«Zifaniya»


1

Bu, Zifaniyaƣa Pərwərdigardin kəlgən wəⱨiydur. Zifaniya Kuxning oƣli, Kux Gidalyaning oƣli, Gidalya Amaryaning oƣli, Amarya Hizkiyaning oƣlidur. Xu waⱪitta Amonning oƣli Yoxiya Yəⱨudiyəgə padixaⱨ idi.
Pərwərdigarning soraⱪ küni
Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
“Mən yər yüzidiki ⱨəmmə nərsini süpürüp taxlaymən.
Insanlarni, ⱨaywanlarni, asmandiki ⱪuxlarni, dengizdiki beliⱪlarni ⱨalak ⱪilimən.
Rəzillərni yiⱪitimən. Yər yüzidin insanlarni yoⱪ ⱪilimən.
Buni mən Pərwərdigar jakarlidim.
Mən Yəⱨudiyə wə Yerusalemda yaxawatⱪanlarni jazalax üqün ⱪol kɵtürimən.
Ilaⱨ Ba’alƣa qoⱪunidiƣanlarning ⱨəmmisini yoⱪ ⱪilimən,
butpərəs roⱨaniylar ⱨeqkimning esidə ⱪalmaydu.
Ɵgzilərgə qiⱪiwelip, kün, ay wə yultuzlarƣa qoⱪunidiƣanlarni,
manga səjdə ⱪilip, mening namimda ⱪəsəm ⱪilƣan turuⱪluⱪ
yənə ilaⱨ Moləkning nami bilən ⱪəsəm ⱪilƣanlarni ⱨalak ⱪilimən.
Məndin waz kəqkən, meni izdimigən,
məndin məsliⱨət sorimiƣanlarni yoⱪ ⱪilimən.”
 
Igimiz Pərwərdigarning aldida jim turunglar,
qünki Pərwərdigarning soraⱪ küni kelidiƣanƣa az ⱪaldi.
U ɵz həlⱪini ⱪurbanliⱪⱪa təyyarlap, ⱪurbanliⱪ ⱪilƣuqilarni tallidi.
 
Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
“Manga ⱪurbanliⱪ ⱪilinidiƣan küni əməldarlarni, han jəmətidikilərni wə
yat həlⱪlərning ɵrp-adətlirigə berilgənlərni jazalaymən.
U küni butpərəslərning adətliridək bosuƣa atliƣanlarni* Birinqi Samu’il 5- bab, 1-ayəttin 5-ayətkiqə ⱪaralsun.
hojayinlirining ɵyliridə
zorawanliⱪ wə aldamqiliⱪ ⱪilƣanlarni jazalaymən.”
 
10 Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
“U küni silər beliⱪ dərwazisidin yiƣa awazini,
xəⱨərning yengi məⱨəllisidin pəryad awazini
wə taƣlardin güldürligən awazni anglaysilər.
11 Əy bazardiki halayiⱪ, pəryad ⱪilinglar,
qünki pütün sodigərlər ⱨalak bolidu,
setiⱪqilar yoⱪitilidu.
12 U qaƣda, mən Yerusalemni qiraƣ bilən yorutup, təkxürüp qiⱪimən.
Gunaⱨⱪa petip olturƣan bipərwa gunaⱨkarlarni,
yəni ‘ Huda yahxiliⱪmu ⱪilmaydu, yamanliⱪmu ⱪilmaydu’ degüqilərni jazalaymən.
13 Ularning mal-dunyaliri bulang-talangƣa uqraydu,
ɵyliri harabilikkə aylandurulidu.
Ular ⱨeqⱪaqan ɵzliri salƣan ɵylərdə olturalmaydu.
Ularƣa ɵz üzümzarliⱪidin qiⱪⱪan xarabni iqix nesip bolmaydu.”
 
14 Pərwərdigarning qong soraⱪ künining kelixigə az ⱪaldi,
az ⱪaldi, u kün naⱨayiti tezla kelidu!
U külpətlik bir kündur!
U qaƣda əng batur əzimətmu pəryad ⱪilidu!
15 U ƣəzəp, dərd-ələm künidur,
harab bolidiƣan, wəyran bolidiƣan kündur,
ⱪarangƣu zulmət wə ⱪara bulutlar ⱪaplaydiƣan kündur.
16 U, burƣilar qelinip, quⱪan-sürənlər selinip,
mustəⱨkəm xəⱨərlər wə egiz munarlarƣa ⱨujum ⱪilinidiƣan kündur.
 
17 Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
“Mən insanlarƣa balayi’apət əkelip,
ularni əmalardək timisⱪilap mangdurimən.
Qünki ular manga ⱪarxi gunaⱨ ⱪildi.
Ularning ⱪanliri yundidək tɵkülüp,
jəsətliri qiritilip taxlinidu.”
 
18 Pərwərdigarning ƣəzipi kəlgən küni
altun-kümüxlirimu ularni ⱪutⱪuzalmaydu.
Uning rəxk oti pütün zeminni kɵydürüp,
yər yüzidiki ⱨəmmə insanlarni dəⱨxətlik ⱨalda ⱨalak ⱪilidu.

*9
Birinqi Samu’il 5- bab, 1-ayəttin 5-ayətkiqə ⱪaralsun.2

Həlⱪni towa ⱪilixⱪa muraji’ət ⱪilix
Əy nomussiz həlⱪ, uyⱪungni aq!
Waⱪtinglar samandək tozup, bəlgiləngən waⱪit yetip kəlməstə,
Pərwərdigarning ƣəzəp oti yanmasta,
uning ⱪəⱨr-ƣəzəp küni yetip kəlməstə
uyⱪungni aq!
Əy, Pərwərdigarning əmrlirigə kəmtərlik bilən ⱪulaⱪ salƣuqilar,
Pərwərdigarni izdənglar!
Adalətni ⱪoƣlixip,
kəmtər bolunglar.
Pərwərdigarning soraⱪ künidə
bəlkim silər Pərwərdigarning ƣəzipidin ⱪoƣdilip ⱪalisilər.
Isra’iliyəning ⱪoxnilirining ⱨaliƣa way
Gaza xəⱨiridə ⱨeqkim ⱪalmaydu,
Axⱪilon ⱪaⱪaslixip ketidu.
Axdodluⱪlar qüxkiqə ⱪoƣlap qiⱪirilidu.
Əⱪron aⱨalilirimu xəⱨərdin yiltizi bilən ⱪomurup taxlinidu.
Əy dengiz boyidiki Kiretlər, ⱨalinglarƣa way!
Əy Kən’anda turidiƣan Filistiyəliklər,
Pərwərdigar silər ⱪarxi mundaⱪ dəydu:
“Mən silərni wəyran ⱪilimən,
biringlarnimu ⱪoymay yoⱪ ⱪilimən.”
Dengiz boyidiki jayinglar bayawanƣa aylinip,
pəⱪət malqilarning kəpiliri bilən ⱪoy ⱪotanlirila ⱪalidu.
Yər-zeminliringlarni aman ⱪalƣan Yəⱨuda ⱪəbilisidikilər igiləydu.
Ular u yərlərdə ⱪoy beⱪip,
Axⱪilondiki ɵylərdə keqisi yatidu.
Pərwərdigar Huda ularning ⱨalidin həwər elip,
ilgiriki parawan ⱨayatini əsligə kəltüridu.
 
8-9 Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
“Mən Mo’ablarning məshiriliri
wə Ammonlarning ⱨaⱪarətlirini anglidim.
Ular həlⱪimni məshirə ⱪilip,
zeminlirini besiwalidiƣanliⱪi ⱨəⱪⱪidə jar saldi.
Mən – Isra’illar etiⱪad ⱪilip kəlgən Huda mənggü məwjutluⱪum bilən ⱪəsəm ⱪilimənki,
Mo’ab jəzmən Sodomdək,
Ammonlar Gomoradək wəyran bolidu.
Ularning yərlirini xor wə qeⱪir tikən besip,
mənggülük qɵl-bayawanƣa aylinidu.
Aman ⱪalƣan həlⱪim ularni bulang-talang ⱪilip,
zeminlirini besiwalidu.”
 
10 Mo’ab wə Ammonlar təkəbburlixip,
Ⱪudrətlik Sərdar Pərwərdigarning həlⱪini məshirə ⱪilip, ⱨaⱪarətlidi.
Xuning üqün ular jazasini yəydu.
11 Pərwərdigar ularni alaⱪzadə ⱪiliwetidu.
U, dunyadiki sahta ilaⱨlarni yoⱪitidu.
Andin dunyadiki ⱨərbir həlⱪ ɵz tupriⱪida uningƣa ibadət ⱪilidu.
 
12 Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
“Əy Kuxlar* Kuxlar – Ⱨazirⱪi Efiyopiyə wə Sudanda yaxiƣan həlⱪtur., silərmu uruxta ɵlisilər.”
 
13 Pərwərdigar ximaldiki Assuriyəgə ⱪarxi ⱪol kɵtürüp,
Ninəwi xəⱨirini ⱪaⱪas qɵl-bayawanƣa aylanduruwetidu.
14 U yər kala, ⱪoy, wə ⱨər hil ⱨaywanlarning makani bolup ⱪalidu.
Harabiliklərdiki tüwrüklərni ⱨuwⱪuxlar makan ⱪilip,
deriziliridə ⱨuwlixidu.
Ⱪaƣilar bosuƣilarda ⱪaⱪildixidu.
Imarətlərning kedir yaƣaqliri ⱪomurulup ketidu.
15 Bu xəⱨərning aⱪiwiti mana muxundaⱪ bolidu.
Bu xəⱨər: “Mən büyük xəⱨərdurmən, mening təngdixim yoⱪtur” dəp, mahtinip,
ɵzini hatirjəm ⱨes ⱪilixidu,
biraⱪ u ⱪaⱪaslixip, yawayi ⱨaywanlarning makaniƣa aylinidu.
U yərdin ɵtkən-kəqkənlər ⱪollirini xiltixip, məshirə ⱪilixidu.

*12
Kuxlar – Ⱨazirⱪi Efiyopiyə wə Sudanda yaxiƣan həlⱪtur.3

Yerusalem xəⱨirining gunaⱨliri
Asiyliⱪⱪa, qiriklikkə wə zulumƣa tolƣan Yerusalemning ⱨaliƣa way!
U ⱨeqkimgə boysunmidi.
Ⱨeqkimning tərbiyəsini ⱪobul ⱪilmidi.
U Pərwərdigarƣa tayanmidi,
Hudaƣa yeⱪinlaxmidi.
Uning əməldarliri ⱨɵrkirigən xirlarƣa ohxaydu;
soraⱪqiliri bir tal sɵngəknimu ətigə ⱪaldurmaydiƣan aq bɵrilərdəktur.
Pəyƣəmbərliri təkəbbur, ⱨiyligərdur.
Roⱨaniyliri ibadəthanini bulƣap,
Hudaning ⱪanunini dəpsəndə ⱪilidu.
Pərwərdigar yənila adalətliktur, Yerusalem bilən billidur.
U adalətsiz ixlarni ⱨərgiz ⱪilmaydu.
Ⱨər küni ⱨəⱪiⱪətni üzüp ⱪoymay namayan ⱪilsimu,
lekin adalətsizlər nomus ⱪilmaydu.
 
Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
“Yat həlⱪlərni yoⱪattim,
ularning xəⱨər wə sepil munarlirini gumran ⱪildim.
U yərdin ⱨeqkim ɵtməydiƣan boldi.
Ularning xəⱨərlirini harabigə aylandurdum.
Koqilirini qɵlləxtürüp, ⱨeqkimni ⱪaldurmidim.
U qaƣda ‘həlⱪim qoⱪum məndin əyminip, tərbiyəmni ⱪobul ⱪilidu.
Xundaⱪ bolƣanda, bekitkinim boyiqə ularning turalƣulirini wəyran ⱪiliximning zɵrüriyiti ⱪalmaydu’ dəp oyliƣanidim.
Lekin ular yaman ixlarƣa tehimu məptun bolup ⱪaldi.”
 
Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
“Əmdi meni kütünglar,
mening soraⱪ künümni kütünglar!
Mən ⱨəmmə əllər wə həlⱪlərni yiƣip,
ularƣa ⱪəⱨr-ƣəzipimni qeqix ⱪarariƣa kəldim.
Pütün dunya ƣəzəp otum bilən wəyran ⱪilinidu.”
Yerusalemning ⱪutⱪuzuluxi
“Keyin, pütün həlⱪlərning manga bir niyəttə ibadət ⱪilip,
birliktə hizmət ⱪilixi üqün,
ularning eƣizlirini paklaymən.
10 Tarⱪitiwetilgən həlⱪim Kux dəryalirining ⱪarxi ⱪirƣaⱪliridin kelip,
manga ⱨədiyə təⱪdim ⱪilidu.
 
11 Əy həlⱪim,
u qaƣda silərning məndin yüz ɵrügininglar üqün
nomus ⱪilixinglarning ⱨajiti ⱪalmaydu.
Qünki mən iqinglardiki təkəbbur wə ⱨakawurlarni yoⱪitimən.
Silər mening muⱪəddəs teƣimda ⱪayta kibirlik ⱪilmaysilər.
12 Mən iqinglardiki kəmtər wə peⱪir kixilərni ⱪaldurimən.
Ular mening namimdin panaⱨliⱪ izdəydu.
 
13 Ⱨayat ⱪalƣan Isra’illar
yaman ixlarni ⱪilmaydu,
yalƣan sɵzliməydu,
aldamqiliⱪ ⱪilmaydu.
Ular yəp-iqip hatirjəm yaxaydu,
ⱨeqkim ularni ⱪorⱪutmaydu.”
Huxalliⱪ munajiti
Əy Yerusalem ⱪizi, huxalliⱪⱪa qɵm!
15 Pərwərdigar seni jazalaxtin yandi!
U sening düxmənliringni ⱪoƣlap qiⱪardi.
Pərwərdigar – Isra’iliyəning padixaⱨi
sən bilən billidur,
sening əmdi bala-ⱪazadin ⱪorⱪuxung biⱨajəttur.
16 Xu küni Yerusalemƣa mundaⱪ deyilidu:
“Əy Si’on, ⱪorⱪma!
Ⱪolliring boxixip kətmisun,
17 Pərwərdigaring Huda sən bilən billidur,
u ⱪudrətlik ⱪutⱪuzƣuqidur.
U səndin huxal bolup, təntənə ⱪilidu.
U muⱨəbbiti bilən sanga təsəlli beridu.
U səndin xadlinip, nahxa eytidu.”
 
18 Pərwərdigar mundaⱪ dəydu:
“Silər ⱨeyt ⱪilalmiƣanliⱪinglardin məyüsləngənidinglar,
silərni əmdi yiƣip, nomusta ⱪaldurmaymən.
19 Xu qaƣda mən silərgə zulum salƣanlarning ⱨəmmisini jazalaymən.
Ajizlarni ⱪutⱪuzup,
sürgündikilərni yiƣimən.
Ularning nomusini xərəpkə aylandurup,
namini pütün dunyaƣa tarⱪitimən.
20 U qaƣda mən silərni yiƣip,
yurtunglarƣa apirimən.
Uningdin keyin, dangⱪinglarni pütün dunyaƣa tarⱪitimən.
Silərni ⱪayta gülləndürüp, mədⱨiyə wə xan-xərəpkə sazawər ⱪilimən.”

*14
Si’on ⱪizi – Si’on Yerusalemdiki taƣ bolup, bu yərdə “Si’on ⱪizi” Yerusalem wə uning həlⱪigə ohxitilƣan. U yənə “Yerusalem ⱪizi” dəpmu atilidu.