⱪudritini kim oylap yetər?
Ⱪəⱨringgə layiⱪ kim səndin əyminər?
12 Ɵmür ⱪisⱪa, ⱪədirləxni ɵgətkin bizgə,
xu ɵmürning sawaⱪliri ornisun ⱪəlbimizgə.
13 I Igəm ɵtünəy mən, ⱪaytip kəlgin arimizƣa,
ⱪaqanƣiqə yaxaymizki moⱨtaj bolup xəpⱪitinggə?
Rəⱨim əylə seni sɵygən bəndiliringgə!
14 Ⱨər səⱨərdə ⱪandursang gər bizni qin muⱨəbbitinggə,
ⱨər kün alⱪix yangratⱪaymiz sening ⱪutluⱪ xəninggə.
15 Bizgə ⱪanqə uzun azab salƣan bolsang,
bizni ⱪandaⱪ külpətlərgə ⱪoyƣan bolsang,
əmdi xunqə külkə, xadliⱪ bərgin bizgə.
16 Sadiⱪ bəndiliring kɵrsun nijatliⱪingni,
ularning pərzəntliri xan-xɵⱨritingni.
17 I Rəbbimiz, meⱨring bizgə yar bolsun,
mədət ⱪilƣin, ixlirimiz ong bolsun,
ⱪollirimiz bərikitinggə liⱪ tolsun.


91-munajat

Kimki makan tutsa uluƣ Hudaning panaⱨida,
yaxar u ⱨəmmigə ⱪadir Huda sayisida.
Eytarmən Pərwərdigarƣa: “Baxpanaⱨim, ⱪorƣinimsən,
ixənqimni baƣliƣan Hudayimsən.”
Bərⱨəⱪ, Huda ⱪutⱪuzar seni ⱪiltaⱪqining ⱪiltaⱪliridin,
ⱪirƣin ⱪilƣuqi wabadin.
Bürküt kəbi u ⱪanatliri astiƣa alar seni,
sən üqün panaⱨ bolar uning ⱪanatliri,
ⱪalⱪan wə istiⱨkaming bolar sadaⱪiti.
Ⱪorⱪmassən nə keqining wəⱨimisidin,
nə kündüzi etilƣan oⱪtin.
Nə ⱪarangƣuda bildürməy tarⱪalƣan wabadin,
nə yoruⱪta kəlgən əjəllik apəttin.
Gərqə mingliƣan kixilər yiⱪilsimu bu yeningda,
tümənligən jəsətlər yatsimu u yeningda,
bala-ⱪazalar ⱨeq yeⱪinlaxmas sanga.
Kɵrisən pəⱪət ɵz kɵzüng bilən bu ixlarni,
pasiⱪlarning ⱪandaⱪ jazalanƣinini.
Pərwərdigarni panaⱨ ⱪilƣining üqün,
uluƣ Hudani ⱪorƣinim dəp bilgining üqün,
10 ⱨeqbir yamanliⱪ kəlməs bexingƣa,
ⱨeq waba yeⱪinlaxmas qediringƣa.
11 Pərwərdigar əmr berər sən üqün pərixtilirigə,
ular ⱪoƣdar seni ⱨəmmə yolliringda.
12 Yürər pərixtilər seni kɵtürüp ⱪollirida,
urulup kətmisun dəp putliring birər taxⱪa.
13 Besip dəssəysən yilan wə xirni,
qəyləysən zəⱨərlik yilan wə arslanni.
14 Dəyduki Pərwərdigar:
“Meni sɵygənliki üqün uni ⱪutⱪuzimən.
Meni tonuƣanliⱪi üqün ⱪoƣdaymən.
15 Jawab berimən iltija ⱪilƣinida,
uning bilən billə bolimən eƣir künliridə,
ⱪutⱪuzup uni, sazawər ⱪilimən xɵⱨrətkə.
16 Uzun ɵmür ata ⱪilip, məmnun ⱪilimən uni,
berimən uningƣa nijatliⱪimni.”


92-munajat

 
I Pərwərdigar, nəⱪədər bəhttur sanga xükür eytix,
i uluƣ Huda, nəⱪədər bəhttur namingni nahxiƣa ⱪetix.
Bayan əyləp mənggülük muⱨəbbitingni səⱨərdə,
sadaⱪitingni təripləx ⱨərbir keqidə –
On tarliⱪ saz wə qiltarning nawasida,
liraning yeⱪimliⱪ munglirida.
Qünki meni xadlandurdung karamətliringdə i Huda,
manga ⱪilƣan əjringdin nahxa eytarmən huxalliⱪta.
I Pərwərdigar, nəⱪədər büyük sening mɵjiziliring.
Xunqilik yüksək, niyət, məⱪsətliring.
 
Tɵwəndiki ⱨəⱪiⱪətni bilməs nadan adəmlər,
qüxənməydu uni yənə ⱨamaⱪət wə əhməⱪlər.
Gərqə ot-qɵp ɵskəndək tez ɵssimu rəzillər,
xunqə gülləp yaxnisimu ⱨəmdə barliⱪ pəskəxlər,
lekin mənggülük ⱨalakətkə duqardur ular.
Ⱨəmmigə mənggü ⱪadirdursən, i Pərwərdigar.
Mana ⱪara, düxmənliring muⱪərrərki ⱨalak bolar,
tiripirən bolidu ⱨəm yamanliⱪ ⱪilƣuqilar.
 
10 Lekin yawa buⱪidək küqləndürdüng sən meni,
11 Kɵrdüm düxmənlirimning məƣlubiyitini,
anglidim rəzil rəⱪiblirimning yiƣa-zarini.
12 Huddi horma dərihidək gülləp yaxnar ⱨəⱪⱪaniylar,
ⱨəm yənə Liwandiki kedir dərihidək aynip ɵsər.
13 Tikilgəndur ular Pərwərdigar ⱨuzuriƣa,
gülləp yaxnar Igimizning ⱨoyla-aramlirida.
14 Ⱪerisimu ular yənə beridu mewə,
bük-baraⱪsan kɵkirip turar ⱨəmixə.
15 Xunga ular dəyduki: “Pərwərdigar adildur,
adalətlik u da’im, ⱪoram taxtək panaⱨimiz Hudadur.”

*^
Dəm elix küni – Huda Musa pəyƣəmbər arⱪiliⱪ Yəⱨudiylarƣa bu kündə ix ⱪilmay dəm elix ⱨəⱪⱪidə əmr ⱪilƣan. “Təwrat. Misirdin qiⱪix” 20-bab 8–11 ayətlərgə ⱪarang.

10
Bexiƣa may sürkəx – Əyni waⱪitta Isra’iliyədə meⱨmanning bexiƣa roⱨlanduridiƣan hux puraⱪliⱪ may sürkəx aditi bar idi.93-munajat

Ⱨɵkümrandur Pərwərdigar,
ⱨəywət uning yepinqisi,
oralƣandur uluƣwarliⱪ,
ⱪudrət uning bəl potisi.
Məzmut ⱪilinƣan dunya,
təwrənməs u əsla.
Mustəⱨkəmdur təhting əzəldin,
məwjutsən ɵzüng əlmisaⱪtin.
I Pərwərdigar,
xarⱪirimaⱪta dengiz suliri,
yangrimaⱪta xawⱪunliri,
güldürliməktə dolⱪunliri.
Dengizlarning güldürləxliridin,
dolⱪunlarning yulⱪunuxliridin,
ⱪudrətliktur ərxtiki Pərwərdigar.
I Pərwərdigar, ɵzgərməstur pərzliring,
ɵyünggə zinnəttur mənggülük muⱪəddəsliking.


94-munajat

I jazaliƣuqi Pərwərdigar, i Huda,
i jazaliƣuqi Pərwərdigar, qaqⱪin jula.
I jaⱨan soraⱪqisi, qiⱪip otturiƣa,
layiⱪida jaza bərgin təkəbburlarƣa.
I Pərwərdigar, rəzillər ⱪaqanƣiqə mahtinar,
ⱪaqanƣiqə bexini kɵtürüp yürüxər ular?
Walaⱪxiydu təkəbburluⱪ bilən ular,
po atidu u yamanliⱪ ⱪilƣuqilar!
Sən talliƣan ⱪowmingni ezip ular,
sanga təwə bolƣanlarƣa jəbir salar.
Ⱪirƣin ⱪilip tul hotun, ƣeriblarni,
ɵltüridu panaⱨsiz yetimlarni.
Ular dər: “Kɵrməydu Pərwərdigar,
Yaⱪupning Hudasi bilməydu zinⱨar.”
 
Əy əlning ⱨamaⱪətliri, oylap beⱪinglar!
Əy əhməⱪlər, ⱪaqan bolar əⱪlinglar?
Anglimasmu ⱪulaⱪni yaratⱪuqi?!
Kɵrməsmu kɵzni ata ⱪilƣuqi?!
10 Yat əllərni jazaliƣuqi Huda jazalimasmu silərni?
Insanƣa əⱪil ɵgətküqi tərbiyəliməsmu adəmni?
11 Huda bilidu insanning oy-pikrini,
biⱨudidur hiyallarning ⱨəmmisi.
 
12 Bəhtliktur sən tərbiyəligən kixi, i Pərwərdigar,
insan tərbiyəngdin, təlimingdin bəht tapar!
13 Sən ularni aman ⱪilisən yaman künlərdə,
taki yamanlar oriƣa qüxüp ⱨalak bolƣuqə.
14 Pərwərdigar ɵz ⱪowmini tərk ətməs,
ɵzigə mənsup bolƣanlarni taxlap kətməs.
15 Ⱨɵküm-pərman ⱨoⱪuⱪi ⱪaytar ⱨaman adalətkə,
ⱪəlbi paklar ⱨimayə ⱪilar adalətning kəynidə.
16 Rəzillərdin ⱪoƣdaydu meni kim qiⱪip otturiƣa?
Kim turar mən tərəptə ⱪarxi ⱨalda yamanlarƣa?
17 Əgər yardəm bərmigən bolsa idi manga Huda,
yatar idim jimjitliⱪ ⱪapliƣan ɵlüklər makanida.
 
18 I Pərwərdigar, teyilip ketəy deginimdə,
yɵliding meni mənggülük muⱨəbbitingdə.
19 Ƣəm-ⱪayƣu, əndixidə ⱪalƣinimda,
xadlandurisən təsəlli berip manga.
20 Sanga dost bolalmas qirikləxkən əməldarlar,
ⱪanunni ⱪalⱪan ⱪilar ⱪilƣanlirida əski ixlar.
21 Ular birlixər ⱨəⱪⱪaniylarni ɵltürüxkə,
ⱨɵküm ⱪilar bigunaⱨlarni ɵlümgə.
22 Pərwərdigar ⱪorƣinimdur,
panaⱨgaⱨim – ⱪoram teximdur.
23 Gunaⱨliri üqün Huda ularni jazalar,
rəzilliki üqün Huda ularni ⱨalak ⱪilar,
xundaⱪ, Pərwərdigarimiz ularni ⱪirip taxlar.


95-munajat

Nahxa eytayli kelinglar Pərwərdigarƣa beƣixlap,
ⱪoram taxtək ⱪutⱪuzƣuqi Hudani mədⱨiyələyli alⱪixlap.
Ⱨuzuriƣa Hudaning xükür eytip kirəyli,
təntənə bilən uningƣa nawa ⱪilip mədⱨiyələr eytayli.
Qünki Huda – Igimiz Pərwərdigar uluƣdur,
Qoⱪⱪilardin taki əng qongⱪur yərlirigiqə zeminning,
jimisi uning ⱪolida, mülkidur uning.
Dengiz-okyanlar təwədur Hudaƣa, u yaratⱪan ularni,
zemin anga mənsuptur, ⱪolliri wujudⱪa kəltürgən uni.
Səjdə ⱪilayli kelinglar Pərwərdigarƣa,
Yaratⱪuqimiz u bizning tiz pükəyli uningƣa.
Qünki u bizning Hudayimizdur,
biz uning ƣəmhorluⱪidiki ⱪowmdurmiz,
u pərwix ⱪiliwatⱪan ⱪoyliridurmiz.
Bügün uning awaziƣa ⱪulaⱪ salsanglar əgər,
u dərki: “Jaⱨil bolmanglar əjdadinglar Miribada bolƣinidək,
Ata-bowanglar ənə xu yərdə meni siniƣanidi,
mɵjizilirimni kɵrüp turupmu meni təkxürgənidi.
10 Mən ⱪiriⱪ yilƣiqə yirginip əjdadliringlardin,
dedimki: ‘ularning ⱪəlbi yiraⱪtur məndin,
mangmas ular mening yolumdin.’
11 Ⱪəsəm ⱪilip eyttim yənə ƣəzəptə xunga:
‘kirəlməs ular mening aramgaⱨimƣa.’ ”

*3
Ilaⱨlar – Bu yərdə eytilƣan “ilaⱨlar” dunyadiki ⱨər hil həlⱪlər ixinidiƣan yalƣan ilaⱨlarni kɵrsitidu.

8
Miriba wə Massaⱨ – Yər isimliri bolup, mənisi “jedəl” wə “sinax” degənliktur. Isra’illar bu yərlərdə Musa pəyƣəmbərdin rənjigənidi wə Pərwərdigarni sinimaⱪqi bolƣanidi. “Təwrat. Misirdin qiⱪix” 17-babⱪa ⱪaralsun.96-munajat

Yengi nahxa eytinglar Pərwərdigarƣa beƣixlap,
əy jaⱨan əⱨli yangritinglar ƣəzəllər uningƣa atap.
Nahxanglarda təriplənglar Hudaning namini,
bayan əyləp ⱨər küni uning nijatliⱪini.
Tarⱪitinglar xan-xəripini əllər ara,
ajayip ixlirini həlⱪ ara.
Uluƣ bolƣaq Pərwərdigar da’ima,
u layiⱪtur ⱨəssiləp mədⱨiyəlinixkə,
üstün bolƣaq u ƣəyriy ilaⱨlardin,
pəⱪət ula ərziydu əyminixkə.
Pəⱪət buttur baxⱪilarning ilaⱨliri,
əmma Huda yaratⱪandur ərxlərni.
Orap turar xan-xərəp wə büyüklük uni,
ⱪudrət wə güzəllikkə tolƣandur uning turargaⱨi.
Təriplənglar əy əl-ⱪowmlar Pərwərdigarni,
küylənglar uning xan-xɵⱨrət wə ⱪudritini.
Pərwərdigar xəripigə munasip ⱨəmdusana oⱪunglar,
Hudaning ibadəthana ⱨoylisiƣa ⱨədiyə bilən kiringlar.
Əy jaⱨan əⱨli, Pərwərdigardin ⱪorⱪunglar,
parlaⱪ, muⱪəddəs Pərwərdigarƣa səjdə ⱪilinglar,
10 eytinglar əllər ara:
“Pərwərdigar əng aliy ⱨɵkümrandur,
u sorar həlⱪlərni adaləttə.
Bərⱨəⱪ, dunya mustəⱨkəm, təwrənməstur.”
11 Xadlansun yər-jaⱨan, hux bolsun asmanlar,
təntənə ⱪilixsun dengiz wə uningdiki janliⱪlar.
12 Yayrisun dalilar, uningdiki qarwilar,
nahxa eytsun Igimiz aldida ormanlar.
13 Qünki Pərwərdigar jəzmən kelidu ⱨɵkümranliⱪ ⱪilixⱪa,
kelidu dunyani adaləttə, həlⱪlərni ⱨəⱪⱪaniy baxⱪuruxⱪa.


97-munajat

Əng aliy ⱨɵkümrandur Pərwərdigar,
huxallansun buningdin ⱨəmmə həlⱪlər,
xadlansun ⱨətta əng yiraⱪtiki əllər.
Sirliⱪ wə pinⱨanliⱪ ara turar Pərwərdigar,
ⱨəⱪⱪaniyət, adaləttə təhti uning məzmut turar.
Otlar lawuldap kɵyüp turar aldida,
rəⱪiblirini kɵydürüwetər ⱨəryanda.
Qaⱪmiⱪini qaⱪturup yorutar u jaⱨanni,
yər-zemin titrəp ketər kɵrüp buni.
Momdək erip ketər büyük taƣlar ⱨətta,
aləmning ⱨɵkümrani Pərwərdigar aldida.
Ərxlər jakarlar uning ⱨəⱪⱪaniyliⱪini,
jimi həlⱪlər kɵrər uning xan-xəripini.
Xərməndiliktə ⱪalar ahir butpərəslər,
ərziməs butlirini mahtiƣanlar.
Pərwərdigarƣa səjdə ⱪilar barliⱪ “ilaⱨlar”.
 
I Pərwərdigar,
xadlandi adalitingdin pütün Yəⱨudiyə xəⱨərliri,
huxalliⱪⱪa qɵmdi Si’on anglap ⱨɵkümliringni.
Bərⱨəⱪ, i Pərwərdigar,
jaⱨanƣa ⱨɵkümran uluƣ Hudadursən,
ƣəyriy ilaⱨlardin xuⱪədər üstündursən.
 
10 Əy Pərwərdigarni sɵygənlər, ɵq kɵrünglar yamanliⱪni,
Pərwərdigar ⱪoƣdar ɵz təⱪwadarlirining jenini,
ⱪutⱪuzar rəzillərning qanggilidin u sadiⱪlarni.
11 Nur huddi uruⱪtək qeqilƣandur ⱨəⱪⱪaniylarƣa,
xadliⱪ terilƣandur dili duruslarƣa.
12 Əy ⱨəⱪⱪaniylar, Pərwərdigardin huxallininglar,
muⱪəddəslikini yad etip uningƣa xükür eytinglar.


98-munajat

Pərwərdigarƣa beƣixlap eytinglar yengi nahxa,
qünki ajayip mɵjizilər igisidur Huda,
muⱪəddəs biliki, ong ⱪoli zəpər bərgəndur uningƣa.
Ⱪildi Huda namayan ƣəlibisini ⱨəmmigə,
adalitini kɵrsətti jaⱨandiki əllərgə.
U yətküzdi Isra’illarƣa meⱨir wə muⱨəbbitini,
untumidi u zinⱨar Isra’illarƣa bolƣan sadaⱪitini,
barqə awam kɵrdi ⱨəm Igimizning utuⱪini.
Əy barqə insanlar, alⱪix yangritinglar Hudaƣa,
hux bolup mədⱨiyələr oⱪunglar nahxanglarda uningƣa.
Hudaƣa atap lira bilən nəƣmə-nawa ⱪilinglar,
ⱨəm uningƣa lira bilən nahxa-ƣəzəl eytinglar.
Yangritinglar alⱪixlar padixaⱨimiz Hudaƣa,
alⱪiximiz bolsun anga kanay bilən burƣida.
Juxⱪunlisun dengiz wə uningdiki janliⱪlar,
ⱪilsun ⱪizƣin təntənə zemin yənə janliⱪlar.
Qawak qalsun Hudaƣa huxalliⱪtin dəryalar,
xadliⱪ bilən Hudani küygə ⱪatsun ⱨəm taƣlar.
Qünki Pərwərdigar jəzmən kelidu ⱨɵkümranliⱪ ⱪilixⱪa,
kelidu dunyani adaləttə, həlⱪlərni ⱨəⱪⱪaniy baxⱪuruxⱪa.


99-munajat

Əng aliy ⱨɵkümrandur Pərwərdigar!
uningdin əyminip titrisun pütkül ⱪowmlar,
ⱨəywisidin zilziligə kəlsun ⱨəmmə jaylar.
Ⱨɵkümrandur Si’onƣa Pərwərdigar,
u barliⱪ ⱪowmlar üstidin ⱨɵküm sürər.
 
Muⱪəddəstursən i Pərwərdigar,
ⱨəywətlik, büyük namingni mədⱨiyəlisun ular.
I adalət sɵygüqi ⱪudrətlik xaⱨimiz – Huda,
adilliⱪni ornatⱪanting Yaⱪup əwladliri arisiƣa,
adalət wə ⱨəⱪⱪaniyət əməlgə axⱪanidi ularda.
 
Pərwərdigarimizni uluƣlanglar,
ayiƣiƣa bax ⱪoyup səjdə ⱪilinglar.
Qünki u muⱪəddəstur!
Samu’ilmu uningƣa iltija ⱪilƣanlardindur.
Ular du’a ⱪilƣanda Pərwərdigarƣa,
bərⱨəⱪ u jawab bərgənidi ularƣa.
ular əməl ⱪilixti Huda bərgən pərz-pərmanlarƣa.
 
I Igimiz Pərwərdigar, jawab bərding ularƣa.
Ularning gunaⱨlirini məƣpirət ⱪilding da’ima,
əmma jazaliding ularni towa ⱪilmiƣinida.
 
Pərwərdigarimizni uluƣlanglar,
muⱪəddəs Si’on teƣida uningƣa səjdə ⱪilinglar,
qünki muⱪəddəstur Pərwərdigarimiz!

*1
Kerub – Pərixtigə ohxaydiƣan, ərxtə yaxaydiƣan intayin küqlük bir hil ⱪanatliⱪ məhluⱪ. Əyni waⱪitta Hudaning əⱨdə sanduⱪining üstigə bu məhluⱪning ikki danə ⱨəykili ornitilƣan. Hudaning əⱨdə sanduⱪining yənə bir ismi “Hudaning təhti”dur. Xu səwəbtin “kerublar otturisida təhttə olturar” dəp elinƣan.

6
Roⱨaniy – Huda bilən insanlar otturisidiki wasitiqilikkə təyinlinip, ɵzi wə ɵz həlⱪi üqün ⱪurbanliⱪ ⱪilidiƣan, du’a ⱪilidiƣan, xundaⱪla həlⱪning Hudaƣa ita’ət ⱪilixi üqün ularƣa Təwrat ⱪanunini qüxəndürüp, uningƣa əməl ⱪilixⱪa dəwət ⱪilidiƣan adəm.

7
Bulut tüwrüki iqidin – Musa ɵz ⱪowmini Misirdin elip qiⱪip, qɵl-bayawanda yol baxlap ketiwatⱪinida asmandin bulut tüwrüki qüxüp, Pərwərdigarning awazi bulut tüwükining iqidin anglanƣanidi. “Təwrat. Misirdin qiⱪix” 33-bab 9-ayətkə ⱪaralsun.100-munajat

Xükür eytix munajiti
 
Əy pütkül jaⱨandiki insanlar,
yangritinglar Pərwərdigarƣa alⱪixlar.
Huxalliⱪ bilən ibadət ⱪilinglar uningƣa,
xadliⱪ bilən munajat oⱪup kiringlar ⱨuzuriƣa.
Bilinglarki, Pərwərdigar yeganidur,
bizni u yaratⱪandur, biz uningƣa təwədurmiz,
biz uning həlⱪidurmiz, yayliⱪining ⱪoyliridurmiz.
Dərwaziliridin kiringlar ⱨəmdusana-xükür eytip,
ⱪədəm təxrip ⱪilinglar ⱨoyliliriƣa mədⱨiyə oⱪup,
təriplənglar namini minnətdarliⱪ bildürüp.
Bərⱨəⱪ, Pərwərdigar xapa’ətliktur,
uning meⱨir-muⱨəbbiti mənggülüktur,
əwladtin-əwladⱪiqə sadaⱪətliktur.


101-munajat

Dawut yazƣan munajat
 
Küyləymən mənggülük muⱨəbbət wə adalitingni,
i Pərwərdigar küylirimgə ⱪatimən seni.
Yolum toƣra bolsimu eⱨtiyat ⱪilip mangimən,
Pərwərdigar ⱪaqanmu yardəmgə kelərsən?
Hiyalimƣa kəlməs əsla pasiⱪ ⱪilmix, rəzillik,
yoldin qiⱪⱪan azƣunlarƣa nəpritim bar xunqilik,
ular ⱪilƣan gunaⱨlarƣa ⱨəwisim yoⱪ ⱪilqilik.
Kɵnglüm mening əgriliktin haliydur,
ⱨəmdə ⱨəmmə rəzilliktin yiraⱪtur.
Baxⱪilarƣa kimki tɵⱨmət əylisə yoⱪ ⱪilarmən uni düxmən bilip,
kɵrsəm əgər ⱨali üstün, mənmənqini turalmasmən süküt ⱪilip.
Kim ərxtiki Hudaƣa sadiⱪ bolsa,
ularƣa ɵz ordamdin orun berimən.
Toƣra, ⱨəⱪ yolda mangƣanlarni
mening hizmitimgə ⱪoyimən.
Ⱨiyligərlərgə ordamda orun yoⱪtur,
yalƣanqilar ⱨuzurumda bolalmastur.
Zeminimdin yoⱪ ⱪilimən rəzillərni ⱨər səⱨərdə,
birmu yaman ⱪalmas ⱨətta Pərwərdigarning xəⱨiridə.


102-munajat

Ezilip ⱨalidin kətkən bir adəmning Pərwərdigarƣa dad-pəryad ⱪilip ⱪilƣan du’asi.
 
Angliƣaysən Pərwərdigar du’ayimni,
tingxiƣaysən mening ⱪilƣan pəryadimni.
Yoxurmiƣin didaringni məndin Huda külpəttə ⱪalƣinimda,
nida ⱪilsam ⱪulaⱪ selip tezdin jawab bərgin manga.
Ɵmrüm mening is-tütəktək kətməktə ƣayib bolup,
wujudum ɵrtənməktə ottək kɵyüp.
Yürikim ⱪuruⱪ qɵptək ⱪurup kətti.
Ixtiⱨasiz, tamiⱪim azlap kətti.
Ⱨəsrət wə nadaməttə kɵp ⱪiynaldim,
oruⱪlap bir terə, bir ustihan bolup ⱪaldim.
Mən goya bayawanda uqup yürgən tazⱪarimən,
wəyranə harabini makan ⱪilƣan ⱨuwⱪuxmən.
Mən goya ɵgzidiki yetim ⱪuxmən,
yatsammu kɵzüm oquⱪ, uyⱪusizmən.
Künboyi məshirə ⱪilar meni düxmənlirim,
ⱨaⱪarətlik sɵzgə yandax bolup ⱪaldi mening ismim.
9-10 Sən ⱪəⱨr-ƣəzəp ⱪilƣaq manga,
kül yedim ⱪorsiⱪimƣa nan orniƣa.
Kɵz yeximsiz iqəlməymən iqimlikimni,
bərⱨəⱪ, Huda əhlət kəbi taxliding meni.
11 Gugumdiki kɵlənggidək ⱨayatimmu ƣuwalaxti,
tenim qɵptək bolup ⱪaⱪxal-ƣazanglaxti.
12 Lekin təhting mənggülüktur Pərwərdigar,
xɵⱨriting əlmisaⱪtin ta’əbədkə dawamlixar.
13 Sən yardimingni ayimay, Si’onƣa rəⱨim ⱪilisən,
qünki uningƣa meⱨriban bolup, yardəm ⱪilix waⱪti kəldi,
xundaⱪ, yardəm ⱪilixning waⱪit-sa’iti yetip kəldi.
14 Ⱪulliring taxlirini qin ⱪəlbidin sɵyər Si’onning,
harab bolƣan tupriⱪiƣa iqini aƣritip uning.
15 Barqə əllər namingƣa ⱨɵrmət ⱪilar Pərwərdigar,
xəripingdin əyminər aləmdiki ⱨəmmə xaⱨ, ⱨɵkümranlar.
 
16 Pərwərdigar Si’onni ⱪayta ⱪurar,
xan-xɵⱨriti Hudaning namayan bolar.
17 Ⱪobul ⱪilar Pərwərdigar miskinning du’asini,
rət ⱪilmaydu ƣeribning pəryadini.
18 Keliqək bir əwlad üqün
hatirilənglar Hudaning ⱪudritini,
kəlgüsidə həlⱪlər mədⱨiyəlisun Hudani.
19-20 Qünki Huda anglay dəp, məⱨbuslarning aⱨ-zarini,
azad ⱪilay dəp, yənə ɵlümgə buyrulƣanlarni.
Nəzər saldi üstimizgə muⱪəddəs makanidin,
ⱪaridi zemin taman Pərwərdigar ərx’əladin.
21-22 Padixaⱨlar, ⱪowmlar jəm bolƣinida,
Pərwərdigarƣa ibadət ⱪilƣinida.
Uning uluƣluⱪini jakarlar Si’onda,
xənigə mədⱨiyə oⱪur Yerusalemda.
23 Biraⱪ Huda ajiz ⱪildi ⱪiran waⱪtimda,
ⱨayatimni ⱪisⱪartti ɵmrümning yerimida.
 
24 Yilliringning qeki yoⱪtur i Huda,
jenimni alma ɵmrümning yerimida.
25 Dunyani yartⱪanting əlmisaⱪta,
asmanmu bərpa boldi ɵz ⱪolungda.
26 Biraⱪ ularning ⱨəmmisi yoⱪilidu,
sən bolsang əbədiy wə mənggülüksən.
Ular goya kiyimdək koniriƣanda,
sən ularni kiyim kəbi almaxturisən.
Asman-zemin yoⱪ bolar birdinla.
27 Lekin sənla ɵzgərməs Pərwərdigar,
pəⱪət səndə əbədiy ⱨayatliⱪ bar.
28 Hatirjəm yaxaydu ⱪulliringning baliliri,
ⱨuzurungda gülləp yaxnar ularning əwladliri.


103-munajat

Dawut yazƣan munajat
 
Igimizgə ⱨəmdusana eytⱪin mening əy ⱪəlbim,
təripligin uning muⱪəddəs namini əy wujudum.
Igimizgə ⱨəmdusana eytⱪin mening əy ⱪəlbim,
untumiƣin Hudaning xəpⱪitini ⱨər da’im.
Kəqürər u barliⱪ gunaⱨliringni,
saⱪaytar ⱨərⱪandaⱪ kesəlliringni.
U ⱪutⱪuzar ɵlümdin ⱨayatingni,
yaƣdurar ⱨəm muⱨəbbiti, rəⱨimdilliⱪini.
U seni bərikitidə məmnun ⱪilar ɵmür boyi,
yax qeƣingdək küq-ⱪuwwiting urƣup turar bürküt kəbi.
 
Pərwərdigar yürgüzər ⱨəⱪⱪaniyət,
ezilgən barliⱪ məzlumlarƣa adalət.
Namayan ⱪildi Huda Musa pəyƣəmbərgə ɵz yolini,
Isra’il əwladliriƣa karamətlirini.
Huda rəⱨimdil, xəpⱪətliktur,
asanliⱪqə ƣəzipi kəlməs,
meⱨir-muⱨəbbiti qəksizdur.
Əyibliməs u bizni uzaⱪⱪiqə,
ƣəzipimu əməstur adaⱪⱪiqə.
10 U mu’amilə ⱪilmiƣandur bizgə gunaⱨlirimizƣa Yarixa,
jazalimiƣandur bizni u ⱪilmixlirimizƣa ⱪarita.
 
11 Asman, zemindin egiz bolsa ⱪanqilik,
Hudaning ihlasmənlərgə bolƣan muⱨəbbiti qəksizdur xunqilik.
12 Məxriⱪ məƣribtin yiraⱪ bolsa ⱪanqilik,
yiraⱪlaxturƣandur gunaⱨlirimizni u bizdin xunqilik.
13 Ata ɵz baliliriƣa kɵysə ⱪanqilik,
Pərwərdigar kɵyümqanliⱪ ⱪilar ihlasmənlirigə xunqilik.
14 Xundaⱪ, u bilər bizning nemidin yasalƣanliⱪimizni,
esigə alar u bizning tupraⱪ ikənlikimizni.
15 Maysidək ⱪisⱪidur insanning ɵmri,
dalada eqilƣan güldür insanning ɵzi.
16 Əgərdə qiⱪsa xamal u gül tozar,
ⱨeqbir iz ⱪaldurmastin ƣayib bolar.
17-18 Əmma Pərwərdigar ɵzigə ihlas ⱪilƣanlarƣa,
ⱨəm uning əⱨdisigə sadiⱪ bolƣanlarƣa,
əmrlirigə əməl ⱪilixni esidə tutⱪanlarƣa,
u kɵrsitər mənggülük muⱨəbbitini adaⱪⱪiqə,
ⱨəⱪⱪaniyiti dawam etər əwladtin-əwladⱪiqə.
19 Pərwərdigar ornatⱪandur təhtini ərxkə,
u ⱨɵkümranliⱪ ⱪilar ⱨəmmining üstidə.
 
20 Əy Pərwərdigarning ⱪudrətlik pərixtiliri,
silərdursilər uning sɵzigə ⱪulaⱪ salƣuqiliri,
uning əmrlirini ijra ⱪilƣuqiliri,
xunga təripləp küylənglar Pərwərdigarni.
21 Əy Hudaning ərxtikiliri,
silərdursilər uning iradisini ijra ⱪilidiƣan hizmətqiliri,
xunga təripləp küylənglar Pərwərdigarni.
22 Əy Pərwərdigar yaratⱪanlar,
təriplənglar Pərwərdigarni u ⱨɵküm sürgən ⱨəmmə jayda,
əy mening ⱪəlbim eytⱪin ⱨəmdusana Pərwərdigarƣa.


104-munajat

Əy ⱪəlbim, ⱨəmdusana eytⱪin Pərwərdigarƣa!
Xan-xəwkətlik, ⱨəywətliksən, i Huda,
Ilaⱨim təngdaxsizsən uluƣluⱪta.
Libasingdur yoruⱪluⱪ, sən uningƣa pürkəngən,
asminingning gümbizi qedir kəbi tikilgən.
Ərxtiki turargaⱨing limlirini
ornitipsən kɵktiki sularƣa,
jəng ⱨarwisi kəbi ⱪilip bulutni,
mangdurupsən xamalning ⱪanitida.
Xamal ⱪilisən pərixtiliringni,
Ornitipsən yərni xunqə mukəmməl
u ulidin ⱨeqbir zaman təwrənməs.
6-7 Dengiz yərni libas kəbi oriƣan,
qoⱪⱪilarmu su astida ⱪalƣanti.
Güldürmamang əyməndurgəq sularni,
sular tezdin ɵz orniƣa yanƣanti.
Taƣlar kɵrünüp, wadilarmu ayan boldi,
sular ⱨəm sən buyruƣan yərgə kelip jaylaxti.
Dengiz süyi texip yənə basmisun dəp zeminni,
sən ularƣa qək ⱪoyup sizding qegra siziⱪni.
10-11 Sən bolƣaq wadida bulaⱪ kɵzi eqilip,
taƣlar ara xildirlap aⱪti suliri.
Sular iqsə uningdin daladiki janiwarlar,
ⱪanar idi ⱨəttaki yawa exəkning təxnaliⱪi.
12 Su boyiƣa ⱪuxlarmu kɵktin qüxüp ⱪonidu,
da’im ular xahlarda taⱪlap yürüp sayraydu.
13 Ərxtiki su bilən suƣirisən taƣlarni,
ɵzüng ɵstürgən mewigə toldurisən zeminni.
14 Qarwa üqün dalida ot-qɵplərni ɵstürdüng,
ozuⱪini insanlar ⱪara yərdin alsun dəp,
etizlarda zira’ət-kɵktatlarni ɵstürdüng.
15 Kɵngüllərni xad əylisəng xarabta,
ⱪuwwət bərding nening bilən tənlərgə,
jilwə bərding meying bilən yüzlərgə.
 
16 Liwandiki kedir dərəhliri
Pərwərdigar tikkəndur uni,
Huda ⱪanƣuqə suƣirar ularni.
17 U dərəhlərgə ⱪuxlar kelip uwa yasar,
arqa dərəhliri ləyləkning ɵyi bolar.
18 Taƣ ɵqkiliri taƣlarda oynar,
tik ⱪiya suƣurƣa panaⱨ bolar.
 
19 I Huda, pəsillərni ayrix üqün ayni yaratting,
ⱪuyaxⱪimu patidiƣan waⱪitni bildürdüng.
20 Ⱪarangƣuluⱪ qüxürsəng keqə bolidu,
ormanlarda janliⱪlar xipirlap kezip yüridu.
21 Arslanlar olja izdəp ⱨuwlixar,
riziⱪlirini ular, Huda səndin sorar.
22 Ⱪuyax qiⱪsa ularmu uwisiƣa ⱪaytar,
ⱪaytip kelip uwisida aram alar.
23 Ⱨəmmə adəm ɵz ixiƣa mengixar,
ətigəndin kəqkiqə meⱨnət ⱪilar.
24 Pərwərdigar yaratⱪan məhluⱪatliring xunqə kɵptur.
Sən yaratⱪan janliⱪlar bilən tolƣandur zemin yüzi,
bularning ⱨəmmisila ⱨekmitingning mewisidur.
25 Ənə aldingda bipayan dengiz yatar,
uningda san-sanaⱪsiz janliⱪ yaxar,
ⱨəm ularning qongi wə kiqiki bardur.
üstidə uning ⱪeyiⱪ bilən kemə ⱪatnar.
27 Ular səndin rizⱪi üqün ozuⱪ kütər,
ozuⱪ üqün jamalingƣa təlmürər.
28 Ozuⱪini ular sening ⱪolungdin alar,
xu ozuⱪta ularning ⱪorsiⱪi toyar.
29 Dəkkə-dükkigə qüxər ular jamalingni yoxurƣiningda,
jan üzüp ⱪara yərgə ⱪaytar, nəpəslirini tohtatⱪiningda.
30 Sən ɵz nəpisingni əwətkiningdə ular yaritilar,
pütün yər yüzi yengilinar.
 
31 Pərwərdigarning xɵⱨriti əbədiy bolƣay,
Pərwərdigar yaratⱪanliridin hursən bolƣay.
32 Pərwərdigar yərgə baⱪsa zemin titrər,
taƣⱪa təgsə otlar yenip, tütün qiⱪar.
33 Nawada jenim təndə bolsila
mədⱨiyə oⱪuymən Hudayimƣa,
mənggü ⱨəmdusana eytimən uningƣa.
34 Oylirimdin Huda razi bolƣay,
qünki Pərwərdigardin boldum huxal,
35 gunaⱨkarlar yər yüzidə ⱪalmiƣay,
rəzillər zawal tapⱪay.
Ⱨəmdusana eytⱪin əy ⱪəlbim Pərwərdigarƣa,
ⱨəmdusana oⱪunglar ⱨəmminglar uningƣa.

*4
Xamal ⱪilisən pərixtiliringni, ot yalⱪuni ⱪilisən hizmətkarliringni – bəzi tərjimilərdə “pərixtə ⱪilisən xamalni, hizmətkar ⱪilisən ot yalⱪunini” dəp elinƣan.

26
Liwyatan – Dengizda yaxaydiƣan əjdiⱨaƣa ohxap ketidiƣan ⱪorⱪunqluⱪ ⱨaywan bolup, Kən’anliⱪlarning riwayətliridə uqraydu.105-munajat

Pərwərdigarƣa xükürlər eytinglar,
uning xənigə mədⱨiyələr oⱪunglar,
karamətlirini əllər ara bayan ⱪilinglar!
Hudani küylənglar ⱪetip nahxa-nəƣmigə,
mɵjizilirini uning jakarlanglar ⱨəmmigə.
Uluƣlanglar muⱪəddəs hislətlirini Hudaning,
ⱪəlbi xadlansun Pərwərdigarni seƣinƣanlarning.
Təlpününglar Hudaning ⱪudritigə-küqigə,
intilinglar ⱨəm uning ⱨuzuriƣa-meⱨrigə.
Esinglarda bolsun uning karamətliri,
mɵjiziliri wə qiⱪarƣan ⱨɵkümliri.
I Hudaning ⱪuli Ibraⱨimning nəsilliri,
u ɵzi talliƣan Yaⱪupning əwladliri.
U Pərwərdigardur, u bizning Hudayimizdur,
uning ⱨɵkümliri ⱨəmmə yərdə küqkə igidur.
Uning tüzgən əⱨdisi əbədiy yadididur,
bu uning adaⱪⱪiqə wədə ⱪilƣan sɵzidur.
Pərwərdigar Ibraⱨim bilən əⱨdə tüzgənidi,
Is’ⱨaⱪⱪimu ⱪəsəm iqkənidi.
10 U buni Yaⱪupⱪimu nizam ⱪilip bərgənidi.
Isra’ilƣa* Isra’il – Yaⱪup pəyƣəmbərning yənə bir ismi. mənggülük əⱨdə ⱪilip mundaⱪ degənidi:
11 “Kənan zeminini sening mülküng ⱪilimən,
uni sanga tə’əlluⱪ nesiwəng ⱪilimən.”
12 U qaƣda ular naⱨayiti az sanliⱪ idi,
nəzərdə yoⱪ ⱨəm musapir idi.
13 Ular yurtmu-yurt sərsan idi,
əldin-əlgə kezər idi.
14 Huda ⱨeqkimning ularni ezixigə yol ⱪoymidi,
ularni dəp, padixaⱨlarnimu mundaⱪ agaⱨlandurdi:
15 “Mening talliƣanlirimƣa qeⱪilmanglar,
pəyƣəmbərlirimgə ziyankəxlik ⱪilmanglar.”
16 Aqarqiliⱪ bərdi Huda Kən’anƣa,
zar ⱪildi ularni ax-nanƣa.
17 Huda ularni dəp aldin’ala Yüsüpni Misirƣa əwətkənidi,
akiliri uni ⱪul ⱪilip satⱪanidi.
18 Uning putliri zənjirdə zəhimləngənidi,
boyniƣa boyunturuⱪ selinƣanidi.
19 U tawlandi Pərwərdigarning bexariti kɵrülgüqə,
Huda Yüsüpning qüxidə kɵrsətkənliri ispatlanƣuqə.
20 Uni azad ⱪilixⱪa Pir’əwn əmr ⱪildi,
əllərning ⱨɵkümrani uningƣa ⱨɵrlük bərdi.
21 Pir’əwn uni ordisiƣa ƣojidar ⱪildi,
barliⱪ mal-mülkigə baxliⱪ ⱪilip təyinlidi.
22 Bərdi uning ihtiyariƣa wəzirlirini,
danaliⱪ ɵginixkə tapxurdi aⱪsaⱪallirini.
23 Xundaⱪ ⱪilip Isra’illar Misirƣa kəldi,
24 Ularni kɵp nəsillik ⱪildi Pərwərdigar,
ⱨəm düxmənliridin küqlük boldi ular.
25 Xunga ulardin bizar bolup Misirliⱪlar,
ⱨiylə-mikir mu’amilidə boldi ular.
26 Andin əwətti Huda ɵz ⱪuli Musani,
yollidi ɵz talliƣini Ⱨarunni.
27 Hudaning alamətlirini bayan ⱪildi ular Misirda,
uning mɵjizilirini kɵrsətti ⱨam zeminida.
28 Zeminni zulmət ⱪilsimu ⱪarangƣuluⱪida Pərwərdigar,
uning əmrigə ita’ətsizlik ⱪilmidi ular.
29 Ⱪan ⱪildi Huda Misirning sulirini,
ɵltürüwətti ularning beliⱪlirini.
30 Paⱪa apiti ⱪaplidi yərlirini,
ⱪaplidi ⱨətta paⱪilar padixaⱨ sariyini.
31 Hudaning əmri bilən ⱪaplidi ƣuⱬ-ƣuⱬ qiwinlar,
ⱨəmmə yərni basti ƣing-ƣing paxilar.
32 Yamƣur orniƣa mɵldür yaƣdi,
Misirni qaⱪmaⱪ urdi.
33 Nabut boldi ənjür dərihi, üzüm talliri,
wəyran boldi dərəhlərning barliⱪi.
34 Hudaning əmri bilən kəldi yənə qekətkilər,
miⱬildap kəldi san-sanaⱪsiz qekətkilər.
35 Ⱪoymidi ular barliⱪ giyaⱨlarni,
yəp tügətti etizlarda ⱨosullarni.
36 Ahirida ɵltürdi Huda Misirdiki tunji balilarni –
ularning ƣururi bolƣan birinqi oƣullarni.
37 U Isra’illarni səpərgə altun-kümüx bayliⱪ bilən qiⱪardi.
Ularning ⱨəmmisi saƣlam ⱨəm küqlük idi.
38 Ularning kətkinigə Misirliⱪlar huxal boldi,
qünki Misirliⱪlar Isra’illardin bək ⱪorⱪⱪanidi.
39 Pərwərdigar bulutni sayiwən ⱪildi,
tündə ularƣa otni nur ⱪilip bərdi.
40 Ular Hudadin tiligənidi, bɵdünə ata ⱪildi,
toⱪlax üqün ularni asmandin nan qüxürdi.
41 Taxni yerip ariliⱪliridin su qiⱪardi,
ⱪaⱪas qɵldə eⱪin-dərya pəyda ⱪildi.
42 Bərⱨəⱪ Huda muⱪəddəs wədisini untumidi,
ⱪuli bolƣan Ibraⱨimni əs-yadida saⱪlidi.
43 U həlⱪini qiⱪardi Misirdin xad ⱪilip,
ⱨɵrlükigə təntənə ⱪildi həlⱪi nahxa etip.
44 Yat əllərning zeminlirini bərdi ularƣa Pərwərdigar,
baxⱪilarning əjir-meⱨnətlirigə muyəssər boldi ular,
45 xunga ita’ət ⱪilip Pərwərdigarning ⱪanunliriƣa,
boysununglar uning pərmanliriƣa.
Ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa!

*10
Isra’il – Yaⱪup pəyƣəmbərning yənə bir ismi.

23
Ⱨam – Nuⱨning oƣli bolup, u Misirliⱪlarning əjdadidur. “Ⱨam zemini” Misirni kɵrsitidu.106-munajat

Ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa,
xükürlər eytinglar uningƣa.
Qünki Pərwərdigar xapa’ətliktur,
uning muⱨəbbiti mənggülüktur.
Ⱪudritini Hudaning kimmu toluⱪ təripliyələr?
Kim uningƣa eytalar mukəmməl mədⱨiyələr?
Nəⱪədər bəhtlik-ⱨə, adalətlik ix ⱪilƣanlar,
ⱨər da’im ⱨəⱪⱪaniyət yolini tutⱪanlar.
 
I Pərwərdigar, alƣaysən meni esinggə,
ⱨimmitingni kɵrsətkiningdə ɵz həlⱪinggə.
Həwər alƣin ⱨalimdin nijatliⱪing kəlgəndə.
Ɵzüng talliƣan həlⱪingning iⱪbalini kɵrəy,
ularning külkisigə jor bolup küləy,
sanga mənsup həlⱪing bilən mahtinip yürəy.
 
Huddi əjdadlirimizdək bizmu gunaⱨ ɵtküzduⱪ,
rəzil, iplas ⱨəm yaman ixlarni ⱨəmmimiz ⱪilduⱪ.
Əjdadlirimiz Misirdiki qeƣida,
mənsitmigənidi Hudaning mɵjizilirini.
Isyan kɵtərgənidi ular Ⱪizil Dengiz boyida,
esidimu tutmastin Hudaning muⱨəbbitini.
Əmma Pərwərdigar ɵzining xəripi üqün,
ularni ⱪutⱪuzup ⱪudritini namayan ⱪilƣanidi.
Uning əmri bilən süyi ⱪurup Ⱪizil Dengizning,
ularni huddi qɵllüktə elip mangƣandək
dengiz astidin yetəkləp mangƣanidi.
10 Pərwərdigar ularni
düxmənlirining ⱪolliridin azad ⱪildi,
rəⱪiblirining qanggilidin ⱪutⱪuzdi.
11 Düxmənliri su astida ƣərⱪ boldi,
ulardin birərsimu ⱨayat ⱪalmidi.
12 Xundila Hudaning wədisigə ixəndi ular,
Pərwərdigarni mədⱨiyələp oⱪudi küy-nahxilar.
 
13 Lekin ular uzun ɵtməy untudi Pərwərdigarni,
rawa kɵrmidi ɵzlirigə Hudaning iradisini.
14 Ular qɵldə nəpsigə təslim boldi,
ⱨəm Pərwərdigarni sinap kɵrdi.
15 Tələp ⱪilƣan nərsisini Pərwərdigar bərdi ularƣa,
biraⱪ bir kesəlni küxəndə ⱪilip əwətti ularƣa.
16 Qedirlirida ular ⱨəsət ⱪildi ⱨəzriti Musaƣa,
wə Huda talliƣan muⱪəddəs roⱨaniy Ⱨarunƣa.
17 Xuning bilən yər yerilip Datanni yutuwaldi,
Abiramni ⱨəmraⱨliri bilən ⱪapsiwaldi.
18 Ⱨəmraⱨliri arisiƣa ot qüxürülgənidi,
ot yalⱪuni rəzillərni kɵydürüwətti.
19 Mozay butni yasap ular Sinay* Sinay – Horeb dəpmu atilidu. teƣida,
səjdə ⱪilip qoⱪundi xu altun butⱪa.
20 Qɵp yəydiƣan bir kalining butini ular,
ⱪoydi xan-xərəplik Pərwərdigarning orniƣa.
21 Untudi ular ⱪutⱪuzƣuqisi Hudani,
Misirda uluƣ ixlarni ⱪilƣuqini.
22 Karamitini kɵrsitip Ⱪizil Dengizda,
Ⱨam diyarida mɵjizilər Yaratⱪuqini.
23 Xunga Huda ularni ⱨalak ⱪilmaⱪ bolƣanidi,
lekin Huda təripidin tallanƣan Musa qiⱪip
rəⱨim tiləp Hudaning ƣəzipini basⱪanidi.
24 Ular bu güzəl zeminƣa kirixni rət ⱪildi,
Pərwərdigarning wədisigə ixənmidi.
25 Ⱪaⱪxap turup ular ɵz qedirlirida,
ⱪulaⱪ salmidi Pərwərdigarning awaziƣa.
26 Xunga Huda ⱪolini kɵtürüp ⱪəsəm ⱪilip,
dediki: “Ularni qɵllərdə yoⱪitimən.
27 Əwladlirini yat əllərdə wəyran ⱪilip,
yaⱪa yurt, yiraⱪlarƣa tarⱪitimən.”
28 Pe’or teƣida ular Ba’al ilaⱨiƣa qoⱪunup,
ɵlüklərgə atalƣan ⱪurbanliⱪlarni yeyixti.
29 Ⱪilmixliri ularning ƣəzipini kəltürdi Hudaning,
xu wəjidin waba kesəl tarⱪaldi arisiƣa ularning.
30 Xunga Pinihas qiⱪip otturiƣa,
tohtatti u wabani dadilliⱪida.
31 Buning bilən Pinihas ⱨəⱪⱪaniy dəp ⱨesablandi,
uning tɵⱨpisi əwladtin-əwladⱪiqə tarⱪaldi.
 
32 Hudaning ƣəzipini ⱪozƣidi ular yənə
bu səwəblik azar yətti Musaƣa.
33 Qünki ular Musaning jeniƣa təgkəq,
bihəstəlik ⱪilip Musa sɵzləp saldi ularƣa.
34 Pərwərdigarning əmrigə hilapliⱪ ⱪilip
ⱨalak ⱪilmay ⱨəmmə yat əllərni,
35 əksiqə arilixip ular bilən
ɵgəndi ularning ⱪiliⱪlirini.
36 Qoⱪundi ularning butliriƣa,
ⱨalakət elip kəldi but ularƣa.
37 Ⱪiz-oƣullirini atidi ⱪurbanliⱪⱪa,
beƣixlap ularni jin-xəytanƣa.
38 Atap Kən’andiki butlarƣa,
ular tɵkti ⱪiz-oƣullirining
bigunaⱨ ⱪanlirini,
ⱪanlar bulƣidi zeminni.
39 Paⱨixə ayaldək boldi ularning ixliri,
bulƣidi ularni ɵz ⱪilmixliri.
 
40 Pərwərdigar ɵzi talliƣan həlⱪigə ƣəzəpləndi,
pəⱪət ɵzigila təwə bolƣan ⱪowmidin nəprətləndi.
41 Xunga ularni taxlap bərdi yat əllərning ⱪoliƣa,
ɵqmən bolup kəlgənlər ⱨɵkümranliⱪ ⱪildi ularƣa.
42 Rəⱪibliri ⱪolida ezildi ular,
ⱪəddini püküp, bexini əgdi yawlar.
43 Talay ⱪetim ⱪutⱪuzsimu ularni Pərwərdigar,
əmma ⱪəstən boysunuxni rət ⱪilip kəlgəq,
boldi gumran ahirda gunaⱨliri səwəbidin ular.
44 Xundaⱪtimu ularning pəryadini angliƣanda,
rəⱨimdillik bilən nəzər saldi Huda japaliriƣa.
45 Ular üqün Pərwərdigar əⱨdisini esigə elip,
meⱨir-muⱨəbbiti birlə burunⱪi niyitidin yenip,
46 ularƣa rəⱨim-xəpⱪət ⱪildurdi,
ularni əsir alƣuqilarning diliƣa selip.
 
47 I Hudayimiz Pərwərdigar, ⱪutⱪuzƣin bizni,
ⱪayta yiƣip əkəlgin yurtimizƣa bizlərni.
Xunda seni mədⱨiyələyli, küyləyli,
xu muⱪəddəs namingƣa xükür-rəⱨmət eytayli.
48 Mədⱨiyələngəy mənggüdin-mənggügə,
isra’illarni talliƣan Pərwərdigar!
Halayiⱪlar “amin” desun birliktə!
Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana oⱪunglar!

*19
Sinay – Horeb dəpmu atilidu.

32
Miribada pəyda bolƣan su – “Təwrat. Misirdin qiⱪix” 17-babⱪa ⱪaralsun.5-bɵlək


107-munajat

Xükür eytinglar Pərwərdigarƣa, xapa’ətliktur Pərwərdigar,
uning meⱨir-muⱨəbbiti mənggülükkə dawam ⱪilar.
Eytinglar bu mədⱨiyəni Pərwərdigar ⱪutⱪuzƣanlar,
bayan ⱪilinglar yaw ⱪolidin ⱪutⱪuzulƣanlar.
Eytinglar bu mədⱨiyəni ⱨər yurtlardin yiƣilƣanlar –
xərⱪ, ƣərb, jənub, ximaldin kəlgənlər.
Bəziliri kezip adəm ayaƣ basmiƣan bayawanni,
tapalmidi adəm makan tutⱪan ⱨeqbir yərni.
Ular aq, ussuƣanidi,
ümidliri üzülgənidi.
Külpəttə ⱪalƣinida nida ⱪilƣanidi Pərwərdigarƣa,
Pərwərdigar qiⱪardi ularni külpəttin azadliⱪⱪa.
Tapⱪuqə ular makanlaxⱪudək bir yərni,
tüz yolƣa baxlidi Huda ularni.
Xükür eytsun ular Pərwərdigarƣa,
uning mənggülük muⱨəbbitigə,
insanlarƣa kɵrsətkən mɵjizilirigə.
U ⱪandurƣuqidur ussuzluⱪini qangⱪiƣanlarning,
u toydurƣuqidur esil nemətlər bilən ⱪorsiⱪini aqlarning.
 
10 Bəzilər zulmət ⱪarangƣuluⱪta yaxiƣanidi,
ular kixənlinip, azab qəkkən məⱨbuslar idi.
11 Qünki ular yərgə urup Hudaning əmrlirini,
kɵzgə ilmiƣanidi uluƣ Hudaning kɵrsətmilirini.
12 Dərd tartⱪuzup kəmtər ⱪildi Huda ularni,
yiⱪilsimu gər ular qiⱪmidi yɵləydiƣan ⱨeqbiri.
13 Külpəttə ⱪalƣinida nida ⱪilƣanidi Pərwərdigarƣa,
Pərwərdigar qiⱪardi ularni külpəttin azadliⱪⱪa.
14 Ⱪarangƣu zulməttin qiⱪardi ularni,
sundurup zənjir-asarətlirini.
15 Xükür eytsun ular Pərwərdigarƣa,
uning mənggülük muⱨəbbitigə,
insanlarƣa kɵrsətkən mɵjizilirigə.
16 Paqaⱪlap taxlidi u tuq dərwazilarni,
qeⱪip taxlap tɵmür taⱪaⱪlarni.
 
17 Bəzilər ⱨamaⱪət boldi gunaⱨliridin,
duqar boldi azablarƣa ⱪəbiⱨlikliridin.
18 Yeməkliklərdin bolup bizar,
berip ⱪaldi ɵlüm girdabiƣa ular.
19 Külpəttə ⱪalƣinida nida ⱪilƣanidi Pərwərdigarƣa,
Pərwərdigar qiⱪardi ularni külpəttin azadliⱪⱪa.
20 Kesəlliri tepip xipa Hudaning kalamidin,
ⱪutⱪuzdi ularni ɵlüm girdabidin.
21 Xükür eytsun ular Pərwərdigarƣa,
uning mənggülük muⱨəbbitigə,
insanlarƣa kɵrsətkən mɵjizilirigə.
22 Sunup Hudaƣa minnətdarliⱪ ⱪurbanliⱪini,
mədⱨiyəgə ⱪetinglar uning karamətlirini.
 
23 Bəzilər olturup kemə-parahotlarda,
tirikqilik ⱪilatti dengizlarda.
24 Guwaⱨqidur ular Pərwərdigarning ⱪudritigə,
qongⱪur dengizlarda kɵrsətkən karamətlirigə.
25 Əmri bilən ⱨɵrkiritip boranlarni,
pəyda ⱪilƣanidi u dolⱪunlarni.
26 Kemilər gaⱨ kɵtürülüp asman-pələkkə,
gaⱨ qüxkinidə dolⱪun təktigə,
ular hətərdin qüxkənidi sarasimigə.
27 Ular goya məstlərdək dəldəngxiytti,
ⱨeqⱪandaⱪ qarə-amali ⱪalmiƣanti.
28 Külpəttə ⱪalƣinida nida ⱪilƣanidi Pərwərdigarƣa,
Pərwərdigar qiⱪardi ularni külpəttin azadliⱪⱪa.
29 U boranni tohtatti,
dolⱪunlarmu tinqidi.
30 Xadlandi ular tinqitⱪaqⱪa dolⱪunni,
nixan ⱪilƣan portⱪa yetəklidi Huda ularni.
31 Xükür eytsun ular Pərwərdigarƣa,
uning mənggülük muⱨəbbitigə,
insanlarƣa kɵrsətkən mɵjizilirigə.
32 Ular həlⱪ arisida uluƣlisun Hudani,
aⱪsaⱪallar məjlisidə mədⱨiyəlisun Hudani.
 
33-34 Gunaⱨ ⱪilsa bu yərning adəmliri,
bayawanƣa aylandurular dəryaliri,
süyi tügəp ⱪaƣjirar bulaⱪliri,
xorluⱪ tupraⱪ bolar munbət yərliri.
35 U yənə kɵl ⱪilar qɵl-bayawanni,
bulaⱪlarƣa aylandurar qangⱪaⱪ yərlərni.
36 Aqlarni jaylaxturup axu yərgə,
aylandurar u yərni bir xəⱨərgə.
37 Üzüm tikip, yər terip ular,
alidu mol ⱨosullar.
38 Bərikət bərgəq ularƣa Pərwərdigar,
zor kɵləmdə sani awup ularning,
ziyadə bolar ularda mal-waranlar.
39 Zulum, külpət, dərd selip düxmənliri,
nawada horlinip, aziyip kətsə sanliri,
40 yaw ⱨɵkümdarlirini xərməndə ⱪilip Pərwərdigar,
ularni dəxt-qɵl, bayawanda sərsan ⱪilar.
41 Zulumdin azad ⱪilip miskinlərni,
ⱪoy padisidək kɵp ⱪilidu əwladlirini.
42 Buni kɵrüp xadlinidu ⱨəⱪⱪaniylar,
aƣzi etilip, ünsiz turar pasiⱪlar.
43 Kɵngül ⱪoysun bu ixlarƣa əⱪli barlar,
Hudaning mənggülük muⱨəbbitini qüxənsun ular.


108-munajat

Dawut yazƣan mungluⱪ munajat
 
Ixənqim kamildur sanga, i Huda!
Pütün ⱪəlbim bilən mədⱨiyə oⱪuymən nahxamda.
ⱪəsidə oⱪup oyƣitayli tangni.
I Pərwərdigar, xükürlər eytip sanga,
küyləymən seni həlⱪlər, yat əllər ara.
Qünki mənggülük muⱨəbbiting asmandin bipayan,
sadaⱪiting xunqə moldur, bulutlarƣa taⱪaxⱪan.
I Huda, uluƣluⱪung kɵrsitilgəy asman-pələktə,
xan-xəriping namayan bolƣay pütkül yər yüzidə.
Du’ayimni ⱪilip ijabət, ⱪutⱪuz bizni ong ⱪolungda,
ɵzüng sɵygən bəndiliring nijatliⱪ tapar xunda.
 
Huda mundaⱪ dedi ɵz muⱪəddəsliki bilən:
“Xadliⱪta həlⱪimgə bɵlüp berimən Xəkəm diyarini,
təⱪsim ⱪilip berimən Sukkot wadisini.
Gil’ad rayoni mənsuptur manga,
Manassəmu ⱨəm tə’əlluⱪ manga.
Əfrayim – beximdiki dubulƣamdur,
Yəⱨuda mening səltənət ⱨasamdur.
Put yuyidiƣan ⱪaqidur Mo’ab manga,
qoruⱪumni taxlaymən Idomƣa.
Quⱪan salimən,
 
10 Kim meni Idomƣa zəpər bilən baxlap kirər?
Kim meni u mustəⱨkəm xəⱨərgə baxlap barar?
11 I Huda, bizdin waz kəqtingmu?
Biz bilən birgə bolmiding jəngdimu?
12 Düxməngə ⱪarxi bizgə bol yardəmdə,
biⱨudidur zəpər ⱪazinix insanning yardimidə.
13 Hudaning ⱪudriti bilən jəng ⱪilimiz baturlarqə,
igəm ɵzi dəssəp qəylər düxminimiz tügigüqə.

*2
Lira – Ⱪədimki bir hil tarliⱪ qalƣu əswab.

9
8-, 9-ayətlərdiki namlar, yərning namliri bolup, bu ayətlərning omumiy mənisi Huda pütkül dunyaƣa ⱨɵkümrandur, wə barqə həlⱪlər ⱪəyərdə bolsimu, ⱨəmmisi Hudaƣa mənsuptur.109-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
I mədⱨiyəmning igisi Huda,
süküt ⱪilip, ünsiz turma.
Ⱨaⱪarət ⱪilmaⱪta rəzillər manga,
yalƣanqi tilida qaplap ⱪara.
Nəprətlik sɵzliri aldi meni ⱪorxawƣa,
səwəbsiz ⱨujum ⱪilip ular manga.
Muⱨəbbitimni bərsəmmu mən ularƣa,
xikayətlər ⱪildi ular ⱪarxi manga,
xundaⱪtimu ular üqün ⱪilimən du’a.
Yahxiliⱪimƣa bərdi yamanliⱪni,
sɵygümgə bərdi nəprətni.
Bir rəzil adəm əyiblisun uni sotta,
dəwagərdin birsi bolsun ong yenida.
Əyibkar bolup qiⱪsun u soraⱪta,
du’asimu gunaⱨliⱪ bolsun ⱨətta.
Ɵmri ⱪisⱪa bolsun,
mənsipini baxⱪisi alsun.
Baliliri yetim bolsun,
hotuni tul ⱪalsun.
10 Oƣulliri ƣeribanə ɵyidin ayrilip sərgərdan bolsun,
yaⱪa yurtlarda rizⱪini izdəp tiləmqi bolsun.
11 Tartiwalsun jazanihorlar mal-mülkini,
buliwalsun yatlar ⱨəmmə bisatlirini.
12 Meⱨribanliⱪ kɵrsətmisun uningƣa ⱨeqkim,
kɵngül bɵlüp yürmisun baliliriƣa birkim.
13 Ⱪurutulup uning nəsli,
ⱪalmisun keyinki əwladliri.
14 Əjdadlirining ⱪəbiⱨliki yadida bolsun Hudaning,
untulmisun gunaⱨliri ⱨəm anisining.
15 Hudaning kɵz aldida bolsun da’im gunaⱨliri,
yər yüzidin yoⱪ ⱪilsun Pərwərdigar uning namini.
16 Qünki u meⱨribanliⱪ kɵrsətməstin baxⱪilarƣa,
ɵltürmək boldi, bəlki selip zulum
ezilgən, dili sunuⱪ, yoⱪsullarƣa.
17 U huxtar idi lənət oⱪuxⱪa,
xunga lənət kəlsun uning bexiƣa.
Rayi yoⱪ idi bəht tiləxkə,
xunga bəht yiraⱪ bolsun uningƣa.
18 U ɵzigə kiyim ⱪilip kiyidu lənətlərni,
lənətliri aⱪⱪan sudək kirsun iqigə,
singip kətsun may kəbi sɵngəklirigə.
19 Lənətliri oriwalsun uni tonidək,
da’im belini baƣliwalsun bəlbeƣidək.
20 Pərwərdigar ənə xundaⱪ jazalisun xikayəttə bolƣanlarni,
ədəplisun, yaman sɵzlər bilən manga ⱨujum ⱪilƣanlarni.
 
21 I Rəbbim Pərwərdigar,
namingning ⱨɵrmiti üqün yardəm ⱪil manga,
ⱪutⱪuz meni, mənggülük muⱨəbbiting bolƣaq əla.
22 Qünki mən ⱨajətmən, biqarə,
dərdimmu jiⱪ iqimdə.
23 Ⱨayatimmu ƣuwalaxti gugumdiki kɵlənggidək,
qətkə ⱪeⱪildim ⱪeⱪiwetilgən qekətkidək.
24 Roza tutup putumning madari kətti,
tenim jüdəp, ⱨarƣinliⱪ yətti.
25 Düxmənlirim aldida boldum rəswa,
bexini qayⱪar ular manga ⱪaraxⱪanda.
26 Pərwərdigar, i Rəbbim yardəm ⱪil manga,
ⱪutⱪuz meni, mənggülük muⱨəbbət səndə bolƣaqⱪa.
27 Ular bilsun bu ixni sening ⱪilƣanliⱪingni,
manga nijatkar bolƣuqining Pərwərdigar ikənlikini.
28 Məyli ular oⱪuwərsun lənət manga,
biraⱪ sən ata ⱪilisən bəht manga.
Ⱨujum ⱪilsa ular hijaləttə ⱪalar,
əmma mənki ⱪulung xadliⱪⱪa tolar.
29 Rəⱪiblirim kiyim ⱪilsun hijalətni,
ton ⱪilip yepinsun nomusni.
30 Pərwərdigarƣa xükür eytimən,
uni awam iqidə mədⱨiyələymən.
31 Qünki u turar moⱨtajlarning ong yenida,
ularni ɵlümgə məⱨkum ⱪilƣanlardin ⱪutⱪuzuxⱪa.


110-munajat

Dawut yazƣan munajat
 
Pərwərdigar eyttiki Igəmgə:
“Olturƣin sən mening ong yenimda,
mən dəssətküqə düxmənliringni ayiƣing astiƣa.”
Pərwərdigar zoraytar ⱨɵkümranliⱪingni Si’ondin,
dərki u: “Sən ⱨɵküm sürgin düxmənliring üstidin.”
Sən jəng ⱪilidiƣan küni ⱪoxunliringni yiƣⱪanda,
təⱪwadarliring qiⱪar ɵz ihtiyarliⱪida.
Sübⱨidə kelur nəwⱪiranlar aldingƣa,
huddi xəbnəm qüxkəndək sən turƣan taƣⱪa.
 
Pərwərdigar ɵzgərtməs ⱪilƣan munu ⱪəsimini:
I Pərwərdigar, turar Igəm sening ong təripingdə,
padixaⱨlarni bitqit ⱪilar ƣəzipini kɵrsətkən künidə.
U ⱨɵküm qiⱪirar hudasiz həlⱪlərgə,
baxlirini kukum-talⱪan ⱪiliwetər yər yüzidə,
ularning zeminini toldurar jəsətlərgə.
Igəm yol üstidə bulaⱪtin su iqər,
küq-ⱪuwwət elip, məydisini egiz kɵtürər.

*4
Malkisidiⱪ – Salem (Yerusalem) xəⱨirining padixaⱨi ⱨəm uluƣ Hudaning roⱨaniysi bolup, u Ibraⱨim pəyƣəmbər bilən kɵrüxkən wə uningƣa bəht tiligən. “Malkisidiⱪ” degən isimning mənisi “ⱨəⱪⱪaniyət padixaⱨi” degənliktur. “Salem padixaⱨi” degənning mənisi “amanliⱪ padixaⱨi” degənliktur. Muⱪəddəs yazmilarda uning ata-anisi, uruⱪ-əwladi, nəsəbi ⱨəmdə uning ⱨayatining baxlinixi wə ahirlixixi toƣrisida birər hatirə yoⱪ. “Təwrat. Aləmning yaritilixi” 14-babⱪa ⱪaralsun.111-munajat

Ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa!
Ⱨəⱪ yoldiki jama’ət arisida,
xükür eytimən ihlas bilən Hudaƣa.
Uluƣdur Pərwərdigarning biz üqün ⱪilƣanliri,
buni tilƣa elixar ularning ⱪədrini bilgənliri.
Pərwərdigarning əjri ⱨəywət, xərəpliktur,
uning ⱨəⱪⱪaniyliⱪi mənggülükkə dawam ⱪilur.
Mɵjizilirini kixilərning esigə salar,
rəⱨimdil, xəpⱪətliktur Pərwərdigar.
Huda berər ihlasmənlirining rizⱪini,
ta’əbəd esidə tutar ɵz əⱨdisini.
Pərwərdigar kɵrsətti ɵz ⱪowmiƣa ⱪudritini,
elip berip ularƣa yatlarning zeminini.
U adil, wapadar ⱨərbir ixida,
ixənq bardur yolyoruⱪlirida.
Dawamlixar ular mənggü, ta’əbədkə,
orundilar ular durus, sadaⱪətliktə.
Muⱪəddəs, sürlüktur Huda!
Ⱪutulux bərdi ɵz ⱪowmiƣa,
əⱨdisini bekitti ⱨəm mənggügə.
10 Danaliⱪ Pərwərdigarƣa ihlasmənliktin baxlinur,
əmrigə əməl ⱪilƣuqilar ⱨekmətlik bolur.
Pərwərdigarƣa atalƣan ⱨəmdusanalar mənggülük bolur.


112-munajat

Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana oⱪunglar!
Nəⱪədər bəhtliktur Pərwərdigarƣa ihlasi barlar,
uning əmrlirigə boysunuxtin sɵyünidiƣanlar.
Küqlük bolar zeminda ularning əwladliri,
bəhtliktur durus yolda mangƣanliri.
Ɵyliri bayliⱪⱪa tolup, dɵlətmən bolar,
ularning ⱨəⱪⱪaniyliⱪi mənggülük bolar.
Ⱪarangƣuluⱪta nur qeqilar durus yolda mangƣanlarƣa,
rəⱨimdil, xəpⱪətlik, ⱨəⱪⱪaniydur Huda.
Sahawətlik, mərd adəm bəhtlik bolar,
adil ix ⱪilidiƣanlar ronaⱪ tapar.
Ⱨəⱪⱪaniylar əbədiy məƣlup bolmas,
ⱨəⱪⱪaniylar mənggügə untulmas.
Ⱪorⱪup kətməs xum həwər kəlsə ularƣa,
kɵngli toⱪtur ularning tayanƣaq Pərwərdigarƣa.
Iradisi mustəⱨkəmdur ularning,
ⱪorⱪmaydu əsla,
kɵrər məƣlubiyitini düxmənlirining.
Sehiydur ular, yoⱪsullarƣa berər sədiⱪə,
mənggü untulmas ⱨəⱪⱪaniyliⱪi ularning,
ⱪudrət tepip, na’il bolar ⱨɵrmitigə kixilərning.
10 Buni kɵrüp qidimaydu rəzillər,
aqqiⱪida ɵz gɵxini ɵzi yər,
zə’iplixip ümidliri üzülər.


113-munajat

Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana oⱪunglar!
Əy uning ⱪulliri, uni mədⱨiyələnglar,
Pərwərdigar namiƣa mədⱨiyələr eytinglar.
2-3 Təriplənsun nam-xɵⱨriti Hudaning
ⱨazirmu wə keyinmu ta adaⱪⱪiqə.
Mədⱨiyələnsun nam-xɵⱨriti Hudaning
sübⱨi-tangdin taki gugum-xamƣiqə.
Ⱨɵkümranliⱪ ⱪilar Huda barqə insan üstidin,
xan-xəripi büyüktur, üstün turar pələktin.
5-6 Ⱨeqkim təng bolalmas igimiz Pərwərdigarƣa,
kimmu ohxar u samawi təhttə olturup,
asman-zeminƣa yuⱪiridin nəzər salƣuqiƣa?
U ⱪutⱪuzar yoⱪsullarni yoⱪsulluⱪ tozanidin,
elip qiⱪar u moⱨtajlarni moⱨtajliⱪ əwrizidin.
Olturƣuzar ularni xaⱨzadilər ⱪexiƣa,
ⱨətta ɵz həlⱪining xaⱨzadiliri yeniƣa.
U xadliⱪ beƣixlar tuƣmas ayalƣa,
ɵz ɵyidə ⱪuqiⱪini toldurar baliƣa.
Ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa.


114-munajat

Isra’illar Misirdin qiⱪⱪinida,
Yaⱪup əwladi yat həlⱪlərdin ayrilƣinida,
Yəⱨuda nəslini makan ⱪildi Huda,
Isra’illar Hudaning ilkidiki həlⱪ idi.
Dengiz buni bilip yandi arⱪiƣa,
I’ordan dəryasi burulup kəynigə aⱪti.
Taƣlar qɵqüp səkridi ⱪoqⱪarlardək,
dɵnglərmu ürküdi ⱪozilardək.
Əy dengiz, nemixⱪa ⱪaqisən?
Əy I’ordan dəryasi, nemixⱪa kəyninggə aⱪisən?
Əy taƣlar, nemixⱪa səkrəysilər?
Əy dɵnglər, nemixⱪa ürküysilər?
Əy zemin, təwrən Rəbbingning siymasidin,
Yaⱪup etiⱪad ⱪilƣan Hudaning kəlginidin.
U taxni kɵlqəkkə aylandurdi,
uyul taxtin bulaⱪni pəyda ⱪildi.


115-munajat

Bolmisun bizgə i Pərwərdigar, bolmisun bizgə,
bolsun mənsup xan-xɵⱨrət pəⱪət ɵzünggə,
qünki mənggülük muⱨəbbət wə
qəksiz sadaⱪitingni kɵrsətting bizgə.
Məshirə ⱪilixip bizni yat həlⱪlər,
“Ⱪeni ularning Hudasi” deyixər.
Bizning Hudayimiz ərx’əlada turar,
nemə ⱪilixni halisa xu ixni ⱪilar.
Yat həlⱪlərning ilaⱨliri altun-kümüx buttur pəⱪət,
ularni insan ɵz ⱪolida ⱪilidu ijad.
Ularning eƣizliri turup sɵzliyəlməs,
kɵzliri turup ⱨeqnemini kɵrəlməs.
Ⱪulaⱪliri tursimu angliyalmas,
burni turupmu ⱨeqnemini puriyalmas.
Ⱪolliri bolsimu, ular tutalmas,
putliri bolsimu, mangalmas.
Kanayliridin awaz qiⱪiralmas.
Butlarni yasiƣanlar wə ularƣa ümid baƣliƣanlar,
ɵzliri ahiri butliriƣa ohxap ⱪalar.
 
Əy Isra’il əwladliri, tayininglar Igimizgə,
u yɵlənqük, ⱪalⱪandur silərgə.
10 Əy Ⱨarun jəməti,* Ⱨarun jəməti – Hudaning roⱨaniylirini kɵrsitidu. tayininglar Igimizgə,
u yɵlənqük, ⱪalⱪandur silərgə.
11 Əy Pərwərdigarƣa ihlasi barlar,
tayininglar Igimizgə.
U yɵlənqük, ⱪalⱪandur silərgə.
12 Pərwərdigar bizni yad etər,
isra’il əwladiƣa bərikət berər,
Ⱨarun jəmətigə bərikət berər.
13 Ⱨəmmisi Pərwərdigarƣa ihlas ⱪilsa əgər,
kiqikidin-qongiƣiqə bərikət berər.
14 Igimizdin silər wə əwladliringlarƣa,
ⱨəssiləp bəht-sa’adət yaƣⱪay da’ima.
15 Yaratⱪuqi Pərwərdigar asman wə zeminni,
silərgə ata ⱪilƣay qəksiz bəhtni.
16 Asmanlar tə’əlluⱪtur Pərwərdigarƣa,
zeminni u bərgən insanlarƣa.
17 Ɵlüklər süküttidur ⱪəbriliktə,
mədⱨiyələr bolmas gɵrdə Igimizgə.
18 Lekin biz bügün wə ta’əbədkə,
Rəbbimizni təripləymiz mənggügə.
Ⱨəmdusana oⱪuyli Igimizgə!

*10
Ⱨarun jəməti – Hudaning roⱨaniylirini kɵrsitidu.116-munajat

Mən sɵyimən Pərwərdigarni,
qünki u anglar nidayimni,
anglar mening ɵtünüxümni.
Ⱪulaⱪ salƣaq u manga,
ɵmürwayət nida ⱪilimən uningƣa.
Ɵlüm asarətliri qirmidi meni,
gɵristan wəⱨimisi ⱪapsidi meni,
ⱪayƣu, ⱨəsrət ilkigə aldi meni.
Nida ⱪildim tilƣa elip Pərwərdigar namini,
“Ⱪutⱪuzƣin dəp Pərwərdigar jenimni.”
Pərwərdigar xəpⱪətlik, ⱨəⱪⱪaniydur,
u bizning Hudayimiz rəⱨimdildur.
Pərwərdigar panaⱨida saⱪlaydu panaⱨsizni,
u beximƣa kün qüxkəndə ⱪutⱪuzdi meni.
Ⱨəy ⱪəlbim, ⱪaytⱪin əmdi aramgaⱨingƣa,
qünki Pərwərdigar iltipat əylidi manga.
 
I Huda, saⱪliding ɵlümdin jenimni,
yiƣa-zar ⱪilixtin kɵzlirimni,
putlixip ketixtin putlirimni.
I Pərwərdigar, sən üqün yaxaymən paniy aləmdə.
10 Xunqə har bolsammu yənila,
ixənq baƣlidim mən sanga.
 
11 Lekin dedim mən təxwix ara:
“Yalƣanqidur ⱨəmmə insanlar.”
12 Pərwərdigarning manga ⱪilƣan iltipatiƣa,
ⱪandaⱪ jawab ⱪilay uningƣa?
13 Nijatliⱪ ⱪədiⱨini sundum Hudaƣa,
xükür eytip uning namiƣa.
14 Pərwərdigarning həlⱪi aldida,
ⱪəsimimni ⱪilimən ada.
15 Ɵlüp kətsə təⱪwadar bəndiliri,
Pərwərdigar ətiwarlar ularning ɵlümini.
 
16 I Pərwərdigar, mən sening ⱪulungdurmən,
Azad ⱪilding meni ɵzüng asarəttin.
17 Xükür ⱪurbanliⱪi sunimən sanga,
xükür eytimən namingƣa, i Huda.
 
18 Pərwərdigarning həlⱪi aldida,
ⱪəsimimni ⱪilimən ada.
19 Ibadəthanining ⱨoyla-aramlirida,
əy Yerusalem, turup sening otturangda,
ⱪəsimimni ⱪilimən ada.
Ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa.

*16
Bu misra Ibraniyqidə: “Mən sening ⱪulungdurmən, dedikingning oƣlidurmən” dəp elinƣan. Ibraniy tilida bu ohxitix “əng tɵwən, ⱪuldinmu tɵwən” degən mənini ipadiligəqkə, uyƣurqə tərjimisidə sɵzmusɵz tərjimisi bilən əməs, uni “peⱪir” dəp alduⱪ.117-munajat

Əy jaⱨan əⱨli, mədⱨiyələnglar Pərwərdigarni,
əy pütkül ⱪowmlar, alⱪixlanglar Hudani.
Büyüktur uning mənggülük muⱨəbbiti,
mənggülükkə dawam ⱪilar wapadarliⱪi,
ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa.


118-munajat

Xükür eytinglar Hudaƣa, xapa’ətliktur Pərwərdigar,
uning meⱨir-muⱨəbbiti mənggügə dawam ⱪilar.
“Uning meⱨir-muⱨəbbiti mənggülük” desun Isra’illar.
“Uning meⱨir-muⱨəbbiti mənggülük” desun Ⱨarun jəmətigə təwə bolƣanlar.
“Uning meⱨir-muⱨəbbiti mənggülük” desun Pərwərdigarƣa ihlasi barlar.
 
Nida ⱪildim Pərwərdigarƣa kün qüxkəndə beximƣa,
nidayimƣa jawabən nijatliⱪ bərdi manga.
Ⱪorⱪmaymən, mən tərəptə Pərwərdigar,
nemə ⱪilalisun meni insanlar!
Mən tərəptidur yɵlənqüküm Pərwərdigar,
kɵz aldimda məƣlup bolar manga ɵq bolƣanlar.
Baxpanaⱨ ⱪilmaⱪ Pərwərdigarni,
əwzəldur yɵlənqük ⱪilixtin insanni.
Baxpanaⱨ ⱪilmaⱪ Pərwərdigarni,
əwzəldur tayanq ⱪilmaⱪtin ⱨakimlarni.
10 Ⱪorxiwalƣan bolsimu barliⱪ yat əllər meni,
Pərwərdigarning yardimidə məƣlup ⱪildim mən ularni.
11 Xundaⱪ, ⱪorxap turƣan bolsimu ətrapimni,
Pərwərdigarning yardimidə məƣlup ⱪildim mən ularni.
12 Ⱪorxiwalƣan bolsimu ular meni ⱨərilərdək,
ɵqürüldi xunqə tezdin ⱪurƣaⱪ tikən otidək.
Pərwərdigarning yardimidə məƣlup ⱪildim mən ularni.
13 Yiⱪilƣili tas ⱪalƣanidim ittirilgəndə,
biraⱪ, mən yiⱪilmidim Pərwərdigarning yardimidə.
14 Pərwərdigar munajitim wə küq-ⱪudritim,
boldi u mening nijatkarim.
 
15 Ⱨəⱪⱪaniylarning qedirlirida nijatliⱪ təntənisi yangrimaⱪta,
Pərwərdigarning küqlük ong ⱪoli zəpər ⱪuqmaⱪta.
16 Pərwərdigarning küqlük ong ⱪoli ƣəlibə ⱪilmaⱪta,
Pərwərdigarning küqlük ong ⱪoli zəpər ⱪuqmaⱪta.
17 Mən ɵlməymən, bəlki yaxaymən,
Pərwərdigarning mɵjizilirini bayan əyləymən.
18 Meni ⱪattiⱪ jazaliƣan bolsimu Pərwərdigar,
əmma taxlap ⱪoymidi ɵlümgə zinⱨar.
19 Ⱨəⱪⱪaniylar kiridiƣan dərwazini eqip beringlar manga,
mən kirip, xükür eytimən Pərwərdigarƣa.
20 Dərwazisidur bu Pərwərdigarning,
kirix yolidur ⱨəⱪⱪaniylarning.
21 Sanga xükür eytimən Huda,
qünki manga jawab berip
nijatkar boldung manga.
22 Kerəksiz bilingən tax tamqilarƣa,
ultax boldi ⱪuruluxⱪa.
23 Pərwərdigarning ⱪilƣan ixidur bu,
kɵz aldimizda karamət boldi u.
24 Pərwərdigar yaratⱪan muxu kündə,
huxalliⱪⱪa tolayli ⱪilip təntənə.
 
25 I Pərwərdigar, ɵtünəy, ⱪutⱪuzƣin bizni,
ɵtünəy, muwəppəⱪiyətlik ⱪilƣaysən iximizni.
26 Bəht yar bolƣay Pərwərdigarning namida kəlgüqigə,
bəht tiləymiz Pərwərdigarning ɵyidin silərgə.
birdinbir yeganidur.
U qaqar nurini üstimizgə.
Ⱪurbanliⱪni baƣlanglar tanilar bilən
ⱪurbanliⱪ supisining burjəklirigə.
28 Sən mening Ilaⱨimsən, xükür eytimən,
sən mening Ilaⱨimsən, uluƣlaymən.
29 Xükür eytinglar Hudaƣa, xapa’ətliktur Pərwərdigar,
uning meⱨir-muⱨəbbiti mənggügə dawam ⱪilar.

*27
Pərwərdigar – Bu ayəttə Hudaning has nami bolup, Ibraniyqə nushida “yaⱨwəⱨ” dəp elinƣan.119-munajat

Nəⱪədər bəhtliktur durus yolda mangidiƣanlar,
Pərwərdigarning təlimliri boyiqə yaxaydiƣanlar.
Bəhtliktur yənə uning pərzlirini tutup,
pütün ⱪəlbi bilən uningƣa təlpünidiƣanlar.
Naⱨəⱪqilik ⱪilmas ular əsla,
mangar ular Pərwərdigarning yolida.
Pərwərdigar qüxürdüng əmrliringni,
əstayidil orundanglar dəp ularni.
Ⱪararlirim ⱪət’iy bolƣay mening,
pərmanliringƣa əməl ⱪilixⱪa sening.
Kɵngül bɵlsəm əmrliringgə,
ⱪalmasmən əsla xərməndilikkə.
Mədⱨiyələymən pak ⱪəlbimdin seni,
ɵgənginimdə adil ⱨɵkümliringni.
Pərmanliringƣa əməl ⱪilimən,
meni ⱨərgiz taxliwətmigin.
 
Yax yigit ⱪandaⱪ ⱪilip pak yolda mangalar?
U pəⱪət kalamingƣa əməl ⱪilƣanda bolar.
10 Pütün ⱪəlbim bilən təlpündüm sanga,
ⱨəⱪ yolungdin ezixⱪa yol ⱪoyma manga.
11 Niyət ⱪilip gunaⱨkar bolmasliⱪni,
saⱪlidim ⱪəlbimdə qing sɵzliringni.
12 Ⱨəmdusana bolsun Pərwərdigar sanga,
ɵgətkəysən nizamliringni manga.
13 Bayan ⱪilimən ⱨɵkümliringni,
jakarlaymən təlimliringni.
14 Adəmlər hursən bolƣandək bayliⱪliridin,
xadlinimən ɵzüm pərzliringdin.
15 Qongⱪur pikir ⱪilimən nizamliring üstidə,
oylinimən yol-ⱪədiming ⱨəⱪⱪidə.
16 Sɵyündürdi nizaming meni,
untumaymən kalamingni.
 
17 Xəpⱪitingni kɵrsətsəng mən ⱪulungƣa,
xunda mən ⱨayat yaxap, əməl ⱪilay kalamingƣa.
18 Aqⱪin mening kɵzlirimni,
kɵrəy təlimliringdiki karamətlərni.
19 musapirmən zeminda,
əmringni yoxurma.
20 Yürikim ezilməktə,
təlpünüxtin ⱨɵkümünggə.
21 Əyiblərsən lənətkə uqriƣan təkəbburlarni,
əmringdin ezip kətkən məƣrurlarni.
22 Elip taxla məndin horluⱪ, məshirilərni,
qünki ada ⱪilip kəldim pərzliringni.
23 Toplixip manga suyiⱪəst ⱪilsimu ⱨɵkümranlar,
peⱪir ⱪulung nizamliring ⱨəⱪⱪidə yənila oylinar.
24 Pərzliring sɵyüniximdur,
ⱨəm mening məsliⱨətqimdur.
 
25 Ⱪara tupraⱪ ⱪoyniƣa almaⱪqi meni,
wədənggə wapa ⱪilip ⱪutⱪuzƣin ⱨayatimni.
26 Bayan ⱪilsam sanga yürgən yollirimni,
jawab bərding, ɵgət manga nizamliringni.
27 Təlimingni qüxinixkə ⱪadir ⱪil meni,
xunda hiyal ⱪilalaymən karamət ixliringni.
28 Ƣəm-ƣussilar dəstidin ⱨarduⱪ yətti jenimƣa,
kalamingƣa asasən küq-ⱪudrət bərgin manga.
29 Ⱨiylə-mikir yolidin neri ⱪil meni,
iltipat əyləp ɵgət manga təlimliringni.
30 Tallidim mən sadaⱪət yolini,
kɵz aldimda tutimən ⱨɵkümliringni.
31 Pərwərdigar, qing tutimən pərzliringni,
xərməndiliktə ⱪoymiƣin meni.
32 Ⱪizƣin ada ⱪilimən sening əmrliringni,
qünki xundaⱪ ⱪilixⱪa ⱪadir ⱪilding meni.
 
33 Pərwərdigar, qüxəndürgin əmrliringni,
ahirƣiqə ijra ⱪilay ularni.
34 Ⱪəlbimni yorutⱪaysən, yolungni tutay,
pütün wujudum bilən ularƣa əməl ⱪilay.
35 Əmrliringgə boysunidiƣan ⱪilƣin meni,
qünki sɵyimən sening yolungda mengixni.
36 Mayil ⱪilmay ⱪəlbimni mənpə’ətlərgə,
bəlki huxtar ⱪilƣin sening pərzliringgə.
37 Nəzirimni yiraⱪ ⱪilip sahtiliⱪtin,
ɵz yolung bilən meni roⱨlandurƣin.
38 Əməlgə axursang ⱪulungƣa bərgən wədəngni,
həlⱪlər tehimu ⱨɵrmətlər seni.
39 Ⱪorⱪimən, yiraⱪ ⱪil məndin ⱨaⱪarətlərni,
bərⱨəⱪ, əla bilimən ⱨɵkümliringni.
40 Nəⱪədər təlpünimən yolyoruⱪliringƣa,
meni roⱨlandurƣin ⱨəⱪⱪaniyliⱪingda.
 
41 I Pərwərdigar, kɵrsitip mənggülük muⱨəbbitingni,
ata ⱪil manga wədə ⱪilƣan nijatliⱪingni.
42 Xunda jawab berələymən manga ⱨaⱪarət ⱪilƣanlarƣa,
qünki mən tayinimən pəⱪət sening kalamingƣa.
43 Bərgin manga ⱨəⱪiⱪiy guwaⱨliⱪning pursitini,
baƣliƣanmən pəⱪət sening ⱨɵküminggə ümidimni.
44 Boysunimən da’ima təlimliringgə,
ri’ayə ⱪilimən ⱨəm mənggügə.
45 Mən ərkin, bihətərmən ⱨəmmə jaylarda,
qünki ita’ət ⱪilip kəldim yolyoruⱪliringƣa.
46 Pərzliringni sɵzləymən xaⱨlar aldida,
rəddiyəgə uqrap nomusta ⱪalmasmən əsla.
47 Əmrliringdin hursən bolurmən,
ⱨəm ularni xunqə sɵyərmən.
48 Əmrliringni ⱨɵrmətləp ⱪolum turar kɵksümdə,
oylinimən mən sɵygən pərmanliring ⱨəⱪⱪidə.
 
49 Untumiƣin mən ⱪulungƣa bərgən wədəngni –
manga ümid beƣixliƣan axu kalamingni.
50 U manga təsəllidur külpəttə ⱪalƣinimda,
yengi roⱨ ata ⱪilar wədəng manga.
51 Məshirə ⱪilsimu meni da’im təkəbburlar,
lekin sening təlimliringdin aƣmidim zinⱨar,
52 əslisəm ⱪədimdin buyanⱪi ⱨɵkümliringni,
i Pərwərdigar, berər ular manga təsəllini.
53 Tərk ətkəq rəzillər təlimliringni,
basalmaymən ularƣa bolƣan ƣəzipimni.
54 Yürsəmmu gər musapir bolup paniy dunyada,
pərmanliring boldi manga güzəl bir nahxa.
55 I Pərwərdigar, ri’ayə ⱪilimən təlimliringgə,
yad etimən namingni ⱨərbir keqidə.
56 Ri’ayə ⱪilip kəldim sening yolyoruⱪliringƣa,
bundaⱪ ⱪilix bəht elip kəldi manga.
 
57 Nesiwəm dəp bilimən Pərwərdigar bir ɵzüngni,
wədəm bar qing tutuxⱪa kalamingni.
58 Qin ⱪəlbimdin istəp kəldim xəpⱪitingni,
kɵrsət manga wədə ⱪilƣan iltipatingni.
59 Nəzər selip mengiwatⱪan yolumƣa,
ⱪədimimni buridim pərzliring tamaniƣa,
60 aldiridim,
əmrliringni ijra ⱪilixⱪa,
ⱨəm ⱨeq ikkilənmidim.
61 Gər rəzillər qirmiwalsimu arƣamqilar bilən meni,
untumasmən əsla sening təlimliringni.
62 Adalət bolƣaq ⱨɵkümliringdə
ⱨəmdusana oⱪuymən sanga,
ornumdin turup yerim keqidə.
63 Dostturmən sanga ihlas ⱪilƣanlarƣa,
xerikmən yolyoruⱪliringƣa ri’ayə ⱪilidiƣanlarƣa.
64 Mənggülük muⱨəbbitinggə tolƣandur zemin,
i Pərwərdigar, nizamliringni manga ɵgətkin.
 
65 Ɵzüng bərgən wədənggə asasən,
ⱪulungƣa yahxiliⱪ ⱪilding sən.
66 Əⱪil wə bilim bərgəysən manga,
qünki mən ixəndim pərmanliringƣa.
67 Azƣun idim sən meni jazalaxtin ilgiri,
qing tutimən esimdə əmdi sening sɵzüngni.
68 Nəⱪədər xapa’ətliksən, ayimiding yahxiliⱪingni,
ɵgətkin manga nizamliringni.
69 Təkəbburlar qaplisimu yalƣandin boⱨtan manga,
əmma qin ⱪəlbimdin boysunimən yolyoruⱪliringƣa.
70 Bihudlaxⱪan ularning ⱪəlbi əzəldin,
mən bolsam sɵyünimən təlimingdin.
71 Tartⱪan japalirim paydiliⱪ boldi manga,
qünki mengixni ɵgəndim pərmanliring yolida.
72 Eytⱪan təlimliringni bilimən əla,
mingliƣan altun-kümüxtin ⱨətta.
 
73 Ⱪolliring yaratti, yasidi meni,
əⱪil bər manga, qüxinəy əmrliringni.
74 Meni kɵrüp hux bolar ihlasi barlar sanga,
qünki mən ümidimni baƣliƣanmən kalamingƣa.
75 Bilimən ⱨɵkümliringning adilliⱪini,
sadaⱪiting bilən jazaliding meni.
76 Bərgən wədəng boyiqə mən ⱪulungƣa,
mənggülük muⱨəbbiting təsəlli bolsun manga.
77 Rəⱨim ⱪilip, saⱪliƣaysən ⱨayatimni,
xadliⱪim dəp bilip kəldim təlimliringni.
78 Xərməndə bolsun təkəbburlar,
səwəbsizla manga naⱨəⱪqilik ⱪilƣanlar,
oylirim pəⱪət təlimliring ⱨəⱪⱪidə bolar.
79 Sanga ihlas ⱪilidiƣanlar kəlsun yenimƣa,
pərzliringni ɵgitimən ularƣa.
80 Səmimiy ijra ⱪilay pərmanliringni,
xərməndiliktə ⱪoymas ular meni.
 
81 Zariⱪimən nijatliⱪingƣa,
ümidimni baƣliƣaq kalamingƣa.
82 Seni “ⱪaqan təsəlli berərkin” dəp,
zariⱪixtin taldi kɵzlər wədə kütüp.
83 Ohxap ⱪalsammu gər ista ⱪuriƣan kerəksiz tulumƣa,
ⱨər dəm qing saⱪlidim pərmanliringni yadimda.
84 Ⱪaqanƣiqə kütküzərsən mən ⱪulungni,
ⱪaqanliⱪⱪa jazalarsən manga ziyankəxlik ⱪilƣanlarni?
85 Təkəbburlar mən üqün ora kolar,
ular sening təliminggə ⱪarxi qiⱪar.
86 Ixənqliktur əmrliringning ⱨəmmisila,
yardəm ⱪil, düxmənlər səwəbsiz ziyankəxlik ⱪilmaⱪta manga.
87 Yər yüzidin yoⱪ ⱪilay dəp ⱪalsimu ular meni,
əmma tərk ətmidim yolyoruⱪliringni.
88 Roⱨlandurƣin meni mənggülük muⱨəbbitingdə,
boysunay sening bərgən pərzliringgə.
 
89 I Pərwərdigar, kalaming mənggülüktur,
u ərxtə mukəmməl pütülgəndur.
90 Əwladtin-əwladⱪiqə bildürdüng sadaⱪitingni,
ornatting ɵz orniƣa mustəⱨkəm ⱪilip yərni.
91 Əmring bilən məwjut bolup turmaⱪta pütün dunya,
qünki pütkül məwjudat ⱪuldur sanga.
92 Xadlanmiƣan bolsam əgər təlimliringdin,
ⱨalak bolar idim azab-oⱪubətlərdin.
93 Untumasmən əsla sening yolyoruⱪliringni,
qünki ular roⱨlandurdi ⱨayatimni.
94 Mən sanga mənsupturmən, ⱪutⱪuz meni,
qünki ijra ⱪilip kəldim yolyoruⱪliringni.
95 Pəyt kütsimu rəzillər wəyran ⱪilmaⱪⱪa meni,
əmma dilimda saⱪlaymən yənila pərzliringni.
96 Kɵrdüm mən qəkliklikini ⱨəmmə nərsining,
əmma kəmtüki yoⱪtur əmrliringning.
 
97 Xu ⱪədər sɵyimən təlimliringni,
yad etimən künboyi ularni.
98 Rəⱪibimdin dana boldum əmring bilən,
qünki təliming birgə bolƣaq da’im mən bilən.
99 Əⱪil-idrak ustazlirimdin kɵprək boldi məndə,
qünki qongⱪur təpəkkur ⱪildim əmrliring ⱨəⱪⱪidə.
100 Aⱪsaⱪallardinmu danaliⱪraⱪ boldum,
qünki yolyoruⱪliringƣa boysundum.
101 Əla bilip kalamingƣa əgixixni,
rət ⱪilip kəldim ⱨəmmə rəzillikni.
102 Ⱨɵkümliringdin ⱪeyip kətmidim,
qünki ɵzüng bərgənsən təlim.
103 Kalaming xerin tetidi tilimƣa,
ⱨəsəldin tatliⱪ tuyuldi aƣzimƣa.
104 Dana bolurmən yolyoruⱪliringdin,
nəprətlinimən xunga sahta yollardin.
 
105 Qiraƣ bolup kalaming putlirimƣa,
nur berər u yollirimƣa.
106 Ⱪəsəm iqtim, sadiⱪmən ⱪəsimimgə,
boysunimən adil ⱨɵkümliringgə.
107 Ⱪaldim mən ⱪiyinqiliⱪ, müxküllüktə,
i Pərwərdigar, roⱨlandur meni wədəng boyiqə.
108 Ⱪobul ⱪil qin dilimdin qiⱪⱪan mədⱨiyəlirimni,
i Pərwərdigar, ɵgətkin manga təlimliringni.
109 Ⱨayatim bolsimu da’im həwp astida,
əmma təlimliringni untumasmən əsla.
110 Tuzaⱪ ⱪursimu mən üqün gərqə rəzillər,
yolyoruⱪliringdin qiⱪmasmən zinⱨar.
111 Mənggülük mirastur manga pərzliring,
xübⱨisizki, xadliⱪidur ular ⱪəlbimning.
112 Ⱪararim bar boysunuxⱪa,
adaⱪⱪiqə nizamliringƣa.
 
113 Ɵq kɵrimən ikki yüzlimiqilərni,
biraⱪ, sɵyimən sening təlimliringni.
114 Baxpanaⱨ, ⱪalⱪandursən manga,
ümidim bardur sening kalamingda.
115 Kɵz aldimdin yoⱪilinglar, əy yamanliⱪ ⱪilƣuqilar,
Hudayimning əmrigə boysunmaⱪⱪa ⱪararim bar.
116 Ɵzüng wədə ⱪilƣiningdək yar-yɵlək bol ⱨayatimƣa,
xərməndə ⱪilip, ⱪoyma meni ümidsiz ⱨalƣa.
117 Yɵlənqük bolƣin manga, xunda erixəy nijatliⱪⱪa,
ⱨəm kɵngül bɵləy sening pərmanliringƣa da’ima.
118 Nəziringdə ərziməstur pərmaningdin tayƣanlar,
biⱨudidur ⱪanqilik nəyrəngwazliⱪ ⱪilsimu ular.
119 Əhlitini ayriƣandək otta tawlap altunni,
yoⱪ ⱪilisən yər yüzidin rəzillərning ⱨəmmisini,
mən sɵyimən sening barliⱪ pərzliringni.
120 Wujudum titrər ⱪorⱪup seningdin,
wəⱨimigə qüximən ⱨɵkümliringdin.
 
121 Ⱪildim adil, toƣra ixlarni,
zalimlarning ⱪoliƣa ⱪaldurma meni.
122 Kapalət bərgin mən ⱪulungning bəhtigə,
yol ⱪoyma təkəbburlarning meni ezixigə.
123 Kɵzlirim taldi sening nijatliⱪingƣa təlmürüp,
ixənqlik wədəngning əməlgə exixini kütüp.
124 Mən ⱪulungƣa yətküzüp mənggülük muⱨəbbitingni,
ɵgət manga nizamliringni.
125 Əⱪil-idrak bərgin mən ⱪulungƣa,
pərzliringni qüxinələymən xundila.
126 I Pərwərdigar, waⱪting kəldi ⱨərikət ⱪilixⱪa,
qünki həlⱪ boysunmidi ⱪanunliringƣa.
127 Bərⱨəⱪ, altundin əla bilimən əmrliringni,
ⱨətta sap altundin artuⱪ kɵrimən ularni.
128 Adil dəp ⱪaraymən pərmanliringni,
ɵq kɵrimən barliⱪ sahtiliⱪlarni.
 
129 Pərzliring bolƣaq sening bibaⱨa,
boysunimən xunga mən ularƣa.
130 Kalamingning mənisi yexilgəndə, nur qaqar yolimizƣa,
əⱪil-idrak berər u sadda insanlarƣa.
131 Nəpsimni ⱪisar mening təⱪəzzaliⱪ,
qünki bardur əmringgə intizarliⱪ.
132 Ⱨalimdin həwər alƣin kɵrsitip xəpⱪitingni,
namingni sɵygənlərgə kɵrsətkəndək meⱨringni.
133 Wədəng bar məzmut ⱪilmaⱪliⱪⱪa ⱪədimimni,
manga hoja ⱪilip ⱪoyma ⱨeqbir gunaⱨni.
134 Insanlar zulmidin ⱪutⱪuz meni,
qing tutay sening yolyoruⱪungni.
135 Jamalingning nurini qeqip manga,
pərmanliringni ɵgətkin mən ⱪulungƣa.
136 Həlⱪlər boysunmiƣaq ⱪanunungƣa,
kɵz yexim dərya bolup aⱪmaⱪta.
 
137 I Pərwərdigar, adilsən ɵzüng,
ⱨəⱪⱪaniy ⱨəm ⱨɵkümliring.
138 Adildur buyruƣan pərzliring,
ixənqliktur ⱨəmmisi ularning.
139 Ƣəzəplirim kɵydürməktə tenimni,
rəⱪiblirim mənsitmigəq sɵzüngni.
140 Ixənqlik bolƣaqⱪa wədiliring sening,
sɵyər ularni xunqilik, mənki ⱪulung.
141 Harlansammu kerəksiz insan bolup,
ⱪalmasmən yolyoruⱪliringni əsla untup.
142 Mənggülüktur adaliting,
ⱨəⱪiⱪəttur təlimliring.
143 Kəlginidə beximƣa azab wə külpət,
əmrliring boldi manga xadliⱪ ülpət.
144 Pərzliring adildur ta’əbədkə,
roⱨlinay mən, nur ata ⱪil ⱪəlbimgə.
 
145 I Pərwərdigar, qin ⱪəlbimdin nida ⱪilimən sanga,
boysunimən pərmanliringƣa, jawab bər manga.
146 Iltija ⱪilimən, ⱪutⱪuzƣin meni,
qing tutay xunda pərzliringni.
147 Pəryad ⱪilimən mədət tiləp sübⱨidə,
ümidimni baƣliƣaqⱪa pəⱪət sening sɵzünggə.
148 Kirpik ⱪaⱪmay qiⱪimən keqiqə,
oyƣa petip sening wədəng ⱨəⱪⱪidə.
149 Muⱨəbbətlik Pərwərdigar, angliƣaysən awazimni,
adalətlik Pərwərdigar, ⱪutⱪuzƣin ⱨayatimni.
150 Yeⱪinlap kəlməktə manga rəzil insanlar,
təlimliringdin yiraⱪtur ular.
151 I Pərwərdigar, yeⱪinsən manga,
əmrliringning ⱨəmmisi toƣra.
152 Uzundin beri bildimki xuni,
pərzliringning mənggülükini.
 
153 Nəzər selip azablirimƣa, ⱪutⱪuzƣin meni,
untumidim mən sening təlimliringni.
154 Dəwayimni ⱪolliƣin, ⱪutⱪuzƣin meni,
wədəng boyiqə saⱪliƣin ⱨayatimni.
155 Rəzil insanlar nijatsiz ⱪalar,
etibar bərmigəq əmrliringgə ular.
156 Pərwərdigar, meⱨir-xəpⱪət moldur seningdə,
meni roⱨlandurƣin deginingdək ⱨɵkümüngdə.
157 Bolsimu gər xunqə kɵp ziyankəxlik ⱪilƣuqilar,
pərzliringdin yüz ɵrüməsmən zinⱨar.
158 Nəprətlinimən ita’ətsizlərgə,
ri’ayə ⱪilmiƣaq sɵzliringgə.
159 Nəⱪədər sɵyimən-ⱨə, sening yolyoruⱪliringni,
mənggülük muⱨəbbiting bilən roⱨlandur meni.
160 Kalamingning asasi ⱨəⱪiⱪəttur,
ⱨɵkümliring adil, mənggügə dawam ⱪilur.
 
161 Səwəbsizla ziyankəxlik ⱪilsimu ⱨɵkümdarlar,
ⱪəlbim pəⱪət kalamingdin ⱪorⱪup turar.
162 Kalamingdin sɵyünüp kəldim xunqə,
erixkəndək ƣayət zor həzinigə.
163 Yirginimən yalƣanqiliⱪtin,
sɵyünimən təlimingdin.
164 Sanga ⱨər kün yəttə waⱪ mədⱨiyəm bar,
bərⱨəⱪ, ⱨəmmə ⱨɵkümünggə adilliⱪ yar.
165 Təlimingni sɵygənlərgə amanliⱪ bolar,
ⱨeq nərsigə putlixip yiⱪilmas ular.
166 I Pərwərdigar, təlmürüp kütimən nijatliⱪingni.
Ijra ⱪilip kəldim mən sening əmrliringni.
167 Pərzliringgə ri’ayə ⱪilimən,
ⱨəm ularni ⱪizƣin sɵyimən.
168 Boysunimən pərzliring, nizamliringƣa,
bərⱨəⱪ, ⱨəmmə əməllirim ayandur sanga.
 
169 Pərwərdigar ⱪulaⱪ salƣin aⱨuzarimƣa,
wapa ⱪilip wədənggə idrak bərgin manga.
170 Angliƣaysən Pərwərdigar iltijayimni,
wapa ⱪilip kalamingƣa ⱪutⱪuzƣin meni.
171 Ləwlirimdin urƣup qiⱪar ⱨəmdusana,
qünki sən əmrliringni ɵgətting manga.
172 Kalamliring küylinər tillirimda,
qünki bardur adilliⱪ buyruⱪungda.
173 Təyyar ⱪilƣin yardəmgə ⱪolungni,
qünki mən talliƣanmən yolungni.
174 Nijatliⱪingƣa təxnamən Pərwərdigar,
təlimingdin ⱪəlbim mening xadliⱪⱪa tolar.
175 Ilⱨam bər manga, ⱨəmdusana oⱪuy sanga,
ⱨɵkümliring yardəm ⱪilsun manga.
176 Adaxtim ⱪoy kəbi yolumdin, izdə ⱪulungni,
qünki mən untumasmən əmrliringni.


120-munajat

Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
 
Nida ⱪilsam Pərwərdigarƣa,
külpəttə ⱪalƣinimda,
u jawab bərdi manga.
“Ⱪutⱪuzƣin meni i Huda,
yalƣanqi ləwlərdin, aldamqi tillardin”
dəp iltija ⱪildim uningƣa.
Əy yalƣanqi til!
Ⱪandaⱪ urar seni Huda?
Berər sanga ⱪandaⱪ jaza?
Baturlarning oⱪliri tegər,
arqilarning qoƣliri kɵydürər.
Ⱨalimƣa way, musapir boldum Məxək diyarida,
bəhtsiz boldum Ⱪedarlarning qedirida.
Toydum yaxaxtin bu yərdə,
tinqliⱪⱪa ɵq həlⱪ arisida.
Sɵyüp mən tinqliⱪni,
desəmmu “tinqliⱪta yaxayli” gər,
biraⱪ ular “uruxayli” dər.


121-munajat

Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
 
Kɵzlirimni tikimən taƣlarƣa,
ⱪəyərdin kelər dəp yardəm manga.
Pərwərdigarla ⱪilar yardəmni,
u yaratⱪandur asman-zeminni.
Saⱪlar u teyilixtin putliringni,
səgək turup ⱪoƣdaydu seni.
Bilginki, ⱪoƣdiƣuqi Isra’illarni,
uhlimas, tərk ətkəndur uyⱪuni.
Ⱪoƣdiƣuqingdur Pərwərdigar,
ong yeningda sayiwən bolup turar.
Zərər yətküzəlməs sanga zinⱨar,
ay wə ⱪuyax, keqə wə kündüz.
Yamanliⱪlardin ⱪoƣdaydu Pərwərdigar,
ⱨəm jeningni u aman ⱪilar.
Nəzər selip Pərwərdigar yürüx-turuxungƣa,
bügündin ta’əbədkiqə alar seni ɵz panaⱨiƣa.


122-munajat

Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan, Dawut yazƣan munajat
 
Xadlanƣanidim, deginidə kixilər manga:
“Barayli Hudaning ɵyi – ibadəthaniƣa.”
Əy Yerusalem, dərwazangning iqidə turimiz əmdi mana!
Yerusalem – rətlik selinƣan puhta bir xəⱨər.
Kelər ⱪowmlar, Pərwərdigarning ⱪowmliri uningƣa,
kelər berilgən pərman boyiqə Isra’ilƣa,
xükür eytidu ular Pərwərdigarning namiƣa.
Əy Yerusalem, ⱨɵküm qiⱪirilsun dəp səndə,
təht selindi Dawut jəmətidikilərgə.
 
Yerusalemning tinqliⱪi üqün mundaⱪ du’a oⱪulsun:
“Seni sɵygənlər ronaⱪ tapsun,
ⱪorƣan iqi aman bolsun,
ordiliri awat bolsun!”
Ⱪerindax wə dostlirim səndə turƣaqⱪa,
tiləymən: “Tinqliⱪ bolsun Yerusalemda”.
Pərwərdigarimizning ɵyi səndə bolƣaqⱪa,
əy Yerusalem, bəht tiləymən sanga.


123-munajat

Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
 
Ərx təhtidə olturƣuqi i Huda,
təlmürüp kɵzlirimni tikimən sanga.
Kɵzlirimiz tikilgəndur Hudayimiz – Pərwərdigarƣa,
ⱪullarning kɵzliri kəbi tikilgən ⱪuldarning ⱪolliriƣa,
dedəkning kɵzliri kəbi tikilgən aƣiqa henimning ⱪolliriƣa.
Taki bizgə xəpⱪitini kɵrsətkiqə təlmürimiz Pərwərdigarƣa.
I Pərwərdigar, xəpⱪət ⱪil, xəpⱪət ⱪil bizgə,
qünki tartⱪan horluⱪlirimiz yetip axⱪuqə.
Mazaⱪliriƣa ⱪalduⱪ tolimu baƣri taxlarning,
horluⱪini tarttuⱪ hoymu ⱨakawurlarning.


124-munajat

Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan, Dawut yazƣan munajat
 
“Əgər Igəm biz tərəptə turmiƣan bolsa”,
aⱨ Isra’illar, xundaⱪ dənglar!
2-5 Kixilər bizgə aqqiⱪlinip ⱨujumƣa ɵtkinidə
əgər Igəm biz tərəptə turmiƣan bolsa,
ular bizni tirik peti yəwetər idi.
Kəlkün kəbi eⱪip kəlgən adəm topi
dolⱪun yasap basⱪinida üstimizdin
əzim dəryadək bizni ƣərⱪ ⱪilar idi.
 
Eytayli Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana,
yəm ⱪilmidi bizni ularning qixliriƣa.
Ⱪeqip qiⱪtuⱪ ⱪux kəbi biz ularning ⱪapⱪinidin,
tuziⱪi buzulup, ⱪaqtuⱪ ularning qanggilidin.
Bizgə yardəm bərgən Pərwərdigardur,
u asman-zeminni yaratⱪuqidur.


125-munajat

Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
 
Si’on teƣi təwrənməy, mənggügə məzmut turar,
Si’onƣa ohxar, ümidini Pərwərdigarƣa baƣliƣanlar.
Taƣlar ⱪorxap turƣandək Yerusalemni,
Pərwərdigar ⱪorxap turar ɵz həlⱪini,
ta’əbədkiqə ⱪoƣdap ularni.
Boliwərməs ⱨɵkümranliⱪ ⱨasisi pasiⱪlarda,
ⱨəⱪⱪaniylarƣa riziⱪ ⱪilip berilgən bu zeminda,
rəzillər ⱨɵkümranliⱪ ⱪilsa ⱨəⱪⱪaniylar üstidə,
ⱨəⱪⱪaniylarmu aylinip ketər rəzillərgə.
 
I Pərwərdigar, meⱨringni bərgin da’ima,
yahxilar wə ⱪəlbi paklarƣa.
Adixip kətkənlərni əgri yollarƣa,
jazalaydu Pərwərdigar rəzillərgə ⱪoxupla,
tinq-amanliⱪ bolƣay Isra’illarƣa.


126-munajat

Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
 
Pərwərdigar sürgündikilərni ⱪayturup kəlgəndə Si’onƣa,
bolup ⱪalƣaniduⱪ biz huddi qüx kɵrüwatⱪandəkla.
Huxalliⱪtin aƣzimiz yetip ⱪuliⱪimizƣa,
quⱪanlar kɵtərgəniduⱪ xadliⱪta.
“Pərwərdigar zor bir yahxiliⱪ ⱪildi ularƣa”,
degən sɵzlər tarⱪalƣanidi yat əllər arisida.
Dərwəⱪə Pərwərdigar zor yahxiliⱪ ⱪildi bizgə,
xad-huramliⱪ toldi bizning ⱪəlbimizgə.
Ronaⱪ tapⱪan waⱪtimizƣa ⱪaytur bizni, i Pərwərdigar,
tosattin suƣa tolƣandək jənubtiki ⱪuruⱪ eriⱪlar.
Yiƣlap turup uruⱪ qaqⱪanlar, nahxa bilən ⱨosul yiƣar.
Dümbisigə artip uruⱪ haltisini, yiƣa bilən kətkən kixi,
ⱪaytip kelər nahxa bilən, oriƣan baƣlamlirini kɵtürgən peti.

<

127-munajat

Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan, Sulayman yazƣan munajat
 
Ɵyni salmisa ɵzi Pərwərdigar,
ɵy salƣuqilarning əjri bikar ketər.
Nawada xəⱨərni ⱪoƣdimisa Pərwərdigar,
biⱨudidur oyƣaⱪ tursimu ⱪarawullar.
Bikardur nan üqün japa tartⱪininglar
ənsirəp səⱨər turup kəq yatⱪininglar,
qünki Pərwərdigar ɵz sɵygənlirigə
keqə yatⱪandimu rizⱪini ata ⱪilar.
 
Pərwərdigarning sowƣitidur pərzəntlər,
uning bərgən iltipatidur ⱨamililər.
Tapⱪan oƣulliri adəmning yaxliⱪida,
ohxar palwanning ⱪolidiki oⱪliriƣa.
Bəhtliktur sadiⱪini toldurƣanlar muxundaⱪ oⱪlarƣa,
qünki ular munaziriləxkəndə xəⱨər dərwazisi aldida,

*5
Yengilip, xərməndə bolmas ⱪarxilaxⱪanlarƣa – Əyni qaƣlarda kixilər ⱨəⱪ-naⱨəⱪni ayrixta xəⱨər dərwazisi aldidiki məydanda həlⱪi’aləm aldida munazirilixətti. Majiralar xu yərdə ⱨəl ⱪilinip, ⱨɵküm qiⱪirilatti.128-munajat

Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
 
Nəⱪədər bəhtliktur Pərwərdigarƣa ihlasi barlar,
nəⱪədər bəhtliktur uning yolida mangƣanlar.
Bərⱨəⱪ, meⱨnitinglarning mewisini yəysilər,
ronaⱪ tepip, bəhtiyar bolisilər.
Ayalinglar ohxar mol mewə bərgən üzüm teliƣa,
zəytun xehidək kɵp bolar baliliringlar yeninglarda,
dastihininglarni qɵridəp olturar ular ətrapinglarda.
Mana xundaⱪ bərikət tapar Pərwərdigarƣa ihlasmən adəm.
Pərwərdigar Si’ondin ata ⱪilsun sanga bəhtni,
kɵrgəysən ɵmür boyi ronaⱪ tapⱪan Yerusalemni.
Ɵmrüng yətkəy balangning baliliriƣa,
tinq-amanliⱪ bolƣay Isra’illarƣa.


129-munajat

Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
 
“Yaxliⱪimdin tartip manga kɵp ⱪetim
ziyankəxlik ⱪilip kəlgənidi ular.”
Aⱨ Isra’illar, xundaⱪ dənglar!
“Yaxliⱪimdin tartip manga kɵp ⱪetim
ziyankəxlik ⱪilip kəlgən bolsimu ular,
biraⱪ ƣəlibə ⱪilalmidi üstümdin zinⱨar.”
Ⱪoxqi yərni qongⱪur aƣdurƣan kəbi,
ⱪamqida ular dumbəmgə izlar saldi.
Adalətlik, ⱨəⱪⱪaniydur Pərwərdigar,
rəzillərning asaritini u sundurar.
 
Si’onƣa nəprət bilən ⱪaraydiƣanlar,
rəswa ⱪilinip arⱪisiƣa qekindürülsun.
Huddi ɵgzidə ünüp ⱪalƣan qɵplərdək
orulmay turup ular soluxup ⱪalsun.
Qɵp oriƣuqi qɵpni yiƣsa bir tutammu qiⱪmisun.
Qɵp baƣliƣuqi baƣlisa bir baƣlamƣa toxmisun.
Yoldin ɵtkənlər deməs bu ⱪutluⱪ tiləkni ularƣa:
“Igimiz bərikət bərsun ixinglarƣa,
silərgə bəht tiləymiz Pərwərdigarning namida.”

130-munajat

Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
 
1-2 Pəryad ⱪildim Pərwərdigar müxküllüktə,
ⱪulaⱪ salƣin Igəm mening ərzimgə.
Angliƣaysən awazimni,
yardəm tiligən sadayimni.
Əgər Huda pütüp ⱪoysang pütükünggə
bizning ⱪilƣan gunaⱨ wə ⱪilmiximizni,
ⱪutⱪuzalar jazayingdin kim ɵzini?
Biraⱪ kəqürüm bolƣaq səndə,
sanga ihlas bardur bizdə.
 
Kütməktimən Pərwərdigarni təlmürüxtə,
wujudumda ümid bolƣaq uning sɵzigə.
Səⱨərgə təxna bolƣan keqilik kɵzətqining
zariⱪixidək kütməktimən Igəmni ⱪetidin yürikimning.
 
Əy Isra’illar, ümid baƣlanglar Pərwərdigarƣa,
qünki mənggülük muⱨəbbət bardur uningda,
təyyar turƣandur u bizni ⱪutⱪuzuxⱪa.
Pəⱪət Pərwərdigar ⱪutⱪuzar Isra’illarni,
gunaⱨlirining jazasidin halas ⱪilip ularni.


131-munajat

Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan, Dawut yazƣan munajat
 
I Pərwərdigar,
təkəbburluⱪ yoⱪtur kɵnglümdə,
ⱨakawurluⱪ ⱪilmasmən ⱪilqə.
Arilaxmaymən ⱪurbim yətməs ixlarƣa,
kirixməymən büyük arzu-armanlarƣa.
Sütkə toyƣan balidək anisining baƣrida,
kɵnglüm tinip, tinqlandi tenim,
bərⱨəⱪ, sütkə toyƣan balidək aram taptim.
Əy Isra’illar, əbədiy ümid baƣlanglar Pərwərdigarƣa.


132-munajat

Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
 
Pərwərdigar əskə alƣaysən Dawutni,
uning tartⱪan jəbir-zulum, japalirini.
Ⱪəsəm iqip Pərwərdigarƣa,
u mundaⱪ wədilərni bərgənidi,
Yaⱪup etiⱪad ⱪilƣan ⱪadir Hudaƣa:
“Kirməsmən ɵyümgə, yatmasmən ornumda.
Uhlimasmən, mügdiməsmən ⱨətta,
taki təyyar ⱪilmiƣuqə Yaⱪupning ⱪudrətlik Hudasi –
Pərwərdigar bilən uqrixix jayini.”
Əⱨdə sanduⱪi ⱨəⱪⱪidiki həwərni
Əfratada angliƣaniduⱪ,
biz u sanduⱪni Ya’ir dalaliridin taptuⱪ.
Huda bilən uqrixidiƣan jayƣa barayli,
uning putliri astida səjdə ⱪilayli.
 
I Pərwərdigar, mərⱨəmət ibadəthanangƣa –
sanga atalƣan aramgaⱨingƣa.
Kirgəysən ⱪudriting nixani bolƣan
əⱨdə sanduⱪi bilən birgə.
Ⱨəⱪⱪaniyliⱪ roⱨaniylarƣa kiyim bolsun,
təⱪwadar həlⱪliring xadliⱪⱪa tolsun.
10 Ⱪilip ⱪulung Dawutning ⱨɵrmitini,
rət ⱪilmiƣin ɵzüng tikligən padixaⱨingni.
11 Ⱪayturuwalmas Pərwərdigar wədisini,
Dawutⱪa bərgən munu ⱪəsimini:
“Waris ⱪilimən təhtinggə,
ɵz puxtungdin bolƣan birsini.
12 Oƣulliring ri’ayə ⱪilsa əⱨdəmgə,
boysunsa mən ⱪilƣan barliⱪ əmrgə,
olturar oƣullirimu təhtingdə əbədkə.”
13 Xundaⱪ, Pərwərdigar talliƣandur Si’onni,
biz bilən uqrixixⱪa haliƣandur bu yərni.
 
mənggügidur u mening makanim,
haliƣanmən bu yərni mən ɵzüm.
15 Bərⱨəⱪ, Si’onni ronaⱪ tapⱪuzimən,
yoⱪsullirining ⱪorsaⱪlirini toⱪ ⱪilimən.
16 Kiydürimən roⱨaniyliriƣa nijatliⱪ tonini,
yangritidu təⱪwadarliri təntənilik awazni.
17 Küqlük ⱪilimən bu yərdə Dawut nəslini,
yandurimən ɵzüm talliƣanning ɵmür qiriƣini.
18 Kiydürimən düxmənlirigə xərməndilik tonini,
parlaⱪ ⱪilimən Dawutning bexidiki tajini.”

*14
Əskərtix: 14-ayəttin 18-ayətkiqə Hudaning eytⱪan biwasitə sɵzliridur.133-munajat

Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan, Dawut yazƣan munajat
 
Ⱪaranglar, nəⱪədər güzəl, nəⱪədər yeⱪimliⱪ,
ⱪerindaxlar ara bolsa inaⱪliⱪ.
Inaⱪliⱪ ⱪimmətlik yaƣdək bolur,
eⱪip qüxüp saⱪalliriƣa,
tamƣanidi yaⱪiliriƣa.
Mol xəbnəmgə ohxar inaⱪliⱪ,
bərⱨəⱪ, bəhtni – mənggülük ⱨayatni,
ata ⱪilƣanidi Pərwərdigar Si’on teƣida.

*2
Ⱨarunning bexidin ⱪuyulup bu yaƣ – Ⱨarun bax roⱨaniy ⱪilip təyinləngəndə, uning Hudaning hizmətlirini ⱪilixⱪa təyinləngənlikini bildürüx üqün, bexiƣa alaⱨidə puraⱪliⱪ yaƣ ⱪuyulƣanidi. Bu hil yaƣ bir nəqqə hil puraⱪliⱪ ot-qɵplər bilən zəytun yeƣi arilaxturulup yasilatti. Bu yərdə dəl xu yaƣ kɵrsitilgən. “Təwrat. Misirdin qiⱪix” 30-bab 22 – 38-ayətlərgə ⱪaralsun.

3
Hərmon teƣidiki xəbnəmlər – Ottura Xərⱪtə jaylaxⱪan Hərmon teƣi mol xəbnəmliri bilən dangliⱪ idi.134-munajat

Yerusalemdiki ibadəthaniƣa berix yolida eytilƣan munajat
 
Əy Pərwərdigarƣa hizmət ⱪilidiƣanlar,
keqiləp Huda ɵyidə ibadəttə bolidiƣanlar,
kelinglar, Pərwərdigarni təriplənglar!
Muⱪəddəs jay tərəpkə ⱪarap,
du’aƣa kɵtürülsun ⱪolliringlar,
Pərwərdigarni təriplənglar!
Yaratⱪuqidur Huda asman, zeminni,
bəhtiyar ⱪilƣay u Si’ondin silərni.


135-munajat

1-2 Ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa,
mədⱨiyələr eytinglar uning namiƣa.
Əy Pərwərdigarƣa hizmət ⱪilidiƣanlar,
uning ɵyidə ibadəttə bolidiƣanlar,
Igimizning ⱨoylilirida turidiƣanlar,
mədⱨiyələr oⱪunglar uningƣa.
Mədⱨiyələnglar Pərwərdigarni,
qünki xapa’ətliktur Pərwərdigar.
Küy-nahxiƣa ⱪetinglar uning namini,
qünki uni küylimək bizni xad ⱪilar.
 
Pərwərdigar talliwaldi Yaⱪup ⱪowmini,
ɵzigə təwə ⱪilip Isra’illarni.
Bilimən, bərⱨəⱪ Pərwərdigar uluƣdur,
Asman-zemin, dengiz-okyan, qongⱪurluⱪlarda,
nemə ⱪilixni halisa xuni ⱪilar Huda.
U, zeminning tɵt təripidin əkelip bulutlarni,
yamƣur yaƣdurup ⱨəm qaⱪturup qaⱪmaⱪlarni,
kuⱨiⱪapliridin elip qiⱪar xamallarni.
U Misirliⱪlarning ⱨalak ⱪildi tunji tuƣulƣanlirini,
yəni ⱨalak ⱪildi adəm wə mallarning tunjilirini.
U Misirda kɵrsətti mɵjizə wə karamətlirini,
jazalidi Pir’əwn wə uning wəzirlirini.
10 Wəyran ⱪildi u nurƣun dɵlətlərni,
ɵltürdi ⱪudrətlik padixaⱨlarni.
11 Ɵrüwətti u Amorlarning padixaⱨi Sihonni,
Baxanning padixaⱨi Ogni,
ⱨətta Kən’andiki barliⱪ padixaⱨlarni.
12 Ularning zeminini bərdi ɵz ⱪowmiƣa,
ata ⱪildi ularni ɵz həlⱪi Isra’ilƣa.
13 I Pərwərdigar, untulmaydu sening naming,
əwladtin-əwladⱪiqə dəwr sürər xɵⱨriting.
14 Huda “gunaⱨsiz” dəp jakarlar ɵz ⱪowmini,
kɵrsitər uning ⱪulliriƣa ɵz rəⱨimini.
 
15 Altun bilən kümüxtur yat əllərning butliri,
yasiƣandur ularni insanlarning ⱪolliri.
16 Ularning aƣzi bar sɵzliyəlməs,
kɵzliri bar kɵrəlməs.
17 Ⱪulaⱪliri bar anglimas,
aƣzida yoⱪtur nəpəs.
18 Butlarni yasiƣanlar, uningƣa ümid baƣliƣanlar,
ahiri ɵzlirining butliriƣa ohxap ⱪalar.
 
19 Əy Isra’il jəməti, Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana eytinglar,
əy Ⱨarun jəməti, Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana eytinglar.
20 Əy Lawiy jəməti, Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana eytinglar,
ⱨəmdusana eytinglar Pərwərdigarƣa ihlasi barlar.
21 Pərwərdigar turar Yerusalemda,
ⱨəmdusana eytilsun Si’onda,
ⱨəmdusana oⱪunglar uningƣa.

*5
Ilaⱨlar – Bu yərdə eytilƣan “ilaⱨlar” dunyadiki ⱨər hil həlⱪlər ixinidiƣan yalƣan ilaⱨlarni kɵrsitidu.136-munajat

div class=’q’>
1-2 Pərwərdigarƣa xükür eytinglar, u xapa’ətliktur,

uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u barliⱪ ⱨɵkümdarlardin üstündur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
pəⱪətla u uluƣ mɵjizilər igisidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u danaliⱪta asmanni yaratⱪuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u zeminni su üstigə ornatⱪuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u yoruⱪluⱪ tarⱪatⱪuqi jisimlarni yaratⱪuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u kündüzi parlaydiƣan ⱪuyaxni yaratⱪuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u keqisi parlaydiƣan ay, yultuzni yaratⱪuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
10 Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
Misirda tunji toƣulƣanlarning jenini alƣuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
11 Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u Isra’illarni Misirdin ⱪutⱪuzup qiⱪⱪuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
12 Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u ularni zor ⱪudriti bilən elip qiⱪⱪuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
13 Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u Ⱪizil Dengizning süyini ikkigə bɵlgüqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
14 Pərwərdigarƣa, xükür eytinglar,
u dengizni yerip Isra’illarni uningdin elip qiⱪⱪuqidur.
Uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
15 Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u Pir’əwn wə uning ⱪoxunlirini Ⱪizil Dengizƣa ƣərⱪ ⱪilƣuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
16 Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u ɵz ⱪowmini qɵl-bayawandin yetəkləp ɵtküqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
17 Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u katta padixaⱨlarni yər bilən yəksan ⱪilƣuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
18 Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u küqlük padixaⱨlarni ⱨalak ⱪilƣuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
19 Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u Amorlarning padixaⱨi Sihonning jenini alƣuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
20 Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u Baxan padixaⱨi Ogning jenini alƣuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur,
21 Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u ularning zeminlirini ɵz ⱪowmiƣa mülük ⱪilip bərgüqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
22 Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u ularning zeminlirini ɵz ⱪulliri Isra’illarƣa mülük ⱪilip bərgüqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
23 Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u har bolƣan qeƣimizda bizni əsligüqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
24 Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u bizni rəⱪiblirimizdin ⱪoƣdiƣuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
25 Pərwərdigarƣa xükür eytinglar,
u barliⱪ janliⱪlarƣa ozuⱪ ata ⱪilƣuqidur,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.
26 Ərx’əladiki Hudaƣa xükür eytinglar,
uning muⱨəbbiti ɵqməs wə əbədiydur.

*1-2
Ilaⱨlar – Bu yərdə eytilƣan “ilaⱨlar” dunyadiki ⱨər hil həlⱪlər ixinidiƣan yalƣan ilaⱨlarni kɵrsitidu.137-munajat

Dərya-ɵstəng boyiƣa yiƣilƣanda Babilda,
Si’onni əsləp kɵzimiz toldi yaxⱪa.
Liralirimiz* Lira – Ⱪədimki bir hil tarliⱪ qalƣu əswab. esiⱪliⱪ turatti sɵgət xehida.
Qünki bizni sürgün ⱪilƣanlar
nahxa tələp ⱪilatti bizdin,
kɵngüllirini eqixⱪa.
Jenimizni ⱪiyniƣanlar külüp turup
dəytti bizgə: “Eytip bər
Si’onning munajatliridin.”
Yaⱪa yurtta ⱪandaⱪmu eytayli uni –
Pərwərdigarning munajitini.
 
Əy Yerusalem, seni untusam,
ⱪurusun ong ⱪolum.
Əy Yerusalem, seni untusam,
seni əng zor huxalliⱪim dəp bilmisəm,
qaplixip ⱪalsun tangliyimƣa tilim.
I Pərwərdigar,
Idomluⱪlarning zorawanliⱪi bolsun yadingda,
Yerusalem ⱪoldin kətkən küni ular
deyixkənidi: “Uni buzunglar, qeⱪinglar,
yər bilən yəksan ⱪilinglar.”
Əy Babilliⱪ, wəyran bolƣuqilar,
bəhtliktur bizgə ⱪilƣan yamanliⱪinglarni
ɵzünglarƣa ⱪayturƣuqilar.
Bəhtliktur bowaⱪliringlarni taxⱪa atⱪuqilar.

*2
Lira – Ⱪədimki bir hil tarliⱪ qalƣu əswab.138-munajat

Dawut yazƣan munajat
 
Qin ⱪəlbimdin təxəkkür eytimən sanga,
Muⱪəddəs ibadəthanangƣa ⱪarap səjdə ⱪilimən sanga,
sadaⱪiting, muⱨəbbiting üqün xükür eytimən namingƣa,
sɵzüng bilən namingni ⱪilding ⱨəmmidin əla.
Bərding jawab nida ⱪilƣan qeƣimda,
jəsur ⱪilding küq-ⱪuwwət berip manga.
Angliƣaq ular sening sɵzüngni, i Pərwərdigar,
apirin eytar sanga aləmdiki padixaⱨlar.
Uluƣ bolƣaq Pərwərdigarning xan-xəripi,
küylər ular uning ix-izlirini.
Büyüklüktə bolsimu Pərwərdigar,
kəmtərlərgə ƣəmhorluⱪ ⱪilar,
təkəbburlardin yiraⱪ turar.
Yürsəmmu gər külpətlərdə mən,
ɵzüng meni roⱨlandurisən.
Tosup sən düxmənlirim ƣəzipini,
ⱪutⱪuzisən ong ⱪolung bilən meni.
Əməlgə axurar Pərwərdigar mən ⱨəⱪⱪidiki pilanini,
mənggülüktur meⱨir-muⱨəbbiting, i Pərwərdigar,
tərk ətmə, ɵz ⱪolungda yaratting meni.

*1
Pərixtilər aldida – Bəzi tərjimilərdə “barliⱪ ilaⱨlar aldida”, yaki “yər yüzidiki uluƣlarning aldida” dəp elinƣan.139-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
I Pərwərdigar, kɵrdüng ⱪəlbimni,
bilding meni.
Bilisən olturup-ⱪopuxumni,
qüxinisən yiraⱪtinmu oylirimni.
Kɵrüp turisən yürüx-turuxumni,
eniⱪ uⱪisən barliⱪ ixlirimni.
I Pərwərdigar, bilisən sɵzlirimni,
ⱨətta eƣizimdin qiⱪarmasta ularni.
Bardursən ətrapimda,
ⱪoydung ⱪolungni dolamƣa.
Ⱪudriting əⱪlimni lal ⱪilar xunqə,
əⱪlim yətməs bu sirlarni bilixkə.
 
Nəgimu baralaymən mɵküp yürüp roⱨingdin,
nəgimu ketələymən ⱪeqip qiⱪip ⱪoyningdin.
Asmanƣa qiⱪsammu barsən u yərdə,
ləⱨətkə kirsəmmu barsən u yərdə.
Pərwaz ⱪilip ⱪanitida səⱨərning,
tutsam makan əng qetidə dengizning.
10 U yərdimu yetəklər ⱪolung,
yɵlər meni ong ⱪolung.
11 Mɵkünüwalay dəp oylisammu ⱪarangƣuluⱪⱪa,
ətrapimdiki yoruⱪluⱪ gər tüngə aylansa,
12 tün zulmiti ⱪarangƣu kɵrünməs sanga,
keqə goya kündüzdək yorup turar,
ⱪarangƣuluⱪ yoⱪtur sən üqün əsla.
 
13 Xundaⱪ, sən yaratting iqki əzalirimni,
apiridə ⱪilding anamning ⱪorsiⱪida meni.
14 Xükür-rəⱨmət eytimən sanga,
qünki ⱪaltis, alamət yaratting meni.
Xunqə karamət ijadiyətliring,
yahxi bilimən ⱪəlbimdə buni.
15 Meni pinⱨan yaratⱪiningda,
pütülgəndə anamning ⱪorsiⱪiƣa,
sanga yoqun əməsti tenim əsla.
16 Kɵrgəniding ⱨamilə qeƣimda meni,
kəlməy turup ⱨayatimning tunji küni,
təⱪdirim dəptiringgə yezilƣanidi.
17 Xunqə ⱪədirliktur mən ⱨəⱪⱪidiki oyliring, i Huda,
ularning ⱨeqbir sani yoⱪtur əsla.
18 Sanimaⱪ bolsam ularni ⱪumdinmu kɵptur ⱨətta,
ətigəndə oyƣanƣinimda mən ⱨəⱪⱪidə oylaysən yənila.
 
19 I Huda, juda ⱪilƣin rəzillərni jenidin,
əy ⱪanhorlar, yiraⱪ ⱪeqinglar meningdin.
20 Kupurluⱪ sɵzlər sən ⱨəⱪⱪidə, i Huda,
düxmənliring namingni ⱪalaymiⱪan elip tilƣa.
21 I Pərwərdigar, sanga ɵq bolƣanlarƣa ɵq bolmasmənmu?
Sanga ⱨujum ⱪilƣanlardin yirgənməsmənmu?
22 Ularƣa ɵq bolimən qix-tirniⱪimƣiqə,
ularni düxmən ⱨesablaymən ɵzümgə.
 
23 Kɵrgin ⱪəlbimni, i Huda, bilgin meni,
sinap kɵr meni, bilgin oy-hiyallirimni.
24 Baⱪⱪin birər yamanliⱪ barmu-yoⱪ məndə,
mənggülük yolungda meni yetəklə.


140-munajat

Dawut yazƣan munajat bolup, nahxa ⱪilip eytilsun dəp, nəƣmiqilər bexiƣa tapxurulƣan.
 
I Pərwərdigar, rəzillərdin ⱪutⱪuzƣin meni,
zorawanlarning ziyankəxlikidin saⱪliƣin meni.
Yamanliⱪ oylaydu ular kɵngülliridə,
jedəl-majira qiⱪirar ⱨərbir kündə.
Zəⱨərlik yilanƣa ohxaydu ularning tilliri,
yilan zəⱨirigə tolƣandur ularning ləwliri.
Selaⱨ
I Pərwərdigar, ⱪutⱪuz meni rəzillərning qanggilidin,
putlirimni aman ⱪilƣin zorawanlarning putlixidin.
Yoxurun ⱪiltaⱪ ⱪurdi mən üqün təkəbburlar,
wə yip torini yaydi ular,
yol boyiƣa ⱪurdi ⱨəm tuzaⱪlar.
Selaⱨ
Pərwərdigar “sən mening Igəmdursən” degənidim,
ⱪulaⱪ salƣin iltijayimƣa, i Ilaⱨim.
I Rəbbim Pərwərdigar, ⱪudrətlik nijatkarimsən,
jənglərdə ⱪalⱪan bolup beximni ⱪoƣdiƣansən.
I Pərwərdigar, ijabət ⱪilmiƣaysən rəzillərning ümidini,
əməlgə axurmiƣaysən ularning ⱨiylilirini,
bolmisa ular qong tutuwalidu ɵzlirini.
Selaⱨ
Təⱨditliri meni ⱪorxiwalƣanlarning,
yansun ɵz bexiƣa ularning.
10 Ⱪipⱪizil qoƣlar qüxsun ular üstigə,
taxliwetilsun ular otlar iqigə,
ⱪaytidin qiⱪalmiƣudək ⱨangning tegigə.
11 Yər yüzidə ronaⱪ tapmisun qeⱪimqilar,
owqilarƣa olja bolup yoⱪalsun zorawanlar.
12 Bilimən, ezilgənlərgə igə bolup Pərwərdigar,
yoⱪsullarning ⱨəⱪⱪini ⱪoƣdar.
13 Bərⱨəⱪ, sanga xükür eytar ⱨəⱪⱪaniylar,
ⱨuzurungda yaxaydu durus yolda mangƣanlar.


141-munajat

Dawut yazƣan munajat
 
Pərwərdigar mən sanga ⱪildim nida,
kəlsikən dəp seni tezdin yenimƣa,
anglisangqu awazimni sanga nida ⱪilƣinimda.
Ⱪobul ⱪilƣin isriⱪ kəbi mening du’ayimni,
kəqtə ⱪilƣan ⱪurbanliⱪ kəbi kɵtürülgən ⱪollirimni,
Pərwərdigar, bir kɵzətqi turƣuzƣin aƣzimƣa,
posta tursun u ləwlirim dərwazisi aldida.
Rəzillikkə mayil ⱪilip məylimni,
yamanliⱪ ⱪilixⱪa yol ⱪoyma meni.
Ⱪəbiⱨlərgə xerik ⱪilma kɵnglümni,
yegüzmigin ⱨəm ularning nemətlirini.
Meni ursa ⱨəⱪⱪaniy, u bərgəndək bolar manga meⱨrini,
tənbiⱨliri bilinər beximƣa esil mayni ⱪuyƣandək,
tənbiⱨini rət ⱪilip qayⱪimaymən beximni,
bolsammu gər külpəttə tohtatmasmən yənila du’ayimni.
 
6-7 Huddi ⱪezilip qiⱪⱪan taxlardək soⱪa yərni aƣdurƣanda,
ustihanliri qeqilip yatar gɵr aldida.
Taxliwetilsə yarlardin ularning ⱨakimliri,
ⱨəⱪiⱪət bolƣaq sɵzüm ⱪalƣanlar qüxinər uni.
Lekin, Igəm Pərwərdigar, təlmürüp ⱪaraymən sanga,
səndin panaⱨ izdəymən, meni panaⱨsiz ⱪaldurma.
Saⱪla meni ularning manga ⱪurƣan ⱪiltaⱪliridin,
ⱪəbiⱨlik ⱪilƣuqilarning tuzaⱪliridin.
10 Rəzillər qüxsun ɵzi ⱪurƣan tuzaⱪⱪa,
mən ɵtüp ketəy u hətərdin da’ima.


142-munajat

 
Anglisun dəp Pərwərdigar, bar awazimda nalə-pəryad ⱪilimən,
Pərwərdigardin rəⱨim tiləp ünlük awazda yelinimən.
Mən uningƣa dərdlirimni tɵkimən,
ⱨəm uningƣa müxküllirimni eytimən.
Rəⱪiblirim yollirimƣa ⱪiltaⱪ ⱪurƣan bolsimu,
roⱨim mening buruⱪtum bolup tügixəy desimu,
ɵzüng ⱨalimdin həwər alisən xundaⱪtimu.
Pərwərdigar ⱪarap baⱪⱪin ong yenimƣa,
manga kɵngül bɵlgüqi yoⱪtur ətrapimda,
panaⱨ bolup ⱨeqkim kɵyünməs manga.
I Ilaⱨim, pəryad qekip sanga dedim:
“Sən mening baxpanaⱨimsən,
paniy aləm ⱪuqiⱪida nesiwəmsən.”
I Igəm, pəryadimƣa ⱪulaⱪ salƣin,
əⱨwalim bək naqar-müxküldur.
Ⱪutⱪuz meni ularning ⱪoƣlixidin,
qünki ular məndin küqlüktur.
Xükür eytmaⱪ üqün sening namingƣa,
ɵzüng meni qiⱪarƣaysən zindandin.
Ⱨəⱪⱪaniylar xundila olixidu ətrapimƣa,
qünki zor meⱨribanliⱪⱪa eriximən seningdin.

*^
Bu munajatta bayan ⱪilinƣan wəⱪələr Dawut pəyƣəmbər Sa’ul padixaⱨtin ⱪeqip, ikki ⱪetim ƣarda yoxurunup turƣan waⱪtida yüz bərgən wəⱪələr bolup, “Muⱪəddəs Kitab. Birinqi Samu’il” 22-babtin 24-babⱪiqə bolƣan bɵlikidə hatiriləngən.143-munajat

Dawut yazƣan munajat
 
Ⱪulaⱪ salƣin Pərwərdigar du’ayimƣa,
moⱨtaj bolup sanga ⱪilƣan iltijayimƣa.
Ⱨəⱪⱪaniysən Pərwərdigar, sadaⱪitingdə
jawab bərgin mening ⱪilƣan mung-zarimƣa.
Gunaⱨsiz bir insan yoⱪtur aldingda,
xunga ɵtünəy, mən ⱪulungni soraⱪ ⱪilma.
Ⱨayatimni dəpsəndə ⱪilip düxmənlirim,
ziyankəxlik ⱪilmaⱪta bu jenimƣa.
Ɵlüklər makani ⱪəbristandək,
məjburlar meni zulmət-ⱪarangƣuluⱪⱪa.
Xunga roⱨim siⱪilip buruⱪtum boldi,
ümidlirim üzülüp kɵnglümmu ⱪayƣuƣa toldi.
Əsləymən burun ɵtkən künlirimni,
seƣinimən kɵrsətkən mɵjiziliringni,
yad etimən sening ⱪilƣan əjirliringni.
Ⱪollirim sanga ⱪarap sozulƣandur,
wujudum qangⱪiƣan zemindək sanga təxnadur.
Manga tezdin jawabingni bərginə Pərwərdigar,
bolmisa ümidlirim bərbat bolup ⱨalim ketər,
ɵtünəy, didaringni yoxurmiƣin məndin zinⱨar.
Bolmisa tenim mening gɵrdə bolar.
Mənggülük muⱨəbbitingni angliƣum bar tang səⱨərdə,
qünki mən pəⱪət sanga tayanƣanmən.
Mengixim zɵrür bolƣan yolni ɵzüng bildür manga,
qünki mən wujudumdin pəⱪət sanga təlmürgənmən.
Ⱪutuldur meni Pərwərdigar düxmənlirimning ilkidin,
baxpanaⱨ izdəp kəldim yeningƣa, orun bərgin ⱪoyningdin.
10 Ɵgət manga iradənggə əməl ⱪilip yaxaxni,
qünki sən mening Hudayimdursən,
adaxmay, yetəklisun aliyjanab roⱨing meni.
11 Pərwərdigar xɵⱨriting üqün bolsimu ⱪutⱪuz meni,
ⱨəⱪⱪaniysən i Igəm, palakəttin azad ⱪilƣin jenimni.
12 Manga bolƣan mənggülük muⱨəbbitingdə
ⱨalak ⱪilƣin i Igəm, düxmənlirimni,
harab ⱪilƣin ⱨəm jenimni har ⱪilƣanlarni.
Bərⱨəⱪ, mən sening bəndəng, ⱪulungdurmən.


144-munajat

Dawut yazƣan munajat
 
Ⱨəmdusana oⱪulsun ⱪoram texim bolƣan Hudaƣa,
maⱨir ⱪilar u mening ⱪollirimni jəng ⱪilixⱪa.
Manga sadiⱪ mədətkar, ⱪorƣinimdur u mening,
nijatkarim, mustəⱨkəm ⱪəl’əyim u mening.
Ⱪalⱪinimdur u mening, panaⱨ taparmən uningda,
boysundurar u da’im həlⱪlərni ⱪol astimƣa.
I Pərwərdigar, insan nemidi sən uningƣa nəzər salƣudək,
adəm balisi nemidi sən uningƣa kɵngül bɵlgüdək?
Ohxar insan ⱨayati goya ketiwatⱪan sayiƣa,
ohxar uning ɵmri bə’əyni bir tiniⱪⱪa.
 
Kɵkni yerip qüxkin i Huda,
is-tütəklər qiⱪarƣin taƣlar ara.
Qaⱪmaⱪlarni qaⱪturup ⱪoƣliƣaysən rəⱪibingni,
tarⱪatⱪaysən ularni etip turup oⱪliringni.
Uzitip ⱪolungni sən kɵk baƣridin,
tartiwalƣin meni Huda ⱪaynam dərya-sulardin,
ⱪutⱪuzƣin ⱨəm meni yatlar qanggilidin.
Ular da’im sɵzlər yalƣan sɵzlərni,
berər sahta, yalƣan ⱪəsəmlərni.
 
I Huda, sanga atap eytay yengi nahxa,
küyləy seni on tarliⱪ qiltarda.
10 Sən Isra’iliyəning padixaⱨliriƣa zəpər ata ⱪilƣuqisən,
bəndəng Dawutni əjəllik ⱪiliq astidin ⱪutⱪuzƣuqisən.
11 Yatlarning ⱪolidin ⱪutⱪuzup azad ⱪil meni,
ular da’im sɵzlər yalƣan sɵzlərni,
berər sahta, yalƣan ⱪəsəmlərni.
 
12 Oƣullirimiz ohxiƣay yahxi ɵskən kɵqətlərgə,
ⱪizlirimiz orda tüwrükliridiki nəpis nəⱪixlərgə.
13 Ambarlirimiz liⱪ tolƣay axliⱪlarƣa,
ⱪoylirimiz san-sanaⱪsiz kɵpəygəy yaylaⱪlarda.
14 Kɵp bolƣay ɵküzlirimizning yükliri,
əsirgə qüxmigəy həlⱪimizdin ⱨeqbiri.
buzup ɵtəlmigəy ⱨeqkim sepillirimizni,
anglanmiƣay koqilardin zarlinix awazliri.
15 Nəⱪədər bəhtliktur,
bundaⱪ tiləkliri əməlgə axⱪan insanlar!
Nəⱪədər bəhtliktur,
Igisi Pərwərdigar bolƣan ⱪowmlar!


145-munajat

Dawut yazƣan mədⱨiyə küyi
 
Uluƣlaymən padixaⱨim Huda seni,
təripləymən ta’əbəd nam-xəripingni.
Ⱨəmdusana eytimən ⱨər küni sanga,
apirin oⱪuymən mənggü namingƣa.
Huda uluƣ, ⱨəssiləp mədⱨiyələxkə layiⱪtur,
uluƣluⱪini bilixkə ⱨeqkim ⱪadir əməstur.
Əwladlardin-əwladⱪa ⱪalar yahxi ixliring,
təriplinər ularning tillirida ⱪudriting.
Təpəkkur ⱪilimən xan-xɵⱨriting ⱨəⱪⱪidə,
qongⱪur oylaymən mɵjiziliring üstidə.
Dastan bolup taralƣan katta ixliring tillarda,
mənmu bayan əyləymən uluƣluⱪingni da’ima.
Ular əsləp, sɵzlixər xəpⱪitingni bəs-bəstə,
adalitingni küylixər nahxa oⱪup ⱨəwəstə.
 
Huda rəⱨimdil, xəpⱪətliktur,
asanliⱪqə ƣəzipi kəlməs,
meⱨir-muⱨəbbiti qəksizdur.
Pərwərdigar ⱨəmmigə iltipat ⱪilar,
barliⱪ yartⱪanliriƣa rəⱨimdil bolar.
 
10 I Pərwərdigar, sanga ular xükür eytar,
sanga sadiⱪ bəndiliring mədⱨiyə oⱪar.
11 Uluƣwar ⱨɵkümranliⱪing ⱨəⱪⱪidə ular sɵzlər,
büyük ⱪudritingni ⱨəmmə insanƣa bayan əylər.
12 Jaⱨan əⱨlini uluƣ ixliring bilən ular həwərdar ⱪilar,
padixaⱨliⱪingning xərəplik səltənətini məlum ⱪilar.
13 Padixaⱨliⱪing mənggülük padixaⱨliⱪtur,
ⱨɵkümranliⱪing əwladtin-əwladⱪiqidur,
Pərwərdigar wədisigə sadiⱪtur,
u ⱨəmmigə ⱨər da’im wapadardur.
14 Pərwərdigar yɵlər yiⱪilƣanlarni,
ruslar igilgənlərning ⱪəddini.
15 I Pərwərdigar,
təlmürər ⱨəmmisining kɵzi sanga,
berisən rizⱪini ularƣa ɵz waⱪtida.
16 Janliⱪlarning eⱨtiyajini ⱪandurisən,
ularƣa ⱪoli oquⱪ sehiydursən.
 
17 Pərwərdigar ⱨəmmə ixta adildur,
u ⱨəmmigə ⱨər da’im wapadardur.
18 Pərwərdigar ɵzigə nida ⱪilƣanlarning yenididur,
uni qin dilidin seƣinƣanlarƣa yeⱪindur.
19 U yətküzər muradiƣa ɵzigə ihlas ⱪilƣanlarni,
anglap nalisini ⱪutⱪuzar ularni.
20 Ⱪoƣdar Pərwərdigar ɵzini sɵygənlərni,
əmma ⱨalak ⱪilar barliⱪ pasiⱪlarni.
21 Ⱨəmdusanalar qüxməs mening eƣizimdin Pərwərdigarƣa,
pütkül janliⱪlar mənggü mədⱨiyə oⱪusun muⱪəddəs namiƣa.


146-munajat

Oⱪunglar Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana,
əy ⱪəlbim mədⱨiyəngni yaƣdur anga!
Ɵmürwayət mədⱨiyələymən Pərwərdigarni,
jan təndə bolsila küyləymən Hudayimni.
Ixənq baƣlima xaⱨzadilərgə,
nijatliⱪ berəlməydiƣan bəndilərgə.
Tiniⱪi tohtixi bilənla ⱪaytar ular tupraⱪⱪa,
xu künila barqə pilanliri qiⱪar yoⱪⱪa.
Bəhtliktur Yaⱪupni talliƣan Hudani mədətkarim dəp bilgənlər,
ümidini Igisi Pərwərdigarƣa baƣliƣan adəmlər.
Yaratⱪandur Pərwərdigar asman wə zeminni,
dengizni wə uningdiki ⱨəmmə məwjudatlarni,
u mənggü untumas ⱪilƣan wədisini.
Yətküzər ezilgənlərni adilliⱪⱪa,
riziⱪ birər aq ⱪalƣanlarƣa,
ⱨɵrlük ata ⱪilar məⱨbuslarƣa.
Aqar Pərwərdigar ⱪariƣularning kɵzini,
ruslar egilgənlərning ⱪəddini.
Sɵyər toƣra yolda mangƣanlarni.
Ⱪoƣdar Pərwərdigar musapirlarni,
ⱪollar tul hotun, yetim-yesirlarni.
Lekin tosar pasiⱪlarning yolini.
10 Ⱨɵkümrandur Pərwərdigar əwladtin-əwladⱪiqə,
əy Si’on,* Si’on – Yerusalem xəⱨiri wə uningda yaxaydiƣanlarni kɵrsitidu. sening Hudaying ⱨɵküm sürər mənggügə.
Oⱪunglar Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana!

*10
Si’on – Yerusalem xəⱨiri wə uningda yaxaydiƣanlarni kɵrsitidu.147-munajat

Ⱨəmdusana oⱪunglar Pərwərdigarƣa,
Igimizni küylimək bəhttur bizgə,
huxalliⱪtur mədⱨiyə oⱪux Hudaƣa,
ⱨəmdusanalar layiⱪtur uning xənigə.
Igimiz ⱪaytidin ⱪuridu Yerusalemni,
Isra’ilƣa yengidin yiƣidu sürgün bolƣanlarni.
Kɵngligə dawa beridu kɵngli sunuⱪlarning,
xipaliⱪ məlⱨəm tangidu yariliriƣa ularning.
 
Huda ɵzi bəlgiləydu yultuzlarning sanini,
ayrim namda atiƣandur ularning ⱨərbirini.
Rəbbimiz büyüktur, ⱪudriti qəksiz,
danaliⱪi uning mɵlqərligüsiz.
Pərwərdigar yɵləp kɵtürər ajizlarni,
u yərgə urar pasiⱪ-rəzillərni.
Pərwərdigarƣa xükür eytip, ⱪoxaⱪ ⱪetinglar,
ⱪoxaⱪlarni saz lirada təngkəx ⱪilip eytinglar.
 
U asmanni bulutlarƣa toldurup,
kɵktin yərgə yamƣurini yaƣdurup,
taƣ-dalani ot-qɵplərgə toldurar.
Huda ata ⱪilar qarwa-malƣa ɵz rizⱪini,
ozuⱪ berər ⱪaⱪildiƣanda ⱪaƣa baliliri.
10 U sɵyünməs at küqidin,
qəbdəs, qaⱪⱪan adəm putidin.
11 Pərwərdigar sɵyünər ɵzigə ihlas ⱪilƣanlardin,
uning mənggülük muⱨəbbitigə ümid baƣliƣanlardin.
 
12 Əy Yerusalem, Pərwərdigarni alⱪixla,
əy Si’on, mədⱨiyə oⱪu Hudayingƣa.
13 Qünki Pərwərdigar dərwaz taⱪaⱪliringni məⱨkəm ⱪilar,
sepil iqidiki pərzəntliringgə bəht ata ⱪilar.
14 U qegraliringƣiqə asayixliⱪ elip kelər,
u silərni buƣdayning esili bilən təminlər.
15 Huda yər yüzigə əmr ⱪilar,
əmri tez berip əməlgə axar.
16 Pərwərdigar aⱪ yungdək ap’aⱪ ⱪarni yaƣdurar,
nəpis ⱪirowni pütkül zeminƣa küldək qaqar.
17 Mɵldürlərni nan uwaⱪliridək qeqiwetər,
kimmu uning soƣuⱪiƣa bərdaxliⱪ berər.
18 Pərwərdigar sɵzi bilən eritər ularni,
xamili bilən aⱪⱪuzar sularni.
 
19 Pərwərdigarning kalamini yətküzər Yaⱪupning nəsligə,
pərman ⱨəm pərzlirini ayan ⱪilar Isra’il həlⱪigə.
20 Pərwərdigar baxⱪa həlⱪⱪə ⱨeqⱪaqan bundaⱪ mu’amilə ⱪilƣan əməs,
uning pərzlirini baxⱪilarmu ⱨəm bilgən əməs.
Ⱨəmdusanalar bolsun Pərwərdigarƣa.


148-munajat

Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana oⱪunglar!
Mədⱨiyələnglar ərxtikilər Hudani,
mədⱨiyələnglar asman-pələktə uni.
Mədⱨiyələnglar pərixtilər Hudani,
əy samawi ⱪoxunlar, mədⱨiyələnglar uni.
3-4 Ay wə ⱪuyax, jimi parlaⱪ yultuzlar,
ərx’əla wə kɵktiki əy sular,
mədⱨiyələnglar Pərwərdigarni ⱨəmminglar.
 
Mədⱨiyəlisun ular Pərwərdigarning namini,
qünki u əmri bilən yaratⱪan ularni.
Pərwərdigar ornatti ɵz jayliriƣa ularni,
buzmas Huda ta’əbəd ɵzi ⱪilƣan əmrini.
 
Mədⱨiyələnglar Pərwərdigarni yər yüzidiki janliⱪlar,
əy qongⱪur dengiz wə uningdiki məhluⱪlar.
Mədⱨiyələnglar Hudani ⱪar wə mɵldür, qaⱪmaⱪ bilən tumanlar,
uning əmrlirigə boysunƣan əy küqlük boranlar.
Mədⱨiyələnglar uni əy taƣ wə tɵpiliklər,
kedir dərəhliri yənə mewilik dərəhlər.
10 Mədⱨiyələnglar Hudani əy yawayi ⱨaywanlar wə barliⱪ qarwilar,
əy ɵmiligüqi janliⱪlar wə ⱨəmmə uqar ⱪanatlar.
11 Mədⱨiyələnglar uni əy jaⱨan xaⱨliri wə barqə həlⱪlər,
mədⱨiyələnglar uni əy barqə ⱨɵkümranlar wə xaⱨzadilər.
12 Mədⱨiyələnglar uni yigitlər xundaⱪla ⱪizlar,
mədⱨiyələnglar uni əy yaxanƣanlar ⱨəm yaxlar.
 
13 Mədⱨiyəlisun ular Pərwərdigarning namini,
qünki büyüktur ⱨəmmidin uning nam-xɵⱨriti,
asman-zemindin yüksəktur ⱨəm xan-xəripi.
mədⱨiyələr oⱪar uningƣa barliⱪ təⱪwadarlar –
Huda sɵygən Isra’illar.
Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana oⱪunglar!

*14
Ɵz həlⱪini küqlük ⱪildi Pərwərdigar – bəzi tərjimilərdə “küqlük padixaⱨ tiklidi ɵz həlⱪi üqün Pərwərdigar” dəp elinƣan.149-munajat

Oⱪunglar Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana,
eytinglar Pərwərdigarƣa atap yengi bir nahxa,
mədⱨiyələnglar uni təⱪwadarlar arisida.
Huxal bolsun Isra’illar yaratⱪuqisidin,
xadlansun Si’onning pərzəntliri padixaⱨi Hudadin.
Mədⱨiyəlisun Hudani ular ussul oynap,
alⱪix küyi qalsun dap, lirada uningƣa atap.
Qünki Pərwərdigar ɵz ⱪowmidin sɵyünər,
kəmtərlərgə nijatliⱪ tajini kiydürər.
Xadlansun bu xɵⱨrəttin sadiⱪ bolƣanlar Hudaƣa,
eytsun nahxa huxalliⱪtin orunlirida yatⱪanda.
Qüxürməs ular eƣizliridin uluƣlaxni Hudani,
qüxürməs ular ⱪolliridin ⱪox bisliⱪ ⱪiliqlirini.
Elix üqün ita’ətsiz ⱪowmlardin ⱪisasini,
bərmək üqün ularning ⱨəm ədipini,
zənjir bilən baƣlap ularning xaⱨlirini,
tɵmür kixən bilən kixənlər esilzadilirini.
Ijra ⱪilar pütülgən ⱨɵkümni ularƣa,
mənsuptur bu xərəp Hudaning təⱪwadarliriƣa.
Oⱪunglar ⱨəmdusana Pərwərdigarƣa.


150-munajat

Oⱪunglar Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana,
mədⱨiyələnglar Hudani muⱪəddəs jayida,
ⱪudriti ayan bolƣan ərx’əlada.
Mədⱨiyələnglar uning yaratⱪan mɵjizilirini,
mədⱨiyələnglar uning ⱨəmmidin uluƣluⱪini.
mədⱨiyələnglar qelip qiltar, lira.
Mədⱨiyələnglar uni dap qelip, qüxüp ussulƣa,
mədⱨiyələnglar uni təngkəx ⱪilip nəy wə tarliⱪ sazƣa.
mədⱨiyələnglar uni jallilarning jarangliⱪ awazida.
Mədⱨiyəligəy Pərwərdigarni jimiki tiniⱪi barlar,
Pərwərdigarƣa ⱨəmdusana oⱪunglar!
Təbirlər
Hudaning ong ⱪoli – Uxbu atalƣu Hudaning küq-ⱪudriti, ⱨoⱪuⱪi wə yardimigə simwol ⱪilinƣan. Bəzidə u ⱪutⱪuzƣuqi Məsiⱨning ɵzigə wəkillik ⱪilidu.
qiltar – Ⱪədimki Ibraniylarning bir hil qalƣu əswabi
lira – ⱪədimki Ibraniylarning bir hil qalƣu əswabi
Selaⱨ – Ibraniyqə sɵz bolup, bu sɵz ⱨəⱪⱪidə mundaⱪ birⱪanqə qüxəndürüxlər bar: 1. “biraz tohtap, qongⱪur təpəkkür ⱪilinglar” degən mənidə. 2. Ibadət ⱪilƣuqilarƣa səjdə ⱪilix ⱨəⱪⱪidə berilidiƣan bəlgə. 3. Muzikidiki məlum bir bəlgə. 4. Mərƣul.
Si’on – Taƣning ismi bolup, u taƣda Dawut pəyƣəmbər Hudaning “əⱨdə sanduⱪi” saⱪlanƣan muⱪəddəs qedirni yasiƣan. Keyinqə Sulayman padixaⱨ dəl xu taƣda ibadəthana ⱪurƣan. U ibadəthana ibadət ⱪilixning mərkizi bolƣan. “Zəbur”da “si’on” Hudaning ibadəthanisini, Yerusalem xəⱨirini yaki bəzidə pütkül Isra’il zeminini kɵrsitiximu mumkin. “Si’on” ⱨəm Hudaning ɵz həlⱪi bilən billə boluxiƣa ⱨəm Hudaning yər-zeminƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilixining mərkizigə wəkillik ⱪilidu.

*3
Burƣa – Ⱪoqⱪar ⱪatarliⱪ ⱨaywanlarning münggüzidin yasalƣan, püwləp qelinidiƣan ⱪədimiy kanay.

5
Jalla – Mistin yasalƣan bir hil qalƣu əswab bolup, u yənə “jang” dəpmu atilidu.